Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 13 grudnia 2009 r. OIL w Warszawie dzia³a na obszarze województwa mazowieckiego, z wy³¹czeniem powiatów: p³ockiego, miasta P³ock, sierpeckiego i gostyniñskiego. Cz³onkami OIL jest ponad 29 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. ORL liczy 47 cz³onków (38 lekarzy i 9 lekarzy dentystów). W imieniu rady na podstawie uchwa³y nr 26/R-VI/10 w sprawie upowa nienia prezydium do dzia³ania w imieniu Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dzia³a Prezydium ORL licz¹ce 13 osób, w sk³ad którego wchodz¹: prezes Mieczys³aw Szatanek, wiceprezes Krzysztof Makuch, wiceprezes lekarz dentysta Marta Klimkowska-Misiak, wiceprezes przewodnicz¹cy Delegatury Radomskiej Ewa Miêkus-P¹czek, skarbnik Andrzej Sawoni, sekretarz adys³aw Nekanda-Trepka, zastêpca sekretarza Julian Wróbel, cz³onkowie: Renata Dmowska, Aleksander Kotlicki (wybrany na cz³onka prezydium od 5 grudnia 2012 r., w zwi¹zku z rezygnacj¹ kol. Wies³awa Dideñki), Igor Kwaœniewski, Roman Olszewski, Aleksander Pieczyñski, Andrzej W³odarczyk. Zgodnie z regulaminem ORL w Warszawie (uchwa³a nr 5/Z/VI/10 XXIX Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 15 maja 2010 r.) dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sta³e komisje: ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu, ds. rejestracji praktyk lekarskich, ds. sta u podyplomowego, ds. konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia, etyki lekarskiej. Ponadto dzia³aj¹ komisje problemowe: ds. lekarzy dentystów, legislacyjna, wspó³pracy z zagranic¹, ds. m³odych lekarzy, ds. emerytów i rencistów, ds. kultury, sportu i turystyki, ds. poœrednictwa pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych, ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i samorz¹dami terytorialnymi, 1

2 oraz zespo³y: ds. wynagrodzeñ Lekarzy, ds. analiz i wizerunku lekarza i lekarza dentysty. W grudniu 2012 r. powo³ano lidera dzia³añ organizacyjnych celem powo³ania Komisji ds. Doskonalenia Ustawicznego ORL w Warszawie, a tak e utworzono Ko³o Samorz¹du Lekarskiego przy Szpitalu Klinicznym im. Dzieci¹tka Jezus w Warszawie. Wype³niaj¹c obowi¹zki przekazane samorz¹dowi lekarskiemu przez administracjê pañstwow¹, okreœlone w ustawie o izbach lekarskich, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach, rozporz¹dzeniach oraz uchwa³ach Naczelnej Rady Lekarskiej, Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie i jej prezydium w roku 2012 podjê³y 2966 uchwa³, w tym: Ÿ przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 529, w tym 39 lekarzom cudzoziemcom, Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu 581, w tym 52 lekarzom cudzoziemcom, Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzom obywatelom UE 5, Ÿ wpisania lekarza, lekarza dentysty na listê cz³onków OIL 159, Ÿ ograniczenia w prawie wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia 0, Ÿ zawieszenia lub ograniczenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia s¹du lub s¹du lekarskiego albo postanowienia prokuratora 2 (zarz¹dzenia prezesa ORL), Ÿ zawieszenia w prawie wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia 5, Ÿ zawieszenia w prawie wykonywania zawodu z powodu niedostatecznego przygotowania zawodowego 0, Ÿ skierowania do odbycia przeszkolenia z powodu stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu d³u szej ni 5 lat 39, Ÿ stwierdzenia odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu d³u szej ni 5 lat 26, Ÿ powo³ania komisji w sprawie ustalenia stanu zdrowia umo liwiaj¹cego wykonywanie zawodu 7, Ÿ wpisu do rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ 8150 lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ w formie praktyki lekarskiej, 2

3 Ÿ wykreœlenia z rejestru lekarzy, lekarzy dentystów wykonuj¹cych dzia- ³alnoœæ lecznicz¹ w formie praktyki lekarskiej 350, Ÿ powo³ania zespo³ów wizytacyjnych do kontroli praktyk lekarskich 3, Ÿ skierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia sta u podyplomowego ³¹cznie 460 lekarzy i 162 lekarzy dentystów skierowanych do odbycia sta u w terminie od 1 marca 2012 oraz od 1 paÿdziernika 2012 r., Ÿ rekomendacji zak³adów opieki zdrowotnej do wpisu na listê jednostek uprawnionych do prowadzenia sta u podyplomowego lekarza, lekarza dentysty 11, Ÿ wpisu do rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz potwierdzenia spe³nienia warunków kszta³cenia 197, Ÿ ustalenia przewodnicz¹cych i cz³onków komisji konkursowych na stanowisko ordynatora i inne kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia 4, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów na lekarza s¹dowego 5, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów do pe³nienia funkcji bieg³ego s¹dowego 12, Ÿ rekomendowania lekarzy, lekarzy dentystów do pe³nienia funkcji konsultanta wojewódzkiego 8, Ÿ ustalenia wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej, zwolnienia lub odmowy zwolnienia z op³acania sk³adek 432. W 2012 r. rada odby³a 10 posiedzeñ, przy œredniej frekwencji 72,1%. Podjêto 69 uchwa³ oraz 9 stanowisk i 5 apeli. Stanowiska przyjête przez ORL: Ÿ w sprawie szczepieñ zalecanych Ÿ w sprawie opiniowania zmian organizacyjnych w podmiotach leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorstwami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej Ÿ w sprawie projektu ustawy o œwiadomym rodzicielstwie, zg³oszonego przez Klub Poselski Ruch Palikota Ÿ w sprawie rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ Ÿ w sprawie umów uprawniaj¹cych do wystawiania recept refundowanych Ÿ w sprawie finansowania œwiadczeñ zdrowotnych na Mazowszu w 2013 r. Ÿ w sprawie odst¹pienia Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od udzia³u w postêpowaniu konkursowym przeprowadzonym w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ na sta- 3

4 nowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej Ÿ w sprawie zmiany stanowiska ORL z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie odst¹pienia Okrêgowej Izby Lekarskiej od udzia- ³u w postêpowaniu konkursowym przeprowadzanym w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ na stanowiska kierownicze Ÿ w sprawie uchwa³y nr 55/R-VI/12/poufne Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 23 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia postêpowania w przedmiocie niezdolnoœci do wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia lekarza ( ). Apele ORL: Ÿ w sprawie nieprzygotowania przez NFZ mechanizmów niezbêdnych do zapewnienia nale ytego wykonywania przez lekarzy i lekarzy dentystów umów upowa niaj¹cych do wystawiania recept na leki, œrodki spo ywcze specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze œrodków publicznych przys³uguj¹ce œwiadczeniobiorcom Ÿ w sprawie bezprawnego pozbawiania lekarzy prawa do wystawiania recept na niektóre leki Ÿ do lekarzy w sprawie rekomendowania wystawiania od 1 lipca 2012 r. recept na 100% Ÿ do pacjentów Ÿ do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie odby³a szereg spotkañ z przedstawicielami parlamentu, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w sprawach dotycz¹cych aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w szczególnoœci na terenie Mazowsza, a tak e dotycz¹cych komisji orzekaj¹cych w sprawach zdarzeñ medycznych i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy. Goœæmi rady byli: Stanis³aw Karczewski senator RP, Maciej Hamankiewicz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Agnieszka Pachciarz jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sylwia Lis dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ Zdrowotnych MZ, Artur Fa³ek dyrektor Departamentu Leków MZ, Juliusz Krzy anowski doradca ministra zdrowia ds. prawa farmaceutycznego i ubezpieczeñ zdrowotnych, Krzysztof Grzegorz Strza³kowski wicemarsza³ek województwa mazowieckiego, Ewa Szajnocha kierownik Oddzia³u Bezpieczeñstwa Zdrowotnego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, El bieta GoŸdzikowska kierownik Oddzia³u Zdrowia Publicznego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, Ewa agoñska dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego, Andrzej Œliwczyñski dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ. W roku 2012 do czasu odst¹pienia od udzia³u w postêpowaniach konkursowych na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia Okrêgowa Rada Lekarska przeprowadzi³a 22 postêpowania konkursowe, w których wy³oniono ordynatorów, oraz uczestniczy³a w dwóch po- 4

5 stêpowaniach na zastêpców dyrektorów ds. lecznictwa i 47 na stanowisko pielêgniarki naczelnej i oddzia³owej. Prezydium ORL odby³o 26 posiedzeñ, podjêto 2897 uchwa³, piêæ stanowisk i przyjê³o jeden apel. Stanowiska przyjête przez Prezydium ORL: Ÿ w sprawie obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2012 r. ustawy o refundacji leków, œrodków spo- ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych Ÿ w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Ÿ w sprawie wypowiedzi ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza w stacji telewizyjnej TVN24 Ÿ w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Ÿ w sprawie odwo³ania dr. n. med. Andrzeja W³odarczyka z funkcji dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie. Apel Prezydium ORL w sprawie kontraktów szpitali na Mazowszu z NFZ na rok Przy ORL dzia³a Rada Funduszu Samopomocy, która udziela pomocy finansowej w postaci po yczek, zapomóg i odpraw poœmiertnych. W roku 2012 przyznano pomoc finansow¹ w formie: po yczek socjalnych na kwotê z³, po yczek szkoleniowych na kwotê 2000 z³, zapomóg na kwotê z³ oraz odpraw poœmiertnych na kwotê z³. Komisja Legislacyjna ORL w Warszawie w 2012 r. opracowa³a i przekaza³a do NRL 11 opinii do projektów aktów prawnych, zawieraj¹cych uwagi krytyczne i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniami. Niektóre opinie dotycz¹ce projektów szczególnej wagi (oraz gdy termin na ich przekazanie na to pozwala³) komisja zaprezentowa³a ORL lub jej prezydium, uzyskuj¹c dla nich rangê stanowisk. W imieniu rady dzia³a równie, powo³any przez ni¹, pe³nomocnik ds. zdrowia lekarzy, który zajmuje siê g³ównie sprawami lekarzy uzale - nionych od alkoholu i œrodków psychoaktywnych oraz monitoruje ich leczenie. Rok 2012 by³ pierwszym rokiem dzia³ania Rzecznika Praw Lekarza (uchwa³a ORL z grudnia 2012 r.) i jego zastêpców, powo³anych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹. Na podstawie porozumienia z Urzêdem Marsza³kowskim Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zorganizowa³a (dziêki Komisji ds. Sta u Podyplomowego) w okresie sprawozdawczym 10 cykli szkoleñ z bio- 5

6 etyki i prawa medycznego oraz 11 cykli szkoleñ z orzecznictwa lekarskiego dla 560 lekarzy i lekarzy dentystów (cz³onków OIL w Warszawie oraz OIL w P³ocku). Szkolenia prowadzone by³y w ramach realizacji programu sta u podyplomowego. W 2002 r. zjazd powo³a³ Delegaturê Radomsk¹, obejmuj¹c¹ dzia³aniem powiaty województwa mazowieckiego: bia³obrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szyd³owiecki, zwoleñski. Do zadañ delegatury nale y: wykonywanie czynnoœci zleconych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie, organizowanie dzia³añ lokalnego samorz¹du lekarzy, wspó³praca z lokalnymi organami administracyjnymi i samorz¹dowymi, reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów lekarzy z obszaru dzia³ania delegatury oraz nadzór nad dzia- ³alnoœci¹ kó³ samorz¹du lekarskiego z obszaru dzia³ania delegatury. Siedziba Delegatury Radomskiej mieœci siê w Radomiu, przy ul. Przerwy-Tetmajera 13. ORL w Warszawie nadzoruje jednostkê organizacyjn¹: Oœrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów (powo³any uchwa- ³¹ nr 325/R-IV/04 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 30 stycznia 2004 r.), którego dzia³alnoœæ obejmuje: Ÿ Prowadzenie rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy oraz kontrola zarejestrowanych szkoleñ. aktualna liczba zarejestrowanych podmiotów wynosi 413 liczba wprowadzonych zdarzeñ edukacyjnych w 2012 roku wynosi 1284 w ramach nadzoru nad podmiotami prowadz¹cymi kszta³cenie podyplomowe przeprowadzono kilka kontroli formalnych. Ÿ Potwierdzanie dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszym okresie rozliczeniowym rozliczono punkty edukacyjne 3495 lekarzom i lekarzom dentystom. W tej grupie wymagan¹ liczbê 200 punktów uzyska³o 2335 lekarzy. Ÿ Realizacja procedur zwi¹zanych z powrotem do zawodu lekarzy, którzy przez okres d³u szy ni 5 lat nie wykonywali zawodu. W 2012 roku skierowano na sta 29 lekarzy oraz zosta³o wystawionych 88 skierowañ cz¹stkowych dla osób rozpoczynaj¹cych i kontynuuj¹cych przeszkolenie. Z inicjatywy Komisji ds. Lekarzy Dentystów oœrodek we wspó³pracy z Wojewódzk¹ Stacj¹ Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitar- 6

7 nego Meditrans organizowa³ szkolenia, g³ównie z zakresu ratownictwa medycznego, a tak e ró nych dziedzin stomatologii ciesz¹ce siê du ym zainteresowaniem lekarzy dentystów. ORL w Warszawie prowadzi, zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej (www.warszawa.oil.org.pl). ORL w Warszawie wydaje biuletyn Miesiêcznik OIL w Warszawie Puls, przesy³any (bezp³atnie) do cz³onków OIL w Warszawie oraz do okrêgowych izb lekarskich, mediów, polityków, organizacji spo³ecznych itp. Cz³onkowie OIL w Warszawie, którzy wyrazili tak¹ wolê, otrzymuj¹ Puls drog¹ internetow¹. Oprócz bie ¹cych informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci rady, zamieszczane s¹ w nim materia³y o wydarzeniach w ochronie zdrowia, historii medycyny, dzieje rodów lekarskich, informacje o zmianach w prawie medycznym, wywiady z politykami, dotycz¹ce ochrony zdrowia, i liderami opinii w medycynie. Jest to tak- e medium umo liwiaj¹ce publikacje lekarzom pisz¹cym. W roku 2012 wydano 8 numerów Pulsu. Cztery by³y numerami podwójnymi. Lutowo-marcowy zosta³ wydany w takiej formule w zwi¹zku z perturbacjami Naczelnej Izby Lekarskiej zwi¹zanymi ze zorganizowaniem kolporta u (OIL w Warszawie przesy³a na podstawie umowy z NIL Puls wraz z Gazet¹ Lekarsk¹, koszty dzielone s¹ po po³owie). ORL w Warszawie uzyska³a w 2010 r. fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na prowadzenie projektu edukacyjnego E-learning w s³u bie lekarzom, który realizuje doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w trybie zdalnym (e-learning). Na stronie internetowej projektu zamieszczane s¹ programy edukacyjne dla zarejestrowanych uczestników. Projekt realizowany jest od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. W 2012 r. zarejestrowano ok nowych uczestników projektu (ogó³em na koniec 2012 r. zarejestrowanych by³o 2821 lekarzy i lekarzy dentystów), dostêpne by³o 56 programów edukacyjnych, kolejne s¹ przygotowywane (docelowo udostêpnionych ma byæ 70 programów). W siedzibie izby dzia³a Klub Lekarza, w którym m.in. odbywaj¹ siê spotkania i warsztaty lekarzy malarzy, próby chóru Medicantus oraz rozgrywki dru yny bryd a sportowego. Zwracamy siê do Kole anek i Kolegów o przekazywanie aktualnych ksi¹ ek medycznych na rzecz Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych w Kijowie. Proœba o wpis : Dar dla Dzia³u Polskiej Ksi¹ ki Medycznej w Kijowie wraz z dat¹ i czytelnym podpisem. Jak podkreœla pe³nomocnik prezesa ds. Dzia³u Polskiej Ksi¹ ki Medycznej w Kijowie w 2012 r. 7

8 izba otrzyma³a wiele darów od wydawnictw medycznych. M.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi przekaza³a ksi¹ ki nale ¹ce do profesora, zgromadzone w jego gabinecie. Rozwija siê (zainicjowana przez prezesa ORL w Warszawie) idea wspólnego dzia³ania samorz¹dów zaufania publicznego w ramach wspólnego forum. W ramach wspó³pracy z samorz¹dami zaufania publicznego ORL zorganizowa³a po raz kolejny piknik integracyjny dla cz³onków tych samorz¹dów i ich rodzin, który siê odby³ 1 wrzeœnia 2012 r. Cz³onkowie ORL brali udzia³ w III Miêdzynarodowej Polsko-Gruziñskiej Konferencji Medycznej, która odby³a siê w Tbilisi wrzeœnia 2012 r. Konferencja by³a wspó³finansowana przez nasz¹ izbê. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie kontynuuje wspieranie Polonii medycznej, w szczególnoœci dzia³aj¹cej w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Prezes ORL w Warszawie Mieczys³aw Szatanek 8

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ORL. STANOWISKO OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 30 MAJA 2014 r. w sprawie projektu rozporz¹dzenia

BIULETYN ORL. STANOWISKO OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 30 MAJA 2014 r. w sprawie projektu rozporz¹dzenia STANOWISKO w sprawie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjêæ na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Po analizie projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 2 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Marty Klimkowskiej-Misiak za okres 01 stycznia 30 czerwca 2011 r. STYCZEŃ 05 stycznia dyżur w siedzibie OIL, - udzielenie wywiadu red. Iwonie Górze z Polskiego Radia na temat

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/14 ORL w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Im. prof. Jana Nielubowicza W WARSZAWIE Teks jednolity na dzień 28.03.2014

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014 Sprawozdanie z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak 3 stycznia 30 czerwca 2014 Styczeń 2014 3 stycznia dyżur w siedzibie izby 7 stycznia udział w programie

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015 dr n. med. Maciej Nowak Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny tel: +48 22 502 20 99 email: mattianow@gmail.com Warszawa 22.01.2016 r. Raport

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD. 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012

PROTOKÓŁ Z OBRAD. 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012 PROTOKÓŁ Z OBRAD 31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 24 marca 2012 I. REJESTRACJA DELEGATÓW 8:45 10: 00 Lista obiadowa II. Zwiedzanie SKANSENU 9:00 10:00 III. Prezentacja programu kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r. 1 Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą Nr 27/10/VI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie NRL 21 lutego 2003 r. część II (dokończenie z poprzedniego numeru)

Posiedzenie NRL 21 lutego 2003 r. część II (dokończenie z poprzedniego numeru) BIULETYN Nr 3 (77) Rok XIII Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, IV 2003 Posiedzenie NRL 21 lutego 2003 r. część II (dokończenie z poprzedniego numeru) Uchwała nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej Sprawozdanie Delegatury Radomskiej Delegatura Radomska skupia lekarzy z terenu byłego województwa radomskiego. Pracą Delegatury kieruje przewodnicząca lek. dent. Ewa Miękus- Pączek. W skład Rady Delegatury

Bardziej szczegółowo

NA MARGINESIE. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna

NA MARGINESIE. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna NA MARGINESIE Koniecznie przeczytaj Kursy, szkolenia, konferencje Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna 1 2 3 33 37 42 48 50 55 - - - - - - - - - - - - 1 Aktualności 07.01.2014 r. 15.01.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/15 ORL w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA Tekst jednolity na dzień 18.12.2015

Bardziej szczegółowo

XXVI ZJAZD. Spis treœci

XXVI ZJAZD. Spis treœci 2 Spis treœci strona Sprawozdanie ORL w Krakowie przedstawione przez jej Przewodnicz¹cego 3 Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 8 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowego S¹du Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak 2.01.2013 20.12 2013 Styczeń 2013 2 stycznia dyżur w siedzibie OIL 4 stycznia dyżur w siedzibie OIL 8 stycznia spotkanie z panią Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013 Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym zebrała się na 9 posiedzeniach (średnia frekwencja wynosiła 69%). Prezydium ORL zebrało

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki (Ŝółty PANTONE 012 U) CZĘŚĆ A WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE EWIDENCYJNE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH................................................ (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz o roli. lekarskiego [str. 4] Po co nam te izby? [str. 8] Rozmowa z Krystyn¹. rzecznikiem praw pacjenta [str.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz o roli. lekarskiego [str. 4] Po co nam te izby? [str. 8] Rozmowa z Krystyn¹. rzecznikiem praw pacjenta [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza luty 2013 nr 2 Prezes NRL Maciej Hamankiewicz o roli samorz¹du lekarskiego [str. 4] Po

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014 Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej za rok 2014 I Komisja Legislacyjna VII kadencji, powołana została uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dnia 24 stycznia 2014 r. w następującym składzie: - przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 1 Regulamin Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, zwanej dalej w skrócie Biurem OIL oraz Okręgową Izbą Lekarską określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 02.02.2015 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24 00-576 Warszawa tel/fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU VI KADENCJI (1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2011)

SPRAWOZDANIE ROCZNE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU VI KADENCJI (1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2011) Załącznik do uchwały nr 5/2012 SPRAWOZDANIE ROCZNE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU VI KADENCJI (1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2011) [31/OZL/VI/2012] Piętnastoosobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku zebrała

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 13. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 czerwca 2006 r. Warszawa 2006 r. Porz¹dek obrad 13. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042 Sopot, dnia 08.04.2014 roku sygn.: 000042 OPINIA PRAWNA skierowane przez Zleceniodawcę Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 07.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY

STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY Współpraca praca międzynarodowa Europejska Regionalna Organizacja (ERO) FDI Światowa Federacja Lekarzy Dentystów www.erodental.org www.fdiworldental.org Rada Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014 Dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek Warszawa, 10.02.2015r. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 4 Tel./ fax: 22 6229682 e-mail: elzbieta.kozak-szkopek@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. NR UCHWAŁY DATA POSIEDZENIA TYTUŁ UCHWAŁY Nr 1/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

mec. Beata Kozyra- ukasiak

mec. Beata Kozyra- ukasiak PRAWO mec. Beata Kozyra- ukasiak 8 paÿdziernika 2014 r. wesz³o w ycie rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 3 paÿdziernika 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Obywatelstwo/a:. Uzyskany tytuł zawodowy:

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Obywatelstwo/a:. Uzyskany tytuł zawodowy: Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego * i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych w Kielcach Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2016 r.

z dnia 15 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 3/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w okresie od 25 lutego 2013 do 20 listopada 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w okresie od 25 lutego 2013 do 20 listopada 2013 r. Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w okresie od 25 lutego 2013 do 20 listopada 2013 r. 1. Powołanie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. Szanowne Delegatki i Delegaci VII Kadencji, Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU ZAŁĄCZNIK NR 1 "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15 SZEFA KANCELARII SENATU Z DNIA 7 MARCA 2008 R. WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU DATA WPŁYWU NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU 5 październik 2011 r. (PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY)

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy

Konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy Konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy Projekt Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015 Warszawa, 11.02.2016 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel.: 22 502 10 32; fax: 22 502 10 46 e-mail: malgorzatazadurska@wp.pl malgorzata.zadurska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Warszawa, 31 marca 2012 r.

OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Warszawa, 31 marca 2012 r. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza luty/marzec 2012 nr 2/3 Odszed³ prof. Andrzej Szczeklik [s. 9] Co to jest SZOK? [s. 4]

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL

KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL 18 października 2013 Pożegnanie prof. Marii Wierzbickiej KOMISJA STOMATOLOGICZA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo