Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA

2 Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Firma

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zasady ogólne 5 2 Definicje 7 ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE MIENIA 3 Zasady ogólne 17 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 4 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 17 5 Zakres ubezpieczenia 18 6 Wyłączenia odpowiedzialności 19 7 Suma ubezpieczenia 20 8 Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania 21 Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia mienia 9 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie mienia od dewastacji Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych Ubezpieczenie wadliwego użytkowania sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie utraty danych i oprogramowania Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych Ubezpieczenie zepsucia towarów wskutek rozmrożenia 33 Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia mienia 18 Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia Wierzytelność ubezpieczeniowa Warunki zmiany sumy ubezpieczenia 35 ROZDZIAŁ 3 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 21 Zasady ogólne Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Suma gwarancyjna Warunki zmiany sumy gwarancyjnej Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania 40 Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 27 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług powstałe po ich przekazaniu odbiorcy 42 2

4 SPIS TREŚCI 29 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mienia ruchomego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie przez ubezpieczającego (OC przechowawcy) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 46 ROZDZIAŁ 5 POSTANOWIENIA WSPÓLNE UMOWA UBEZPIECZENIA 36 Zasady ogólne Sposób zawierania umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Czas trwania odpowiedzialności WARTY 48 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 40 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 50 SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA/ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 43 Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej 50 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 45 Prawa i obowiązki ubezpieczającego Prawa i obowiązki WARTY Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 54 ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA 48 Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia Wypłata odszkodowania/świadczenia Roszczenia regresowe (zwrotne) Postanowienia końcowe 57 3

5 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA 58 Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA 62 Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA 64 Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA 66

6 rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Zasady ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) HDI FIRMA mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, zwane dalej WARTA, z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpieczającym. 2. W porozumieniu z ubezpieczającymi do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisów niniejszych OWU. 3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ma zastosowanie prawo polskie. 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Niniejsze OWU kierowane są: 1) do przedsiębiorców, którzy spełniają łacznie poniższe warunki: 1) osiągają roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekraczających kwoty zł, 2) wartość posiadanego majątku trwałego i obrotowego nie przekracza kwoty zł. 2) do innych jednostek organizacyjnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a prowadzą ewidencję środków trwałych, których wartość posiadanego majątku trwałego i obrotowego nie przekracza kwoty zł. 7. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia HDI Firma, jest zawarcie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 8. Ubezpieczający, po opłaceniu dodatkowej składki może rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia o następujące ryzyka dodatkowe: 5

7 1) mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju, 2) szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, 3) mienie od dewastacji, 4) mienie w transporcie krajowym, 5) maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne od szkód elektrycznych, 6) wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego, 7) utrata danych i oprogramowania, 8) maszyny i urządzenia przenośne, 9) towary od zepsucia wskutek rozmrożenia, 9. Sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat, może być ubezpieczony: 1) od ryzyk nazwanych wymienionych w ust. 8 pkt. 7 i 8 lub 2) od wszystkich ryzyk zgodnie z zapisami klauzuli nr Ubezpieczający, po opłaceniu dodatkowej składki może rozszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o następujące ryzyka dodatkowe: 1) odpowiedzialność cywilna za produkt, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy, 3) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałej w trakcie jej wykonywania, 4) odpowiedzialność cywilna pracodawcy, 5) odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości, 6) odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego, 7) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego, 8) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców, 9) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 11. Na podstawie klauzuli 01 zawartej w Załączniku nr 1, ubezpieczający może rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 12. Na podstawie klauzuli wymienionych w Załączniku nr 2, na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie: 1) zwiększonych kosztów działalności, 2) kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia. 13. Na podstawie klauzul wymienionych w Załączniku nr 3, na wniosek ubezpieczającego i bez opłaty dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące klauzule: 1) automatycznego pokrycia, 2) stempla bankowego, 3) zmian własnościowych, 4) miejsca ubezpieczenia. 14. Załącznik nr 4 zawiera ofertę specjalną HDI MIKRO FIRMA przeznaczoną dla przedsiębiorców, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów: 1) osiągnęli roczny przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekraczający zł, 2) zatrudniają średniorocznie mniej niż 9 pracowników, 3) wartość majątku ubezpieczanego od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza kwoty zł. 6

8 Definicje 2 Definicje 1. Przez użyte pojęcia ogólne w niniejszych OWU rozumie się: 1) Budowla obiekt budowlany naziemny lub podziemny o charakterze stałym, nie będący budynkiem. 2) Budynek 3) Dane informatyczne 4) Dewastacja (wandalizm) 5) Franszyza redukcyjna 6) Klasa odporności na włamanie 7) Kradzież z włamaniem obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową. informacje wykorzystywane do bezpośredniego przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych (EDP), dane główne i dane związane z transakcjami, przechowywane w plikach danych lub bazach danych. nie związane z kradzieżą z włamaniem i/lub rozbojem umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, tzw. graffiti. ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, która obniża wypłatę odszkodowania o określoną sumę lub ustalony procent. dotyczy urządzenia lub pomieszczenia do przechowywania i/lub transportowania gotówki; rodzaje klas zostały określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 1) zniszczenie, uszkodzenie i/lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego budynku/lokalu, po pokonaniu przy użyciu siły lub narzędzi zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rozboju, 2) zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, 3) zniszczenie, uszkodzenie i/lub zabór mienia po pokonaniu przez sprawcę przeszkody stanowiącej część konstrukcji lub specjalnego zamknięcia środka transportu utrudniającego dostęp do jego wnętrza lub przewożonego w nim mienia. 7

9 8) Lokal 9) Mienie osobiste pracowników 10) Nakłady inwestycyjne 11) Nośniki danych (wymienne) 12) Oprogramowanie 1) budynek, jeżeli zajmowany jest wyłącznie przez ubezpieczającego, w którym prowadzi działalność gospodarczą, 2) wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane wyłącznie przez ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej. należące do pracowników ubezpieczającego rzeczy osobiste: odzież, obuwie, rowery, przedmioty i własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, które w uzgodnieniu z pracodawcą znajdują się w miejscu pracy. Ubezpieczenie mienia osobistego pracowników nie dotyczy wartości pieniężnych, aparatów fotograficznych, urządzeń elektronicznych i audiowizualnych, instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów. udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego/wynajmującego na dostosowanie lokalu lub budynku do rodzaju prowadzonej działalności. materiały umożliwiające gromadzenie informacji, przeznaczone do odczytu maszynowego; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem tylko wtedy, jeśli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie. 1) programy wchodzące w skład systemu operacyjnego, 2) standardowe programy licencjonowane pochodzące z produkcji seryjnej, 3) programy aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej. 13) Osoba trzecia każda osoba, nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. 14) Parking strzeżony 15) Podwykonawca 16) Pracownik teren wydzielony, posiadający ogrodzenie trwale połączone z ziemią, o wysokości co najmniej 1,5 m, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w zapory, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking. przedsiębiorca wykonujący usługi bądź inne czynności powierzone przez ubezpieczającego na podstawie umowy innej niż: umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bądź umowy zlecenia, z tytułu której ubezpieczający opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się także osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tytułu której ubezpieczający opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. 17) Produkt rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. 8

10 Definicje 18) Przechowanie 19) Przedsiębiorca 20) Obrót 21) Rozbój 22) Sprzęt elektroniczny 23) Substancje niebezpieczne 24) Szkoda finansowa (dot. OC) 25) Szkoda w mieniu 26) Szkoda górnicza umowa, w której przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. suma przychodów uzyskanych i należnych ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z działalności prowadzonej przez ubezpieczającego. zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. urządzenia składające się z elektronicznych podzespołów, które wykorzystywane są do przetwarzania danych, przeprowadzania pomiarów, kontroli a także do sterowania procesami. Do urządzeń elektronicznych zaliczamy: sprzęt biurowy i elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt komunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, sprzęt poligraficzny, profesjonalny sprzęt RTV (fonia i wizja), sprzęt alarmowy, pomiarowo - kontrolny i automatyki. stałe, ciekłe, gazowe, termiczne środki drażniące lub zanieczyszczające takie jak: opary, dym, wyziewy, sadze, kwasy, zasady, chemikalia, odpady. szkoda nie wynikająca ze szkody osobowej i rzeczowej. utrata lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru na skutek jednego lub wielu zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, występujących nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli ubezpieczającego. szkoda powstała wskutek prowadzenia prac geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż i robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. 27) Szkoda elektryczna uszkodzenie maszyn i urządzeń elektrycznych lub elektronicznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego. 28) Szkoda osobowa (dot. OC) szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia wraz ze stratami pozostającymi w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem. 9

11 29) Szkoda rzeczowa (dot. OC) szkoda polegająca na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia wraz ze stratami pozostającymi w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem. 30) Szyba o zwiększonej odporności na włamanie szyba o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie, o normatywnej klasie odporności co najmniej P3A, potwierdzonej przez upoważnioną jednostkę badawczą. 31) Środki obrotowe 32) Środki trwałe 33) Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko 34) Ubezpieczenie na sumy stałe towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w używaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części zapasowe, narzędzia. urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, narzędzia produkcyjne, wyposażenie sklepów, magazynów i innych pomieszczeń, środki transportowe, sprzęt elektroniczny oraz niskocenne składniki majątku. system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala we własnym zakresie ubezpieczający, kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednej szkody. W tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania, określona w pkt. 46. system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać maksymalnej wartości ubezpieczanych przedmiotów. W tym systemie ma zastosowanie zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania, określona w pkt ) Udział własny część szkody wyrażona w złotych lub procentach, pokrywana przez ubezpieczającego. 36) Wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego 37) Wartości pieniężne 38) Wartość ewidencyjna brutto niewłaściwe użytkowanie sprzętu elektronicznego w sposób niezamierzony, tj. niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta lub instrukcją użytkowania. 1) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne papiery wartościowe zastępujące w obrocie gotówkę, 2) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców. wartość początkowa przedmiotu wynikająca z ewidencji księgowej, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 10

12 Definicje 39) Wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: 1) w przypadku budynków/lokali i budowli koszt odbudowy lub remontu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, 2) w przypadku pozostałych rodzajów mienia koszt naprawy lub cena nabycia przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. 40) Wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa przedmiotu pomniejszona o kwotę odpowiadającą technicznemu zużyciu. 41) Wody gruntowe naturalne zasoby wodne występujące pod powierzchnią ziemi. 42) Wprowadzenie produktu do obrotu (dot. OC) 43) Wypadek ubezpieczeniowy (dot. OC) 44) Zamek wielopunktowego ryglowania 45) Zamek wielozastawkowy udostępnienie produktu innym osobom w toku normalnej działalności gospodarczej ubezpieczającego; za moment wprowadzenia produktu do obrotu uważa się faktyczne przekazanie produktu do używania, stosowania lub konsumpcji. zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, śmierci, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia powodujące szkodę, przy czym: 1) za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień w którym stwierdzono uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia; 2) w razie wątpliwości - za datę powstania wypadku powodującego szkodę osobową przyjmuje się dzień pierwszego kontaktu z lekarzem w związku z objawami, które były podstawą zgłoszenia roszczenia; 3) wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny lub będące następstwem tego samego wypadku, niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia oraz liczby poszkodowanych - traktuje się jako jeden wypadek ubezpieczeniowy, a za datę jego wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej szkody z serii. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii pod warunkiem, że pierwsza szkoda wystąpiła w okresie ubezpieczenia. zamek powodujący ryglowanie skrzydeł drzwi w futrynie w kilku odległych od siebie miejscach. zamek mechaniczny lub mechaniczno-elektryczny, którego: 1) klucz posiada więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu, 2) nośnik kodu (np. karta magnetyczna, pilot) identyfikuje uprawnienia użytkownika i służy do zwolnienia lub zmiany jego funkcji blokującej. 11

13 46) Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania według tej zasady odszkodowanie oblicza się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości całego mienia na dzień szkody. wzór wyliczenia odszkodowania z zastosowaniem proporcji: wartość szkody x zadeklarowana suma ubezpieczenia odszkodowanie = wartość tego mienia w dniu szkody 2. Przez użyte pojęcia zdarzeń losowych w niniejszych OWU rozumie się: 1) Deszcz nawalny 2) Dym opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. gazowe produkty niepełnego spalania materiałów, stanowiące zawiesinę cząsteczek stałych, gazowych i ciekłych. Szkody spowodowane dymem to każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, w wyniku nagłego i nieprzewidzianego wydobycia się dymu ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 3) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. 4) Huk ponaddźwiękowy fala ciśnieniowa wywołana przez statek powietrzny przekraczający prędkość dźwięku. 5) Huragan 6) Lawina wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody, z zastrzeżeniem, że pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem. gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich lub falistych mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota. 12

14 Definicje 7) Obsunięcie się ziemi zapadanie lub usuwanie się ziemi, z tym, że: 1) zapadanie ziemi to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie, 2) usuwanie się ziemi to ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością ludzką. 8) Ogień spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu towarzyszy dym i/lub płomień. 9) Powódź 10) Śnieg 11) Terroryzm 12) Trzęsienie ziemi 13) Uderzenie pioruna zalanie terenów w następstwie: 1) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących, 2) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych. opad atmosferyczny, który spowodował szkodę poprzez: 1) bezpośrednie działanie ciężaru śniegu na ubezpieczony przedmiot, 2) zawalenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie pod wpływem ciężaru śniegu. Warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest: przekroczenie 85% wartości normowej obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony przedmiot, określonej według obowiązującej normy polskiej Obciążenie śniegiem ; pomiar ciężaru pokrywy śnieżnej o normie powyżej 85% dokonany przez przynajmniej jedną stację meteorologiczną IMiGW, zlokalizowaną na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości normowej w promieniu 100 km od ubezpieczonego przedmiotu. użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia ludzkiego, działanie szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infrastruktury, w celu oddziaływania na rząd lub w celu zastraszenia społeczeństwa bądź jego części. naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (seria wstrząsów) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od środka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera). 1) wyładowanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na przedmiot objęty ubezpieczeniem (bezpośrednie), 2) działanie polegające na spowodowaniu nagłego przepięcia prądu o napięciu wyższym od znamionowego dla danej instalacji bądź urządzenia, wywołane uderzeniem pioruna (pośrednie). 13

15 14) Uderzenie pojazdu 15) Upadek drzew lub masztów 16) Upadek statku powietrznego 17) Wybuch bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego z wyłączeniem: 1) szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez ubezpieczającego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) szkód w pojazdach, 3) szkód w ulicach i drogach. nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub postawionych masztów na ubezpieczone mienie. katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego lub upadek ich części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia. 1) eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest fakt rozdarcia ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, aby wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień, 2) implozja - gwałtowne zgniecenie zbiornika/naczynia ciśnieniowego wskutek ciśnienia zewnętrznego przewyższającego znacznie ciśnienie panujące w jego wnętrzu. 14

16 Definicje 18) Zalanie nagłe i niespodziewane: 1) wydostanie się płynów lub pary spowodowane awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń, 2) cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie jej połączenia z publiczną siecią kanalizacyjną nie należało do obowiązków ubezpieczającego, 3) nieumyślne zalanie wskutek pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wymienionych w pkt. 1), znajdujących się w ubezpieczonych budynkach, 4) samoczynne otwarcie się główek tryskaczowych z przyczyn innych niż ogień, o ile nie nastąpiło ono na skutek prób ciśnieniowych, przebudowy lub naprawy instalacji tryskaczowej lub remontu budynku, 5) zalanie wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie, 6) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, 7) szkody powstałe na skutek stłuczenia akwarium lub innych przedmiotów stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz i zawierających wodę lub inne ciecze. 15

17 16

18 rozdział 2 ubezpieczenie MIENIA 3 Zasady ogólne Niniejszy rozdział reguluje odpowiednio: 1. w 4 do 17 zapisy dotyczące ubezpieczenia mienia oraz ryzyk dodatkowych do ubezpieczenia mienia, tj.: 1) przedmiot i miejsce ubezpieczenia, 2) zakres ubezpieczenia, 3) wyłączenia odpowiedzialności WARTY, 4) sumę ubezpieczenia, 5) sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania, 2. w 18 do 20 zapisy ogólne dotyczące ubezpieczenia mienia, tj.: 1) przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia, 2) wierzytelności ubezpieczeniowej, 3) warunków zmiany sumy ubezpieczenia. 4 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a mianowicie: 1) budynki/lokale i budowle, 2) środki trwałe (w tym sprzęt elektroniczny), 3) środki obrotowe, 17

19 4) mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, depozytu, przechowania, itp.), 5) nakłady inwestycyjne, 6) mienie osobiste pracowników, 7) wartości pieniężne, z zastrzeżeniem pkt Wartości pieniężne powyżej kwoty zł mogą być ubezpieczone pod warunkiem przechowywania ich w schowkach ognioodpornych posiadających atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji. 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, mienie objęte jest ubezpieczeniem w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a mienie osobiste pracowników dodatkowo w każdym miejscu pracy zawodowej pracownika wykonywanej na polecenie ubezpieczającego. Przedmioty osobistego użytku pracowników nie są ubezpieczone w ich pomieszczeniach mieszkalnych. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) drzew, krzewów, upraw, 2) maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego na złom, 3) budowli, maszyn, aparatów, urządzeń technicznych, surowców i innego mienia związanego bezpośrednio z produkcją wydobywczą, 4) budynków w budowie, 5) mienia związanego z produkcją z drewna i wyrobów z drewna, 6) dokumentów, akt i wszelkiego rodzaju innych nośników danych łącznie z danymi, kart kredytowych i płatniczych, 5 7) przedmiotów o charakterze unikatowym takich jak biżuteria, dzieła sztuki, antyki, eksponaty, 8) wzorów, modeli poglądowych i prototypów, 9) linii elektroenergetycznych i transmisji danych poza miejscem ubezpieczenia, 10) węgla na zwałach, 11) pojazdów samochodowych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, chyba że stanowią mienie o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4, 12) towarów przeterminowanych oraz wycofanych lub nie dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres ubezpieczenia 1. WARTA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: 1) ogień, 2) uderzenie pioruna, 3) wybuch, 4) upadek statku powietrznego, 5) powódź, 6) huragan, 7) deszcz nawalny, 8) śnieg, 9) grad, 10) lawinę, 11) obsunięcie się ziemi, 18

20 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 6 12) trzęsienie ziemi, 13) dym, 14) huk ponaddźwiękowy, 15) uderzenie pojazdu, 16) zalanie, 17) upadek drzew lub masztów, 18) akcję ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt WARTA pokrywa szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia losowego zaistniałego również w okresie ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności 1. WARTA nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego, 2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) górnicze, 4) spowodowane naturalnym zużyciem, starzeniem się, trwałym oddziaływaniem czynników eksploatacyjnych oraz naturalnymi ubytkami przedmiotu ubezpieczenia, 5) w budynkach/lokalach/budowlach o charakterze tymczasowym lub przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów, 6) powstałe w obiektach nieczynnych, chyba że WARTA została pisemnie poinformowana o wyłączeniu z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni i ustalone zostały indywidualne warunki zabezpieczenia obiektu oraz pisemnie potwierdzono ochronę ubezpieczeniową, 7) w mieniu nie objętym wymaganą odrębnymi przepisami ewidencją, umożliwiającą ustalenie faktycznego stanu posiadania mienia, 8) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, terroryzmu a także w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez uprawnione władze, 9) powstałe wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 3. WARTA nie odpowiada ponadto za szkody: 1) spowodowane wybuchem wywołanym przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych oraz w silnikach spalinowych, gdy wybuch związany jest z ich naturalną funkcją, lub gdy wybuch spowodowany został normalnym ciśnieniem zawartych w nim gazów, 2) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi zleconymi przez ubezpieczającego osobom nieuprawnionym do wykonywania tych robót, 3) polegające na obsunięciu się ziemi, a będące następstwem wydostania się płynów lub pary spowodowanego awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, jeżeli za stan tych urządzeń odpowiedzialny jest inny podmiot, 4) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub systematycznego zawilgocenia, pleśni i zagrzybienia przedmiotu ubezpieczenia, 19

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner Przedsiębiorcy (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw PZU Doradca Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca NAJWAŻNIEJSZE informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo