PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego."

Transkrypt

1 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672). Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2015 rok. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA'" Sp. z o.o. w Rzeszowie Rzeszów, Langiewicza 50 Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Wojciech Pojasek. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielał: Pan Wojciech Pojasek. Kontrolę przeprowadzono w dniach: r., r r., r., Przedmiot kontroli: Zgodność kartograficznych z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2 Kontrolę przeprowadziły: Marta Krzyżanowska - kierownik zespołu kontrolującego - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia r. nr GK-I (strona nr 5 akt kontroli) udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Urszula Nabel - członek zespołu kontrolującego - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia r. nr GK (strona nr 6 akt kontroli) udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Kontrolą objęto prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w latach Kontrolę przeprowadzono na podstawie: Wytycznych metodologicznych przeprowadzenia kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Obowiązujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.) zwana dalej ustawą. 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r., poz. 897). 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - zw>ane dalej rozporządzeniem o standardach. 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837) - Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem r. 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zm.) - zwane dalej rozporządzeniem o EGiB. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 2 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o. W RZESZOWIE" Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

3 8. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 1551). 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz. U. Nr 56, poz. 588) - Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 12 lipca 2014 r. 10. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924) - dalej rozporządzenie MAiC w sprawne formularzy. 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914) - dalej rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania. 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) - zwane dalej rozporządzeniem o podziałach. 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności technicznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.383) ) - Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia r. nr GK-I (strona nr 1-2 akt kontroli) zawiadomił Kontrolowanego o rozpoczynającej się kontroli problemowej w zakresie określonym w art. 9 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczącym kartograficznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zawiadomienie zostało wysłane na adres korespondencyjny podany na zgłoszeniach prac geodezyjnych przekazywanych przez Kontrolowanego do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Korespondencja została odebrana w dniu r. - zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia (strona nr 3-4 akt kontroli). Kontrola została rozpoczęta w dniu r. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 3 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. W RZESZOWIE5' Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

4 1. Ustalenia formalno organizacyjne. OPIS STANU FAKTYCZNEGO 1.1. Nazwa firmy i forma handlowa działania, wpis PKD: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGRTY CZNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. Siedziba i adres firmy: Rzeszów, ul. Langiewicza 50 Podstawę prawną działania kontrolowanej jednostki stanowi wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS: z dnia r. (strona nr 8-14 akt kontroli). Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest między innymi działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kontrolowana jednostka przedstawiła także zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z dnia r. o nadaniu numeru REGON Nr (strona nr 15 akt kontroli) Posiadanie uprawnień zawodowych geodetów kierujących pracami geodezyjnymi. W kontrolowanej firmie pracami geodezyjnymi kierują następujące osoby: Pan Wojciech Pojasek posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z dnia r. nr (strona nr 16 akt kontroli) w zakresie: Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Pan Jacek Fura posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z dnia r. nr (strona nr 17 akt kontroli) w zakresie: Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1.3. Przedstawicielem i reprezentantem firmy na zewnątrz jest Pan Wojciech Pojasek - pisemna informacja Kontrolowanego z dnia r. (strona nr 18 akt kontroli) Wyjaśnienia dodatkowe Kontrolowanego do protokołu: Kontrolowany wyraził na piśmie zgodę aby niektóre czynności kontrolne były przeprowadzane poza siedzibą jego firmy i bez jego obecności (strona nr 7 akt kontroli). PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. oprócz geodetów uprawnionych kierujących pracami geodezyjnymi zatrudnia jednego geodetę bez uprawnień i dwóch projektantów. Według pisemnej informacji z dnia r. geodeci zatrudnieni w Przedsiębiorstwie nie wykonywali w okresie od r. do dnia kontroli prac w innych firmach i pod inną nazwą. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 4 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. W RZESZOWIE Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

5 Pan Wojciech Pojasek poinformował pisemnie, że PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. w kontrolowanym okresie do dnia r. wykonywała prace geodezyjne, które nie podlegały zgłoszeniu do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Prace te dotyczyły tyczenia budynków. Materiały dotyczące wykonywania wyżej wymienianych prac przechowywane są w archiwum Przedsiębiorstwa. Od dnia r. kierownicy prac geodezyjnych zgłaszają do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wszystkie prace geodezyjne zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W kontrolowanym okresie od dnia r. do r. PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. nie występowała z wnioskiem do właściwych organów o uzyskanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzanie map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Pan Wojciech Pojasek poinformował także, że zleceniodawcom prac oddawał tylko dokumenty oklauzulowane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - w przypadku prac geodezyjnych przekazywanych do ośrodka do dnia r. Od dnia r. PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. zwraca się z wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku prac nformację tą potwierdzają wyniki analizy dokumentacji poddanej kontroli szczegółowej (nr ewidencyjny operatu: GE ). Kontrolowany przedłożył spis posiadanego sprzętu geodezyjnego (strona nr 18 akt kontroli), wraz certyfikatami dokładności: - odbiornik GPS Leica CS NR SER (strona nr 25 akt kontroli'), - antena sygn. Leica GS08 NR SER (strona nr 24 akt kontroli), - tachymetr (komplet) Leica TS02power-7 GDF 111-7, Nr NR SER (strona nr 23 akt kontroli), - niwelator (komplet) Topcon AT-G6 GL nr fabryczny B24852 (strona nr 22 akt kontroli). W trakcie trwania kontroli Pan Wojciech Pojasek przedłożył na piśmie wykaz prac geodezyjnych zgłoszonych do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które są w trakcie realizacji wraz z krótkim opisem stanu ich zaawansowania (strona nr akt kontroli). Przedsiębiorstwo PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. posiada stronę internetową o adresie: na której podane są dane kontaktowe i krótka charakterystyka przedsiębiorstwa oraz zakres świadczonych usług. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 5 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. W RZESZOWIE Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

6 2. Ustalenia szczegółowe. Kontrolą objęto operaty przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od dnia r. do dnia r. Na podstawie informacji udzielonych przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK) w Rzeszowie oraz Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej GODGiK) w Rzeszowie (strona nr akt kontroli). Kontrolujące sporządziły zestawienie zgłoszonych i przyjętych prac geodezyjnych w kontrolowanym okresie: Asortyment Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Grodzki w Rzeszowie Powiatowy w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji do celów 1 6 prawnych Mapy do celów projektowych Inwentaryzacja pow. budynku 0 Podział działki 0 8 Mapa z projektem podziału 6 10 Inwentaryzacja bud. kanalizacji, 24 8 wody. gazu i kabla en Aktualizacja bazy danych GESUT 0 1 Geodezyjna inwent. obiektów bud. 0 7 Wznowienie granic 1 4 Rozgraniczenie nieruchomości 0 5 Aktualizacja EGiB 2 3 Wytyczenie obiektów budowlanych 2 9 Ogółem Analizując informacje przekazane przez Dyrektora PODGiK w Rzeszowie oraz Kierownika GODGiK w Rzeszowie stwierdzono, że w kontrolowanym okresie PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. zgłosiło w do: - PODGiK w Rzeszowie 101 prac geodezyjnych z czego 70 prac zostało zakończonych, dla 5 prac złożono zgłoszenia uzupełniające a 26 prac jest w realizacji. - GODGiK w Rzeszowie 62 prace geodezyjne z czego 46 zostało zakończone a 16 jest w realizacji. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 6 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o. W RZESZOWIE" Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

7 W celu sprawdzenia zgodności kartograficznych z przepisami prawnymi i obowiązującymi w geodezji i kartografii Zespół Kontrolny poddał analizie 10 losowo wybranych operatów technicznych przekazanych do GODGiK w Rzeszowie i PODGiK w Rzeszowie. L.p. PODGiK w Rzeszowie Nr ewidencyjny Asortyment l. PODGiK Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych 2. PODGiK S.2014 Mapa do celów projektowych 3. PODGiK Mapa do celów projektowych 4. PODGiK Podział nieruchomości 5. PODGiK Podział nieruchomości GODGiK w Rzeszowie Nr ewidencyjny Asortyment 6. GE Mapa do celów projektowych 7. GE Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT GE Mapa do celów projektowych 9. GE wytyczenie obiektu budowlanego 10. GE Podział nieruchomości Analiza ww. operatów zestawiona w załącznikach od n r 1-10 wykazała, że: - wykonywane prace geodezyjne i kartograficzne zgłaszane były we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, - stosowano prawidłowe formularze zgłoszenia pracy geodezyjnej. 3. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez odgik operatów przyjętych do państwowego zasobu. Z informacji uzyskanej od Kierownika Oddziału Dokumentacji i Kartografii PODGiK w Rzeszowie wynika, że w kontrolowanym okresie zostało zausterkowanych około 16% prac geodezyjnych. Z informacji uzyskanej od Kierownika GODGiK w Rzeszowie wynika, że w kontrolowanym okresie zostało zausterkowanych przez GODGiK około 7% prace geodezyjnych. Protokół kontroli problemowej firmy Strona 7 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. W RZESZOWIE Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

8 4. Wnioski z kontroli Podsumowując stwierdzić należy, że w trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i usterki: - mapa z projektem podziału nieruchomości nie zawiera szkicu orientacyjnego w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości - niezgodne z 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie podziałów, - mapa z projektem podziału nieruchomości nie zawiera niezbędnych do projektu podziału nieruchomości elementów zagospodarowania terenu - niezgodne 9 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie podziałów, - stabilizację nowo wyznaczonych punktów granicznych wykonano w terenie przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - niezgodne z 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podziałów, - brak protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości - niezgodne z 7 ust 1 rozporządzenia o podziałach. - w zawiadomieniach brak: właściwej podstawy prawnej - niezgodne z 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, o nr ksiąg wieczystych - niezgodne z 38 ust. 2, pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib, o nieprawidłowe pouczenie o przysługujących prawach stronie - niezgodne z 38 ust. 2, pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib. - na szkicu polowym będący integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych brak usytuowania punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych na ustalanych granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie takich jak budynki ogrodzenia, słupy, miedze - niezgodne z 39 ust. 6 rozporządzenia w sprawie egib, - w wykazie współrzędnych punktów granicznych podano nieprawidłowe atrybuty ZRD i STB - niezgodne z Tabela 29 załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie egib, - na szkicu polowym brak rysunku i oznaczenia osnowy - niezgodnie z 71 ust. 5 pkt. 1 - brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie analizy materiałów z pzgik rozporządzenie w sprawie standardów. Na tym protokół zakończono. Integralną cześć niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: Załącznik Nr 1 - Analiza operatu PODGiK , Załącznik Nr 2 - Analiza operatu PODGiK , Załącznik Nr 3 - Analiza operatu PODGiK , Załącznik Nr 4 - Analiza operatu PODGiK , Załącznik Nr 5 - Analiza operatu PODGiK , Załącznik Nr 6 - Analiza operatu GE , Załącznik Nr 7 - Analiza operatu GE , Załącznik Nr 8 - Analiza operatu GE , Załącznik Nr 9 - Analiza operatu GE , Załącznik Nr 10 - Analiza operatu GE Protokół kontroli problemowej firmy Strona 8 z 9 PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o. W RZESZOWIE" Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I

9 W trakcie przeprowadzonej kontroli udzielono stosownego instruktażu. Wyniki kontroli zostały omówione z Panem Wojciechem Pojasek. Kontrolę odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez przedsiębiorstwo PBE Pracownia Projektowa Sp. z o.o. w dniu r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu marca 2015 r. Kontrolujące: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej/w Rzeszowie Rzeszów, dnia C r A C t t 2015 r. merinż. Marj^fezyżanowska starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej In: spekcji Geodezyjnej i Kartograficzni ' w Rzeszowie mgr in l Ursteula Nabel Kierownik jednostki kontrolowanej: PREZj Rzeszów, dnia r. Potwierdzam odbiór protokołu kontroli do zapoznania się i podpisania w dniu 2 (s marca 2015 r. Wojciech Pojasek PBE "PRACOWNIA PROJEKTOWA* Spółka z o.o Rzeszów ul. Langiew icza 5( NIP REGON ' Kierownik jednostki kontrolowanej PR E Z E S Wojciech Pojasek pgc "PRACOWNIA PROJEKTOWA Spółka z o.o Rzeszów ul. Langiewicza 50 NIP REGON Protokół kontroli problemowej firmy PBE PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. W RZESZOWIE Rzeszów, Langiewicza 50 GK-I , ^ ^ c. tr y O v -*~X(Lsv. Strona 9 z 9

10 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów PODGIK Cel: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów poprawność stosowania ogólnych zasad przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: realizacji z odpowiednią dokładnością zapisu współrzędnych oraz wyników pomiarów - podstawa oceny: 3 rozporządzenia w sprawie standardów. wykazywania wyników wywiadu terenowego w zakresie identyfikacji w terenie punktów osnów znaków granicznych, porównywania treści materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej zasobem), z terenem, zbierania informacji o terenie który ma być objęty pomiarem - podstawa oceny: 7 stosowania metody precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) - podstawa oceny: 8 do 13 rozporządzenia w sprawie standardów, wykazywanie w obliczeniach wartości błędu średniego położenia punktu - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych w zakresie: uzyskania wymaganych dokładności - podstawa oceny: 16 ust. 2 do 4 rozporządzenia w sprawie standardów spełnienia wymagań konstrukcyjnych oraz wykonywanie obserwacji z odpowiednią dokładnością - podstawa oceny: 17 ust. 2, 20 rozporządzenia w sprawie standardów, metod i zasad wykonywania obliczeń osnowy i właściwej oceny ich wyników - podstawa oceny: 18 oraz 74 wykonywania markowania lub stabilizacji punktów osnowy oraz opisów topograficznych - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych w zakresie: stosowania metod, konstrukcji oraz zasad pomiaru przy zakładaniu osnowy - podstawa oceny: 23 i 24 wykonania obserwacji z odpowiednią dokładnością - podstawa oceny: 25 i 26 rozporządzenia w sprawie standardów, stosowania zasad przy wykonywaniu obliczeń wysokości - podstawa oceny: 18 ust. 1 i sposoby określania wysokości szczegółów terenowych lub wysokości punktów osnowy pomiarowej w obowiązującym systemie wysokości, na podstawie danych pozyskanych metodą niwelacji satelitarnej - podstawa oceny: 27 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność stosowania zasad przy realizacji pomiarów szczegółów sytuacyjnych w zakresie: stosowania pomiarów kontrolnych oraz uzyskiwania dokładności wymaganej dla odpowiednich grup szczegółów - podstawa oceny: 29 rozporządzenia w sprawie standardów, wykonywania wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz spisywania odpowiedniego protokółu - podstawa oceny: 30 Załącznik nr 1 do protokołu GK Strona 1 z 4 i

11 Punkt m etodologii 2.1 Zgodność wykonywania pomiarów metodą biegunową lub ortogonalną - podstawa oceny: 33 i 34 informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów PODGIIK Cel: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów poprawność stosowania zasad przy realizacj pomiarów szczegółów wysokościowych w zakresie: nawiązania pomiarów wysokościowych oraz zapewnienia dokładności wyznaczenia wysokości, a także ich weryfikacji - podstawa oceny: 36 spełnienia warunków dotyczących pomiaru w ramach poszczególnych metod pomiarowych - podstawa oceny: 39 do 42 rozporządzenia w sprawie standardów; kompletności danych ustalonych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb ujawnienia zmian w bazach danych prowadzonych przez starostów oraz poprawności wykonania operatu geodezyjnego przeznaczonego do zasobu - podstawa oceny: 61 ust. 1 i ust sposoby utrwalania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: prawidłowość i kompletność dokumentacji z opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej - podstawa oceny: 64 dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków - podstawa oceny: 65 rozporządzenia w sprawie standardów, dokumentacji innej niż wymieniona w 64, 65 i poprawność wykazywania współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działek w roboczej bazie danych - podstawa oceny: 67 i zachowanie zasad przy opracowywaniu wyników obliczeń geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: _... _ poprawność kompletowania dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanych do zasobu w zakresie: kompletności dokumentów operatu technicznego - podstawa oceny: 71 ust. 2 rozp. w spr. standardów, prawidłowego wykonania spisu dokumentów operatu - podstawa oceny: 71 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne - podstawa oceny: 71 ust kompletność zakresu informacji wykazywanej na szkicach polowych oraz dziennikach pomiarowych - podstawa oceny: 71 ust. 5 i ust. 6 Załącznik nr 1 do protokołu GK Strona 2 z 4

12 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów _ 2.2 Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12 i 12a ustawy PGiK: 2.4. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii -art. 42 ust kompletność zakresu informacji przekazywanej w sprawozdaniu technicznym - podstawa oceny: 71 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność opracowania mapy do celów prawnych pod kątem: zgodności treści z danymi w zasobie, wykazania informacji o służebnościach gruntowych; treści opisu mapy, jej formatu oraz kroju - podstawa oceny: 75 do 77 rozporządzenia w sprawie standardów terminowość zgłaszania prac kartograficznych z zachowaniem zasady wynikającej z art. 12 ustawy przekazywanie do zasobu materiałów i informacji uzyskanych w wyniku wykonanych prac kartograficznych, z uwzględnieniem obowiązku przekazywania całej dokumentacji powstałej w wyniku wykonanych prac, w tym również dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego, i opatrzonych odpowiednimi klauzulami urzędowymi; przekazywanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego zaopatrzonych w odpowiednie klauzule urzędowe o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.40 ust.8 ustawy PGiK; stosowanie prawidłowych formularzy zgłoszenia pracy oraz ich odpowiednie wypełnianie i przekazywanie; zgodność formy i zakresu dokumentacji, przekazywanej do zasobu przez wykonawcę po zakończeniu prac lub jej etapu, z zasadami przewidzianymi w standardach technicznych oraz zasadami ustalonymi indywidualnie, w formie pisemnej, pomiędzy wykonawcą a ośrodkiem zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i kartograficznej o zakończeniu zgłoszonych prac oraz przekazanie: -zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust.la pkt 1-5 i 8-10 oraz ust lb; - dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt sprawdzenie, czy na dokumentach stanowiących materiały bieżących prac geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych przez przedsiębiorcę w czasie przeprowadzanej kontroli, widnieje podpis osób, posiadających odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, które wykonały czynności, określone w art. 42 ust. 2 ustawy jako samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kart sprawdzenie zgodności danych personalnych osób posiadających odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, upoważnionych w zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej jako osoby działające w Załącznik nr 1 do protokołu GK-I PODGIK Cel: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów Strona 3 z 4

13 2.4. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - art. 42 ustawy: 2.5. Przekazywanie do zatwierdzenia projektów osnów szczegółowych imieniu wykonawcy prac, z danymi personalnymi osób podpisujących dokumenty, będące wynikiem bieżących prac kartograficznych, realizowanych przez przedsiębiorcę; zgodność zakresów posiadanych uprawnień z realizowanymi rodzajami prac geodezyjnych terminowość przekazywania projektów osnów szczegółowych do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w odniesieniu do terminu umownego wykonania projektu; sprawdzenie, czy prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące osnów szczegółowych, realizowane były każdorazowo na podstawie wcześniej zatwierdzonego projektu. PODGiK Cei: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów ocena uwagi Załącznik nr 1 do protokołu GK-I I5 Strona 4 z 4

14 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów PODGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów poprawność stosowania ogólnych zasad przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: realizacji z odpowiednią dokładnością zapisu współrzędnych oraz wyników pomiarów - podstawa oceny: 3 wykazywania wyników wywiadu terenowego w zakresie identyfikacji w terenie punktów osnów znaków granicznych, porównywania treści materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej zasobem), z terenem, zbierania informacji o terenie który ma być objęty pomiarem - podstawa oceny: 7 stosowania metody precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) - podstawa oceny: 8 do 13 rozporządzenia w sprawie standardów, wykazywanie w obliczeniach wartości błędu średniego położenia punktu - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych w zakresie: uzyskania wymaganych dokładności - podstawa oceny: 16 ust. 2 do 4 rozporządzenia w sprawie standardów spełnienia wymagań konstrukcyjnych oraz wykonywanie obserwacji z odpowiednią dokładnością - podstawa oceny: 17 ust. 2, 20 rozporządzenia w sprawie standardów, metod i zasad wykonywania obliczeń osnowy i właściwej oceny ich wyników - podstawa oceny: 18 oraz 74 wykonywania markowania lub stabilizacji punktów osnowy oraz opisów topograficznych - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych w zakresie: stosowania metod, konstrukcji oraz zasad pomiaru przy zakładaniu osnowy - podstawa oceny: 23 i 24 wykonania obserwacji z odpowiednią dokładnościąpodstawa oceny: 25 i 26 rozporządzenia w sprawie standardów, stosowania zasad przy wykonywaniu obliczeń wysokości - podstawa oceny: 18 ust. 1 i sposoby określania wysokości szczegółów terenowych lub wysokości punktów osnowy pomiarowej w obowiązującym systemie wysokości, na podstawie danych pozyskanych metodą niwelacji satelitarnej - podstawa oceny: 27 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność stosowania zasad przy realizacji pomiarów szczegółów sytuacyjnych w zakresie: stosowania pomiarów kontrolnych oraz uzyskiwania dokładności wymaganej dla odpowiednich grup szczegółów - podstawa oceny: 29 rozporządzenia w sprawie standardów, wykonywania wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz spisywania odpowiedniego protokółu - podstawa oceny: 30 Załącznik nr 2 do protokołu GK Strona 1 z 4

15 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów PODGtK G14 Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów wykonywania pomiarów metoda biegunową lub ortogonalną - podstawa oceny: 33 i poprawność stosowania zasad przy realizacji pomiarów szczegółów wysokościowych w zakresie: nawiązania pomiarów wysokościowych oraz zapewnienia dokładności wyznaczenia wysokości, a także ich weryfikacji - podstawa oceny: 36 spełnienia warunków dotyczących pomiaru w ramach poszczególnych metod pomiarowych - podstawa oceny: 39 do 42 rozporządzenia w sprawie standardów; kompletności danych ustalonych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb ujawnienia zmian w bazach danych prowadzonych przez starostów oraz poprawności wykonania operatu geodezyjnego przeznaczonego do zasobu - podstawa oceny: 61 ust. 1 i ust sposoby utrwalania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: prawidłowość i kompletność dokumentacji z opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej - podstawa oceny: 64 dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków - podstawa oceny: 65 rozporządzenia w sprawie standardów, dokumentacji innej niż wymieniona w 64, 65 i poprawność wykazywania współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działek w roboczej bazie danych - podstawa oceny: 67 i zachowanie zasad przy opracowywaniu wyników obliczeń geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: poprawność kompletowania dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanych do zasobu w zakresie: kompletności dokumentów operatu technicznego - podstawa oceny: 71 ust. 2 rozp. w spr. standardów, prawidłowego wykonania spisu dokumentów operatu - podstawa oceny: 71 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne - podstawa oceny: 71 ust. 4 Załącznik nr 2 do protokołu GK-I Strona 2 z 4

16 kompletność zakresu informacji wykazywanej na szkicach polowych oraz dziennikach pomiarowych - podstawa oceny: 71 ust. 5 i ust. 6 PODGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów 2.2 Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12 i 12a ustawy PGiK: kompletność zakresu informacji przekazywanej w sprawozdaniu technicznym - podstawa oceny: 71 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność opracowania mapy do celów projektowych pod kątem: zgodności treści z danymi w zasobie, dokładności danych o położeniu pkt granicznych; wykazania informacji o służebnościach gruntowych; treści opisu mapy, jej formatu oraz kroju - podstawa oceny: 79 do 82 rozporządzenia w sprawie standardów terminowość zgłaszania prac kartograficznych z zachowaniem zasady wynikającej z art. 12 ustawy przekazywanie do zasobu materiałów i informacji uzyskanych w wyniku wykonanych prac kartograficznych, z uwzględnieniem obowiązku przekazywania całej dokumentacji powstałej w wyniku wykonanych prac, w tym również dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego, i opatrzonych odpowiednimi klauzulami urzędowymi; przekazywanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego zaopatrzonych w odpowiednie klauzule urzędowe o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.40 ust.8 ustawy PGiK; stosowanie prawidłowych formularzy zgłoszenia pracy oraz ich odpowiednie wypełnianie i przekazywanie; 2.2.S. zgodność formy i zakresu dokumentacji, przekazywanej do zasobu przez wykonawcę po zakończeniu prac lub jej etapu, z zasadami przewidzianymi w standardach technicznych oraz zasadami ustalonymi indywidualnie, w formie pisemnej, pomiędzy wykonawcą a ośrodkiem zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i kartograficznej o zakończeniu zgłoszonych prac oraz przekazanie: -zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust.la pkt 1-5 i 8-10 oraz ust Ib; - dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11. i 2.4. Posiadanie uprawnień sprawdzenie, czy na dokumentach stanowiących materiały bieżących prac geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych przez Załącznik nr 2 do protokołu GK-I Strona 3 z 4

17 zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii -art. 42 ust Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - art. 42 ustawy: przedsiębiorcę w czasie przeprowadzanej kontroli, widnieje podpis osób, posiadających odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, które wykonały czynności, określone w art. 42 ust. 2 ustawy jako samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kart sprawdzenie zgodności danych personalnych osób posiadających odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, upoważnionych w zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej jako osoby działające w imieniu wykonawcy prac, z danymi personalnymi osób podpisujących dokumenty, będące wynikiem bieżących prac kartograficznych, realizowanych przez przedsiębiorcę; zgodność zakresów posiadanych uprawnień z realizowanymi rodzajami prac geodezyjnych. PODGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów 2.5. Przekazywanie do zatwierdzenia projektów osnów szczegółowych terminowość przekazywania projektów osnów szczegółowych do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w odniesieniu do terminu umownego wykonania projektu; sprawdzenie, czy prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące osnów szczegółowych, realizowane były każdorazowo na podstawie wcześniej zatwierdzonego projektu. Załącznik nr 2 do protokołu GK Strona 4 z 4

18 2.1 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów PODGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów ocena uwagi poprawność stosowania ogólnych zasad przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: realizacji z odpowiednią dokładnością zapisu współrzędnych oraz wyników pomiarów - podstawa oceny: 3 wykazywania wyników wywiadu terenowego w zakresie identyfikacji w terenie punktów osnów znaków granicznych, porównywania treści materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej zasobem), z terenem, zbierania informacji o terenie który ma być objęty pomiarem - podstawa oceny: 7 stosowania metody precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) - podstawa oceny: 8 do 13 rozporządzenia w sprawie standardów, wykazywanie w obliczeniach wartości błędu średniego położenia punktu - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych w zakresie: uzyskania wymaganych dokładności - podstawa oceny: 16 ust. 2 do 4 rozporządzenia w sprawie standardów spełnienia wymagań konstrukcyjnych oraz wykonywanie obserwacji z odpowiednią dokładnością - podstawa oceny: 17 ust. 2, 20 rozporządzenia w sprawie standardów, metod i zasad wykonywania obliczeń osnowy i właściwej oceny ich wyników - podstawa oceny: 18 oraz 74 wykonywania markowania lub stabilizacji punktów osnowy oraz opisów topograficznych - podstawa oceny: poprawność stosowania zasad przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych w zakresie: stosowania metod, konstrukcji oraz zasad pomiaru przy zakładaniu osnowy - podstawa oceny: 23 i 24 wykonania obserwacji z odpowiednią dokładnością - podstawa oceny: 25 i 26 rozporządzenia w sprawie standardów, stosowania zasad przy wykonywaniu obliczeń wysokości - podstawa oceny: 18 ust. 1 i sposoby określania wysokości szczegółów terenowych lub wysokości punktów osnowy pomiarowej w obowiązującym systemie wysokości, na podstawie danych pozyskanych metodą niwelacji satelitarnej - podstawa oceny: 27 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność stosowania zasad przy realizacji pomiarów szczegółów sytuacyjnych w zakresie: stosowania pomiarów kontrolnych oraz uzyskiwania dokładności wymaganej dla odpowiednich grup szczegółów - podstawa oceny: 29 rozporządzenia w sprawie standardów, wykonywania wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz spisywania odpowiedniego protokółu - podstawa oceny: 30 Załącznik nr 3 do protokołu GK Strona 1 z 4

19 Zgodność informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów wykonywania pomiarów metodą biegunową lub ortogonalną - podstawa oceny: 33 i 34 PODGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów J i poprawność stosowania zasad przy realizacji pomiarów szczegółów wysokościowych w zakresie: nawiązania pomiarów wysokościowych oraz zapewnienia dokładności wyznaczenia wysokości, a także ich weryfikacji - podstawa oceny: 36 spełnienia warunków dotyczących pomiaru w ramach poszczególnych metod pomiarowych - podstawa oceny: 39 do 42 rozporządzenia w sprawie standardów; kompletności danych ustalonych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb ujawnienia zmian w bazach danych prowadzonych przez starostów oraz poprawności wykonania operatu geodezyjnego przeznaczonego do zasobu - podstawa oceny: 61 ust. 1 i ust sposoby utrwalania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: prawidłowość i kompletność dokumentacji z opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w zakresie: dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej - podstawa oceny: 64 dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków - podstawa oceny: 65 rozporządzenia w sprawie standardów, dokumentacji innej niż wymieniona w 64, 65 i poprawność wykazywania współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działek w roboczej bazie danych - podstawa oceny: 67 i zachowanie zasad przy opracowywaniu wyników obliczeń geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - podstawa oceny: poprawność kompletowania dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywanych do zasobu w zakresie: kompletności dokumentów operatu technicznego - podstawa oceny: 71 ust. 2 rozp. w spr. standardów, prawidłowego wykonania spisu dokumentów operatu - podstawa oceny: 71 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne - podstawa oceny: 71 ust. 4 Załącznik nr 3 do protokołu GK-I Strona 2 z 4

20 2.1 Zgodność ortografii oraz informacji o terenie - rozporządzenie w sprawie standardów 2.2 W ypełnianie obowiązku zgłaszania prac kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12 i 12a ustawy PGiK: kompletność zakresu informacji wykazywanej na szkicach polowych oraz dziennikach pomiarowych - podstawa oceny: 71 ust. 5 i ust kompletność zakresu informacji przekazywanej w sprawozdaniu technicznym - podstawa oceny: 71 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów; poprawność opracowania mapy do celów projektowych pod kątem: zgodności treści z danymi w zasobie, dokładności danych o położeniu pkt granicznych; wykazania informacji o służebnościach gruntowych; treści opisu mapy, jej formatu oraz kroju - podstawa oceny: 79 do 82 rozporządzenia w sprawie standardów terminowość zgłaszania prac kartograficznych z zachowaniem zasady wynikającej z art. 12 ustawy przekazywanie do zasobu materiałów i informacji uzyskanych w wyniku wykonanych prac kartograficznych, z uwzględnieniem obowiązku przekazywania całej dokumentacji powstałej w wyniku wykonanych prac, w tym również dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego, i opatrzonych odpowiednimi klauzulami urzędowymi; przekazywanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego zaopatrzonych w odpowiednie klauzule urzędowe o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.40 ust.8 ustawy PGiK; stosowanie prawidłowych formularzy zgłoszenia pracy oraz ich odpowiednie wypełnianie i przekazywanie; zgodność formy i zakresu dokumentacji, przekazywanej do zasobu przez wykonawcę po zakończeniu prac lub jej etapu, z zasadami przewidzianymi w standardach technicznych oraz zasadami ustalonymi indywidualnie, w formie pisemnej, pomiędzy wykonawcą a ośrodkiem zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i kartograficznej o zakończeniu zgłoszonych prac oraz przekazanie: -zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust.la pkt 1-5 i 8-10 oraz ust lb; - dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11. PQDGIK Cel: mapa do celów projektowych Rodzaj: pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów sprawdzenie, czy na dokumentach Załącznik nr 3 do protokołu GK-I Strona 3 z 4

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI :. WYDANIE PIĄTE Warszawa 1988 Instrukcja opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografii przez: Bogdana Neya /redakcja naczelna/ Wojciecha Janusza

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015 Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tan na dzień 9-01-2015 D- do dużej nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub założeń nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo