Nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe. Adres instytucji: Wejherowo ul. 3-go Maja 4. Liczba pracowników: pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe. Adres instytucji: 84-200 Wejherowo ul. 3-go Maja 4. Liczba pracowników: 100 200 pracowników"

Transkrypt

1 Powiat Wejherowski - Lider porozumienia powiatów o współdziałaniu w ramach programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego (Program SAGiK) Nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe Adres instytucji: Wejherowo ul. 3-go Maja 4 Liczba pracowników: pracowników Wyzwanie z zakresu zarządzania: Administracja geodezyjna i kartograficzna jest znaczącym uczestnikiem procesów obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych. Administracja ta odpowiada za treśd map i rejestrów odzwierciedlających położenie działek gruntów, ich granic, budynków, infrastruktury technicznej oraz innych szczegółów terenowych. Prowadzone przez nią rejestry i mapy stanowią m.in. podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeo, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej oraz ewidencji gospodarstw rolnych. W gromadzonej przez tę administrację dokumentacji znajdują się wszelkie (i jedyne) dowody dotyczące przebiegu granic własności, położenia infrastruktury podziemnej i innych obiektów budowlanych. Zasadniczym zadaniem tej administracji jest dostarczanie właścicielom, uczestnikom procesów gospodarczych i instytucjom urzędowej informacji o gruntach, wydawanie zaświadczeo niezbędnych w czynnościach prowadzonych przez te podmioty, a także udostępnienie dowodów z czynności prowadzonych na gruncie przez wykonawców prac geodezyjnych. Podniesienie sprawności funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej leży zatem w interesie ogółu obywateli, podmiotów gospodarczych oraz instytucji. Funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej jest zdeterminowane przez decentralizację zadao z zakresu geodezji i kartografii, poprzez ich umiejscowienie w powiatach. Następstwem tych rozwiązao jest znaczna samodzielnośd organów tej administracji i brak struktur koordynujących ich działania, skutkujące różnorodnością i obniżeniem jakości wykonywania zadao (są to zadania z zakresu administracji rządowej). Problemy nurtujące tę administrację i wola wspólnego ich rozwiązywania stały się przesłankami zawiązania porozumienia powiatów województwa pomorskiego o współdziałaniu w ramach programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego (Program SAGiK).

2 Typ projektu: Projekt ma charakter analityczny, zorientowany na procesy przebiegające w jednostkach organizacyjnych administracji geodezyjnej i kartograficznej. Osiągnięcie celów projektu wiąże się z likwidacją barier międzyinstytucjonalnych, ujednolicaniem funkcjonowania jednostek organizacyjnych usytuowanych w starostwach (urzędach miast) w poszczególnych powiatach (miastach na prawach powiatu), usprawnianiem funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych. W ramach prac Programu SAGiK używane są (lub są przewidziane do użycia) instrumenty: interpretacje istniejących przepisów prawa oraz opiniowanie projektów przepisów prawa dobre praktyki i pomysły wzorcowe formularze i dokumenty studia problemowe jednolity system szkoleo projekty centralne proponowanie zmian w przepisach prawa. Cele projektu: W ramach strategii SAGiK przyjmuje się następujące cele do realizacji. Cel strategiczny Wiarygodne rejestry i mapy. Dane zawarte w rejestrach i mapach ewidencji gruntów i budynków będą całkowicie wiarygodne, dzięki czemu możliwe będzie wydawanie od ręki wszelkich urzędowych informacji oraz zaświadczeo dotyczących gruntów, a także bieżące udostępnianie tych informacji upoważnionym instytucjom. Cele operacyjne Cele długoterminowe W horyzoncie długookresowym, w okresie 5 20 lat, zakłada się osiągnięcie następujących celów: 1. Wszystkie wpisy w ewidencji zgodne z księgami wieczystymi. Wszystkie wpisy w ewidencji gruntów i budynków zostaną uzgodnione z wpisami w księgach wieczystych, a wprowadzone systemy wymiany informacji będą gwarantowad utrzymanie osiągniętej zgodności. 2. Wszystkie wpisy w rejestrach i mapach zweryfikowane oraz o odpowiedniej randze. Wszystkie wpisy w ewidencji gruntów i budynków zostaną zweryfikowane i uzgodnione z dokumentami będącymi podstawą wpisu, a wprowadzone systemy prowadzenia ewidencji będą gwarantowad utrzymanie osiągniętej zgodności. Wszystkie wpisy będą dokonane za wiedzą właściciela nieruchomości. 3. Wykonawcy i interesanci obsługiwani drogą elektroniczną. Powszechna będzie obsługa interesantów oraz wykonawców drogą elektroniczną bez potrzeby wizyty w urzędzie, a sprawy będą załatwiane od ręki. Cele krótkoterminowe W horyzoncie krótkookresowym w ciągu najbliższych pięciu lat zakłada się osiągnięcie następujących celów: 1. Informatyzacja zasobu. Cały zasób zostanie zinformatyzowany oraz będzie prowadzony w postaci elektronicznej. Dotyczy to zarówno baz danych (w tym rejestrów i map), jak i archiwum dokumentacji elektronicznej. 2. Elektroniczna wymiana informacji z instytucjami. Między instytucjami wprowadzony zostanie system wymiany informacji oparty o dokumenty elektroniczne. Będą to dokumenty strukturalne, umożliwiające automatyczne, elektroniczne przetwarzanie. 3. Jednolitośd funkcjonowania. Administracja geodezyjna i kartograficzna w poszczególnych powiatach będzie działad w oparciu o jednolite zasady i standardy postępowania. 4. Usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów. Obsługa wykonawców prac geodezyjnych oraz interesantów zostanie maksymalnie usprawniona. Podstawowym

3 kierunkiem działao będzie minimalizacja ilości wizyt w urzędzie oraz minimalizacja czasu obsługi. 5. Systemowa współpraca z instytucjami. Nawiązana zostanie współpraca z instytucjami kluczowymi dla działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej: wojewodą, sądami wieczystoksięgowymi, nadzorem budowlanym oraz gminami. Współpraca ta będzie realizowana w sposób systemowy, w postaci porozumieo obejmujących organizację współpracy oraz sposoby wymiany informacji. Liczba osób zaangażowanych w zmianę: W pracach Programu SAGiK biorą udział: starostowie tworzący Radę Programu - 11 osób geodeci powiatowi stanowiący Komitet Doradczy Programu i wprowadzający zmiany w wydziałach geodezji - 11 osób starosta wejherowski reprezentujący Lidera Programu, kierownik programu - członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego - 1 osoba kierownik biura programu - 1 osoba pracownicy starostwa wspierający obsługę Programu SAGiK (finanse, zamówienia, radca prawny, informatyk, biurowośd) pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej poszczególnych starostw (ok. 170 osób). Opis głównych etapów projektu: 1. Sformułowanie Stanowiska geodetów powiatowych w sprawie usprawniania funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego 2. Podpisanie Porozumienia SAGiK (http://www.sagik.pl/uploads/porozumienie-sagik.pdf) 3. Opracowanie strategii SAGiK (http://www.sagik.pl/uploads/strategia-sagik-wyciag.pdf) 4. Podpisanie porozumieo przez Lidera Programu SAGiK z Prezesem Sądu Okręgowego i Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego (http://www.sagik.pl/uploads/porozumienie-z-sadem.pdf, 5. Opracowanie i wdrożenie Systemu Wymiany Informacji pomiędzy powiatami (www.sagik.pl) 6. Działania ciągłe: formułowanie problemu, wykonanie opracowania (interpretacja przepisu prawa, opis dobrej praktyki, wzorzec formularza, studium problemowe), publikacja opracowania na stronie wdrażanie w powiatach. Czas trwania wdrożenia: Wdrożenie obejmowało niżej wymienione działania: 1. Negocjacje i podpisanie porozumienia 2. Opracowanie strategii 3. Powołanie Kierownika Programu oraz Kierownika Biura Programu 4. Przyjęcie regulaminu działania Komitetu Doradczego Programu 5. Rozpoczęcie prac merytorycznych w ramach Programu. Okres wdrożenia: Twarde rezultaty projektu: W ramach programu SAGiK sporządzono i udostępniono opracowania dotyczące poniższych zagadnieo: 1. Wymagania ośrodka dokumentacji wobec dokumentacji geodezyjnej (http://www.sagik.pl/opracowania/6/pokaz ) 2. Udostępnianie baz danych paostwowego

4 zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://www.sagik.pl/opracowania/9/pokaz ) 3. Przekazywanie operatu podziału do paostwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://www.sagik.pl/opracowania/11/pokaz ) 4. Elektroniczne podpisywanie dokumentów (http://www.sagik.pl/opracowania/1/pokaz ) 5. System elektronicznej komunikacji ośrodka dokumentacji z wykonawcami prac geodezyjnych (http://www.sagik.pl/opracowania/10/pokaz) 6. Kontrola terenowa prac geodezyjnych (http://www.sagik.pl/opracowania/4/pokaz ) 7. Prowadzenie ewidencji budynków i lokali (http://www.sagik.pl/opracowania/12/pokaz ) 8. Biegli sądowi (http://www.sagik.pl/opracowania/5/pokaz ) 9. Skład operatów (http://www.sagik.pl/sklad_operatow/rodzaje_dokumentow_geodezyjnych/lista/podsumow anie) 10. Pomoce (http://www.sagik.pl/strefa_wykonawcow/pomoce/lista) Opracowania w poz. 2-3, 5-8 będą zmienione w związku z nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (zmiana weszła w życie 12 lipca 2014) Opracowania są podstawą wprowadzania zmian w poszczególnych powiatach. Stan wdrożeo na koniec 2013 roku był następujący: 1.Wymagania wobec dokumentacji geodezyjnej (stosuje 8 powiatów) 2.Udostępnianie baz danych (stosuje 7 powiatów) 3.Przekazywanie operatu podziału do zasobu (stosuje 1 powiat) 4.Elektroniczne podpisywanie dokumentów (stosuje 5 powiatów) 5.System elektronicznej komunikacji z wykonawcami (stosują 4 powiaty) 6.Kontrola terenowa (stosuje 5 powiatów) 7.Prowadzenie ewidencji budynków i lokali (stosuje 1 powiat) 8.Biegli sądowi (stosuje Bd) 9.Skład operatów (publikacja w 2014) 10.Pomoce (publikacja w 2014) Przeprowadzono dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szkolenia nt.: 1.Zasady standaryzacji pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 2.Pomiary satelitarne w geodezji 3.Prowadzenie osnów geodezyjnych w świetle nowych przepisów prawa 4.Klasyfikacja gruntów w świetle aktualnych przepisów prawnych oraz wybrane zagadnienia ochrony gruntów rolnych 5.Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 6.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (wykaz zrealizowanych szkoleo można znaleźd na \ oraz spotkania warsztatowe w zakresie wdrażania: - systemu elektronicznej komunikacji z wykonawcami - rozporządzenia dot. trybu i organizacji PZGiK - zmian rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - zmian prawa geodezyjnego i kartograficznego Kolejne, niżej wymienione zagadnienia są objęte czynnościami mającymi na celu opracowanie dokumentów opisujących sposób rozwiązania występujących obecnie problemów: 1. Współpraca z sądami (celem jest wdrożenie i utrzymanie obiegu informacji umożliwiającego uzyskanie i utrzymanie zgodności między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi (prace prowadzone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Liderem Programu SAGiK i Prezesem Sądu Okręgowego w Gdaosku)) 2. Współpraca z nadzorem budowlanym (celem jest wdrożenie i utrzymanie obiegu informacji umożliwiającego uzyskanie pełnej i aktualnej informacji o budynkach i lokalach (prace prowadzone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Liderem Programu SAGiK a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego)) 3. Granice działek na mapach do celów projektowych (celem jest likwidacja dysfunkcji występujących

5 w przypadku braku dokładnego określenia przebiegu granic na mapach do celów projektowych) 4. Ustalanie linii brzegowej wód płynących (celem jest likwidacja dysfunkcji występujących w czynnościach związanych z ustalaniem linii brzegowej wód płynących) 5. Ustalanie granic (celem jest wdrożenie nowych zapisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) 6. Wady w operatach archiwalnych (celem jest likwidacja dysfunkcji występujących w przypadku stwierdzenia wad w operatach przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) 7. Klasyfikacja gruntów (celem jest likwidacja dysfunkcji występujących w czynnościach związanych z klasyfikacją gruntów) 8. Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (celem jest zabezpieczenie dokumentacji przed utratą czytelności lub całkowitym zniszczeniem, usprawnienie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, usprawnienie czynności weryfikacji wpisów w bazach danych paostwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) 9. Pozyskanie dokumentacji osnów geodezyjnych (celem jest pozyskanie niewykorzystywanej dokumentacji archiwalnej dotyczącej osnów geodezyjnych) 10. Organizacja spotkao wdrożeniowych opracowanych rozwiązao (celem jest ujednolicenie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej). 11. Wdrażanie zmian w przepisach prawa (zakres wprowadzonych i obecnie procedowanych w sejmie zmian obejmuje praktycznie całe spectrum funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej). Materiały robocze i stan procedowania w/w zagadnieo dostępne są dla uczestników Programu po zalogowaniu się na stronie (login i hasło można uzyskad za pośrednictwem Kierownika Biura SAGiK - adres Zewnętrzne oceny efektów wdrożenia: Wyróżnienia: 2 czerwca 2014 r. w Poznaniu, odbył się I Kongres Partnerstw Samorządowych, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Współpraca Międzysamorządowa Razem dla rozwoju. Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania samorządów (jednostek samorządu terytorialnego). Finaliści konkursu poddani zostali ocenie ekspertów wizytujących poszczególne jednostki samorządowe. Powiat wejherowski, jako lider Programu SAGiK, uzyskał w konkursie wyróżnienie specjalne (http://www.miasta-polskie.pl/aktualnosc laureaci_konkursu_samorzadowy_lider.html). W trakcie prezentacji konkursowej dokonanej przez ekspertów podkreślono, ze taka forma współdziałania powinna byd szeroko rozpowszechniona. Publikacje: Ukazały się następujące informacje o Programie adresowane głównie do samorządowców : 1. Portal Prezydenta RP - Witryna Obywatelska: Program Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna woj. Pomorskiego (http://www.prezydent.pl/witrynaobywatelska/witryna-obywatelska/projekt,32.html).

6 2. Rzeczpospolita, Dodatek lobbingowy z 5 czerwca 2013: Program SAGiK - woj. pomorskie (http://geoland.pl/dodatek/jakosc-normalizacja-certyfikacja-13/program-sagikwoj-pomorskie/). 3. Miesięcznik Wspólnota nr 15/2013: Jak usprawnid administrację geodezyjną i kartograficzną (http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/jak-usprawnicadministracje-geodezyjna-i-kartograficzna/).

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z

Bardziej szczegółowo