Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003"

Transkrypt

1 Druga Internetowa Konferencja Naukowa Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003 Jan Grzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach Strona WWW jako forma dialogowa Streszczenie W artykule przedstawiono charakterystyczną dla autorów publikacji internetowych typu hipertekstowego dążność do nawiązywania dialogu z odbiorcą. Dialogizacja tekstów internetowych jest możliwa m.in. przez umieszczanie w ich obrębie hiperłączy i hierarchizację powiązanych tekstów oraz przez łączenie tekstu z elementami graficznymi i dźwiękowymi. Dialogowość tekstów tego typu przejawia się w ich nacechowaniu kolokwialnym, obecności formuł spontanicznych i w próbach ich osadzenia w konkretnej sytuacji. O języku funkcjonującym w Internecie przyjęło się już kilka opinii, a zwłaszcza ta, iż stanowi on pisaną odmianę języka obfitującą w elementy typowe dla języka mówionego [zob. np. Crystal 2001: 41-48]. Uogólnienie to, choć akcentuje bardzo wyrazistą cechę języka Internetu, jednocześnie mocno upraszcza obraz rzeczywistości. Pisząc o języku Internetu, musimy najpierw zauważyć, iż mimo zasadniczo pisanej formy jest on wysoce zróżnicowany, bardziej niż wszelkie odmiany pisane znane dotąd. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielkiej różnorodności typów internetowej komunikacji. Problem ten omawiam bliżej w odrębnej (i obszernej) publikacji 1. Tu nadmienię, iż opisując język w Internecie, należy w jego obrębie wyróżnić trzy typy komunikacji: 1) Typ konwersacyjny, który można nazywać także czatowym, ponieważ reprezentują go wszelkiego rodzaju pogawędki internetowe (jako przykładowe można wymienić: IRC 2, pogawędki z użyciem komunikatorów internetowych, np. ICQ, Gadu-Gadu, pogawędki prowadzone za pośrednictwem przeglądarek internetowych). Copyright by Jan Grzenia, 2003

2 2) Typ owy, który obejmuje kanały komunikacyjne oparte na liście elektronicznym: pocztę elektroniczną, grupy, listy i fora dyskusyjne. 3) Typ hipertekstowy, który reprezentują teksty dostępne w sieci World Wide Web (również te, które nie zawierają hiperłączy), a nie należące do typu 1. i 2. Strony WWW, o których traktuje ten artykuł, należą do trzeciego z wymienionych typów komunikacji internetowej. Teksty funkcjonujące w obrębie tego typu komunikacyjnego są hipertekstowymi tekstami elektronicznymi. W związku z tym musimy objaśnić termin hipertekst 3. Wyraz ten funkcjonuje w wielu znaczeniach. Rozważywszy ich wady i zalety, przyjmuję, iż hipertekst to tekst elektroniczny zawierający widoczne odsyłacze do innych tekstów, do których dostęp można uzyskać po kliknięciu na odsyłacz 4 (tekst taki może mieć charakter nielinearny 5 ). W odniesieniu do tekstów, o których mowa, stosuje się, zwykle zamiennie, określenia strona internetowa (lub WWW) i witryna internetowa (lub WWW). Byłoby korzystne, gdybyśmy rozróżniali te terminy tak jak to przyjęte w niektórych publikacjach informatycznych. W związku z tym stroną WWW nazwiemy jednostkę tekstową, która powstaje na ekranie komputera jako rezultat interpretacji przez odpowiedni program komputerowy (przeglądarkę, np. Internet Explorer) dokumentu napisanego w języku HTML. Strony WWW to publikacje pisane, które mają charakter trwały i stanowią składnik struktury hierarchicznej, a ich forma jest multimedialna 6. Z kolei witryna WWW to grupa powiązanych ze sobą za pomocą hiperłączy stron, których układ jest hierarchiczny, a które mają wspólną nazwę domenową, określonego nadawcę oraz określony temat. Najwyższym składnikiem takiej grupy tekstów jest strona główna (przykłady przedstawione poniżej to strony główne odpowiednich witryn) 7. Strony te funkcjonują w specyficznych ramach graficzno-tekstowych, których poznawanie należy uznać za doniosłe w związku z tym, iż w wyniku stosowania komputerowych narzędzi opracowywania tekstu postępuje proces jego grafizacji. Wymieniam tylko ich kluczowe z lingwistycznego punktu widzenia cechy, pomijam w związku z tym takie ważne właściwości stron WWW jak łatwość powielania i modyfikowania. Forma elektroniczno-graficzna tekstów internetowych nie może zostać zignorowana. Podobnie też nie możemy zlekceważyć zróżnicowania tekstów tego typu wynikającego z jego właściwości komunikacyjnych. W związku z tym, że mamy do czynienia z publikacjami, musimy bliżej przyjrzeć się nadawcy. Wobec tego wskazane będzie zauważyć, że w przypadku wypowiedzi funkcjonujących w Internecie charakterystyka nadawców silnie odciska się na tekście. Pierwszym objawem tego faktu jest zróżnicowanie tematyczne stron internetowych. Zauważmy, iż hipertekst, umożliwiając łączenie tekstów, sprzyja dialogowi. Umieszczanie łączy hipertekstowych w dokumencie związane jest z procesami konfrontowania i uzgadniania sensów. Dialogowość znajduje się w takim razie u podstaw internetowej komunikacji. Rzecz jasna należy tu także rozważać kwestię intertekstualności, której dialogowy charakter jest jak sądzę poza dyskusją. 2

3 Problem dialogowości stron WWW uznaję za bardzo interesujący m.in. z tego powodu, że zasadniczo, jako publikacje, mają one charakter monologowy. Zagadnienie to skrótowo ujmuje poniższa tabela: typ komunikacji formy podawcze uwagi konwersacyjny dialog, bardzo rzadko monolog Monolog (lub pozorny dialog) pojawić się może w sytuacji, gdy uczestnik pogawędki jest ignorowany. Oznacza to w takim razie, że w tym typie komunikacji monolog jest nacechowany. owy hipertekstowy dialog, czasem monolog monolog, możliwy dialog Monologowy charakter mają przede wszystkim witryny WWW, jednak standardem komunikacyjnym jest umieszczanie w nich różnych rozwiązań umożliwiających nawiązanie dialogu. Liczba tekstów zwanych stronami internetowymi nie jest dokładnie znana, wiadomo jednak, iż najwydajniejsze wyszukiwarki internetowe umożliwiają dostęp do setek milionów zindeksowanych stron. Teksty te można klasyfikować wedle wielu kryteriów, za kryteria główne w tym wypadku należy uznać nadawcę i temat. Wedle kryterium nadawcy wyróżnić należy strony indywidualne i nieindywidualne. Strony indywidualne tworzy jedna osoba we własnym imieniu, nieindywidualne zaś powstają w imieniu grupy osób lub instytucji. W tej pracy omawiam strony indywidualne, choć większość z przedstawionych spostrzeżeń ma także zastosowanie do stron mających zbiorowych nadawców. Klasyfikacja tematyczna stron (witryn) internetowych, przynajmniej do tej pory, bywała tylko zadaniem praktycznym, realizowanym przez twórców i redaktorów tzw. portali internetowych w postaci katalogów stron 8. Rzecz jednak zrozumiała, iż potrzebna będzie też głębsza refleksja nad tym zagadnieniem. Analizując strony internetowe, musimy najpierw podkreślić, iż ich zawartość werbalna nie może zostać oddzielona od graficznej 9, ponieważ zmiany zachodzące w świecie tekstów pod wpływem mediów elektronicznych wywołują grafizację pisma 10. Oznacza to, że pismo elektroniczne nie jest przezroczystym przekaźnikiem treści (nie oddziałującym na nią), lecz wpływa na treść, i samo niesie pewne informacje. Grafizację pisma można obserwować już w tekstach drukowanych, jednak jej skala i zakres nie są znaczne, przede wszystkim z tego powodu, iż nie zależą od autora, który w erze przedelektronicznej koncentrował się zwykle wyłącznie na tworzeniu komunikatu werbalnego. Specyfika tekstów elektronicznych polega na tym, iż autor staje się przynajmniej w pewnym stopniu wydawcą, w związku z czym ma możność kształtowania graficznej strony tekstu. 3

4 Grafizacja wyrażać się może w operacjach: 1) na znakach pisma (wielkość, krój, kolor, wyróżnienia i in.), 2) na tle pisma (kolor, kontrast, grafika i in.), 3) na otoczeniu pisma (powiązanie z elementami graficznymi, tzn. z obrazami nieruchomymi i ruchomymi, i z innymi dokumentami). Grafizacja pisma stwarza nowe sposoby przekazywania informacji i nowe sposoby przekonywania. Należy mieć na uwadze, iż być może wkrótce będziemy mówić o semantyce tekstu elektronicznego. Z pewnością już dziś możemy mówić o jego retoryce. Analiza hipertekstów, będących odmianą tekstów internetowych, które z kolei są podtypem tekstów elektronicznych, prowadzi do wniosku, iż istotne jest to, że komunikat werbalny funkcjonuje w środowisku graficznym, którego ważnym składnikiem jest okno przeglądarki internetowej. Okno to tworzy specyficzną ramę tekstową, która zakreśla granice tekstu i towarzyszącego mu kontekstu. Przykład 1. ( By uniknąć nieporozumień, powinniśmy mówić o ramie hipertekstowej, ponieważ wszelkie teksty tego rodzaju wymagają takiego środowiska. Jak widzimy, chodzi tu o ramę w sensie dosłownym, co stanowi potwierdzenie wcześniejszego uogólnienia na temat grafizacji tekstu. Podany wyżej przykład obrazuje także zasadę kompozycyjną hipertekstów jest nią hierarchiczność. Tekst umieszczony na stronie internetowej powinien charakteryzować się zwięzłością. Jest to wymóg pragmatyczny, wynikający z faktu, iż strona WWW 4

5 funkcjonuje we wspomnianej ramie, która wprawdzie może być rozszerzona przez przewinięcie bardziej obszernego tekstu w dół, lecz nie musi, a często nie bywa. W związku z tym jej autor powinien projektować tekst tak, by mieścił się on w ramie (lub też by jego kluczowe elementy znajdowały się na eksponowanych pozycjach). Przypomina to starania redaktorów czasopism, którzy muszą w odpowiednich miejscach rozmieścić kluczowe elementy treści. Teksty słowne rzadko przekraczają zawartość okna programu wertykalny wymiar tekstu ulega ograniczeniu. Poszczególne strony jednak, a zwłaszcza główna, zawierają co najmniej kilka hiperłączy odsyłaczy do innych dokumentów. W związku z tym można mówić o nielinearności hipertekstów, ponieważ zastępuje ją hierarchiczność. Podkreślmy w takim razie, iż właściwością wypowiedzi internetowych typu hipertekstowego jest grafizacja tekstu połączona z jego hierarchizacją. Hierarchizacja zaś jest w głównej mierze rezultatem stosowania hipertekstu, w związku z czym dokumenty muszą być ze sobą powiązane, musi też między nimi zostać ustanowiona hierarchia. W podanym powyżej przykładzie łączami hipertekstowymi są wszystkie formułki podane w ramkach z lewej strony witryny (np. Parę słów, Kontakt). Dokumenty tak nazwane w hierarchii ustanowionej przez autora znajdują się o szczebel niżej od strony głównej, te dokumenty zaś prowadzić mogą do, kolejnych, zwłaszcza zaś stworzonych przez innych autorów. Rzecz oczywista, iż umieszczenie jakiegoś odsyłacza do innego dokumentu, zwłaszcza cudzego, jest formą interakcji dialogowej. Internet jest moim zdaniem jedynym medium mającym charakter narzędzia komunikacji 11, ponieważ inne media są jedynie środkami przekazu. Można nawet odnieść wrażenie, że potencjał internetowej dialogowości jest większy niż możliwości użytkowników Internetu. Świadczy o tym wiele faktów, np. nie podjęte wątki w dyskusjach 12, brak wpisów w księgach gości, brak komentarzy do tekstów prasowych mimo łatwości ich umieszczenia, co zdarza się niekiedy nawet mimo atrakcyjności tematów itd. Niepodejmowanie dialogu należy uważać za fakt znaczący, ponieważ dialogowość witryn WWW, jest powiedzieć można agresywna, gdyż standardy komunikacji hipertekstowego wymuszają wręcz zamieszczanie hiperłączy. Strona WWW bez adresu elektronicznego nadawcy zostałaby uznana zapewne za internetowe kuriozum. Poddałem analizie ponad tysiąc prywatnych stron internetowych autorzy każdej (!) z nich podawali adres poczty elektronicznej, a często też stwarzali jakąkolwiek inną możliwość kontaktu: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a zwłaszcza za pośrednictwem komunikatorów internetowych 13. Dialogowy charakter mają też inne elementy często umieszczane w witrynach internetowych, np. księgi gości, prywatne fora dyskusyjne, hiperłącza umożliwiające utworzenie zakładki do odwiedzonej strony. W związku z tym interesować nas powinien nie tylko sam fakt dialogowości internetowej, lecz także sposoby zachęcania do niej. Jak powiedzieliśmy, w obrębie witryn internetowych występują wizualne (graficzne i tekstowe) oznaki dialogowości bądź zachęty do dialogu. Prócz nich 5

6 dostrzec można też występowanie zachęt werbalnych. Występują one zwykle na stronie głównej witryn: Przykład 2. ( Przykład 3. ( Przykład 4. ( 6

7 Zachęty te mają najczęściej postać formuł powitalnych typu potocznego (przeważnie Cześć, Hej itp.), jedyną formułą o charakterze bardziej oficjalnym jest Witam, co należy odnotować, ponieważ niechęć do oficjalności widoczna jest także w owym typie komunikacji, tam też owo Witam pełni funkcję standardowej formułki powitalnej, która może być używana do zneutralizowania nadmiernej (a niepożądanej w kontaktach internetowych) oficjalności lub uniknięcia kłopotów komunikacyjnych w sytuacji, gdy status społeczny rozmówców nie jest ustalony. Przedstawione powyżej przykłady pozwalają dostrzec znaczną otwartość ich autorów, którzy nie ukrywają swoich danych osobowych. Autor jednej z witryn (przykład 3.) w dalszej części swej wypowiedzi powitalnej zdobywa się nawet na takie wyznanie: Jestem jaki jestem z kilu powodów, ale jeden jest szczególnie ważny: Otóż moja rodzina, która w gruncie rzeczy jest patologiczna; Moja matka jest chora psychicznie miewa częste i ciężkie stany depresyjne, jest lekomanką (to taka odmiana narkomanii) Potrafi pożreć pół apteki. A ojciec ma lekką nerwicę. Moja rodzina nie jest zamożna, raczej zaliczyłbym ją do ubogich [forma wypowiedzi zgodna z oryginałem J.G.]. Autor wypowiedzi trzeciej jest mniej introwertyczny, nadrabia zaś chęcią przysłużenia się innym, podając w aż trzech ramkach na stronie głównej swej witryny hiperłącza do innych stron internetowych z atrakcyjną w jego mniemaniu zawartością. Należy zauważyć, iż jest to przejaw bardzo intensywnego w obrębie Internetu nastawienia na kooperację. Bez wątpienia dialogowość stron internetowych ujawnia się szczególnie wyraźnie w wypowidziach powitalnych, których różnorodność jak pokazują przykłady jest znaczna, w związku z czym ich analizy musimy pozostawić do dalszych studiów. Jeszcze raz wypadnie zwrócić uwagę na grafizację tekstu, która przecież ma sprzyjać dialogowi autora witryny z odbiorcami. W podanych przykładach widoczne jest świadome, choć niekoniecznie fortunne, posługiwanie się kolorem tekstu, jego układem, tłem, kontrastem tła i tekstu oraz innymi elementami, a środki graficzne w obrębie stron internetowych stają się środkami retorycznymi. Zauważmy, że w komunikacji WWW możliwe jest prowizoryczne wprawdzie, lecz skuteczne rozwiązanie problemu przemienności ról nadawcy i odbiorcy (w tradycyjnym tekście pisanym nadawanie i odbiór są oddzielnymi procesami), odpowiedni sposób polega na umieszczeniu hiperłącza umożliwiającego wysłanie listu elektronicznego, który stanowi konieczny składnik witryn. W wielu witrynach internetowych te odsyłacze są wyraźnie wyeksponowane: werbalnie (można mailować, napisz list, list do mnie itd.) lub graficznie (odsyłacz w formie ikonki przedstawiającej przeważnie skrzynkę pocztową lub kopertę). Dialogowość w tym typie internetowej komunikacji realizuje się także w rezultacie intensywnego nasycenia tekstu kolokwialnością. Jest wprawdzie istotnym (choć osobnym) zagadnieniem, czy autorzy tych stron stosują formy kolokwialne jako środek wyrazu, czy też ich kompetencja językowa w zakresie pisma nie jest dostateczna, w związku z czym kolokwialność pojawia się z braku innych środków językowych. W istocie rzeczy jednak zagadnienia tego nie 7

8 musimy rozstrzygać, ponieważ kolokwialność stała się internetowym standardem komunikacyjnym, również w publikacjach, nawet instytucjonalnych. Z tym wiąże się ściśle spontaniczność tekstów internetowych, która podobnie jak kolokwialność jest powszechna w komunikacji typu czatowego, lecz wyraźnie zaznacza się też w typie owym, a nawet hipertekstowym, co pokazuja wszystkie zamieszczone tu przykłady, zwłaszcza zaś ostatni. Dialogowość w omawianym typie internetowej komunikacji potęgowana jest przez sytuacyjność, przejawiającą się w usiłowaniu osadzenia aktu komunikacji w określonym miejscu, czasie i środowisku, a także w ogromnie charakterystycznych próbach przedstawienia się odbiorcom. Teksty internetowych wstępniaków zawierają z reguły informacje o wieku, rolach społecznych, zajęciach, zainteresowaniach, a nawet cechach fizycznych nadawcy (w tym wypadku często pojawia się zdjęcie). Można by mówić nie tylko o sytuacyjności, ale i dążeniu do ukonkretnienia aktu komunikacji 14. Bez wątpienia strony internetowe stanowią osobliwy rodzaj tekstów, a to z uwagi na ich charakter integralny, polegający na wykorzystaniu różnych środków, nie tylko językowych, do przekazu treści. Charakterystyczną ich właściwością jest także dążenie do nawiązania dialogu, które nadawcy realizują za pomocą różnych środków. W związku z tym jednym z celów rozwijającej się coraz szybciej lingwistyki Internetu, powinny się stać ich opis, analiza i interpretacja, teksty te bowiem odgrywają coraz większą rolę w rzeczywistości językowej. 8

9 Przypisy 1 Grzenia [2003, w druku]. 2 Objaśnienia terminów zob. np.: Czajkowski [1999]. 3 Termin ten jak mogłem się niedawno przekonać wywołuje w gronie językoznawców, a nawet tekstologów, znaczną dezorientację, a i spore przerażenie. W związku z tym, podkreśliwszy, iż przypisuje się mu wiele znaczeń, wymienię prócz podanego jeszcze trzy, ponieważ powinno to dać wyobrażenie o istocie zjawiska. Hipertekst bywa rozumiany jako 1) System interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tekstu, w którym wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji [Czajkowski 1999], 2) komputerowa metoda prezentacji powiązanych ze sobą informacji tekstowych oraz 3) system interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tekstu, w którym wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji. 4 Ujmując rzecz w uproszczeniu po wybraniu odsyłacza. 5 Nielinearność uznaje się powszechnie za cechę hipertekstu. Tego zagadnienia nie będę omawiać w tej pracy, ponieważ konieczne byłoby omówienie pojęcia linearności (tekstu i języka). Ten skomplikowany problem można ominąć, przyjmując założenie, iż hipertekst pozwala czytelnikowi decydować o kierunku lektury, co zresztą zawsze było możliwe, choć w Sieci stało się niezwykle proste. 6 Tzn. łączą różne sposoby przekazu informacji: tekst, grafikę, dźwięk. 7 Zob. oraz 8 Przykładowe katalogi: zob. np W obrębie stron internetowych mogą też występować elementy dźwiękowe, lecz spotyka się je rzadko, prawie wyłącznie w formie prostej (by nie rzec prymitywnej) melodyjki w tle. Elementy dźwiękowe mogą też towarzyszyć pewnym czynnościom wykonywanym podczas czytania stron internetowych, np. kliknięciu na hiperłącza. Analiza ich funkcji semiotycznych to osobne zagadnienie, którego tu nie podejmę. 10 Mike Sandbothe [2001: 215, ] mówi o ikonizacji pisma, co należy uznać za termin pokrewny. 11 Charakter medium komunikacyjnego ma oczywiście także telefonia, która jednakże charakteryzuje się dwoma poważnymi ograniczeniami: umożliwia kontakt jedynie dwu osobom w tym samym czasie, a poza tym na ogół jest wykorzystywana instrumentalnie, tzn. do załatwienia bieżących spraw. 12 Zob. np. fora dyskusyjne Gazety Wyborczej ( ) i archiwum grup dyskusyjnych Usenetu ( 13 Tzn. programów komputerowych umożliwiających prowadzenie pisemnej rozmowy w gronie wybranych osób. 14 W tym kontekście trzeba też przywołać kwestię interaktywności (inspirujące uwagi na ten temat u de Kerckhovego [2001: 31-59]). 9

10 Prace cytowane Crystal D. [2001], Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press. Czajkowski, M. [1999], Leksykon Internetu. Technologia, kultura, biznes, polityka, rozrywka, Warszawa: Mikom. De Kerckhove, D. [2001], Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa: Mikom. Grzenia, J. [2003], Komunikacja językowa w Internecie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [w druku]. Sandbothe, M. [2001], Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i opr. A. Gwóźdź, Kraków: Universitas. 10

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Zad.1 Zapoznaj się z poniŝszymi artykułami dotyczącymi projektowania stron WWW:. http://galeria.muzykaduszy.pl/zasady.php

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl język system znaków słownych skoro system, to musi być w tym jakiś porządek;

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA

GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA Najpierw poczta elektroniczna GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA Pisanie wiadomości rozpoczynamy od naciśnięcia przycisku Utwórz. Naszym oczą ukazuje się wtedy okno nowej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Planowanie strony www. Grunt to organizacja

Planowanie strony www. Grunt to organizacja Planowanie strony www Grunt to organizacja wstęp Podobnie jak w przypadku tradycyjnych środków przekazu, proces tworzenia i projektowania stron WWW wymaga zaplanowania i przemyślenia, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

GATUNKI DZIENNIKARSKIE

GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI INFORMACYJNE CZ.1 RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJ INFORMACYJNY RODZAJ PUBLICYSTYCZNY GATUNKI POGRANICZA Wzmianka (flash,news) Notatka Infografia Zapowiedź

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI

Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną. Ambrose Bierce Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1. ZAPROSZENIE I. Właściwie posługuje się formą zaproszenia; ujmuje ważne informacje, odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl IINSB INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ Adam Wysocki O mnie STUDIA - IINSB praca magisterska Bazy danych jako efektywne narzędzie marketingu Studia doktoranckie wpływ reklamy internetowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Poziom dostępności: AAA

Poziom dostępności: AAA Poziom dostępności: AAA Zasada nr 1: Postrzegalność informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Wytyczna 1.2 Media zmienne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY Rok szkolny 2015/16 Opracowała: Alina Gryboś Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szablonów aukcji

Instrukcja obsługi szablonów aukcji Instrukcja obsługi szablonów aukcji spis treści 2 Ładowanie kodu szablonu bezpośrednio na Allegro.pl (edytor wizualny) 4 Edycja szablonu w edytorze wizualnym 7 Dodawanie zdjęć przy pomocy www.imageshack.us

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99

Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99 Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99 Techniki algorytmiczne realizowane przy pomocy grafiki żółwia w programie ELI 2,0. Przedmiot: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA AUTYZM PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

OŚWIATA AUTYZM PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI OŚWIATA AUTYZM PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI www.magazynnauczyciela.pl AUTYZM PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI AUTYZM PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum)

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum) Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach TIK w szkole podstawowej Edukacyjne wykorzystanie prezentacji multimedialnych OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacji Inicjatyw Oświatowych Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych Spis treści Platforma edukacyjna Federacji Inicjatyw Oświatowych...2 Pierwsze logowanie...2 Uzupełnienie profilu użytkownika...3 Wejście

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości Scenariusze spotkań z rodzicami Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie Czas: 20 minut Prowadzący: Nauczyciel/pedagog 1. Wstęp Po powitaniu prowadzący przedstawia uczestnikom cel spotkania,

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY Blok tematyczny Realizowane zagadnienie Wymagania na poszczególne oceny HANDEL Struktury organizacyjne i formy przedsiębiorstw - swobodnie

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Książki elektroniczne

Książki elektroniczne strona 1 Książka elektroniczna (ebook, e-book, publikacja elektroniczna), to treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo