Działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej w świetle badań 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej w świetle badań 1"

Transkrypt

1 Działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej w świetle badań 1 Dr Marcin Kautsch, LCB-Healthcare Poland, Project Coordinator Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Agata Grudzień, LCB-Healthcare Poland, Project Assistant Szpital Powiatowy w Rawiczu 1. Wprowadzenie W rozwijającej się gospodarce europejskiej coraz ważniejszą sprawą staje się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz zmierzenie się z zagrożeniami, jakie powodują zmiany klimatu. Dlatego też Unia Europejska do roku 2020 podjęła się redukcji emisji wytwarzanego CO 2 o 30% w stosunku do jego emisji z roku 1990 (Komisja Europejska 2007, s. 5). Co prawda Polska ma wciąż nadwyżki w limitach emisji dwutlenku węgla, które sprzedaje, można jednak spodziewać się, że tak jak przy poprzednim przyznawaniu limitów zostaną one obniżone (Gromadzki 2007). Dlatego już obecnie należałoby podjąć działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Dodatkowym impulsem skłaniającym do tworzenia rozwiązań zmniejszających konsumpcję energii jest niestabilna sytuacja polityczna krajów produkujących paliwa kopalne, szczególnie ropę naftową i gaz ziemny. Największym konsumentem energii w UE są budynki. Odpowiadają one aż za ok. 40% emisji C0 2 (European Commission Enterprise and Industry, niedatowane). W budynkach można więc upatrywać dużego potencjału do redukcji ww. emisji, tak poprzez efektywniejsze wykorzystanie energii, korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jak i stosowanie technik niskoi zerowęglowych. Podjęcie tego typu działań wymagać będzie wprowadzenia nowych, nieznanych dotąd metod. Są to metody innowacyjne, definiowane przez ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jako polegające na opracowaniu nowych technologii oraz na uruchamianiu na ich podstawie wytwarzania nowych bądź znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług (Ustawa 2008). Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań napotyka na wiele barier czynników hamujących bądź uniemożliwiających ich wprowadzanie. Business 1 Badanie opisane w niniejszym artykule przeprowadzone zostało w ramach projektu LCB- Healthcare (Low Carbon Emission Building Healthcare), sfinansowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych mechanizmów dokonywania zakupów dokonywanych w ramach zamówień publicznych, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie emisji CO 2 przez budynki użytkowane przez organizacje ochrony zdrowia. Więcej o projekcie:

2 Centre Club i Krajowa Izba Gospodarcza wyróżnia kilka rodzajów barier we wprowadzaniu innowacji: - bariery prawno-administracyjne, - bariery finansowe, - bariery socjalno-pracownicze, - bariery w niskich nakładach na badania i rozwój, - bariery wynikające z niewielkiego zainteresowania instytucji badawczych współpracą z gospodarką (Dybka 2007, s. 23). Powyższe wskazuje na złożoność problemu i wymusza podejmowanie wielu różnorodnych działań, które mogłyby przełamać ww. bariery. Ich usuwanie może stanowić szansę na rozwój sektora opieki zdrowotnej, a także przyczyniać się do generowania oszczędności dla budżetu państwa (Portal Centrum ds. Innowacji w Opiece Zdrowotnej 2008). Polska nie tylko powinna, ale ma obowiązek wprowadzania innowacji, gdyż będąc członkiem UE, zobowiązana jest do uznawania priorytetów zawartych w Strategii Lizbońskiej. Strategia ta zakłada rozwój przedsiębiorstw bazujący na innowacji (Wojciechowski-Luterek 2008, s. 24). Na wagę innowacji wskazują badania przeprowadzone przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, wg których większość firm (70%) twierdzi, że wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w ich firmach w perspektywie najbliższych kilku lat będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania lub poprawy konkurencyjności (Ministerstwo Gospodarki 2010, s. 25). Bariery w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań mogą różnić się w zależności od sektora, w którym rozwiązania te mają być wprowadzane. Opieka zdrowotna stanowi doskonały rynek dla stosowania rozwiązań innowacyjnych nie tylko w odniesieniu do działań o charakterze klinicznym. W sektorze tym poprawa efektywności gospodarowania energią może pozwolić na osiągnięcie także znaczących efektów ekonomicznych. Opieka zdrowotna potrzebuje lepszych rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych zarówno w budynkach już istniejących, jak i dopiero projektowanych (Department for Innovation, Universities and Skills 2009, s. 4). Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze będzie jednak trudne bez precyzyjnego zdefiniowania barier, które w tym przeszkadzają. Badanie opisane w niniejszym artykule, przeprowadzone zostało w ramach prac projektu LCB-Healthcare, którego celem ma być wsparcie realizacji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) (Dyrektywa 2002). Wsparcie to będzie realizowane przez zmianę sposobu dokonywania zamówień publicznych, które w efekcie mają przyczynić się do pozyskiwania rozwiązań (budowlanych) skutkujących zmniejszeniem zużycia energii, a przez to redukcji emisji dwutlenku węgla. Badanie pierwsze tego typu miało na celu zdefiniowanie barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zmniejszających emisję dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej, znalezienie przykładów dobrych praktyk w projektowaniu, budowaniu, a także w praktyce zamówień. Zostało ono przeprowadzone w wybranych krajach europejskich 2. 2 Wśród respondentów były także dwie osoby z Australii.

3 2. Metoda Badanie miało charakter pilotażowy i zostało przeprowadzone w dniach roku przy użyciu multimedialnego kwestionariusza dostępnego na stronie projektu (Kwestionariusz 2010). Kwestionariusz składał się z 26 pytań, pierwsze służyły zebraniu informacji o respondencie, a ostatnie było pytaniem o chęć zarejestrowania się jako udziałowiec (stakeholder) w sieci LCB Healthcare Network. Pytania miały formę zamkniętą i otwartą. Strona z badaniem została wyświetlona 515 razy. 264 osoby rozpoczęły uzupełnianie kwestionariusza, a 97 (37%) z nich wypełniło kwestionariusz do końca. W badaniu wzięły udział osoby, które mają wpływ na przebieg procesu zamówień publicznych. Znaleźli się wśród nich politycy z różnych szczebli administracji rządowej i samorządu, menedżerowie zakładów opieki zdrowotnej, architekci i projektanci, dostawcy technologii budowlanych, jak i osoby związane z przemysłem budowlanym. W badaniu wzięło udział łącznie 97 osób, w tym 28 z Polski. W przypadku polskich respondentów występowała bariera językowa. Dla uniknięcia problemów jakie związane były ze słabą znajomością języka, przy wypełnianiu większości ankiet respondenci posiłkowali się tłumaczeniem do tego zadania została wyznaczona osoba pracująca dla projektu w Polsce. Osoba ta tłumaczyła pytania i wpisywała odpowiedzi respondentów. Respondenci pochodzili z 8 krajów, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Wielkiej Brytanii (51% 3 ). Pozostali uczestnicy pochodzili z Polski (31%), Norwegii (10%), Holandii (3%), Australii (2%), Niemiec (2%), Włoch (1%) i Węgier (1%). Rozkład krajów pochodzenia respondentów pokazano na wykresie 1. 3 Ze względu na przejrzystość tekstu wyniki podawane są w zaokrągleniu do 1%. W związku z tym wyniki mogą nie sumować się do 100%.

4 Wykres 1. Holandia 3% Norwegia 10% Kraj pochodzenia uczestników badania. Australia 2% Niemcy 2% Włochy 1% Węgry 1% Wielka Brytania 51% Polska 30% W pytaniu o przynależność organizacyjną istniała możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego też liczba wskazań jest większa niż liczba uczestników badania. Respondenci najczęściej określali się jako zarządzający zakładami opieki zdrowotnej (34% wszystkich odpowiedzi). Następną najczęściej wskazaną kategorią byli kierownicy do spraw technicznych zakładów opieki zdrowotnej (23%), kolejną Ministerstwo Zdrowia / przedstawicieli agend rządowych / samorządów (15%). Powyższy rozkład został przedstawiony na wykresie 2.

5 Wykres 2. Dostawcy 7% Architekci i projektanci 10% Przynależność organizacyjna uczestników badania. Przemysł budowlany 11% Ministerstwo Zdrowia 15% Kierownicy ds. technicznych zoz-ów 23% Zarządzający zoz-ami 34% Przeważająca liczba organizacji, w których pracowali respondenci miała charakter regionalny (58%). W zdecydowanie mniejszym stopniu operowały one na obszarze całego kraju (24%), dalej Europy (10%) i globalnie (8%) (wykres 3). Wykres 3. Obszar działania organizacji, w których pracowali respondenci. Europa 10% Świat 8% Kraj 24% Region 58%

6 3. Wyniki Połowa respondentów (51%) miała wiedzę na temat istnienia w ich kraju bądź regionie danych dotyczących emisji dwutlenku węgla przez jednostki opieki zdrowotnej, w tym 31% było w stanie je wymienić. Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że w ich kraju lub regionie nie publikuje się takich danych, a niewiele mniej, 24%, nie posiadało wiedzy na ten temat (wykres 4). Wykres 4. Wiedza na temat publikowanych w regionie bądź kraju informacji na temat emisji CO 2 przez jednostki opieki zdrowotnej. Nie wiem 24% Tak 20% Nie ma takich informacji 25% Tak, mogę wskazać przykład 31% 59% respondentów stwierdziło, że w ich kraju bądź regionie ustanowione zostały cele lub strategie redukcji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej. Na brak takich celów / strategii wskazała prawie jedna piąta respondentów (20%), niewielu więcej nie znało odpowiedzi na to pytanie (21%). Wśród wymienionych przez respondentów inicjatyw dotyczących omawianego zagadnienia znalazły się, między innymi: - NHS Carbon Reduction Strategy Saving Carbon, Improving Health linked to the Climate Change Act 2008 (Wielka Brytania), - Rotterdam Climate Initiative (Holandia), - Carbon Reduction Commitment (Norwegia), - NHS South East Coast Sustainable Development Management Plan (Wielka Brytania). Jeden z polskich respondentów (przedstawiciel samorządu wojewódzkiego) stwierdził, że każdy szpital powinien przygotować strategie redukcji emisji dwutlenku węgla dla departamentu ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego.

7 Wykres 5. Wiedza respondentów na temat istnienia strategii bądź celów redukowania emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej w ich kraju lub regionie. Nie wiem 21% Tak 59% Nie 20% Respondenci uznali obniżenie emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej przez projektowanie nowych i przeprojektowywanie istniejących budynków za bardzo ważne dotyczy to zarówno sytuacji obecnej jak i przyszłości. Jednocześnie zdaniem respondentów znaczenie ww. działań wzrośnie. Powyższe dane obrazuje wykres nr 6.

8 Wykres 6. Obniżenie emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej przez projektowanie nowych i przeprojektowywanie istniejących budynków (obecnie i w przyszłości). Obecnie 3% 23% 73% W przyszłości 3% 20% 77% 0% 50% 100% Mało ważne Średnio ważne Bardzo ważne Podobnie rozkładały się opinie na temat wagi podwyższenia efektywności energetycznej dla obniżenia emisji dwutlenku węgla, co ilustruje wykres 7. Wykres 7. Obniżenie emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków (obecnie i w przyszłości). Obecnie 6% 17% 77% W przyszłości 4% 22% 73% 0% 50% 100% Mało ważne Średnio ważne Bardzo ważne

9 Podobny był także rozkład opinii na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w redukcji emisji dwutlenku węgla. Odnosi się to jednak do przyszłości, bowiem obecnie ankietowani przypisali tej kwestii znacznie mniejsze znaczenie (wykres 8). Wykres 8. Obniżenie emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej przez korzystanie z odnawialnych źródeł energii (obecnie i w przyszłości). Obecnie 11% 47% 42% W przyszłości 2% 23% 75% 0% 50% 100% Mało ważne Średnio ważne Bardzo ważne Większość respondentów (66%) przyznała, że zna przykłady dobrych praktyk redukcji emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej w swoim regionie, kraju czy też w innych państwach. Prawie jedna trzecia respondentów (30%) nie znała takiego przykładu, a 4% respondentów stwierdziło, że nie wiedzą czy znają takie rozwiązania (wykres 9).

10 Wykres 9. Znajomość przykładów dobrych praktyk redukcji emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej. Nie 30% Nie wiem 4% Tak 66% Polscy respondenci jako przykłady rozwiązań z krajowych szpitali najczęściej podawali: solary (10 wskazań), wymianę kotłów węglowych (8), termomodernizację budynków (8) i pompy ciepła (6). Wykres 10. Przykłady rozwiązań zmniejszających emisję CO 2 wymieniane przez respondentów z Polski.

11 Respondenci uznali, że największą wiedzą potrzebną do wpływania na planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych dysponują architekci i projektanci (86%) 4 i kierownicy ds. technicznych zakładów opieki zdrowotnej (83%). W dalszej kolejności byli to przedstawiciele przemysłu budowlanego (80%) i dostawcy (77%). Respondenci niżej ocenili wiedzę zarządzających zakładami opieki zdrowotnej (66%). Natomiast jedynie 55% respondentów uznało, że Ministerstwo Zdrowia posiada stosowną wiedzę na ten temat (wykres 11). 4 Ze względu na czytelność wyników wartości zmiennych zgadzam się oraz zgadzam się częściowo, jak również nie zgadzam się i nie zgadzam się zostały połączone.

12 Wykres 11. WIEDZA udziałowców potrzebna by wpływać na planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych. Przemysł budowlany Dostawcy Architekci i projektanci Kierownicy ds. technicznych zoz-ów Zarządzający zoz-ami Ministerstwo Zdrowia 20% 80% 23% 77% 14% 86% 17% 83% 34% 66% 45% 55% 0% 50% 100% Nie zgadzam się Zgadzam się Za osoby / instytucje, które dysponują największą władzą, by wpływać na planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych uznano zarządzających zoz-ami (90%). Wysoką władzę przypisano także Ministerstwu Zdrowia (84%). Natomiast znacznie mniejszą władzą zdaniem respondentów dysponowali kierownicy ds. technicznych zoz-ów (73%), architekci i projektanci (70%). Istotnie mniejszą władzą zdaniem respondentów dysponowali przedstawiciele przemysłu budowlanego (60%), a najmniej wskazań otrzymali dostawcy (52%).

13 Wykres 11. WŁADZA udziałowców potrzebna by wpływać na planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych. Przemysł budowlany Dostawcy Architekci i projektanci Kierownicy ds. technicznych zoz-ów Zarządzający zoz-ami Ministerstwo Zdrowia 41% 59% 48% 52% 31% 69% 27% 73% 10% 90% 16% 84% 0% 50% 100% Nie zgadzam się Zgadzam się Ankietowani uznali, że najwięcej zaangażowania w planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych, mają zarządzający zoz-ami (90%). Niżej oceniono Ministerstwo Zdrowia (84%), znacznie niżej kierowników ds. technicznych zozów (73%). Na podobnym poziomie oceniono zaangażowanie architektów i projektantów (69%). Za jeszcze mniej zaangażowanych uznano przedstawicieli przemysłu budowlanego (59%), natomiast najmniej dostawców (52%).

14 Wykres 13. ZAANGAŻOWANIE udziałowców w planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych. Przemysł budowlany Dostawcy Architekci i projektanci 29% 71% 30% 70% 14% 86% Kierownicy ds. technicznych zoz-ów 16% 84% Zarządzający zoz-ami Ministerstwo Zdrowia 28% 72% 30% 70% 0% 50% 100% Nie zgadzam się Zgadzam się Wdrażanie rozwiązań zmniejszających emisję dwutlenku węgla napotyka na szereg barier. W odniesieniu do kwestii finansowych respondenci za najistotniejsze uznali brak zachęt finansowych (86%) do zamawiania rozwiązań, które zmniejszałyby emisję dwutlenku węgla. Istotnymi czynnikami są także: brak zachęt finansowych dla dostawców, aby rozwijać i wprowadzać na rynek rozwiązania zmniejszające emisję CO 2, to, że sektor usług finansowych nie chce brać na siebie ryzyka finansowania inwestycji w rozwiązania zmniejszające emisję CO 2 (wskazania po 83%) oraz fakt, że inwestycje zmniejszające emisję CO 2 nie były uznawane przez właścicieli zoz za priorytetowe (82%). Ponad trzy czwarte respondentów (76%) uważało, że oferty dostawców rozwiązań zmniejszających emisję dwutlenku węgla nie są atrakcyjne pod względem finansowym. Najmniej badanych (65%) zgodziło się z opinią, że dyrektorzy ds. technicznych zoz-ów nie potrafią przygotować pełnego uzasadnienia biznesowego (business case) inwestycji. Powyższe wyniki przedstawiono w tabeli 1.

15 Tabela 1. Bariery w finansowaniu rozwiązań zmniejszających emisję CO 2. Nie zgadzam się Brak jest zachęt finansowych dla właścicieli/kierowników zoz-ów do zamawiania rozwiązań zmniejszających emisję CO 2 Brak jest zachęt finansowych dla dostawców, aby rozwijać i wprowadzać na rynek rozwiązania zmniejszające emisję CO 2 Sektor usług finansowych nie chce brać na siebie ryzyka finansowania inwestycji w rozwiązania zmniejszające emisję CO 2 Inwestycje zmniejszające emisję CO 2 nie są uznawane przez właścicieli zoz-ów za priorytetowe Dostawcy rozwiązań zmniejszających emisję CO 2 nie potrafią zapewnić atrakcyjnych ofert pod kątem finansowym Dyrektorzy ds. technicznych nie potrafią przygotować pełnego uzasadnienia biznesowego (business case) inwestycji Zgadzam się 14% 86% 17% 83% 17% 83% 18% 82% 24% 76% 35% 65% Wśród barier utrudniających / uniemożliwiających wdrażanie rozwiązań zmniejszających emisję CO 2 wymienić także można praktykę zamówień publicznych. W praktyce tej w Polsce podstawowym kryterium decydującym o zakupie jest cena zamówienia (Lewandowska 2009, s ). Co więcej, udział ceny wzrasta. W roku 2006 stanowiła ona ponad 90% kryterium oceny oferty (Lewandowska 2009, s. 182). W kalkulacji nie uwzględnia się też pełnych kosztów życia oraz jakości proponowanych rozwiązań (Kautsch 2010, s. 51). Teza mówiąca o tym, że procedury zamówień publicznych stanowią silną barierę w realizacji innowacyjnych zamówień została potwierdzona w opiniach respondentów, czego ilustrację stanowią odpowiedzi przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Bariery w wykorzystywaniu rozwiązań zmniejszających emisję CO 2, które wynikają z praktyki zamówień. Nie zgadzam się Zgadzam się Praktyka zamówień w zakładach opieki zdrowotnej jest wciąż bardziej nastawiona na cenę w inwestycji, a nie całkowity koszt 10% 90% łącznie z eksploatacją Polityczne cele dotyczące redukcji CO 2 w budynkach nie mają przełożenia obowiązujący sposób tworzenia specyfikacji 11% 89% zamówień Brak jest dialogu poprzedzającego specyfikację zamówienia nt. rozwiązań zmniejszających emisję CO 2 pomiędzy kupującymi a 14% 86% dostawcami W specyfikacji zamówień nie wskazuje się w wyraźny sposób na efekty związane ze zmniejszaniem emisji CO 2 15% 85% Kolejną badaną barierą była stosowana technologia. Istniejące technologie budowlane, nowe projekty i metody konstrukcji budynków niskoemisyjnych nie są znane i rozpowszechnione. Przeważająca większość ankietowanych (80%),

16 przyznała, że brakuje właścicieli, deweloperów, menedżerów, którzy chcieliby współpracować z dostawcami nad rozwijaniem i wprowadzaniem na rynek rozwiązań zmniejszających emisję CO 2. Zdaniem większości respondentów obecnie istniejące rozwiązania nie są ekonomicznie wykonalne / rokujące nadzieję na sukces (63%). Ponad połowa respondentów (57%) uważała, że rozwiązania te niosą ze sobą zbyt wysokie ryzyko. Tabela 3. Bariery w stosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych, wynikające z ich nowatorstwa. Nie zgadzam się Zgadzam się Brak jest właścicieli, deweloperów, menedżerów, którzy chcieliby współpracować z dostawcami nad rozwijaniem i wprowadzaniem 20% 80% na rynek takich rozwiązań Istniejące rozwiązania nie są ekonomicznie wykonalne 37% 63% Istniejące rozwiązania niosą ze sobą zbyt wysokie ryzyko 43% 57% Respondenci wskazali również inne bariery, które utrudniają wprowadzenie rozwiązań zmniejszających emisję dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej. W związku z tym, że większość respondentów pochodziła z Wielkiej Brytanii i Polski, to ich odpowiedzi dominowały i nieco się od siebie różniły. Polscy ankietowani najczęściej wymieniali problemy z finansowaniem takich inwestycji, czy po prostu brak środków (22 wskazania). 7 wskazań dotyczyło problemów z brakiem wiedzy. 4 respondentów stwierdziło, że jednostki opieki zdrowotnej mają inne priorytety. Rzadziej podnoszono kwestię braku świadomości ekologicznej, braku dostępu do nowych technologii braku rządowego projektu, który pomógłby w sfinansowaniu takich inwestycji, opór ludzi przed zmianą (po 2 wskazania). Natomiast wśród Brytyjczyków najwięcej było wskazań dotyczących stosowanych w NHS praktyk (5), trudnej sytuacji finansowej (2). Prócz tego pojawiały się pojedyncze odpowiedzi. Tak liczne głosy polskich respondentów to efekt przyjętego modelu prowadzenia badania (por. powyżej). Osoba pomagająca wypełniać ankietę miała możliwość zachęcenia respondentów do odpowiedzi na pytania dotyczące barier innych niż wskazano w kwestionariuszu. 4. Wnioski Przeprowadzone badanie należy traktować jako pilotażowe, uzyskane w nim wyniki powinny zostać poddane weryfikacji. Działania na rzecz obniżenia emisji CO 2 w jednostkach opieki zdrowotnej przez projektowanie nowych i przeprojektowywanie istniejących budynków są bardzo ważne. Podobne opinie dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii zdaniem respondentów nabierze większego znaczenia w przyszłości. Powyższe wyniki pokazują, że respondenci mają świadomość konieczności podejmowania działań zmierzających do redukcji emisji dwutlenku węgla. Dziwić

17 może to, iż obecnie nie uznają pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych za istotne. Przyznają oni natomiast, że w przyszłości będzie to tak samo ważna kwestia, jak pozostałe zmiany w projektach budynków oraz podnoszenie ich efektywności energetycznej. Przykłady dobrych praktyk w redukowaniu emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej są znane dwóm trzecim respondentów. Brak jest danych dotyczących tego, czy respondenci sami brali udział w projektach, których celem było obniżenie emisji dwutlenku węgla, można jednak przyjąć, że respondenci mają świadomość wagi badanych kwestii i wiedzą o tym, że takie działania są podejmowane. Jeżeli chodzi o kolejne badane obszary (np. pytania dotyczące wiedzy, władzy i zaangażowania we wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, istniejących barier), to analiza rozkładu odpowiedzi musi uwzględniać to, kim byli respondenci. Prawie 60% z nich stanowili menedżerowie zakładów opieki zdrowotnej osoby zarządzające całymi jednostkami bądź kierownicy ds. technicznych. Więc to ich opinie są w większości reprezentowane. Osobami posiadającymi największą wiedzę na temat rozwiązań niskoemisyjnych są architekci i projektanci oraz kierownicy ds. technicznych zakładów opieki zdrowotnej. Najmniejszą wiedzą na ten temat dysponują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Władza by takie rozwiązania wprowadzać jest w rękach zarządzających zoz-ami oraz Ministerstwa Zdrowia. Osobami o najmniejszej władzy są dostawcy. Tak samo przedstawia się rozkład odpowiedzi o zaangażowanie w planowanie i zakup rozwiązań niskoemisyjnych. Respondenci uznali, że największą wiedzą na temat rozwiązań niskoemisyjnych dysponowali architekci i projektanci. Była to też grupa, która najsilniej angażuje się we wdrożenia ww. rozwiązań. Mieli oni także władzę, by wdrażać ww. rozwiązania, jednak znacznie mniejszą. Drugą istotną grupą byli kierownicy ds. technicznych, których wiedza i zaangażowanie we wdrażanie ww. rozwiązań zostało ocenione wysoko, jednak znacznie niżej możliwość by te rozwiązania wdrażać. Są to osoby na co dzień zajmujące się problemami zarządzania infrastrukturą, widzą więc korzyści, jakie wiązać się mogą z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy funkcjonowania zakładu. Można by stwierdzić, że są oni ambasadorami innowacyjnych rozwiązań. Największe możliwości we wdrażaniu ww. rozwiązań mają zarządzający zakładami opieki zdrowotnej, choć ich zaangażowanie oceniono niżej, a wiedzę na omawiany temat jeszcze niżej. Podobnie wyglądała ocena organów władzy państwowej (ministerstw, samorządu). Najniżej oceniono możliwości wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych przez dostawców i przedstawicieli przemysłu budowlanego. Udziałowcy ci dysponowali jednak wg respondentów stosunkowo dużą wiedzą, choć ich poziom zaangażowania uznano jako relatywnie niski. Warto odnotować, że respondenci uznali, iż wszyscy udziałowcy mają wiedzę i wpływ na możliwość wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych. Są też w powyższe działania zaangażowani. Oczywiście, trudno mówić o reprezentatywności, takiego porównania, lecz ciekawie wygląda rozkład wyników dotyczących ww. kwestii. Uśrednione zaangażowanie wszystkich udziałowców

18 (75,37%) jest nieco wyższe niż wiedza (74,55%) i władza (71,15%). Z powyższego mogłoby wynikać, że udziałowcy bardziej chcą niż wiedzą jak i mogą. Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych napotyka na rozmaite bariery, przy czym największą wagę respondenci przywiązywali do tych, które odnoszą się do procesu zamówień. Kwestie finansowe, choć istotne, uzyskały nieco mniej wskazań. W dalszej kolejności wymieniono bariery technologiczne. Wśród barier finansowych wskazano najczęściej na brak motywacji kierownictw / właścicieli zakładów do wprowadzania takich rozwiązań. Powyższe wydaje się o tyle dziwne, że ceny energii stale rosną, uzyskanie oszczędności, czy też ograniczenie wydatków na ten cel nie jest możliwe bez zastosowania rozwiązań innych od dotychczasowych, a więc siłą rzeczy innowacyjnych. Jeżeli organy uznane za te, które posiadają największą władzę, by takie rozwiązania wdrażać nie czują się zmotywowane do tego, by ich poszukiwać, to można zadać pytanie: kto powinien to robić? Jakiego rodzaju motywacji należałoby oczekiwać? Być może w grę wchodzą też czynniki poza-finansowe. Zarządzający zakładami obawiają się, że w związku z wysokim ryzykiem związanym z takimi przedsięwzięciami, zostaną uznani za winnych w razie niepowodzenia takiego przedsięwzięcia. To, że najmniej osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że dyrektorzy ds. technicznych nie potrafią przygotować pełnego uzasadnienia biznesowego (business case) inwestycji należy chyba przypisać nadreprezentatywności grupy zarządzających w badanej populacji. Jak wspomniano, za największe bariery uznano te związane ze stosowanymi procedurami zamówieniami publicznymi. Waga tych barier widoczna jest także w literaturze przedmiotu (Augustynowicz 2008). Za najistotniejszą z nich uznano dokonywanie zakupów w oparciu o cenę katalogową, to jest wybór najtańszej zgłoszonej oferty (Kautsch 2010, s. 51, Lewandowska 2009, s ). W przypadku zakupów inwestycyjnych cena ta nie uwzględnia pełnych kosztów ponoszonych przez cały okres trwania ww. inwestycji (life-cycle costs). Dzieje się tak, mimo, że uwzględnianie ww. kosztów jest zalecane przez Unię Europejską (European Commission Environment, niedatowane). Respondenci podobnie wysoko określili barierę wynikającą z tego, że polityczne cele dotyczące redukcji CO 2 w budynkach nie mają przełożenia na obowiązujący sposób tworzenia specyfikacji zamówień. Wśród barier technologicznych wskazano przede wszystkim na to, że brak jest właścicieli, deweloperów, menedżerów, którzy chcieliby współpracować z dostawcami nad rozwijaniem i wprowadzaniem na rynek rozwiązań niskoemisyjnych. Pozostałe nie zostały ocenione równie wysoko. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku oceny wiedzy, władzy i chęci udziałowców do wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych, respondenci uznali wymienione bariery za istotne. Jeżeli przyjąć uśrednione wyniki wskazanych barier, to najwyższą wartość respondenci przypisali barierom procedur zamówień publicznych (88%), znacznie niższą kwestiom finansowym (79%), a najniższą zagadnieniom technologicznym (67%). Jak wspomniano, badanie miało charakter pilotażowy, uzyskane wyniki należałoby więc zweryfikować w kolejnych badaniach. Na podstawie tego, co udało się wstępnie stwierdzić widać, że w sektorze istnieje świadomość konieczności podejmowania różnego typu rozwiązań, które przyczynić się mogą do zmniejszenia

19 emisji dwutlenku węgla. Rozwiązania takie już są stosowane, ich znaczenie wzrośnie w przyszłości. Za najpilniejsze uznać należy konieczność zmniejszania / znoszenia barier administracyjnych, najsilniej utrudniających wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych. Piśmiennictwo - Augustynowicz, Sabina Co sprzyja szybkim decyzjom. Rynek Zdrowia, Nr 10(39). pozyskano Centrum ds. Innowacji w Opiece Zdrowotnej, portal. Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. pozyskano Department for Innovation Universities and Skills LCB-Healthcare European Lead Market Public Procurement Network to stimulate Innovation for Low Carbon Building Solution in Health Service Sector. Submission Set: 4. - Dybka, Sławomir Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w] Makarski, Sylwester. red. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Rzeszów: Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej ZALESIE : Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. - Gromadzki, Robert Wywiad z prof. dr hab. inż. Marianem Miłką. pozyskano European Commission Enterprise and Industry (niedatowane), portal. Sustainable Construction. pozyskano European Commission Environment (niedatowane), portal. What is 'life-cycle costing'?. pozyskano Kautsch, Marcin Międzynarodowy program LCB-Healthcare. OPM. Nr 3: Komisja Europejska Komunikat do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Europejska Polityka Energetyczna z dnia r. {SEK(2007) 12}, pozyskano : 5. - Kwestionariusz LCB Healthcare pozyskano

20 - Lewandowska, Halina Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, wyd. drugie rozszerzone. Warszawa: Diffin: , Ministerstwo Gospodarki Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców - II połowa pozyskano : Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U nr 116 poz. 730). - Wojciechowska-Luterek, Małgorzata Innowacje kluczem do konkurencyjności, Pismo PG pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej. Nr 4: 24.

Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych

Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych Marcin Kautsch Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności. Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01

Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności. Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01 Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01 TŁO Lead Market Initiative (LMI) Inicjatywa Rynków Wiodących Polityka (2008),

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design www.zintegrowaneprojektowanie.pl Dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Informacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU n GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW W KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU RAPORT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA PAKIETU KLIMATYCZNEGO II - III KWARTAŁ 2015 R. (wpływ wprowadzenia Pakietu Klimatycznego na ceny energii) www.irt.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo