WHEN_NEW_FORM_INSTANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WHEN_NEW_FORM_INSTANCE"

Transkrypt

1 1. Uruchom program Form Builder. Wywołaj kreator bloków danych (np. Tools-Data Block Wizard) i utwórz blok bazodanowy oparty na tabeli MARKI. Wyświetl pola: KOD, NAZWA. Umieść je na kanwie typu Karty (Tab). Zapewnij wyświetlenie 15 wierszy w formie tabelarycznej (tabular). Dodaj pasek przewijania, a ramkę zatytułuj Marki samochodów. Dodaj podpowiedzi i opisy dla pól KOD i NAZWA (KOD- Property Palette-Help-Hint, ustaw Display Hint Automatically na Yes). Uporządkuj dane według nazwy marki (własność ORDER BY bloku danych Marki). 2. Zmień nazwę okna na OKNO_MARKI_TYPY (własność General-Name okna). Ustaw tytuł okna na Marki samochodów i typy nadwozi (własność Functional-Title okna). Ustaw jako główną kanwę okna zdefiniowaną wcześniej kanwę kart (własność Functional-Primary Canvas okna). Zapewnij aby nie była dozwolona maksymalizacja okna (własność Functional-Maximize Allowed okna) i zmiana jego rozmiarów (własność Functional-Resize Allowed okna). 3. Zmień nazwę kanwy kart na KANWA_MARKI_TYPY (własność General- Name kanwy), a istniejącej karty na MARKI (własność General-Name podobiektu Tab Pages ). Dodatkowo ustaw etykietę karty na Marki (własność Functional-Label podobiektu Tab Pages ).. 4. Utwórz na poziomie formularza wyzwalacz WHEN_NEW_FORM_INSTANCE, który zapewni automatyczne wyświetlanie danych po wyświetleniu formularza. Wykorzystaj kod: -- Przejdź do bloku MARKI go_block('marki'); -- Wykonaj zapytanie 5. Utwórz atrybut wizualny (kliknąć dwukrotnie element Visual Attributes fromularza) AKTUALNY_REKORD i ustaw dla niego własność definiującą kolor tła na green (własność Color-Background Color obiektu Visual Attribute). Dla bloku MARKI określ własność definiującą grupę atrybutów wizualnych bieżącego rekordu na AKTUALNY_REKORD (własność Records-Current Record Visual Attribute Group bloku danych MARKI). 6. Zapisz formularz pod nazwą marki_typy.fmb i przetestuj jego działanie. 7. Utwórz za pomocą kreatora bazodanowy blok danych TYPY_NADWOZI oparty na tabeli TYPY_NADOWZI. Zapewnij wyświetlanie wszystkich kolumn w postaci 15 wierszy, w sposób tablaryczny. Dodaj stosowne opisy i podpowiedzi dla wszystkich pól bloku. Pola nowego bloku mają być wyświetlone na nowej karcie (tej samej kanwy). Dodaj pasek przewijania, a ramkę zatytułuj Typy nadwozi. Zapewnij porządkowanie danych po nazwie oraz kodzie typu nadwozia (własność ORDER BY). 8. Zmień nazwę nowej karty na kanwie na TYPY_NADWOZI, zaś etykietę na Typy. 9. Zdefiniuj grupę atrybutów wizualnych bieżącego rekordu na AKTUALNY_REKORD.

2 10.Zapisz formularz i go przetestuj. Zauważ, że przełączanie pomiędzy kartami nie powoduje automatycznego odświeżenia i wczytania danych. 11.Zapewnij automatyczne odświeżanie i wczytywanie danych w momencie przechodzenia pomiędzy kartami. Wykorzystaj wyzwalacz WHEN- TABPAGE-CHANGED na poziomie formularza. Wykorzystaj kod DECLARE tp_nm VARCHAR2(30); tp_id TAB_PAGE; tp_lb VARCHAR2(30); BEGIN -- Znajdź kartę tp_nm:= GET_CANVAS_PROPERTY('KANWA_MARKI_TYPY', topmost_tab_page); -- Odczytaj id karty tp_id := FIND_TAB_PAGE(tp_nm); -- Pobierz etykietę karty tp_lb := GET_TAB_PAGE_PROPERTY(tp_id, label); -- Odśwież odpowiedni blok IF tp_lb='marki' THEN go_block('marki'); ELSIF tp_lb='typy' THEN go_block('typy_nadwozi'); ELSE null; END IF; END; 12.Zapisz formularz i zweryfikuj jego funkcjonowanie. 13.Utwórz nowe menu (File->New->Menu). Kliknij dwukrotnie na ikonie przy nazwie modułu menu i uruchom edytor menu. Zdefiniuj element menu o nazwie Słowniki. W ramach niego zdefiniuj element Marki i typy nadwozi. Napisz dla tego elementu kod, który wywoła on formularz marki_typy po jego wybraniu. Wykorzystaj kod: -- wywołaj formularz marki_typy CALL_FORM('marki_typy', no_hide, do_replace, no_query_only, ''); 14.Zapisz menu pod nazwą menu_main.mmb i skompiluj zawartość generując postać uruchomieniową mmx. 15.Utwórz nowy formularz (File->New->Form). W nowym formularzu utwórz ręcznie kanwę. We własnościach formularza podaj nazwę modułu menu menu_main. W ramach kanwy zapewnij oprawę graficzną strony tytułowej aplikacji, np. umieść zdjęcie poprzez wybranie Edycja- Import-Image. Wcześniej dwukrotnie kliknij na kanwę.

3 16.Zapisz formularz pod nazwą main.fmb. Przed uruchomieniem go zapewnij aby pliki menu_main.mmx i marki_typy.fmx znajdowały się na ścieżce FORMS90_PATH (np. w pracowni C:\oracle\ids\cgenf61\admin). W razie konieczności zmodyfikuj wpis w rejestrze. Pliki fmx i mmx można wygenerować wybierając z menu opcję Program->Compile module. Uruchom formularz main.fmb. Sprawdź czy prawidłowo wyświetla się zdefiniowane menu i czy wybór opcji Marki i typy nadwozi powoduje uruchomienie stosownego formularza. 17.Utwórz nowy formularz (File->New->Form). Zapisz go pod nazwą marki_modele.fmb.dodaj do niego za pomocą kreatora (Tools->Data Block Wizard) blok oparty na tabeli MARKI.Blok ten umieść na kanwie typu Content. Zapewnij wyświetlanie 5 wierszy zawierających kolumnę KOD (kod marki) i NAZWA (nazwa marki), w sposób tabularyczny. Ustaw tytuł na Marki.Dodaj pasek przewijania. Uzupełnij stosownie podpowiedzi dla wyświetlanych pól. 18.Dodaj za pomocą kreatora blok oparty na tabeli MODELE. Powiąż go relacją z blokiem MARKI i umieść na tej samej kanwie co blok MARKI. Zapewnij wyświetlanie 10 wierszy zawierających kolumnę NAZWA (nazwa modelu), w sposób tabularyczny. Ustaw tytuł na Modele. Dodaj pasek przewijania. Uzupełnij stosownie podpowiedzi dla wyświetlanego pola. 19. Ustaw tytuł okna na Marki i modele samochodów. Dodaj atrybut wizualny AKTUALNY_REKORD zapewniający kolorowanie tła bieżącego rekordu. 20. Dodaj na poziomie formularza wyzwalacz WHEN-NEW-FORMINSTANCE zapewniający automatyczne wyświetlenie danych.

4 -- Wykonanie zapytania po wywołaniu formularza go_block('marki'); 21.Na poziomie bloku MODELE dodaj wyzwalacz PRE-INSERT obsługujący numerację identyfikatora modelu: select modele_id_seq.nextval into :modele.id from dual; 22.Utwórz nowy formularz (File->New->Form). Zapisz go pod nazwą samochody.fmb.dodaj do niego za pomocą kreatora (Tools->Data Block Wizard) blok oparty na tabeli SAMOCHODY. 23.Dla elementu KOLOR zmień typ elementu (własność General-Item Type) na listę (wartość List Item) i ustaw jej styl (własność Functional-List Style) jako Poplist. Wpisz elementy dostępne na liście (własność Functional-Elements in List): Ustaw wartość początkową (własność Data-Initial Value) pola KOLOR na kolor Biały. 24.Dla pola Rok ustaw najmniejszą dozwoloną wartość (własność Data- Lowest Allowed Value) na rok 1950, zaś największą dozwoloną wartość (Data-Highest Allowed Value) na Zmień nazwę okna (własność General-Name) na WINDOW_SAMOCHODY i ustaw tytuł okna (własność Functional-Title) na Samochody. 26.Dodaj do bloku SAMOCHODY niebazodanowe pole (własność Database -Database Item=No) o nazwie MARKA. Zmień jego typ (własność General-Item Type) na List Item i ustaw styl listy (Functional-List Style)

5 jako Combo Box. Dopisz wartości dostępne na liście (własność Functional-Elements in List): Ustaw wartość początkową (własność Initial Value) pola MARKA na TOY. 27.Dodaj na poziomie forumlarza wyzwalacz WHEN-NEW-FORM-INSTANCE, który zapewni dynamiczne wypełnienie listy MARKA wartościami dostępnych marek samochodów (tabela MARKI), oraz automatycznie wczyta dane. Wykorzystaj kod: -- Wypełnij pole marki declare rec_id RecordGroup; temp number; begin if not Id_Null(rec_id) then -- Grupa istnieje - trzeba ją usunąć delete_group(rec_id); end if; rec_id:=create_group_from_query('rg_marki', 'select nazwa, kod from marki order by nazwa'); temp := Populate_group(rec_id); populate_list('samochody.marka', rec_id); end; -- Wykonanie zapytania po wywołaniu formularza go_block('samochody'); 28.Dodaj do bloku SAMOCHODY niebazodanowe (Database-Database Item=No) pole tekstowe (własność General-Item Type=Text Item) o nazwie MODEL. Zapewnij, aby było ono wymagalne (własność Data- Required=Yes) i umożliwiało przechowywanie napisów (własność Data-

6 Data Type=Char) 30 znakowych (własność Data-Maximum Length=30). 29.Za pomocą kreatora list wartości (LOV Wizard) utwórz listę wartości o nazwie LOV_MODELE.Posłuż się zapytaniem: select nazwa, id from modele where marka_kod=:samochody.marka order by nazwa Dodaj do listy LOV_MODELE obydwie kolumny z grupy rekordów (NAZWA, ID). Dla kolumny ID ustaw szerokość na 0 i element zwracany na SAMOCHODY.MODEL_ID. Dla kolumny NAZWA ustaw element zwracany na SAMOCHODY.MODEL. Ustaw tytuł okna listy wartości na Modele.Powiąż tworzoną listę wartości z polem SAMOCHODY.MODEL. 30.Dodaj do bloku SAMOCHODY przycisk (własność General-Item Type=Push Button) o nazwie BTN_MODEL. Dla przycisku BTN_MODEL dodaj kod zapewniający wyświetlenie listy wartości skojarzonej z polem SAMOCHODY.MODEL. Kod ten umieść w wyzwalaczu WHEN-BUTTON- PRESSED. -- przejdź do elementu model i wywołaj skojarzoną -- z nim listę wartości go_item('samochody.model'); do_key('list_values'); 31.Dodaj do bloku SAMOCHODY niebazodanowe (Database-Database Item=No) pole tekstowe (własność General-Item Type=Text Item) o nazwie NADWOZIE. Zapewnij, aby było ono wymagalne (własność Data-Required=Yes) i umożliwiało przechowywanie napisów (własność Data-Data Type=Char) 10 znakowych (własność Data-Maximum Length=10). 32.Dodaj do bloku SAMOCHODY niebazodanowe (Database-Database Item=No) pole wyświetlania (własność General-Item Type=Display Item) o nazwie DRZWI. Zapewnij, aby umożliwiało ono przechowywanie liczb (własność Data-Data Type=Number). 33.Za pomocą kreatora list wartości (LOV Wizard) utwórz listę wartości o nazwie LOV_TYP.Posłuż się zapytaniem: select nazwa, kod, ilosc_drzwi from typy_nadwozi order by nazwa Dodaj do listy LOV_TYP obydwie kolumny z grupy rekordów (NAZWA, ID). Dla kolumny NAZWA ustaw element zwracany na

7 SAMOCHODY.NADWOZIE. Dla kolumny KOD ustaw element zwracany na SAMOCHODY.TYP_KOD. Dla kolumny ILOSC_DRZWI ustaw element zwracany na SAMOCHODY.DRZWI. Ustaw tytuł okna listy wartości na Typy nadwozia. Powiąż tworzoną listę wartości z polem SAMOCHODY.NADWOZIE. 34.Dodaj do bloku SAMOCHODY przycisk (własność General-Item Type=Push Button) o nazwie BTN_TYP. Dla przycisku BTN_TYP dodaj kod zapewniający wyświetlenie listy wartości skojarzonej z polem SAMOCHODY.NADWOZIE. Kod ten umieść w wyzwalaczu WHEN- BUTTON-PRESSED. -- przejdź do elementu nadwozie i wywołaj skojarzoną -- z nim listę wartości go_item('samochody.nadwozie'); do_key('list_values'); 35.Dla bloku SAMOCHODY zdefiniuj wyzwalacz POST-QUERY wypełniający niebazodanowe pola MARKI, MODEL, NADWOZIE, DRZWI: -- pobierz nazwę modelu i marki select mk.kod, md.nazwa into :samochody.marka, :samochody.model from marki mk, modele md where mk.kod=md.marka_kod and md.id=:samochody.model_id; -- pobierz typ nadwozia i ilość drzwi select nazwa, ilosc_drzwi into :samochody.nadwozie, :samochody.drzwi from typy_nadwozi where kod=:samochody.typ_kod; 36. Elementy formularza umieść na kanwie typy Content w następjącej kolejności : MARKA, MODEL, BTN_MODEL, NADWOZIE, BTN_TYP, DRZWI, ROK, KOLOR, OPIS. Zapewnij wyświetlanie 15 wierszy w formie tabularycznej, ustaw tytuł ramki na Samochody, dodaj pasek przewijania. Zapewnij aby było wyświetlane pojedyncze (własność Records-Number of Items Displayed=1) wielowierszowe (własność Functional-Multi- Line=Yes) pole OPIS.

8 37.Zmodyfikuj wcześniej stworzone menu, aby wyglądało w sposób następujący : 38.Dodaj do elementów menu kod zapewniający wywołanie odpowiednich formularzy. 39.Zdefiniuj parametr o nazwie P_MODEL_ID typu NUMBER(30) w formularzu samochody. 40. Dla bloku danych SAMOCHODY ustaw własność WHERE Clause na: MODEL_ID=NVL(:PARAMETER.P_MODEL_ID,MODEL_ID) 41.Otwórz formularz marki_modele i dodaj w bloku danych MODELE przycisk BTN_SAMOCHODY i umieść na nim etykietę Samochody. 42.Dodaj do formularza marki_modele procedurę WYWOLAJ_FORMULARZ (Moduły programu), która będzie odpowiadać za wywołanie formularza samochody, tak aby pokazywał on tylko samochody aktualnie wybranego

9 modelu. Wykorzystaj kod : PROCEDURE wywolaj_formularz(p_id_modelu number) IS pl_id ParamList; begin -- znajdź id listy pl_id := Get_Parameter_List('param'); -- jeśli znaleziono id to usuń listę if not Id_Null(pl_id) then Destroy_Parameter_List(pl_id); end if; -- jeśli podano id modelu, to utwórz listę -- i dodaj do niej parametr z id aktualnego -- modelu if p_id_modelu is not null then pl_id := Create_Parameter_List('param'); Add_Parameter(pl_id,'P_MODEL_ID', TEXT_PARAMETER, to_char(p_id_modelu)); end if; -- wywołaj formularz samochody CALL_FORM('samochody', no_hide, do_replace,no_query_only, pl_id); end; 43.Dla przycisku BTN_SAMOCHODY dodaj wyzwalacz WHENBUTTON- PRESSED wywołujący procedurę wywolaj_formularz z przekazanym jako parametr identyfikatorem aktualnie wybranego modelu: wywolaj_formularz(:modele.id);

Laboratorium Oracle Forms

Laboratorium Oracle Forms Laboratorium Oracle Forms Przydatne linki: http://kolos.math.uni.lodz.pl/~koku/pliki/psi/wyklad/kurs.pdf http://www.orafaq.com/wiki/forms_faq#how_can_i_read.2fwrite_os_files_from_forms. 3F http://tai.math.uni.lodz.pl/psi.pdf

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Spis treści

Uwagi ogólne. Spis treści Spis treści Uwagi ogólne... 1 Kalendarz... 2 Centrowanie okna... 3 Centrowanie okna względem innego okna... 3 Okno Znajdź... 4 Dodanie wartości do statycznej listy wartości... 4 Formatowanie kwot... 4

Bardziej szczegółowo

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do Oracle Reports... 4 Tworzenie prostych raportów za pomocą kreatora... 6 Elementy raportu...7 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. Celem ćwiczeń jest konfrontacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne Ćwiczenie 1 Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1 Zaprojektować bazę danych realizującą, w sposób wyczerpujący, określony system rzeczywisty. Projekt wykonać w oparciu o model konceptualny

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess 2013- ćwiczenie nr 6 Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr W trakcie projektowania makra należy ujawnić

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo