REGULAMIN PREAMBUŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN www.express-mailing.pl PREAMBUŁA"

Transkrypt

1 REGULAMIN 1. PREAMBUŁA 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy Express-Mailing (www.express-mailing.pl) prowadzonej przez firmę AXALONE FRANCE SARL (Spółka z o.o.) z siedzibą główną mieszczącą się przy 1, allée de Londres ZA Courtaboeuf Villejust France, wpisana do Francuskiego Rejestru Sądowego: RCS Evry , o kapitale zakładowym Euro, dalej zwana AXALONE lub Spółka. 2. Spółka udostępnia na stronie internetowej narzędzie (dalej zwane: Platformą Express-Mailing) do prowadzenia i monitorowania kampanii marketingowych przy użyciu Internetu. Platforma Express-Mailing dostępna jest wyłącznie Użytkownikom wykorzystującym ją w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. 3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a AXALONE FRANCE (dalej: Umowa), której przedmiotem jest możliwość korzystania z Platformy, na zasadach opisanych Regulaminem. 4. Podczas rejestracji zakładane jest testowe, bezpłatne konto, które w dowolnym momencie można zamienić na konto płatne typu prepaid. 5. Niniejsze zasady określają : warunki użytkowania Platformy Express-Mailing, jak i relacje zachodzące pomiędzy Spółką AXALONE FRANCE (Usługodawcą) i beneficjantem usług (dalej nazwanym Użytkownikiem). 6. Aktywujący Konto (Użytkownik) na Platformie Express-Mailing, zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z serwisu jest całkowite i bezwarunkowe zaakceptowanie i przestrzeganie wszystkich jego postanowień. 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń: a. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; b. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z platformy; c. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą; d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym, w celu należytego wykonania Umowy; e. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy w szczególności informacji o utrudnieniach, zmianach i przerwach technicznych w działaniu platformy; f. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Usługodawcę za korzystanie z platformy. 1 1 Taką zgodę mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do; 1

2 8. Wymaga się działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zastosowania się do: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 2. DEFINICJE Platforma Express-Mailing narzędzie służące do zarządzania listami subskrybentów oraz realizacji masowych wysyłek wiadomości elektronicznych, dostępne pod adresem Regulamin stanowią niniejsze warunki użytkowania platformy Express-Mailing Umowa umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Platformy Express- Mailing, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą, akceptując warunki określone niniejszym Regulaminem, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Administrator Danych Osobowych to spółka AXALONE, w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownik osoba, która zawiera umowę o świadczeniu usługi Express-Mailing Usługodawca Axalone SARL (sp. z o.o.) Subskrybent to osoba będąca odbiorcą wiadomości elektronicznych wysyłanych za pośrednictwem Platformy Express-Mailing Bezpłatne konto testowe konto umożliwiające zaimportowanie bazy danych i zrealizowanie do 500 wysyłek . Zapewnia ono dostep do wszystkich funkcji Platformy Express-Mailing. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przepisy Regulaminu odnoszą się również do Konta testowego. Płatne konto prepaid konto umożliwiające dostęp do wszelkich funkcji, zasobów i uprawnień w ramach usługi Express-Mailing. Prowadzone jest dla Użytkownika przez AXALONE. Umożliwia Użytkownikowi logowanie się na Platformę Express-Mailing, dokonywanie wysyłek i korzystanie ze wszystkich udostępnionych funkcji. Ilość możliwych do wysłania wiadomości ograniczona jest przez stan doładowania konta i termin ważności zakupionej karty. Karty prepaid płatne karty doładowujące konto Użytkownika, uprawniające do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach serwisu Express-Mailing w ilości oraz w czasie określonym zgodnie z aktualnym Cennikiem Express-Mailing. 2

3 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY EXPRESS-MAILING 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu: a. Zapewnienia działania Platformy na najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome. Pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy wysłanych przez Użytkownika Platformy wiadomości będą się wyświetlały w dostępnych systemach Kont Poczty Elektronicznej. b. Zabezpieczenia dostępu oraz użytkowania strony Express-Mailing jak i konsultacji zawartych na niej informacji zgodnie z postępem technologii informatycznej. 2. Użytkownik deklaruje, iż rozumie i akceptuje specyfikę i ograniczenia Internetu oraz oświadcza, iż: a. Posiada wiedzę na temat natury Internetu, a w szczególności na temat jego wydajności technicznej, czasu potrzebnego na odpowiedź, konsultacje, zapytanie lub transfer tych informacji; b. Należy do niego zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych komputera, pozwalających na konsultacje tych informacji; 3. Do Użytkownika należy również podjęcie właściwych środków w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przed zainfekowaniem ewentualnymi wirusami znajdujących się w sieci internetowej. 4. Użytkownik importujący adresy musi potwierdzić, że adresy te zostały zdobyte w sposób legalny oraz bezpośredni od właściciela danego adresu, który wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. 4. DOSTĘP DO WITRYNY EXPRESS-MAILING 1. W celu rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji. Ich podanie jest niezbędne do korzystania z Konta. 2. W wyniku prawidłowej rejestracji Konto zostanie automatycznie utworzone i uruchomione. 3. Posiadając bezpłatne konto Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności platformy z jedynym ograniczeniem dotyczącym maksymalnej ilości wysłanych i (500 wiadomości). 4. Konto typu prepaid umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy. Ilość możliwych do wysłania wiadomości określona jest przez stan doładowania konta. 5. Użytkownik ma stały dostęp do strony Express-Mailing 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 6. AXALONE FRANCE zastrzega sobie, iż dostęp/działanie Platformy mogą być przerwane z powodu konserwacji sprzętu i oprogramowania, niezbędnej do dobrego funkcjonowania systemu lub z przyczyn od Usługodawcy niezależnych i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 3

4 5. UŻYCIE HASEŁ DOSTĘPU 1. Kody dostępu do Platformy Express-Mailing są osobiste i poufne. Użytkownik jest, zatem odpowiedzialny za sposób wykorzystania kodów i zobowiązuje się zachować w/w elementy identyfikacji w tajemnicy i nie ujawniać ich w jakiejkolwiek formie. W razie utraty jednego z elementów identyfikacji, Użytkownik powinien wybrać nowy login i hasło, jednocześnie powiadamiając o tym AXALONE FRANCE, listownie lub poprzez wysłanie wiadomości faks. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczone na Koncie dane osobowe, wizerunki oraz informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób oraz oświadcza że umieszczenie nastąpiło w sposób legalny oraz nie narusza praw osób trzecich. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa; 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za jakość umieszczanej na platformie bazy danych i jej rejestrację w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 3. Użytkownik nie może: a. Działać niezgodnie z prawem i dobrymi obyczajami; b. Naruszyć prawa własności intelektualnej lub innego prawa osoby trzeciej; c. Wysyłać niezamówionych informacji handlowych tzn. wiadomości o charakterze handlowym, na otrzymywanie których nie wyraził zgody adresat; d. Wysyłać lub przechowywać materiałów i treści, które są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, fałszywe lub naruszające prywatność. e. Wiązać treści przesyłanych przy wykorzystaniu dostępnych usług z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby. 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób wykorzystywania zapisanych i przekazywanych przez niego informacji przy użyciu Platformy Express-Mailing; 5. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej przez Użytkownika, tytułem wyraźnego lub dorozumianego zobowiązania za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania lub nieumiejętnego korzystania z informacji zawartych na Platformie Express-Mailing; 7. PŁATNOŚCI 1. W celu korzystania z usług Express-Mailing należy utworzyć konto, które może zostać doładowane przy pomocy systemu płatności on-line lub za pośrednictwem przelewu bankowego. 2. Dokupienie nowej karty prepaid przed upływem terminu ważności poprzedniej, automatycznie przedłuża termin ważności pozostającego na Koncie doładowania aż do upłynięcia terminu ważności nowej karty. 4

5 3. AXALONE FRANCE wystawia faktury VAT dla usług realizowanych wewnątrz Unii Europejskiej. W związku z powyższym, równowartość kwoty figurującej w Cenniku Express-Mailing w złotych polskich na fakturze będzie rozliczona w euro według bieżącego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. 8. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 1. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę na skutek wniosku złożonego przez Użytkownika w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, przesłanego na adres AXALONE FRANCE SARL 1, allée de Londres ZA Courtaboeuf Villejust France. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Kredyt pozostający na Koncie Użytkownika, po jego definitywnym zamknięciu przepada i nie podlega zwrotowi. 4. AXALONE FRANCE i Użytkownik pozostają zgodni, iż rozwiązanie umowy nie pociąga żadnej ze stron do odpowiedzialności finansowej, i nie daje jej prawa do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie. 9. UDOSTĘPNIANIE KONTA 1. Użytkownikowi zabrania się korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostepnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu. 2. Konta są niezbywalne za wyjątkiem przypadków, na które wyraził zgodę Usługodawca. 3. Złamanie powyższych punktów Regulaminu pociągnie za sobą zablokowanie Konta Użytkownika, aż do czasu wyjaśnienia i uregulowania sytuacji. 10. REKLAMACJE 1. Jedynie opóźnienia przekraczające dwadzieścia cztery godziny, zgłoszone przez Użytkownika Usługodawcy w formie pisemnej w okresie pięciu dni od pojawienia się opóźnienia mogą być podstawą do negocjacji odszkodowania, które w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupionej karty prepaid. 11. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w nim zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póżn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy. 2. Całość platformy Express-Mailing jest własnością intelektualną firmy AXALONE FRANCE. 5

6 3. Użytkownikowi zabrania się modyfikować lub odtwarzać kody źródłowe tejże platformy. 4. Użytkownik deklaruje, iż nie będzie udostępniał w sieci danych lub informacji pochodzących ze strony Express-Mailing w żaden sposób i w jakiejkolwiek formie. 5. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za udostępnianie całości lub części elementów znajdujących się na Platformie Express-Mailing; 6. Osoba naruszająca umyślnie lub przez zaniedbanie prawa autorskie i prawa pokrewne poprzez powielanie lub niedozwolone ujawnianie informacji, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE 1. W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności. 2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo do ich modyfikowania w każdym czasie. Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować do na adres: 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieokreślonych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa francuskiego. 2. Strony zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych między nimi z tytułu wykonywania zawartej umowy. 3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 6

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki przedstawione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo