PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego ul. Opolska Gdańsk PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP80 W GDAŃSKU 1

2 I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa: Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) o Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) o Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516). o Konwencja Praw Dziecka o Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz Komenda Główna Policji; 2004r. Dokumenty Prawa Wewnętrznego: o Statut Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku o Regulamin sali gimnastycznej i boiska szkolnego o Regulamin Pracowni Komputerowej o Regulamin stołówki o Regulamin świetlicy o Regulamin biblioteki i czytelni o Zasady i regulamin organizacji wycieczek szkolnych o Regulamin dyżurów nauczycieli o Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego o Plan ewakuacji 2

3 Dokumenty wewnętrzne: o Książka obiektu. o Rejestr wypadków prowadzi pracownik bhp. o Karty wycieczek wypełnia kierownik wycieczki, zatwierdza dyrektor szkoły. o Wpisy dotyczące wyjść- wypełnia w Zeszycie wyjść zainteresowany. o Rejestr zawiadomienia rodziców o złym stanie zdrowia dziecka lub o wypadku prowadzi pielęgniarka. o Realizacja obowiązku szkolnego- prowadzi sekretarz szkoły; pedagog. o Deklaracja odbioru dziecka z klas 0-3- prowadzą wychowawcy klas 0-3. o Deklaracja odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej wychowawcy świetlicy. 3

4 II. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa: Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą poprzez: o zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w różnych konkursach, zawodach i innych formach organizowanych za pośrednictwem szkoły poza obiektami należącymi do placówki o zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły o zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w różnych konkursach, zawodach i innych formach organizowanych za pośrednictwem szkoły poza obiektami należącymi do placówki III. Obowiązki pracowników szkoły w obszarze bezpieczeństwo: 1. Wejście do szkoły a) Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w godzinach ich zajęć edukacyjnych. b) Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane przez woźną. Kontrolę nad rzetelnym wypełnianiem obowiązków woźnej pełni p.m.janiec. c) Każda osoba, chcąca po godzinie ósmej wejść do szkoły ma obowiązek zgłoszenia na portierni dokąd idzie i w jakim celu. Pani woźna wpisuje do zeszytu nazwisko wchodzącego, godzinę przyjścia i wyjście. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły otrzymują identyfikator z napisem Gość. d) Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz sprawowaną funkcją e) Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją i opuszczają szkołę tuż po zajęciach edukacyjnych f) Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się o godzinie

5 g) Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-3, które ze względu na pracę rodziców muszą przyjść wcześniej do szkoły, oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej. h) Wszyscy uczniowie klas 4-6, którzy ze względu na pracę rodziców muszą przyjść wcześniej do szkoły, oczekują na rozpoczęcie lekcji na parterze. 2. Zajęcia edukacyjne a) Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy, sali gimnastycznej, salce korekcyjnej, sali zabaw, czytelni i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach. powinno być zgodne z zasadami bhp b) Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt kolorem zielonym w dzienniku lekcyjnym w rubryce: temat stosując skrót BHP. c) Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel. d) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych. e) Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym; dopuszcza się na zajęciach wychowania fizycznego odnotowanie frekwencji w Zeszycie nauczyciela, zapisy z zeszytu nauczyciel po zakończonych swoich zajęciach przepisuje do dziennika lekcyjnego (najpóźniej do piątku danego tygodnia). f) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie. g) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali. h) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. i) Uczniowie, których rodzice nie wnioskują o organizację lekcji religii dla ich dzieci, jeśli ten przedmiot wypada w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji) są na stałe przypisani na ten czas do czytelni lub świetlicy szkolnej. j) Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo. k) W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia przewodniczący klasy lub dyżurny, na polecenie nauczyciela, prosi panią woźną lub sekretariat szkoły o wezwanie pielęgniarki do sali. 5

6 l) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły 3. Usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji a) Uczeń jest zobowiązany natychmiast po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności. b) Również zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica odbywa się poprzez ich wpis informacji o tym do dzienniczka korespondencji nauczyciel rodzic; wychowawca parafuje informację, z którą się zapoznał i zatrzymuje zeszyt do dnia następnego. c) Dopuszcza się przyjmowanie zwolnień z lekcji na kartce napisanej przez rodzica. Forma pisemna zwolnienia stanowi dowód, że rodzice wiedzą o wcześniejszym opuszczeniu szkoły przez dziecko. d) Zwolnienie z lekcji traktowane jest jak nieobecność usprawiedliwiona. e) Informacje o skróceniu lekcji bądź odwołaniu pierwszej lub ostatniej lekcji wynikającej z planu danej klasy są przekazywane do wiadomości rodziców poprzez dzienniczek korespondencji nauczyciel rodzic. f) Rodzic jest zobowiązany do codziennego sprawdzania informacji w zeszycie i potwierdzenia informacji podpisem. Brak podpisu nie zwalnia rodzica z odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. 4. Spełnianie obowiązku szkolnego: a) Wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności uczniów wychowawca zobowiązany jest przekazać pedagogowi, który odnotowuje je w Zeszycie realizacji obowiązku szkolnego do 5 każdego miesiąca. b) Pedagog szkolny odpowiada za prowadzenie Zeszytu realizacji obowiązku szkolnego oraz podjęcie stosownych działań w stosunku do uczniów, którzy nie realizują systematycznie obowiązku szkolnego. c) Kontrolę nad wypełnianiem obowiązku przez wychowawców pełnią wicedyrektor. d) Sekretarka szkoły prowadzi dokumentacje związaną z realizacją obowiązku szkolnego uczniów oraz z realizacją przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie. e) Kontrolę nad realizacją zadania pełni dyrektor. 6

7 5. Odwołanie zajęć pozalekcyjnych a) Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (po wcześniejszym powiadomieniu wicedyrektora szkoły) odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel (wpis do dzienniczka korespondencji nauczyciel rodzic). b) W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć w kolejnych dniach odpowiada wicedyrektor. c) Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator. d) Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący. 6. Przerwa między lekcjami a) Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. b) Dzieci z klas I-III spędzają przerwę (poza śniadaniową) na korytarzu przy swojej sali. Wszyscy uczniowie z klas IV-VI spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję. c) Uczniowie w czasie przerw mogą udać się do biblioteki szkolnej. d) Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach. e) Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu. f) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów g) Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Dyżur pełniony jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dyżurów. h) Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel zastępca (po skończonej lekcji). i) Jeśli to jest pierwsza lekcja nauczyciela zastępowanego, to również dotyczy dyżuru przed tą lekcją. j) Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje zespół ds. dyżurów, a dla nauczycieli wychowania fizycznego przewodniczący zespołu we współpracy z wicedyrektorem. k) W okresach dużej absencji nauczycieli dyżur na korytarzu pełnią wszyscy nauczyciele po uprzednim zarządzeniu dyrektora. 7

8 l) W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na placu przed frontem szkoły i na wyznaczonym terenie boiska szkolnego pod opieką dyżurujących zgodnie z grafikiem nauczycieli. m) Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela. n) Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły. I. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów podczas przerwy: 1) Do szkoły przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami i opuszczaj ją tuż po zakończeniu zajęć. 2) Okazuj szacunek wszystkim pracownikom szkoły. 3) Bezzwłocznie wykonuj polecenia nauczyciela dyżurującego. 4) Zachowuj się życzliwie wobec kolegów. 5) Nie biegaj po terenie szkoły. 6) Nie krzycz. 7) Po dzwonku wycisz się i ustaw przy sali, w której masz lekcję. 8) Po skończonej lekcji przejdź pod salę, gdzie będziesz miał kolejną lekcję. 9) W szkole poruszaj się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach). 10) Tornister ustawiaj przed salą (koniecznie pod ścianą) tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach. 11) Krótkie przerwy spędzaj na korytarzu przy sali, gdzie będziesz miał następną lekcję. 12) Nie wychodź poza teren szkoły. 13) Nie otwieraj okien. 14) Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie. 15) Zachowuj czystość i porządek w szkole. 16) Za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiadasz sam. 7. Apele i uroczystości szkolne a) Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w gabinetach lekcyjnych. 8

9 b) W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej, po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce, po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas. 8. Zakończenie lekcji a) Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje od wychowawcy informację w dzienniczku korespondencji nauczyciel rodzic, że za przyprowadzenie i odebranie dziecka ze szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie (również dotyczy to zajęć pozalekcyjnych oraz imprez w godzinach popołudniowych). b) Uczniowie kl. 4-6 po zakończonych lekcjach schodzą pod opieką nauczyciela do szatni, przebierają się i wychodzą ze szkoły. c) Dzieci oddziału przedszkolnego ubierają się w swoich szatniach i są odbierane przez swoich rodziców/prawnych opiekunów. d) Dzieci uczęszczające do świetlicy są przekazywane wychowawcy świetlicy przez wychowawcę oddziału przedszkolnego. e) Uczniowie klas 1-3 ubierają się w szatni pod opieką nauczyciela, z którym dana klasa kończy zajęcia. f) Nauczyciel ten odprowadza uczniów do szatni. Stąd odbierani są przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione na piśmie złożonym u wychowawcy klasy. 9

10 g) Uczniowie, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką wychowawców świetlicy są odprowadzani do świetlicy szkolnej. h) Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis do dziennika. i) Wszystkie wyjścia na zajęcia pozalekcyjne są również odnotowywane w dzienniku. j) Uczeń może wyjść ze świetlicy jedynie z osobą, która jest upoważniona do tego na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiada wychowawca grupy. k) Kontrolę nad sprawowaną opieką pełni wicedyrektor szkoły. 9. Zajęcia pozalekcyjne a) Uczniowie na zajęcia pozalekcyjne przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. b) Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są zobowiązani do dyżuru 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. c) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. d) Uczniowie z kl. 4-6 po zakończonych zajęciach wracają do domu sami, a uczniów z kl. 1-3 odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby do tego upoważnione na piśmie przez w/w wymienionych e) Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostają po zajęciach odprowadzeni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne do świetlicy. Wszystkie powroty z zajęć pozalekcyjnych do świetlicy są odnotowywane w dzienniku obecności 10. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku a) Jeśli zdarzy się wypadek uczniowi w obiekcie szkoły w czasie zajęć lub podczas przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki. b) W razie konieczności wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku, zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora szkoły o zajściu. c) Jeśli zachodzi potrzeba sam wzywa pogotowie ratunkowe lub pozostawia decyzję pielęgniarce szkolnej. d) Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin. 10

11 e) Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej przed medycznej pomocy, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie). f) Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi. g) Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki/ zielonej szkoły wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie. IV. Obowiązki pracowników szkoły w obszarze bezpieczeństwo procedury postępowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów: Podstawy prawne 1. Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. nr 26, poz.226). 1. Procedura postępowania w sytuacji agresywnych zachowań ucznia bójka, pobicie a) Nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem bójki, pobicia jest zobowiązany do natychmiastowej i zdecydowanej reakcji na zaistniałą sytuację. b) Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary. c) Zgłosić fakt do wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności w szkole do pedagoga szkolnego. d) W przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej zaprowadzić poszkodowanego ucznia do pielęgniarki szkolnej, a w przypadku jej nieobecności udzielić uczniowi pierwszej pomocy oraz bezzwłocznie powiadomić rodziców o stanie poszkodowanego ucznia. e) Dalsze postępowanie wychowawcy. f) Rozmowa z uczniami, ustalenie przebiegu zdarzenia, możliwości rozwiązania konfliktu. 11

12 g) Wpis o zajściu do zeszytu uwag klasy, poinformowanie rodziców o zdarzeniu (poprzez wpis do dzienniczka lub telefoniczną rozmowę). h) Poinformowanie ucznia o konsekwencjach w przypadku kolejnego agresywnego zachowania. Powtarzające się agresywne zachowanie ucznia a) Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji. b) Pedagog szkolny rozmawia z uczniem o zachowaniu, informuje rodziców o sytuacji, wpisuje informację do zeszytu uwag, umawia się na spotkanie. c) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego, ucznia i rodzica- zawarcie kontraktu, w którym zawarte są sposoby poprawy zachowania wraz z obowiązującymi terminami do realizacji (w tym, gdy istnieje taka potrzeba konieczność zgłoszenia się do PPP celem uzyskania pomocy psychologicznej) oraz konsekwencjami w przypadku braku poprawy. d) Poinformowanie dyrektora szkoły o ustaleniach. W przypadku braku poprawy: a) Powiadomienie inspektora policji ds. nieletnich o zachowaniach ucznia. b) Rozmowa interwencyjna inspektora z uczniem z udziałem rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy. W każdym z powyższych zdarzeń w przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej pedagog szkolny zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora. W przypadku braku współpracy z rodzicami lub kolejnych agresywnych zachowań ucznia pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich o sytuacji i zachowaniach ucznia. 2. Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna a) Poinformowanie wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu. b) Wpis w klasowym zeszycie uwag. c) Rozmowa wychowawcy na temat zajścia, wyjaśnienie przyczyn, ukazanie skutków, doprowadzenie do przeproszenia się uczestników zajścia. d) Zastosowanie kary przewidzianej w Statucie Szkoły. e) W przypadku powtarzającej się sytuacji -rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem - zawarcie kontraktu określającego sposoby poprawy zachowania i terminy realizacji zadań. 12

13 f) W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły o sytuacji informuje się dyrektora szkoły. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą a) W przypadku doznania przez ucznia obrażeń ciała udzielenie pomocy, wezwanie lekarza. b) Powiadomienie dyrektora szkoły. c) Powiadomienie rodziców ucznia. d) Wezwanie policji, jeżeli konieczne jest zabezpieczenie śladów przestępstwa. e) Ustalenie okoliczności zdarzenia. f) Udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi, wskazanie rodzicom form specjalistycznej pomocy poza szkołą. 2. Procedura postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów na terenie szkoły. a) Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy. b) Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem powiadamiając o złamaniu regulaminu. c) Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia, pedagoga szkolnego. d) Rozmowa profilaktyczna: wychowawca, pedagog szkolny, rodzic, uczeń dotycząca konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych palenia tytoniu przez osoby nieletnie. e) Uczeń przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia. f) W przypadku niezaprzestania przez ucznia palenia tytoniu pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletni o demoralizacji ucznia. 3. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu/ narkotyku. a) Powiadomienie wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego o podejrzeniu. b) Odizolowania ucznia od reszty uczniów, pozostawienie pod opieką osoby dorosłej. c) Poinformowanie o sytuacji dyrektora szkoły. d) Wezwanie rodziców, w przypadku odmowy przyjazdu lub niemożliwości skontaktowania się z rodzicami- zawiadomienie najbliższej jednostki policji. e) Wezwanie lekarza w przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia. 13

14 Działania po opanowaniu sytuacji kryzysowej, a) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia, zobowiązanie ucznia do poprawy negatywnego zachowania. b) Zastosowanie regulaminowej kary. Jeżeli sytuacja powtarza się pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest zawiadomić Sąd Rodzinny i Nieletnich. 4. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyk. a) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, innego nauczyciela) żąda od ucznia, aby przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby itp. (nie wolno przeszukiwać ucznia). b) Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. c) Wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców ucznia. d) W przypadku odmowy przekazania przez ucznia podejrzanej substancji lub pokazania teczki, kieszeni wzywa policję celem przeszukania ucznia i odebraniu podejrzanej substancji. e) Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Konieczne jest udokumentowanie zajścia wraz z osobistymi spostrzeżeniami w formie notatki służbowej. 5. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły. a) Interwencja świadka zdarzenia- powstrzymanie sprawców. b) Zawiadomienie wychowawcy klasy o zdarzeniu. c) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem. d) Wezwanie rodziców sprawcy do szkoły, rozmowa nt. zajścia. e) W sytuacji szczególnie dużej szkody, powiadomienie dyrektora szkoły, wezwanie policji. f) Ustalenia dotyczące naprawienia szkody lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. g) Wyciągnięcie regulaminowej konsekwencji dla ucznia. h) Zobowiązanie rodziców i ucznia do podjęcia pracy nad wyeliminowaniem wandalizmu z zachowania- spisanie kontraktu. 14

15 W przypadku, gdy nastąpiła dewastacja mienia, a nieznany jest sprawca przeprowadza się rozmowę ze wszystkimi osobami znajdującymi się w miejscu zdarzenia próbując ustalić sprawców. Dopuszcza się wypowiedzi uczestników zajścia na piśmie. 6. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły. a) Powiadomienie o kradzieży wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego. b) Ustalenie okoliczności zdarzenia (rozmowa z poszkodowanym, ewentualnymi świadkami). c) Powiadomienie rodziców poszkodowanego o zdarzeniu. d) Z chwilą ustalenia sprawcy kradzieży powiadomienie rodziców sprawcy o zajściu. e) Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem oraz jego rodzicami, ustalenie konsekwencji oraz form zadośćuczynienia poszkodowanemu, sporządzenie notatki służbowej ze spotkania. W przypadku kradzieży telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3, mp4 (przynoszone na wyłączną odpowiedzialność ucznia i rodziców) pedagog szkolny informuje dyrektora szkoły oraz rodziców z informacją, by fakt ten zgłosili policji. 7. Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania na terenie szkoły. a) W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców/opiekunów faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania, nauczyciel, wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego. b) Pedagog ustala okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę, przekazuje informacje wychowawcy. c) Pedagog wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z rodzicami poszkodowanego ucznia, uczniem, ustala formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadośćuczynienia ze strony sprawcy. d) Pedagog wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z rodzicami sprawcy, informuje o konsekwencjach, zadośćuczynieniu osobie poszkodowanej, ewentualnej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- sporządzenie kontraktu. e) Pedagog wspólnie z wychowawcą dopilnowują form zadośćuczynienia i postanowień kontraktu. f) Pedagog szkolny informuje o zdarzeniu i postanowieniach dyrektora szkoły. W szczególnych wypadkach informuje się o zdarzeniu policję. 15

16 8. Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji, wagarów. a) Osoba stwierdzająca fakt ucieczki z lekcji lub wagarów zaznacza nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym oraz jak najszybciej informuje wychowawcę klasy o zajściu, a w przypadku jego nieobecności pedagoga szkolnego. b) Wychowawca o incydencie niezwłocznie informuje rodziców, odnotowując fakt powiadomienia w dzienniku. c) Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, ustalając przyczyny zajścia oraz jego konsekwencje. d) W przypadku kolejnej ucieczki wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego. e) Pedagog wzywa rodziców ucznia do szkoły. W trakcie wspólnej rozmowy wychowawcy, pedagoga, rodziców i ucznia wspólnie ustalają działania, jakie należy podjąć celem wyeliminowania wagarów, które zapisują w formie kontraktu z dzieckiem. 16

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa : Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP NR 4 W ZELOWIE

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SP NR 4 W ZELOWIE Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa: Akty Prawne Zewnętrzne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE załącznik nr 5/1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE I. AKTY PRAWNE NORMUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Akty prawne zewnętrzne: Ustawa z dnia 7 września1991r.

Bardziej szczegółowo

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa: Akty Prawne Zewnętrzne: Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU 1 PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA 1.Rodzic może osobiście zwolnić

Bardziej szczegółowo

Procedury. obowiązujące. w Świetlicy Szkolnej. przy Szkole Podstawowej Nr16. w Szczecinie

Procedury. obowiązujące. w Świetlicy Szkolnej. przy Szkole Podstawowej Nr16. w Szczecinie Procedury obowiązujące w Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr16 w Szczecinie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU

POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców 1. Dzieci zapisane do świetlicy

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców/

Bardziej szczegółowo

Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły:

Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej na dyżur poranny zgłaszają się do sali świetlicowej w

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów 1. W przypadku jednorazowego zdarzenia: 1) nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do wychowawcy

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie. Akty Prawne Zewnętrzne

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie. Akty Prawne Zewnętrzne PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie Akty Prawne Zewnętrzne Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. JANA BYTNARA RUDEGO W MIELCU PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO Rok szkolny 2010/2011 Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego Program

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.)

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.) PROCEDURY zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w Szkole Podstawowej nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Procedura przebywania w budynku szkoły

Procedura przebywania w budynku szkoły Procedura przebywania w budynku szkoły 1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 2. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do Zeszytu wejść

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu.

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Podczas pobytu dziecka w szkole mogą zdarzyć się różne trudne, a nawet niebezpieczne sytuacje, w których

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu Podczas pobytu dziecka w szkole mogą zdarzyć się różne trudne, a nawet niebezpieczne sytuacje, w których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną do działań profilaktycznych: Kodeks Postępowania Karnego; Kodeks Postępowania Cywilnego; Ustawa z dn. 26 październik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI procedury strona Procedura w przypadku przyniesienia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. w Zespole Szkoły Podstawowej. Gimnazjum w Korytkowie Dużym

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. w Zespole Szkoły Podstawowej. Gimnazjum w Korytkowie Dużym PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną do działań profilaktycznych: Kodeks Postępowania»

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Załącznik nr 7 do statutu Szkoła Podstawowa nr2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KIELCACH 1 1. Świetlica realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo opiekuńczych przyjętych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U Szczegółowe procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia Postanowienia ogólne 1. Wypadek w szkole to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło, gdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Procedura w przypadku palenia papierosów przez ucznia

Procedura w przypadku palenia papierosów przez ucznia Procedura w przypadku palenia papierosów przez ucznia 1. Pracownik szkoły, jeśli zauważy, że uczeń pali papierosy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy i pedagoga. 2. Wychowawca przeprowadza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zapisu do świetlicy), składanego corocznie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni SPIS TREŚCI I. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PAPIEROSÓW ORAZ E- PAPIEROSÓW LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek we Wrocławiu

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek we Wrocławiu Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek we Wrocławiu I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa: Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPOŻYWAJĄCYM NA TERENIE OŚRODKA LUB PRZEBYWAJĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALBO INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB POSIADAJĄCYM NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĘ / PRZEDMIOT 1. Nauczyciel/wychowawca

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU PROCEDURY INTERWENCYJNE 1. Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie: 1. Ucieczka ucznia z lekcji 2. Kradzieże 3. Agresja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURY POSTĘPOWANIA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REAGOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY REAGOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY REAGOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH KRYZYSOWYCH GIMNAZJUM NR 7 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KIELCACH 2013/2014 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 1 Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń, przebywający na terenie szkoły, znajduje się pod wpływem alkoholu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 20 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBRAŃCU Podstawa prawna 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 206 im. Władysława Reymonta. ul. Bartnicza 2; Warszawa

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 206 im. Władysława Reymonta. ul. Bartnicza 2; Warszawa PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 206 im. Władysława Reymonta ul. Bartnicza 2; 03-358 Warszawa Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY opracowała mgr Halina Kotuła Kradzież na terenie szkoły 1. Poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży Materiał pochodzi z MENiS, stanowi jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI Założeniem wdrożenia niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Działania podejmuje nauczyciel będący świadkiem wydarzenia I. DEMORALIZACJA 1. W sytuacjach zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/27/02/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu. z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała nr 2/27/02/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu. z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała nr 2/27/02/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami

Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami Cele: 1. Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia. 2. Wypracowanie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nie jest realizowany

Bardziej szczegółowo

V. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez dzieci przedmiotów niedozwolonych w szkole.

V. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez dzieci przedmiotów niedozwolonych w szkole. Procedury działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach PROCEDURY WYCHOWAWCZE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach 1 I. Frekwencja 1. USTNE UPOMNIENIE ucznia przez wychowawcę przy klasie. (powyżej 10 godzin) Upomnienie musi być odnotowane

Bardziej szczegółowo

II. Dyrektor szkoły: III. Nauczyciele i wychowawcy klas:

II. Dyrektor szkoły: III. Nauczyciele i wychowawcy klas: Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 53 im. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI UCZNIÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI UCZNIÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIA PEŁNOLETNIEGO PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI UCZNIÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIA PEŁNOLETNIEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU I. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu I. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły (

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 1. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

VI. Opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

VI. Opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. VI. Opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. 1) Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły jest uczeń znajdujący się pod wpływem substancji psychoaktywnych (narkotyków,

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia: Dokonanie kradzieży Niszczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych W związku z wciąż wzrastającą liczbą zachowań problemowych występujących u dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania.

II. W sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję przypominającą narkotyk powinno podjąć się następujące działania. I. W sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, Ŝe na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinno podjąć się następujące działania. 1. Odizolować ucznia od pozostałych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zatwierdzam: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Cele procedur PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych zapobieganie powtarzaniu się zachowań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU SPIS TREŚCI PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ... 2 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GLINOJECKU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

Świetlica Szkolna - Procedury

Świetlica Szkolna - Procedury Świetlica Szkolna - Procedury Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

POCEDURA USPRAWIEDLIWIANIAN NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH /POZALEKCYJNYCH

POCEDURA USPRAWIEDLIWIANIAN NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH /POZALEKCYJNYCH Załącznik nr 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie POCEDURA USPRAWIEDLIWIANIAN NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH /POZALEKCYJNYCH w Gimnazjum nr 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I-III, w tym w szczególności uczniowie: - obojga

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu I. Zasady przebywania ucznia na terenie szkoły. 1. Uczniowie przebywają w szkole od godziny 6.45 do zakończenia zajęć. Przychodzą do

Bardziej szczegółowo

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur:

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów gimnazjum zagrożonych uzależnieniem

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów gimnazjum zagrożonych uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów gimnazjum zagrożonych uzależnieniem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY. 1. Zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne w szkole rozpoczynają się od godziny 9.00 i trwają do godziny 18.30.

REGULAMIN SZKOLNY. 1. Zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne w szkole rozpoczynają się od godziny 9.00 i trwają do godziny 18.30. REGULAMIN SZKOLNY Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty - art. 5 ust. 7 pkt. 1 z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami): Organ prowadzący szkołę lub

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ.

I. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ. Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2012/2013 Procedury postępowania i metody współpracy z policją nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Bardziej szczegółowo

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE ORAZ OPIEKI NAD UCZNIEM, KTÓRY W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE ORAZ OPIEKI NAD UCZNIEM, KTÓRY W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE ORAZ OPIEKI NAD UCZNIEM, KTÓRY W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH NIE UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia nr 11/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu z dnia 20 kwietnia 2015 r. BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ I. Podstawy prawne stosowanych procedur: 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METOD WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM

Bardziej szczegółowo

I Cele i zadania świetlicy

I Cele i zadania świetlicy Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2013/2014 z dnia 18.06.2014r. Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 14 I Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Psarach

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Psarach Załącznik nr 1 Do zarządzenia dyrektora Nr 13/2015 z dnia 20.06.2015r. Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Psarach Rozdział 1 Organizacja statutowa świetlicy 1 Szkoła Podstawowa w Psarach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ MARCO POLO WE WROCŁAWIU

PROCEDURY DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ MARCO POLO WE WROCŁAWIU PROCEDURY DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ MARCO POLO WE WROCŁAWIU Wrocław, 3 września 2015r. I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo