PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008"

Transkrypt

1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/ / 2012 Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wniosków z: a) wynikających z podsumowania pracy szkoły, b) nadzoru pedagogicznego, c) z wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w kwietniu 2007 r. 1

2 Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny/ 1. Opracowanie i wdrażanie innowacji programowych, projektów edukacyjnych tworzonych przez nauczycieli szkoły. 1) Organizowanie kół teatralnych, recytatorskich, żywego słowa i innych realizujących edukację teatralną w gimnazjum. 2) Realizacja i doskonalenie programu edukacji ekologicznej w gimnazjum - konkursy ekologiczne, zbiórka surowców wtórnych. 3) Realizacja innowacji programowych dla klas kulturowo-językowych, sportowych, matematycznej, teatralnej i kulturowej. 4) Wdrożenie i realizacja programu edukacji prozdrowotnej w Gimnazjum nr 4. realizacji Cały rok Cały rok uwagi E.Zalewska D.Kuchta, A. Świstek S.Murawska-Oleksińska B.Jurkowska A.Kinal-Szymanska p. Roksela T.Szczepaniuk A.Doktorski D.Kuchta, D.Rusiniak J.Patriak, A.Brzozowska M.Wyszkowska, J.Kmiołek, M.Drejka, M.Śliwińska Bjurkowska, J.Kapusta A.Kinal-Szymańska, p.roksela 5) Realizacja projektu Ślady przeszłości przez uczniów i nauczycieli G4. 6) Realizacja projektu zajęć rekreacyjno-sportowych w soboty oraz podczas ferii zimowych i letnich. 7) Opracowanie szkolnego programu promowania uczniów zdolnych. a) Wyszukiwanie uczniów uzdolnionych i pomoc w rozwijaniu uzdolnień - stosowanie odpowiednich metod pracy, przygotowanie do udziału w konkursach, projektach itp. 8) Realizacja programu Pakiet wrześniowy nauka przedsiębiorczości 9) Realizacja programu U nas w domu czyli na Mazowszu II semestr A.Sieradzka, A.Marzęcka M.Danek nauczyciele wychowania fizycznego nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół zainteresowań, A.Kuksinowicz, M.Danek, wychowawcy J.Kosiorowska A. Czarkowska, E. Potakowska, J. Świderski 10) Kontynuacja projektu badawczego Legionowo moje miasto. Historia i A. Kinal-Szymańska 2

3 środowisko J.Kapusta, p.roksela 11) Opracowanie i realizacja programu edukacji muzycznej. p.suwiński 12) Realizacje projektu kulturowego z języka angielskiego Wiedza o krajach anglojęzycznych II semestr M. Wyszkowska 2. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej. 1) Nawiązywanie współpracy międzynarodowej m.in. w ramach programu SOCRATES COMENIUS, projekt e-twinning, program wymiany polskoniemieckiej, program wymiany polsko-ukraińskiej 2) Uczestniczenie w międzynarodowych konkursach zgodnie z ofertą dla szkół. 3) Organizowanie wycieczek zagranicznych jako ważnego elementu wspierającego edukację językową uczniów. A.Brzozowska D.Rusiniak A.Olszewski, M.Wyszkowska, D.Ruszkowska n-le j. polskiego. i języków.obcych 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych. 1) Wczesna diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (testy na wejściu dla uczniów klas pierwszych) test na wejściu 2) Zaplanowanie i wykorzystanie środków finansowych z budżetu Gminy na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III Gimnazjum nr 4. koło estradowe, chór wrzesień/ październik wrzesień/cał y rok Nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka ang. M.Wyszkowska dyrektor szkoły i zespoły przedmiotowe 3) Kontynuacja zajęć terapii pedagogicznej w G4 i zajęć korekcyjno kompensacyjnych. 4) Organizowanie pomocy koleżeńskiej. wrzesień realizacja p. T. Olendrzyńska, p. M. Bieńkowska uczący 5) Kontynuowanie i rozwijanie współpracy nauczycieli przedmiotów z Klubemwspieranie działań uczniowskich w uzupełnianiu braków w wiedzy. wychowawcy, przedmiotów, nauczyciele 3

4 6) Analizowanie i respektowanie zaleceń PPP, dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka, doprecyzowanie jednakowych, spójnych kryteriów oceniania uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi. 7) Umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 8) Organizowanie pomocy materialnej uczniom: giełda podręczników używanych, opiniowanie stypendiów szkolnych, współpracę z opieką społeczną, pozyskiwanie pieniędzy z akcji charytatywnych. klub gimnazjalisty nauczyciele przedmiotów zespół nauczycieli nauczyciele przedmiotów pedagog, psycholog, wychowawcy wychowawcy i nauczyciele pedagog, psycholog psycholog, pedagog, katechetki, PCK, wychowawcy, klub, SU 9) Zajęcia wyrównawcze dla kl. I i II; koło języka angielskiego A.Olszewski D.Ruszkowska 4. Motywowanie nauczycieli do osiągania mistrzostwa poprzez rozwój i doskonalenie zawodowe. 1) Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2) Poznanie przez nauczycieli najnowszej wiedzy z zakresu nauczania, wychowania i psychologii 3) Zdobywanie i doskonalenie umiejętności nauczycieli, w szczególności w zakresie: a) terapii pedagogicznej na poziomie gimnazjum, b) metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi i agresywnymi, c) pracy z uczniem trudnym wychowawczo, d) pracy z uczniem zdolnym. 4) Odpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5) Stałe zespołowe dzielenie się doświadczeniami. lekcje koleżeńskie: M. Wyszkowska, D. Rusiniak, M. Suwiński, J. Kmiołek M. Drejka, H. Roksela wg rocznego planu WDN w miarę potrzeb marzec w trakcie roku zespół kierowniczy lider WDN: A. Sieradzka -Świstek dyrektor szkoły Nauczyciele uczący Pedagodzy, psycholog zainteresowani nauczyciele dyrektor, rada pedagogiczna lider WDNp. A. Sieradzka-Świstek 6) Podjęcie działań w celu przyswojenia przez nauczycieli rozpoczynających pracę w październik, nowo zatrudnieni nauczyciele, 4

5 szkole Systemu Interwencji Wewnątrzszkolnej opracowanego przez zespół pedagogów Bene Vobis 7) Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pracowni internetowej w szczególności z języków obcych. 8) Koordynacja działań w ramach WDN przez lidera WDN w roku ciągu pedagog p. M. Śliwińska 5. Podnoszenie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły. 1) Wdrażanie Programu poprawy efektywności wychowania. 1) Zmniejszanie skali wagarów, palenia papierosów i innych uzależnień. 2) Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkolnym, psychologiem agresja, wagary, uzależnienia, nadpobudliwość psychoruchowa uczniów, problemy wieku dojrzewania. 3) Konsekwentnie przestrzegać zasad WSO dotyczących wystawiania najwyższych ocen z przedmiotów i ocen zachowania 4) Rozwijanie działalności świetlicy szkolnej: programowej, bazowej. 5) Realizacja zadań w świetlicy terapeutycznej w G4. Zgodnie z harmonogra mem pedagog, psycholog uczący E.Dominiak, A.Osińska A.Osypiuk, pedagog, psycholog pedagog, psycholog, wychowawcy klas nauczyciele przedmiotów wychowawcy świetlic szkolnych 6) Kontynuacja pracy zgodnie z przyjętą do pracy polityką jakości według wymagań normy ISO 9001:2000[PN-EN ISO 9001:2001] zespół ds. ISO 7) Rozwijanie działalności Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK). 8) Podejmowanie działań przez szkołę wspierających wychowawczą funkcję rodziny, ze zwróceniem uwagi na udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły organizacja zebrania informacyjnego z rodzicami gimnazjum 9) Wdrożenie programu adaptacyjnego; wyjazdy integracyjne dla ucz. kl I 10) Wdrażanie programu poprawy efektywności wychowania 11) Wyłonienie młodzieżowych liderów działających w ramach projektu Samorządna szkoła 12) Założenie przez nauczycieli biblioteczki wychowawcy dyrektor szkoły, p. A. Kuksinowicz dyrektor szkoły wychowawcy nauczyciele wychowawcy kl. I wychowawcy 5

6 6. Wdrażanie i doskonalenie programu przeciwdziałania agresji w szkole. 1) Diagnozowanie klimatu szkoły wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 2) Doskonalenie sposobów zapobiegania i zwalczania agresji w szkole systematyczna praca nad problemem agresji w szkole. 3) Ewaluacja i doskonalenie opracowanych w szkole procedur postępowania z uczniami agresywnymi, z zaburzeniami zachowania. 4) Wdrażanie przez nauczycieli i pracowników szkoły Systemu Interwencji Wewnątrzszkolnej. Bene Vobis. 5 5) Współpraca z PPP, policją, sądem rodzinnym. październik, marzec styczeń, czerwiec zespół diagnozujący: D. Świątkowska, Z. Perkowska, A. Bonat, M. Bieńkowska, A. Brzozowska, H. Roksela zespół wychowawczy, wychowawcy klas zespół wychowawczy pracownicy szkoły dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy pedagog, wychowawcy wszyscy pracownicy i nauczyciele 5) Realizacja programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole 6) Realizacja zadań zawartych w programie poprawy efektywności wychowania. 7) Wyodrębnienie uczniów wymagających stałej pomocy psychologicznopedagogicznej 8) Stałe monitorowanie sytuacji ucznia pokrzywdzonego w środowisku klasy, szkoły i w miarę potrzeb rodziny. 9) Stała i systematyczna praca ze sprawcami przemocy w szkole. wychowawcy, psycholog, nauczyciele wychowawcy, pedagog wychowawcy, pedagog pedagog, psycholog pedagog, 7. Współpraca szkoły ze środowiskiem. 1) Współpraca z rodzicami zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. Pedagogizacja rodziców na tematy: a) wpływ mediów na zachowanie i postawy dzieci. b) profilaktyka uzależnień. 2) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 3) Współpraca z instytucjami i klubami sportowymi, m.in. MOSiR 4) Nawiązanie lub kontynuacja współpracy, wymiana doświadczeń z instytucjami w Wychowawcy klas, pedagog Pedagog nauczyciele, pedagog n-le wych.fiz. 6

7 gminie Legionowo: Muzeum Historycznym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Klubem Garnizonowym, Organizacją Kombatantów, PCK, Caritas, TPD, wydziałem ochrony środowiska gminy Legionowo, Państwowym Instytutem Meteorologicznym, Nadleśnictwem Jabłonna i innymi. Nauczyciele historii, WOS, wychowawcy, nauczyciele religii, SU, A.Czarkowska, J.Kapusta, A.Kinal-Szymańska, p. Roksela samorząd 5) Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z gimnazjami imienia Aleksandra Kamińskiego w kraju. 6) Promocja szkoły w środowisku: prowadzenie stron internetowych wersja niemiecka i angielska, prezentowanie działalności dorobku kół na stronie internetowej, wydawanie gazet uczniowskich:, G4, szeroka prezentacja dorobku uczniów, udział w lokalnych przeglądach dorobku twórczości uczniów A. Olszewski, D.Rusiniak, M. Śliwińska,, H. Korzeniowska. A. Kołodyńska poloniści, opiekunowie kół 7) Powołanie osoby odpowiedzialnej za obsługę medialną imprez szkolnych M.Danek 8. Zapewnienie bezpieczeństwa. 9. Podniesienie efektów kształcenia. 1) Właściwe reagowanie wszystkich pracowników szkoły na akty wandalizmu, łamanie przyjętych w szkole zasad i reguł, wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec uczniów, którzy swoim zachowaniem i postawą stanowią zagrożenie dla innych. 2) Aktywne i efektywne dyżury nauczycieli w czasie przerw. 3) Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania szkoły w tym zakresie: policja, straż miejska, sąd rodzinny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 4) Monitoring terenu szkoły wykorzystanie w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów 5) Opieka medyczna: pielęgniarka w szkolnym gabinecie profilaktycznym. 6) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego bezwzględne przestrzeganie opracowanych regulaminów sali gimnastycznej 1) Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych aktywne metody nauczania. 2) Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy kształcenia Wszyscy pracownicy szkoły Nauczyciele Pedagog, psycholog, wychowawcy klas Dyrektor szkoły Pielęgniarka szkolna n-le wych. fiz. 7

8 gimnazjalnego. 3) Promowanie czytelnictwa jako podstawy dobrego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego VIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy (etap szkolny) 4) Opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej harmonogramu badań osiągnięć uczniów z poszczególnych zadań edukacyjnych oraz terminarza konkursów przedmiotowych. 5) Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych Badanie adekwatności programów nauczania do potrzeb i preferencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz adekwatności do standardów egzaminacyjnych. 6) Badanie osiągnięć szkolnych uczniów w kontekście standardów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach: opracowanie testów osiągnięć uczniów na różnych poziomach kształcenia. organizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasie trzeciej G4. planowe diagnozowanie osiągnięć uczniów w oparciu o testy wewnętrzne i zewnętrzne. 7) Analiza egzaminu gimnazjalnego oraz wykorzystanie wniosków do podniesienia jakości pracy szkoły. D.Świątkowska-Moczydłowska nauczyciele przedmiotów D.Świątkowska-Moczydłowska, poloniści, D.Rusiniak, anglistki, n-le przedm. artystycznych nauczyciele zespołu matemat. - przyrodnicz.. i humanistycznego nauczyciele przedmiotu nauczyciele nauczyciele przedmiotu nauczyciele zespołów zgodnie z harmonogra mem nauczyciele listopad/luty i wychowawcy przedmiotów 8) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz praca nad zmniejszeniem skali tego zjawiska. 9) Przygotowanie uczniów do samokształcenia, samodoskonalenia się oraz samooceny w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. wrzesień, pedagog, psycholog Wszyscy nauczyciele 10) Monitorowanie losów absolwentów i dalszego kształcenia w świetle rekrutacji do szkół. 11) Realizacja projektu edukacyjnego Znajdę pomoc w swojej szkole. 12) Kontynuacja prac zespołu ds. ewaluacji WSO. 13) Organizowanie pomocy koleżeńskiej. luty, czerwiec A.Kuksinowicz p. T. Olendrzyńska, p. M. Bieńkowska zespół do spraw ewaluacji WSO 8

9 14) Utrzymanie na zajęciach odpowiedniej dyscypliny. 15) Podniesienie frekwencji, uświadomienie uczniom i ich rodzicom jej wpływu na efekty kształcenia. 16) Konsekwentne egzekwowanie jednolitych wymagań wychowawczych. 10. Tworzenie tradycji szkoły, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 17) Zwiększenie roli wychowawcy. 1) Organizacja uroczystości z okazji Święta Szkoły 2) Przygotowanie imprezy środowiskowej podsumowanie konkursów pod patronatem prezydenta Legionowa oraz prezentacje efektów zajęć pozalekcyjnych. listopad czerwiec zespół humanistyczny dyrektor szkoły, przewodniczące zespołów przedmiotowych p. A. Sieradzka-Świstek 3) Prowadzenie działań związanych z wolontariatem: akcje charytatywne ( Weź serce i okaż serce, Pola nadziei, Adopcja serca, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne) E.Bajorek, Z.Perkowska, T.Olendrzyńska, p. M. Bieńkowska M. Suwiński, E.Gerek 11. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności. 4) Organizacja imprez szkolnych- wg kalendarza imprez szkolnych 5) Organizacja i przeprowadzenie konkursu na hymn szkoły 6) Zorganizowanie kolonii Caritas 7) Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi 8) Organizacja Dnia Sportu 9) Szkolne obchody Dnia Ziemi 10) Udział i organizacja w II Ogólnopolskim Konkursie Poezji Gimnazjalistów im. A.Kamińskiego p.t.: Piękno świata-piękno człowieka 1) Wybory samorządów klasowych. 2) Własne inicjatywy młodzieży, realizacja projektów służących demokratyzacji życia w szkole oraz integrowaniu społeczności szkolnej. 3) Spotkania z radnymi i innymi ludźmi reprezentującymi samorządy lokalne. Kalendarz uroczystości Październik Czerwiec kwiecień Wrzesień Nauczyciele odpowiedzialni M.Suwiński Opiekunowie koła Naucz.j.polskiego Wychowawcy klas n-le wych.fiz. n-le biologii i geografii E.Zalewska Wychowawcy Nauczyciele WOS, historii, opiekun SU 9

10 4) Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w mieście. Opiekun SU 5) Propagowanie wiedzy o prawach człowieka - konkurs M. Suwiński M. Danek 12. Rozwój bazy szkoły. 1) Doposażenie sal gimnastycznych w niezbędny sprzęt sportowy.. 2) Gromadzenie niezbędnego księgozbioru w bibliotece szkolnej i systematyczne jego uzupełnianie. Biblioteka jako centrum multimedialne. 3) Uzupełnienie nowoczesnego oprogramowania w zakresie obsługi administracyjnej, zarządzania i programów edukacyjnych. 4) Rozszerzenie bazy komputerowej do realizacji zadań edukacyjnych. 5) Otwarcie szkolnej siłowni 6) Wybudowanie boisk do gier zespołowych 7) Zakup krzeseł do centrum multimedialnego w bibliotece r. Nauczyciele wychowania fizycznego p. D. Świątkowska Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły, nauczyciele informatyki Program opracował zespół w składzie: Dyrektor szkoły p. Zoja Dąbrowska Wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Matuszewska Nauczyciele p. Bożena Jurkowska p. Anna Kołodyńska p. Anita Brzozowska p. T.Olendrzyńska p. Jacek Kmiołek p. Violetta Koper p. Maria Bieńkowska p. Danuta Świątkowska Moczydłowska p. Elżbieta Bajorek p. Mariusz Suwiński p. Agnieszka Kuksinowicz 10

11 11

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018 1 KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata Misja szkoły Jesteśmy Zespołem Szkół nr 1 prowadzonym przez Miasto Krasnystaw. Naszą działalnością edukacyjną i wychowawczą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo