SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w powołanej ustawie, na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy. UWAGA Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią tego dokumentu. Wykonawcy ponoszą ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty. Oferta musi odpowiadać pełnej dokumentacji. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania, opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Zamawiający Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Bema 70, Warszawa 1) Telefon: ; ; 2) Faks: wew. 133; , Informacje o sposobie porozumiewania się w postępowaniu: przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji oraz osobach upowaŝnionych do kontaktów z Wykonawcami 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2) Osoby upowaŝnione do kontaktów z Wykonawcami: a) Marcin Kowalik - Główny Specjalista tel wew. 130 (w zakresie przedmiotu zamówienia), b) Paweł Barwik starszy specjalista - tel (w zakresie dokumentacji przetargowej). Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: Przedmiot zamówienia Przedmiot dostawy objętej zamówieniem określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wymagania i warunki, które muszą spełniać Wykonawcy 1) Sporządzenie w języku polskim wszystkich dokumentów składających się na ofertę. 2) Przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 13 ppkt 2 niniejszej specyfikacji. 3) Wypełnienie druku formularza oferty załącznik nr 2 Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zał. nr 2 4) Utrzymanie stałych cen w okresie obowiązywania umowy, zgodnych ze złoŝoną ofertą. 5) Realizacja dostawy od daty zawarcia umowy do dnia r. wraz z rozliczeniem. 6) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców wskazanie, które części zamówienia i jaki zakres Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, załącznik nr 5. 7) Udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na czas minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy. 5. Wykonawcy wykluczeni z postępowania W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), a takŝe spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 wyŝej wymienionej ustawy oraz pozostałe warunki określone w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Sposób realizacji zamówienia: Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju dostawach oraz przy zachowaniu najwyŝszej staranności i bezpieczeństwa. 2

3 Dostarczony sprzęt musi posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do uŝytku. Dostawa winna być prowadzona w sposób jak najmniej uciąŝliwy dla pracowników budynku. 7. Termin realizacji zamówienia Od daty zawarcia umowy do dnia r. wraz z rozliczeniem. 8. Wadium przetargowe 1) Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych) do dnia r., do godz Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez zamawiającego formie. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 2) W zaleŝności od woli Wykonawcy, wadium moŝe być wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Nr konta Zamawiającego: Citibank Handlowy , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zmianami). 3) Zamawiający dokona zwrotu wadium: a) niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą, b) niezwłocznie po zawarciu umowy, c) niezwłocznie po uniewaŝnieniu postępowania, o ile ewentualne protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, d) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, e) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, f) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 4) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3 ppkt e) lub ppkt f), jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynności wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3

4 9. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Sformułowane na piśmie pytania Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej. Otrzymana odpowiedź Zamawiającego jest dla wszystkich Wykonawców wiąŝąca. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zmiany treści w dokumentacji przetargowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. W przypadku zmiany treści Specyfikacji prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza informację o zmianach równieŝ w swojej siedzibie. W razie konieczności wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do dokonania zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 11. Informacje dotyczące składanych ofert 1) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, o treści odpowiadającej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferta zawierająca więcej niŝ jedną cenę zostanie odrzucona. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć dowolną liczbę postąpień w poszczególnych częściach zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej. 2) Koszt sporządzenia oferty. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złoŝeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego. Celem prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca dokona na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia oraz uzyska (na swoją odpowiedzialność i ryzyko) wszelkie informacje, które mogą być istotne dla przygotowania oferty. 3) Okres związania ofertą: a) składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert do dnia r. b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni, 4

5 c) odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Wykonawcy nie powoduje utraty wadium, d) przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą, e) zmiany, albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. f) oferta Wykonawcy złoŝona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoŝy on korzystniejszą ofertę, natomiast bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 4) Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum). Wymagane jest, aby oferta taka spełniała następujące wymogi: a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upowaŝniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. JeŜeli oferta złoŝona przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie Ŝądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoŝliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć dowolną liczbę postąpień w poszczególnych częściach zamówienia. 12. Postać oferty 1) Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 2) Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 3) Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 13 niniejszej Specyfikacji. 4) W pkt. 11) formularza oferty naleŝy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niŝ podpisująca ofertę, naleŝy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 5) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia wadium z określeniem przedmiotu zamówienia. 6) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, w sposób czytelny, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7) Wszystkie karty oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 5

6 Wykonawcy, a podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uznaje się: a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych oraz w ewidencji działalności gospodarczej; b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 12 ppkt 7 lit. a niniejszej Specyfikacji; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię naleŝy dołączyć do oferty; c) w przypadku, gdy ofertę składać będzie konsorcjum, oferta musi być podpisana przez lidera konsorcjum. Zasady składania oświadczeń woli określone w pkt. 12 ppkt 7 lit a i b odnoszą się równieŝ do podmiotów tworzących konsorcjum. 8) Wszystkie karty oferty, wraz z załącznikami, powinny być jednoznacznie ponumerowane i złączone, w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 9) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być opatrzone datą i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10) JeŜeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niŝszą ceną, niŝ uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert (patrz pkt. 18 s.i.w.z.), zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz ofertowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyŝsze niŝ te podane w formularzu ofertowym załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną. 13. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: W przetargu moŝe wziąć udział wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia chroniącego sieć, o wartości brutto min. 20 tys. zł Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umoŝliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez Ŝądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia. 2. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6

7 W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów - załącznik nr Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza poświadczenie aktualności ww. dokumentów, przez organ uprawniony do ich wydania, dokonane w wymaganym okresie czasu, z widoczną datą dokonania poświadczenia, zawierające klauzulę o aktualności zamieszczonych w dokumencie danych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów. 3. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2): a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie załącznik nr 4 (z treści wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, wymagane warunki, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) mogą spełniać łącznie. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zobowiązany jest przedłoŝyć dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, (wystawione w terminach, o których mowa w pkt. 13 ppkt 2.2, potwierdzające, Ŝe: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŝszych dokumentów, Wykonawca moŝe je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4 niniejszej Specyfikacji, sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 13 ppkt 1-4 muszą być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na kaŝdej zapisanej stronie podpis z pieczątką (za wyjątkiem oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepienięŝnej, dopuszczonej przez Zamawiającego oraz kopii pełnomocnictwa, które winno być uwierzytelnione notarialnie). Zamawiający moŝe równieŝ zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości. 6. W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące 7

8 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert, moŝe zastrzec, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. ZastrzeŜone dokumenty winny być załączone na końcu oferty w sposób umoŝliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 14. Opakowanie oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemoŝliwiający jej bezśladowe otworzenie. Na opakowaniu naleŝy zamieścić: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) adres Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. J. Bema 70, Warszawa, nazwę postępowania: OFERTA przetarg nieograniczony na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy z ewentualnym dopiskiem: Zamienna, Uzupełnienie lub Wycofanie oferty, 3) oznaczenie: nie otwierać przed dniem: r., godz W przypadku braku powyŝszych informacji, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenia, wynikłe wskutek niezastosowania się do powyŝszych wytycznych, tj. np. otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem w przypadku braku informacji o terminie postępowania lub nieotwarcia oferty w przypadku braku informacji o nazwie postępowania. 15. Termin składania ofert Oferty naleŝy składać w dni robocze (bez sobót): poniedziałki piątki w godzinach w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bema 70, pokój nr 12. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 16. Wycofanie oferty Oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złoŝony w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w punkcie 14, w miejscu i czasie opisanym w punkcie 15, przez osobę posiadającą pisemne upowaŝnienie od Wykonawcy do dokonania powyŝszych czynności. Zwrot wycofanej oferty nastąpi w terminie otwarcia ofert, bez otwierania koperty lub opakowania. 17. Zmiany i uzupełnienia oferty Dopuszcza się złoŝenie oferty zamiennej, uzupełniającej, przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. W przypadku złoŝenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: a) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją, 8

9 b) oferta została złoŝona w określonym przez Zamawiającego terminie, c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia. 2) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą sumę punktów, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria. 4) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 5) Oferty oceniane będą w 3 etapach: I etap: ocena wymagań formalnych i kompletności oferty, II etap: ocena merytoryczna według poniŝszego kryterium oceny III etap: aukcja elektroniczna 6) Oferty będą ocenione wg następującego kryterium: - cena brutto - znaczenie 100 % Sposób wyliczenia: (C min. : C oceniana ) x 100 x 100 % 19. Otwarcie i ocena ofert OTWARCIE I OCENA OFERT 1) Zamawiający, przed otwarciem ofert, poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) Zamawiający otworzy oferty, w obecności Wykonawców, w dniu r. o godz , w Warszawie przy ul. Bema 70, pokój nr 7. 3) Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz oferowane ceny (z VAT) za wykonanie zamówienia, warunki płatności oraz terminy realizacji zamówienia. 4) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŝe wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcy. 5) Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty spełniają wymagane warunki zamówienia. Oferty, które nie spełniają warunków ustawy i niniejszej Specyfikacji zostaną odrzucone. Ocenie zostaną poddane tylko oferty waŝne, tj. spełniające wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe: a) oferta jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych, b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 9

10 f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki w obliczeniu ceny, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 20. UniewaŜnienie postępowania 1) Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeśli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝszy kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) okaŝe się, iŝ postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy. 2) O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 21. Wybór wykonawcy 1. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Zamawiający zastosuje aukcję elektroniczną na zasadach określonych w art. 91a, 91b, 91c ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer uŝytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposaŝony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niŝ 128 kb/s. 3) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoŝliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem niewaŝności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 4) Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla kaŝdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złoŝonej ofercie pisemnej. 10

11 5) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 18 ppkt. 5 s.i.w.z. 6) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta, wiąŝąca jest ocena dokonana przed wysłaniem przez Zamawiającego zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej. 7) W przypadku braku moŝliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o takiej samej cenie, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 2. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŝe pozostałych uczestników postępowania, o dokonanym wyborze. 3. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki, o których mowa w punkcie 20 niniejszej Specyfikacji. 22. Ogłoszenie o wyborze oferty Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedziby i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 23. Środki ochrony prawnej 1) Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ww. ustawie. 2) Wykonawca ma prawo: a) wnieść protest, zgodnie z art powołanej ustawy, b) wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art powołanej ustawy, c) wnieść skargę do sądu na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze, zgodnie z art powołanej ustawy. 24. Zawarcie umowy 1) Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze nie wcześniej niŝ po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 11

12 2) Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt1), jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3) Zamawiający nie przewiduje moŝliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4) Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich.. data i podpis pracownika sporządzającego Specyfikację. data i podpis kierownika działu Zamówień publicznych Zatwierdzam..... data i podpis Zastępcy Dyrektora 12

13 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki WEB GATEWAY wraz z licencjami i subskrypcją na okres 12 miesięcy, dokumentacją techniczną oraz jego instalacja i konfiguracja. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga, aby urządzenie było nowe w fabrycznie nowych nieuszkodzonych opakowaniach producenta (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), oraz pochodziło z oficjalnego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski. Wymagania sprzętowe i systemowe o parametrach nie gorszych niŝ: 1. Rozwiązanie sprzętowe nie przekraczające wielkości 1U 2. Rozwiązanie musi gwarantować szybkość przetwarzania nie mniejszą niŝ 140 Mb/s. 3. Rozwiązanie nie moŝe być licencjonowane na uŝytkownika. Musi zapewniać elastyczność eksploatacji. 4. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet, w pełni konfigurowalne przez osobę zarządzającą z moŝliwością przypisania co najmniej 100 dodatkowych adresów IP do kaŝdego z interfejsów. 5. Rozwiązanie musi umoŝliwiać blokowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego 6. Systemu musi być wyposaŝony w co najmniej dwa niezaleŝne skanery antywirusowe dla protokołów HTTP, HTTPS oraz FTP posiadające nie mniej niŝ reguł. 7. Rozwiązanie musi zapewnić blokowanie ściągania plików na podstawie ich rzeczywistych typów (nie rozszerzenia) oraz definicji MIME 8. System musi gwarantować zarządzanie dostępem do komunikatorów internetowych oraz aplikacji P2P, blokowanie bądź blokowanie moŝliwości przesyłania plików przez komunikatory internetowe. 9. Rozwiązanie ma umoŝliwiać autentykację uŝytkowników w ramach Active Directory, LDAP, Radius, edirectory. 10. System musi oferować proxy http, HTTPS działające w trybie transparentnym, standardowym oraz SSO ze wsparciem dla Active Directory oraz edirectory. 11. Rozwiązanie musi być zarządzane poprzez wbudowany interfejs webowy, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji, ani wykonywania komend poprzez terminal bądź linię komend. 12. System musi zapewniać składowanie logów lokalnie na tym samym urządzeniu. 13

14 13. Rozwiązanie musi zapewnić wyszukiwanie i podglądanie logów w czasie rzeczywistym. 14. Urządzenie ma posiadać minimum 20 GB cache dla stron Webowych. 15. Kontrola przepustowości(qos), zapewniająca określenie moŝliwości wykorzystania pasma dla poszczególnych protokołów sieciowych, grup uŝytkowników, podsieci i urządzeń sieciowych. 16. System musi zapewnić obsługę co najmniej 1000 zapytań http/https/ftp na sekundę. 17. System musi zapewnić tworzenie profili filtrowania URL dla: uŝytkowników, grup, podsieci, sieci 18. System musi posiadać filtr stron podzielony na co najmniej 90 róŝnych kategorii. 19. Systemu filtrowania stron musi zapewnić: - filtrowanie stron po zawartości. - moŝliwość wyboru blokowanych stron - polityki czasowe dla grup, jak i uŝytkowników - moŝliwość definiowania czarnych i białych list dostępu. 20. System musi skanować ruch sieciowy zarówno przychodzący jak i wychodzący 21. System musi posiadać zintegrowany moduł ochrony przed malware. 22. System musi umoŝliwić stworzenie konta audytora, pozwalające tylko na przeglądanie logów i statystyk na urządzeniu, bez moŝliwości ingerencji w konfigurację systemu. 23. Systemu musi umoŝliwiać tworzenie automatycznych backupów przesyłanych na wskazany adres mailowy. 24. Oferowane rozwiązanie musi zapewnić łączenie wielu takich samych urządzeń w samo zarządzalne klasty aktywne bądź redundantne, bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań jak np. load balancer. 14

15 Załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji, przy czym: 1) oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: wartość netto zł + 22% VAT zł Wartość brutto..... zł (cena podlegająca ocenie) Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia r. wraz z rozliczeniem. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie przelewem w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania faktury, z rachunku bankowego zamawiającego, 2) oświadczamy, iŝ powyŝsza cena jest stała i nie podlega zmianie w trakcie umowy i zawiera wszystkie koszty jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji umowy, 3) zobowiązujemy się do udzielenia... * miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru na wykonane zamówienie, * wypełnia wykonawca 4) oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 15

16 5) zwrot wadium prosimy przekazać na konto * (dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pienięŝnej) 6) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 7) oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 8) oświadczamy, Ŝe całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów 9) oświadczamy, Ŝe składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako lider konsorcjum* zarządzanego przez.. (nazwa lidera) Potwierdzamy, iŝ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 10) integralną część stanowią wymagane załączniki zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 11) Osoba upowaŝniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i nazwisko. nr dokumentu toŝsamości. Adres do korespondencji nr telefonu..... dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną) * niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy oświadczamy, Ŝe: 1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zobowiązanie Wykonawca musi dołączyć do składanej oferty).* 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy z pieczątką imienną) * niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 4 WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* oświadczamy, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa Wykonawcy/ Partnera konsorcjum* Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania dostaw Przedmiot zamówienia Czas realizacji (naleŝy podać daty) Wartość dostaw brutto początek zakończenie Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie co najmniej 1 dostawy obejmującej swoim zakresem dostawę urządzenia chroniącego sieć, o wartości brutto min. 20 tys. zł (z treści wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. Załączniki: dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie wykazanych dostaw. data... (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z pieczątką imienną. 18

19 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Składając ofertę przedstawiamy zakres dostaw, przy których realizacji będziemy współpracować z Podwykonawcami. Lp Zakres powierzonych dostaw Uwagi data... (podpis z pieczątką osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 01-225 Warszawa, ul. Bema 70 tel./faks 632-32-15

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 01-225 Warszawa, ul. Bema 70 tel./faks 632-32-15 ZP/AD.342-A1/40/230/09 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 01-225 Warszawa, ul. Bema 70 tel./faks 632-32-15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.272.AK.24.180.2012.ŁU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.272.SK.1.277.2011.AŁ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Śląskie centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/151/2010 Rabka-Zdrój, 2010-04-30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego Znak sprawy: DAO4-350-10/14 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego dla projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

ZP.272.SK.1.277.2011.AŁ Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r.

ZP.272.SK.1.277.2011.AŁ Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r. ZP.272.SK.1.277.2011.AŁ Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo