Skopiuj plik do katalogu macierzystego serwera Apache (C:/xampp/htdocs). Uruchom przeglądarkę i wpisz w polu adresowym następujący ciąg:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skopiuj plik do katalogu macierzystego serwera Apache (C:/xampp/htdocs). Uruchom przeglądarkę i wpisz w polu adresowym następujący ciąg:"

Transkrypt

1 Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 2 Publikowanie stron w internecie technologia CGI 1. Publikacja prostej strony zapisanej w HTML. Przygotuj plik o nazwie Strona1.HTML i zawartości: <TITLE>Wyswietlanie daty i czasu miejscowego</title> <H1>Data lub czas miejscowy</h1> <A HREF="http://localhost/cgi-bin/data1.exe"> Data dzisiejsza</a> <P> <A HREF=" Czas bieżący</a> <P> <I>Strona wygenerowana przez HTML</I> Skopiuj plik do katalogu macierzystego serwera Apache (C:/xampp/htdocs). Uruchom przeglądarkę i wpisz w polu adresowym następujący ciąg: Zaobserwuj czy wyświetlana strona zawiera dwa odnośniki do innych stron. Obydwa odwołania na razie nie działają. 2. Przygotowanie prostej aplikacji CGI. Wygeneruj w Delphi nową aplikację konsolową: File New Other... i w okienku New Items wybierz: Delphi projects Console Application. Zmień nazwę projektu na Data1. W pliku Data1.DPR wpisz następujący kod: program Data1; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; writeln('content-type: TEXT/HTML'); writeln; writeln(''); writeln('<title>czas miejscowy</title>'); writeln(''); writeln('<h1>czas miejscowy</h1>'); writeln(''); writeln('<h3>'); writeln(formatdatetime('"dzis jest " dddd, mmmm d, yyyy,', Now)); writeln('</h3>'); writeln(''); 1

2 writeln('<a HREF="http://localhost/Strona1.html"> Powrot </A><hr>'); writeln('<i>strona wygenerowana przez Delphi<I>'); writeln(''); readln; end. Po uruchomieniu program powinien wyświetlać w okienku MS-Dos poprawny zapis strony zawierającej datę systemową. Okienko jest zamykane po naciśnięciu Enter. Usuń z tekstu programu ostatnią linię zawierającą instrukcję readln i ponownie skompiluj program. Skopiuj plik Data1.Exe do katalogu \cgi-bin\ w katalogu macierzystym serwera (C:/xampp/cgi-bin). Sprawdź że na stronie Strona1.HTML wyświetlonej jak w punkcie 1 odsyłacz Data dzisiejsza działa poprawnie. Opracuj samodzielnie aplikację wyświetlającą bieżący czas. Postępuj jak w punkcie 2. Nadaj projektowi nazwę Czas1.DPR. Do wyświetlenia sformatowanego czasu wykorzystaj funkcję: FormatDateTime('"Jest godzina: " hh:mm:ss AM/PM', Now) Po skopiowaniu programu Czas1.Exe do właściwego katalogu wypróbuj działanie strony. 3. PageProducer w aplikacji CGI Wygeneruj nową aplikację konsolową. Nadaj projektowi nazwę DataICzas.DPR. Dołącz do projektu Moduł Danych: File New Other... Data module. Umieść na formatce nowego modułu komponent PageProducer, a następnie opracuj i wpisz w jego właściwości HTMLDoc szablon powodujący wyświetlanie strony jak w programie Czas1.DPR. Zamiast linii zawierającej instrukcję wyświetlania czasu wpisz znacznik <#dataiczas>. Wygeneruj metodę obsługi zdarzenia OnHTMLTag o zawartości: procedure TDataModule1.PageProducer1HTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag; const TagString: String; TagParams: TStrings; var ReplaceText: String); if TagString='dataiczas' then ReplaceText:=FormatDateTime('"Dzis jest " dddd, mmmm d, yyyy,' + '"<br> godzina: " hh:mm:ss AM/PM', Now); end; Zapisany wyżej algorytm obsługi znacznika powoduje wpisanie w jego miejsce sformatowanej daty i czasu systemowego. W pliku projektu o nazwie DataICzas.DPR wpisz następujący kod: program DataICzas; {$APPTYPE CONSOLE} uses Forms, SysUtils, Unit1 in 'Unit1.pas' {DataModule1: TDataModule}; 2

3 {$R *.RES} Application.CreateForm(TDataModule1, DataModule1); writeln('content-type: TEXT/HTML'); writeln; writeln(datamodule1.pageproducer1.content); end. Przetestuj działanie aplikacji. Najpierw w okienku Ms-Dos sprawdź poprawność kodu HTML (dopisując przed ostatnim end instrukcję readln), a następnie skompiluj ponownie program (bez readln) i skopiuj go do podkatalogu /CGI-BIN serwera. Sprawdź poprawność wyświetlania strony na dwa sposoby: - wywołaj bezpośrednio program wpisując w przeglądarce adres URL: - dokonaj odpowiednich zmian w pliku Strona1.HTML (dodaj odwołanie do nowego programu), a następnie sprawdź poprawność wyświetlania daty i czasu. 4. Publikowanie tabeli Katalog Opracuj plik Strona2.HTML zawierający dwa odnośniki powodujące wyświetlanie tabel bazy danych poprzez uruchomienie odpowiedniego programu CGI. Pierwszy odnośnik przeznaczony do wyświetlania tabeli Katalog powinien mieć postać: <A HREF="http://localhost/cgi-bin/katalog.exe"> Tabela Katalog </A> Drugi przeznaczony do wyświetlania wartości wszystkich towarów na podstawie tabeli Stany powinien być skonstruowany analogicznie. Proponowana nazwa odpowiedniego programu CGI: Wartosc.Exe. Wygeneruj nową aplikację konsolową i dołącz do niej Moduł Danych. Moduł projektu o nazwie Katalog.DPR powinien być zapełniony zawartością jak zamieszczona w punkcie poprzednim zawartość pliku DataICzas.DPR. Zastąp ostatnią instrukcję następującą: writeln(datamodule1.datasettableproducer1.content); Na formatce Modułu Danych rozmieść komponenty - z zakładki dbexpress: SQLConnection i SQLDataSet z zakładki Internet: DataSetTableProducer. Ustaw własności komponentów odpowiednio dla uzyskania obrazu tabeli Katalog: SQLConnection: ConnectionName: wybierz IBConnection Params: wpisz nazwę pliku bazy: localhost:d:\zip_5\hurt.gdb LoginPrompt: wybierz False Connected: wybierz True SQLDataSet: SQLConnection: CommandType: wybierz SQLConnection1 wybierz cttable 3

4 CommandText: Active: wybierz Katalog wybierz True DataSetTableProducer: DataSet wybierz: SQLDataSet1 Header wpisz: kod HTML odpowiedni dla początku strony np.: <TITLE>Tabela Katalog</TITLE> Footer wpisz: kod HTML dla końca strony np.: <A HREF="http://localhost/Strona2.html"> Powrot </A><hr> <I>Strona wygenerowana przez Delphi</I> MaxRow wpisz: 1 Caption wpisz: <H2>Tabela Katalog</H2> Przetestuj działanie strony i aplikacji. Wykorzystaj właściwości RowAttributes i TableAttributes oraz edytor właściwości Columns do uatrakcyjnienia wyglądu tabeli. 5. Wyświetlanie wartości towarów Opracuj aplikację konsolową zawierającą dwa moduły: moduł projektu i Moduł Danych. Moduł projektu o nazwie Wartosc.DPR powinien być zapełniony zawartością jak zamieszczona w punkcie poprzednim zawartość pliku Katalog.DPR. Zastąp ostatni wiersz pliku następującym: writeln(datamodule1.datasetpageproducer1.content); Na formatce Modułu Danych rozmieść komponenty - z zakładki dbexpress: SQLConnection i SQLDataSet z zakładki Internet: DataSetPageProducer. Ustaw własności komponentów odpowiednio dla realizacji zapytania SQL: SELECT Count(*) AS liczba, Sum(ILOSC* CENA) AS wartosc FROM STANY; Połącz komponent DataSetPageProducer ze źródłem bazy danych i wpisz we właściwości HTMLDoc szablon strony: <TITLE>Wyswietlanie danych z bazy</title> <H1>Wyswietlanie wartosci towarow na podstawie tabeli STANY</H1> Liczba asortymentów: <#liczba> <BR> Wartosc wszystkich towarów: <#wartosc> <A HREF="http://localhost/Strona2.html"> Powrot </A><hr> <I>Strona wygenerowana przez Delphi</I> Przetestuj działanie strony i aplikacji. 6. Wyświetlanie Katalogu i wartości towarów wg gatunków 4

5 Skopiuj projekt Katalog.DPR (wszystkie pliki) do nowego katalogu. Zmień działanie programu tak by w ostatniej kolumnie tabeli wyświetlane były odnośniki do programów obliczających wartość towarów w 1 i 2 gatunku postępując jak opisano niżej. Dla komponentu DataSetTableProducer dodaj metodę obsługi zdarzenia OnFormatCell: procedure TDataModule1.DataSetTableProducer1FormatCell(Sender: TObject; CellRow, CellColumn: Integer; var BgColor: THTMLBgColor; var Align: THTMLAlign; var VAlign: THTMLVAlign; var CustomAttrs, CellData: String); if CellRow=0 then Align:=haLeft else if CellColumn=3 then CellData:='<A HREF="gatunek'+CellData+'.exe">Gatunek '+CellData+'</A>'; end; Sprawdź czy dyrektywa uses modułu Unit1.Pas zawiera specyfikacje modułów (ew. dopisz moduły): SysUtils, Classes, DBXpress, FMTBcd, HTTPProd, HTTPApp, DBWeb, DB, SqlExpr; Opracuj dwa nowe programy o nazwach Gatunek1.DPR i Gatunek2.DPR, które powodują wyświetlanie strony zawierającej liczbę asortymentów i wartość towarów w 1 gatunku oraz odpowiednio liczbę asortymentów i wartość towarów w 2 gatunku. Wskazówka: do wyznaczania wartości towarów w 1 gatunku wykorzystaj zapytanie: ZADANIA SELECT Count(*) AS liczba, Sum(ILOSC* CENA) AS wartosc FROM STANY, KATALOG WHERE KOD=KOD_TOW AND GAT="1" Przetestuj działanie aplikacji. 1. Opracuj stronę i aplikację wyświetlającą zawartość tabeli STANY. Tabela powinna zawierać nazwy towarów, a nie ich kody. 2. Opracuj aplikację realizującą zadanie jak w punkcie 6 bez stosowania komponentu DataSetTableProducer. Zastosuj DataSetPageProducer oraz PageProducer. 5

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar Wstęp Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6 Lekcja 7 Lekcja 8 Lekcja 9 Lekcja 10 Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13 Lekcja 14 Lekcja 15 Lekcja 16 Lekcja 17 Czym jest Delphi. W jaki sposób wstawiać

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0. Źródła: Materiały wprowadzające: http://diveintohtml5.info/ http://www.w3schools.com/html/default.asp/ http://webmaster.helion.pl/kurshtml/ Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.html/

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY Praca z bazą danych Aby móc korzystać z niniejszego kursu musimy utworzyć bazę danych o nazwie KURSY, tabelę o nazwie UZYTKOWNIK, a w tabeli tej utworzyć następujące kolumny: user_id typu integer/autonumer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 6 (październik)/2009 SPIS TREŚCI Witamy nowy rok szkolny...

Bardziej szczegółowo