PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego ul. Opolska Gdańsk PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU 1

2 I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa: Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) o Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) o Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516). o Konwencja Praw Dziecka o Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz Komenda Główna Policji; 2004r. Dokumenty Prawa Wewnętrznego: o Statut Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku o Regulamin sali gimnastycznej i boiska szkolnego o Regulamin Pracowni Komputerowej o Regulamin stołówki o Regulamin świetlicy o Regulamin biblioteki i czytelni o Zasady i regulamin organizacji wycieczek szkolnych o Regulamin dyżurów nauczycieli o Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego o Plan ewakuacji 2

3 Dokumenty wewnętrzne: o Książka obiektu. o Rejestr wypadków prowadzi pracownik bhp. o Karty wycieczek wypełnia kierownik wycieczki, zatwierdza dyrektor szkoły. o Wpisy dotyczące wyjść- wypełnia w Zeszycie wyjść zainteresowany. o Rejestr zawiadomienia rodziców o złym stanie zdrowia dziecka lub o wypadku prowadzi pielęgniarka. o Realizacja obowiązku szkolnego- prowadzi sekretarz szkoły; pedagog. o Deklaracja odbioru dziecka z klas 0-3- prowadzą wychowawcy klas 0-3. o Deklaracja odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej wychowawcy świetlicy. 3

4 II. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa: Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą poprzez: o zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w różnych konkursach, zawodach i innych formach organizowanych za pośrednictwem szkoły poza obiektami należącymi do placówki o zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w różnych konkursach, zawodach i innych formach organizowanych za pośrednictwem szkoły poza obiektami należącymi do placówki III. Obowiązki pracowników szkoły w obszarze bezpieczeństwo: 1. Wejście do szkoły a) Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w godzinach ich zajęć edukacyjnych. b) Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane przez woźną. Kontrolę nad rzetelnym wypełnianiem obowiązków woźnej pełni p.m.janiec. c) Każda osoba, chcąca po godzinie ósmej wejść do szkoły ma obowiązek zgłoszenia na portierni dokąd idzie i w jakim celu. Pani woźna wpisuje do zeszytu nazwisko wchodzącego, godzinę przyjścia i wyjście. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły otrzymują identyfikator z napisem Gość. d) Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz sprawowaną funkcją e) Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją i opuszczają szkołę tuż po zajęciach edukacyjnych f) Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się o godzinie

5 g) Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-3, które ze względu na pracę rodziców muszą przyjść wcześniej do szkoły, oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej. h) Wszyscy uczniowie klas 4-6, którzy ze względu na pracę rodziców muszą przyjść wcześniej do szkoły, oczekują na rozpoczęcie lekcji na parterze. 2. Zajęcia edukacyjne a) Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy, sali gimnastycznej, salce korekcyjnej, sali zabaw, czytelni i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach. powinno być zgodne z zasadami bhp b) Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt kolorem zielonym w dzienniku lekcyjnym w rubryce: temat stosując skrót BHP. c) Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel. d) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych. e) Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym; dopuszcza się na zajęciach wychowania fizycznego odnotowanie frekwencji w Zeszycie nauczyciela, zapisy z zeszytu nauczyciel po zakończonych swoich zajęciach przepisuje do dziennika lekcyjnego (najpóźniej do piątku danego tygodnia). f) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie. g) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali. h) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. i) Uczniowie, których rodzice nie wnioskują o organizację lekcji religii dla ich dzieci, jeśli ten przedmiot wypada w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji) są na stałe przypisani na ten czas do czytelni lub świetlicy szkolnej. j) Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo. k) W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia przewodniczący klasy lub dyżurny, na polecenie nauczyciela, prosi panią woźną lub sekretariat szkoły o wezwanie pielęgniarki do sali. 5

6 l) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły 3. Usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji a) Uczeń jest zobowiązany natychmiast po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności. b) Również zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica odbywa się poprzez ich wpis informacji o tym do dzienniczka korespondencji nauczyciel rodzic; wychowawca parafuje informację, z którą się zapoznał i zatrzymuje zeszyt do dnia następnego. c) Dopuszcza się przyjmowanie zwolnień z lekcji na kartce napisanej przez rodzica. Forma pisemna zwolnienia stanowi dowód, że rodzice wiedzą o wcześniejszym opuszczeniu szkoły przez dziecko. d) Zwolnienie z lekcji traktowane jest jak nieobecność usprawiedliwiona. e) Informacje o skróceniu lekcji bądź odwołaniu pierwszej lub ostatniej lekcji wynikającej z planu danej klasy są przekazywane do wiadomości rodziców poprzez dzienniczek korespondencji nauczyciel rodzic. f) Rodzic jest zobowiązany do codziennego sprawdzania informacji w zeszycie i potwierdzenia informacji podpisem. Brak podpisu nie zwalnia rodzica z odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. 4. Spełnianie obowiązku szkolnego: a) Wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności uczniów wychowawca zobowiązany jest przekazać pedagogowi, który odnotowuje je w Zeszycie realizacji obowiązku szkolnego do 5 każdego miesiąca. b) Pedagog szkolny odpowiada za prowadzenie Zeszytu realizacji obowiązku szkolnego oraz podjęcie stosownych działań w stosunku do uczniów, którzy nie realizują systematycznie obowiązku szkolnego. c) Kontrolę nad wypełnianiem obowiązku przez wychowawców pełnią wicedyrektor. d) Sekretarka szkoły prowadzi dokumentacje związaną z realizacją obowiązku szkolnego uczniów oraz z realizacją przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie. e) Kontrolę nad realizacją zadania pełni dyrektor. 6

7 5. Odwołanie zajęć pozalekcyjnych a) Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (po wcześniejszym powiadomieniu wicedyrektora szkoły) odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel (wpis do dzienniczka korespondencji nauczyciel rodzic). b) W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć w kolejnych dniach odpowiada wicedyrektor. c) Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator. d) Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący. 6. Przerwa między lekcjami a) Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. b) Dzieci z klas I-III spędzają przerwę (poza śniadaniową) na korytarzu przy swojej sali. Wszyscy uczniowie z klas IV-VI spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję. c) Uczniowie w czasie przerw mogą udać się do biblioteki szkolnej. d) Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach. e) Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu. f) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów g) Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Dyżur pełniony jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dyżurów. h) Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel zastępca (po skończonej lekcji). i) Jeśli to jest pierwsza lekcja nauczyciela zastępowanego, to również dotyczy dyżuru przed tą lekcją. j) Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje zespół ds. dyżurów, a dla nauczycieli wychowania fizycznego przewodniczący zespołu we współpracy z wicedyrektorem. k) W okresach dużej absencji nauczycieli dyżur na korytarzu pełnią wszyscy nauczyciele po uprzednim zarządzeniu dyrektora. 7

8 l) W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na placu przed frontem szkoły i na wyznaczonym terenie boiska szkolnego pod opieką dyżurujących zgodnie z grafikiem nauczycieli. m) Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela. n) Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły. I. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów podczas przerwy: 1) Do szkoły przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami i opuszczaj ją tuż po zakończeniu zajęć. 2) Okazuj szacunek wszystkim pracownikom szkoły. 3) Bezzwłocznie wykonuj polecenia nauczyciela dyżurującego. 4) Zachowuj się życzliwie wobec kolegów. 5) Nie biegaj po terenie szkoły. 6) Nie krzycz. 7) Po dzwonku wycisz się i ustaw przy sali, w której masz lekcję. 8) Po skończonej lekcji przejdź pod salę, gdzie będziesz miał kolejną lekcję. 9) W szkole poruszaj się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach). 10) Tornister ustawiaj przed salą (koniecznie pod ścianą) tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach. 11) Krótkie przerwy spędzaj na korytarzu przy sali, gdzie będziesz miał następną lekcję. 12) Nie wychodź poza teren szkoły. 13) Nie otwieraj okien. 14) Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie. 15) Zachowuj czystość i porządek w szkole. 16) Za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiadasz sam. 7. Apele i uroczystości szkolne a) Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w gabinetach lekcyjnych. 8

9 b) W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej, po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce, po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas. 8. Zakończenie lekcji a) Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje od wychowawcy informację w dzienniczku korespondencji nauczyciel rodzic, że za przyprowadzenie i odebranie dziecka ze szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie (również dotyczy to zajęć pozalekcyjnych oraz imprez w godzinach popołudniowych). b) Uczniowie kl. 4-6 po zakończonych lekcjach schodzą pod opieką nauczyciela do szatni, przebierają się i wychodzą ze szkoły. c) Dzieci oddziału przedszkolnego ubierają się w swoich szatniach i są odbierane przez swoich rodziców/prawnych opiekunów. d) Dzieci uczęszczające do świetlicy są przekazywane wychowawcy świetlicy przez wychowawcę oddziału przedszkolnego. e) Uczniowie klas 1-3 ubierają się w szatni pod opieką nauczyciela, z którym dana klasa kończy zajęcia. f) Nauczyciel ten odprowadza uczniów do szatni. Stąd odbierani są przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione na piśmie złożonym u wychowawcy klasy. 9

10 g) Uczniowie, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką wychowawców świetlicy są odprowadzani do świetlicy szkolnej. h) Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis do dziennika. i) Wszystkie wyjścia na zajęcia pozalekcyjne są również odnotowywane w dzienniku. j) Uczeń może wyjść ze świetlicy jedynie z osobą, która jest upoważniona do tego na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiada wychowawca grupy. k) Kontrolę nad sprawowaną opieką pełni wicedyrektor szkoły. 9. Zajęcia pozalekcyjne a) Uczniowie na zajęcia pozalekcyjne przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. b) Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są zobowiązani do dyżuru 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. c) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. d) Uczniowie z kl. 4-6 po zakończonych zajęciach wracają do domu sami, a uczniów z kl. 1-3 odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby do tego upoważnione na piśmie przez w/w wymienionych e) Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostają po zajęciach odprowadzeni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne do świetlicy. Wszystkie powroty z zajęć pozalekcyjnych do świetlicy są odnotowywane w dzienniku obecności 10. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku a) Jeśli zdarzy się wypadek uczniowi w obiekcie szkoły w czasie zajęć lub podczas przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki. b) W razie konieczności wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku, zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora szkoły o zajściu. c) Jeśli zachodzi potrzeba sam wzywa pogotowie ratunkowe lub pozostawia decyzję pielęgniarce szkolnej. d) Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin. 10

11 e) Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej przed medycznej pomocy, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie). f) Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi. g) Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki/ zielonej szkoły wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie. IV. Obowiązki pracowników szkoły w obszarze bezpieczeństwo procedury postępowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów: Podstawy prawne 1. Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. nr 26, poz.226). 1. Procedura postępowania w sytuacji agresywnych zachowań ucznia bójka, pobicie a) Nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem bójki, pobicia jest zobowiązany do natychmiastowej i zdecydowanej reakcji na zaistniałą sytuację. b) Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary. c) Zgłosić fakt do wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności w szkole do pedagoga szkolnego. d) W przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej zaprowadzić poszkodowanego ucznia do pielęgniarki szkolnej, a w przypadku jej nieobecności udzielić uczniowi pierwszej pomocy oraz bezzwłocznie powiadomić rodziców o stanie poszkodowanego ucznia. e) Dalsze postępowanie wychowawcy. f) Rozmowa z uczniami, ustalenie przebiegu zdarzenia, możliwości rozwiązania konfliktu. 11

12 g) Wpis o zajściu do zeszytu uwag klasy, poinformowanie rodziców o zdarzeniu (poprzez wpis do dzienniczka lub telefoniczną rozmowę). h) Poinformowanie ucznia o konsekwencjach w przypadku kolejnego agresywnego zachowania. Powtarzające się agresywne zachowanie ucznia a) Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji. b) Pedagog szkolny rozmawia z uczniem o zachowaniu, informuje rodziców o sytuacji, wpisuje informację do zeszytu uwag, umawia się na spotkanie. c) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego, ucznia i rodzica- zawarcie kontraktu, w którym zawarte są sposoby poprawy zachowania wraz z obowiązującymi terminami do realizacji (w tym, gdy istnieje taka potrzeba konieczność zgłoszenia się do PPP celem uzyskania pomocy psychologicznej) oraz konsekwencjami w przypadku braku poprawy. d) Poinformowanie dyrektora szkoły o ustaleniach. W przypadku braku poprawy: a) Powiadomienie inspektora policji ds. nieletnich o zachowaniach ucznia. b) Rozmowa interwencyjna inspektora z uczniem z udziałem rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy. W każdym z powyższych zdarzeń w przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej pedagog szkolny zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora. W przypadku braku współpracy z rodzicami lub kolejnych agresywnych zachowań ucznia pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich o sytuacji i zachowaniach ucznia. 2. Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna a) Poinformowanie wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu. b) Wpis w klasowym zeszycie uwag. c) Rozmowa wychowawcy na temat zajścia, wyjaśnienie przyczyn, ukazanie skutków, doprowadzenie do przeproszenia się uczestników zajścia. d) Zastosowanie kary przewidzianej w Statucie Szkoły. e) W przypadku powtarzającej się sytuacji -rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem - zawarcie kontraktu określającego sposoby poprawy zachowania i terminy realizacji zadań. 12

13 f) W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły o sytuacji informuje się dyrektora szkoły. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą a) W przypadku doznania przez ucznia obrażeń ciała udzielenie pomocy, wezwanie lekarza. b) Powiadomienie dyrektora szkoły. c) Powiadomienie rodziców ucznia. d) Wezwanie policji, jeżeli konieczne jest zabezpieczenie śladów przestępstwa. e) Ustalenie okoliczności zdarzenia. f) Udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi, wskazanie rodzicom form specjalistycznej pomocy poza szkołą. 2. Procedura postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów na terenie szkoły. a) Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy. b) Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem powiadamiając o złamaniu regulaminu. c) Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia, pedagoga szkolnego. d) Rozmowa profilaktyczna: wychowawca, pedagog szkolny, rodzic, uczeń dotycząca konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych palenia tytoniu przez osoby nieletnie. e) Uczeń przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia. f) W przypadku niezaprzestania przez ucznia palenia tytoniu pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletni o demoralizacji ucznia. 3. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu/ narkotyku. a) Powiadomienie wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego o podejrzeniu. b) Odizolowania ucznia od reszty uczniów, pozostawienie pod opieką osoby dorosłej. c) Poinformowanie o sytuacji dyrektora szkoły. d) Wezwanie rodziców, w przypadku odmowy przyjazdu lub niemożliwości skontaktowania się z rodzicami- zawiadomienie najbliższej jednostki policji. e) Wezwanie lekarza w przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia. 13

14 Działania po opanowaniu sytuacji kryzysowej, a) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia, zobowiązanie ucznia do poprawy negatywnego zachowania. b) Zastosowanie regulaminowej kary. Jeżeli sytuacja powtarza się pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest zawiadomić Sąd Rodzinny i Nieletnich. 4. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyk. a) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, innego nauczyciela) żąda od ucznia, aby przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby itp. (nie wolno przeszukiwać ucznia). b) Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. c) Wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców ucznia. d) W przypadku odmowy przekazania przez ucznia podejrzanej substancji lub pokazania teczki, kieszeni wzywa policję celem przeszukania ucznia i odebraniu podejrzanej substancji. e) Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Konieczne jest udokumentowanie zajścia wraz z osobistymi spostrzeżeniami w formie notatki służbowej. 5. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły. a) Interwencja świadka zdarzenia- powstrzymanie sprawców. b) Zawiadomienie wychowawcy klasy o zdarzeniu. c) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem. d) Wezwanie rodziców sprawcy do szkoły, rozmowa nt. zajścia. e) W sytuacji szczególnie dużej szkody, powiadomienie dyrektora szkoły, wezwanie policji. f) Ustalenia dotyczące naprawienia szkody lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. g) Wyciągnięcie regulaminowej konsekwencji dla ucznia. h) Zobowiązanie rodziców i ucznia do podjęcia pracy nad wyeliminowaniem wandalizmu z zachowania- spisanie kontraktu. 14

15 W przypadku, gdy nastąpiła dewastacja mienia, a nieznany jest sprawca przeprowadza się rozmowę ze wszystkimi osobami znajdującymi się w miejscu zdarzenia próbując ustalić sprawców. Dopuszcza się wypowiedzi uczestników zajścia na piśmie. 6. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły. a) Powiadomienie o kradzieży wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego. b) Ustalenie okoliczności zdarzenia (rozmowa z poszkodowanym, ewentualnymi świadkami). c) Powiadomienie rodziców poszkodowanego o zdarzeniu. d) Z chwilą ustalenia sprawcy kradzieży powiadomienie rodziców sprawcy o zajściu. e) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem oraz jego rodzicami, ustalenie konsekwencji oraz form zadośćuczynienia poszkodowanemu, sporządzenie notatki służbowej ze spotkania. W przypadku kradzieży telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3, mp4 (przynoszone na wyłączną odpowiedzialność ucznia i rodziców) pedagog szkolny informuje dyrektora szkoły oraz rodziców z informacją, by fakt ten zgłosili policji. 7. Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania na terenie szkoły. a) W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców/opiekunów faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania, nauczyciel, wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego. b) Pedagog ustala okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę, przekazuje informacje wychowawcy. c) Pedagog wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z rodzicami poszkodowanego ucznia, uczniem, ustala formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadośćuczynienia ze strony sprawcy. d) Pedagog wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z rodzicami sprawcy, informuje o konsekwencjach, zadośćuczynieniu osobie poszkodowanej, ewentualnej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- sporządzenie kontraktu. e) Pedagog wspólnie z wychowawcą dopilnowują form zadośćuczynienia i postanowień kontraktu. f) Pedagog szkolny informuje o zdarzeniu i postanowieniach dyrektora szkoły. W szczególnych wypadkach informuje się o zdarzeniu policję. 15

16 8. Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji, wagarów. a) Osoba stwierdzająca fakt ucieczki z lekcji lub wagarów zaznacza nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym oraz jak najszybciej informuje wychowawcę klasy o zajściu, a w przypadku jego nieobecności pedagoga szkolnego. b) Wychowawca o incydencie niezwłocznie informuje rodziców, odnotowując fakt powiadomienia w dzienniku. c) Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, ustalając przyczyny zajścia oraz jego konsekwencje. d) W przypadku kolejnej ucieczki wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego. e) Pedagog wzywa rodziców ucznia do szkoły. W trakcie wspólnej rozmowy wychowawcy, pedagoga, rodziców i ucznia wspólnie ustalają działania, jakie należy podjąć celem wyeliminowania wagarów, które zapisują w formie kontraktu z dzieckiem. 16

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa : Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU 1 PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA 1.Rodzic może osobiście zwolnić

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI procedury strona Procedura w przypadku przyniesienia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni SPIS TREŚCI I. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PAPIEROSÓW ORAZ E- PAPIEROSÓW LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną do działań profilaktycznych: Kodeks Postępowania Karnego; Kodeks Postępowania Cywilnego; Ustawa z dn. 26 październik

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Działania podejmuje nauczyciel będący świadkiem wydarzenia I. DEMORALIZACJA 1. W sytuacjach zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE 1. Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie: 1. Ucieczka ucznia z lekcji 2. Kradzieże 3. Agresja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/27/02/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu. z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała nr 2/27/02/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu. z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała nr 2/27/02/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach PROCEDURY WYCHOWAWCZE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach 1 I. Frekwencja 1. USTNE UPOMNIENIE ucznia przez wychowawcę przy klasie. (powyżej 10 godzin) Upomnienie musi być odnotowane

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych W związku z wciąż wzrastającą liczbą zachowań problemowych występujących u dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPOŻYWAJĄCYM NA TERENIE OŚRODKA LUB PRZEBYWAJĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALBO INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB POSIADAJĄCYM NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĘ / PRZEDMIOT 1. Nauczyciel/wychowawca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nie jest realizowany

Bardziej szczegółowo

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania.

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania. I. W sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, Ŝe na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinno podjąć się następujące działania. 1. Odizolować ucznia od pozostałych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI Założeniem wdrożenia niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zatwierdzam: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Cele procedur PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych zapobieganie powtarzaniu się zachowań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 53 im. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur:

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Procedury. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im.artura Oppmana w Warszawie

Procedury. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im.artura Oppmana w Warszawie ` Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im.artura Oppmana w Warszawie Procedury Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Dziecko do świetlicy przyjmowane jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ I. Podstawy prawne stosowanych procedur: 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Konikowie Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze Szkoła Podstawowa im. Wisławy

Bardziej szczegółowo

SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r.

SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZCJĄ Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego w Słupsku SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r. PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu

PROCEDURY. obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu PROCEDURY obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu CELE: - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 23.10.2008 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU SPIS TREŚCI PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ... 2 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2

Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2 Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie Spis treści: I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2 II. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych... 2 A. Procedura

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole O wszystkich zachowaniach agresywnych uczniów w czasie lekcji (agresja słowna lub fizyczna) nauczyciel informuje wychowawcę klasy. O poważnych zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU

STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA. 1. Oszacowanie wartości zniszczonego mienia. 2.

Bardziej szczegółowo

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku I. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły

Bardziej szczegółowo

Procedury odbioru dzieci ze szkoły

Procedury odbioru dzieci ze szkoły Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku Procedury odbioru dzieci ze szkoły Podstawa prawna 7 ust. 1 załącznika nr 2 i 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO (opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w Publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. w Zespole Szkół. im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. w Zespole Szkół. im. W. Szybińskiego w Cieszynie Zespół. Szkół im Władysława Szybińskiego 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11 tel. 0338520184, fax. 0338520284 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Procedury Postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury Postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Procedury Postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją WSTĘP Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

I. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW ZARZĄDZENIE nr 02/2015/2016 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim w sprawie procedur usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE WSZCZYNANE SĄ KAŻDORAZOWO PO ZAISTNIENIU DANEGO ZDARZENIA. Procedury interwencyjne dotyczą następujących przypadków:

PROCEDURY INTERWENCYJNE WSZCZYNANE SĄ KAŻDORAZOWO PO ZAISTNIENIU DANEGO ZDARZENIA. Procedury interwencyjne dotyczą następujących przypadków: PROCEDURY INTERWENCYJNE WSZCZYNANE SĄ KAŻDORAZOWO PO ZAISTNIENIU DANEGO ZDARZENIA Procedury interwencyjne dotyczą następujących przypadków: I. Uczeń pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2014r. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie.

Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Szkoła ma obowiązek reagowania na niepokojące zachowania uczniów, rozpoznaje objawy niedostosowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU, ZDROWIU I ŻYCIU UCZNIÓW

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU, ZDROWIU I ŻYCIU UCZNIÓW PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU, ZDROWIU I ŻYCIU UCZNIÓW 1. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku / zdarzenia z udziałem ucznia 2. Procedura postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W I LO W ŁAPACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE 1 PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 1. W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami: zebrania informacyjne, wywiadówki 2 razy w roku, drzwi otwarte,

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I E D Z I A Ł A Ń I N T E R W E N C Y J N Y C H. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Procedury postępowania

S T R A T E G I E D Z I A Ł A Ń I N T E R W E N C Y J N Y C H. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Procedury postępowania S T R A T E G I E D Z I A Ł A Ń I N T E R W E N C Y J N Y C H w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu Procedury postępowania na podstawie materiału MENiS Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami.

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Regulamin świetlicy szkolnej dla klas I-III Świetlica szkolna jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia Wypadek ucznia nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PLANU WYCHOWAWCZEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU.

ZAŁĄCZNIK DO PLANU WYCHOWAWCZEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU. ZAŁĄCZNIK DO PLANU WYCHOWAWCZEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU. SPIS TREŚCI : 1.Podstawy prawne opracowania procedur. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie Podstawa prawna : - ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą oczekiwać na

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UCIECZKI Z LEKCJI. 1. Uczeń nieobecny na zajęciach dydaktycznych ma odnotowaną

Bardziej szczegółowo

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki.

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawowe akty prawne: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH: KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYCHACH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH: KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYCHACH PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH: KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYCHACH Opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks algorytmów postępowania w sytuacjach nie przestrzegania norm społecznych

Kodeks algorytmów postępowania w sytuacjach nie przestrzegania norm społecznych Kodeks algorytmów postępowania w sytuacjach nie przestrzegania norm społecznych Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu I. Procedura postępowania powypadkowego.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Procedury zawarte w poniższym opracowaniu obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z konsekwencjami za nieprzestrzeganie zasad zachowania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Procedury związane z konsekwencjami za nieprzestrzeganie zasad zachowania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie Procedury związane z konsekwencjami za nieprzestrzeganie zasad zachowania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie Konsekwencje stosowane wobec uczniów w przypadku używania telefonów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW W celu określenia warunków w szkole zapewniającym uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE 2013 Podstawa prawna: 1. Statut Przedszkola Niepublicznego Kubuś Puchatek

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły. 1. Fakt niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego zgłasza każdy kto: a) jest świadkiem niszczenia

Bardziej szczegółowo

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożeń

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożeń Strona 1 z 11 Procedury szkolne w sytuacjach zagrożeń TOP 1. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE UCZNIA 2. BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE UCZNIA 3. BEZPIECZEŃSTWO NAUCZYCIELA 4. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół w Kleszczewie

Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół w Kleszczewie Szkolne procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników szkoły, w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją w Zespole Szkół w Kleszczewie. I. Agresywne zachowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Zatwierdzam do stosowania:... Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTEPOWANIA

PROCEDURY POSTEPOWANIA PROCEDURY POSTEPOWANIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW, BĄDŹ INNYCH SUBSTANCJI ZMIENIAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU. Obowiązki dyrektora.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU. Obowiązki dyrektora. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU 1 Obowiązki dyrektora. 1. Dyrektor szkoły zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I.Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ l. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 1 I. System interwencji wychowawczych Głównym zadaniem systemu

Bardziej szczegółowo

opracowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach na rok szkolny 2009/2010 1. Wstęp

opracowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach na rok szkolny 2009/2010 1. Wstęp Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją i innymi służbami w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją opracowane dla Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY I REGULAMINY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

PROCEDURY I REGULAMINY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PROCEDURY I REGULAMINY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE Cele procedur: zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel znajduje na terenie Zespołu substancję przypominającą wyglądem narkotyk

Nauczyciel znajduje na terenie Zespołu substancję przypominającą wyglądem narkotyk Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy z policją w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ I. Podstawy prawne stosowanych procedur: 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW W SYTUACJACH. ZAGRAśAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW W SYTUACJACH. ZAGRAśAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW Zespół Szkół w Gębicach PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW W SYTUACJACH ZAGRAśAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW Gębice 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik 4 Regulamin świetlicy szkolnej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świetlica jest integralną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Procedury postępowania w sytuacjach trudnych w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Podstawa prawna: 1. Ustawa. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW załącznik nr 5/2.1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce:

I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce: I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce: 1. Zidentyfikowanie problemu odpowiedzialni: nauczyciele, dyrektor. 2. Wezwanie rodziców

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu w zakresie praw i obowiązków ucznia

Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu w zakresie praw i obowiązków ucznia Załącznik nr 18 do Statutu Szkoły Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu w zakresie praw i obowiązków ucznia 1 PROCEDURA INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURY W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO PROCEDURY W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Cele procedur: usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych, wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BHP W SZKOLE

REGULAMIN BHP W SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego ul. Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło REGULAMIN BHP W SZKOLE Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE Regulamin szkoły został opracowany na podstawie prawa oświatowego i Statutu szkoły. Szkoły Fundacji Szkolnej dążą do wykształcenia absolwenta,

Bardziej szczegółowo