4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Maniaka i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (25 za). Zmiany porządku obrad: - Zgodnie z ustaleniami na poprzedniej sesji oraz na prezydium przewodniczący zaponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 11 w sprawie wdroŝenia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały został umieszczony w punkcie 2.2. Porządek sesji: 1. Uchwalenie budŝetu Miasta Radomia na 2011 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budŝetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 3) odczytanie opinii Komisji BudŜetowej, 4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, 5) dyskusja nad projektem uchwały budŝetowej, 6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budŝetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata druki nr: 1 i Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok druk nr 12, 2) wdroŝenia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata druk nr 11. Ad. 1. Uchwalenie budŝetu Miasta Radomia na 2011 rok. 1) przedstawienie projektu uchwały budŝetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, Zastępca skarbnika miasta Sławomir Szlachetka omówił przedłoŝony Radzie Miejskiej projekt budŝetu oraz jego podstawę prawną. Szczegółowo omówił wydatki na poszczególne działy oraz najwaŝniejsze zadania inwestycyjne. Omówił równieŝ gospodarkę pozabudŝetową 1

2 miasta i planowane dotacje. Ponadto poinformował, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budŝetu miasta. Zastępca skarbnika omówił równieŝ projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy spłaty zadłuŝenia i poinformował, Ŝe został on równieŝ zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przedstawił równieŝ autopoprawkę przedłoŝoną w formie pisemnej do projektu uchwały budŝetowej. Poinformował o wnioskach uwzględnionych przez prezydenta miasta: zł termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Kruczej, - zwiększenie czynów inwestycyjnych na budowę kanalizacji o zł, - zwiększenie zadania budowa i modernizacja ulic w ramach czynów na drogach gminnych zł i na drogach wewnętrznych zł, - budowa w systemie parkuj i jedź parkingu zlokalizowanego przy dworcu kolejowym zł, - wprowadzenie zadania: czipowanie, sterylizacja i kastracja psów i kotów w celu ograniczenia ich populacji, zł dotacja celowa dla stowarzyszeń na wydatki z tytułu sportu, zł budowa zatoki do kontroli drogowej samochodów cięŝarowych i autobusów. Te wszystkie zadania w części są finansowane z przebudowy placu z fontannami. Poza tym o część kwoty zmniejszona jest nadwyŝka. W związku z tym projekt budŝetu wraz z autopoprawka przedstawia się następująco: dochody ogółem zł, wydatki ogółem zł, w tym wydatki inwestycyjne zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem. Wzrost ten jest wynikiem tego, Ŝe część zadań jest odłoŝonych z 2010r. W 2010r. przeznaczono kwotę ponad 210 mln zł na inwestycje. Zastępca skarbnika poinformował równieŝ, Ŝe został przedstawiony nowy tekst jednolity uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana załącznika nr 1 wynika z autopoprawki do projektu budŝetu, który zmienia plan dochodów i wydatków, a tym samym i przychody i rozchody. Omówił równieŝ czym jest spowodowana zmiana załącznika nr 2. 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Bojarski odczytał uchwałę nr RIO-R/394/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Prezydenta Miasta Radom projekcie uchwały budŝetowej na rok Radni otrzymali przed sesją tę uchwałę, a takŝe uchwałę nr RIO-375/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłoŝonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radom. Treść tych uchwał została dołączona do materiałów z sesji. 3) odczytanie opinii Komisji BudŜetowej, Radny Mirosław Rejczak odczytał opinię Komisji BudŜetowej: Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budŝetu miasta Radomia na 2011r. wraz z wnioskiem: zwiększyć wydatki na czyny drogowe w drogach gminnych o kwotę zł źródło finansowania promocja gminy dział 750. Ponadto radni zgłosili wnioski mniejszości: 2

3 radny Zenon Krawczyk zwiększenie środków inwestycyjnych drogowych o kwotę 3 mln zł zdjęcie z zadania przebudowa placu z fontannami na Pl. Konstytucji 3-go Maja, radny Zenon Krawczyk wprowadzić do projektu budŝetu miasta Radomia na 2011r. zadanie termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Kruczej i kwotę 1 mln zł na to zadanie przeznaczyć z zadania budowa przedłuŝenia ul. Mieszka I, radny Kazimierz Woźniak kontynuacja budowy parku Gołębiów II kwota 500 tys. zł środki finansowe z zadania przebudowa placu z fontannami na Pl. Konstytucji 3-go Maja. 4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, Stanowisko zostało przedstawione przez zastępcę skarbnika w trakcie jego wystąpienia. 5) dyskusja nad projektem uchwały budŝetowej, Radny Jakub Kowalski w imieniu klubu radnych PiS stwierdził, Ŝe nie jest tak, Ŝe radomian czeka rok szalenie trudny. Ten budŝet nie jest jak durszlak, nie ma w nim dziury budŝetowej, którą trzeba by było panicznie łatać. Ten budŝet nie jest równieŝ jak balon, nie ma w nim rozdmuchanych wydatków na bieŝące potrzeby i zachcianki. Przyszłoroczny budŝet nie będzie równieŝ przyczyną chudego roku w funkcjonowaniu miasta, ale nie jest to równieŝ budŝet rozpaczy. Tym budŝetem przechodzi się na zrównowaŝoną dietę po to, aby lepiej przygotować się do duŝego wysiłku, który czeka miejski organizm za kilkanaście miesięcy. Planowana nadwyŝka budŝetowa utrzymuje na wysokim poziomie dystans dzielący od górnej dopuszczalnej granicy zadłuŝenia. W 2011 roku planują zmniejszyć zadłuŝenie o 75 mln zł, w 2012r. chcą spłacić równie duŝą część długu. Prowadzona w ten sposób gospodarka finansowa pozwoli na zaciągnięcie ewentualnych kolejnych kredytów. A trzeba pamiętać, Ŝe to właśnie przełom 2012 i 2013 roku moŝe być tym momentem, kiedy nasze miasto ma szansę pozyskać znaczące środki z Unii Europejskiej w ramach obecnego programowania. Radom musi być wtedy gotowy Ŝeby zaciągnąć ewentualne nowe zobowiązania finansowe zachowując przy tym znaczącą stabilność finansową. To jest równieŝ przyczyną tego, Ŝe w tym roku nie inwestują, ale nadal bardzo istotne miejsce w budŝecie miasta zajmują waŝne projekty inwestycyjne. Przez ostatnie cztery lata inwestowali na niespotykaną wcześniej w historii Radomia skalę. Ten rok będzie rokiem inwestycyjnie spokojniejszym. Będzie to dobry czas, Ŝeby bez pośpiechu przygotować wnioski i dokumentacje niezbędne dla realizacji nowych, waŝnych dla Radomia inwestycji, na które radny ma nadzieję, Ŝe znając politykę Andrzeja Kosztowniaka, juŝ niedługo pozyskają nowe środki finansowe. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, co jest rzeczą oczywistą, poprze projekt budŝetu. Przy tej okazji mają trzy prośby. Dwie pierwsze skierowane są do prezydenta miasta Radomia. Na samym początku proszą o merytoryczną i jak najszybszą debatę nad modernizacją radomskiego szkolnictwa i systemu edukacji w mieście. Mają świadomość tego, co jasno pokazują kwoty i liczby, Ŝe trzeba będzie w niedługim czasie podjąć odwaŝne decyzje o likwidacji kilku placówek edukacyjnych. Dzisiaj ta część budŝetu zajmuje najwięcej wydatków bieŝących. NiŜ demograficzny zapewne wymusi likwidację kilku placówek edukacyjnych i dobrze by było, aby moŝna było w konsensusie porozmawiać o tym, które placówki powinny zostać zlikwidowane tak, Ŝeby strata dla radomskiego szkolnictwa i jednocześnie zysk dla budŝetu były jak najlepsze. Druga sprawa to sprawa organizacji i funkcjonowania samego miasta jak i placówek podległych miastu. Dzisiaj administracja miejska wedle wszelkich rankingów jest administracją stosunkowo tanią i ocenianą przez specjalistów w sposób pozytywny. Ale przykłady nawet najlepiej zarządzanych firm pokazują, Ŝe są specjaliści i menadŝerowie, którzy potrafią znaleźć olbrzymie oszczędności 3

4 w sektorach, w których wydawałoby się, Ŝe juŝ niewiele moŝna poprawić. Prośbą klubu radnych PiS kierowaną do pana prezydenta jest prośba o powołanie pełnomocnika audytora, który pomógłby znaleźć oszczędności w bieŝącym funkcjonowaniu miasta i placówek budŝetowych. Sami radni mają wiele pomysłów i spostrzeŝeń, gdzie pracę urzędu da się jeszcze zmodernizować w taki sposób, Ŝeby wycisnąć oszczędności jeszcze więcej nie koniecznie kosztem ludzi pracujących w administracji. Trzecia prośba jest skierowana do opozycji: klub radnych Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem wykonał gest w kierunku opozycji: wyciągnęli rękę nie po to, Ŝeby szukać porozumienia na szybko i zgody na kilka dni przed głosowaniem, jak to wczoraj miał okazję czytać, ale po to, Ŝeby po raz kolejny pokazać dobrą wolę. Wprowadzenie sporej liczby postulatów, o które proszono, traktują jako wyciągnięcie po raz kolejny w krótkim czasie tej kadencji ręki w stronę opozycji. Dlatego radny prosi o to, Ŝeby opozycja nie głosowała przeciwko temu budŝetowi. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka w imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska przypomniał, Ŝe większość radnych była równieŝ radnymi w ubiegłej kadencji do dnia 12 listopada tego roku. BudŜet prezydent, jak się okazało ten sam prezydent, miał obowiązek złoŝyć do 15 listopada br. W związku z powyŝszym czas pracy wspólnej nad tym budŝetem był wystarczająco długi, by nie trzeba było w tej chwili wykonywać gestów, a Ŝeby ten budŝet był bardzo dobrze dopracowany. Bardzo sobie cenią to, Ŝe te gesty zostały wykonane nie w stosunku do opozycji, a w stosunku do 55% radomian, którzy stali się tą opozycją. Stwierdził, Ŝe stanowisko Izby Obrachunkowej co do prognozy nie zostało odczytane, więc przytoczył pewne fragmenty tej opinii. Stwierdził, Ŝe moŝe się tak zdarzyć, Ŝe w którymś momencie miasta nie będzie stać na to, by spłacać własne długi. NaleŜy powiedzieć, Ŝe jesteśmy jednym z najbiedniejszych miast w województwie mazowieckim i nie tylko, w związku z tym ponosimy tego konsekwencje. NaleŜy równieŝ myśleć w jaki sposób uniknąć tych przykrych konsekwencji. Na pomoc społeczną przeznaczono zł i jest to bardzo duŝa kwota. NaleŜy zrobić wszystko, by te pieniądze były rozdzielane w sposób maksymalnie dobry, czyli by trafiało ich jak najwięcej dla ludzi potrzebujących, a najmniej było przeznaczane na administrowanie. Tymczasem ponad 1/3 tej kwoty jest przeznaczona na administrowanie. Zwrócił się do pana prezydenta, aby pomyśleć nad inną organizacją pomocy społecznej. Inne miasta realizują to w duŝo tańszy sposób i w Radomiu równieŝ jest to moŝliwe. Edukacja radny stoi na stanowisku, Ŝe likwidacja to ostateczność. W Radomiu są przykłady szkół, które funkcjonują w sposób doskonały i nie ma obowiązku aŝ takiej dotacji tych szkół. Będzie to bardzo waŝna dyskusja dotycząca edukacji dzieci, a od nich będzie zaleŝała nasza przyszłość. Cała sfera sportu i kultury zdaniem radnego mogłaby być bardziej doceniona. Tak naprawdę wszystko powinno być podporządkowane temu, by sfera dotycząca pomocy społecznej zmniejszała się, a sfera dotycząca inwestowania w przyszłość zwiększała się. Inwestowanie w przyszłość to tworzenie nowych miejsc pracy. Ale aby to stworzyć naleŝy najpierw stworzyć warunki ku temu, by przemysł chciał u nas inwestować. W poprzednich czterech latach nie odnotowano sukcesu w tym zakresie. Radny ma nadzieję, Ŝe przyszłe cztery lata ten sukces będą przynosiły. śeby to zrobić naleŝy zainwestować pieniądze. Pieniądze zainwestowane bezpośrednio w przemysł widzi tylko w jednym miejscu pomoc przedsiębiorcom, którzy mają swoje siedziby przy ul Roku po dawnych zakładach Łucznik. Jest pewien, Ŝe ten budŝet będzie całkowicie innym budŝetem 30 grudnia 2011r. Radny ma nadzieję, Ŝe tych pozytywnych rodzynków dotyczących inwestycji w biznes, czyli uzbrajanie, skupowanie terenów, robienie wszystkiego, by ten biznes mniejszy czy większy pojawił się w Radomiu będzie znacząco więcej. Póki co w tym budŝecie na 2011r. takich rodzynków zbyt duŝo nie ma. 4

5 Radny Zenon Krawczyk w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej - stwierdził, Ŝe nie jest to budŝet inwestycyjny. Nie jest to budŝet nastawiony na rozwój miasta. Nie widzi równieŝ tego, Ŝe stosując dietę przejdzie się przez następne lata. Jak moŝna mówić o stosowaniu diety, jeŝeli w projekcie zapisany jest wzrost dochodów na rok 2011 w stosunku do projektu na rok 2010 o około 87 mln, a z tego ponad 63 mln przeznacza się na wydatki bieŝące, czyli konsumpcyjne? Dziwne jest to w sytuacji, gdy miasto jest ogromnie zadłuŝone. JuŜ w prognozie spłat jest 345 mln zł na zakończenie bieŝącego roku. Największe obciąŝenia niestety ponoszą nie ci, którzy zawinili. Oświata patrząc na wydatki bieŝące w oświacie, to faktycznie zostanie ona szybko zlikwidowana. BieŜący rok zamknie się wydatkami rzędu 340 mln, a na rok 2011 będzie 353 mln, to wzrost jest o niecałe 3%, natomiast wzrost dochodów planowany jest na 9%. Siłą rzeczy na oświacie oszczędzamy. Wydatki bieŝące musimy ponosić, ale efekty przynoszą inwestycje. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 135 mln zł. Patrząc na wydatki 2010r., które wynosiły w granicy 234 mln, to regres jest ogromny. Gospodarka mieszkaniowa nie ma lokali socjalnych dla rodzin składających się z 3, 4 czy większej liczy osób. Nie przewidziano Ŝadnych środków na ten cel. Za to przewidziano zł na koszty sądowe wynikające na przykład z tego, Ŝe spółdzielniom naleŝą się odszkodowania za to, Ŝe nie dostarcza się im lokali socjalnych zł to dochody ze zbycia majątku. Łączna kwota dochodów jest w granicy 42 mln zł, a wydatków w granicach 30 mln. Z tego wynika, Ŝe 12 mln ze zbycia majątku przeznacza się na wydatki bieŝące, czyli na konsumpcję, a potrzeby tam są ogromne. Inwestycje na słuŝbę zdrowia w tej chwili nie przeznacza się ani grosza. JeŜeli szpitale nie zostaną dofinansowane, to w krótkim czasie nie będą one mogły zwierać kontraktów, bo nie będą spełniać odpowiednich norm. Dziwi zapis przeznaczenia środków, nawet niewielkich, na ulice typu: Pucka, Marywilska, gdzie wiadomo, Ŝe ulice powinny być budowane w ramach czynów. Dlaczego te? Czy tam mieszkają rodziny radnych, czy zmieniły się zasady? Plus naleŝy się prezydentowi, Ŝe budŝet jest po raz pierwszy zrównowaŝony, Ŝe w części wysłuchał próśb. Został przyjęty wniosek o docieplenie szkoły nr 12, zwiększenie środków na czyny drogowe i kanalizacyjne, co prowadzi do rozwoju społeczeństw lokalnych. Biorąc pod uwagę tę wyciągniętą rękę i licząc, Ŝe w dalszej części zaczną rozmawiać o problemach jak wyciągnąć miasto z zapaści, radni SLD nie będą głosować przeciw budŝetowi. Radny Jakub Kluziński w imieniu klubu radnych Radomianie Razem i Kocham Radom analizując projekt budŝetu i słuchając dodatkowych informacji udzielonych przez pana skarbnika i czytając opinię RIO nasuwa się smutna konstatacja, Ŝe dobrze juŝ było. Ten budŝet po raz pierwszy pokazuje trudną sytuację w jakiej się znaleźliśmy i pokazuje trudną, niebezpieczną przyszłość jaka przed nami. JeŜeli chodzi o stronę formalną, to budŝet oczywiście jest sporządzony poprawnie z niewielkimi uwagami, które zgłosiło RIO w związku z tym dyskusja zazwyczaj tyczy się kwestii merytorycznych. Analiza tego budŝetu przynosi to, Ŝe jedyny plus, najwaŝniejszy jaki moŝna wskazać to to, Ŝe jest to budŝet zrównowaŝony. Zdaniem radnego lepiej nie wydawać niŝ wydawać bez sensu. Natomiast analiza i wynikające wnioski pokazują, Ŝe oszczędności i ograniczenia wynikają nie ze świadomej polityki, a bardziej konieczności, przed którymi stoimy. Po stronie dochodów najwaŝniejsze pozycje to podatki, udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz podatki od nieruchomości. Jak moŝna zauwaŝyć, wszystkie te pozycje są związane z sytuacją gospodarczą i rozwojem gospodarczym danego miasta, ale równieŝ państwa. Na część z tych parametrów mamy wpływ. Niestety subwencja ogólna, która trafia z budŝetu państwa jest uzaleŝniona od sytuacji finansów publicznych, a te jak widać są wstanie bardzo słabym, co pokazuje chociaŝby drastyczne cięcia w wydatkach na inwestycje drogowe, w przyjętej przez rząd zmianie zasad przekazywania pieniędzy do funduszy emerytalnych. Przestrzegał przed nadmiernie optymistyczna polityką prowadzoną przez ostatnie lata, polityką duŝego deficytu i duŝego zadłuŝe- 5

6 nia. Przez ostatnie cztery lata Ŝyliśmy w sytuacji w miarę komfortowej, kiedy kryzys był dopiero na horyzoncie, teraz niestety juŝ się zbliŝa. W związku z tym budŝet dopięty na granicy wytrzymałości, co pokazuje prognoza finansowa, stwarza dodatkowe ryzyko, Ŝe kolejne lata mogą przynieść jeszcze pogorszenie. Po stronie wydatków są wydatki bieŝące i inwestycyjne. Inwestycyjne są tymi najwaŝniejszymi, bo one pozwalają miastu decydować aktywnie o polityce. Te rzeczy, które w ostatnich latach nazywa się inwestycjami, tak naprawdę inwestycjami nie zawsze są. Radny w tym budŝecie nie widzi inwestycji takich, które by odpowiadały na najwaŝniejszy problem tego miasta, czyli tworzenie miejsc pracy i ogromne bezrobocie. Remonty dróg, budowa nowych dróg, termomodernizacja budynków są konieczne, natomiast nie spowodują strategicznego przesunięcia miasta z krzywej spadkowej do krzywej wzrostowej. W tym roku tak naprawdę zostało niewiele inwestycji drogowych, tak naprawdę są dokańczane inwestycje juŝ zaczęte oraz jedna główna inwestycja, którą planuje się zacząć tj. obwodnica południowa. Od czterech lat radni czekają na program rozwoju układu drogowego, który by pokazał dlaczego budowane są takie, a nie inne drogi i po co. W związku z tym znowu zostaną przeznaczone pieniądze z tego niewielkiego budŝetu na drogę, która wcale niekoniecznie jest najwaŝniejszą drogą dla miasta w tej chwili. Nadal nie widać konkretnych ruchów chociaŝby w kierunku budowy tras N-S od dworca do ul. śeromskiego i w stronę ul. Kozienickiej. Dług analiza pokazuje, Ŝe 16 mln zł to koszty obsługi długu. Są to pieniądze wyrzucone w błoto i wynikające tylko z tego, Ŝe jest tak duŝe zadłuŝenie. JeŜeli juŝ na ten rok mówi się o niskich, okrojonych inwestycjach na poziomie 100 mln zł, to po 2014r. poziom ten spada do 50 mln zł. Oznacza to, Ŝe przy budŝecie około miliarda złotych poziom inwestycji w mieście padnie do około 5%. To nie jest dobra perspektywa dla miasta. Reasumując mleko niestety się rozlało. Ono się rozlało przez ostatnie cztery lata i w związku z tym w tej chwili ponosimy konsekwencje tej sytuacji. W imieniu własnym i klubu radnych, który reprezentuje, chciałby wyrazić troskę i zadeklarował ponownie wolę współpracy i współdziałania w kierunku poprawy sytuacji miasta. Odniósł się do wystąpienia radnego Kowalskiego, który wspomniał o nowych środkach z Unii Europejskiej. O jakiego typu środkach myśli pan Kowalski, poniewaŝ według wiedzy radnego pula pieniędzy unijnych jest praktycznie wyczerpana i nie widzi szans na pozyskanie istotnych środków. Wspomniany został równieŝ temat szkół najpierw powinien być program, a dopiero potem powinny być podejmowane decyzje. Co roku są inwestowane bardzo duŝe środki w utrzymanie substancji fizycznej szkół, w termomodernizację, remonty. Bardzo często mówi się o współpracy i wyciąganiu ręki, natomiast niestety prawda i praktyka pokazuje coś innego. Radni klubu Radomianie Razem i Kocham Radom nie zostali zaproszeni do dyskusji o budŝecie w związku z tym nie wie, czy oznacza to, Ŝe nie są taktowani jako opozycja, czy z czegoś innego? Podtrzymuje wolę dalszej współpracy. Decyzja radnych klubu Radomianie Razem i Kocham Radom zostanie wykształcona tuŝ przed głosowaniem. Radny Sławomir Adamiec przybliŝył palny budŝetowe w dziedzinie oświaty. Prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Bojarski. Radna Teodora Słoń poruszyła sprawę dokończenia parku na osiedlu Południe. Zaproponowała, aby zrobić chociaŝ prowizoryczne ścieŝki, aby ludzie mogli z niego korzystać, aby w środku osiedla ten teren się nie marnował. Radny Jan Pszczoła poruszył sprawę środków przeznaczanych na spłatę zadłuŝenia. 6

7 Radny Adam Bocheński poruszył sprawę obwodnicy wewnętrznej. Zapytał, jakie są szanse, aby ta inwestycja znalazła się w budŝecie? Na jaką pomoc od państwa miasto moŝe liczyć? Podkreślił, Ŝe zadłuŝenie miasta ma słuŝyć obywatelom i słuŝy. Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, Ŝe prognoza wykazuje, Ŝe aby obsłuŝyć zadłuŝenie będzie trzeba zaciągnąć kolejne kredyty. Prognoza wykazuje równieŝ, Ŝe zadłuŝenie będzie wzrastało. Omówił równieŝ koszty zadłuŝenia miasta. Dobre w tym budŝecie jest to, Ŝe po tych latach deficytu budŝetowego po raz pierwszy udaje się go zrównowaŝyć. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe ta równowaga będzie zachowana do końca 2011 roku i Ŝe w wyniku poprawek w trakcie roku to zadłuŝenie nie będzie rosło. W ciągu czterech lat radny po raz pierwszy spotkał się z tym, Ŝe praktycznie poza jednym wnioskiem dotyczącym parku Gołębiów II, wszystkie pozostałe wnioski zgłoszone przez opozycję praktycznie zostały uwzględnione w autopoprawce. Niestety braków budŝetowych jest bardzo duŝo: brak gospodarki mieszkaniowej w zakresie remontów lokali socjalnych, sprawy drogowe, szpital. Radny Piotr Szprendałowicz stwierdził, Ŝe najpierw powinna być omawiana prognoza spłaty długu. Jest to dokument, z którego wynika wizja rozwoju miasta na najbliŝszych kilkadziesiąt lat. Z prognozy tej wynikają moŝliwości budŝetu 2011r. Z tej prognozy finansowej wyłania się bardzo niepokojąca wizja wielkiej stagnacji miasta. Omówił środki na inwestycje w poszczególnych latach. Radny podkreślił, Ŝe to nie jest wizja rozwoju miasta, to jest wizja stagnacji miasta, zatrzymania miasta w rozwoju. Radny omówił kwotę długu w poszczególnych latach. Stwierdził, Ŝe to juŝ nie jest Ŝycie na kredyt, to jest doŝywocie na kredyt dla miasta. BudŜet ten nie jest budŝetem kontynuacji, tylko elementem pewnej taktyki przedwyborczej. W tej chwili to rozmowa o skutkach tej taktyki. Brak jest wiedzy, jak wygląda wykonanie budŝetu za rok Na komisjach była mowa, Ŝe będzie to dosyć niskie wykonanie. To z realizacji tegorocznego budŝetu wynikać będą kwoty i zapisy na budŝet przyszłoroczny. W odczuciu radnego ten projekt budŝetu jest co najwyŝej projektem tymczasowym. Prezydent zapowiadał zmianę tego budŝetu w lutym. Pytanie, z czego będzie ta zmiana wynikała i co ona przyniesie? BudŜet ten jest przygotowany bez strategii rozwoju miasta, bez pomysłu na wyjście z zadłuŝenia. Jest niewiarygodny, skoro za chwilę ma być zmieniany. Jest budŝetem dalszego zadłuŝania miasta. Brak inwestycji generujących miejsca pracy. Radny cieszy się, Ŝe pan prezydent przyjął do realizacji czy pod rozwagę kilka z bardzo wielu propozycji korekt tego budŝetu. Szczególnie cieszy zgoda prezydenta, choć przyjęta z duŝymi oporami, współpracy z województwem mazowieckim przy realizacji parkingu w systemie parkuj i jedź. Radny zapytał, czy odwołanie prezesa spółki lotniczej, odwołanie dyrektora MZDiK jest właśnie efektem nierealnego i kłopotliwego dla PiS-u budŝetu i czy planowane jest wprowadzenie zarządu politycznego, który zapanuje nad tymi instytucjami w tym trudnym okresie? Czy nowymi zarządcami będą ludzie desantowani z Płocka lub Warszawy? Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, Ŝe w poprzednich latach były duŝe inwestycje. W tym roku na inwestycje przeznaczono około 130 mln zł. Nie są to inwestycje prorozwojowe. Radny nie widzi inwestycji, które by generowały miejsca pracy. Prosi o przeznaczenie w przyszłości środków na wykup gruntów pod inwestycje, na modernizację tych gruntów, na drogi dojazdowe do strefy ekonomicznej. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć wysoki dług, który trzeba będzie w przyszłości spłacać. Zapytał, jakie są inwestycje planowane na 2012 rok ze środków zewnętrznych, bo wie, Ŝe środki unijne rzeczywiście się kończą? Radny ocenia budŝet na ocenę mierną. Radny Waldemar Kordziński zapytał, jak się ma opinia RIO do przedłoŝonej autopoprawki? Chciałby, aby byli traktowani powaŝnie na etapie tworzenia projektu budŝetu miasta. Przybli- 7

8 Ŝył opinię Komisji Bezpieczeństwa, która nie wnosi zastrzeŝeń, ale z jedną uwagą, do której byli przychylni wszyscy członkowie Komisji. W trakcie roku budŝetowego w miarę, jak będą się pokazywały środki Komisja zamierza zgłaszać potrzeby dla organów, które są od zapewnienia bezpieczeństwa i ponoszenia poziomu ich funkcjonowania. Chodzi tu o policję, której oczekiwania od miasta były duŝo większe niŝ dostali. Chodzi równieŝ o straŝ miejską i jej środki transportu i straŝ poŝarną i potrzebę zakupienia samochodu technicznego dla jednostki nr 2. Ma wraŝenie, Ŝe nadwyŝka wykazana w budŝecie jest po to, aby moŝna było w przyszłości mówić, Ŝe deficyt budŝetowy pokrywany jest z nadwyŝki budŝetowej, kredytów i obligacji. Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe projekt budŝetu na 2011 rok jest budŝetem odzwierciedlającym stan społeczno gospodarczy miasta i uwzględnia bieŝącą sytuację i moŝliwości zewnętrzne. Jest to budŝet trudny, bo rząd wycofał się z wielu inwestycji tak potrzebnych Radomiowi (E-7 nowy wyjazd z Warszawy do Radomia, obwodnica zachodnia z Jedlińska do Orońska, budowa ekspresowej drogi w kierunku Krakowa do granic województwa mazowieckiego, modernizacja linii kolejowej do Warszawy i Kielc, budowa drogi ekspresowej z Lublina do Piotrkowa Trybunalskiego z obwodnicą południową wokół Radomia, prawie likwidacja linii kolejowej z Radomia do Łodzi, brak wsparcia państwa dla cywilnego portu lotniczego). Bez tych inwestycji Radom jest odcięty od kraju i nie będzie się mógł rozwijać. Miasto nie dostało obiecanych pieniędzy na wybudowanie kilku boisk od państwa i musiano je budować z własnych środków. Media donosiły, Ŝe posłowie Ziemi Radomskiej głosowali w sejmie za odrzuceniem inwestycji radomskich. Prosi o potwierdzenie tej sytuacji przez parlamentarzystów obecnych na sali. Niektórzy mówią, Ŝe taka polityka rządu PO wynika z tego, Ŝe w Radomiu rządzi koalicja Prawa i Sprawiedliwości. W 2010r. zrealizowano wiele waŝnych dla mieszkańców inwestycji, głównie za pieniądze miasta i stąd jest to wielkie zadłuŝenie. Ono jest o połowę mniejsze niŝ w innych miastach. Jest tu ogromny przedział do korzystania z dalszych moŝliwości. JeŜeli napłyną pieniądze unijne, a właśnie te pieniądze do Radomia nie napływają, bo rząd idzie w tym kierunku Ŝeby Radom wyeliminować z korzyści płynących z przynaleŝenia do Unii Europejskiej. Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Wędzonka ustosunkował się do wypowiedzi radnego Mirosława Rejczaka. Stwierdził, Ŝe w MOPS-ie pracownicy nie zarabiają zbyt duŝych pieniędzy. Wie, Ŝe jest to bardzo cięŝka praca i nie kaŝdego byłoby stać wejść w takie środowiska, w jakie wchodzą ci pracownicy. Tę pracę mogą wykonywać tylko dobrze przygotowani zawodowo ludzie, którzy są jej oddani. W swej wypowiedzi powiedział, Ŝe nadchodzi czas, Ŝe trzeba by się zastanowić nad zaangaŝowaniem więcej stowarzyszeń, które działają w tej dziedzinie. Zapytał, jaki zysk osiągnięto w poprzedniej edycji Air Show? Zdaniem radnego w punkcie administracja i wydatki zbyt małe są wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta i działań związanych z pozyskaniem inwestorów. Zadeklarował swoje poparcie dla wyjazdów wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, Ŝeby nasi przedstawiciele byli i sprzedawali dobry wizerunek miasta. Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta zapytał, ile wynosi subwencja z funduszu pracy w budŝecie miasta? Załącznik inwestycyjny zaproponował, aby przesunąć 2 mln zł przeznaczone na budowę kortów na budowę hali gimnastycznej przy szkole nr 26 na osiedlu Wośniki, bo ta część miasta jest niedoinwestowana. Środki z funduszu alkoholowego prosi, aby przy podziale tych środków na poszczególne zadania, aby nie oszczędzać na akcji letniej, z której korzystają dzieci, których nie stać na wyjazd na wypoczynek. Prosi równieŝ, aby nie obcinać środków na zajęcia pozalekcyjne. Sport poseł uwaŝa, Ŝe nastąpiło zachwianie w stronę wydatków związanych z funduszem stypendialnym dla sportowców zawodowców kosztem mło- 8

9 dzieŝowych klubów sportowych. Liczy na wyrównanie tej dysproporcji i sprawą tą powinna się zająć Komisja Sportu. 6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budŝetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata druki nr: 1 i 2. Przystąpiono do przegłosowania uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata w wersji przedstawionej przez zastępcę skarbnika miasta z autopoprawką na druku 2a. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących się) podjęła z autopoprawką Uchwałę nr 35/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz Zastępca skarbnika Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji. Przystąpiono do przegłosowania wniosku zgłoszonego do projektu budŝetu przez radnego Kazimierza Woźniaka: Kontynuacja budowy parku Gołębiów II kwota 500 tys. zł środki finansowe z zadania przebudowa placu z fontannami na Pl. Konstytucji 3-go Maja. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 15 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania. Wniosek nie został przyjęty. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 13 wstrzymujących się) podjęła wraz z przedłoŝoną autopoprawką Uchwałę BudŜetową na rok 2011 nr 36/2010 Radny Jakub Kowalski podziękował za poparcie budŝetu na 2011 rok. Niestety nie udało mu się nakłonić opozycji do tego, Ŝeby poparła ten budŝet. Całe szczęście, Ŝe nie była przeciw. Pan Piotr Szprendałowicz mówił o zadłuŝeniu miasta. Jest to hipokryzja z jego ust, bo Platforma Obywatelska budŝet państwa doprowadziła pod kątem zadłuŝenia do ruiny. Radny nie mówi juŝ o budŝecie sejmiku województwa mazowieckiego, który jest w jeszcze większej ruinie, a pan Szprendałowicz za ten budŝet współodpowiadał. Radny Jakub Kluziński oświadczył, Ŝe budŝet ten nie budzi ich entuzjazmu. Prosi, aby ich wstrzymanie się radni potraktowali jako gest dobrej woli i wyciągniętą rękę. Będą przyglądać się i współpracować tam, gdzie będzie to moŝliwe. Radny Zenon Krawczyk stwierdził, Ŝe podejmują tę wyciągniętą rękę. Chcą współpracować. Rozumieją, Ŝe to nie będzie współpraca tylko w końcówce nad danym projektem, tylko długofalowa nad rozwiązywaniem waŝnych problemów miasta. Jest to ich kredyt zaufania. Myślą, Ŝe się nie zawiodą. 9

10 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka pogratulował jedności. 15 radnych zagłosowało za. W ich ocenie jest to dość trudny budŝet. Mają nadzieję, Ŝe do pracy nad budŝetami w przyszłości opozycja zostanie zaproszona znacznie wcześniej. Wtedy, kiedy będzie moŝna w sposób rzeczywisty i normalny podyskutować nad problemami budŝetu i nad tymi zadaniami, które opozycja będzie chciała wprowadzić do budŝetu. Wtedy równieŝ jest moŝliwe porozumienie ponad podziałami dla dobra miasta Radomia. Radny Mirosław Rejczak podziękował za to, Ŝe tak zmienili się w ciągu paru tygodni czy miesięcy, bo są w tym samym składzie. Po prostu losy miasta na tę kadencję spoczęły w zasadzie w tych samych rękach. JeŜeli chodzi o PiS to chyba tylko dwie osoby zmieniły się, natomiast w tzw. opozycji zmieniło się teŝ niewiele. Jest to dobry znak, Ŝe tym razem ten budŝet został przyjęty bez sprzeciwu opozycji, która się wstrzymała, ale się nie sprzeciwiała. Jest to dobry znak na to, Ŝe opozycja i ci wpływowi ludzie, którzy mają powiązania z rządem będą walczyć o to, Ŝeby środki unijne dopływały w naleŝyty sposób do Radomia. Radny Piotr Szprendałowicz zwrócił się do radnego Kowalskiego, Ŝe gdyby chcieli współpracować w ciągu minionych czterech lat, pewnie inaczej wyglądałaby sytuacja finansowa miasta. Ponowił zaproszenie do współpracy i wyciąga rękę do współpracy. Radny Jan Pszczoła wierzy, Ŝe jest to budŝet realny. Sprostował swoją wypowiedź ma określone bojaźnie i zaniepokojenie, Ŝe w MOPS zostały zmniejszone wynagrodzenia z 13,6 do 11,1 mln zł w bieŝącym budŝecie. Zadał pytanie, w jaki sposób przy 11 mln zostaną spełnione Ŝądania pracowników, kiedy przy 13,6 byli trochę niezadowoleni? Wypłata zasiłków i pomoc w naturze została zmniejszona o 1,8 mln zł. W jaki sposób podoła miasto w dobie biedy w mieście Radomiu? Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak podziękował za poparcie budŝetu. BudŜet 2011r. jest wypadkową stanu finansów zarówno miasta Radomia, finansów nas jako mieszkańców, ale równieŝ finansów samorządu wojewódzkiego i administracji państwowej. Rzeczywiście to będzie trudny rok. Jest to rok, w którym większość zadań z zakresu administracji rządowej w ocenie prezydenta jest niedoszacowana. Będziemy musieli zastanowić się bardzo mocno nad systemem finansowania oświaty szeroko pojętej. NaleŜy pamiętać, Ŝe gmina miasta Radomia na dzień dzisiejszy dokłada grubo ponad sto milionów złotych do edukacji co roku. Jest to coś, co nie moŝe specjalnie długo trwać. Coś co z zapisów konstytucji przynaleŝy do administracji państwa polskiego nie w pełni jest realizowane. Ten problem jest dzisiaj dostrzegany w większości samorządów polskich. Dyskusja na ten temat bardzo mocno rozgorzała w większości samorządów naszego państwa w 2010r. Prezydent jest przekonany, Ŝe 2011r. będzie to czas podejmowania bardzo trudnych decyzji przez większość samorządów w naszym państwie. Kolejnym obszarem, w którym będzie potrzebna rzeczowa dyskusja to obszar zdrowia, który w Radomiu jeszcze jakoś funkcjonuje. W większości duŝych miast w Polsce będzie w 2011r. stawało nad przepaścią. Niedofinansowanie w tym obszarze jest tak wielkie, Ŝe dłuŝej się wzajemnie nie da oszukać. Prezydent nie wspomni o takich obszarach jak przeciwdziałanie biedzie, wykluczeniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - tu 2010r. to wydatkowanie prawie 70 mln zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Na tę chwilę do dyspozycji dyrektora PUP zostało postawione 11 mln zł. Mowa tu o drastycznym załamaniu finansowania pewnych sfer Ŝycia społecznego, które przynaleŝą do administracji rządowej. Ten budŝet jest swoistego rodzaju odpowiedzią na tę trudną sytuację - pozostawienie pewnego marginesu bezpieczeństwa po to, Ŝebyśmy nie stanęli przed faktem zamykania kilkudziesięciu placówek choćby edukacyjnych w ciągu jednego roku. Miasto posiada 108 czy 100 placówek edukacyjnych. W sytuacji, gdy weźmie się pod uwagę tę ilość pieniędzy, która jest przez miasto do- 10

11 kładana, a miasto chciałoby edukację potraktować w kategoriach gospodarczych, naleŝałoby zlikwidować ponad 30 placówek edukacyjnych w Radomiu. To nie jest problem tylko miasta Radomia. Radni pytali o finansowanie policji, straŝy poŝarnej, a zapominają o tym, Ŝe jest to administracja, która nie ma nic wspólnego w sferze materialnej i decyzyjnej z administracją samorządową. Jest to sytuacja szkodliwa, bardzo niedobra, która będzie doprowadzała cały czas albo do wygaszania konkretnych słuŝb, albo do obniŝania poziomu ich finansowania. JeŜeli będzie trzeba dopłacać do edukacji, co jest cały czas robione, do bezpieczeństwa, do przeciwdziałania bezrobociu, do opieki społecznej, socjalnej, medycznej, to okaŝe się, Ŝe tych pieniędzy jest coraz mniej w sferze inwestycyjnej. Nie da się wszystkiego przekazać tylko w sferę inwestycyjną. Gdyby miasto poprowadzono jak firmę, to prezydent śmie twierdzić, Ŝe powinno się zlikwidować właśnie około 30 placówek, w ciągu chwili zamknąć szpital, w ciągu chwili powinno się zawiesić komunikacje miejską, która cały czas teŝ przynosi straty i powinno się zlikwidować domy pomocy społecznej, domy starców. Dzisiaj samorządy w duŝej mierze przejmują zobowiązania na siebie. Prezydent będzie zachęcał do tego, Ŝeby rozmawiać o tym, jak doprowadzić do tego, aby zminimalizować koszty społeczne tego, co i tak będzie musiało być robione. Taka debata jest potrzebna, bo inaczej niczego dobrego się nie wypracuje. Podkreślił, Ŝe budŝet jest stabilny i jest wypadkową sytuacji tego, co się dzisiaj dzieje w naszym państwie. Nie da się miasta rozwinąć tylko własnymi siłami. Tu jest potrzebna zgoda i praca równieŝ z administracją rządową. Ale równieŝ administracja rządowa musi pamiętać o pewnych zobowiązaniach, które przyjęła na siebie i pewnych obietnicach. Rozwój Radomia będzie uzaleŝniony od drogi kolejowej nr 8, od obwodnicy trasy nr S7, od przebudowy drogi S12, 9 czy wiele innych. Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe chciałby wprowadzić jeszcze jedną zmianę w porządku obrad dotyczącą przyjęcia apelu w sprawie uwzględnienia inwestycji drogowych waŝnych dla Radomia i Ziemi Radomskiej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Przewodniczący odczytał treść tego apelu. Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Wędzonka chciałby poznać stanowisko prezydenta, jeŝeli zostało ono wysłane do odpowiednich czynników rządowych. Są gotowi poprzeć taki apel, ale uwaŝa, Ŝe jest on zbyt długi, a ponadto powinno się dyskutować wyłącznie w imieniu miasta Radomia, a nie mniejszych i większych miejscowości. Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe ten apel i tak jest rzeczą symboliczną. Tak naprawdę chodzi o to, Ŝeby tych sygnałów było jak najwięcej. WaŜne Ŝeby taki sygnał raz na jakiś czas z Rady Miejskiej wyszedł. Radny zmodyfikował stanowisko przygotowane przez prezydenta. Radny Marek Szary poinformował, Ŝe jest zwolennikiem przegłosowania takiego apelu. Nie moŝemy się odcinać od tego, co jest wokół nas. Jest zwolennikiem pokazania, Ŝe solidaryzujemy się z mniejszymi miastami. Radny Adam Włodarczyk uwaŝa, Ŝe naleŝy wzmocnić głos prezydenta i nie jest tu potrzebna dyskusja, tylko naleŝy przejść do głosowania. Radny Piotr Szprendałowicz stwierdził, Ŝe taki apel jest bardzo potrzebny. Pewnie wymaga on drobnych korekt, bo nie wydaje się, abyśmy byli uprawnieni do wypowiadania się w imieniu konkretnych miejscowości. Być moŝe potrzebna jest tutaj generalizacja. UwaŜa, Ŝe nie 11

12 powinno się powoływać na większość małych miast itd. Być moŝe treść wymaga drobnej korekty, ale na pewno jest bardzo potrzebny taki apel. Radny Mirosław Rejczak uwaŝa, Ŝe takie ostrzeŝenie powinno być wysłane jak najszybciej. Wczoraj w podobnej sprawie w SkarŜysku były protesty i ludzie wyszli na drogę E7. Radny Wędzonka od dłuŝszego czasu reprezentuje kunktatorskie podejście do tych spraw. Radny proponuje przegłosować tę sprawę, a zostawić poglądy pana Wędzonki samemu sobie. Tym bardziej, Ŝe juŝ nawet pan Szprendałowicz jest za tym, aby to jak najszybciej głosować. Wiceprezydent miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe naleŝy zmienić sformułowanie otrzymują prezenty na otrzymują wsparcie. Słowo prezenty nie pasuje do powagi tekstu. Przystąpiono do przegłosowania zmiany porządku obrad polegającej na prowadzeniu do porządku przyjęcia apelu w sprawie uwzględnienia inwestycji drogowych waŝnych dla Radomia i Ziemi Radomskiej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (25 za). Radny Jan Pszczoła zaproponował, aby odbyło się spotkanie przewodniczących klubów z przewodniczącym w celu uzgodnienia treści apelu. Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Wędzonka w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej poprosił o 5 minut przerwy oraz dostarczenie treści apelu. Nie jest przeciwny temu apelowi, natomiast uwaŝa, Ŝe pewne sformułowania nie powinny się tam znaleźć. Radny Jakub Kluziński zaproponował, aby przegłosować ten apel, a uzasadnienie zostanie zmodyfikowane po sesji. Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił o wytypowanie po jednej osobie z kaŝdego klubu. Wytypowano radnych: Jakuba Kowalskiego, Piotra Szprendałowicza, Bohdana Karasia, Jakuba Kluzińskiego, Marka Szarego. Apel został przyjęty jednogłośnie (26 za). Treść apelu po zmodyfikowaniu przez ww. radnych: Apel Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie uwzględnienia inwestycji drogowych waŝnych dla Radomia i Ziemi Radomskiej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Rada Miejska w Radomiu zwraca się z apelem o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata inwestycji drogowych waŝnych dla Radomia i całego regionu radomskiego, które zostały pominięte lub przesunięte na dalszy okres realizacji. Drogi pominięte w przedmiotowym Programie są od dawna oczekiwane przez mieszkańców Radomia i stanowią niezbędną infrastrukturę dla rozwoju miasta i całego regionu radomskiego. Szlaki komunikacyjne, których przesunięta w Programie na późniejszy okres realizacja budzi nasz uzasadniony sprzeciw, to: 12

13 1. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: zachodnia obwodnica Radomia) Załącznik nr 1a - Lista zadań priorytetowych, których realizacja moŝe zostać rozpoczęta po 2013 roku. 2. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: Radom granica województwa mazowieckiego) Załącznik nr 1a - Lista zadań priorytetowych, których realizacja moŝe zostać rozpoczęta po 2013 roku, 3. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: Radom Puławy) Załącznik nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, 4. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: Radom - Sulejów) Załącznik nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, Wielce niepokojące jest kolejne odsunięcie na bliŝej nieokreślony czas realizacji ww. odcinków dróg, które od dawna postrzegane są przez mieszkańców regionu jako ogromna szansa na nowe miejsca pracy, tym bardziej, Ŝe region charakteryzuje się wysokim strukturalnym bezrobociem. Radomski obszar problemowy potrzebuje wielu inwestycji, w tym przede wszystkim drogowych, aby powoli niwelować zapóźnienia gospodarcze i społeczne względem innych obszarów kraju. Drogi jako krwioobieg miast i regionów nadają właściwy rytm tym obszarom, dają asumpt do rozwoju i dobrobytu. Radom teŝ tego potrzebuje i dlatego domagamy się zmian w przedłoŝonym do konsultacji Programie. Co waŝne, ww inwestycje drogowe od dłuŝszego czasu zapowiadane były przez administrację rządową, jako wchodzące do realizacji, co stało się jednym z głównych atutów lokalnych samorządów w rozmowach z inwestorami gotowymi lokować swoje przedsięwzięcia w południowej części Województwa Mazowieckiego. Prosimy o uwzględnienie niniejszego apelu, który nawiązuje do polityki zrównowaŝonego rozwoju naszego kraju i wychodzi naprzeciw idei wspierania obszarów słabszych ekonomicznie, realizowanej przez Unię Europejską. Apel został przesłany do premiera Donalda Tuska, ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz parlamentarzystów Ziemi Radomskiej. Treść pism została dołączona do materiałów z sesji. Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 11. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 37/2010 w sprawie wdroŝenia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 12. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się) podjęła 13

14 Uchwałę nr 38/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad został wyczerpany i zamknął IV Sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz Sekretarze: 1. Maniak Jan 2. Pszczoła Jan Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik Protokółowała: Agata Gierczak. 14

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/12 z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 stycznia 2012 r.

Protokół Nr XIX/12 z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 stycznia 2012 r. Protokół Nr XIX/12 z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dziemianach odbytej w dniu 19 stycznia 2012 r. Rozpoczęcie obrad - godz. 15 30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad:

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: Protokół Nr 12/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2012r. Wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 9 grudnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 30 w sali nr 146 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9 w Sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Harcerze z Komendy Hufca Radom miasto przekazali Radzie Miejskiej Betlejemskie Światełko

Harcerze z Komendy Hufca Radom miasto przekazali Radzie Miejskiej Betlejemskie Światełko P R O T O K Ó Ł N R III/2010 z trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r.

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.36. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Sali nr 3. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 1/10. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r. BR.0052-5-1/ 10 Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Połaniec, dnia 30.09.2015 r. Projekt Protokołu Nr XIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 roku. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala co następuje:

Rada Miejska uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia w sprawie wyraŝenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK

BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz trzeci niniejszą publikację pragniemy wszystkich mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego miasta. BudŜet miasta najwaŝniejszy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

1.Wysłuchanie informacji Burmistrza Miasta Jawora z działań nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Jawor. 2.Sprawy róŝne.

1.Wysłuchanie informacji Burmistrza Miasta Jawora z działań nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Jawor. 2.Sprawy róŝne. Protokół Nr 86/06 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13-09-06 r. o godz. 13 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji : 1.Andrzej Wziątek 2.Mariusz Barański 3.Zbigniew Bednarek 4.Stanisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 53/09 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.09.2009r. o godz. 8.00 10.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16. Obecni

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2363 Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza projekt 01193 Str. 1 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza Analiza sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza została opracowana na podstawie następujących dokumentów: Sprawozdań

Bardziej szczegółowo