ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 163 i 164 3) oczyszczanie i odka anie pomieszczeƒ dla zwierzàt i wybiegów przeprowadza si trzykrotnie w 14-dniowych odst pach, przy czym ostatni z tych zabiegów nale y traktowaç jako oczyszczanie i odka anie ostateczne. 24. Oczyszczanie i odka anie przy zgnilcu amerykaƒskim pszczó 1) oczyszczaniu i odka aniu przy stwierdzeniu zgnilca amerykaƒskiego pszczó podlegajà sprz t i narz dzia pasieczne, pasieczysko oraz miód i wosk pszczeli; 2) powierzchnie zaka onego sprz tu i narz dzi podlegajà mechanicznemu oczyszczeniu i umyciu; 3) stare i zniszczone zaka one ule powinny byç spalone wraz z ramkami i beleczkami oraz matami ocieplajàcymi; 4) ule nadajàce si do dalszego u ytkowania, po ich mechanicznym oczyszczeniu i umyciu, odka a si poprzez: a) opalenie p omieniem lampy benzynowej lub nape nienie do po owy ula suchà s omà, podpalenie jej i utrzymanie ognia a do zbràzowienia drewna ula, b) wyszorowanie wn trza ula wraz z ramkami i beleczkami oraz Êcian zewn trznych i dachu goràcym 2 3% roztworem sody ràcej, a po 15 minutach umycie czystà wodà lub wodà z dodatkiem octu, c) zagotowanie ramek nadstawek i beleczek w 2% roztworze sody ràcej; 5) pasieczysko przed zaka onymi ulami odka a si przez posypanie wapnem palonym lub polanie 20% mlekiem wapiennym, a nast pnie przekopanie na g bokoêç 30 cm; 6) unieszkodliwienie produktów pszczelarskich zaka- onych bakteriami wywo ujàcymi zgnilec amerykaƒski pszczó, a zw aszcza ich przetrwalników, mo e byç przeprowadzone jedynie w autoklawie przy temperaturze 121 C, ciênieniu 0,1 MPa w ciàgu 30 minut; 7) odka anie osób obs ugujàcych ule zaka one zgnilcem amerykaƒskim pszczó przeprowadza si przy u yciu 1% roztworu sody ràcej, 1 2% roztworu lizolu albo spirytusu denaturowanego. 164 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny byç przekazywane w aêciwym organom ochrony Êrodowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji Na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz. 1957) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które ze wzgl du na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu Êrodowiska, wynikajàcych z eksploatacji tych obiektów, powinny byç przekazywane w aêciwym organom ochrony Êrodowiska, oraz terminy i sposób ich prezentacji. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766). 2. W aêciwemu organowi ochrony Êrodowiska przedk ada si wyniki: 1) ciàg ych pomiarów ha asu w Êrodowisku dla lotnisk, na które, na mocy art. 176 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska oraz w zwiàzku z art. 175 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zosta na o ony obowiàzek ich prowadzenia; 2) okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w Êrodowisku na skutek eksploatacji: a) dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz lotnisk, b) portów Êródlàdowych przeznaczonych do obs ugi statków o noênoêci nie ni szej ni 1350 ton w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 100, poz i Nr 199, poz. 1672), portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164 i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz i Nr 200, poz. 1683), w tym tak e infrastruktury portowej, s u àcej do obs ugi statków o noênoêci nie mniejszej ni 1350 ton, na które, na mocy art. 176 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska oraz w zwiàzku z art. 175 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zosta na o ony obowiàzek ich prowadzenia. 3. Wyniki ciàg ych i okresowych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do Êrodowiska, o których mowa w 2, przedk ada si w formie drukowanych zestawieƒ tabelarycznych, opisów, szkiców i schematów sytuacyjnych Uk ad przekazywanych wyników ciàg ych oraz okresowych pomiarów ha asu w Êrodowisku dla lotnisk jest okreêlony w za àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. 2. Uk ad przekazywanych wyników okresowych pomiarów poziomów substancji w wodach pochodzàcych z instalacji odwodnieƒ jest okreêlony w za àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. 3. Uk ad przekazywanych wyników okresowych pomiarów poziomów ha asu w Êrodowisku dla dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych jest okreêlony w za- àczniku nr 3 do rozporzàdzenia. 4. Uk ad przekazywanych wyników okresowych pomiarów poziomów substancji w wodach basenów portowych jest okreêlony w za àczniku nr 4 do rozporzàdzenia. 5. W przypadku istnienia mo liwoêci technicznych i ekonomicznych wyniki pomiarów ciàg ych ha asu w Êrodowisku dla lotnisk, nale y dodatkowo przekazywaç za pomocà publicznych sieci telekomunikacyjnych Wyniki ciàg ych pomiarów ha asu w Êrodowisku, prowadzone w okresie miesiàca kalendarzowego, przekazuje si w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia pomiarów. 2. Wyniki okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w Êrodowisku przekazuje si w terminie 21 dni od daty wykonania pomiarów. 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. Minister Ârodowiska: S. elichowski

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164 Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. (poz. 164) Za àcznik nr 1

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164 Za àcznik nr 2

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164 Za àcznik nr 3

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 164 Za àcznik nr 4

12 1288 Szanowni Paƒstwo! ZAK AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje, e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost pniania nieodp atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz dów. Prenumerat rocznà oraz egzemplarze bie àce i archiwalne mo na zamówiç listownie pod adresem: Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zak ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa lub faksem pod numerem (0-prefix-22) , Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreêlenie formy p atnoêci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym. Ceny brutto prenumeraty *) na 2003 r. (w tym 7% VAT): DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1225,00 z DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI 275,00 z DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI B 2320,00 z Og oszenia sprawozdaƒ finansowych spó ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ZDROWIA 34,00 z DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA FINANSÓW 54,00 z DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI 20,00 z DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA 46,00 z DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA SKARBU PA STWA 26,00 z PRZEGLÑD LEGISLACYJNY 216,00 z Dokumenty i informacje o dzia alnoêci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde prawa, procedur i technik legislacyjnych BIULETYN ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 1320,00 z Og oszenia o przetargach i wynikach post powaƒ Informujemy, e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloêci prenumerowanych egzemplarzy. Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych. *) Cena prenumeraty nie obejmuje za àczników. Egzemplarze bie àce oraz archiwalne mo na nabywaç: w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel , na podstawie nades anego zamówienia (wy àcznie sprzeda wysy kowa); w punktach sprzeda y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda wy àcznie za gotówk ) ul. Powsiƒska 69/71, tel al. Szucha 2/4, tel (od 1997 r.) Reklamacje z powodu niedor czenia poszczególnych numerów zg aszaç nale y na piêmie do Zak adu Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu nast pnego kolejnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw ocznie informowaç na piêmie Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost pne sà w Internecie pod adresem Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urz dowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, tel Sk ad, druk i kolporta : Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel.: , ; faks Bezp atna infolinia: '8 Z\G T oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa Zam. 93/W/C/2003 ISSN Cena brutto 6,10 z

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 173 11144 Poz. 1420 1420 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r. w sprawie trybu sk adania ofert przez zespo y ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu

Bardziej szczegółowo

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13.

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13. Dziennik Ustaw Nr 242 17151 Poz. 2424 i 2425 11. 1. Strony zobowiàzujà si do powo ywania si we wszelkiej prowadzonej przez nie korespondencji w sprawach dotyczàcych pomocy finansowej w ramach umowy na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 paêdziernika 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 paêdziernika 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 192 10546 Poz. 1187 1187 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 paêdziernika 2008 r. w sprawie pomieszczeƒ w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5547 Poz. 603 603 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzàcym zak ady pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 USTAWA. z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 USTAWA. z dnia 18 paêdziernika 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 1539 USTAWA z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych1) 2) Rozdzia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych 1911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY 4(187,188/2011) Rok wydania XX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - lipiec,sierpieƒ

BIULETYN. INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY 4(187,188/2011) Rok wydania XX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - lipiec,sierpieƒ BIULETYN INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY 4(187,188/2011) Rok wydania XX Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - lipiec,sierpieƒ BIULETYN REDAGUJE PREZYDIUM PORA oraz KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczàcy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo