MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejk MFA-P1 MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 21). Ewentualny brak zgło przewodniczcemu zespołu nadzorujcego egzamin. 2. Rozwizania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy kadym zadaniu. 3. W rozwizaniach zada rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzcy do ostatecznego wyniku oraz pamitaj o jednostkach. 4. Pisz czytelnie. Uywaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie uywaj korektora, a błdne zapisy wyranie przekrel. 6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie. 7. Podczas egzaminu moesz korzysta z karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj dat urodzenia i PESEL. 9. Zaznaczajc odpowiedzi w czci karty przeznaczonej dla zdajcego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błdne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właciwe. 10. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie bd oceniane. yczymy powodzenia! STYCZE 2010 Za rozwizanie wszystkich zada mona otrzyma łcznie 50 punktów Wypełnia zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO KOD ZDAJCEGO

2 2 ZADANIA ZAMKNITE W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn poprawn odpowied. Zadanie 1. (1 pkt) Rozpatrujemy trzy procesy: zaobserwowane przez astronomów zderzenie galaktyk, zderzenie samochodów w wypadku drogowym, zderzenie czsteczek gazu rzeczywistego. Zasada zachowania pdu jest spełniona A. tylko w zderzeniu galaktyk i samochodów. B. tylko w zderzeniu samochodów i czsteczek. C. tylko w zderzeniu galaktyk i czsteczek. D. w kadym przypadku. Zadanie 2. (1 pkt) Rysunek przedstawia schemat działania pewnego urzdzenia. Wiadomo, e jest to rzeczywiste urzdzenie pracujce cyklicznie. Sporód zda dotyczcych tego urzdzenia fałszywym jest stwierdzenie, e A. jest to silnik cieplny o sprawnoci 40%. B. jest to silnik cieplny oddajcy 60% pobranego ciepła. C. entropia układu złoonego z urzdzenia i jego otoczenia ronie. D. entropia układu złoonego z urzdzenia i jego otoczenia maleje. Zadanie 3. (1 pkt) W obwodach scalonych wykorzystuje si przede wszystkim własnoci A. dielektryków. B. ferromagnetyków. C. półprzewodników. D. nadprzewodników. W= 320J C Q p = 800J Q 0d = 480J 20 0 C Zadanie 4. (1 pkt) wiatło odbite od mokrej powierzchni czsto olepia patrzcego nie pozwalajc na zauwaenie obiektów znajdujcych si przed nami (na przykład wiatło reflektorów nadjedajcego z przeciwka samochodu lub słoce odbijajce si od tafli jeziora). W tym celu stosuje si specjalne okulary eliminujce wiatło odbite. W okularach tych wykorzystuje si zjawisko A. dyfrakcji wiatła. B. odbicia wiatła. C. polaryzacji wiatła. D. załamania wiatła.

3 Zadanie 5. (1 pkt) Nie mona wykaza falowej natury obiektów makroskopowych, poniewa A. czstki o masie spoczynkowej rónej od zera nie maj właciwoci falowych. B. długoci fal,odpowiadajcych takim obiektom s znacznie mniejsze od ich rozmiarów. C. nie pozwala na to zasada nieoznaczonoci. D. prawa mechaniki kwantowej nie s spełnione w mechanice klasycznej 3 Zadanie 6. (1 pkt) Dokocz zdanie: Słoce.. A. jest gwiazd cigu głównego. B. jest zbudowane w około 99% z wodoru. C. znajduje si w centrum Galaktyki. D. zostanie gwiazd neutronow. Zadanie 7. (1 pkt) Obraz widziany w gładkiej kulistej bombce choinkowej jest prosty i pomniejszony A. zawsze, poniewa bombka jest zwierciadłem rozpraszajcym. B. tylko w odniesieniu do przedmiotów wikszych nirednica bombki. C. tylko w odniesieniu do przedmiotów, znajdujcych si dalej nirednica bombki. D. Tylko, gdy ogldamy j z odległoci wikszych nirednica bombki. Zadanie 8. (1 pkt) Dwa samochody jechały w nastpujcy sposób: pierwszy 1,5 godz. z prdkoci 60 km/h, nastpnie 1,5 godz. ze stał prdkoci 100 km/h; drugi przejechał 240 km, jadc połow drogi z prdkoci 60 km/h, a drug połow drogi z prdkoci 100 km/h. W odniesieniu do opisanych ruchów prawdziwym jest stwierdzenie, e A. oba samochody jechały 3 godz. B. oba samochody uzyskały t sam prdkoredni. C. prdkorednia samochodu pierwszego była wiksza ni samochodu drugiego. D. prdkorednia samochodu pierwszego była mniejsza ni samochodu drugiego. Zadanie 9. (1 pkt) Jdro 4 He, w skład którego wchodz dwa neutrony i dwa protony ma mas mniejsz ni suma mas dwóch swobodnych neutronów i dwóch swobodnych protonów. Rónica ta wynika z tego, e A. reakcja syntezy jdrowej zachodzi w wysokich temperaturach. B. masa swobodnego protonu jest mniejsza ni masa swobodnego neutronu. C. podczas reakcji syntezy wydziela si dua ilo energii. D. protony maj ładunek dodatni i odpychaj si sił elektrostatyczn. Zadanie 10. (1 pkt) Elektron w polu elektrycznym moe porusza si A. ruchem jednostajnym prostoliniowych, jeeli pole jest jednorodne. B. ruchem jednostajnie zmiennym, jeeli pole jest jednorodne. C. ruchem jednostajnym lub jednostajnie zmiennym w zalenoci od pola. D. jednostajnym lub jednostajnie zmiennym w zalenoci od prdkoci pocztkowej.

4 4 ZADANIA OTWARTE Rozwizania zada od 11. do 21. naley zapisa w wyznaczonych miejscach pod treci zadania. Zadanie 11. Po cig (4 pkt) Patrol policyjny ciga gangstera. Samochody poruszaj si po drodze podporzdkowanej i zbliaj si do skrzyowania. Drog główn nadjeda inny samochód. Rysunek przedstawia sytuacj pocztkow. Wszystkie pojazdy jad ze stałymi prdkociami. Ich wartoci s nastpujce: gangstera v 1 = 144 km/h = 40 m/s policjantów v 2 = 162 km/h = 45 m/s trzeciego samochodu v 3 = 72 km/h = 20 m/s υ 2 υ 1 υ m 320 m 240 m (1 pkt) Wyka, e policjanci nie dogoni gangstera przed skrzyowaniem.

5 11.2. (3 pkt) Sprawd i odpowiedz, czy trzeci samochód zderzy si z policyjnym, jeeli długoci samochodów s równe 5 m, a ich szerokoci nie uwzgldnimy. 5 Zadanie 12. Pomiar czasu (4 pkt) Autor powieci fantastycznonaukowej opisywał podróe midzygwiezdne, w których załoga opuciła Ziemi i podróowała 5 lat z prdkoci 2, m/s, docierajc do zielonej planety. Planeta nie nadawała si do zamieszkania i statek po wyldowaniu wyruszył w podró powrotn na Ziemi z t sama prdkoci 2, m/s. Po powrocie okazało si, e na Ziemi upłynło prawie 30 lat (2 pkt) Wykonujc odpowiednie obliczenia uzasadnij, e rónica czasów opisana w ksice jest prawdopodobna.

6 (1 pkt) Podaj nazw efektu, w wyniku którego pojawiła si taka rónica czasów (1 pkt) Z zielonej planety astronauci wysłali na ziemi informacj. Oblicz, jak długo biegł informacyjny sygnał wietlny z zielonej planety na Ziemi.

7 Zadanie 13. Laser (4 pkt) (1 pkt) Podaj nazw zjawiska, które decyduje o tym, e wiatło laserowe jest spójne, podczas gdy inne ródła emitujwiatło o małym stopniu spójnoci (3 pkt) Dwa lasery maj jednakow moc. Pierwszy laser wysyła wiatło o czstotliwoci 5, Hz, natomiast drugi wiatło o czstotliwoci 4, Hz. Napisz, który laser wysyła wicej fotonów w tym samym czasie. Uzasadnij odpowied.

8 8 Zadanie 14. Izotop promieniotwórczy (4pkt) Izotop aktynu 89 Ac ulega rozpadowi α (1 pkt) Podaj liczb protonów i neutronów w jdrze Liczba protonów. Liczba neutronów (2 pkt) Ac. 222 Dokocz zapis reakcji rozpadu jdra 89 Ac z uwzgldnieniem liczb atomowych i masowych produktów rozpadu. Wykorzystaj ponisz tabel do identyfikacji jdra, które powstało w wyniku emisji czstki α przez jdro aktynu. W równaniu uyj wybranego z tabeli symbolu. 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 90 Th 91 Pa Ac α (1 pkt) Na podstawie wykresu zalenoci wzgldnej liczby jder 222 aktynu 89 Ac od czasu podaj warto czasu połowicznego rozpadu tego izotopu. N/N 0 1,2 1 0,8 0,6 Czas połowicznego rozpadu 0,4 0,2 wynosi t, s

9 Zadanie 15. Kozłowanie piłki (4 pkt) Podczas kozłowania piłki zmienia si jej pd, a piłka działa na podłog sił wiksz ni jej ciar (1 pkt) Przyjmujc, e piłka kozłowana przez koszykarza ma mas 580 g i uderzajc o podłog ma prdko 12 m/s, a po odbiciu porusza si w gór z prdkoci 10 m/s, uzasadnij, e zmiana pdu piłki wywołana zderzeniem wynosi ok.13 Ns (1 pkty) Piłka podczas odbicia odkształca si i jest w kontakcie z podłog w czasie ok.20 ms. Oblicz redni warto siły działajcej na piłk podczas odbicia.

10 (2 pkt) Odkształcenie piłki podczas odbicia polega na spłaszczeniu o 3 cm. Oszacuj warto współczynnika sprystoci piłki. Uzasadnij dlaczego mona poda jedynie warto szacunkow. Uzasadnienie Zadanie 16. Wady wzroku (4 pkt) Powszechnymi wadami wzroku jest dalekowzroczno i krótkowzroczno (1 pkt) Przedstaw poniej bieg promieni równoległych wpadajcych do oka obarczonego wskazan wad. Oko dalekowzroczne Oko krótkowzroczne

11 16.2. (1 pkt) Dla kadej z wad wpisz nazw soczewki korygujcej. 11 Korekcja dalekowzroczno ci - soczewka Korekcja krótkowzroczno ci - soczewka 16.3 (2 pkt) Przedstaw na rysunkach bieg promieni z uwzgldnieniem korekcji. Uwzgldnij bieg promieni pomidzy soczewk korygujc i okiem oraz w rodku oka. Korekcja dalekowzroczno ci Korekcja krótkowzroczno ci

12 12 Zadanie 17. Energia gwiazd (4 pkt) ródłem energii wysyłanej przez gwiazdy s reakcje termojdrowe zachodzce w ich rdzeniach (2 pkt) Napisz na czym polega reakcja termojdrowa, która zachodzi w gwiazdach i wyjanij, przyczyn wydzielania si energii (2 pkt) Warunkiem zajcia reakcji termojdrowej jest wysoka temperatura i due ci nienie. Wyjanij, dlaczego warunek ten jest konieczny.

13 Zadanie 18. Rozdzielanie szpilek (2 pkt) W szkutnictwie stosuje si gwodzie miedziane zamiast stalowych ze wzgldu na mniejsz podatno na korozj (utlenianie). W pudełku znajdowały si wymieszane gwodzie stalowe i miedziane. Nazwij własnoci miedzi i elaza, które pozwalaj na rozdzielenie gwodzi za pomoc magnesu. Opisz zachowanie si gwodzi w pobliu magnesu. 13 Zadanie 19. Mikroskop optyczny (4 pkt) Mikroskop optyczny jest urzdzeniem, którego działanie mona wyjani na przykładzie układu dwóch soczewek skupiajcych. Mikroskopy maj wymienne obiektywy i okulary, co daje moliwo zmiany powikszenia mikroskopu w zalenoci od rozmiarów obserwowanego przedmiotu. Zarówno okulary, jak i obiektywy mikroskopów maj zazwyczaj podane wartoci powiksze ( 1 pkt) Rozwamy dwa róne okulary mikroskopu oznaczone powikszeniami p 1 i p 2. Wyka w oparciu o znajomo zasady działania mikroskopu i równanie soczewki, e stosunek powiksze p 1 : p 2 = x 2 : x 1, gdzie x 1 i x 2 s odpowiednio odległociami okularu od miejsca, gdzie powstaje obraz tworzony przez obiektyw..

14 (3 pkt) Przyjmujc 25 cm jako odległo dobrego widzenia, oblicz ogniskow okularu, którego powikszenie wynosi 40. Zadanie 20. Promieniowanie słoneczne (2 pkt) Oszacuj natenie promieniowania docierajcego ze Słoca do górnych warstw atmosfery Ziemi. Przyjmij, e moc promieniowania emitowanego przez Słoce wynosi 3, W i odległo od Słoca do Ziemi wynosi 150mln km.

15 Zadanie 21. (4 pkt) Majc do dyspozycji wieccaróweczk, linijk, ekran i soczewk skupiajc o nieznanej ogniskowej, opisz dowiadczenie, pozwalajce na wyznaczenie zdolnoci skupiajcej soczewki (Z). W opisie wymie kolejne czynnoci i wielkoci mierzone oraz wyjanij zaleno matematyczn, z której mona obliczy Z na podstawie pomiarów. 15

16 16 BRUDNOPIS

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesno biologii. 1. Czym si zajmuje biologia? bios ycie, logos nauka, słowo biologia nauka o yciu, zajmuje si budow i czynnociami

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo