SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w powołanej ustawie, na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy. UWAGA Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią tego dokumentu. Wykonawcy ponoszą ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty. Oferta musi odpowiadać pełnej dokumentacji. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania, opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Zamawiający Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Bema 70, Warszawa 1) Telefon: ; ; 2) Faks: wew. 133; , Informacje o sposobie porozumiewania się w postępowaniu: przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji oraz osobach upowaŝnionych do kontaktów z Wykonawcami 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2) Osoby upowaŝnione do kontaktów z Wykonawcami: a) Marcin Kowalik - Główny Specjalista tel wew. 130 (w zakresie przedmiotu zamówienia), b) Paweł Barwik starszy specjalista - tel (w zakresie dokumentacji przetargowej). Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: Przedmiot zamówienia Przedmiot dostawy objętej zamówieniem określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wymagania i warunki, które muszą spełniać Wykonawcy 1) Sporządzenie w języku polskim wszystkich dokumentów składających się na ofertę. 2) Przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 13 ppkt 2 niniejszej specyfikacji. 3) Wypełnienie druku formularza oferty załącznik nr 2 Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zał. nr 2 4) Utrzymanie stałych cen w okresie obowiązywania umowy, zgodnych ze złoŝoną ofertą. 5) Realizacja dostawy od daty zawarcia umowy do dnia r. wraz z rozliczeniem. 6) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców wskazanie, które części zamówienia i jaki zakres Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, załącznik nr 5. 7) Udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na czas minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy. 5. Wykonawcy wykluczeni z postępowania W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), a takŝe spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 wyŝej wymienionej ustawy oraz pozostałe warunki określone w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Sposób realizacji zamówienia: Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju dostawach oraz przy zachowaniu najwyŝszej staranności i bezpieczeństwa. 2

3 Dostarczony sprzęt musi posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do uŝytku. Dostawa winna być prowadzona w sposób jak najmniej uciąŝliwy dla pracowników budynku. 7. Termin realizacji zamówienia Od daty zawarcia umowy do dnia r. wraz z rozliczeniem. 8. Wadium przetargowe 1) Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych) do dnia r., do godz Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez zamawiającego formie. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 2) W zaleŝności od woli Wykonawcy, wadium moŝe być wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Nr konta Zamawiającego: Citibank Handlowy , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zmianami). 3) Zamawiający dokona zwrotu wadium: a) niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą, b) niezwłocznie po zawarciu umowy, c) niezwłocznie po uniewaŝnieniu postępowania, o ile ewentualne protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, d) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, e) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, f) niezwłocznie po złoŝeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 4) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3 ppkt e) lub ppkt f), jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynności wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3

4 9. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Sformułowane na piśmie pytania Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej. Otrzymana odpowiedź Zamawiającego jest dla wszystkich Wykonawców wiąŝąca. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zmiany treści w dokumentacji przetargowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. W przypadku zmiany treści Specyfikacji prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza informację o zmianach równieŝ w swojej siedzibie. W razie konieczności wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do dokonania zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 11. Informacje dotyczące składanych ofert 1) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, o treści odpowiadającej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferta zawierająca więcej niŝ jedną cenę zostanie odrzucona. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć dowolną liczbę postąpień w poszczególnych częściach zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej. 2) Koszt sporządzenia oferty. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złoŝeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego. Celem prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca dokona na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia oraz uzyska (na swoją odpowiedzialność i ryzyko) wszelkie informacje, które mogą być istotne dla przygotowania oferty. 3) Okres związania ofertą: a) składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert do dnia r. b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni, 4

5 c) odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Wykonawcy nie powoduje utraty wadium, d) przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą, e) zmiany, albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. f) oferta Wykonawcy złoŝona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoŝy on korzystniejszą ofertę, natomiast bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 4) Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum). Wymagane jest, aby oferta taka spełniała następujące wymogi: a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upowaŝniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. JeŜeli oferta złoŝona przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie Ŝądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoŝliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć dowolną liczbę postąpień w poszczególnych częściach zamówienia. 12. Postać oferty 1) Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 2) Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 3) Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 13 niniejszej Specyfikacji. 4) W pkt. 11) formularza oferty naleŝy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niŝ podpisująca ofertę, naleŝy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 5) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia wadium z określeniem przedmiotu zamówienia. 6) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, w sposób czytelny, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 7) Wszystkie karty oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 5

6 Wykonawcy, a podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uznaje się: a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych oraz w ewidencji działalności gospodarczej; b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 12 ppkt 7 lit. a niniejszej Specyfikacji; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię naleŝy dołączyć do oferty; c) w przypadku, gdy ofertę składać będzie konsorcjum, oferta musi być podpisana przez lidera konsorcjum. Zasady składania oświadczeń woli określone w pkt. 12 ppkt 7 lit a i b odnoszą się równieŝ do podmiotów tworzących konsorcjum. 8) Wszystkie karty oferty, wraz z załącznikami, powinny być jednoznacznie ponumerowane i złączone, w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 9) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być opatrzone datą i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10) JeŜeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niŝszą ceną, niŝ uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert (patrz pkt. 18 s.i.w.z.), zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz ofertowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyŝsze niŝ te podane w formularzu ofertowym załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną. 13. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: W przetargu moŝe wziąć udział wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia chroniącego sieć, o wartości brutto min. 20 tys. zł Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umoŝliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez Ŝądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia. 2. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6

7 W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów - załącznik nr Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza poświadczenie aktualności ww. dokumentów, przez organ uprawniony do ich wydania, dokonane w wymaganym okresie czasu, z widoczną datą dokonania poświadczenia, zawierające klauzulę o aktualności zamieszczonych w dokumencie danych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów. 3. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2): a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie załącznik nr 4 (z treści wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, wymagane warunki, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) mogą spełniać łącznie. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zobowiązany jest przedłoŝyć dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, (wystawione w terminach, o których mowa w pkt. 13 ppkt 2.2, potwierdzające, Ŝe: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŝszych dokumentów, Wykonawca moŝe je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4 niniejszej Specyfikacji, sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 13 ppkt 1-4 muszą być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na kaŝdej zapisanej stronie podpis z pieczątką (za wyjątkiem oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepienięŝnej, dopuszczonej przez Zamawiającego oraz kopii pełnomocnictwa, które winno być uwierzytelnione notarialnie). Zamawiający moŝe równieŝ zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości. 6. W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące 7

8 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert, moŝe zastrzec, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. ZastrzeŜone dokumenty winny być załączone na końcu oferty w sposób umoŝliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 14. Opakowanie oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemoŝliwiający jej bezśladowe otworzenie. Na opakowaniu naleŝy zamieścić: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) adres Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. J. Bema 70, Warszawa, nazwę postępowania: OFERTA przetarg nieograniczony na: zakup 1 sztuki WEB GATEWAY w celu nadzoru ruchu WAN i LAN kontroli i filtrowania połączeń z Internetem oraz z licencjami na 12 miesięcy z ewentualnym dopiskiem: Zamienna, Uzupełnienie lub Wycofanie oferty, 3) oznaczenie: nie otwierać przed dniem: r., godz W przypadku braku powyŝszych informacji, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenia, wynikłe wskutek niezastosowania się do powyŝszych wytycznych, tj. np. otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem w przypadku braku informacji o terminie postępowania lub nieotwarcia oferty w przypadku braku informacji o nazwie postępowania. 15. Termin składania ofert Oferty naleŝy składać w dni robocze (bez sobót): poniedziałki piątki w godzinach w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bema 70, pokój nr 12. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 16. Wycofanie oferty Oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złoŝony w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w punkcie 14, w miejscu i czasie opisanym w punkcie 15, przez osobę posiadającą pisemne upowaŝnienie od Wykonawcy do dokonania powyŝszych czynności. Zwrot wycofanej oferty nastąpi w terminie otwarcia ofert, bez otwierania koperty lub opakowania. 17. Zmiany i uzupełnienia oferty Dopuszcza się złoŝenie oferty zamiennej, uzupełniającej, przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. W przypadku złoŝenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: a) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją, 8

9 b) oferta została złoŝona w określonym przez Zamawiającego terminie, c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia. 2) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą sumę punktów, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria. 4) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 5) Oferty oceniane będą w 3 etapach: I etap: ocena wymagań formalnych i kompletności oferty, II etap: ocena merytoryczna według poniŝszego kryterium oceny III etap: aukcja elektroniczna 6) Oferty będą ocenione wg następującego kryterium: - cena brutto - znaczenie 100 % Sposób wyliczenia: (C min. : C oceniana ) x 100 x 100 % 19. Otwarcie i ocena ofert OTWARCIE I OCENA OFERT 1) Zamawiający, przed otwarciem ofert, poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) Zamawiający otworzy oferty, w obecności Wykonawców, w dniu r. o godz , w Warszawie przy ul. Bema 70, pokój nr 7. 3) Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz oferowane ceny (z VAT) za wykonanie zamówienia, warunki płatności oraz terminy realizacji zamówienia. 4) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŝe wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcy. 5) Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty spełniają wymagane warunki zamówienia. Oferty, które nie spełniają warunków ustawy i niniejszej Specyfikacji zostaną odrzucone. Ocenie zostaną poddane tylko oferty waŝne, tj. spełniające wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe: a) oferta jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych, b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 9

10 f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki w obliczeniu ceny, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 20. UniewaŜnienie postępowania 1) Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeśli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝszy kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) okaŝe się, iŝ postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy. 2) O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 21. Wybór wykonawcy 1. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Zamawiający zastosuje aukcję elektroniczną na zasadach określonych w art. 91a, 91b, 91c ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer uŝytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposaŝony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niŝ 128 kb/s. 3) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoŝliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem niewaŝności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 4) Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla kaŝdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złoŝonej ofercie pisemnej. 10

11 5) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 18 ppkt. 5 s.i.w.z. 6) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta, wiąŝąca jest ocena dokonana przed wysłaniem przez Zamawiającego zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej. 7) W przypadku braku moŝliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o takiej samej cenie, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 2. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŝe pozostałych uczestników postępowania, o dokonanym wyborze. 3. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki, o których mowa w punkcie 20 niniejszej Specyfikacji. 22. Ogłoszenie o wyborze oferty Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedziby i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 23. Środki ochrony prawnej 1) Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ww. ustawie. 2) Wykonawca ma prawo: a) wnieść protest, zgodnie z art powołanej ustawy, b) wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art powołanej ustawy, c) wnieść skargę do sądu na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze, zgodnie z art powołanej ustawy. 24. Zawarcie umowy 1) Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze nie wcześniej niŝ po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 11

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo