Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003"

Transkrypt

1 Druga Internetowa Konferencja Naukowa Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003 Jan Grzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach Strona WWW jako forma dialogowa Streszczenie W artykule przedstawiono charakterystyczną dla autorów publikacji internetowych typu hipertekstowego dążność do nawiązywania dialogu z odbiorcą. Dialogizacja tekstów internetowych jest możliwa m.in. przez umieszczanie w ich obrębie hiperłączy i hierarchizację powiązanych tekstów oraz przez łączenie tekstu z elementami graficznymi i dźwiękowymi. Dialogowość tekstów tego typu przejawia się w ich nacechowaniu kolokwialnym, obecności formuł spontanicznych i w próbach ich osadzenia w konkretnej sytuacji. O języku funkcjonującym w Internecie przyjęło się już kilka opinii, a zwłaszcza ta, iż stanowi on pisaną odmianę języka obfitującą w elementy typowe dla języka mówionego [zob. np. Crystal 2001: 41-48]. Uogólnienie to, choć akcentuje bardzo wyrazistą cechę języka Internetu, jednocześnie mocno upraszcza obraz rzeczywistości. Pisząc o języku Internetu, musimy najpierw zauważyć, iż mimo zasadniczo pisanej formy jest on wysoce zróżnicowany, bardziej niż wszelkie odmiany pisane znane dotąd. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielkiej różnorodności typów internetowej komunikacji. Problem ten omawiam bliżej w odrębnej (i obszernej) publikacji 1. Tu nadmienię, iż opisując język w Internecie, należy w jego obrębie wyróżnić trzy typy komunikacji: 1) Typ konwersacyjny, który można nazywać także czatowym, ponieważ reprezentują go wszelkiego rodzaju pogawędki internetowe (jako przykładowe można wymienić: IRC 2, pogawędki z użyciem komunikatorów internetowych, np. ICQ, Gadu-Gadu, pogawędki prowadzone za pośrednictwem przeglądarek internetowych). Copyright by Jan Grzenia, 2003

2 2) Typ owy, który obejmuje kanały komunikacyjne oparte na liście elektronicznym: pocztę elektroniczną, grupy, listy i fora dyskusyjne. 3) Typ hipertekstowy, który reprezentują teksty dostępne w sieci World Wide Web (również te, które nie zawierają hiperłączy), a nie należące do typu 1. i 2. Strony WWW, o których traktuje ten artykuł, należą do trzeciego z wymienionych typów komunikacji internetowej. Teksty funkcjonujące w obrębie tego typu komunikacyjnego są hipertekstowymi tekstami elektronicznymi. W związku z tym musimy objaśnić termin hipertekst 3. Wyraz ten funkcjonuje w wielu znaczeniach. Rozważywszy ich wady i zalety, przyjmuję, iż hipertekst to tekst elektroniczny zawierający widoczne odsyłacze do innych tekstów, do których dostęp można uzyskać po kliknięciu na odsyłacz 4 (tekst taki może mieć charakter nielinearny 5 ). W odniesieniu do tekstów, o których mowa, stosuje się, zwykle zamiennie, określenia strona internetowa (lub WWW) i witryna internetowa (lub WWW). Byłoby korzystne, gdybyśmy rozróżniali te terminy tak jak to przyjęte w niektórych publikacjach informatycznych. W związku z tym stroną WWW nazwiemy jednostkę tekstową, która powstaje na ekranie komputera jako rezultat interpretacji przez odpowiedni program komputerowy (przeglądarkę, np. Internet Explorer) dokumentu napisanego w języku HTML. Strony WWW to publikacje pisane, które mają charakter trwały i stanowią składnik struktury hierarchicznej, a ich forma jest multimedialna 6. Z kolei witryna WWW to grupa powiązanych ze sobą za pomocą hiperłączy stron, których układ jest hierarchiczny, a które mają wspólną nazwę domenową, określonego nadawcę oraz określony temat. Najwyższym składnikiem takiej grupy tekstów jest strona główna (przykłady przedstawione poniżej to strony główne odpowiednich witryn) 7. Strony te funkcjonują w specyficznych ramach graficzno-tekstowych, których poznawanie należy uznać za doniosłe w związku z tym, iż w wyniku stosowania komputerowych narzędzi opracowywania tekstu postępuje proces jego grafizacji. Wymieniam tylko ich kluczowe z lingwistycznego punktu widzenia cechy, pomijam w związku z tym takie ważne właściwości stron WWW jak łatwość powielania i modyfikowania. Forma elektroniczno-graficzna tekstów internetowych nie może zostać zignorowana. Podobnie też nie możemy zlekceważyć zróżnicowania tekstów tego typu wynikającego z jego właściwości komunikacyjnych. W związku z tym, że mamy do czynienia z publikacjami, musimy bliżej przyjrzeć się nadawcy. Wobec tego wskazane będzie zauważyć, że w przypadku wypowiedzi funkcjonujących w Internecie charakterystyka nadawców silnie odciska się na tekście. Pierwszym objawem tego faktu jest zróżnicowanie tematyczne stron internetowych. Zauważmy, iż hipertekst, umożliwiając łączenie tekstów, sprzyja dialogowi. Umieszczanie łączy hipertekstowych w dokumencie związane jest z procesami konfrontowania i uzgadniania sensów. Dialogowość znajduje się w takim razie u podstaw internetowej komunikacji. Rzecz jasna należy tu także rozważać kwestię intertekstualności, której dialogowy charakter jest jak sądzę poza dyskusją. 2

3 Problem dialogowości stron WWW uznaję za bardzo interesujący m.in. z tego powodu, że zasadniczo, jako publikacje, mają one charakter monologowy. Zagadnienie to skrótowo ujmuje poniższa tabela: typ komunikacji formy podawcze uwagi konwersacyjny dialog, bardzo rzadko monolog Monolog (lub pozorny dialog) pojawić się może w sytuacji, gdy uczestnik pogawędki jest ignorowany. Oznacza to w takim razie, że w tym typie komunikacji monolog jest nacechowany. owy hipertekstowy dialog, czasem monolog monolog, możliwy dialog Monologowy charakter mają przede wszystkim witryny WWW, jednak standardem komunikacyjnym jest umieszczanie w nich różnych rozwiązań umożliwiających nawiązanie dialogu. Liczba tekstów zwanych stronami internetowymi nie jest dokładnie znana, wiadomo jednak, iż najwydajniejsze wyszukiwarki internetowe umożliwiają dostęp do setek milionów zindeksowanych stron. Teksty te można klasyfikować wedle wielu kryteriów, za kryteria główne w tym wypadku należy uznać nadawcę i temat. Wedle kryterium nadawcy wyróżnić należy strony indywidualne i nieindywidualne. Strony indywidualne tworzy jedna osoba we własnym imieniu, nieindywidualne zaś powstają w imieniu grupy osób lub instytucji. W tej pracy omawiam strony indywidualne, choć większość z przedstawionych spostrzeżeń ma także zastosowanie do stron mających zbiorowych nadawców. Klasyfikacja tematyczna stron (witryn) internetowych, przynajmniej do tej pory, bywała tylko zadaniem praktycznym, realizowanym przez twórców i redaktorów tzw. portali internetowych w postaci katalogów stron 8. Rzecz jednak zrozumiała, iż potrzebna będzie też głębsza refleksja nad tym zagadnieniem. Analizując strony internetowe, musimy najpierw podkreślić, iż ich zawartość werbalna nie może zostać oddzielona od graficznej 9, ponieważ zmiany zachodzące w świecie tekstów pod wpływem mediów elektronicznych wywołują grafizację pisma 10. Oznacza to, że pismo elektroniczne nie jest przezroczystym przekaźnikiem treści (nie oddziałującym na nią), lecz wpływa na treść, i samo niesie pewne informacje. Grafizację pisma można obserwować już w tekstach drukowanych, jednak jej skala i zakres nie są znaczne, przede wszystkim z tego powodu, iż nie zależą od autora, który w erze przedelektronicznej koncentrował się zwykle wyłącznie na tworzeniu komunikatu werbalnego. Specyfika tekstów elektronicznych polega na tym, iż autor staje się przynajmniej w pewnym stopniu wydawcą, w związku z czym ma możność kształtowania graficznej strony tekstu. 3

4 Grafizacja wyrażać się może w operacjach: 1) na znakach pisma (wielkość, krój, kolor, wyróżnienia i in.), 2) na tle pisma (kolor, kontrast, grafika i in.), 3) na otoczeniu pisma (powiązanie z elementami graficznymi, tzn. z obrazami nieruchomymi i ruchomymi, i z innymi dokumentami). Grafizacja pisma stwarza nowe sposoby przekazywania informacji i nowe sposoby przekonywania. Należy mieć na uwadze, iż być może wkrótce będziemy mówić o semantyce tekstu elektronicznego. Z pewnością już dziś możemy mówić o jego retoryce. Analiza hipertekstów, będących odmianą tekstów internetowych, które z kolei są podtypem tekstów elektronicznych, prowadzi do wniosku, iż istotne jest to, że komunikat werbalny funkcjonuje w środowisku graficznym, którego ważnym składnikiem jest okno przeglądarki internetowej. Okno to tworzy specyficzną ramę tekstową, która zakreśla granice tekstu i towarzyszącego mu kontekstu. Przykład 1. (http://strony.wp.pl/wp/kajano/) By uniknąć nieporozumień, powinniśmy mówić o ramie hipertekstowej, ponieważ wszelkie teksty tego rodzaju wymagają takiego środowiska. Jak widzimy, chodzi tu o ramę w sensie dosłownym, co stanowi potwierdzenie wcześniejszego uogólnienia na temat grafizacji tekstu. Podany wyżej przykład obrazuje także zasadę kompozycyjną hipertekstów jest nią hierarchiczność. Tekst umieszczony na stronie internetowej powinien charakteryzować się zwięzłością. Jest to wymóg pragmatyczny, wynikający z faktu, iż strona WWW 4

5 funkcjonuje we wspomnianej ramie, która wprawdzie może być rozszerzona przez przewinięcie bardziej obszernego tekstu w dół, lecz nie musi, a często nie bywa. W związku z tym jej autor powinien projektować tekst tak, by mieścił się on w ramie (lub też by jego kluczowe elementy znajdowały się na eksponowanych pozycjach). Przypomina to starania redaktorów czasopism, którzy muszą w odpowiednich miejscach rozmieścić kluczowe elementy treści. Teksty słowne rzadko przekraczają zawartość okna programu wertykalny wymiar tekstu ulega ograniczeniu. Poszczególne strony jednak, a zwłaszcza główna, zawierają co najmniej kilka hiperłączy odsyłaczy do innych dokumentów. W związku z tym można mówić o nielinearności hipertekstów, ponieważ zastępuje ją hierarchiczność. Podkreślmy w takim razie, iż właściwością wypowiedzi internetowych typu hipertekstowego jest grafizacja tekstu połączona z jego hierarchizacją. Hierarchizacja zaś jest w głównej mierze rezultatem stosowania hipertekstu, w związku z czym dokumenty muszą być ze sobą powiązane, musi też między nimi zostać ustanowiona hierarchia. W podanym powyżej przykładzie łączami hipertekstowymi są wszystkie formułki podane w ramkach z lewej strony witryny (np. Parę słów, Kontakt). Dokumenty tak nazwane w hierarchii ustanowionej przez autora znajdują się o szczebel niżej od strony głównej, te dokumenty zaś prowadzić mogą do, kolejnych, zwłaszcza zaś stworzonych przez innych autorów. Rzecz oczywista, iż umieszczenie jakiegoś odsyłacza do innego dokumentu, zwłaszcza cudzego, jest formą interakcji dialogowej. Internet jest moim zdaniem jedynym medium mającym charakter narzędzia komunikacji 11, ponieważ inne media są jedynie środkami przekazu. Można nawet odnieść wrażenie, że potencjał internetowej dialogowości jest większy niż możliwości użytkowników Internetu. Świadczy o tym wiele faktów, np. nie podjęte wątki w dyskusjach 12, brak wpisów w księgach gości, brak komentarzy do tekstów prasowych mimo łatwości ich umieszczenia, co zdarza się niekiedy nawet mimo atrakcyjności tematów itd. Niepodejmowanie dialogu należy uważać za fakt znaczący, ponieważ dialogowość witryn WWW, jest powiedzieć można agresywna, gdyż standardy komunikacji hipertekstowego wymuszają wręcz zamieszczanie hiperłączy. Strona WWW bez adresu elektronicznego nadawcy zostałaby uznana zapewne za internetowe kuriozum. Poddałem analizie ponad tysiąc prywatnych stron internetowych autorzy każdej (!) z nich podawali adres poczty elektronicznej, a często też stwarzali jakąkolwiek inną możliwość kontaktu: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a zwłaszcza za pośrednictwem komunikatorów internetowych 13. Dialogowy charakter mają też inne elementy często umieszczane w witrynach internetowych, np. księgi gości, prywatne fora dyskusyjne, hiperłącza umożliwiające utworzenie zakładki do odwiedzonej strony. W związku z tym interesować nas powinien nie tylko sam fakt dialogowości internetowej, lecz także sposoby zachęcania do niej. Jak powiedzieliśmy, w obrębie witryn internetowych występują wizualne (graficzne i tekstowe) oznaki dialogowości bądź zachęty do dialogu. Prócz nich 5

6 dostrzec można też występowanie zachęt werbalnych. Występują one zwykle na stronie głównej witryn: Przykład 2. (http://strony.wp.pl/wp/lukaszidorotka/lukasz.htm) Przykład 3. (http://republika.pl/lord_ninex/tr_m.html) Przykład 4. (http://cymi.w.interia.pl/) 6

7 Zachęty te mają najczęściej postać formuł powitalnych typu potocznego (przeważnie Cześć, Hej itp.), jedyną formułą o charakterze bardziej oficjalnym jest Witam, co należy odnotować, ponieważ niechęć do oficjalności widoczna jest także w owym typie komunikacji, tam też owo Witam pełni funkcję standardowej formułki powitalnej, która może być używana do zneutralizowania nadmiernej (a niepożądanej w kontaktach internetowych) oficjalności lub uniknięcia kłopotów komunikacyjnych w sytuacji, gdy status społeczny rozmówców nie jest ustalony. Przedstawione powyżej przykłady pozwalają dostrzec znaczną otwartość ich autorów, którzy nie ukrywają swoich danych osobowych. Autor jednej z witryn (przykład 3.) w dalszej części swej wypowiedzi powitalnej zdobywa się nawet na takie wyznanie: Jestem jaki jestem z kilu powodów, ale jeden jest szczególnie ważny: Otóż moja rodzina, która w gruncie rzeczy jest patologiczna; Moja matka jest chora psychicznie miewa częste i ciężkie stany depresyjne, jest lekomanką (to taka odmiana narkomanii) Potrafi pożreć pół apteki. A ojciec ma lekką nerwicę. Moja rodzina nie jest zamożna, raczej zaliczyłbym ją do ubogich [forma wypowiedzi zgodna z oryginałem J.G.]. Autor wypowiedzi trzeciej jest mniej introwertyczny, nadrabia zaś chęcią przysłużenia się innym, podając w aż trzech ramkach na stronie głównej swej witryny hiperłącza do innych stron internetowych z atrakcyjną w jego mniemaniu zawartością. Należy zauważyć, iż jest to przejaw bardzo intensywnego w obrębie Internetu nastawienia na kooperację. Bez wątpienia dialogowość stron internetowych ujawnia się szczególnie wyraźnie w wypowidziach powitalnych, których różnorodność jak pokazują przykłady jest znaczna, w związku z czym ich analizy musimy pozostawić do dalszych studiów. Jeszcze raz wypadnie zwrócić uwagę na grafizację tekstu, która przecież ma sprzyjać dialogowi autora witryny z odbiorcami. W podanych przykładach widoczne jest świadome, choć niekoniecznie fortunne, posługiwanie się kolorem tekstu, jego układem, tłem, kontrastem tła i tekstu oraz innymi elementami, a środki graficzne w obrębie stron internetowych stają się środkami retorycznymi. Zauważmy, że w komunikacji WWW możliwe jest prowizoryczne wprawdzie, lecz skuteczne rozwiązanie problemu przemienności ról nadawcy i odbiorcy (w tradycyjnym tekście pisanym nadawanie i odbiór są oddzielnymi procesami), odpowiedni sposób polega na umieszczeniu hiperłącza umożliwiającego wysłanie listu elektronicznego, który stanowi konieczny składnik witryn. W wielu witrynach internetowych te odsyłacze są wyraźnie wyeksponowane: werbalnie (można mailować, napisz list, list do mnie itd.) lub graficznie (odsyłacz w formie ikonki przedstawiającej przeważnie skrzynkę pocztową lub kopertę). Dialogowość w tym typie internetowej komunikacji realizuje się także w rezultacie intensywnego nasycenia tekstu kolokwialnością. Jest wprawdzie istotnym (choć osobnym) zagadnieniem, czy autorzy tych stron stosują formy kolokwialne jako środek wyrazu, czy też ich kompetencja językowa w zakresie pisma nie jest dostateczna, w związku z czym kolokwialność pojawia się z braku innych środków językowych. W istocie rzeczy jednak zagadnienia tego nie 7

8 musimy rozstrzygać, ponieważ kolokwialność stała się internetowym standardem komunikacyjnym, również w publikacjach, nawet instytucjonalnych. Z tym wiąże się ściśle spontaniczność tekstów internetowych, która podobnie jak kolokwialność jest powszechna w komunikacji typu czatowego, lecz wyraźnie zaznacza się też w typie owym, a nawet hipertekstowym, co pokazuja wszystkie zamieszczone tu przykłady, zwłaszcza zaś ostatni. Dialogowość w omawianym typie internetowej komunikacji potęgowana jest przez sytuacyjność, przejawiającą się w usiłowaniu osadzenia aktu komunikacji w określonym miejscu, czasie i środowisku, a także w ogromnie charakterystycznych próbach przedstawienia się odbiorcom. Teksty internetowych wstępniaków zawierają z reguły informacje o wieku, rolach społecznych, zajęciach, zainteresowaniach, a nawet cechach fizycznych nadawcy (w tym wypadku często pojawia się zdjęcie). Można by mówić nie tylko o sytuacyjności, ale i dążeniu do ukonkretnienia aktu komunikacji 14. Bez wątpienia strony internetowe stanowią osobliwy rodzaj tekstów, a to z uwagi na ich charakter integralny, polegający na wykorzystaniu różnych środków, nie tylko językowych, do przekazu treści. Charakterystyczną ich właściwością jest także dążenie do nawiązania dialogu, które nadawcy realizują za pomocą różnych środków. W związku z tym jednym z celów rozwijającej się coraz szybciej lingwistyki Internetu, powinny się stać ich opis, analiza i interpretacja, teksty te bowiem odgrywają coraz większą rolę w rzeczywistości językowej. 8

9 Przypisy 1 Grzenia [2003, w druku]. 2 Objaśnienia terminów zob. np.: Czajkowski [1999]. 3 Termin ten jak mogłem się niedawno przekonać wywołuje w gronie językoznawców, a nawet tekstologów, znaczną dezorientację, a i spore przerażenie. W związku z tym, podkreśliwszy, iż przypisuje się mu wiele znaczeń, wymienię prócz podanego jeszcze trzy, ponieważ powinno to dać wyobrażenie o istocie zjawiska. Hipertekst bywa rozumiany jako 1) System interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tekstu, w którym wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji [Czajkowski 1999], 2) komputerowa metoda prezentacji powiązanych ze sobą informacji tekstowych oraz 3) system interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tekstu, w którym wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji. 4 Ujmując rzecz w uproszczeniu po wybraniu odsyłacza. 5 Nielinearność uznaje się powszechnie za cechę hipertekstu. Tego zagadnienia nie będę omawiać w tej pracy, ponieważ konieczne byłoby omówienie pojęcia linearności (tekstu i języka). Ten skomplikowany problem można ominąć, przyjmując założenie, iż hipertekst pozwala czytelnikowi decydować o kierunku lektury, co zresztą zawsze było możliwe, choć w Sieci stało się niezwykle proste. 6 Tzn. łączą różne sposoby przekazu informacji: tekst, grafikę, dźwięk. 7 Zob. oraz 8 Przykładowe katalogi: zob. np. 9 W obrębie stron internetowych mogą też występować elementy dźwiękowe, lecz spotyka się je rzadko, prawie wyłącznie w formie prostej (by nie rzec prymitywnej) melodyjki w tle. Elementy dźwiękowe mogą też towarzyszyć pewnym czynnościom wykonywanym podczas czytania stron internetowych, np. kliknięciu na hiperłącza. Analiza ich funkcji semiotycznych to osobne zagadnienie, którego tu nie podejmę. 10 Mike Sandbothe [2001: 215, ] mówi o ikonizacji pisma, co należy uznać za termin pokrewny. 11 Charakter medium komunikacyjnego ma oczywiście także telefonia, która jednakże charakteryzuje się dwoma poważnymi ograniczeniami: umożliwia kontakt jedynie dwu osobom w tym samym czasie, a poza tym na ogół jest wykorzystywana instrumentalnie, tzn. do załatwienia bieżących spraw. 12 Zob. np. fora dyskusyjne Gazety Wyborczej (http://www.gazeta.pl/forum/ ) i archiwum grup dyskusyjnych Usenetu (http://www.gazeta.pl/usenet/). 13 Tzn. programów komputerowych umożliwiających prowadzenie pisemnej rozmowy w gronie wybranych osób. 14 W tym kontekście trzeba też przywołać kwestię interaktywności (inspirujące uwagi na ten temat u de Kerckhovego [2001: 31-59]). 9

10 Prace cytowane Crystal D. [2001], Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press. Czajkowski, M. [1999], Leksykon Internetu. Technologia, kultura, biznes, polityka, rozrywka, Warszawa: Mikom. De Kerckhove, D. [2001], Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa: Mikom. Grzenia, J. [2003], Komunikacja językowa w Internecie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [w druku]. Sandbothe, M. [2001], Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i opr. A. Gwóźdź, Kraków: Universitas. 10

Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów)

Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów) MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Polský jazyk a literatura Magda Tobolová Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów)

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Jednostka i państwo w dobie demokracji elektronicznej Ochrona prywatności, życia osobistego i rodzinnego

Jednostka i państwo w dobie demokracji elektronicznej Ochrona prywatności, życia osobistego i rodzinnego Jednostka i państwo w dobie demokracji elektronicznej Ochrona prywatności, życia osobistego i rodzinnego Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Elementy wizualne tożsamości organizacji

Elementy wizualne tożsamości organizacji Pozarządowa Placówka Kształcenia Dorosłych Stowarzyszenie Pro Publico Bono ul. Jedności Narodowej 171a 50-301 Wrocław tel./fax: 071 322 06 65 e-mail: ppkd@propublicobono.org Zeszyt nr 6 Elementy wizualne

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców...

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców... Spis treści Kilka słów wprowadzenia...5 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11 Czym właściwie jest Internet?... 11 Kto zarządza Internetem?...20 Internet nowe medium reklamy...25 Zasięg Internetu...28

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo