ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA"

Transkrypt

1 ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA Streszczenie Działalno audytu jest skoncentrowana na obszarach, w których wyst puj najbardziej istotne ryzyka. Ryzyko to procesy, zjawiska i działania, których nieusprawiedliwiony przebieg mo e zagra a osi gni ciu przez jednostk zamierzonych celów, dlatego wyodr bniono w niniejszej pracy czynniki wpływaj ce bezpo rednio na ryzyko. Identyfikacja ryzk dla organizacji ma za zadanie ocen efektywno ci procesów zarz dzania ryzykiem. Jest to szczególnie istotne dla działalno ci gospodarczej organizacji Ryzyko jest zwi zane z ka d działalno ci tak e z działalno ci zakładów opieki zdrowotnej. Słowa kluczowe: ryzyko, analiza ryzyka, obszary ryzyka 1. Wprowadzenie Ci głe zmiany, rozwój organizacyjny i technologiczny to czynniki, które spowodowały konieczno nieco innego spojrzenia nie tylko na zarz dzanie, ale tak e na audyt. Dotychczasowy model uznawał prymat systemów kontroli wewn trznej jako podstawowego obszaru badania dokonywanego przez audyt wewn trzny. To siła oraz słabo tych systemów decydowały w pierwszym rz dzie o zakresie badania. 1 Proces audytu zacz ł by postrzegany w kontek cie nowego spojrzenia na ryzyka planowanie roczne audytu zostało ci le powi zane z ryzykami zagra aj cymi osi ganie celów strategicznych organizacji, a planowanie poszczególnych audytów, zostało ci le powi zane z ryzykami dla celów operacyjnych. 2. Poj cie ryzyka Najpopularniejszym podej ciem w ród audytorów jest analiza ryzyka w oparciu o czynniki ryzyka. Analiza ryzyka to proces: identyfikacji ryzyka, pomiaru ryzyka, hierarchii ryzyka. Analiza ryzyka, czyli analiza czego, co jest bli ej nieznane, czego co ze swej istoty jest niedookre lone, najcz ciej rozumiane kontekstowo. Przyjmuje si, e zawsze istnieje okre lone prawdopodobie stwo pojawienia si zdarze maj cych niekorzystny wpływ na realizacj zało onych celów. Daj ce si wyliczy prawdopodobie stwo tego zdarzenia to nic innego jak ryzyka. 1 Konrad Knedler, Mirosław Stasia Audyt wewn trzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowo ci, Łód 2007 s. 15.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 39, Analiza ryzyka polega, wi c na okre leniu prawdopodobie stwa jego wyst pienia i jego wpływu na realizacj celu b d celów. Ryzyko jest zwi zane z ka d działalno ci tak e z działalno ci jednostek opieki zdrowotnej. Okre lone zdarzenia mog wyst powa zarówno w rodowisku wewn trznym jak i zewn trznym ka dej organizacji. Mog one oddziaływa zarówno na zasoby jak i na sam proces zarz dzania. Niedostrze one w por ryzyko deformuje działanie, a ostatecznie jego skutki kumuluj si w rezultatach. Okre lenie prawdopodobie stwa ich wyst pienia i podj cie, w odpowiednim czasie odpowiednich rodków nale y do umiej tno ci okre lanej jako szacowanie ryzyka Kategorie ryzyka Obecnie ryzyko jest jednym z najbardziej popularnych poj pojawiaj cych si w organizacji w zarz dzaniu, finansach, rachunkowo ci, kontroli, audycie oraz w wielu innych obszarach. Trudno jest jednoznacznie zdefiniowa ryzyko. Jest ono pojmowane jako prawdopodobie stwo wyst pienia szkody w maj tku lub wizerunku jednostki, które utrudni osi gni cie wyznaczonych celów. Najcz ciej ryzyko kojarzone jest z aspektem negatywnym. Ryzyko mo e mie równie aspekt pozytywny. Jest szans na osi gni cie celu. Natur ryzyka interpretuj nast puj ce tezy: 1. Ryzyko nie jest czym niejednorodnym a zatem nie jest mo liwe podanie jednej uniwersalnej jednoznacznej definicji tego poj cia. 2. Ryzyko wyst puje w co najmniej dwóch aspektach: obiektywnym subiektywnym 3. Ryzyko mo e by badane w ró nych kontekstach np.: niebezpiecze stwo hazard niepewno prawdopodobie stwo 4. Ryzyko jest czym zmiennym i stadialnym, czyli jest raczej procesem, ni stanem otoczenia. W procesie identyfikacji ryzyka brane s pod uwag zmienne z otoczenia zewn trznego i wewn trznego. 3 Z otoczenia zewn trznego rozwa ane s czynniki zwi zane z: infrastruktur warunkami ekonomicznymi zmianami politycznymi rodowiskiem prawnym rodowiskiem naturalnym zdarzeniami losowymi umowami z kontrahentami 2 Bolesław Rafał Kuc Kontrola, Kontrolin, audyt podobie stwa i ró nice PTM, Warszawa 2008 s Kazimiera Winiarska Audyt wewn trzny, Difin, Warszawa 2008, s. 154.

3 188 Sylwia Serwatka Istota ryzyka i jego rodzaje w audycie wewn trznym z działalno ci zakładów opieki zdrowotnej konkurencj itp. Z otoczenia wewn trznego nale y rozwa y czynniki zwi zane z: specyfik działalno ci danej jednostki przepływem informacji stabilno ci działalno ci jednostki technologi wytwarzania jako ci zespołu zarz dzaj cego organizacj jednostki zarz dzaniem zasobami ludzkimi wielko ci rodków finansowych jednostki itp. Ka de zdefiniowane ryzyko poddane powinno by analizie w trakcie, której nast puje: 4 okre lenie przyczyn i skutków ryzyka umo liwia okre lenie przyszłej metody zarz dzania ryzykiem. sprawdzenie ryzyka krzy owego niektóre zidentyfikowane rodzaje ryzyka mog powtórzy si przy wykonywaniu wielu ró nych czynno ci w innych jednostkach organizacyjnych. Tylko podj cie kompleksowych działa przeciwdziałaj cych ryzyku, identycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych pozwoli na jego ograniczenie lub eliminacj. oddzielenie niewielkiego ryzyka do istotnego ryzyka podstaw podziału jest siła jego oddziaływania, prawdopodobie stwo wyst pienia i skuteczno mechanizmów kontrolnych. ocena rodzaju i kategorii ryzyka mo na wyró ni ryzyko operacyjne i strategiczne. Do ka dego z nich stosuje si ró ne metody polityki zarz dzania ryzykiem powi zanie ryzyka z celami organizacji wskazuje mo liwo powstania ryzyka. Analiza ryzyka powinna zosta przeprowadzona przed podj ciem decyzji o przeprowadzeniu audytu. Gwarantuje to efektywne wykorzystanie zasobów audytu wewn trznego. B dzie wtedy mo na odpowiedzie na pytanie, które zadanie audytowe jest wa niejsze z punktu widzenia interesów organizacji. Przeprowadzaj c analiz ryzyka w jednostkach ochrony zdrowia nale y wyró ni jego obszary. Obszary ryzyka mog zawiera si w podstawowych obszarach działalno ci danej jednostki. Do podstawowych obszarów działalno ci zakładów opieki zdrowotnej mo na zaliczy : 1. podstawowa działalno medyczna 2. działalno dydaktyczna 3. działalno naukowa 4. pomocnicza działalno medyczna 5. działalno techniczno-eksploatacyjna 6. zarz dzanie finansami 7. zarz dzanie zasobami ludzkimi 8. systemy informatyczne 9. organizacja i zarz dzanie szpitalem W ka dym z wymienionych powy ej przykładowych obszarów ryzyka mo emy definiowa 4 op cit s.155.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 39, zadania audytowe. O to kilka przykładów zada audytowych w w/w obszarach: Podstawowa działalno medyczna a) badania analityczne b)diagnostyka c) wiadczenia ambulatoryjne d)hospitalizacja e) rehabilitacja lecznicza Działalno dydaktyczna a) sta e podyplomowe b)specjalizacje, prezydentura c) działalno profilaktyczna Pomocnicza działalno medyczna a) gospodarka lekami b)statystyka i dokumentacja medyczna c) gospodarowanie sprz tem medycznym d)zaka enia szpitalne e) ywienie pacjentów f) sterylizacja i dezynfekcja g)patomorfologia h)programy terapeutyczne i) bank krwi j) zarz dzanie organami i tkankami Zarz dzanie finansami a) Przychody ze wiadcze medycznych a)przychody z działalno ci gospodarczej b) rodki z funduszy unii europejskiej c) rodki z kontraktów wojewódzkich d)dotacje e) rachunek kosztów f) prowadzenie ksi g rachunkowych g)sprawozdawczo zewn trzna h)planowanie finansowe i) rachunkowo zarz dcza j) zamówienia publiczne

5 190 Sylwia Serwatka Istota ryzyka i jego rodzaje w audycie wewn trznym z działalno ci zakładów opieki zdrowotnej 4. Podsumowanie Kadra kierownicza zakładów opieki zdrowotnej jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawach zakładu. Decyzje, te maj zapewni przetrwanie i trwały rozwój zakładu w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Ka da podejmowana przez kierownictwo decyzja powinna by rozpatrywana z trzech punktów widzenia. Z punktu widzenia korzy ci, jakie ta decyzja przyniesie, z punktu widzenia ryzyka, jakie mo e by z t decyzj zwi zane oraz czasu jej trwania (obowi zywania). Ryzyko jest, wi c nierozerwalnie zwi zane z działalno ci jednostki. Działalno ta jest nara ona na wiele rodzajów ryzyka. Wiele z nich wi e si ze sob co oznacza, e jeden rodzaj ryzyka mo e by szczególnym przypadkiem innego. Poznanie ródeł i przyczyn ryzyka warunkuje jego ograniczenie, a tym samym wpływanie na osi gane rezultaty. Zadaniem audytu wewn trznego jest identyfikacji i analiza ryzyka, wyst puj cego w funkcjonowaniu jednostki w celu oceny, czy istnieje odpowiedni system zarz dzania ryzykiem. Wyznaczaj c obszary ryzyka audytor musi mie zapewniony dost p do wa nych ródeł informacji o danej jednostce. Konieczna jest tak e cisła współpraca oraz porozumienie pomi dzy kadr kierownicz a osobami przeprowadzaj cymi audyt. Przeprowadzona przez audytora wewn trznego analiza ryzyka powinna wpływa za popraw efektywno ci zarz dzania ryzykiem poprzez kierownictwo danej jednostki. 1. Konrad Knedler, Mirosław Stasia Audyt wewn trzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowo ci, Łód Bolesław Rafał Kuc Kontrola, Kontrolin, audyt podobie stwa i ró nice PTM, Warszawa Kazimiera Winiarska Audyt wewn trzny, Difin, Warszawa Oprac. Jacek Melasa Kontrola wewn trzna i audyt wewn trzny Warszawa 2009.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 39, THE NATURE OF RISK AND ITS TYPES IN INTERNAL AUDIT AT HEALTH CARE CENTRES Summary Management of the health care centres is responsible for the making decisions considering these institutions. These decisions are to ensure a constant development in increasingly competitive market. Each decision should be made based on three different points of view. It should be based on the profits made from the decision, risk that it carries as well as its duration. The risk is closely connected to the activity of the unit. This activity is exposed to many types of risk. They are linked to each other which means that one of them may be a special case of another. Knowledge of the risk sources and causes is a condition for limiting the risk and at the same time it allows to influence the gained results. The task of the external audit is to identify and analyze the risk occurring in the functioning of the unit in order to assess if a proper risk management system exists. While indicating the risk areas, the auditor needs to have the access to the important sources of information about the unit. A close cooperation between the management and the auditors is also necessary. The risk analysis done by the external auditor should influence the improvement of the effectiveness of the risk management of a given unit. Keywords: risk, risk analysis, risk areas Sylwia Serwatka UMK Toru Collegium Medicum ul. Jagiello ska 13-15, Bydgoszcz

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo