ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO"

Transkrypt

1 Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Filologicznym UWr od r.ak.2014/2015 ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia osiąganych przez i słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a tym samym obiektywne potwierdzenie, że zostały spełnione wymagania określone w programach kształcenia. Procedura weryfikacji efektów kształcenia uwzględnia następujące zasady: weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów kształcenia: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne; weryfikacja przeprowadzana jest na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia i trybach (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz na studiach podyplomowych; weryfikacja dotyczy realizacji wszystkich efektów kształcenia realizowanych na Wydziale Filologicznym UWr, zdefiniowanych dla każdego kierunku, specjalności i specjalizacji, których nowe programy wdrożono począwszy od roku akademickiego 2012/ Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 1. Źródła weryfikacji efektów kształcenia: ocena efektów kształcenia osiągniętych przez każdego studenta/słuchacza studiów podyplomowych w ramach realizacji danego przedmiotu/modułu, wyniki egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych (wraz z recenzjami), raporty prowadzących zajęcia/ koordynatorów przedmiotów/modułów, sprawozdania oraz raporty sporządzone przez opiekunów praktyk, opinie po zrealizowaniu efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu/modułu, wyniki hospitacji zajęć, wyniki ankietyzacji absolwentów, wyniki sondaży wśród pracodawców, wyniki weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia według mierników ilościowych. 2. Metody weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr: a. Metodami weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu/modułu mogą być: egzamin pisemny, egzamin ustny, test, praca pisemna, esej, prezentacja multimedialna, referat itp. b. Metody weryfikacji efektów kształcenia dla danego przedmiotu/modułu określa pkt. 17 sylabusa (sporządzonego według wzoru z załącznika nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2013 r.) oraz dokument zbiorczy, w którym określone są metody weryfikacji efektów kształcenia dla każdego przedmiotu/modułu w ramach danego kierunku/specjalności/specjalizacji (sporządzony według wzoru z załącznika nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2013 r.). c. Wybór metod weryfikacji powinien uwzględniać specyfikę poszczególnych kategorii efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych). d. Ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia obejmuje wszystkie kategorie efektów kształcenia (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne); e. Metody weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych podczas realizacji praktyk określają sylabusy oraz regulaminy praktyk. W przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela metody weryfikacji efektów kształcenia realizowanych w ramach praktyk określa Zarządzenie Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. (dla 1

2 roczników, które rozpoczęły kształcenie przed rokiem akademickim 2014/2015) oraz Zarządzenie nr 100/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. f. Metodami weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych na poziomie kierunku/specjalności są: praca dyplomowa, recenzje pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy. 3. Przy weryfikacji efektów kształcenia przyjmuje się założenie, że uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot/moduł, pracy i egzaminu dyplomowego, a także praktyki studenckiej/zawodowej potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia ustalonych dla wymienionych elementów procesu kształcenia. Poziom uzyskania efektów kształcenia wynika z wystawionej oceny. 4. Do weryfikacji efektów kształcenia na poziomie kierunku/specjalności w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia zostają również wykorzystane mierniki ilościowe, do których zalicza się : oceny z zaliczeń i egzaminów, odsetek z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr, oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego, oceny prac dyplomowych wystawiane przez recenzentów i promotorów, odsetek, którzy otrzymali na dyplomie ocenę bardzo dobrą, odsetek, którzy obronili pracę dyplomową w terminie, odsetek nagrodzonych/wyróżnionych prac dyplomowych przez interesariuszy zewnętrznych, odsetek, którzy nie zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego na skutek odrzucenia pracy dyplomowej przez system plagiat. Mierniki ilościowe znajdują zastosowanie również w ocenie aktywności naukowej. W ocenie brane są następujące kryteria: liczba publikacji naukowych, liczba/ odsetek uczestniczących w konferencjach studenckich, liczba/ odsetek działających w kołach naukowych, liczba/ odsetek uczestniczących w programach mobilnościowych (np. Erasmus, MOST), liczba/ odsetek rozszerzających program kształcenia (ITS, studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów). 5. Osobne narzędzie stanowi kontrola antyplagiatowa (na Wydziale Filologicznym UWr są stosowane zasady postępowania w tym zakresie). 6. Innymi możliwymi formami weryfikacji efektów kształcenia, wypracowanymi przez poszczególne jednostki Wydziału, są np. spotkania Instytutowego/Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zebrania dydaktyczne, zebrania prowadzących zajęcia z przedstawicielami, absolwentów, spotkania z pracodawcami. 3. Etapy weryfikacji efektów kształcenia 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia przeprowadzana jest w następujących etapach: w trakcie realizacji efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu/modułu oraz po jej zakończeniu poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną dla każdego studenta/słuchacza studiów podyplomowych realizującego prowadzony przedmiot/moduł przez prowadzącego zajęcia/egzaminatora; po zrealizowaniu programu danego przedmiotu/modułu poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną przez prowadzącego zajęcia/koordynatora przedmiotu/modułu (dokumentacja w formie raportu, wzór w załączniku nr 3); po zakończeniu praktyki poprzez weryfikację efektów kształcenia zdefiniowanych dla praktyk studenckich/zawodowych dokonaną dla każdego studenta/słuchacza studiów podyplomowych realizującego program praktyki przez opiekuna praktyk na podstawie dokumentacji praktyki (dokumentacja w formie raportu, wzór w załączniku nr 3 oraz w formie sprawozdania); po zrealizowaniu programu danego przedmiotu/modułu poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną przez /słuchaczy studiów podyplomowych w trybie odbywających się co semestr spotkań Instytutowego/Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych ze studentami/słuchaczami studiów podyplomowych (dokumentacja w formie protokołu, wzór w załączniku nr 4); po zakończeniu każdego semestru poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych na podstawie raportów z realizacji efektów kształcenia przygotowanych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów/modułów, dokonaną przez prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotu/modułu, na podstawie opinii uzyskanych podczas spotkań ze studentami/ słuchaczami studiów podyplomowych oraz sprawozdań i raportów opiekunów praktyk (dokumentacja w formie raportów dla każdego roku studiów, wzór w załączniku 5); Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych przekazuje semestralne raporty do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia po zakończeniu danego roku akademickiego; 2

3 na egzaminie dyplomowym poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną dla każdego studenta przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej oraz egzaminatorów biorących udział w egzaminie dyplomowym; na bieżąco poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną przez pracodawców w aspekcie zgodności efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy, przeprowadzoną przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/kierownika studiów podyplomowych; na bieżąco poprzez ocenę realizacji efektów kształcenia dokonaną przez hospitujących w ramach przeprowadzanych hospitacji zajęć (dokumentacja w formie sprawozdania Instytutowego/Katedralnego Zespołu Hospitacyjnego/ kierownika studiów podyplomowych); na bieżąco poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonaną przez absolwentów Wydziału Filologicznego, przeprowadzoną przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych; po zakończeniu każdego roku akademickiego poprzez weryfikację efektów kształcenia dokonywaną przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych na podstawie syntezy wyników semestralnych raportów z realizacji efektów kształcenia, wyników weryfikacji efektów kształcenia dokonanej przez absolwentów, pracodawców, wyników hospitacyjnej oceny realizacji efektów kształcenia; dokumentacja w formie raportu, wzór w załączniku 7a, b; Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych przekazuje raport do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia; po zakończeniu każdego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia poprzez weryfikację efektów kształcenia według mierników ilościowych dokonaną przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia; (dokumentacja w formie raportu, wzór w załączniku 6); Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia przekazuje raport do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia; po zakończeniu każdego roku akademickiego poprzez weryfikację efektów kształcenia przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na podstawie rocznych (i semestralnych) raportów Instytutowych/Katedralnego Zespołów ds. Jakości Kształcenia/ kierowników studiów podyplomowych. 2. Schemat systemu weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 3. Szczegółowy harmonogram działań w zakresie weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr zawiera załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. 4. Zakres odpowiedzialności W procesie weryfikacji efektów kształcenia ustanawia się następujące obszary odpowiedzialności: 1. Prowadzący zajęcia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Filologicznym UWr zobowiązany jest do: realizacji treści sylabusa dla prowadzonego przedmiotu/modułu; zapoznania w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć z treściami sylabusa przedmiotu/modułu; bieżącej analizy osiąganych efektów kształcenia przez każdego studenta/ słuchacza studiów podyplomowych realizującego prowadzony przedmiot/moduł; weryfikacji realizacji efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu, w odniesieniu do każdego studenta/ słuchacza studiów podyplomowych realizującego prowadzony przedmiot/moduł; stosowania metod weryfikacji efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu; przestrzegania wymiaru obciążenia pracą studenta/ słuchacza studiów podyplomowych określonego w sylabusie; weryfikacji efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu po jego realizacji i sporządzenia raportu (wzór raportu załącznik nr 3); przechowywania w formie pisemnej i/lub elektronicznej prac /słuchaczy studiów podyplomowych (kolokwiów, testów, projektów, prac zaliczeniowych), stosowanych kryteriów oceny i innych dokumentów poświadczających osiągniecie określonych w sylabusie efektów kształcenia przez okres trzech lat; 2. Egzaminator/komisja egzaminacyjna zobowiązany jest do: weryfikacji realizacji efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu, w odniesieniu do każdego studenta/słuchacza studiów podyplomowych podchodzącego do egzaminu; stosowania metod weryfikacji efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu; przechowywania w formie pisemnej i/lub elektronicznej wykazów zagadnień/pytań obowiązujących na egzaminie ustnym i pisemnym, stosowanych kryteriów oceny, prac egzaminacyjnych /słuchaczy studiów podyplomowych i innych dokumentów poświadczających osiągniecie określonych w sylabusie efektów kształcenia przez okres trzech lat; 3

4 przekazywania w formie pisemnej i/lub elektronicznej dokumentów poświadczających zastosowane na egzaminach metody weryfikacji efektów kształcenia (wykazy zagadnień/pytań obowiązujące na egzaminach ustnych i pisemnych, matryce testów itp.) dyrektorowi ds. dydaktycznych/ kierownikowi studiów podyplomowych. 3. Koordynator przedmiotu/modułu na podstawie raportów z realizacji efektów kształcenia sporządzonych przez prowadzących zajęcia w ramach koordynowanego przedmiotu/modułu przeprowadza analizę uzyskanych informacji, przygotowuje raport (załącznik nr 3) i przekazuje go Instytutowemu/Katedralnemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia/ kierownikowi studiów podyplomowych. 4. Opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów/specjalność / opiekun praktyk na studiach podyplomowych zobowiązany jest do weryfikacji poziomu osiągnięcia efektów kształcenia w trakcie odbywania praktyki przez studenta/słuchacza studiów podyplomowych na podstawie dokumentacji odbytej praktyki. Opiekun praktyk przygotowuje sprawozdanie oraz raport (załącznik nr 3) dla Instytutowego/Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych. W przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach I i II stopnia sprawozdanie należy również złożyć również dziekanacie. 5. Dyrektor ds. dydaktycznych/ kierownik studiów podyplomowych archiwizuje dokumenty poświadczające zastosowane na egzaminach metody weryfikacji efektów kształcenia (wykazy zagadnień/pytań obowiązujące na egzaminach ustnych i pisemnych, matryce testów, listy lektur itp.) przez okres trzech lat. 6. Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych zobowiązany jest do sporządzania semestralnych raportów zbiorczych (osobno dla każdego roku studiów) z realizacji efektów kształcenia (załącznik nr 5): o o na podstawie raportów z realizacji efektów kształcenia sporządzonych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów/ modułów/ praktyk (udokumentowanych uprzednio według wzoru w załączniku nr 3), na podstawie opinii uzyskanych podczas spotkań ze studentami/ słuchaczami studiów podyplomowych (udokumentowanych uprzednio w raportach według wzoru w załączniku nr 4); sporządzania corocznych raportów (załącznik nr 7a lub b) opierających się o na syntezie wyników semestralnych raportów z realizacji efektów kształcenia sporządzonych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów/ modułów/ praktyk (udokumentowanych uprzednio według wzoru w załączniku nr 3), o wynikach weryfikacji efektów kształcenia dokonanej przez absolwentów oraz pracodawców, o wynikach hospitacyjnej oceny realizacji efektów kształcenia oraz o miernikach ilościowych w odniesieniu do zakończonych cyklów kształcenia (tylko w przypadku studiów I i II stopnia) (załącznik nr 6). Sporządzaną dokumentację Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych przekazuje do Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (załącznik nr 5, 6, 7 a lub b). 7. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia zobowiązana jest do weryfikacji rocznych/semestralnych raportów z realizacji efektów kształcenia i raportów po zakończonym cyklu kształcenia przedłożonych przez Instytutowe/Katedralny Zespoły ds. Jakości Kształcenia/ kierowników studiów podyplomowych oraz opracowania corocznych raportów z realizacji efektów kształcenia i przekazania ich Dziekanowi Wydziału Filologicznego oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewniania Jakości. 5. Metody dokumentowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz czas i forma przechowywania dokumentacji Ustala się następujące metody dokumentowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz czas i formę przechowywania dokumentacji: a. dla egzaminów ustnych: egzaminator/ komisja egzaminacyjna przygotowuje wykaz zagadnień/pytań, lektur itp. obowiązujących na egzaminie, uwzględniających specyfikę poszczególnych efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu oraz kryteria oceniania; wszystkie dokumenty poświadczające zastosowane na egzaminach ustnych metody weryfikacji efektów kształcenia przechowuje dyrektor ds. dydaktycznych/ kierownik studiów podyplomowych w formie papierowej i/lub elektronicznej przez okres trzech lat; b. dla egzaminów pisemnych: egzaminator/ komisja egzaminacyjna przygotowuje matryce egzaminów pisemnych, testów, listy lektur itp. obowiązujących na egzaminie, uwzględniających specyfikę poszczególnych efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/przedmiotu oraz kryteria oceniania; prace egzaminacyjne poświadczające osiągniecie przez / słuchaczy studiów podyplomowych określonych w sylabusie efektów kształcenia przechowuje egzaminator/ komisja egzaminacyjna 4

5 przez okres trzech lat; wszystkie dokumenty poświadczające zastosowane na egzaminach pisemnych metody weryfikacji efektów kształcenia przechowuje dyrektor ds. dydaktycznych/ kierownik studiów podyplomowych w formie papierowej i/lub elektronicznej przez okres trzech lat; c. dla zaliczeń przedmiotów/modułów: prowadzący zajęcia przygotowuje niezbędne do weryfikacji efektów kształcenia zestawy zadań/ pytań/ zagadnień/ tematów, matryce testów, kolokwiów itp. uwzględniające specyfikę poszczególnych efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu/modułu oraz kryteria oceniania; zestawy zadań/pytań/zagadnień/tematów, matryce testów, kolokwiów itp. oraz prace / słuchaczy studiów podyplomowych w formie pisemnej i/lub elektronicznej wraz z kryteriami oceniania prowadzący zajęcia przechowuje przez okres trzech lat; d. dla praktyk studenckich/zawodowych: opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów/specjalność/ opiekun praktyk na studiach podyplomowych dokonuje weryfikacji poziomu osiągnięcia efektów kształcenia w trakcie odbywania praktyki dla każdego studenta/ słuchacza studiów podyplomowych na podstawie dokumentacji praktyki. Opiekun praktyk na I i II stopniu studiów przekazuje sprawozdanie (oraz raport) Instytutowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia. Opiekun praktyk na studiach podyplomowych przekazuje raport kierownikowi studiów podyplomowych. W przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach I i II stopnia sprawozdanie należy złożyć również dziekanacie. opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów/specjalność/ kierownik studiów podyplomowych przechowuje dokumentację praktyk przez okres trzech lat; e. dla egzaminu dyplomowego (na studiach I i II stopnia): komisja egzaminacyjna weryfikuje stopień osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów kształcenia poprzez pracę dyplomową oraz egzamin dyplomowy; komisja egzaminacyjna przygotowuje wykaz zagadnień/pytań/listy lektur/zagadnień uwzględniających specyfikę poszczególnych efektów kształcenia zawartych w sylabusie przedmiotu oraz kryteria oceniania; dokumentację osiągnięcia efektów kształcenia: pracę dyplomową, protokół, recenzje przechowuje się w formie papierowej i/lub elektronicznej w teczce osobowej studenta. Wykaz zagadnień/pytań/listy lektur przechowuje dyrektor ds. dydaktycznych. Przewodniczący Rady Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw.uwr 5

6 System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr ZAŁĄCZNIK NR 1 Kierunkowe efekty kształcenia Przedmioty/ moduły Praktyki studenckie/ zawodowe Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 1. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia na poziomie poszczególnych elementów procesu kształcenia dokonywana przez prowadzącego zajęcia/egzaminatora/promotora, recenzenta pracy dyplomowej/opiekuna praktyk dla każdego studenta/ słuchacza studiów podyplomowych 2. Weryfikacja realizacji efektów kształcenia na poziomie poszczególnych elementów procesu kształcenia dokonywana przez prowadzącego zajęcia/koordynatora przedmiotu/modułu/opiekuna praktyk w odniesieniu do zrealizowanego przedmiotu/modułu 4. Semestralna weryfikacja realizacji efektów kształcenia na poziomie kierunku studiów/specjalności /podyplomowych dokonana przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych 3. Weryfikacja efektów kształcenia w odniesieniu do zrealizowanych przedmiotów/modułów dokonana przez /słuchaczy studiów podyplomowych 5c. Hospitacyjna weryfikacja realizacji efektów kształcenia 5a. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia dokonywana przez pracodawców 6. Roczna/Dokonywana po zakończonym cyklu kształcenia weryfikacja efektów kształcenia dokonywana przez Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych 5b. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia dokonywana przez absolwentów 7. Roczna weryfikacja zbiorcza osiągnięcia efektów kształcenia dokonywana przez WZdsOJK 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 Harmonogram działań w zakresie weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr Lp. Zadanie Odpowiedzialny za wykonanie zadania 1. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia na poziomie poszczególnych elementów procesu kształcenia dokonywana przez prowadzącego zajęcia/egzaminatora/ promotora, recenzenta pracy dyplomowej/ opiekuna praktyk dla każdego studenta/słuchacza studiów podyplomowych 3. weryfikacja realizacji efektów kształcenia na prowadzący zajęcia prowadzący zajęcia/ egzaminator opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyki/ opiekun praktyk z ramienia uczelni promotor/recenzent pracy dyplomowej/egzaminat or na egzaminie dyplomowym prowadzący zajęcia/koordynator Termin realizacji w trakcie realizacji zajęć w sesji egzaminacyjnej w trakcie odbywania praktyki w trakcie realizacji seminarium/ po przedłożeniu pracy dyplomowej promotorowi, recenzentowi/ podczas egzaminu dyplomowego w trakcie sesji egzaminacyjnej Tworzony dokument prace / słuchaczy studiów podyplomowych, prace zaliczeniowe, kolokwia prace egzaminacyjne /słuchaczy studiów podyplomowych dokumentacja praktyki praca dyplomowa, protokół z egzaminu, recenzje, wykaz zagadnień/pytań/listy lektur raport z realizacji efektów kształcenia z uwzględnieniem analizy dotyczącej stopnia Odbiorca dokumentu prowadzący zajęcia prowadzący zajęcia opiekun praktyk z ramienia uczelni dziekanat/dyrektor ds. dydaktycznych Instytutowy/Katedr alny Zespół ds. Termin przekazania dokumentu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia/egzamin atora, wynikających z organizacji roku akademickiego i sesji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyki po przeprowadzeni u egzaminu dyplomowego do 1 marca do 1 7

8 poziomie poszczególnych elementów procesu kształcenia dokonywana przez prowadzącego zajęcia/ koordynatora przedmiotu/ modułu/ opiekuna praktyk odniesieniu do zrealizowanego przedmiotu/ modułu 4. semestralna weryfikacja efektów kształcenia 5. semestralna zbiorcza weryfikacja efektów kształcenia 6. bieżąca weryfikacja efektów kształcenia 7. roczna weryfikacja efektów kształcenia przedmiotu/modułu/ opiekun praktyk Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych Instytutowy/ Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych Instytutowy/ Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych, Instytutowy/ Katedralny Zespół Hospitacyjny Instytutowy/ Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych lub po jej zakończeniu/ po zakończeniu praktyk w czasie sesji egzaminacyjnej, w pierwszym i drugim tygodniu kolejnego semestru w czasie sesji egzaminacyjnej, w pierwszym i drugim tygodniu kolejnego semestru na bieżąco po zakończeniu po sesji poprawkowej w semestrze letnim realizacji efektów kształcenia i propozycji modyfikacji programu kształcenia (wzór załącznik nr 3)/ sprawozdanie z praktyk raport ze spotkania ze studentami /słuchaczami studiów podyplomowych (wzór załącznik nr 4) semestralny raport zbiorczy z realizacji efektów kształcenia z uwzględnieniem analizy dotyczącej stopnia realizacji efektów kształcenia i propozycji modyfikacji programu kształcenia (wzór załącznik nr 5) opracowane wyniki ankietyzacji absolwentów, sondaży wśród pracodawców, opracowane wyniki sprawozdań instytutowego/katedralnego zespołu hospitacyjnego/ kierownika studiów podyplomowych roczny raport na podstawie syntezy wyników semestralnych raportów z realizacji efektów kształcenia, wyników weryfikacji efektów kształcenia dokonanej przez absolwentów, pracodawców, wyników hospitacyjnej oceny realizacji efektów kształcenia z uwzględnieniem mierników ilościowych (tylko w przypadku studiów I i II stopnia) (wzór załącznik nr 7a, b) wraz z semestralnymi raportami zbiorczymi z realizacji efektów kształcenia (wzór załącznik nr 5) Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych/ dziekanat (sprawozdania z praktyk) Instytutowy/Katedr alny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych Instytutowy/ Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych Instytutowy/ Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia/ kierownik studiów podyplomowych października/ po zakończeniu praktyk do 15 marca/15 października WZdsOJK do 15 października weryfikacja efektów Instytutowy/Katedralny po zakończonym raport z realizacji efektów kształcenia z WZdsOJK do 15 8

9 kształcenia po zakończonym cyklu kształcenia 9. roczna weryfikacja zbiorcza z realizacji osiągnięcia efektów kształcenia Zespół ds. Jakości Kształcenia WZdsOJK cyklu kształcenia po zakończeniu semestru letniego uwzględnieniem mierników ilościowych (wzór załącznik nr 6) raport z realizacji efektów kształcenia Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Pełnomocnik Rektora ds. Zapewniania Jakości października do 31 października 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 RAPORT PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA/KOORDYNATORA 1 PRZEDMIOTU /MODUŁU/ OPIEKUNA PRAKTYK Z REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu/modułu Jednostka prowadząca przedmiot Kod przedmiotu/modułu Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) Kierunek studiów, specjalność Poziom studiów (I, II stopień /studia podyplomowe) Rok studiów Semestr Forma zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia/koordynatora przedmiotu/modułu Realizacja efektów kształcenia Proszę ocenić, w jakim stopniu udało się Państwu zrealizować zdefiniowane dla przedmiotu/modułu efekty kształcenia (1 stopień niski, 2- stopień średni, 3 stopień wysoki). Symbol efektu Efekt kształcenia kształcenia Stopień realizacji Symbol efektu kształcenia Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla realizowanego przedmiotu/modułu Symbol efektu kształcenia Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do form weryfikacji efektów kształcenia zdefiniowanych dla realizowanego przedmiotu/modułu Symbol efektu kształcenia Propozycje nowych efektów kształcenia Efekt kształcenia Prawidłowość stosowania systemu punktów ECTS Proszę ocenić, czy przewidziana w sylabusie przedmiotu/modułu ilość punktów ECTS odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy własnej studenta, umożliwiającej zrealizowanie zakładanych efektów kształcenia.? Ilość punktów ECTS Stan obecny Proponowana zmiana Uzasadnienie DODATKOWE UWAGI: 1 Niepotrzebne skreślić. 10

11 data podpis prowadzącego zajęcia/ koordynatora przedmiotu/modułu/ opiekuna praktyk ZAŁĄCZNIK NR 4 11

12 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA RAPORT ZE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI/ SŁUCHACZAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Jednostka Wydziału Filologicznego UWr Kierunek studiów, specjalność Poziom studiów (I, II stopień /studia podyplomowe) Tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Rok akademicki Semestr Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej spotkanie Inne osoby uczestniczące w spotkaniu (np. interesariusze zewnętrzni) Liczba / słuchaczy studiów podyplomowych obecnych na spotkaniu 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/MODUŁU 2 :. Efekty kształcenia (liczba, sposób sformułowania, zasadność ich planowania dla przedmiotu/modułu, kierunku/specjalności itp.) Treści programowe przedmiotu (np. ich przydatność w realizacji zakładanych efektów kształcenia) Nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych podany w sylabusie wraz z punktami ECTS (np. prawidłowość ich oszacowania) Uwagi /słuchaczy studiów podyplomowych Metody weryfikacji efektów kształcenia (problemy związane z egzaminami, pracami zaliczeniowymi itp.) Inne 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/MODUŁU 3 :. 2 Niepotrzebne skreślić 3 Niepotrzebne skreślić 12

13 Uwagi /słuchaczy studiów podyplomowych Efekty kształcenia (liczba, sposób sformułowania, zasadność ich planowania dla przedmiotu/modułu, kierunku/specjalności itp.) Treści programowe przedmiotu (np. ich przydatność w realizacji zakładanych efektów kształcenia) Nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych podany w sylabusie wraz z punktami ECTS (np. prawidłowość ich oszacowania) Metody weryfikacji efektów kształcenia (problemy związane z egzaminami, pracami zaliczeniowymi itp.) Inne DODATKOWE UWAGI: data podpis prowadzącego spotkanie ZAŁĄCZNIK NR 5 SEMESTRALNY RAPORT ZBIORCZY 13

14 INSTYTUTOWEGO / KATEDRALNEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA / KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4 Z REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa jednostki Kierunek studiów, specjalność Poziom studiów (I, II stopień/ studia podyplomowe) Tryb studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) Rok studiów Semestr REALIZACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W oparciu o raporty z realizacji efektów kształcenia sporządzone przez prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotów/modułów oraz opinie uzyskane podczas spotkań ze studentami/słuchaczami studiów podyplomowych proszę podać informacje dotyczące propozycji zmian w zakresie efektów kształcenia. Nazwa Propozycje zmian w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu/ realizowanego przedmiotu/modułu modułu Propozycja prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotów/modułów/ opiekunów praktyk Propozycja / słuchaczy studiów podyplomowych Opinia/Decyzja Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych Nazwa przedmiotu/ modułu Propozycje zmian w odniesieniu do metod weryfikacji efektów kształcenia zdefiniowanych dla realizowanego przedmiotu/modułu Propozycja / słuchaczy studiów podyplomowych Propozycja prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotów/modułów/ opiekunów praktyk Opinia/Decyzja Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych Nazwa przedmiotu/ modułu Propozycje zmian w punktacji ECTS Propozycja prowadzących Propozycja / zajęcia/koordynatorów słuchaczy studiów przedmiotów/modułów/ podyplomowych opiekunów praktyk Opinia/Decyzja Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych Nazwa przedmiotu/ modułu PROPOZYCJE NOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Propozycja / słuchaczy studiów podyplomowych Propozycja prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotów/modułów/ opiekunów praktyk Opinia/Decyzja Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych PLANOWANE ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Zmiany w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych w programie kształcenia dla realizowanych przedmiotów/modułów 4 Niepotrzebne skreślić 14

15 Zmiany w odniesieniu do metod weryfikacji efektów kształcenia zdefiniowanych w programie kształcenia dla realizowanych przedmiotów/modułów Zmiany w punktacji ECTS określonej dla realizowanych przedmiotów/modułów DODATKOWE UWAGI: data podpisy członków Instytutowego / Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia / kierownika studiów podyplomowych 15

16 Jednostka Wydziału Filologicznego UWr, której dotyczy raport ZAŁĄCZNIK NR 6 A. ZALICZENIA I EGZAMINY RAPORT Z WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WEDŁUG MIERNIKÓW ILOŚCIOWYCH PO ZAKOŃCZONYM CYKLU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 1. Średnia ocena z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów/modułów objętych programem kształcenia (proszę wypełnić dla każdego roku akademickiego w danym cyklu kształcenia): Kierunek studiów/specjalność Tryb studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) Poziom studiów (studia I/ II stopnia) Rok akademicki Ocena Kod i nazwa przedmiotu/modułu Liczba 5 4,5 4 3,5 3 2 Odsetek 5 Liczba % 2. Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów dla każdego roku akademickiego w danym cyklu kształcenia: 5 Odsetek, którzy zostali ocenieni na daną ocenę w ramach zrealizowanego przedmiotu/modułu. 16

17 Kierunek studiów /specjalność Tryb studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) Poziom studiów (studia I/ II stopnia) Rok akad. Rok akad. Rok akad. Rok akademicki Liczba Ocena 5 4,5 4 3,5 3 2 % 6 Liczba % SUMARYCZNIE: 3. Odsetek z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr: 6 Odsetek, którzy otrzymali daną ocenę w roku akademickim ocenianego cyklu kształcenia. 17

18 Kierunek studiów/specjalność 18

19 Tryb studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) studia I stopnia Liczba (ogółem) Studenci z zaliczeniem warunkowym w całym cyklu kształcenia Studenci powtarzający rok/semestr w całym cyklu kształcenia Liczba % 7 Liczba % 8 studia II stopnia SUMARYCZNIE: 4. Najważniejsze wnioski (opisowo): B. EGZAMINY DYPLOMOWE 1. Oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego: Kierunek studiów/specjalność 7 Odsetek, którzy otrzymali zaliczenie warunkowe w ocenianym cyklu kształcenia. 8 Odsetek powtarzających rok/semestr w ocenianym cyklu kształcenia. 19

20 Tryb studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) Poziom studiów (studia I/ II stopnia) Ocena z egzaminu dyplomowego 5 4,5 4 3,5 3 2 Liczba % 9 Liczba % 2. Oceny prac dyplomowych wystawiane przez promotorów i recenzentów: Kierunek studiów/specjalność Tryb studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Poziom studiów (studia I/ II stopnia) Liczba Oceny wystawiane przez promotorów: 5 4,5 4 3,5 3 2 % 10 Liczba % Oceny wystawiane przez recenzentów: 5 4,5 4 3,5 3 2 Liczba % 9 Odsetek, którzy otrzymali daną ocenę z egzaminu dyplomowego w ocenianym cyklu kształcenia. 10 Odsetek, którzy otrzymali od promotora/recenzenta daną ocenę za pracę dyplomową w ocenianym cyklu kształcenia. 20

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo