Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 13 grudnia 2009 r. OIL w Warszawie dzia³a na obszarze województwa mazowieckiego, z wy³¹czeniem powiatów: p³ockiego, miasta P³ock, sierpeckiego i gostyniñskiego. Cz³onkami OIL jest ponad 29 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. ORL liczy 47 cz³onków (38 lekarzy i 9 lekarzy dentystów). W imieniu rady na podstawie uchwa³y nr 26/R-VI/10 w sprawie upowa nienia prezydium do dzia³ania w imieniu Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dzia³a Prezydium ORL licz¹ce 13 osób, w sk³ad którego wchodz¹: prezes Mieczys³aw Szatanek, wiceprezes Krzysztof Makuch, wiceprezes lekarz dentysta Marta Klimkowska-Misiak, wiceprezes przewodnicz¹cy Delegatury Radomskiej Ewa Miêkus-P¹czek, skarbnik Andrzej Sawoni, sekretarz adys³aw Nekanda-Trepka, zastêpca sekretarza Julian Wróbel, cz³onkowie: Renata Dmowska, Aleksander Kotlicki (wybrany na cz³onka prezydium od 5 grudnia 2012 r., w zwi¹zku z rezygnacj¹ kol. Wies³awa Dideñki), Igor Kwaœniewski, Roman Olszewski, Aleksander Pieczyñski, Andrzej W³odarczyk. Zgodnie z regulaminem ORL w Warszawie (uchwa³a nr 5/Z/VI/10 XXIX Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 15 maja 2010 r.) dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sta³e komisje: ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu, ds. rejestracji praktyk lekarskich, ds. sta u podyplomowego, ds. konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia, etyki lekarskiej. Ponadto dzia³aj¹ komisje problemowe: ds. lekarzy dentystów, legislacyjna, wspó³pracy z zagranic¹, ds. m³odych lekarzy, ds. emerytów i rencistów, ds. kultury, sportu i turystyki, ds. poœrednictwa pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych, ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i samorz¹dami terytorialnymi, 1

2 oraz zespo³y: ds. wynagrodzeñ Lekarzy, ds. analiz i wizerunku lekarza i lekarza dentysty. W grudniu 2012 r. powo³ano lidera dzia³añ organizacyjnych celem powo³ania Komisji ds. Doskonalenia Ustawicznego ORL w Warszawie, a tak e utworzono Ko³o Samorz¹du Lekarskiego przy Szpitalu Klinicznym im. Dzieci¹tka Jezus w Warszawie. Wype³niaj¹c obowi¹zki przekazane samorz¹dowi lekarskiemu przez administracjê pañstwow¹, okreœlone w ustawie o izbach lekarskich, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach, rozporz¹dzeniach oraz uchwa³ach Naczelnej Rady Lekarskiej, Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie i jej prezydium w roku 2012 podjê³y 2966 uchwa³, w tym: Ÿ przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 529, w tym 39 lekarzom cudzoziemcom, Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu 581, w tym 52 lekarzom cudzoziemcom, Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzom obywatelom UE 5, Ÿ wpisania lekarza, lekarza dentysty na listê cz³onków OIL 159, Ÿ ograniczenia w prawie wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia 0, Ÿ zawieszenia lub ograniczenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia s¹du lub s¹du lekarskiego albo postanowienia prokuratora 2 (zarz¹dzenia prezesa ORL), Ÿ zawieszenia w prawie wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia 5, Ÿ zawieszenia w prawie wykonywania zawodu z powodu niedostatecznego przygotowania zawodowego 0, Ÿ skierowania do odbycia przeszkolenia z powodu stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu d³u szej ni 5 lat 39, Ÿ stwierdzenia odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu d³u szej ni 5 lat 26, Ÿ powo³ania komisji w sprawie ustalenia stanu zdrowia umo liwiaj¹cego wykonywanie zawodu 7, Ÿ wpisu do rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ 8150 lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ w formie praktyki lekarskiej, 2

3 Ÿ wykreœlenia z rejestru lekarzy, lekarzy dentystów wykonuj¹cych dzia- ³alnoœæ lecznicz¹ w formie praktyki lekarskiej 350, Ÿ powo³ania zespo³ów wizytacyjnych do kontroli praktyk lekarskich 3, Ÿ skierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia sta u podyplomowego ³¹cznie 460 lekarzy i 162 lekarzy dentystów skierowanych do odbycia sta u w terminie od 1 marca 2012 oraz od 1 paÿdziernika 2012 r., Ÿ rekomendacji zak³adów opieki zdrowotnej do wpisu na listê jednostek uprawnionych do prowadzenia sta u podyplomowego lekarza, lekarza dentysty 11, Ÿ wpisu do rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz potwierdzenia spe³nienia warunków kszta³cenia 197, Ÿ ustalenia przewodnicz¹cych i cz³onków komisji konkursowych na stanowisko ordynatora i inne kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia 4, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów na lekarza s¹dowego 5, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów do pe³nienia funkcji bieg³ego s¹dowego 12, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów do pe³nienia funkcji konsultanta wojewódzkiego 8, Ÿ ustalenia wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej, zwolnienia lub odmowy zwolnienia z op³acania sk³adek 432. W 2012 r. rada odby³a 10 posiedzeñ, przy œredniej frekwencji 72,1%. Podjêto 69 uchwa³ oraz 9 stanowisk i 5 apeli. Stanowiska przyjête przez ORL: Ÿ w sprawie szczepieñ zalecanych Ÿ w sprawie opiniowania zmian organizacyjnych w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorstwami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej Ÿ w sprawie projektu ustawy o œwiadomym rodzicielstwie, zg³oszonego przez Klub Poselski Ruch Palikota Ÿ w sprawie rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ Ÿ w sprawie umów uprawniaj¹cych do wystawiania recept refundowanych Ÿ w sprawie finansowania œwiadczeñ zdrowotnych na Mazowszu w 2013 r. Ÿ w sprawie odst¹pienia Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od udzia³u w postêpowaniu konkursowym przeprowadzonym w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ na sta- 3

4 nowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej Ÿ w sprawie zmiany stanowiska ORL z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie odst¹pienia Okrêgowej Izby Lekarskiej od udzia- ³u w postêpowaniu konkursowym przeprowadzanym w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ na stanowiska kierownicze Ÿ w sprawie uchwa³y nr 55/R-VI/12/poufne Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 23 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia postêpowania w przedmiocie niezdolnoœci do wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia lekarza ( ). Apele ORL: Ÿ w sprawie nieprzygotowania przez NFZ mechanizmów niezbêdnych do zapewnienia nale ytego wykonywania przez lekarzy i lekarzy dentystów umów upowa niaj¹cych do wystawiania recept na leki, œrodki spo ywcze specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze œrodków publicznych przys³uguj¹ce œwiadczeniobiorcom Ÿ w sprawie bezprawnego pozbawiania lekarzy prawa do wystawiania recept na niektóre leki Ÿ do lekarzy w sprawie rekomendowania wystawiania od 1 lipca 2012 r. recept na 100% Ÿ do pacjentów Ÿ do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie odby³a szereg spotkañ z przedstawicielami parlamentu, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w sprawach dotycz¹cych aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w szczególnoœci na terenie Mazowsza, a tak e dotycz¹cych komisji orzekaj¹cych w sprawach zdarzeñ medycznych i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy. Goœæmi rady byli: Stanis³aw Karczewski senator RP, Maciej Hamankiewicz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Agnieszka Pachciarz jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sylwia Lis dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ Zdrowotnych MZ, Artur Fa³ek dyrektor Departamentu Leków MZ, Juliusz Krzy anowski doradca ministra zdrowia ds. prawa farmaceutycznego i ubezpieczeñ zdrowotnych, Krzysztof Grzegorz Strza³kowski wicemarsza³ek województwa mazowieckiego, Ewa Szajnocha kierownik Oddzia³u Bezpieczeñstwa Zdrowotnego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, El bieta GoŸdzikowska kierownik Oddzia³u Zdrowia Publicznego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, Ewa agoñska dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego, Andrzej Œliwczyñski dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ. W roku 2012 do czasu odst¹pienia od udzia³u w postêpowaniach konkursowych na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia Okrêgowa Rada Lekarska przeprowadzi³a 22 postêpowania konkursowe, w których wy³oniono ordynatorów, oraz uczestniczy³a w dwóch po- 4

5 stêpowaniach na zastêpców dyrektorów ds. lecznictwa i 47 na stanowisko pielêgniarki naczelnej i oddzia³owej. Prezydium ORL odby³o 26 posiedzeñ, podjêto 2897 uchwa³, piêæ stanowisk i przyjê³o jeden apel. Stanowiska przyjête przez Prezydium ORL: Ÿ w sprawie obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2012 r. ustawy o refundacji leków, œrodków spo- ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych Ÿ w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Ÿ w sprawie wypowiedzi ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza w stacji telewizyjnej TVN24 Ÿ w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Ÿ w sprawie odwo³ania dr. n. med. Andrzeja W³odarczyka z funkcji dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie. Apel Prezydium ORL w sprawie kontraktów szpitali na Mazowszu z NFZ na rok Przy ORL dzia³a Rada Funduszu Samopomocy, która udziela pomocy finansowej w postaci po yczek, zapomóg i odpraw poœmiertnych. W roku 2012 przyznano pomoc finansow¹ w formie: po yczek socjalnych na kwotê z³, po yczek szkoleniowych na kwotê 2000 z³, zapomóg na kwotê z³ oraz odpraw poœmiertnych na kwotê z³. Komisja Legislacyjna ORL w Warszawie w 2012 r. opracowa³a i przekaza³a do NRL 11 opinii do projektów aktów prawnych, zawieraj¹cych uwagi krytyczne i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniami. Niektóre opinie dotycz¹ce projektów szczególnej wagi (oraz gdy termin na ich przekazanie na to pozwala³) komisja zaprezentowa³a ORL lub jej prezydium, uzyskuj¹c dla nich rangê stanowisk. W imieniu rady dzia³a równie, powo³any przez ni¹, pe³nomocnik ds. zdrowia lekarzy, który zajmuje siê g³ównie sprawami lekarzy uzale - nionych od alkoholu i œrodków psychoaktywnych oraz monitoruje ich leczenie. Rok 2012 by³ pierwszym rokiem dzia³ania Rzecznika Praw Lekarza (uchwa³a ORL z grudnia 2012 r.) i jego zastêpców, powo³anych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹. Na podstawie porozumienia z Urzêdem Marsza³kowskim Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zorganizowa³a (dziêki Komisji ds. Sta u Podyplomowego) w okresie sprawozdawczym 10 cykli szkoleñ z bio- 5

6 etyki i prawa medycznego oraz 11 cykli szkoleñ z orzecznictwa lekarskiego dla 560 lekarzy i lekarzy dentystów (cz³onków OIL w Warszawie oraz OIL w P³ocku). Szkolenia prowadzone by³y w ramach realizacji programu sta u podyplomowego. W 2002 r. zjazd powo³a³ Delegaturê Radomsk¹, obejmuj¹c¹ dzia³aniem powiaty województwa mazowieckiego: bia³obrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szyd³owiecki, zwoleñski. Do zadañ delegatury nale y: wykonywanie czynnoœci zleconych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie, organizowanie dzia³añ lokalnego samorz¹du lekarzy, wspó³praca z lokalnymi organami administracyjnymi i samorz¹dowymi, reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów lekarzy z obszaru dzia³ania delegatury oraz nadzór nad dzia- ³alnoœci¹ kó³ samorz¹du lekarskiego z obszaru dzia³ania delegatury. Siedziba Delegatury Radomskiej mieœci siê w Radomiu, przy ul. Przerwy-Tetmajera 13. ORL w Warszawie nadzoruje jednostkê organizacyjn¹: Oœrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów (powo³any uchwa- ³¹ nr 325/R-IV/04 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 30 stycznia 2004 r.), którego dzia³alnoœæ obejmuje: Ÿ Prowadzenie rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy oraz kontrola zarejestrowanych szkoleñ. aktualna liczba zarejestrowanych podmiotów wynosi 413 liczba wprowadzonych zdarzeñ edukacyjnych w 2012 roku wynosi 1284 w ramach nadzoru nad podmiotami prowadz¹cymi kszta³cenie podyplomowe przeprowadzono kilka kontroli formalnych. Ÿ Potwierdzanie dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszym okresie rozliczeniowym rozliczono punkty edukacyjne 3495 lekarzom i lekarzom dentystom. W tej grupie wymagan¹ liczbê 200 punktów uzyska³o 2335 lekarzy. Ÿ Realizacja procedur zwi¹zanych z powrotem do zawodu lekarzy, którzy przez okres d³u szy ni 5 lat nie wykonywali zawodu. W 2012 roku skierowano na sta 29 lekarzy oraz zosta³o wystawionych 88 skierowañ cz¹stkowych dla osób rozpoczynaj¹cych i kontynuuj¹cych przeszkolenie. Z inicjatywy Komisji ds. Lekarzy Dentystów oœrodek we wspó³pracy z Wojewódzk¹ Stacj¹ Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitar- 6

7 nego Meditrans organizowa³ szkolenia, g³ównie z zakresu ratownictwa medycznego, a tak e ró nych dziedzin stomatologii ciesz¹ce siê du ym zainteresowaniem lekarzy dentystów. ORL w Warszawie prowadzi, zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej ( ORL w Warszawie wydaje biuletyn Miesiêcznik OIL w Warszawie Puls, przesy³any (bezp³atnie) do cz³onków OIL w Warszawie oraz do okrêgowych izb lekarskich, mediów, polityków, organizacji spo³ecznych itp. Cz³onkowie OIL w Warszawie, którzy wyrazili tak¹ wolê, otrzymuj¹ Puls drog¹ internetow¹. Oprócz bie ¹cych informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci rady, zamieszczane s¹ w nim materia³y o wydarzeniach w ochronie zdrowia, historii medycyny, dzieje rodów lekarskich, informacje o zmianach w prawie medycznym, wywiady z politykami, dotycz¹ce ochrony zdrowia, i liderami opinii w medycynie. Jest to tak- e medium umo liwiaj¹ce publikacje lekarzom pisz¹cym. W roku 2012 wydano 8 numerów Pulsu. Cztery by³y numerami podwójnymi. Lutowo-marcowy zosta³ wydany w takiej formule w zwi¹zku z perturbacjami Naczelnej Izby Lekarskiej zwi¹zanymi ze zorganizowaniem kolporta u (OIL w Warszawie przesy³a na podstawie umowy z NIL Puls wraz z Gazet¹ Lekarsk¹, koszty dzielone s¹ po po³owie). ORL w Warszawie uzyska³a w 2010 r. fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na prowadzenie projektu edukacyjnego E-learning w s³u bie lekarzom, który realizuje doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w trybie zdalnym (e-learning). Na stronie internetowej projektu zamieszczane s¹ programy edukacyjne dla zarejestrowanych uczestników. Projekt realizowany jest od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. W 2012 r. zarejestrowano ok nowych uczestników projektu (ogó³em na koniec 2012 r. zarejestrowanych by³o 2821 lekarzy i lekarzy dentystów), dostêpne by³o 56 programów edukacyjnych, kolejne s¹ przygotowywane (docelowo udostêpnionych ma byæ 70 programów). W siedzibie izby dzia³a Klub Lekarza, w którym m.in. odbywaj¹ siê spotkania i warsztaty lekarzy malarzy, próby chóru Medicantus oraz rozgrywki dru yny bryd a sportowego. Zwracamy siê do Kole anek i Kolegów o przekazywanie aktualnych ksi¹ ek medycznych na rzecz Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych w Kijowie. Proœba o wpis : Dar dla Dzia³u Polskiej Ksi¹ ki Medycznej w Kijowie wraz z dat¹ i czytelnym podpisem. Jak podkreœla pe³nomocnik prezesa ds. Dzia³u Polskiej Ksi¹ ki Medycznej w Kijowie w 2012 r. 7

8 izba otrzyma³a wiele darów od wydawnictw medycznych. M.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi przekaza³a ksi¹ ki nale ¹ce do profesora, zgromadzone w jego gabinecie. Rozwija siê (zainicjowana przez prezesa ORL w Warszawie) idea wspólnego dzia³ania samorz¹dów zaufania publicznego w ramach wspólnego forum. W ramach wspó³pracy z samorz¹dami zaufania publicznego ORL zorganizowa³a po raz kolejny piknik integracyjny dla cz³onków tych samorz¹dów i ich rodzin, który siê odby³ 1 wrzeœnia 2012 r. Cz³onkowie ORL brali udzia³ w III Miêdzynarodowej Polsko-Gruziñskiej Konferencji Medycznej, która odby³a siê w Tbilisi wrzeœnia 2012 r. Konferencja by³a wspó³finansowana przez nasz¹ izbê. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie kontynuuje wspieranie Polonii medycznej, w szczególnoœci dzia³aj¹cej w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Prezes ORL w Warszawie Mieczys³aw Szatanek 8

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ORL. STANOWISKO OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 30 MAJA 2014 r. w sprawie projektu rozporz¹dzenia

BIULETYN ORL. STANOWISKO OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 30 MAJA 2014 r. w sprawie projektu rozporz¹dzenia STANOWISKO w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjêæ na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Po analizie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 2 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r. STYCZEŃ 05 stycznia dyżur w siedzibie OIL, - udzielenie wywiadu red. Iwonie Górze z Polskiego Radia na temat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r.

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r. Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od 01.01.2012r. Do 31.12.2012 r. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 5 XXIX OZL OIL w Warszawie z dnia 15 maja 2010 r. REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

S T A T U T OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie S T A T U T OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, używająca skrótu

Bardziej szczegółowo

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U.2004.231.2326 z dnia 2004.10.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2014 r. i 01.03.2015 r.) - szkolenie od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014 Sprawozdanie z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak 3 stycznia 30 czerwca 2014 Styczeń 2014 3 stycznia dyżur w siedzibie izby 7 stycznia udział w programie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/14 ORL w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Im. prof. Jana Nielubowicza W WARSZAWIE Teks jednolity na dzień 28.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015 dr n. med. Maciej Nowak Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny tel: +48 22 502 20 99 email: mattianow@gmail.com Warszawa 22.01.2016 r. Raport

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 września 2017 r.

Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 września 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz. 1923 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.18.2016.JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18 45-269 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r. 1 Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE

DOSKONALENIE ZAWODOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE STOPNIOWE DOCHODZENIE DO MISTRZOSTWA 28 MARCA 2017R. Inicjator tematu: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa I GRUPA SAMORZĄDÓW ZAKRES BUDOWNICTWO PODSTAWY PRAWNE Istnieje obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacji

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004 r. Nr 231,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016 KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016 CENTRALNY REJESTR LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW RP STAN NA 30.11.2016 http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.12.2016.EO Opole, dnia 20 czerwca 2016 r. Pani Agnieszka Kania PANACEUM Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej ul. Kazimierza Pużaka 9 45-272 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Załącznik do uchwały Nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą Nr 27/10/VI

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD. 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012

PROTOKÓŁ Z OBRAD. 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012 PROTOKÓŁ Z OBRAD 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012 I. REJESTRACJA DELEGATÓW 8:45 10: 00 Lista obiadowa II. Zwiedzanie SKANSENU 9:00 10:00 III. Prezentacja programu kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013 Styczeń 2013 2 stycznia dyżur w siedzibie OIL 4 stycznia dyżur w siedzibie OIL 8 stycznia spotkanie z panią Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042 Sopot, dnia 08.04.2014 roku sygn.: 000042 OPINIA PRAWNA skierowane przez Zleceniodawcę Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 07.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny: Numer dokumentu LexPolonica: 46049

Stan prawny: Numer dokumentu LexPolonica: 46049 Stan prawny: 2010-04-19 Numer dokumentu LexPolonica: 46049 zmiany: 2005-08-16 Dz.U. 2005.142.1196 2009-01-14 Dz.U. 2008.235.1616 1 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 6 października 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki (Ŝółty PANTONE 012 U) CZĘŚĆ A WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE EWIDENCYJNE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH................................................ (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA. 4-5 grudnia 2014 r. Uniejów

PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA. 4-5 grudnia 2014 r. Uniejów PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA DATA 4-5 grudnia 2014 r. MIEJSCE Uniejów Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach Healthcare Management Academy cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

NA MARGINESIE. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna

NA MARGINESIE. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna NA MARGINESIE Koniecznie przeczytaj Kursy, szkolenia, konferencje Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna 1 2 3 33 37 42 48 50 55 - - - - - - - - - - - - 1 Aktualności 07.01.2014 r. 15.01.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

XXVI ZJAZD. Spis treœci

XXVI ZJAZD. Spis treœci 2 Spis treœci strona Sprawozdanie ORL w Krakowie przedstawione przez jej Przewodnicz¹cego 3 Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 8 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowego S¹du Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY

STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY Załącznik do uchwały nr 8/2011 [30/OZL/VI/2011] STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, zwana dalej Izbą działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej odbywały się zgodnie z harmonogramem. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016 Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej odbywały się zgodnie z harmonogramem. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej spotykało się systematycznie

Bardziej szczegółowo

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta Lidia Zawadzka-Głos Warszawa 14.02017 imię i nazwisko konsultanta Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A nazwa i adres zakładu pracy tel..22 317 97 21, laryngologia@spdsk.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej Sprawozdanie Delegatury Radomskiej Delegatura Radomska skupia lekarzy z terenu byłego województwa radomskiego. Pracą Delegatury kieruje przewodnicząca lek. dent. Ewa Miękus- Pączek. W skład Rady Delegatury

Bardziej szczegółowo

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej Spółka Cywilna Wojciech Niedziela Agata Niedziela ul. Karwacjanów 6 38-300 Gorlice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014 Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej za rok 2014 I Komisja Legislacyjna VII kadencji, powołana została uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dnia 24 stycznia 2014 r. w następującym składzie: - przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

USTAWA O IZBACH LEKARSKICH. adw. Damian Konieczny

USTAWA O IZBACH LEKARSKICH. adw. Damian Konieczny USTAWA O IZBACH LEKARSKICH adw. Damian Konieczny Zakres regulacji Zadania izb lekarskich Zasady działania izb lekarskich Organy izb lekarskich Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu Rejestr Lekarzy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław, I piętro, pokój 1.08 pon. śr. pt. 8:00-15:30 wt. 8:00-16:30 czw. 8:00-17:00 tel. (71) 798 80 55 / 57

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 02.02.2015 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24 00-576 Warszawa tel/fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/15 ORL w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA Tekst jednolity na dzień 18.12.2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 Nr uchwały Data Tytuł uchwały posiedzenia Nr 1/VI/2011 22.11.2011 w sprawie składu Prezydium ORPiP Nr 2/VI/2011

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 LP ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. Działalność 1. Przygotowanie posiedzeń ORPIP, posiedzeń Prezydium, Wg organizacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

mec. Beata Kozyra- ukasiak

mec. Beata Kozyra- ukasiak PRAWO mec. Beata Kozyra- ukasiak 8 paÿdziernika 2014 r. wesz³o w ycie rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 3 paÿdziernika 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Aktualności Centrali Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 06-04-2017 W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ

Bardziej szczegółowo