Podstawy Programowania Obiektowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Programowania Obiektowego"

Transkrypt

1 Podstawy Programowania Obiektowego Pojęcie struktury i klasy. Konstruktor i destruktor. Spotkanie 08 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK

2 Tematyka wykładu Spotkanie 08 Klasy: definicja a deklaracja klasy dane składowe funkcje składowe (definiowanie) sposoby ukrywania informacji w klasie posługiwanie się składnikami klasy Pojęcie konstruktora i destruktora: Definicja konstruktora i destruktora Konstruktor domniemany Konstruktor sparametryzowany Konstruktor kopiujący Przeładowanie konstruktora Cechy charakterystyczne konstruktora i destruktora, Jawne wywołanie konstruktora i destruktora Zadania do samodzielnego wykonania 2

3 Klasa - definicja Klasa to zdefiniowanie własnego typu danych - wymyślony na potrzeby danego programu. Ten typ, to nie tylko jedna lub kilka zebranych liczb, ale to również sposób ich zachowania jako całości. 01. class nazwa_klasy 02. { 03. // ciało klasy 04. // }; 3

4 Klasa - tworzenie obiektów tworzenie obiektu klasy NazwaKlasy NazwaObiektu; tworzenie wskaźnika do obiektu klasy NazwaKlasy *NazwaWskaznika; tworzenie referencji (przezwiska) do obiektu klasy NazwaKlasy &NazwaObiektu = NazwaWskaznika; 4

5 Klasa - składniki klasy dane składowe 01. class nazwa_klasy 02. { 03. int a; // definicja zmiennej typu całkowitego 04. float b[10]; // definicja tablicy typu rzeczywistego 05. char *c; // definicja wskaźnika na zmienną znakową 06. }; funkcje składowe 01. class nazwa_klasy 02. { 03. int funkcja1(); // deklaracja funkcji zwracającej typ int 04. float funkcja2(); // deklaracja funkcji zwracającej typ float 05. char funkcja3(); // deklaracja funkcji zwracającej typ char 06. }; 5

6 Klasa - składniki klasy - przykład dane składowe 01. class radio 02. { 03. int glosnosc; // definicja zmiennej typu całkowitego 04. float czestotliwosc[10]; // definicja tablicy typu rzeczywistego 05. char *nazwa; // definicja wskaźnika na zmienną znakową 06. }; funkcje składowe 01. class radio 02. { 03. void UstawGlosnosc( ); 04. float PobierzCzestotliwosc( ); 05. void wypisz(); 06. }; 6

7 Klasa - definicja funkcji składowych wewnątrz klasy: 01. class nazwa_klasy 02. { 03. int a; 04. void funkcja( void ) 05. { 06. cout<< "zmienna a = "<< a; 07. } 08. }; 7

8 Klasa - definicja funkcji składowych na zewnątrz klasy: 01. class nazwa_klasy 02. { 03. int a; 04. void funkcja( void ); 05. }; 06. void nazwa_klasy::funkcja( void ) 07. { 08. cout<< "zmienna a = "<< a; 09. } 8

9 Klasa - definicja funkcji składowych 01. class radio 02. { 03. int glosnosc; 04. float czestotliwosc[10]; 05. char *nazwa; 06. void UstawGlosnosc(int & ); 07. float PobierzCzestotliwosc( ); 08. void wypisz() 09. { 10. cout<< "Radio "<< nazwa<< endl; 11. } 12. }; 13. void radio::ustawglosnosc( int &_a ) 14. { 15. glosnosc = _a; 16. } 9

10 Klasa - sposoby ukrywania informacji prywatny - składniki klasy dostępne są tylko i wyłącznie w klasie i poprzez funkcje składowe klasy. private: publiczny - składniki klasy dostępne zarówno dla funkcji składowych klasy jak również poza klasą. public: chroniony - składniki klasy nie dostępne poza klasą, jednak dostępne dla klas pochodnych. protected: 10

11 Klasa dostęp do danych składowych klasy obiekt - do danej składowej klasy można odwołać się poprzez operator. obiekt.skladnik wskaźnik - odniesienie się do danej składowej obiektu pokazywanego wskaźnikiem można odwołać się poprzez operator -> wskaznik->skladnik referencja - do danej składowej obiektu znanego z referencji można odwołać się poprzez operator. referencja.skladnik 11

12 Klasa dostęp do funkcji składowych klasy obiekt - do funkcji składowej klasy można odwołać się poprzez operator. obiekt.funkcja( ); wskaźnik - odniesienie się do funkcji składowej obiektu pokazywanej wskaźnikiem można odwołać się poprzez operator -> wskaznik->funkcja( ); referencja - do funkcji składowej obiektu znanego z referencji można odwołać się poprzez operator. referencja.funkcja( ); 12

13 Klasa - posługiwanie się składnikami klasy Napisanie prostego przykładu na wykorzystanie danych i funkcji składowych klasy. 13

14 Struktura 01. struct nazwa_struktury 02. { 03. // ciało struktury 04. // }; 14

15 Konstruktor Konstruktor jest specjalną funkcją składową, w której definiuje się obiekt i nadaje mu wartość. Charakteryzuje się on tym, że nazywa się tak jak samo jak klasa. 01. class NowyTyp 02.{ 03. private: 04. int a; 05. float b; 06. public: 07. NowyTyP( int &_a, float &_b ); 08. }; 09. NowyTyP::NowyTyP( int &_a, float &_b ) 10. { 11. a = _a; 12. b = _b; 13. } 15

16 Konstruktor Konstruktor może być przeładowany. Jest to bardzo częsta praktyka, w definicjach klas widzi się zwykle kilka wersji konstruktora (różnią się listą argumentów). Konstruktor nie ma wyspecyfikowanego żadnego typu wartości zwracanej. Nie zwraca nic nawet typu void! Konstruktor może być wywoływany dla tworzenia obiektów z przydomkami const i volatile, ale sam nie może być funkcją typu const i volatile. Konstruktor nie może być typu static między innymi dlatego, że ma pracować na niestatycznych składnikach klasy. Osobliwością konstruktora jest to, że jest on wywoływany automatycznie ilekroć powołujemy do życia nowy obiekt danej klasy. Konstruktor nie może być także typu virtual. Nie można posłużyć się adresem konstruktora Jeśli obiekt ma być składnikiem unii, to jego klasa nie może mieć żadnego konstruktora. 16

17 Konstruktor - jawne wywołanie Obiekt może być też stworzony przez jawne wywołanie konstruktora. W efekcie otrzymujemy obiekt, który nie ma nazwy, a czas jego życia ogranicza się do wyrażenia, w którym go użyto. nazwa_klasy( argumenty ) Zauważ, że wywołujemy konstruktor czyli funkcję składową, a nie stosujemy notacji obiekt.funkcja_skladowa( argumenty ) 17

18 Konstruktor - jawne wywołanie - przykład 01. class NowyTyp 02.{ 03. public: 04. int a; 05. float b; 07. NowyTyp( int _a, float _b ); 08. }; 09. NowyTyp::NowyTyp( int _a, float _b ) 10. { 11. a = _a; 12. b = _b; 13. } 09. void wypisz( NowyTyp _param ) 10. { 11. cout<< " a= "<< _param.a<< " b= "<< _param.b<< endl; 13. } 18

19 Konstruktor - jawne wywołanie - przykład 01. #include <iostream> 02. using namespace std; 03. void main( void ) 04. { 05. NowyTyp obiekta(1, 3.14), obiektb(2, 1.41); 06. cout<<"\n\n"; 07. wypisz( obiekta ); 08. wypisz( obiektb ); 09. wypisz( NowyTyp(3, 7.77) ); 10. } 19

20 Konstruktor domniemany Konstruktor domniemany to taki konstruktor, który można wywołać bez żadnego argumentu. Zauważmy, że nie mówimy konstruktor bez argumentów, tylko konstruktor, który można wywołać bez żadnych argumentów. W świetle tej definicji konstruktorem, który można wywołać bez żadnych argumentów jest konstruktor ze wszystkimi argumentami domniemanymi. Klasa może mieć tylko jeden konstruktor domniemany. Jeśli klasa nie ma w ogóle żadnego konstruktora, wówczas sam kompilator wygeneruje dla tej klasy konstruktor domniemany. 20

21 Konstruktor domniemany - przykład 01. class boss{ 02. // 03. public: 04. // konstruktory 05. boss(int); 06. boss(void); 07. boss(float *); 08. boss(char *s=null, int a=4, float pp=6.66); 09. // 10. }; 21

22 Konstruktor - lista inicjalizacyjna Do tego, aby zainicjować składniki składnik stały, służy konstruktor. Konkretnie: lista inicjalizacyjna konstruktora. NowyTyp::NowyTyp( argumenty ) : lista_inicjalizacyjna { // ciało klasy } 22

23 Konstruktor - lista inicjalizacyjna Lista inicjalizacyjna to nie cecha konstruktora, ale lista konkretnych prac, które ma on wykonywać. Specyfikuje ona jak należy zainicjować niestatyczne składniki klasy. Składnikowi nie const możemy w konstruktorze nadać wartość na dwa sposoby: Przez listę inicjalizacyjną konstruktora Przez zwykłe podstawienie w ciele konstruktora Składnikowi const można nadać wartość początkową tylko za pomocą listy inicjalizacyjnej. Lista inicjalizacyjna nie może inicjalizować składnika static. Inicjalizować możemy nie tylko argumentem konstruktora, ale nawet jakimś wyrażeniem, w którym możemy wywołać jakąś funkcję składową lub zwykłą. 23

24 Konstruktor - lista inicjalizacyjna - przykład 01. class abc 02.{ 03. const int stal; 04. float x; 05. abc( float pp, int dd, char znak ); 06.}; 07. abc::abc( float pp, int dd, char znak ) : stal(dd), c(znak) 08. { 09. x = pp; 10. } 24

25 Konstruktor - czy może być niepubliczny? Konstruktor może być nie publiczny. Jest on składnikiem klasy i jako takiego obowiązują go również zwykłe reguły dostępu ustalane za pomocą słów: public/protected/private. Klasa, która nie ma publicznych konstruktorów nazywana jest klasą prywatną. Pomimo tego, iż konstruktor jest niedostępny dla tzw. szerokiej publiczności, jest dostępny dla obiektów tej klasy. Funkcja zaprzyjaźniona czy też klasa zaprzyjaźniona ma również dostęp do prywatnych składników klasy więc mogłaby uruchomić prywatny konstruktor. 25

26 Konstruktor kopiujący Konstruktorem kopiującym w danej klasie klasa nazywamy konstruktor, który można wywołać z jednym argumentem poniższego typu: klasa::klasa(klasa&); Argumentem jest, jak widać, referencja (przezwisko) obiektu danej klasy. Konstruktor ten służy do konstruowania obiektu, który jest kopią innego, już istniejącego obiektu tej klasy. Konstruktor kopiujący nie jest obowiązkowy. Jeśli go nie zdefiniujemy wówczas kompilator wygeneruje go sobie sam. 26

27 Konstruktor kopiujący Konstruktor kopiujący inaczej można nazwać inicjalizatorem kopiującym. Konstruktor kopiujący jest wywoływany w kilku sytuacjach, które można najogólniej podzielić na: Gdy tego jawnie zażądamy, Bez naszej wiedzy. Wywołanie konstruktora kopiującego na nasze życzenie następuje wtedy, gdy tego jawnie zażądamy i definiujemy nowy obiekt w następujący sposób: NowyTyp ObiektWzorcowy; NowyTyp NowyObiekt = NowyTyp( ObiektWzorcowy ); 27

28 Konstruktor kopiujący Niejawne wywołanie konstruktora kopiującego klasy NowyTyp następuje w kilku sytuacjach: Podczas przesyłania argumentów do funkcji jeśli argumentem funkcji jest obiekt klasy NowyTyp, a przesyłanie odbywa się przez wartość. Podczas, gdy funkcja jako swój rezultat zwraca przez wartość obiekt klasy NowyTyp. 28

29 Konstruktor kopiujący - przykład 01. class wizytowka 02.{ 03. public: 04. char *nazw; 05. char *imie; 06. wizytowka( char *na, char *im ); 07. void personalia( ) 08. { 09. cout<< imie<< " "<< nazw<< endl; 10. } 11. void ZmianaNazwiska( char *nowe ) 12. { 13. strcpy( nazw, nowe ); 14. } 15.}; 29

30 Konstruktor kopiujący - przykład 01. wizytowka::wizytowka( char *im, char *na ) 02.{ 03. imie = new char[strlen( im )+1]; 04. strcpy( imie, im ); 05. nazw = new char[strlen( na )+1]; 06. strcpy( nazw, na ); 07.} 30

31 Konstruktor kopiujący - przykład 01. int main(int argc, char *argv[]) 02.{ 03. wizytowka fizyk( "Albert", "Einstein"); 04. wizytowka kolega = fizyk; 05. cout<< "Dane fizyka:\t"; 06. fizyk.personalia( ); 07. cout<< "\npo utworzeniu blizniaczego obiektu\n"; 08. cout<< "\ndane fizyka:\t"; 09. fizyk.personalia( ); 10. cout<< "\ndane kolegi:\t"; 11. kolega.personalia( ); 12. kolega.zmiananazwiska( "Metz" ); 13. cout<< "\ndane kolegi po zmianie: "; 14. kolega.personalia( ); 15. cout<< "Niemodyfikowany fizyk nazywa sie : "; 16. fizyk.personalia( ); 17. system("pause"); 18. return EXIT_SUCCESS; 19.} 31

32 Konstruktor - kiedy jest wymagany Jest ZAPAS PAMIĘCI fizyk nazw imie Metz Albert kolega nazw imie 32

33 Konstruktor - kiedy jest wymagany Powinno być ZAPAS PAMIĘCI fizyk nazw imie Einstein Albert kolega nazw imie Metz Albert 33

34 Konstruktor kopiujący - przykład 01. wizytowka::wizytowka(wizytowka &wzor) 02. { 03. imie = new char[strlen( wzor.imie )+1]; 04. strcpy( imie, wzor.imie ); 05. nazw = new char[strlen( wzor.nazw )+1]; 06. strcpy( nazw, wzor.nazw ); 07. } 34

35 Konstruktor - wady Nie można zdefiniować konstruktora dla typu wbudowanego. Nie można napisać konstruktora dla klasy, która nie jest naszą własnością np.: będącą składnikiem biblioteki. Modyfikacje takiej klasy są zwykle niepożądane. Przy konstruktorze konwertującym argument musi pasować dokładnie do typu argumentu deklarowanego w konstruktorze. Nie możemy polegać na żadnych tak zwanych konwersjach standardowych. Nawet jeśli klasa jest naszą własnością, to konstruktor, który chcemy napisać, musi oprzeć się na informacjach z tej obcej klasy. Tamta obca klasa musi zapewnić sposoby dotarcia do tych informacji. (Robi się to: albo przez publiczne dane składowe, albo przez deklarację przyjaźni). Jeśli ta obca klasa nie zapewnia nam tych informacji, to musimy ją zmodyfikować. Konstruktora służącego do konwersji nie dziedziczy się (bo nie dziedziczy się żadnych konstruktorów). 35

36 Destruktor Destruktor jest przeciwieństwem konstruktora, czyli funkcja składowa wywoływana wtedy, gdy obiekt danej klasy ma być likwidowany. Destruktor to funkcja składowa klasy. Nazywa się tak samo, jak klasa z tym, że przed nazwą ma znak ~ (tylda). Podobnie jak konstruktor - nie ma on określenia typu zwracanego. Destruktorem klasy K jest funkcja składowa o nazwie ~NowyTyp (wężyk i nazwa klasy). Funkcja ta jest wywoływana automatycznie zawsze, gdy obiekt jest likwidowany. Klasa nie musi mieć obowiązkowo destruktora. Destruktor nie likwiduje obiektu, ani nie zwalnia obszaru pamięci, który obiekt zajmował. Destruktor przydaje się wtedy, gdy przed zniszczeniem obiektu trzeba jeszcze dokonać jakichś działań. Po prostu trzeba posprzątać: 36

37 Destruktor - funkcje Jeśli na przykład obiekt reprezentował okienko na ekranie, to możemy chcieć, by w momencie likwidacji tego obiektu okienko zostało zamknięte, a ekran wyglądał jak dawniej. Destruktor jest potrzebny, gdy konstruktor danej klasy dokonał na swój użytek rezerwacji dodatkowej pamięci (operatorem new). Wtedy w destruktorze umieszcza się instrukcję delete zwalniającą ten już nie potrzebny obszar pamięci. Destruktor może się też przydać, gdy liczymy obiekty danej klasy. W konstruktorze podwyższamy taki licznik o jeden, a w destruktorze zmniejszamy o jeden. Destruktor może wywołać jakąś funkcję składową swojej klasy. Niemożliwe jest pobranie adresu destruktora. Obiekt klasy mającej destruktor nie może być składnikiem unii. 37

38 Destruktor Destruktor nie jest wywoływany z żadnymi argumentami. W związku z tym nie może być przeładowany. Destruktor jest automatycznie wywoływany, gdy obiekt automatyczny lub chwilowy wychodzi ze swojego zakresu ważności. Jeśli obiekt lokalny jest statyczny, to mimo, że kończy się jego zakres ważności nie jest likwidowany więc także nie uruchamia się jego destruktora. Likwidacja następuje dopiero przy zakończeniu programu i wtedy też rusza do pracy destruktor. Jeśli kończy się zakres ważności referencji (przezwiska) obiektu destruktor nie jest wywoływany. Analogicznie nie jest automatycznie wywoływany, gdy wskaźnik do jakiegoś obiektu wychodzi ze swojego zakresu. Destruktor nie może być ani const ani volatile, ale może pracować na obiektach swojej klasy z takimi przydomkami. 38

39 Destruktor - przykład definicja konstruktora 01. wizytowka::wizytowka( char *im, char *na ) 02. { 03. imie = new char[strlen( im )+1]; 04. strcpy( imie, im ); 05. nazw = new char[strlen( na )+1]; 06. strcpy( nazw, na ); 07. } definicja destruktora 01. wizytowka::~wizytowka( ) 02. { 03. delete nazw; 04. delete imie; 05. } 39

40 Destruktor - jawne wywołanie Destruktor można wywołać jawnie. Należy wówczas podać całą jego nazwę. Jawne wywołanie destruktora nie może się zacząć od ~ (wężyka). Wcześniej musi być albo obiekt, na rzecz którego jest wywoływany i kropka., albo wskaźnik do obiektu i ->. obiekt.~klasa( ); wskaznik->~klasa( ); Jeśli destruktor jest uruchamiany z wnętrza klasy, to wtedy nic nie stoi przed nazwą uruchamianej funkcji składowej (destruktora). ~klasa(); 40

41 Wywołanie nieistniejącego destruktora Może się zdarzyć, że klasa, którą się posługujemy, nie ma destruktora. Jeśli mimo to jawnie go wywołamy, to wywołanie takie zostanie zignorowane. Można również wywołać destruktor dla typu wbudowanego. Także i takie wywołanie jest dopuszczalne, ale ignorowane. 41

42 Przykład Napisanie prostego przykładu na wykorzystanie konstruktorów i destruktora. 42

43 Koniec Dziękuję za uwagę i zapraszam na 15 minut przerwy. W dalszej części ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

44 Programowanie proceduralne Zadania do samodzielnego wykonania Zad. 01 Napisz klasę wektor, oraz konstruktory klasy: a. domyślny, b. kopiujący, c. przyjmujący współrzędne (x,y) końca wektora, d. przyjmujące dwa obiekty typu pkt, określające punkty początku i końca wektora. A także: e. destruktor, f. funkcję składową, która służą do dodawania wektorów, g. funkcję globalną, która służy do odejmowania wektorów, h. funkcję składową, służącą do zwracania normy wektora, i. mnożenie skalarne dwóch wektorów. 44

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 2/45 Plan wykładu nr 4 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Języki programowania z programowaniem obiektowym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Konstruktory i destruktory

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Język C++ Programowanie obiektowe

Język C++ Programowanie obiektowe Język C++ Programowanie obiektowe Cechy programowania obiektowego abstrakcyjne typy danych hermetyczność obiektów (kapsułkowanie) dziedziczenie polimorfizm Programowanie proceduralne vs. programowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 5 W programowaniu obiektowym programista koncentruje się na obiektach. Zadaje sobie pytania typu:

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 3 (05.11.2008) Rok akademicki 2008/2009, Wykład

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania obiektowego. WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this

Wstęp do programowania obiektowego. WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this Wstęp do programowania obiektowego WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this 1 Nazwa typu Rozmiar Zakres Uwagi bool 1 bit wartości true albo false stdbool.h TYPY ZNAKOWE

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class).

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Wprowadzenie w dziedziczenie Klasa D dziedziczy klasę B: B klasa bazowa D klasa pochodna Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Najpierw jest tworzona klasa bazowa,

Bardziej szczegółowo

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np Klasy Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika Wartości takiego typu nazywamy obiektami Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np struct Zespolona { Klasy jako struktury z operacjami

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Przeciążanie operatorów Słowo

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

Język C++ zajęcia nr 2

Język C++ zajęcia nr 2 Język C++ zajęcia nr 2 Inicjalizacja Definiowanie obiektu może być połączone z nadaniem mu wartości początkowej za pomocą inicjalizatora, który umieszczany jest po deklaratorze obiektu. W języku C++ inicjalizator

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50.

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50. Programowanie (język C++) referencje Wykład 2. Referencje (1) Referencja (odnośnik) jest zmienną identyfikującą inną zmienną. Wykonanie operacji na referencji ma taki sam skutek, jak wykonanie tejŝe operacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku C++ Zarządzanie procesami. dr inż. Jarosław Forenc. Przeładowanie (przeciążanie) operatorów

Programowanie obiektowe w języku C++ Zarządzanie procesami. dr inż. Jarosław Forenc. Przeładowanie (przeciążanie) operatorów Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 5 2/40 Plan wykładu nr 5 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Wykład nr 6 (07.12.2012) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący!

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Operator przypisania Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Domyślnie jest zdefiniowany jako przypisanie składowa po składowej (zatem niekoniecznie bajt po bajcie). Dla klasy X definiuje się jako X&

Bardziej szczegółowo

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy i obiekty Programowanie i obiekty uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski i obiekty 1 2 3 4 i obiekty Obiektowość języka C++ Na tym wykładzie poznamy: ˆ Klasa (w języku C++ rozszerzenie struktury, typ

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Ogólna postać dziedziczenia klas:

Dziedziczenie. Ogólna postać dziedziczenia klas: Dziedziczenie Ogólna postać dziedziczenia klas: class nazwa_clasy_pochodnej : specyfikator_dostępu nazwa_clasy_bazowej specyfikator_dostępu : public private protected Specyfikator dostępu definiuje, w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006)

Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006) Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006) Część 1. Teoria Wyjaśnij pojęcia, podaj przykład: klasa obiekt konstruktor destruktor kapsułkowanie (hermetyzacja) wskaźnik this

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji

Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji dla większości języków (w tym C) zasada w programie może być tylko jedna funkcja o danej nazwie kompilator C++ - dopuszcza więcej niż jedną funkcję o tej samej

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład V - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Programowanie obiektowe Dziedziczenie (inheritance) - mechanizm

Bardziej szczegółowo

C++ Przeładowanie operatorów i wzorce w klasach

C++ Przeładowanie operatorów i wzorce w klasach C++ i wzorce w klasach Andrzej Przybyszewski numer albumu: 89810 14 listopada 2009 Ogólnie Przeładowanie (przeciążanie) operatorów polega na nadaniu im nowych funkcji. Przeładowanie operatora dokonuje

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie argumentów wskaźniki

Przekazywanie argumentów wskaźniki Przekazywanie argumentów wskaźniki klasyczne wywołanie wyliczenie i zwrotne przekazanie tylko jednej wielkości moŝliwość uŝycia zmiennych globalnych niebezpieczeństwa z tym związane wyjście wywołanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki int getmax (int a, int b) { return (a > b? a : b); float getmax (float a, float b) { return (a > b? a : b); long getmax (long a, long b)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Bartosz Szreder szreder (at) mimuw... 22 XI 2011 Uwaga! Ponieważ już sobie powiedzieliśmy np. o wskaźnikach i referencjach, przez które nie chcemy przegrzebywać

Bardziej szczegółowo

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza)

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Różnice między C i C++ (Rozszerzenia C++) Nowe słowa kluczowe class, delete, new, friend,... Komentarze /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Wskaźniki typu void W C wskaźniki

Bardziej szczegółowo

tel Konsultacje www

tel Konsultacje www Języki Programowania Prowadząca: dr inż. Hanna Zbroszczyk e-mail: e-mail gos@if.pw.edu.pl tel: tel +48 22 234 58 51 Konsultacje: Piątek: 12.00 13.30 www: http://www.if.pw.edu.pl/~gos/students/jp Politechnika

Bardziej szczegółowo

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne Tematyka wykładów 1. Wprowadzenie. Klasy cz. 1 - Język C++. Programowanie obiektowe - Klasy i obiekty - Budowa i deklaracja klasy. Prawa dostępu - Pola i funkcje składowe - Konstruktor i destruktor - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Przeciążenie operatorów

Przeciążenie operatorów Przeciążenie operatorów W C++ można przeciążyć większość operatory tak, żeby wykonywali zadania, charakterystyczne dla danej klasy Po przeciążeniu odpowiednich operatorów można posługiwać się obiektami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi 1. Napisz wskaźnik do funkcji fun tak zdeklarowanej: T* fun( int, double const& ) const; definicja wskaźnika musi być precyzyjna, inaczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Operatory

ROZDZIAŁ 2. Operatory Bibliografia [1] Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [2] Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [3] Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa, 1997, [4]

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2 Definiowanie klas w C++ - ciąg dalszy Lista inicjalizująca konstruktora Przeznaczenie - do inicjalizacji pól klasy z kwalifikatorem const i inicjalizacji obiektów składowych

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach dr inż. Jacek Naruniec Zmienne automatyczne i dynamiczne Zmienne automatyczne: dotyczą kontekstu, po jego opuszczeniu są usuwane, łatwiejsze w zarządzaniu od zmiennych

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zadania z podstaw programowania obiektowego

Zadania z podstaw programowania obiektowego Zadania z podstaw programowania obiektowego 1. Napisać klasę Lista, której zadaniem będzie przechowywanie listy liczb całkowitych. Klasa ta ma mieć następujące pola prywatne: int* liczby; tablica, w której

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) 1 / 22 Zakresowe pętle for double tab[5] {1.12,2.23,3.33,4.12,5.22 for(double x: tab)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Pętla while #include using namespace std; int main ()

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory dr inż. Jacek Naruniec Przypomnienie z ostatnich wykładów Konstruktory/destruktory i kolejność ich wywołania w złożonej klasie. Referencja Obiekty

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe język C++

Programowanie obiektowe język C++ Programowanie obiektowe język C++ Dr inż. Sławomir Samolej D108A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż.. Grzegorzowi Hałdasiowi

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wyrażenia obiekty tymczasowe

Wyliczanie wyrażenia obiekty tymczasowe Wyliczanie wyrażenia obiekty tymczasowe Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2013 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Ok. Rozbijmy to na czynniki pierwsze, pomijając fragmenty, które już znamy:

Ok. Rozbijmy to na czynniki pierwsze, pomijając fragmenty, które już znamy: Kurs C++ częśd II Podstawowa obsługa konsoli + zmienne. Autor: Dawid Chróścielski. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych z/do konsoli. Jak wyprowadzad dane dowiedzieliśmy się już wcześniej (metoda cout z

Bardziej szczegółowo

Program 6. Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje:

Program 6. Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje: Program 6 Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje: Funkcja pobierz_osobe wczytuje dane osoby podanej jako argument. Funkcja wypisz_osobe

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 O mnie prowadzący wykład: Dariusz Wardowski pokój: A334 dyżur: środa, godz. 10.00 12.00 e-mail: wardd@math.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Konstruktor kopiujacy

Konstruktor kopiujacy Konstruktor kopiujacy Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania obiektowego. Jest on udostępniony

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 3 i 4 - przypomnienie wiadomości o OOP na przykładzie Javy mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 8 marca 2017 1 / 20 mgr inż. Krzysztof Szwarc

Bardziej szczegółowo

Zwracanie obiektu. Funkcja może zwracać obiekty: #include"stdafx.h #include <iostream> using namespace std; class samp { inti; public:

Zwracanie obiektu. Funkcja może zwracać obiekty: #includestdafx.h #include <iostream> using namespace std; class samp { inti; public: Zwracanie obiektu Funkcja może zwracać obiekty: #include"stdafx.h #include using namespace std; class samp ; inti; samp(char *title); voidset_i(intii) i = ii; intget_i() return i; ~samp(); samp::samp(char

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku

Programowanie obiektowe w języku Programowanie obiektowe w języku C++ Stanisław Gepner sgepner@meil.pw.edu.pl Dziedziczenie Wstęp Zacznijmy od przykładu Przykład rolniczy Każde zwierzątko wydaje dźwięk Każde się tak samo porusza Musimy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1 Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. Program komputerowy opisuje w pewien sposób rzeczywisto.

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Instytut Inżynierii Rolniczej - ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski email: rjk@au.poznan.pl www: http://www.au.poznan.pl/~rjk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 12

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 12 JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 12 1 KLASY ZAPRZYJAŹNIONE Jedna klasa (A) może zadeklarować przyjaźń z inną klasą (B). Oznacza to, że klasa B ma dostęp do wszystkich składników

Bardziej szczegółowo

Struktury Struktura polami struct struct struct struct

Struktury Struktura polami struct struct struct struct Struktury Struktura jest zbiorem zmiennych występujących pod wspólna nazwą. Zmienne wchodzące w skład struktury nazywane są polami lub elementami, a czasem członkami struktury. Struktury używamy, jeśli

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: KLASY I OBIEKTY, DANE I FUNKCJE SKŁADOWE, PRAWA DOSTĘPU, KONSTRUKTORY I DESTRUKTORY.

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: KLASY I OBIEKTY, DANE I FUNKCJE SKŁADOWE, PRAWA DOSTĘPU, KONSTRUKTORY I DESTRUKTORY. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: ES1C300 016 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Bartosz Szreder szreder (at) mimuw... 8 XI 2 1 Sposoby przekazywania argumentów Powiedzmy, że chcemy napisać funkcję, która zamieni miejscami wartość dwóch

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2 Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. Dziedziczenie Dziedziczenie jest to technika pozwalaj c na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura Programowanie komputerów Programowanie obiektowe. Typy zmiennych proste i złożone Typy zmiennych "wbudowane", tj. identyfikowane przez słowa kluczowe, są określane jako proste: int short long float double

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Temat zajęć: Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Autor: mgr inż. Sławomir Samolej Zagadnienie 1. (Zmienne statyczne) W języku C można decydować o sposobie przechowywania zmiennych. Decydują

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki zaprojektowany jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych jest to język pozwalający na programowanie zarówno proceduralne

Bardziej szczegółowo

Programowanie, część I

Programowanie, część I 11 marca 2010 Kontakt Wstęp Informacje organizacyjne Materiał na ćwiczenia Plan wykładu http://www.fuw.edu.pl/~rwys/prog rwys@fuw.edu.pl tel. 22 55 32 263 Materiał na ćwiczenia Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Definicje klas i obiektów. Tomasz Borzyszkowski

Definicje klas i obiektów. Tomasz Borzyszkowski Definicje klas i obiektów Tomasz Borzyszkowski Podstawy Do tej pory używaliśmy klas jedynie po to, by zdefiniować metodę main(). Klasy mają znacznie szersze zastosowanie w Java. W OOP (także w Java) klasy

Bardziej szczegółowo

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy 2.4 Dziedziczenie Poprzednie dwa rozdziały które dotyczyły zagadnienia automatów komórkowych na przykładach programów w C++. Mogłyby one sugerować że niekoniecznie trzeba programować obiektowo aby napisać

Bardziej szczegółowo

Co to jest klasa? Z programistycznego punktu widzenia klasa stanowi typ danych, który odwzorowuje wspólne cechy jakiegoś obiektu.

Co to jest klasa? Z programistycznego punktu widzenia klasa stanowi typ danych, który odwzorowuje wspólne cechy jakiegoś obiektu. .NET Klasy, obiekty Klasa i obiekt Każdy obiektowy język programowania daje programiście możliwość tworzenia nowych typów danych. Nowy typ danych definiuje się poprzez zdefiniowanie klasy. Co to jest klasa?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++

EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++ IMIĘ i NAZWISKO: przykładowe odpowiedzi NR: 0 EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++ 1. Napisz precyzyjnie co to jest ptr jeśli: const * const Foo ptr; ptr to stały wskaźnik do stałego obiektu typu Foo

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Techniki Programowania wskaźniki 2

Techniki Programowania wskaźniki 2 Techniki Programowania wskaźniki 2 Łukasz Madej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wykłady opracowane we współpracy z Danutą Szeligą, Łukaszem Sztangretem Jeżeli wskaźnik pokazuje na element

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 9.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 9. 9.1 Ukrywanie metod, metody nadpisane... 1 9.2 Metody wirtualne, wirtualny destruktor... 2 9.3 Metody czysto wirtualne... 6 9.4 Klasy abstrakcyjne... 7 9.5 Wielodziedziczenie... 9 9.1 Ukrywanie metod,

Bardziej szczegółowo

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Historia C++ został zaprojektowany w 1979 przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i

Bardziej szczegółowo

10. Programowanie obiektowe w PHP5

10. Programowanie obiektowe w PHP5 Ogólnie definicja klasy wygląda jak w C++. Oczywiście elementy składowe klasy są zmiennymi PHP, stąd nieśmiertelne $. Warto zauważyć, że mogą one mieć wartość HHH mgr inż. Grzegorz Kraszewski TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Operatory na rzecz typu TString

Operatory na rzecz typu TString Operatory na rzecz typu TString Dopiszmy w definicji klasy operator[], dzięki któremu potraktujemy obiekt jak tablicę class TString { public: char& operator[]( size_t n ); const char& operator[]( size_t

Bardziej szczegółowo