Raport samooceny. Część A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport samooceny. Część A"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 (część A) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja ds. jakości kształcenia. Dyrektor Instytutu zobowiązany jest do udzielenia wszystkich informacji wymaganych do opracowania raportu samooceny. Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia zobowiązany jest przekazać raport samooceny Radzie Instytutu, Dyrekcji Instytutu, Uczelnianemu Zespołowi ds. jakości kształcenia za pośrednictwem Działu Nauczania i Spraw Studenckich w terminie do końca października, a także dyrektorom pozostałych instytutów w terminie do końca listopada (UZdsJK w wersji drukowanej i elektronicznej). Część A dotyczy instytutu, część B dotyczy prowadzonych w Instytucie kierunków studiów (w przypadku więcej niż jednego kierunku studiów, należy wypełnić część B dla każdego kierunku studiów osobno). Część A Instytut TECHNICZNY Raport dotyczy roku akademickiego: 2013/2014 I. Ocena wdrożeń w poprzednim roku akademickim a) Proszę ocenić stopień udoskonalenia jakości kształcenia w Instytucie w poprzednim roku akademickim (w skali ocen od 2 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą). 5 b) Proszę wymienić zrealizowane zadania, które Dyrekcja Instytutu zapisała w złożonym planie działań poprawiających jakość kształcenia w Instytucie w ocenianym roku akademickim Pozyskano środki zewnętrzne (dotacja projakościowa) m.in. na organizację szkoleń. Delegowano nauczycieli akademickich na szkolenia branżowe u podmiotów gospodarczych. Ogłaszano konkursy na stanowiska dydaktyczne dla osób, które zdeklarują PWSZ jako podstawowe miejsce pracy. Zatrudniano pracowników przede wszystkim deklarujących pracę w PWSZ jako podstawowe miejsce pracy. Nie udzielano zgody na organizacją zajęć nauczyciela akademickiego w jednym dniu lub co drugi tydzień. Wnioskowano do Kanclerza o weryfikację dostępności sal w innych jednostkach uczelni i w przypadku wolnych sal o udostępnianie ich IT (w przypadku braku własnych sal). Pozyskano środki finansowe na zakup sprzętu do budowy laboratoriów. W porozumieniu z Kanclerzem ustalono priorytety zakupu wyposażenia ze środków Uczelni. Poinformowano kierowników zakładów o konieczności organizacji spotkań w ramach zakładu dotyczących weryfikacji programu kształcenia. Włączano przedstawicieli przemysłu do procesu kształcenia (Fakro, Wiśniowski, Hewalex, Solgro, Wimed) Pozyskano środki i zakupiono sprzęt sieciowy zgodny z wymaganiami Akademii CISCO utworzono nowe laboratorium 1

2 Zaangażowano w organizację ankietyzacji również laborantów (zapewnienie bezpiecznego korzystania z sal komputerowych) w sem. zimowym Udostępniono nauczycielom akademickim instrukcję do modułu Ocenianie w i poinformowano o konieczności zapoznania się z opracowaniami Ekspertów Bolońskich, Wnioskowano do Pełnomocnika Rektora ds. badań naukowych o zmotywowanie pracowników do większej aktywizacji w zakresie prowadzenia badań naukowych. Postarano się o większe środki finansowe na cele konferencji i publikacji naukowych (z uwagi na niewystarczające środki własne uczelni). Motywowano pracowników do publikowania artykułów. Wnioskowano o udzielenie zniżki godzin tylko nauczycielom akademickim ze stopniem co najmniej dr hab. (stanowiącym minimum kadrowe na studiach 2 stopnia), którzy prowadzą działalność naukową (publikacje). Poinformowano dyrektorów innych instytutów o konieczności przestrzegania przez nauczycieli tych instytutów zasad organizacyjnych panujących w IT. Umożliwiono rozwój naukowy studentom i ich aktywizację poprzez założenie koła naukowego Mechatroników Ciągle doskonalono proces kształcenia pod kątem metod aktywizujących, stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych oraz doposażenia laboratoriów i sal ćwiczeniowych Uruchomiono platformę e-learningowej umożliwiającą zamieszczanie materiałów dydaktycznych; Włączono do propozycji tematów dyplomowych zagadnienia zgłoszone przez współpracujące instytucje, c) Proszę wymienić niezrealizowane zadania, które Dyrekcja Instytutu zapisała w złożonym planie działań poprawiających jakość kształcenia w Instytucie w ocenianym roku akademickim oraz opisać przyczyny ich niewykonania. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane II. Warunki kształcenia a) Proszę ocenić warunki kształcenia w Instytucie. Warunki kształcenia w Instytucie należy ocenić bardzo dobrze, systematyczne pozyskiwanie środków zewnętrznych (projekty unijne oraz współpraca z przemysłem) pozwoliło na doposażenie laboratoriów. Ponadto uzupełniono wyposażenie sal o projektory mocowane na stałe w każdej z sal. W Instytucie studenci mają dostęp do sieci www oraz pracowni komputerowych poza zajęciami planowymi. Ponadto, w roku akademickich 2013/2014 Zespół wizytujący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenił warunki kształcenia jako wyróżniające (kierunek ZIP) oraz w pełni (na kierunku Informatyka), co tym bardziej pozwala na ich wysoką ocenę. b) Jakie działania w poprzednim roku podjęła Dyrekcja Instytutu mające na celu poprawić warunki kształcenia? Nawiązano współpracę z przemysłem skutkujące doposażeniem laboratoriów przez firmy: Platan (Spot), Solgro (Paszyn), Hewalex (Czechowice-Dziedzice), Eltrox (Częstochowa), Molex (Tczew) Pozyskano środki finansowe na staże studenckie na kierunku Informatyka Pozyskano dodatkową dotacji w ramach konkursu na poprawę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 2 stopień Organizowano wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw dla studentów oraz nauczycieli akademickich Uruchomiono platformę moodle wspierającą proces kształcenia (oraz przeprowadzono szkolenie dot. korzystania z platformy) Uruchomiono pracownię CISCO (zakup sprzętu i rejestracja akademii Cisco) 2

3 Umożliwiono i sfinansowano pracownikom uzyskanie uprawnień trenerów Cisco Uruchomiono nową pracownię inżynierii produkcji (zakupiono teksturometr) Zakupiono i zainstalowano projektory multimedialne we wszystkich salach w Instytucie Powołano nowe studenckie koło naukowe Podjęto działania których skutkiem było zapewnienie miejsc parkingowych dla studentów formy niestacjonarnej w ZSEM Wygospodarowano i dostosowano przestrzeń do archiwizowania prac studentów (do tej pory było to pomieszczenie laborantów) Pozyskano licencję wielostanowiskową oprogramowania Get Solar profesionall od firmy EOD sp zoo Współorganizowano międzynarodową konferencję z zakresu OZE Przeprowadzono wnikliwą i dokładniejszą analizę zgłaszanych tematów prac dyplomowych (pełnomocnik rektora ds. badań), Przeprowadzono weryfikację jakości prac dyplomowych. Wyciągnięto wnioski i przedstawiono je promotorom i recenzentom. Ponadto dyrekcja sformułowania zalecenia dot. recenzji prac dyplomowych magisterskich i przekazała recenzentom Umożliwiono pracownikom udział w wizytach studyjnych (Dortmund, Helsinki, Tarnopol, Lwów) Wydelegowano znaczną grupę nauczycieli akademickich na szkolenia i kursy w przedsiębiorstwie mające na celu lepsze przygotowanie do zajęć praktycznych c) Kiedy IKdsJK ostatni raz przeprowadziła w Instytucie badania opinii studentów na temat obsługi administracyjnej, uwzględniającej zarówno Instytut, jak i Rektorat? (zgodnie z Pr-6) badania przeprowadzono w poprzednim roku akademickim Poniższe wypełnić jeśli ankietyzacja była realizowana w ocenianym roku akademickim. Czy władze instytutu przeprowadziły dyskusję z pracownikami administracji instytutu o wynikach badań? Czy władze instytutu przekazały wyniki badań Kanclerzowi? Czy IKdsJK zamieściła na stronie internetowej instytutu wyniki przeprowadzonej ankietyzacji? Proszę przedstawić wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji na temat obsługi administracyjnej d) Czy w Instytucie jest ogólnie dostępny harmonogram konsultacji z nauczycielami akademickimi? III. Programy kształcenia 3

4 a) Czy wszyscy kierownicy zakładów złożyli stosowane informacje (załącznik do procedur Pr-8 i Pr-15) b) Czy instytut współpracował z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Jeżeli tak, proszę opisać efekty współpracy Przeprowadzono konsultacje z firmami np.: Fakro, Culomb, Molex Pozyskano deklaracje instytucji zainteresowanych przyjęciem na staż studentów kierunku Informatyka w zakresie oczekiwanych kompetencji i umiejętności Skierowano na płatny staż 35 studentów kierunku Informatyka Zorganizowano spotkanie dot. możliwości współpracy z przedstawicielem firm: IKER, Solgro, King Soft, Forum Inicjatyw Informatycznych, Zrealizowano wyjazd studyjny nauczycieli akademickich do firmy Wiśniowski Przeprowadzono cykl 2 wykładów dot. innowacji dla studentów realizowanych przez przedstawiciela firmy Wiśniowski Zrealizowano wyjazd studyjny nauczycieli akademickich i studentów do Tuchowa (zwiedzanie zakładu produkcyjnego firmy Wimed) Przeprowadzono spotkanie studentów i wykład dot. przedsiębiorczości z prezesem Wimed Zrealizowano wyjazd studyjny nauczycieli akademickich i studentów do Skierniewic firma Sotlarentz Zrealizowano szkolenie nauczycieli akademickich w firmie Hewalex (uzyskanie uprawnień branżowych dot. pomp i kolektorów) Przeprowadzono prezentacje przemysłowe dla studentów oraz uczniów ze szkoły objętej patronatem przez przedstawicieli firmy Hewalex Pozyskano tematy prac dyplomowych od instytucji i rozpoczęto ich realizację Zaproszono do prowadzenia seminarium dyplomowego przedstawiciela firmy Wiśniowski Umożliwiono uczestnictwo przedstawiciela firmy Wiśniowski w egzaminie dyplomowym Zorganizowano zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przedstawicieli firmy Fakro Zorganizowano wyjazd studyjny nauczycieli akademickich do Kapuszan na Słowacji celem nawiązania współpracy naukowej. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli akademickich w firmie Platan w Sopocie Przeprowadzono szkolenie opiekuna laboratorium obróbki elektroerozyjnej w firmie ZAP B.P. w Końskim Skierowano 1 nauczyciela akademickiego na szkolenie z zakresu MS Project, poziom zaawansowany Pozyskano sprzęt dydaktyczny z firmy Eltrox Podpisano współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych Uczestniczono (przedstawiciel instytutu) w spotkaniu Klastra Sądeckiego Zorganizowano wizyty w Instytucie uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych Organizowano warsztaty tematyczne i zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w ramach akcji Ferie z IT W 2 radach instytutu uczestniczył przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego Zorganizowano wizytę studentów specjalności ekoenergetyka na Targi branżowe (sponsorowaną przez firmę Solgro) Nawiązywano kontakty naukowe i dydaktyczne z innymi ośrodkami akademickimi które mają służyć wzajemnej wymianie doświadczeń i powiększaniu dorobku naukowego 4

5 (Uniwersytety na Ukrainie). Takie działania służą też rozwojowi naukowemu nauczycieli akademickich, co przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości kształcenia. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za współprace ze szkołami ponadgimnazjalnymi celem zapewnienia ciągłego kontaktu Udostępniono prace dyplomowe i inne opracowania, wykonane w ramach współpracy, z zastrzeżeniami wynikającymi z prawa autorskiego. Zorganizowano zajęcia w Hotelu Mercury Krynica Zdrój z zakresu technologii produkcji żywności i gastronomicznej dla studentów specjalności ipż Zorganizowano zajęcia w Sądeckich Wodociągach w stacji uzdatniania wody w ramach przedmiotu Gospodarka wodno - ściekowa i odpadami Zorganizowano zajęcia praktyczne w firmie Newag dla studentów kierunku ZIP, I st Pozyskano opinie o studiach od absolwentów Instytutu Technicznego Zorganizowano wyjazd studyjny studentów Mechatroniki do Fiat Auto Poland Tychy Zorganizowano zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Mechatronika w hamowni firmy Godula Moto Sport w Niepołomicach Podpisano porozumienie z firmą Solgro i pozyskano sprzęt do pracowni ekoenergetyki Podpisano porozumienie z CKPiU w Nawojowej Udział nauczycieli w Targach ENERGETAB 2014 celem nawiązania współpracy z producentami urządzeń mechatronicznych c) Kiedy po raz ostatni wykonano w Instytucie analizę SWOT? (zgodnie z Pr-12) Analiza SWOT była wykonana w poprzednim roku akademickich. W roku akademickich 2013/2014 na jej postawie dyrekcja Instytutu opracowała Plan zarzadzania ryzykiem oraz Plan działania IT zbieżny nową strategią uczelni, w którym za priorytet wskazała współpracę z przemysłem i kształcenie na potrzeby lokalnego rynku pracy. Plan zarządzania ryzykiem i Plan działania IT dostępne są w Instytucie. Poniższe wypełnić jeśli ankietyzacja była realizowana w ocenianym roku akademickim. Czy Rada Instytutu sformułowała wnioski z analizy SWOT i zaplanowała adekwatne działania? Czy władze instytutu przekazały wyniki analizy SWOT wraz z wnioskami i planowanymi działaniami Prorektorowi ds. nauki, rozwoju i współpracy? IV. Weryfikacja efektów kształcenia a) Czy nauczyciele archiwizowali prace studentów? (zgodnie z procedurą Pr-15) 5

6 b) Czy wszyscy nauczyciele złożyli próbki wytworów prac studentów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w terminie? Jeżeli nie, proszę podać nazwiska nauczycieli, którzy nie złożyli próbki wytworów prac studentów c) Czy wszyscy nauczyciele z innych instytutów prowadzący zajęcia w analizowanym instytucie złożyli próbki wytworów prac studentów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia? Jeżeli nie, proszę podać nazwiska nauczycieli, którzy nie złożyli próbki wytworów prac studentów mgr Jarosław Handzel, V. Badanie absolwentów a) Czy Rada Instytutu analizowała raport z badań losów absolwentów? (zgodnie z Pr-3) Jeżeli tak, proszę przedstawić wyciągnięte wnioski i zaplanowane działania Odnotowano zwiększony udział absolwentów w badaniu w porównaniu do ubiegłego roku. Zarekomendowano: W miarę możliwości śledzić losy absolwentów Instytutu (Biuro karier) Wykorzystywać umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć. Podejmować i utrzymywać współpracę z absolwentami Instytutu w celu podtrzymania więzi ze środowiskiem lokalnym. Odwoływać się do przykładów absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania, motywujących obecnych studentów do doskonalenia własnych umiejętności i zdobywania wiedzy. Na podstawie losów absolwentów doskonalić własny warsztat i w miarę możliwości i potrzeb wprowadzać korekty w procesie kształcenia VI. Prowadzenie badań naukowych a) Czy w Instytucie były prowadzone badania naukowe? Jeżeli tak, proszę wymienić składy zespołów badawczych, tematy prac badawczych oraz efekty badań (np. publikacja, prezentacja na konferencji, wdrożenie rozwiązań itp.) 6

7 Nauczyciele akademiccy Instytutu realizują badania związane z kierunkami studiów m.in w następujących obszarach: 1. Technologia i bezpieczeństwo informacji: Do dorobku w tym obszarze należy zaliczyć publikacje poruszające zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego zarządzania informacją w systemach mechatronicznych. Wartościowym wydaje się akcent położony na dostrzeżenie rosnącego znaczenia informacji i jej bezpieczeństwa w sterowaniu urządzeniami mechatronicznymi. Przeprowadzono również analizę nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego stosowanych w technologiach informacyjnych. Analizowano także bezpieczeństwo funkcjonalne i przeżywalność kontroli informacji. Obecnie, rezultatem badań naukowych jest jedna doktorantura P. Ulany Jacykowskiej w Politechnice Lwowskiej, której promotorem był pracownik Instytutu Technicznego wliczony do minimum kadrowego. Przygotowywana jest również dysertacja doktorska oraz habilitacja pracowników Instytutu Technicznego w Tarnopolskim Uniwersytecie Technicznym. Wyniki badań zostały przedstawione w licznych publikacjach, np.: Aleksander M., Karpinski M., Litawa G. Implementation in FPGA of Computations on Elliptic Curves GF(p) based on Rademacher Krestenson s Bases // Informative safety No 1 (7). Pp ISSN , Aleksander M., Petrov A., Serhiyenya K. Methods for Troubleshooting of Corporate Network Fault Tolerance // Scientific Journal of the East Ukrainian National University No 8 [179], Part 1. Pp ISSN , Realization of the metod of attacks visualization in wireless sensor networks / M. Aleksander, B. Borowik, P. Evtukh, V. Karpinskyi, M. Karpinski // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації С ISSN: [National University Lviv Polytechnic. Series: Radioelectronics and Telecommunications No 738. P ] {Prace Naukowe Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska. Seria: Radioelektronika i Telekomunikacje N 738. S }, Novak-Marcincin J., Aleksander M. Virtual and augmentem reality as modern tools In area of information technologies Konferencja Liberec Economic Forum LEF 2013 ; Liberec Republika Czeska, r., Aleksander M., Karpiński M., Litawa G., Functional safety and survivability of information control ellyptic-curve-based systems: models and methods Scientific Journal of Information Security, Vol. 19, No 1 (2013), Litawa G. Elliptic curie points calculation metod with the Rademacher- Krestenson s bases, Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. Vol. 66, No , Aleksander M. Badania przeżywalności zarządzalnych systemów informacyjnych zbudowanych z zastosowaniem FPGA // Międzynarodowe Seminarium Międzyregionalne Rady Naukowej NAN (Narodowej Akademii Nauk) Ukrainy Narzędzia techniczne zabezpieczania informacji : Oddział Odessa ( , Odessa). Odessa: ONUP (Odeski Narodowy Uniwersytet Politechniczny) [Александер М. Дослідження живучості інформаційно-управляючих систем побудованих із застосуванням ПЛІС // Міжвідомчий міжрегіональний семінар Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації»: Одеське відділення ( , Одеса). Одеса: ОНПУ ] (ukr.), 2. Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych, modelowanie i symulacja komputerowa Badania dotyczyły wspomagania komputerowego w systemach projektowania produkcji. Analizowano między innymi możliwość zastosowania szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wytwarzania elementów pojazdów 7

8 samochodowych. Przeprowadzono również ocenę możliwości wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych CMM oraz CMA. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: J. Novak-Marcincin Computer model ling and simulation of automated manufacturing systems, Annals of faculty Engineering Huneodara International Journal of Engineering, t. XI, 2013, Novak-Marcincin J.: Computer Modelling and Simulation of Automated Manufacturing Systems. Annals of Faculty Engineering Hunedoara, International Journal of Engineering. Vol. 11, No. 2, 2013, p , ISSN , Novak-Marcincin J.: Design of Manufacturing Systems by Rapid Prototyping Application. Annals of Petrosiani University - Mechanical Engineering. Vol. 14, 2013, p ISSN Innowacyjność w produkcji silników spalinowych Przeprowadzono badania dotyczące następstw stosowania nowoczesnych układów w silnikach z zapłonem samoczynnym w systemie Common Raii. Dokonano analizy parametrów pracy oraz sformułowano model procesu wtrysku w silnikach dwusuwowych. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: B. Sendyka, M. Cygnar Stratified charge combusion in sparkignition engine with direct injection system, rozdział w monografii Combustion Systems Wydawnictwo In-Tech., Rijeka Cygnar M., Budzik G., Grzelka M., Marciniak-Podsadna L., Sendyka B., Smardić I.: Modeling of the injection and combustion process in the gasoline direct injection engine, The Journal Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, Osijek, Croatia 2013 Cygnar M., Budzik G., Grzelka M., Marciniak-Podsadna L., Sendyka B., Stoic A.: Numerical analysis of the engine with spark ignition and compression ignition, The Journal Tehniki vjesnik Technical Gazette, Osijek, Croatia, 2013 Cieślikowski B. Aktualne kierunki badań i najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji ciągników rolniczych osiągnięcia i nowe wyzwania. PTIR, Kraków 2013, str Problemy inżynierii mechanicznej Wojnarowski J., Kaliciński W.: O możliwości sterowania ruchem głowicy przecinarki - XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych- Wrocław-Szklarska Poręba, Knapczyk J. Tora G. Motion planning of a novel 2-DOF parallel manipulator applied as driving simulator of the wheel loader. Int. Journal of Applied Mechanics and Engineering 2014, Vol. 19, No 3, pp , DOI: /ijame (współautor G. Tora) Kowalski S., Kądziołka T.; Directions for modernisation and construction of contemporary rail vehicles; Technical Transactions; Mechanics; Issue 1-M (4); Year 2014 (111). Sfinansowano również publikacje pracowników Instytutu Ekonomicznego zaliczonych do minimum kadrowego kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto złożono dwa wnioski badawcze w ramach konkursów ogłoszonych przez MNiSW VII. Zapobieganie zjawiskom nieprawidłowym a) Czy dostrzeżono w Instytucie zjawiska nieprawidłowe w analizowanym okresie? Jeżeli tak, proszę je opisać 8

9 b) Czy w ostatnim roku akademickim zostały podjęte działania zapobiegające zjawiskom nieprawidłowym w Instytucie? Jeżeli tak, proszę opisać na czym polegały c) Czy informacje o zjawiskach nieprawidłowych zostały zarejestrowane? /Nie dotyczy VIII. Informacje dodatkowe a) Czy pracownicy instytutu złożyli propozycje zmian mające na celu doskonalenie jakości kształcenia? (zgodnie z Pr-9) Jeżeli pracownicy złożyli propozycje, proszę podać ich ilość: 2 Czy IKdsJK przeprowadziła dyskusję nad złożonymi propozycjami? /Nie dotyczy Czy przewodniczący IKdsJK przedstawił wnioski Radzie Instytutu? /Nie dotyczy Czy Rada Instytutu podjęła decyzję o wdrożeniu nowych rozwiązań? /Nie dotyczy Jeżeli tak, proszę je opisać Zmiany dot. zajęć na kierunku Informatyka tj. modyfikacji treści kształcenia i wprowadzenia nowych przedmiotów które pozwolą na lepsze przygotowanie studentów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Rada IT skierowała do Senatu projekt nowego planu studiów na kierunku Informatyka (przyjęty uchwałą Senatu) b) Czy IKdsJK wdrożyła dodatkowe własne procedury zapewnienia jakości kształcenia wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów? Jeżeli tak, proszę opisać wdrożone procedury oraz zakres ich stosowania Komisja kontynuowała organizacje tzw. Dnia jakości kształcenia w Instytucie Technicznym, w ramach którego przeprowadzony jest konkurs na najlepszego dydaktyka oraz konkurs na studenckie propozycje dot. poprawy jakości kształcenia. Ponadto prowadzone są wtedy działania promocyjne w zakresie jakości kształcenia oraz szkolenie dla kadry dydaktycznej (w tym roku dot. one korzystania z platformy moodle) i spotkania dyrekcji ze studentami pod nazwą Studencie nie bądź milczkiem Komisja co semestr analizowała oceny z egzaminów realizowanych na każdym kierunku studiów celem zbadania ich rozkładu. 9

10 Komisja analizowała na wybranej grupie przedmiotów metody weryfikacji efektów kształcenia (ankieta studencka dot. efektów kształcenia ich zrozumienia i osiągania przez studentów) Komisja dokonała analizy opinii absolwentów o programie kształcenia (z wszystkich analiz sporządzono raporty i udostępniono władzom i radzie IT) Komisja przeprowadziła szkolenia studentów 1 roku dot. uszj i polityki jakości w IT. Aktualizowano stronę internetową komisji jakości kształcenia oraz gablotę informacyjną dotyczącą wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie, Komisja dokonała wyrywkowej weryfikacji recenzji prac magisterskich uwagi dotyczące ich treści i zalecenia w zakresie formułowania recenzji przesłano do wszystkich recenzentów Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego c) Czy IKdsJK zamieściła na stronie internetowej Instytutu informacje o przedsięwzięciach instytutowych mających na celu poprawę jakości kształcenia? (zgodnie z Pr-13) Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego d) Czy IKdsJK protokołowała przebieg zebrań? Proszę podać liczbę zebrań IKdsJK w ciągu analizowanego okresu? 10 W ilu zebraniach uczestniczyli przedstawiciele studentów? 10. Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia /data i podpis/ 10

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM Rok akademicki 2013/2014 Autorzy raportu: mgr Anna Waligórska-Kotfas

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo