Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Andrzej Kobylec mgr Jolanta Rychlicka Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z4.01 Gospodarowanie aktywami w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Majątek jednostek gospodarczych (aktywa) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka i wycena składników aktywów trwałych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gospodarowanie środkami trwałymi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakterystyka i wycena składników aktywów obrotowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gospodarka materiałowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody oraz rozchody materiałów i towarów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja należności oraz formy rozliczeń pieniężnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Inwestycje długo i krótkoterminowe 41 2

4 Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Transakcje w handlu zagranicznym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 52 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarowania aktywami. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Poradnik ten poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym majątku jednostek gospodarczych (aktywów). Każda jednostka gospodarcza dysponuje określonym majątkiem, dzięki któremu jest w stanie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Stąd ważne jest, aby znać wszystkie składniki majątku, rozróżniać je i potrafić nimi prawidłowo gospodarować. Materiał nauczania został podzielony na dziesięć części, których kolejność umożliwi Ci stopniowe zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności związanych z zakresem tematycznym niniejszego poradnika. Kolejno zostały przedstawione zagadnienia dotyczące struktury majątku (aktywów) jednostek gospodarczych, charakterystyka poszczególnych składników aktywów trwałych oraz zasady ich wyceny, metod obliczania amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym oraz zasady gospodarowania środkami trwałymi. Następnie uwagę poświęcono składnikom aktywów obrotowych, dokonano ich charakterystyki, wskazano metody wyceny, przedstawiono zasady prawidłowej gospodarki materiałowej. W dalszej części poradnika skupiono się na rodzajach należności, formach rozliczeń pieniężnych oraz gospodarce inwestycyjnej. Końcową część materiału nauczania poświęcono transakcjom w handlu zagranicznym. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, zawsze możesz wrócić do rozdziału Materiał nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły Ci kłopot. Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem, a część teoretyczna pozwoli Ci sprawdzić Twoje umiejętności z zakresu gospodarowania aktywami. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości, posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi, wskazywać źródła informacji, korzystać z różnych źródeł prawa, określać zakres działalności jednostek produkcyjnych, usługowych, handlowych, obsługiwać komputer jako narzędzie pracy, korzystać z Internetu jako źródła informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zdefiniować pojęcie aktywa jednostki, rozróżnić aktywa trwałe i aktywa obrotowe, rozróżnić postać składników aktywów, wskazać przykłady aktywów trwałych i obrotowych w różnych jednostkach gospodarczych, ustalić i zinterpretować strukturę majątku jednostki, wycenić składniki aktywów trwałych, rozróżnić amortyzację dla celów bilansowych i podatkowych, obliczyć amortyzację dla celów bilansowych i podatkowych różnymi metodami, sporządzić tabele amortyzacyjne różnymi metodami, rozróżnić leasing finansowy i operacyjny, ustalić harmonogram napraw środków trwałych, wyjaśnić funkcję gospodarki naprawczej, posłużyć się dokumentacją dotyczącą środków trwałych, wycenić składniki aktywów obrotowych, określić rolę gospodarki materiałowej, ustalić zapotrzebowanie na materiały, obliczyć wskaźniki rotacji materiałów, ustalić strukturę zapasów, rozliczyć transakcje zakupu materiałów i towarów, wycenić zapasy na poziomie rzeczywistych i stałych cen ewidencyjnych, posłużyć się dokumentacją gospodarki zapasami, sklasyfikować należności długo i krótkoterminowe według różnych kryteriów, rozróżnić formy rozliczeń pieniężnych, wypełnić weksel, wypełnić polecenie przelewu, scharakteryzować działalność inwestycyjną jednostek gospodarczych, rozróżnić inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, określić fazy w transakcjach handlu zagranicznego, posłużyć się podstawowymi dokumentami obowiązującymi w handlu zagranicznym, rozróżnić formy rozliczeń w handlu zagranicznym, przeliczyć kursy walut, współpracować w grupie, poszukać specjalistycznych informacji w ogólnodostępnych źródłach informacji. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Majątek jednostek gospodarczych (aktywa) Materiał nauczania Każda jednostka gospodarcza posiada na swoim stanie różne środki gospodarcze. Mogą to być: komputery, samochody, licencje, programy komputerowe, akcje, pieniądze w banku i wiele innych składników. Wszystkie te elementy stanowią majątek jednostki gospodarczej, nazywany w rachunkowości aktywami. Wykorzystując zasoby majątkowe (środki gospodarcze), jednostka gospodarcza może realizować swoją działalność, tzn. działalność handlową, produkcyjną lub usługową. Majątek przedsiębiorstwa powinien w przyszłości zagwarantować uzyskanie korzyści ekonomicznych. Korzyści te mogą być osiągnięte przez jednostkę między innymi w wyniku: a) transakcji handlowych (sprzedaż składnika majątku lub wykorzystanie składnika majątku do realizacji działalności gospodarczej), b) uzyskania przychodów w formie odsetek (np. odsetki z lokat terminowych), c) uzyskania przychodów w formie dywidend (udział w zyskach innego przedsiębiorstwa). Zatem majątek przedsiębiorstwa (aktywa) można zdefiniować jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Majątek przedsiębiorstwa może mieć postać: niematerialną, np. koncesja, licencja, rzeczową, np. samochód ciężarowy, towary w sklepie (mąka, mleko, słodycze itd.), pieniężną np. środki pieniężne na rachunku bankowym. Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na dwie zasadnicze części (rysunek 1): majątek trwały (aktywa trwałe) oraz majątek obrotowy (aktywa obrotowe). Majątek jednostki gospodarczej (aktywa) Majątek trwały (aktywa trwałe) Majątek obrotowy (aktywa obrotowe) Rys. 1. Podział majątku (aktywów) jednostek gospodarczych Źródło: opracowanie własne. Do aktywów trwałych zalicza się te środki gospodarcze, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie powyżej jednego roku licząc od dnia bilansowego, gdyż zużywają się stopniowo. Natomiast do aktywów obrotowych będą zakwalifikowane składniki, które zużywają się jednorazowo lub mogą być wykorzystywane do jednego roku licząc od dnia bilansowego. Zakwalifikowanie danego składnika majątku do aktywów trwałych lub aktywów obrotowych zależy od: przewidywanego czasu użytkowania (jak długo ma być wykorzystywany w jednostce), przeznaczenia (w jakim celu został nabyty do jednostki), charakteru podmiotu gospodarczego (zakres działalności jednostki). 7

9 Istnieje taka możliwość, że ten sam składnik aktywów w dwóch różnych jednostkach może być zakwalifikowany do dwóch rodzajów majątku. Struktura majątku (aktywów) w jednostkach gospodarczych jest bardzo zróżnicowana, w jednych zasadniczą część stanowi majątek trwały w innych majątek obrotowy. Wynika to przede wszystkim z profilu działalności jednostki. W przedsiębiorstwach produkcyjnych znaczącą część aktywów będą stanowiły aktywa trwałe (maszyny, urządzenia produkcyjne), natomiast w jednostkach handlowych duży udział w całości aktywów będą miały aktywa obrotowe (towary handlowe). Jednakże w obecnych warunkach gospodarczych (globalna gospodarka oparta na wiedzy, szybkim przepływie informacji) nie można jednoznacznie zinterpretować jaka powinna być najkorzystniejsza struktura majątku jednostek. Przykładowo funkcjonują banki, które mają swoje centrale, oddziały, placówki ale są także tzw. banki wirtualne (dostępne tylko za pomocą Internetu, nie mają swoich placówek, oddziałów). W obu przykładach banków struktura majątku będzie diametralnie inna. Zatem struktura majątku nie może stanowić jedynego źródła ich oceny Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest majątek jednostki gospodarczej? 2. Jak nazywany jest majątek jednostek w terminologii rachunkowości? 3. Jaka jest rola majątku w jednostkach gospodarczych? 4. Jaką postać może mieć majątek jednostek gospodarczych? 5. Na jakie dwie części można podzielić aktywa jednostek gospodarczych? 6. Jakie czynniki determinują zakwalifikowanie danego składnika majątku do aktywów trwałych lub obrotowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ, do którego rodzaju aktywów (trwałych, czy obrotowych) należy zakwalifikować dany składnik majątku we wskazanym przedsiębiorstwie. Składnik majątku Zestaw komputerowy Samochód osobowy Przedsiębiorstwo i przeznaczenie składnika majątku Sklep ze sprzętem komputerowym i akcesoriami Enter komputer przeznaczony na sprzedaż Sklep ze sprzętem komputerowym i akcesoriami Enter komputer wykorzystywany przez właściciela sklepu do prowadzenia rachunkowości, wysyłania ofert, dokonywania przelewów itd. Agencja reklamowa Dorota komputer w dziale marketingu wykorzystywany do codziennych obowiązków Salon Sprzedaży Samochodów Robik samochód na sprzedaż Fabryka mebli Drewienko samochód służbowy prezesa Salon Sprzedaży Samochodów Robik samochód służbowy właściciela Odpowiedź Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat majątku jednostek gospodarczych, 8

10 2) przeczytać uważnie każdą informację ujętą w tabeli i zastanowić się, do którego rodzaju aktywów należy zakwalifikować dany składnik w danych warunkach, 3) wpisać rezultat swojej decyzji (aktywa trwałe lub aktywa obrotowe) do kolumny Odpowiedź. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Ustal wartość aktywów trwałych i obrotowych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat majątku jednostek gospodarczych, 2) określić zakres działalności wybranej jednostki: produkcyjnej, usługowej i handlowej, 3) przy każdej jednostce zapisać po pięć przykładów składników aktywów trwałych i obrotowych (w tym celu sporządzić tabelę np. w edytorze tekstu), 4) przy każdym przykładzie określić postać składnika aktywów (niematerialna, rzeczowa, pieniężna) i wartość, 5) ustalić wartość aktywów trwałych i aktywów obrotowych, 6) wydrukować rozwiązanie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, wyposażone w edytor tekstu, - kalkulator, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wspólnie z kolegą/koleżanką zinterpretuj strukturę majątku jednostki na podstawie przykładowego zestawienia aktywów (otrzymanego od nauczyciela). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat majątku jednostek gospodarczych, 2) pobrać od nauczyciela zestawienie aktywów jednostki, 3) ustalić jaką jednostkę będziesz analizować, 4) ustalić wartościową i procentową strukturę aktywów, 5) zinterpretować strukturę majątku badanej jednostki. Wyposażenie stanowiska pracy: - zestawienie aktywów dowolnej jednostki, - kalkulator, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 9

11 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie majątku jednostki gospodarczej (aktywów)? 2) rozróżnić majątek trwały (aktywa trwałe) i majątek obrotowy (aktywa obrotowe)? 3) rozróżnić postać składników majątku (aktywów)? 4) podać przykłady składników majątku trwałego (aktywów trwałych) w różnych jednostkach? 5) podać przykłady składników majątku obrotowego (aktywów obrotowych) w różnych jednostkach? 6) ustalić strukturę aktywów? Tak Nie 10

12 4.2. Charakterystyka i wycena składników aktywów trwałych Materiał nauczania Składniki aktywów trwałych są zgrupowane w pięciu obszarach: 1) wartości niematerialne i prawne, 2) rzeczowe aktywa trwałe, 3) należności długoterminowe, 4) inwestycje długoterminowe, 5) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Wartości niematerialne i prawne są to składniki majątku, które nie mają materialnej postaci (nie można ich dotknąć). Można je zdefiniować jako niematerialne składniki aktywów trwałych, przeznaczone na własne potrzeby jednostki o przewidywanym okresie ekonomicznego wykorzystywania powyżej jednego roku. Do wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć między innymi: licencje, koncesje, prawa autorskie, prawo do patentów, prawo do znaków towarowych, prawo do wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know - how 1. Rzeczowe aktywa trwałe w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych mają w większości postać materialną (można je dotknąć). W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą: 1) środki trwałe, 2) środki trwałe w budowie. Środki trwałe są to składniki rzeczowych aktywów trwałych, które w momencie przyjęcia są kompletne i zdatne do użytku, a ich okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok. Zatem aby składnik majątku można było zakwalifikować do środków trwałych, musi spełniać następujące warunki: przewidywany okres użyteczności ekonomicznej jest dłuższy niż jeden rok (przedsiębiorstwo zakupuje środek trwały, aby wykorzystywać go w swojej działalności gospodarczej, a nie w celu sprzedaży lub wydzierżawienia), jest kompletny, sprawny (nadaje się do użytkowania). Do środków trwałych można zaliczyć między innymi: a) nieruchomości: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki (np. magazyn, garaż, budynek biurowy), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego, budowle (np. mosty, drogi, rampy), b) maszyny i urządzenia (np. tokarka, szafa chłodnicza), c) środki transportu (np. samochody ciężarowe, samochody osobowe), d) inwentarz żywy (np. zwierzęta hodowlano użytkowe: konie, krowy; zwierzęta w cyrku, w ogrodach zoologicznych). 1 Według Słownika wyrazów obcych termin Know how to: suma wiedzy technicznej i technologicznej koniecznej do wytworzenia określonego wyrobu, stanowiąca przedmiot obrotu międzynarodowego. 11

13 Do celów statystycznych, ewidencyjnych a także dla potrzeb ustalenia stawki amortyzacyjnej środki trwałe grupuje się zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Klasyfikacja ta wyodrębnia dziesięć grup środków trwałych, które przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Klasyfikacja Środków Trwałych Rodzaj grupy Zakres grupy Grupa 0 Grunty Grupa 1 Budynki i lokale Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Grupa 6 Urządzenia techniczne Grupa 7 Środki transportu Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grupa 9 Inwentarz żywy Źródło: opracowanie własne. Środki trwałe w budowie stanowią ogół nakładów poniesionych w związku z trwającą budową, montażem nowych lub ulepszeniem istniejących środków trwałych. Środki trwałe w budowie, jak sama nazwa wskazuje nie są to jeszcze środki trwałe. Dopóki nie będą gotowe do używania, nie będą kompletne, nie mogą być środkami trwałymi. Mogą wystąpić dwie zasadnicze sytuacje obrazujące pojęcie środka trwałego w budowie: kiedy tworzy się (buduje) nowy środek trwały; kiedy zakupiony składnik majątku wymaga montażu, instalacji lub naprawy. W sytuacji, kiedy budowany jest środek trwały do nakładów, które będą zaliczone do środków trwałych w budowie należą między innymi: koszty zakupu gruntu; koszty opracowania dokumentacji projektowej; koszty przygotowania terenu pod budowę (np. wycięcie krzewów, ogrodzenie, oświetlenie placu budowy); koszty nadzoru budowy; koszty robót budowlanych (materiały, robocizna); koszty ubezpieczeń majątkowych środków trwałych znajdujących się w budowie; naliczone za czas trwania budowy odsetki od kredytu inwestycyjnego (kredytu zaciągniętego na budowę). Należności występują wówczas, kiedy inne przedsiębiorstwo, instytucja lub osoba powinna zapłacić danej jednostce gospodarczej określoną kwotę środków pieniężnych (moment zapłaty następuje później, niż moment wydania danego składnika majątku). Od okresu spłaty należności zależy, czy będzie to należność długoterminowa (zaliczana do aktywów trwałych), czy należność krótkoterminowa (zaliczana do aktywów obrotowych). Należności długoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych należnych danemu przedsiębiorstwu od innych podmiotów lub osób fizycznych, których zapłata nastąpi po upływie roku. Jednakże należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności (do jednego roku czy powyżej roku) traktuje się jako należności krótkoterminowe (zaliczane do aktywów obrotowych). Należność dla przedsiębiorstwa istnieje tak długo, aż drugie przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna nie ureguluje całej kwoty, którą powinna zapłacić. Inwestycje długoterminowe są to składniki majątku nabyte przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Pojęcie inwestycja (inwestowanie) oznacza, że przedsiębiorstwo, kupując dany składnik majątku, chce na nim w przyszłości zarobić, osiągnąć korzyści ekonomiczne (korzyści te mogą 12

14 wynikać np. z przyrostu wartości danego składnika, z dywidend, z transakcji handlowych). Termin długoterminowe świadczy, iż uzyskanie korzyści ekonomicznych będzie rozciągnięte w czasie powyżej roku. Przykłady inwestycji długoterminowych: a) długoterminowe aktywa finansowe: akcje innego przedsiębiorstwa kupione z zamiarem oczekiwania na udziały z zysku (dywidendy), czyli jednostka gospodarcza, która je kupiła nie chce ich sprzedać w krótkim okresie, bony skarbowe, obligacje np. 5 letnie obligacje Skarbu Państwa, b) udzielona długoterminowa pożyczka, c) udziały wniesione do innego przedsiębiorstwa (w formie wkładów pieniężnych lub rzeczowych tzw. aport), d) zakupione nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie będą wykorzystywane przez jednostkę w bieżącej działalności, ale zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, e) pozostałe składniki np. przedmioty o wartości muzealnej (dzieła sztuki), sztaby złota. Inwestycje długoterminowe nie są nabywane przez jednostkę w celu użytkowania ich w głównej działalności gospodarczej (np. produkcyjnej, handlowej), lecz zostały pozyskane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe są to dokonane z góry przez jednostkę wydatki dotyczące okresów przyszłych, dłuższych niż rok. Na przykład dokonana w styczniu zapłata czynszu dzierżawnego za okres 24 miesięcy. Każdy składnik aktywów trwałych w momencie przychodu do przedsiębiorstwa musi mieć ustaloną swoją wartość. Zatem należy dokonać tzw. wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów trwałych z chwilą przyjęcia ich na stan jednostki. Niestety, nie ma jednej uniwersalnej zasady ustalania wartości dla wszystkich składników aktywów trwałych. Przy ich wycenie bieżącej wykorzystuje się między innymi wartości na poziomie: ceny zakupu, ceny nabycia, kosztu wytworzenia, ceny sprzedaży. Charakterystykę wskazanych pojęć ujęto w tabeli 2. Tabela 2. Charakterystyka ceny zakupu, nabycia, sprzedaży i kosztu wytworzenia Pojęcie Charakterystyka Cena zakupu jest to cena, jaką płaci nabywca za zakupione składniki majątkowe Cena zakupu sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, która może być obniżona o rabaty, opusty. Cena nabycia jest to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem danego składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu (np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, składowania, koszty Cena nabycia montażu, instalacji, ubezpieczenia). W przypadku akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych zaliczanych do inwestycji długoterminowych, cena nabycia stanowiłaby ich cenę zakupu powiększoną o prowizje biur maklerskich, opłaty notarialne, skarbowe, sądowe. Koszt wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie obejmuje koszty bezpośrednie produkcji tego składnika oraz przypadającą na okres jego wytworzenia uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z jego wytworzeniem. Do uzasadnionej części kosztów Koszt wytworzenia pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Cena sprzedaży jest ustalana wówczas, jeżeli niemożliwe jest ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia np. w przypadku otrzymania środka trwałego w drodze darowizny, Cena sprzedaży spadku. Zatem jest to przeciętna cena takiego samego rodzaju i gatunku składnika majątku, występująca w danej miejscowości. Źródło: opracowanie własne. 13

15 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w momencie przyjęcia na stan przedsiębiorstwa wycenia się w podobny sposób. Oba te składniki aktywów ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej zwanej wartością brutto. Wartością początkową (wartością brutto) wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych może być: cena nabycia, koszt wytworzenia lub cena sprzedaży. Wycena bieżąca pozostałych składników aktywów trwałych wynika także z dokumentacji ich nabycia. Do podstawowych dokumentów dotyczących aktywów trwałych można zaliczyć: dokument OT przyjęcie środka trwałego, dokument LT- likwidacja środka trwałego, dokument PT przekazanie środka trwałego, faktura VAT zakupu środka trwałego Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie składniki wchodzą w skład aktywów trwałych? 2. Czym charakteryzują się i jaki jest zakres wartości niematerialnych i prawnych? 3. Jakie muszą być spełnione warunki aby dany składnik można było zaliczyć do środków trwałych? 4. Jakie są rodzaje (grupy) środków trwałych? 5. Co to są należności długoterminowe? 6. Jakie składniki majątku mogą być zaliczone do inwestycji długoterminowych? 7. Co to są długoterminowe rozliczenia międzyokresowe? 8. Jakie są zasady wyceny składników aktywów trwałych? 9. Jakie dokumenty księgowe są związane z aktywami trwałymi? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zakwalifikuj składniki majątku trwałego (aktywów trwałych) do poszczególnych pozycji, używając poprawnej terminologii (zwrotów) z zakresu rachunkowości. Wybrane składniki majątku trwałego (aktywów trwałych) w jednostce budowlanej Lp. Składnik majątku trwałego (aktywów trwałych) Odpowiedź 1. Koparka wykorzystywana przy budowie 2. Budynek magazynu, w którym są składowane materiały budowlane 3. Znak handlowy przedsiębiorstwa 4. Grunty, na których znajduje się siedziba przedsiębiorstwa 5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 6. Magazyn, którego powierzchnia jest wydzierżawiona dla innych przedsiębiorstw 7. Samochód ciężarowy, służący do przewozu materiałów na budowę 8. Rozpoczęta budowa własnych garaży, które będą przeznaczone dla samochodów i maszyn budowlanych 9. 3 letnie obligacje Skarbu Państwa 10. Akcje przedsiębiorstwa Farba SA, nabyte jako trwała lokata (oczekiwanie na udziały z zysku) 14

16 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat aktywów trwałych, 2) przeczytać uważnie każdą informację i wpisać do kolumny Odpowiedź nazwę danego składnika aktywów trwałych. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Dla nowopowstającej dowolnej jednostki gospodarczej wskaż przykłady aktywów trwałych, a następnie ustal ich wartości w momencie przyjęcia na stan jednostki. Na tej podstawie dokonaj wyceny poszczególnych grup aktywów trwałych i ustal ich strukturę procentową. Dla środka trwałego sporządź dokument jego przyjęcia na stan jednostki. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat aktywów trwałych, 2) wybrać dla potrzeb ćwiczenia jednostkę gospodarczą, 3) określić formę rozwiązania ćwiczenia (np. tabela sporządzona w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym), 4) wypisać dla poszczególnych składników aktywów trwałych przykłady dla wybranej jednostki, która ma rozpocząć działalność, 5) dokonać wyceny wskazanych przykładów, ustalić ich wartości korzystając z ofert, cenników zamieszczonych na stronach internetowych różnych jednostek, 6) sporządzić dokument OT dla środka trwałego, 7) ustalić wartości i strukturę procentową składników aktywów trwałych, 8) wydrukować rozwiązanie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki, wyposażone w edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, - Ustawa o rachunkowości, - kalkulator, - druk dokumentu OT, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżnić składniki aktywów trwałych? 2) charakteryzować składniki aktywów trwałych? 3) podać przykłady składników aktywów trwałych w różnych jednostkach? 4) wycenić aktywa trwałe? 5) ustalić strukturę aktywów trwałych? 6) posłużyć się dokumentacją dotyczącą aktywów trwałych? Tak Nie 15

17 4.3. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Materiał nauczania Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zużywają się stopniowo i tak też najczęściej są wliczane w koszty ich wartości początkowe. Procesowi zużywania się tych dwóch składników aktywów trwałych odpowiadają pojęcia amortyzacja i umorzenie, które obecnie w myśl Ustawy o rachunkowości są utożsamiane ze sobą. Przykładowe definicje amortyzacji podano w tabeli 3. Tabela 3. Definicja amortyzacji (umorzenia) w różnych źródłach Źródło Definicja Amortyzacja całokształt ruchu okrężnego wartości środków trwałych polegającego na Słownik wyrazów stopniowej utracie wartości eksploatacyjnej obiektów w wyniku zużycia, przenoszeniu obcych, WN PWN, części wartości odpowiadającej zużyciu na wytworzone produkty i gromadzeniu środków Warszawa 2000, s. 44 pieniężnych w celu sfinansowania odtworzenia. Amortyzacja kategoria ekonomiczna określająca zasady krążenia wartości środków J. Kulicki, A. trwałych. Amortyzacja spełnia dwie podstawowe funkcje: umorzeniową oraz finansową. Krawczyk, P. Sokół, W funkcji umorzeniowej amortyzacja z jednej strony jest instrumentem służącym do Leksykon podatkowy, pomiaru zużycia środków trwałych, z drugiej będąc pieniężnym odpowiednikiem zużycia PWE, Warszawa 1998, środków trwałych jest wliczana jako odpis amortyzacyjny w ciężar kosztów działalności s. 16 przedsiębiorstwa. W funkcji finansowej amortyzacja stanowi jedno ze źródeł finansowania remontów środków trwałych oraz zastępowania dotychczasowych środków nowymi. M. Klimas, Podręczna Amortyzacja jest to zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości encyklopedia niematerialnych i prawnych przez zaliczenie określonej części (tzw. odpisu) tej wartości na rachunkowości, te miejsca powstawania kosztów, które: 1) są związane z użytkowaniem określonego środka Poltext, Warszawa trwałego lub 2) powinny być obciążone kwotą odpisu związanego z określonym tytułem 2000, s (rodzajem) wartości niematerialnych i prawnych. Źródła: opracowanie własne. Zasady obliczania odpisów amortyzacyjnych są uzależnione od tego, czy dokonywane są w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości, czy też zgodnie z wytycznymi Ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych lub fizycznych). Przepisy Ustawy o rachunkowości w zakresie amortyzacji są bardziej elastyczne niż przepisy podatkowe. Podstawowe różnice w tym zakresie przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4. Różnice w zakresie amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym Ustawa o rachunkowości Kryterium porównania Ustawa o podatku dochodowym Od pierwszego dnia miesiąca następującego po Rozpoczęcie miesiącu, w którym dany składnik przyjęto na amortyzacji stan jednostki Nie wcześniej, niż po przyjęciu ich do użytkowania (ten sam miesiąc lub następny) Nie określa bezpośrednio częstotliwości (powinny być dokonywane systematycznie) Brak jednoznacznego określenia metod Nie ma wskazanych stawek, należy je samemu ustalić uwzględniając czynniki wymienione w ustawie Źródło: opracowanie własne. Częstotliwość dokonywania odpisów Metody amortyzacji Stawki amortyzacyjne Jednorazowo na koniec roku podatkowego, lub w równych ratach, co miesiąc albo co kwartał Wyraźnie określone metody: liniowa, degresywna lub możliwość jednorazowego odpisu w koszty Dla środków trwałych są wskazane w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym Metoda jednorazowego odpisu w koszty może być stosowana wówczas, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nie przekracza zł. W takim przypadku cała wartość początkowa danego składnika majątku może zostać zaliczona w koszty amortyzacji jednorazowo z chwila przyjęcia do użytkowania w przedsiębiorstwie. Jeżeli wartość 16

18 początkowa składnika aktywów będzie wyższa niż zł, to należy stopniowo zaliczać ją w koszty bieżącej działalności. W tym przypadku ma zastosowanie metoda liniowa lub degresywna. Metoda liniowa charakteryzuje się tym, iż wartość składnika majątku jest równomiernie zaliczana w koszty. W celu obliczenia rocznej i miesięcznej amortyzacji liniowej wykorzystuje się następujące wzory: Ar = WP x a Amc = Ar : 12 gdzie: - Ar oznacza amortyzację roczną, - WP oznacza wartość początkową składnika aktywów, który podlega amortyzacji, - a oznacza stawkę amortyzacyjną (wyrażoną procentowo), - Amc oznacza amortyzację miesięczną. Metoda degresywna charakteryzuje się tym, iż wartość amortyzacji w kolejnych latach jest coraz mniejsza. Metoda ta nie może być stosowana w każdym przypadku. Między innymi ma zastosowanie w odniesieniu do maszyn produkcyjnych, urządzeń i środków transportu z wyjątkiem samochodów osobowych. Amortyzację roczną i miesięczną według metody degresywnej ustala się według następujących wzorów: Ar = WN x a x WSP WN = WP DZ Amc = Ar :12 gdzie: - Ar oznacza amortyzację roczną, - WN oznacza wartość netto składnika aktywów, który podlega amortyzacji, - a oznacza stawkę amortyzacyjną (wyrażoną procentowo), - WSP oznacza współczynnik podwyższający, który przyjmuje wartość większą od 1 do 2 włącznie, a w gminach o wysokim bezrobociu strukturalnym może wynieść 3, - WP oznacza wartość początkową składnika aktywów, który podlega amortyzacji, - DZ oznacza dotychczasowe zużycie danego składnika aktywów, który podlega amortyzacji, - Amc oznacza amortyzację miesięczną. Metodę degresywną stosuje się tak długo, dopóki jest ona korzystniejsza od metody liniowej (czyli tak długo, jak amortyzacja degresywna jest większa od amortyzacji liniowej). Jeżeli wartość kosztów amortyzacji liczona według metody degresywnej okaże się mniejsza lub równa wielkości amortyzacji liniowej, to należy od tego roku przejść na metodę liniową. Zatem jeżeli dany składnik majątku będzie amortyzowany metodą degresywną, to po kilku latach takiej amortyzacji (np. po dwóch, trzech lub czterech latach) należy przejść na amortyzację liniową, gdyż koszty wyliczone według tej metody będą większe. Należy pamiętać, że nie wszystkie środki trwałe podlegają amortyzacji oraz że nie zawsze amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu prawa podatkowego. Przykładowo nie amortyzuje się: gruntów, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych. Natomiast, zgodnie z przepisami podatkowymi nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu amortyzacji między innymi od: samochodów osobowych w części, w której cena ich nabycia przewyższa równowartość euro (wg kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania), wkładu niepieniężnego mającego postać know-how, 17

19 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, środków trwałych zaliczanych do grup 3 6 KŚT przez okres ich oddania do nieodpłatnego używania Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na czym polega amortyzacja? 2. Jakie są różnice przy obliczaniu amortyzacji dla celów podatkowych i bilansowych? 3. Jakie są metody obliczania amortyzacji? 4. Na czym polega obliczenie amortyzacji metodą liniową? 5. Na czym polega obliczenie amortyzacji metodą degresywną? 6. Kiedy można dokonać jednorazowego odpisu w koszty wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej? 7. Które środki trwałe nie podlegają amortyzacji? 8. W jakich sytuacjach amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wartość początkowa aparatu radiometrycznego zakupionego w dniu 26 czerwca, który został przyjęty do użytkowania 8 dni później wynosi zł. Roczna stawka amortyzacyjna zgodna z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych to 20% (dla celów bilansowych przewidywany okres użytkowania przyjętego środka trwałego ustalono na sześć lat). Współczynnik podwyższający kształtuje się na poziomie 2,0. Na podstawie podanych informacji: 1. stosując metodę amortyzacji liniowej ustal dla celów bilansowych i podatkowych: a) kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, b) rok i miesiąc, kiedy zostanie dokonany ostatni odpis amortyzacyjny, 2. stosując metodę amortyzacji degresywnej ustal dla celów bilansowych i podatkowych: a) kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, b) rok i miesiąc, kiedy zostanie dokonany ostatni odpis amortyzacyjny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat amortyzacji, 2) ustalić wysokość stawki amortyzacyjnej dla celów bilansowych, 3) obliczyć amortyzację dla celów bilansowych udzielając odpowiedzi na polecenie 1a, 1b, 2a, 2b, 4) obliczyć amortyzację dla celów podatkowych udzielając odpowiedzi na polecenie 1a, 1b, 2a, 2b. Wyposażenie stanowiska pracy: - kalkulator, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Oblicz wartość rocznych odpisów amortyzacji metodą liniową dla celów bilansowych i podatkowych samochodu osobowego o wartości początkowej zł. Stawka amortyzacyjna podatkowa i bilansowa wynosi 20%. Do obliczeń przyjmij średni kurs euro z dnia rozwiązywania ćwiczenia. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat amortyzacji, 2) sprawdzić średni kurs euro NBP z dzisiejszego dnia, np. w Internecie, 3) ustalić wartość podstawy obliczenia amortyzacji dla celów podatkowych, 4) obliczyć roczną wartość odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych. Wyposażenie stanowiska pracy: - kalkulator, - stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wybierz po jednym przykładzie środków trwałych z trzech dowolnych grup Klasyfikacji Środków Trwałych, a następnie ustal dla nich zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji. Na bazie tych informacji sporządź tabele amortyzacji na okres jednego roku z podziałem na miesiące dla celów podatkowych i bilansowych (ćwiczenie wykonaj na gotowym druku tabeli amortyzacyjnej lub w arkuszu kalkulacyjnym). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat amortyzacji, 2) wybrać dowolne trzy grupy z KŚT, a z nich po jednym przykładzie środków trwałych, 3) ustalić dla wybranych środków trwałych stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji dla celów podatkowych i bilansowych, 4) obliczyć dla wybranych środków trwałych odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych i bilansowych oraz sporządzić tabele amortyzacji, 5) w przypadku wykonywania ćwiczenia przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wydrukować rozwiązanie. Wyposażenie stanowiska pracy: - Klasyfikacja Środków Trwałych, - Ustawa o rachunkowości, - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, - druki tabeli amortyzacyjnej, - kalkulator, - stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, wyposażone w arkusz kalkulacyjny, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżnić amortyzację podatkową i bilansową? 2) ustalić stawki amortyzacyjne dla celów podatkowych i bilansowych? 3) obliczyć amortyzację dla celów podatkowych i bilansowych różnymi metodami? 4) wskazać przykłady odpisów amortyzacyjnych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w prawie podatkowym? 5) sporządzić tabele amortyzacyjne różnymi metodami? Tak Nie 19

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013r.

Informacja dodatkowa za 2013r. KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU Informacja dodatkowa za 013r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013 Nazwa jednostki FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM Adres, ul. Orla 4 Adres do korespondencji 01-986 Warszawa, ul. Królowej Jadwigi 8h/1 Numer NIP 536-191-37-47 Numer REGON 146697924 Organ

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 rok

Informacja dodatkowa za 2005 rok STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA Informacja dodatkowa za 005 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartosci niematerialne iprawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzszenia i w b.r.nie uległy zmianie. Metody wyceny aktywów i pasywów a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo