Raport samooceny. Część A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport samooceny. Część A"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 (część A) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja ds. jakości kształcenia. Dyrektor Instytutu zobowiązany jest do udzielenia wszystkich informacji wymaganych do opracowania raportu samooceny. Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia zobowiązany jest przekazać raport samooceny Radzie Instytutu, Dyrekcji Instytutu, Uczelnianemu Zespołowi ds. jakości kształcenia za pośrednictwem Działu Nauczania i Spraw Studenckich w terminie do końca października, a także dyrektorom pozostałych instytutów w terminie do końca listopada (UZdsJK w wersji drukowanej i elektronicznej). Część A dotyczy instytutu, część B dotyczy prowadzonych w Instytucie kierunków studiów (w przypadku więcej niż jednego kierunku studiów, należy wypełnić część B dla każdego kierunku studiów osobno). Część A Instytut TECHNICZNY Raport dotyczy roku akademickiego: 2012/2013 I. Ocena wdrożeń w poprzednim roku akademickim a) Proszę ocenić stopień udoskonalenia jakości kształcenia w Instytucie w poprzednim roku akademickim (w skali ocen od 2 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą). 5 b) Proszę wymienić zrealizowane zadania, które Dyrekcja Instytutu zapisała w złożonym planie działań poprawiających jakość kształcenia w Instytucie w ocenianym roku akademickim Plan działań poprawiających jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów zdefiniowany w ubiegłym roku akademickim miał formę planów zarzadzania ryzykiem, gdzie zdefiniowano potencjalne zagrożenia i działania zapobiegające. Z uwagi na brak potencjalnych problemów nie było potrzeby interwencji. Niemniej podjęto szereg inicjatyw i działań służących poprawie jakości kształcenia i związanych z planowanymi działaniami, min: - wdrożono nowe programy kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku oraz uwzględniających większą ilość zajęć o charakterze praktycznym i większą liczbę przedmiotów/bloków wybieralnych - umożliwiono udział w szkoleniach specjalistycznych nauczycielom Instytutu, -uzupełniono składy minimum kadrowego, - zakupiono/pozyskano nowy sprzęt laboratoryjny - umożliwiono zainteresowanym studentów udział w dodatkowej praktyce zawodowej - sfinansowano wybranym (chętnym) studentom egzamin na certyfikat ECDL CAD (z dotacji projakościowej), - zorganizowano konferencję medialną promującą współpracę Instytutu z przemysłem i prowadzone kierunki kształcenia, - wprowadzono obowiązek posiadania co najmniej 1 artykuł w roku akademickim z afiliacją do PWSZ dla nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego 1

2 Ponadto: - opracowano elektroniczny moduł służący dokumentowaniu ocen z przedmiotowych efektów kształcenia - przeprowadzono szkolenie pracowników dot. weryfikacji efektów kształcenia - przeprowadzono szkolenie studentów I roku dot. systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz KRK - zorganizowano tzw. Dzień Jakości Kształcenia w Instytucie Technicznym promując działania w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia c) Proszę wymienić niezrealizowane zadania, które Dyrekcja Instytutu zapisała w złożonym planie działań poprawiających jakość kształcenia w Instytucie w ocenianym roku akademickim oraz opisać przyczyny ich niewykonania. brak II. Warunki kształcenia a) Proszę przedstawić ocenę warunków kształcenia w Instytucie. Lp. Oceniany element/warunek Spełnia Nie spełnia 1. Wystarczająca wielkość i stan sal dydaktycznych. X 2. Odpowiednia liczebność studentów w grupach wykładowych, X ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych. 3. Odpowiednia liczba uczestników seminariów dyplomowych i liczba X seminarzystów pozostająca pod opieką jednego nauczyciela akademickiego. 4. Dostosowanie obiektów dydaktycznych do potrzeb osób X niepełnosprawnych 5. Dostęp studentów do pomocy naukowych (w tym biblioteki i czytelni, do stanowisk komputerowych, w tym poza godzinami zajęć dydaktycznych) X Jeżeli w poprzednim roku akademickim któryś z warunków nie był spełniony, proszę podać informacje o podjętych przez dyrekcję działaniach mających przyczynić się do poprawy warunków kształcenia b) Kiedy IKdsJK ostatni raz przeprowadziła w Instytucie badania opinii studentów na temat obsługi administracyjnej, uwzględniającej zarówno Instytut, jak i Rektorat? (zgodnie z Pr-6) Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą nr 6 w marcu 2012/2013 uwzględniając zarówno Instytut, jak i Rektorat Czy władze instytutu przeprowadziły dyskusję z pracownikami administracji instytutu o wynikach badań? Czy władze instytutu przekazały wyniki badań Kanclerzowi? 2

3 Czy IKdsJK zamieściła na stronie internetowej instytutu wyniki przeprowadzonej ankietyzacji? Proszę przedstawić wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji na temat obsługi administracyjnej W procesie ankietyzacji udział wzięła wymaga liczba studentów. Większość ankietowanych studentów jest w miarę zadowolona zarówno z obsługi Sekretariatu w Instytucie Technicznym oraz z obsługi w Rektoracie. Wskazuje na to: - na kierunku Informatyka: 69% odpowiedzi (bardzo dobra i dobra) w zakresie uprzejmości i życzliwości, 79% w zakresie rzetelności oraz 82% w zakresie komunikatywności. Jeszcze wyższe oceny dotyczą jakości obsługi rektoratu, aczkolwiek w niektórych przypadkach wypowiedziało się tylko 3% ogółu ankietowanych. - na kierunku Mechatronika: 29% odpowiedzi (bardzo dobra i dobra) w zakresie uprzejmości i życzliwości, 46% w zakresie rzetelności oraz 37% w zakresie komunikatywności. Zdecydowanie wyższe wyniki ma obsługa rektoratu (brak ocen negatywnych). - na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji: 64% odpowiedzi (bardzo dobra i dobra) w zakresie uprzejmości i życzliwości, 79% w zakresie rzetelności oraz 69% w zakresie komunikatywności. Bardzo wysokie oceny uzyskała również obsługa rektoratu (brak ocen negatywnych). W bieżącym roku odnotowano więcej przypadków negatywnych ocen jakości obsługi sekretariatu w porównaniu do roku ubiegłego. Przypadki te mogą wynikać z dużej dynamiki zmian osób zatrudnionych w sekretariacie oraz nowego składu (3 os.) osobowego. c) Proszę przedstawić ocenę dostępu studentów do informacji związanych z tokiem studiów (informację należy opracować w oparciu o opinie studentów wyrażoną w badaniu ankietowym załącznik do Pr-6) Lp. Oceniany element Tak (w%) Nie (w %) 1. Czy w instytucie zamieszczane są informacje o zmianach w 87%-92% 8%-13% planach zajęć? 2. Czy w instytucie zamieszczane są informacje o terminach zaliczeń i 89%- 0%-11% egzaminów? 100% Proszę opisać ewentualne inne uwagi zgłaszane przez studentów brak d) Czy w Instytucie jest ogólnie dostępny harmonogram konsultacji z nauczycielami akademickimi? III. Programy kształcenia a) Czy wszyscy kierownicy zakładów złożyli stosowane informacje (załącznik do procedur Pr-8 i Pr-15) 3

4 b) Czy instytut współpracował z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Jeżeli tak, proszę opisać efekty współpracy - podpisano porozumienie z firmą Wiśniowski i rozpoczęto realizację prac dyplomowych na zlecenie tej firmy, - opracowano program kursu doskonalącego Inventor i przeprowadzono 3 edycje tego kursu przy udziale firmy Newag SA - przeprowadzono konsultacje z firmą Hewalex - podpisano porozumienie z firmą Satel i zakupiono po preferencyjnych cenach sprzęt dydaktyczny, włączono Instytut do programu EduSatel - przeprowadzono konsultacje z firmą Solgro, pozyskano sprzęt do celów dydaktycznych oraz badań - pozyskano sprzęt od firmy Delta Controls i ustalono zarys współpracy c) Czy w Instytucie wykonano analizę SWOT? (zgodnie z Pr-12) Czy Rada Instytutu sformułowała wnioski z analizy SWOT i zaplanowała adekwatne działania? Czy władze instytutu przekazały wyniki analizy SWOT wraz z wnioskami i planowanymi działaniami Prorektorowi ds. nauki, rozwoju i współpracy? IV. Weryfikacja efektów kształcenia a) Czy nauczyciele archiwizowali prace studentów? (zgodnie z Pr-15, odpowiedź należy sformułować w oparciu o złożone informacje przez kierowników zakładów) V. Badanie absolwentów a) Czy Rada Instytutu analizowała raport z badań losów absolwentów? (zgodnie z Pr-3) Jeżeli tak, proszę przedstawić wyciągnięte wnioski i zaplanowane działania 4

5 Raport z analizy absolwentów przekazany przez Akademickie Biuro Karier nie uwzględniał opinii absolwentów Instytutu Technicznego, stąd Rada Instytutu nie mogła sformułować wniosków. Niemniej jednak stwierdzono iż konieczne jest zachęcenie bieżących studentów do ciągłej współpracy z Instytutem i promowanie udziału w badaniach ankietowych po ukończeniu studiów aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji. VI. Prowadzenie badań naukowych a) Czy w Instytucie były prowadzone badania naukowe? Jeżeli tak, proszę opisać tematykę prowadzonej działalności badawczej, składy zespołów badawczych oraz efekty badań (np. publikacja, prezentacja na konferencji, wdrożenie rozwiązań itp.) W roku akademickim 2012/2013 pracownicy Instytutu Technicznego prowadzili badania w następujących obszarach: problemy zarządzania wiedzą, technologii informacyjnych oraz kontroli informacji W tym obszarze przeprowadzono między innymi badania dotyczące procesów zarządzania wiedza w agencji ubezpieczeniowej. Przeanalizowano działania firmy Fenix Doradztwo Finansowe i Ubezpieczeniowe, która dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klienta, zwracając uwagę na swoją konkurencyjność na rynku ubezpieczeń. Zdywersyfikowała swoją ofertę w ten sposób, aby klient co roku miał atrakcyjne warunki ubezpieczeń. Stosując różne sposoby dotarcia do klienta, następnie jego pozyskania i utrzymania, firma zwiększa systematycznie liczbę klientów. Poprzez rozwiązania pakietowe (łączenie ubezpieczeń komunikacyjnych z majątkowymi) zdobywa popularność na lokalnym rynku, do którego skierowana jest oferta ubezpieczeniowa. Przeprowadzono również analizę nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego stosowanych w technologiach informacyjnych. Analizowano również bezpieczeństwo funkcjonalne i przeżywalność kontroli informacji. Wyniki badań zostały przedstawione w formie referatu przez dr T. Myjak "Wybrane procesy zarządzania wiedzą na przykładzie agencji ubezpieczeniowej", na konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2013 oraz w publikacji J. Novak-Marcincin, M. Aleksander "Virtual and augmented reality as modern tools in area of information technologies" Konferencja Liberec Economic Forum LEF 2013 ; Liberec Republika Czeska, r. M. Aleksander, M. Karpiński, G. Litawa "Functional safety and survivability of information control ellyptic-curve-based systems: models and methods" Scientific Journal of Information Security, Vol. 19, No 1 (2013).G. Litawa "Elliptic curve points calculation method with the Rademacher-Krestenson's bases", Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. Vol. 66, No modelowanie i symulacja komputerowa Badania dotyczyły wspomagania komputerowego w systemach projektowania produkcji. Przeprowadzono również ocenę możliwości wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych CMM oraz CMA. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: M. Kupiec " Coordinate measurment systems CMM and CMA - characteristic and methods of their accuracy evaluation", Advances in Science and Technology, Research Journal, v.6, no 16, 2012; J. Novak-Marcincin "Computer modelling and simulation of automated manufacturing systems", Annals of faculty Engineering Huneodara - International Journal of Engineering", t. XI, 2013; J. Novak-Marcincin "Design of manufacturing systems by rapid prototyping technology application", Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, 14, systemy transportowe 5

6 Analizie poddano możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Problem rozpatrywano dwutorowo: prace prowadzone na etapie projektowania oraz prace realizowane w czasie eksploatacji. Oceniono także kierunki modernizacji współczesnych pojazdów szynowych. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: T. Kądziołka, S. Kowalski "Sposoby zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych", Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 3, 2013;, S. Kowalski, T. Kądziołka "Directions for modernisation and construction of contemporary rail vehicles", zgłoszono do druku w "Czasopiśmie Technicznym Politechniki Krakowskiej innowacyjność w produkcji silników spalinowych Przeprowadzono szerokie badania dotyczące następstw stosowania nowoczesnych układów stosowanych w silnikach z zapłonem samoczynnym w systemie Common Rail. Dokonano także analizy parametrów pracy oraz sformułowano model procesu wtrysku w silnikach dwusuwowych. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: B. Cieślikowski "Monitorowanie układu EGR silnika TDI", Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 3, 2013; B. Cieślikowski, J. Jakóbiec "Ocena porównawcza stopnia zanieczyszczeń układu EGR silników TDCi", Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 3, 2013; M. Cygnar "Analysis of parameters of the engine working in two thermodynamic cycles", Journal of KONES Powertrain and Transport, 19, Ryn, 2012 M. Cygnar "Modelling of process of injection and combusion in two-cycle engine", Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No B. Sendyka, M. Cygnar "Stratified charge combusion in sparkignition engine with direct injection system", rozdział w monografii w j.ang. Combustion Systems Wydawnictwo In-Tech., Rijeka gospodarka odpadami i funkcjonowanie składowisk Przeprowadzono analizę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Oceniano również funkcjonowanie składowisk w aspekcie zanieczyszczenia środowiska. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach: G. Przydatek "Analiza przemian zachodzących w złożu czynnego składowiska odpadów" Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN Odział w Krakowie. Komisja Technicznej Struktury Wsi. Nr. 3/IV/2012. G. Przydatek "Jakość wód podziemnych w rejonie użytkowania składowiska odpadów", artykuł będzie wydany we wrześniu/październiku 2013r. w czasopiśmie naukowym. G. Przydatek "Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy" artykuł będzie wydany we wrześniu/październiku 2013r. w czasopiśmie naukowym VII. Zapobieganie zjawiskom nieprawidłowym a) Czy dostrzeżono w Instytucie zjawiska nieprawidłowe w analizowanym okresie? Jeżeli tak, proszę je opisać - nieprzestrzeganie zasad i decyzji dyrektora Instytutu Technicznego przez pracowników Instytutu Ekonomicznego realizujących zajęcia na kierunkach prowadzonych w Instytucie, b) Czy w ostatnim roku akademickim zostały podjęte działania zapobiegające zjawiskom nieprawidłowym w Instytucie? Jeżeli tak, proszę opisać na czym polegały Poinformowano w ww. zdarzeniach władze Uczelni. Prowadzono bieżący monitoring działań. Ponadto poinformowano studentów o działaniach kwalifikujących się do zjawisk patologicznych zwłaszcza związanych z plagiatem i niewłaściwą postawą studentów na zajęciach. c) Czy informacje o zjawiskach nieprawidłowych są rejestrowane i dokumentowane? Jeżeli tak, proszę wskazać, kto dysponuje rejestrem 6

7 Rejestrem dysponuje Dyrektor Instytutu VIII. Informacje dodatkowe a) Czy pracownicy instytutu złożyli propozycje zmian mające na celu doskonalenie jakości kształcenia? (zgodnie z Pr-9) Jeżeli pracownicy złożyli propozycje, proszę podać ich ilość: 2 Czy IKdsJK przeprowadziła dyskusję nad złożonymi propozycjami? /Nie dotyczy Czy przewodniczący IKdsJK przedstawił wnioski Radzie Instytutu? /Nie dotyczy Czy Rada Instytutu podjęła decyzję o wdrożeniu nowych rozwiązań? /Nie dotyczy Jeżeli tak, proszę je opisać Rada Instytutu pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę formy zajęć Zarządzanie projektami i innowacjami z ćwiczeń audytoryjnych na projekt. Ponadto Rada pozytywnie ustosunkowała się do wniosku o zmianę profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny na studiach II stopnia oraz na wynikające z powyższego zmiany w opisie efektów kształcenia i programu kształcenia b) Czy IKdsJK wdrożyła dodatkowe własne procedury zapewnienia jakości kształcenia wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów? Jeżeli tak, proszę opisać wdrożone procedury oraz zakres ich stosowania Procedury wdrożone w Instytucie objęły: - analizę ocen z egzaminów przeprowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w Instytucie Technicznym, - opracowanie zasad przyporządkowywania i nadawania punktów ECTS w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu oraz Regulaminu przyznawania punktów ECTS - opracowanie systemu weryfikacji efektów kształcenia - opracowanie zasad wyrażania opinii sekretariatu dot. jakości kształcenia oraz wzoru Sprawozdania Kierownika sekretariatu dla Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia - opracowanie zasad współpracy nauczycieli realizujących dany przedmiot - opracowanie Polityki ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Technicznym - opracowanie wzoru ankiety dla absolwenta (studenta po zakończeniu 4 r. i przeprowadzenie ankietyzacji drogą elektroniczną), - wdrożono wzór wniosku dotyczący propozycji zmian w planach programach kształcenia i wzór wniosku dotyczący propozycji zmian mających na celu poprawę jakości kształcenia na kierunku, - wdrożono elektroniczny system ankietowy pracowników Instytutu dot. oceny jakości kształcenia, - aktualizowano na bieżąco stronę internetową komisji jakości kształcenia oraz gablotę informacyjną dot. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Technicznym, 7

8 - założono skrzynkę pocztową komisji jakości kształcenia celem ułatwienia kontaktu z pracownikami i studentami, - po raz kolejny zorganizowano akcję Studencie nie bądź milczkiem w ramach Dnia Jakości Kształcenia w Instytucie Technicznym a także przeprowadzono konkursy dla studentów: Najlepszy dydaktyk to oraz Działania poprawiające jakość kształcenia.. Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego c) Czy IKdsJK zamieściła na stronie internetowej Instytutu informacje o przedsięwzięciach instytutowych mających na celu poprawę jakości kształcenia? (zgodnie z Pr-13) Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego d) Czy IKdsJK protokołowała przebieg zebrań? Proszę podać liczbę zebrań IKdsJK w ciągu analizowanego okresu? 14 W ilu zebraniach uczestniczyli przedstawiciele studentów? 14. Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia /data i podpis/ 8

Raport samooceny. Część A

Raport samooceny. Część A Załącznik nr 7 (część A) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE RAPORT KOŃCOWY ZBADANIE WYBRANYCH INICJATYW ZREALIZOWANYCH W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ UDZIELANEJ ZA POŚREDNICTWEM MSZ RP W LATACH 2011-2013: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak 1) Katedra Nawigacji Lotniczej W S O S P w Dęblinie 2) Centrum Badań Kosmicznych PAN 3) Katedra Geodezji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Politechnika Łódzka 24 kwietnia i 2012 r. Maria Ziółek i Dorota Piotrowska Ekspertki Bolońskie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/128 - Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo