ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ"

Transkrypt

1 ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych r. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą PL Warszawa, ul. Bema 70 tel./faks , (www.zgnwola.waw.pl) Ogłasza przetarg na: dostawę materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, płyty, dyskietki) do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 70 na 2011 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, które określone zostały w załączniku nr 1A do s.i.w.z. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Oferowane produkty muszą spełniać niŝej wymienione warunki: - winny być produktami kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są zamówione, - pojemność czy teŝ wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie moŝe być mniejsza niŝ dla produktów oryginalnych (wydajność tonerów i tuszy winna zostać potwierdzona dołączonymi do oferty testami: ISO/IEC 19752, ISO/ICE 19798, ISO/IEC 24711) - odpowiednio dla tuszy i tonerów czarnych lub kolorowych do typów drukarek wymienionych w załączniku nr 1A do s.i.w.z. Dołączone wyniki testów powinny mieć formę przewidzianą dla danej normy ISO/IEC. - ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych producentów urządzeń, - są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niŝ odpowiadające im produkty OEM, nie mogą być regenerowane, ani ponownie napełniane, - są wytwarzane w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000 i ISO 14001, - posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt. 2. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny być wyprodukowane w 2010 r./2011 r. i posiadać numer katalogowy oraz okres przydatności minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia a takŝe nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Kod CPV , Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do r. 1

2 Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna pobrać: ze strony internetowej: lub otrzymać na wniosek wykonawcy, w terminie 5 dni: w siedzibie zamawiającego pok. nr 19, od poniedziałku do piątku od godz do godz , po dokonaniu przelewu naleŝnej opłaty na nr konta zamawiającego , za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Zakładu, ul. Bema 70, pok. nr 18. Opłata za przekazanie specyfikacji wynosi 4,65 zł (+ koszty przesyłki). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium w wysokości 2 600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez zamawiającego formie. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia ofert częściowych i oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej na zasadach określonych w s.i.w.z. Pracownikami upowaŝnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 1. Emilia Kazimierczuk - kierownik działu administracyjno-gospodarczego tel (w zakresie przedmiotu zamówienia), 2. BoŜena Szklar specjalista -tel (w zakresie dokumentacji przetargowej). Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę naleŝy złoŝyć: w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Bema 70 pok. nr 12, opisaną według instrukcji podanej w specyfikacji. Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone OFERTA przetarg nieograniczony na: dostawę materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, płyty, dyskietki) do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 70 na 2011 r. Oferty oceniane będą w 3 etapach: I etap: ocena wymagań formalnych i kompletności oferty, II etap: ocena merytoryczna według poniŝszego kryterium oceny III etap: aukcja elektroniczna Oferty będą ocenione wg następującego kryterium: cena brutto - znaczenie 100 % Sposób wyliczenia: (C min. : C oceniana ) x 100 x 100 % Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia. I. Warunki udziału w postępowaniu 2

3 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz. 1078), dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz wykazania, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, których wartość brutto nie będzie mniejsza niŝ 80 tys. zł kaŝda. b) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji winien dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane warunki mogą spełniać łącznie. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz. 1078). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umoŝliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez Ŝądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia. II. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty: 1. Dokumenty w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów - załącznik nr 2 b) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie załącznik nr 4 (z treści wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego). c) w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych 3

4 podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia z przedmiotowego postępowania, wymienionych w pkt Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów - załącznik nr 3 b) aktualny odpis, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza poświadczenie aktualności ww. dokumentu, przez organ uprawniony do jego wydania, dokonane w wymaganym okresie czasu, z widoczną datą dokonania poświadczenia, zawierające klauzulę o aktualności zamieszczonych w dokumencie danych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to kaŝdego z podmiotów. W stosunku do osób fizycznych potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, będzie przedłoŝenie oświadczenia, o którym mowa w ppkt a). 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zobowiązany jest przedłoŝyć dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, (wystawione w terminach, o których mowa w pkt. II ppkt 2), potwierdzające, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŝszych dokumentów, Wykonawca moŝe je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. Wymagania dotyczące oferowanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie: 1) Opis wymagań i sposób dokonywania ich oceny: 4

5 a) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien posiadać zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzające, Ŝe dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, b) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien posiadać zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeŝeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umoŝliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez Ŝądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia. 2) Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a): a) test na wydajność określony normą ISO/IEC 19752, b) test na wydajność określony normą ISO/IEC 19798, c) test na wydajność określony normą ISO/IEC 24711, W przypadku braku moŝliwości dostarczenia testów, dopuszcza się złoŝenie oświadczenia zawierającego deklarację wydajności dla oferowanych produktów. 3) Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. b): a) certyfikat jakości ISO 9001:2000 producenta, b) certyfikat jakości ISO producenta. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) i 3), sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający nie przewiduje moŝliwości dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŝeniem zmian, w przypadku spełnienia niŝej wymienionych warunków: a) moŝliwość zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zaniechania dostaw, podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres będzie określenie ilości jednostek miary zakresu dostaw podlegających zaniechaniu pomnoŝonych przez ceny jednostkowe wynikające z oferty, b) moŝliwość zmiany podwykonawcy, w przypadku rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacji lub nienaleŝytej staranności przy realizacji robót stwierdzonej przez Zamawiającego, pod warunkiem wykazania przez nowego podwykonawcę spełniania warunków w zakresie nie mniejszym niŝ dotychczasowy podwykonawca, wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz , pokój nr 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz , w siedzibie zamawiającego w Warszawie, przy ul. Bema 70, pokój nr 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert do dnia r. 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo