ZESTAW 2-G. Ekonomia sektora publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW 2-G. Ekonomia sektora publicznego"

Transkrypt

1 Ekonomia sektora publicznego ZESTAW 2-G 1. Gospodarki, w których istnieje konkurencja doskonała, spełniają następujące warunki efektywności w sensie Pareto: A. efektywność wymiany B. efektywność produkcji C. efektywność struktury produkcji D. odpowiedzi A, B i C są poprawne E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 2. Jeśli w skrzynce Edgewortha (Edgewortha-Bowleya) konsumenci znajdują się w punkcie przecięcia krzywych obojętności, to: A. zostało osiągnięte optimum Pareto B. krańcowe stopy substytucji obu dóbr dla obu konsumentów są równe C. warunek efektywności wymiany jest spełniony D. każdy konsument osiąga inny poziom użyteczności E. możliwa jest poprawa użyteczności obu konsumentów 3. Zasada, iż za pośrednictwem mechanizmu konkurencji rynkowej można dokonując odpowiedniej zmiany wyjściowego podziału dochodów osiągnąć każdą efektywną w sensie Pareto alokację zasobów, jest znana jako: A. prawo Okuna B. prawo Giffena C. reguła Taylora D. kompensacyjna zmiana dochodu E. drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu 4. Jeśli funkcja dobrobytu społecznego (W) ma postać W = U1 + U2, gdzie U1 i U2 to użyteczność poszczególnych członków społeczeństwa, to społeczne krzywe obojętności: A. mają kształt litery L B. są wypukłe C. są wklęsłe D. są liniami prostymi o nachyleniu dodatnim E. są liniami prostymi o nachyleniu ujemnym 1

2 5. W układzie współrzędnych, gdzie ilość dobra publicznego jest na osi poziomej, a cena na osi pionowej, krzywa popytu zbiorowego na dobro publiczne powstaje poprzez sumowanie w: A. poziomie indywidualnych krzywych popytu na dobro publiczne B. poziomie krzywych kosztów krańcowych produkcji dobra publicznego C. poziomie krzywych kosztów przeciętnych produkcji dobra publicznego D. pionie indywidualnych krzywych popytu na dobro publiczne E. pionie krzywych kosztów krańcowych produkcji dobra publicznego 6. Problem gapowicza (pasażera na gapę) oznacza: A. niechęć jednostek do dobrowolnego finansowania produkcji dóbr prywatnych B. możliwość kradzieży dóbr prywatnych C. awersję do ryzyka D. pracę w szarej strefie E. niechęć jednostek do dobrowolnego finansowania produkcji dóbr publicznych 7. W przypadku negatywnych produkcyjnych efektów zewnętrznych produkcja rynkowa jest: A. większa niż produkcja społecznie efektywna B. mniejsza niż produkcja społecznie efektywna C. taka sama jak produkcja społecznie efektywna D. poprawne są odpowiedzi A, B i C E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 8. Czy możliwe jest, że po wprowadzeniu kwotowego podatku pośredniego cena wzrośnie o więcej niż wynosi kwota podatku? A. tak: występuje to zawsze w konkurencji doskonałej B. tak: występuje to zawsze w oligopolu C. tak: występuje to zawsze w monopolu D. tak: sytuacja taka może wystąpić np. na rynku monopolu E. nie 9. Przedsiębiorstwo będące typowym monopolem naturalnym i wytwarzające wielkość produkcji, której odpowiada zrównanie się kosztu krańcowego i utargu krańcowego: A. osiąga zerowy zysk ekonomiczny (nadzwyczajny) B. produkuje powyżej minimalnej skali efektywnej C. produkuje na opadającej części krzywej kosztu przeciętnego D. zrównuje koszt krańcowy z kosztem przeciętnym E. maksymalizuje utarg całkowity 2

3 10. Jeżeli krzywe obojętności mają kształt litery L, to wprowadzenie podatku zryczałtowanego: A. zmniejszy konsumpcję obu dóbr B. zwiększy konsumpcję obu dóbr C. nie zmieni konsumpcji obu dóbr D. zmieni nachylenie linii ograniczenia budżetowego E. przesunie linię ograniczenia budżetowego równolegle w prawo 11. Standardowe usługi medyczne (np. konsultacja lekarska) są przykładem: A. dobra pośredniego B. czystego dobra publicznego C. czystego dobra prywatnego D. dobra o elastyczności cenowej popytu równej 1 E. dobra o elastyczności dochodowej popytu równej Prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych obejmują: A. internalizację efektów zewnętrznych B. ustanowienie praw własności (twierdzenie Coase a) C. stosowanie prawa D. kary i podatki E. odpowiedzi A, B i C są poprawne 3

4 Historia myśli ekonomicznej 13. Autorem teorii ludności był: A. L. von Mises B. F. von Hayek C. L. Walras D. J.S. Mill E. T. Malthus 14. Która grupa ekonomistów uważa, że poprawnym podejściem jest powrót do ricardiańskiej teorii produkcji i uzupełnienie jej klasową teorią cyklu koniunkturalnego Kaleckiego? A. postkeynesiści brytyjscy B. monetaryści C. zwolennicy teorii realnego cyklu koniunkturalnego D. ekonomiści klasyczni E. ekonomiści neoklasyczni 15. Za jednego z dwóch autorów rywalizujących o tytuł ojca nowoczesnej ortodoksyjnej teorii mikroekonomicznej (ekonomii neoklasycznej) jest uznawany: A. F. von Hayek B. T. Veblen C. A. Marshall D. J.K. Galbraith E. J.M. Keynes 4

5 Ekonomia ogólna 16. Prosta cenowa elastyczność popytu na krawaty wynosi: 0,64. Oznacza to, iż: A. wzrost ceny krawatów o 1% spowoduje zmniejszenie wielkości popytu na krawaty o 6,4% B. obniżenie ceny krawatów spowoduje wzrost wydatków na krawaty C. gdy maleją dochody gospodarstw domowych, warto inwestować w produkcję krawatów D. obniżenie ceny krawatów spowoduje spadek utargów całkowitych ich producentów E. krawaty są dobrem luksusowym 17. Monopolizacja rynku doskonale konkurencyjnego spowoduje: A. wzrost nadwyżki producenta; spadek nadwyżki konsumenta; brak zmiany sumy nadwyżek B. spadek nadwyżki producenta; wzrost nadwyżki konsumenta; spadek sumy nadwyżek C. brak zmiany relacji nadwyżek producenta i konsumenta; spadek sumy nadwyżek D. wzrost nadwyżki producenta; spadek nadwyżki konsumenta; spadek sumy nadwyżek E. spadek nadwyżki producenta; wzrost nadwyżki konsumenta; wzrost sumy nadwyżek 18. Zrównanie wartości krańcowego produktu pracy (VMPL) oraz nominalnej stawki płacy (w) jest warunkiem wyznaczenia optymalnej wielkości zatrudnienia w przypadku przedsiębiorstwa, które jest: A. doskonałym konkurentem na rynku pracy; monopolistą na rynku wytwarzanego produktu B. monopsonem na rynku pracy; doskonałym konkurentem na rynku wytwarzanego produktu C. monopsonem na rynku pracy; monopolistą na rynku wytwarzanego produktu D. doskonałym konkurentem na rynku pracy i na rynku wytwarzanego produktu E. prawidłowa jest zarówno odpowiedź A, jak i B 19. Wiadomo, że MUX = 60, MUY = 20, PX = 3 zł, PY = 2 zł. Jak powinien postąpić podmiot, który wydając cały dochód nominalny na dobra X i Y dąży do zmaksymalizowania całkowitej użyteczności swojego koszyka? (MUX, MUY - użyteczności krańcowe dóbr; PX, PY ich ceny). A. konsumować mniej X i więcej Y B. konsumować mniej X i Y niż do tej pory C. konsumować więcej X i mniej Y D. konsumować więcej X i Y niż do tej pory E. utrzymać dotychczasową strukturę konsumpcji 20. W którym kierunku (jeśli chodzi o wielkość konsumpcji dobra X) będzie działać efekt substytucyjny i dochodowy (odpowiednio), jeśli spadnie cena dobra X, które jest normalne? A. wzrostu; wzrostu B. wzrostu; spadku C. spadku; spadku D. spadku; wzrostu E. wzrostu; brak zmiany 5

6 21. Aby utrzymać użyteczność na poziomie sprzed spadku ceny jednego z dóbr, należy dokonać: A. ekwiwalentnego obniżenia lub zwiększenia dochodu nominalnego B. ekwiwalentnego obniżenia dochodu nominalnego C. ekwiwalentnego zwiększenia dochodu nominalnego D. kompensującego zwiększenia dochodu nominalnego E. kompensującego obniżenia dochodu nominalnego 22. Dobro o elastyczności dochodowej popytu większej niż 1 to dobro: A. niższego rzędu B. podstawowe C. luksusowe (wyższego rzędu) D. Giffena E. publiczne 23. Ile wynosi bieżąca wartość przyszłego strumienia dochodu równego 220 zł otrzymanego z rocznej lokaty przy rocznej stopie procentowej równej 10%, gdy odsetki były naliczone na koniec okresu lokaty? A. 10 zł B. 20 zł C. 200 zł D. 220 zł E. 255 zł 24. W przedsiębiorstwie A dla każdego poziomu produkcji utarg krańcowy jest niższy od ceny, po której sprzedaje ono swoje produkty. Przedsiębiorstwo to: A. jest cenobiorcą, tzn. nie może kształtować ceny swoich produktów B. stoi przed doskonale elastycznym popytem na swoje produkty C. stoi przed opadającą krzywą popytu na swoje produkty D. funkcjonuje na doskonale konkurencyjnym rynku produktu E. odznacza się takim samym utargiem krańcowym dla każdego poziomu produkcji 25. W tym przedziale zmienności produkcji, w którym (przy danym rozmiarze kapitału trwałego) wielkość produkcji rośnie w tempie wyższym od tempa wzrostu liczby zatrudnionych, zachodzi następująca prawidłowość: A. koszt wytworzenia każdej kolejnej jednostki produktu jest mniejszy niż poprzedniej B. każdy kolejny zatrudniony generuje mniejszy przyrost utargu całkowitego niż poprzedni C. produktywność każdego kolejnego zatrudnionego jest mniejsza niż poprzedniego D. każdy kolejny zatrudniony zwiększa produkcję o mniejszą liczbę jednostek niż poprzedni E. każdy kolejny zatrudniony generuje identyczny przyrost wielkości produkcji 6

7 26. Wielkość produkcji przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego jest równa 2000 sztuk. Dla tej wielkości produkcji przeciętny koszt całkowity wynosi 8, utarg całkowity: , koszt krańcowy: 7, koszt zmienny: (kwoty w dolarach). Jaką decyzję krótkookresową powinien podjąć właściciel przedsiębiorstwa? A. zwiększyć wielkość produkcji B. podnieść cenę C. wstrzymać produkcję, bo generuje stratę ekonomiczną D. zmniejszyć wielkość produkcji E. kontynuować produkcję na dotychczasowym poziomie, mimo straty ekonomicznej 27. Jaka będzie krótkookresowa decyzja produkcyjna przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego i niedoskonale konkurencyjnego (odpowiednio), jeśli cena wytwarzanego dobra jest wyższa od jego kosztu krańcowego? A. być może zwiększyć produkcję; zwiększyć produkcję B. prawidłowe są odpowiedzi C, D, E C. zwiększyć produkcję; być może zmniejszyć produkcję D. zwiększyć produkcję; być może nie zmieniać produkcji E. zwiększyć produkcję; być może zwiększyć produkcję 28. Dwa przedsiębiorstwa (duopol) funkcjonują niekooperatywnie, a decyzje dotyczące poziomu ceny sprzedawanego produktu (P1 = 5 zł lub P2 = 7 zł) podejmują jednocześnie. Macierz zysków (na pierwszym miejscu są zyski przedsiębiorstwa 1) jest przedstawiona poniżej. Wskaż poprawne stwierdzenie. Przedsiębiorstwo 2 P1 = 5 zł P2 = 7 zł Przedsiębiorstwo 1 P1 = 5 zł 10, 10 25, 5 P2 = 7 zł 5, 25 20, 20 A. strategią dominującą każdego z przedsiębiorstw jest P1; będzie równowaga Nasha B. strategią dominującą pierwszego przedsiębiorstwa jest P1, a drugiego P2 C. strategią dominującą każdego z przedsiębiorstw jest P2; będzie równowaga Nasha D. strategią dominującą każdego z przedsiębiorstw jest P2; będzie optimum Pareto E. strategią dominującą pierwszego przedsiębiorstwa jest P2, a drugiego P1 7

8 29. W gospodarce pewnego państwa na rynku pracy płaca jest giętka. Przy aktualnej realnej płacy wielkość popytu na pracę wynosi 1075 osób. Siła robocza w tej gospodarce wynosi 1200 osób. Ile w tej gospodarce wynosi liczba bezrobotnych? A. 60 osób B. 125 osób C osób D osób E. gdy płaca jest giętka, nie występuje zjawisko bezrobocia 30. Na rynku dobra X wprowadzony został (kwotowy) podatek pośredni. Wskaż prawdziwe stwierdzenie. A. konsumenci zapłacą całość podatku, jeśli popyt będzie sztywny B. konsumenci zapłacą całość podatku, jeśli podaż będzie sztywna C. producenci zapłacą całość podatku, jeśli popyt będzie sztywny D. konsumenci zawsze płacą całość podatku E. konsumenci oraz producenci zawsze zapłacą taką samą część podatku 31. Których z poniższych kategorii nie można do siebie dodać na mocy zasad przyjętych w rachunku dochodu narodowego? A. wydatków konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych B. wydatków konsumpcyjnych oraz płac C. rządowych zakupów oraz eksportu netto D. zysków oraz płac E. wydatków inwestycyjnych oraz eksportu netto 32. Jeśli gospodarka otwarta z państwem jest w stanie makroekonomicznej równowagi, a Im>Ex, to prawdą jest, że (Im: import, Ex: eksport, S: krajowe oszczędności, I: prywatne krajowe inwestycje brutto, Tx: podatki, Gx: wydatki państwa): A. S > I B. I + Gx > S + Tx C. Tx > Gx D. I + Gx < S + Tx E. Tx < Gx 33. Przyczyną stagflacji jest: A. pozytywny wstrząs popytowy B. negatywny wstrząs popytowy C. pozytywny wstrząs podażowy D. negatywny wstrząs podażowy E. wystąpienie w tym samym czasie pozytywnego wstrząsu popytowego i podażowego 8

9 34. W gospodarce zmniejszyły się koszty pracy (bo państwo obniżyło składkę emerytalną) i jednocześnie rząd zwiększył swoje zakupy. Przy pomocy modelu AD AS określ krótkookresowy skutek tych zdarzeń (krzywa popytu globalnego jest opadająca, a krzywa podaży globalnej wznosząca). A. krzywa popytu globalnego oraz krzywa podaży globalnej przesuną się w górę B. wzrośnie realna wielkość produkcji krajowej C. recesja gospodarcza i deflacja D. krzywa popytu globalnego przesunie się w górę, ponieważ są niższe koszty produkcji E. wzrośnie przeciętny poziom cen; kierunku zmiany produkcji krajowej nie można określić 35. W gospodarce zamkniętej przy niepełnym wykorzystaniu zasobów ma miejsce ekspansja fiskalna (krzywa LM jest wznosząca, a IS opadająca). Należy oczekiwać następujących zmian: A. przesunięcia LM w prawo, spadku stopy procentowej, wzrostu produktu B. przesunięcia LM w prawo, potem w lewo, braku zmiany stopy procentowej oraz produktu C. przesunięcia IS w prawo, wzrostu stopy procentowej oraz produktu D. przesunięcia IS w prawo, potem w lewo, wzrostu stopy procentowej, braku zmiany produktu E. przesunięcia IS w lewo, spadku stopy procentowej oraz produktu 36. System bankowy cechują następujące wielkości. Depozyty na żądanie: mln zł. Gotówkowe rezerwy: 10% tych depozytów. Gotówka w pozabankowym obiegu pieniężnym: 20% tych depozytów. Ile wynosi baza monetarna (M0) oraz podaż pieniądza M1 (w mln zł)? A oraz B oraz C oraz D oraz E oraz Czy w przebiegu mnożnikowego procesu dostosowawczego zmiana wydatków konsumpcyjnych jest silniejsza niż zmiana wydatków inwestycyjnych, jeśli krańcowa skłonność do oszczędzania jest równa 1/3 (gospodarka jest zamknięta bez państwa)? A. nie jest silniejsza, jest taka sama B. nie, jest słabsza C. tak, stanowi 133% zmiany wydatków inwestycyjnych D. tak, dwukrotnie E. tak, trzykrotnie 38. O nominalnej wielkości popytu na pieniądz można powiedzieć, że zmienia się: A. w tym samym kierunku z realnym dochodem, a odwrotnie z poziomem cen B. odwrotnie wraz z realnym dochodem i poziomem cen C. w tym samym kierunku z realnym dochodem i poziomem cen D. odwrotnie z realnym dochodem, a zmiana poziomu cen nie ma znaczenia E. odwrotnie z poziomem cen, a zmiana realnego dochodu nie ma znaczenia 9

10 39. Które z poniższych działań służy wyprowadzeniu gospodarki z deflacji popytowej? A. zmniejszenie tempa wzrostu ilości pieniądza w gospodarce B. restrykcyjna polityka budżetowa C. restrykcyjna polityka pieniężna D. redukcja stóp procentowych banku centralnego E. zmniejszenie tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych 40. Poniższe stwierdzenia dotyczą wyniku budżetu państwa i długu publicznego. Które z nich jest prawdziwe? A. koszty obsługi długu publicznego nie wpływają na poziom deficytu budżetowego B. wzrost przychodów ze sprzedaży obligacji rządowych nie obniża deficytu budżetowego C. dług publiczny to różnica między wydatkami a dochodami budżetowymi w danym roku D. mniejszy deficyt budżetowy oznacza zmniejszenie się długu publicznego E. nominalny dług publiczny zawsze rośnie w tym samym tempie co nominalny PKB 41. W gospodarce zamkniętej bez państwa inwestycje rosną o 1000 tys. zł. Wskaż, jak i o ile zmieni się w wyniku procesów mnożnikowych wartość produkcji (w tys. zł). Krańcowa skłonność do konsumpcji w gospodarce wynosi 0,75. A. wzrośnie o 600 B. wzrośnie o 750 C. wzrośnie o 3200 D. wzrośnie o 4000 E. zmaleje o W myśl tobinowskiej analizy determinant inwestycji, jeśli rynkowa wartość przedsiębiorstwa jest większa niż cena jego kapitału, to: A. współczynnik q > 1; inwestycje wzrastają B. współczynnik q > 1; inwestycje maleją C. współczynnik q < 1; inwestycje wzrastają D. współczynnik q < 1; inwestycje maleją E. współczynnik q = 1; inwestycje nie zmieniają się 43. Tradycyjna krzywa Phillipsa (Phillipsa-Lipseya) pokazuje, że: A. nie jest możliwe obniżenie stopy bezrobocia poniżej poziomu naturalnego B. wymienność inflacji oraz bezrobocia nie jest możliwa ani w krótkim, ani w długim okresie C. wymienność inflacji oraz bezrobocia jest możliwa w długim, lecz nie w krótkim okresie D. kosztem zmniejszenia stopy bezrobocia jest wyższa stopa inflacji E. stopa inflacji oraz bezrobocia zawsze zmieniają się w tym samym kierunku 10

11 44. Bank centralny zwiększył ilość pieniądza, co spowodowało wzrost przeciętnego poziomu cen. Ze względu na niepełną informację, faktyczna stopa inflacji jest wyższa od oczekiwanej przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Jaki będzie skutek ekspansywnej polityki pieniężnej według nowej ekonomii klasycznej? A. nie zmieni się poziom realnej produkcji i liczba zatrudnionych, nawet chwilowo B. ekspansja pieniężna może spowodować krótkookresowy wzrost realnej produkcji C. realna wielkość produkcji i liczba zatrudnionych trwale wzrosną D. realna wielkość produkcji i liczba zatrudnionych zmniejszą się w krótkim okresie E. realna wielkość produkcji i liczba zatrudnionych zmniejszą się w długim okresie 45. Rząd pewnego kraju sprzedał inwestorom zagranicznym (dysponującym dolarami) obligacje rządowe nominowane w walucie tego kraju. W kraju tym istnieje system płynnego kursu walutowego. W efekcie tej zmiany można oczekiwać: A. denominacji waluty tego kraju w stosunku do dolara B. dewaluacji waluty tego kraju w stosunku do dolara C. rewaluacji waluty tego kraju w stosunku do dolara D. deprecjacji waluty tego kraju w stosunku do dolara E. aprecjacji waluty tego kraju w stosunku do dolara 11

ZESTAW 2-F. Ekonomia menedżerska

ZESTAW 2-F. Ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska ZESTAW 2-F 1. Jeśli krzywa popytu na produkt przedsiębiorstwa ma postać: Q = 2P + 160 (Q ilość, P cena), to krzywa utargu krańcowego (marginal revenue MR) jest następująca: A. MR =

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy Ekonomia pracy ZESTAW 2-E 1. Populacja pewnego kraju wynosi 100 milionów, liczba osób pracujących to 63 miliony, liczba bezrobotnych to 7 milionów, a biernych zawodowo 30 milionów. Ile wynosi stopa bezrobocia?

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-D. 1. D. North w podziale na instytucje formalne i nieformalne, jako kryterium przyjmował:

ZESTAW 2-D. 1. D. North w podziale na instytucje formalne i nieformalne, jako kryterium przyjmował: Ekonomia instytucjonalna ZESTAW 2-D 1. D. North w podziale na instytucje formalne i nieformalne, jako kryterium przyjmował: A. pisaną bądź niepisaną formę regulacji zachowań B. przynależność danej działalności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-H. 3. Według teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. Rostowa kraje rozwijające się będą:

ZESTAW 2-H. 3. Według teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. Rostowa kraje rozwijające się będą: Ekonomia rozwoju ZESTAW 2-H 1. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI oprócz wskaźnika dochodu obejmuje wskaźnik: A. szarej strefy i wskaźnik chorób zakaźnych B. umieralności niemowląt i wskaźnik zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r.

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Część I 1. W 2005 roku w pewnym roku nominalny PKB wyniósł 160 mld dolarów USA. Rok później wyniósł 180 mld. Deflator PKB wyniósł 115.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa... Imię i nazwisko, nr albumu INSTRUKCJA 1. Najpierw przeczytaj zasady i objaśnienia. 2. Potem podpisz wszystkie kartki (tam, gdzie jest miejsce na Twoje imię

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Sytuacja na rynku pracy a położenie krzywej AS Krótko-

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU Spis treści WSTĘP... 9 Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU... 13 1. Wyzwania stojące przed

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Zasoby i strumienie STRUMIENIE ZASOBY Strumienie: dochody liczba

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: LM: Y = C(Y d ) + I(i) + G

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen.

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen. Notatka model AS-AD Rozważania dotyczące procesów dostosowawczych w gospodarce rozpoczniemy od wyprowadzenia krzywej łącznego popytu AD. Krzywa łącznego popytu reprezentuje punkty równowagi modelu IS-

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy Spis treści WSTĘP Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU 1. Wyzwania stojące przed krajami

Bardziej szczegółowo

Kierunek a pytanie z ekonomii

Kierunek a pytanie z ekonomii Kierunek a pytanie z ekonomii NAZWA KIERUNKU EKONOMIA METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE ANALIZA DANYCH - BIG DATA E-BIZNES FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r.

PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r. 1 S t r o n a PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r. Magistrant będzie musiał udzielić pisemnie odpowiedzi na dwa pytania, w tym: 1. Pytanie z makroekonomii

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY Makroekonomia II Wykład 8 MODEL AD-AS : MIKROODSTAW Wykład 8 lan MODEL AD-AS : MIKROODSTAW 1.1 Długookresowa krzywa AS 1.2 Sztywność cen 1.3 Sztywność nominalnych płac 2.1 Zagregowany popyt 2.2 Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD Analiza cykli koniunkturalnych model AS odstawowe założenia modelu: ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu

Bardziej szczegółowo

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży:

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży: Inflacja Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Jeśli ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji wzrastają w takim samym tempie to mamy do czynienia z czystą inflacją. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu

Bardziej szczegółowo