Starostwo Powiatowe ul. Skarbowa Stargard Szczeciński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard Szczeciński"

Transkrypt

1 Stargard Szczeciński, dnia 14. Czerwca 2011 r. Nazwisko, imię: Klimaszewski Maciej Adres os. Stefana Batorego 31h/121, Poznań Telefon Starostwo Powiatowe ul. Skarbowa Stargard Szczeciński Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ) zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, położonej w Stargardzie Szczecińskim nr geod. Działki 681 przy ulicy Wielkopolskiej pod nr 30 robót budowlanych polegających na: wybudowaniu przyszkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego poprzez oczyszczenie i zniwelowanie wybranego terenu, ogrodzenie, zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych oraz pomocniczych. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Termin rozpoczęcia robót: (podpis) Przedkładam następujące załączniki zgodnie z art. 30 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo budowlane załączam: 1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 2. Niezbędne szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW DLA DZIECI Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Projektant: mgr inż. arch. Maciej Klimaszewski nr upr. bud. W/16/2008 Egzemplarz nr.. Ilość stron:.. Czerwiec 2011

3 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Dotyczy: Inwestor: obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Data: Formularz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3. Upoważnienie Macieja Klimaszewskiego do reprezentowania inwestora 4. Zaświadczenie Wielkopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP o członkostwie W Izbie oraz posiadanych uprawnieniach budowlanych 5. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 6. Projekt zagospodarowania działki - część opisowa - część rysunkowa 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8. Projekt urządzeń rekreacyjnych - część opisowa - część rysunkowa

4

5

6 Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: magister inżynier architekt Maciej Klimaszewski posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr W/16/2008, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: WP Członek czynny od: r. Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r. Poznań. Zaświadczenie jest ważne do dnia: r. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Nr weryfikacyjny zaświadczenia: WP AA EEB-ADD5 Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

7 OŚWIADCZENIE O sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dotyczy: Inwestor: obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Data: Oświadczam, iż opracowany przeze mnie Projekt Budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. arch. Maciej Klimaszewski nr upr. bud. W/16/2008

8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI CZĘŚĆ OPISOWA Dotyczy: Inwestor: obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Data: Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci na działce o numerze ewidencyjnym 681, obręb ewidencyjny 15 położonej przy ul..wielkopolskiej 30 w Stargardzie Szczecińskim. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki Działka nr ewidencyjny 681 stanowi własność Szkoły Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego. Część działki przeznaczona na plac zabaw jest pokryta powierzchnia trawiastą, znajdują się na niej roślinność wysoka, która pozostanie w stanie nienaruszonym po skończeniu inwestycji, teren posiada dostęp z terenu szkoły, jest płaski, nieogrodzony. Na rzecz placu zabaw planuje się wydzielenie z działki nr 369 terenu o powierzchni 500 m Projektowane zagospodarowanie działki Planuje się budowę obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci. Projektowane urządzenia rekreacyjne nie wymagają podłączenia do żadnej z sieci infrastruktury technicznej. Teren placu zabaw zostanie otoczony płotem panelowym o wys mm i wyposażonym w bramo furtkę o szer mm. Lista urządzeń rekreacyjnych jest następująca: - zestaw zabawowy Amber, nr prod przeplotnia linowa Bemol, nr prod K - linarium Bera, nr prod huśtawka wagowa Dan, nr prod K - huśtawka wahadłowa pojedyncza Diana, nr prod K - huśtawka wahadłowa podwójna Dex, nr prod K - bujak pojedynczy Miś, nr prod ławeczka z oparciem Kaja, nr prod M - tablica informacyjna Ksena, nr prod K - kosz na śmieci Kubek, nr prod M Usytuowanie powyższych obiektów oraz ogrodzenia placu zabaw projektuje się zgodnie z załączonym planem zagospodarowania działki. Dojście do planowanego placu zabaw będzie się odbywać z boiska szkolnego. 4. Bilans terenu dla działki nr ewidencyjny 681 Powierzchnia planowanego placu zabaw: 500 m 2 W tym: Powierzchnia bezpieczna 240 m 2 Powierzchnia komunikacji 50 m 2 Zieleń 210 m 2

9 5. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej Teren objęty zamierzeniem budowlanym inwestora nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryte zostaną relikty kultury materialnej należy powiadomić służby ds. ochrony zabytków. 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Obszar inwestycji nie znajduje się w obrębie terenu górniczego. 7. Warunki gruntowo wodne Na podstawie wykopu kontrolnego stwierdzono, iż na głębokości 1.2 m nie występuje woda gruntowa. Stwierdzono, że na działce zalega grunt rodzimy z grup drobnoziarnistych sypkich jak piaski drobne do średnich o wytrzymałości 1,20 do 2,0 kg/cm2. 8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących oraz przewidywanych zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu Dla terenu objętego inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 9. Realizacja całego zamierzenia budowlanego nie należy do skomplikowanych, ale wymaga opracowania planu BIOZ. 10. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę inwestora tj. nr ewidencyjny 681. Projektant: mgr inż. arch. Maciej Klimaszewski nr upr. bud. W/16/2008

10 INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dotyczy: Inwestor: obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Data: Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Zakres robót obejmuje montaż gotowych obiektów małej architektury urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na działce nr ewidencyjny 681, obręb ewidencyjny 5 znajdującej się przy ul. Wielkopolskiej 30 w Stargardzie Szczecińskim. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki Działka nr ewidencyjny 681 stanowi własność Szkoły Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego. Fragment działki przeznaczony na plac zabaw jest niezabudowany, posiada dostęp z terenu szkoły, teren jest płaski, porośnięty roślinnością trawiastą oraz roślinnością wysoką, teren jest nieogrodzony. 3. Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanej konstrukcji. W zagospodarowaniu działki nie ma elementów, które mogłyby stworzyć bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Podczas realizacji inwestycji nie będzie występować zagrożenie bezpieczeństwa związane z pracami budowlanymi, które będą wykonywane na powierzchni terenu. Oprócz wymienionych robót (montażu gotowych urządzeń rekreacyjnych) nie będą wykonywane inne roboty budowlane mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wyszczególnione w paragrafie 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.). 5. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem przepisów BHP i p.poż. Projektant: mgr inż. arch. Maciej Klimaszewski nr upr. bud. W/16/2008

11

12

13

14

15 PROJEKT URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH CZĘŚĆ OPISOWA Dotyczy: Inwestor: obiektu małej architektury placu zabaw dla dzieci Działka nr 681, obręb ewidencyjny 5 Ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński Data: Instrukcja użytkowania i montażu elementów małej architektury zabawek dla dzieci Wszystkie urządzenia rekreacyjne przewidziane dla tej inwestycji przeznaczone są do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 2. Przygotowanie terenu Przed montażem zestawów zabawek należy wykonać prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez usunięcie części wybetonowanych terenu, wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym, po montażu grunt należy przygotować glebogryzarką pod zasiew trawy prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren przygotować pod montaż nowego ogrodzenia. 3. Instalowanie Elementy należy montować w miejscu zapewniającym minimalny wolny obszar określony dla każdego urządzenia w dalszej części opisu. Należy tak instalować urządzenia, aby podczas zabawy dzieci były zwrócone twarzą w kierunku centrum placu zabaw. 4. Montaż - montaż mechaniczny wykonuje producent urządzeń rekreacyjnych - należy wyznaczyć wolny obszar (oddalony 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg, zlokalizowany na terenie nieuzbrojonym, poza strefą istniejących urządzeń) - wyznaczyć punkty centralne w strefie wg dowolnie przyjętego schematu - wykonać wykopy pod fundamenty o wielkości zależnej od urządzenia, nasiąkliwość fundamentów nie powinna przekraczać 5%, stopień mrozo-odporności nie mniejszy niż F25, beton wytrzymałości B15, możliwe jest również stosowanie fundamentów w postaci elementów prefabrykowanych - ustalić kolejność montażu tak, aby było możliwe montowanie poszczególnych elementów w odpowiedniej kolejności, poszczególne elementy łączone w sposób trwały stanowiące dla siebie podparcie - sprawdzić i wypoziomować wszystkie elementy przed zalaniem fundamentów, zwrócić szczególna uwagę na pomosty, podesty i poziome belki, na których mocowane są huśtawki, przeplotnie lub belki ruchome - wykopy pod fundamenty zalać betonem B15 i ukształtować wierzch fundamentu, następnie uzupełnić gruntem oraz nawierzchnią (wszystkie elementy mocujące urządzenia z fundamentami powinny być usytuowane min 50 mm poniżej poziomu gleby, czy innej użytej nawierzchni), przestrzeń w wykopie wokół stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypełnić pospółką i zagęścić przez ubijanie lub polewanie wodą - roboty monterskie przy urządzeniach powinny wykonywać minimum dwie uprawnione osoby lub producent elementów

16 5. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie - emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych nie występuje - rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie występują - emisja hałasu i wibracji nie występuje - wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne brak negatywnego wpływu 6. Uwagi końcowe Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Projektant: mgr inż. arch. Maciej Klimaszewski nr upr. bud. W/16/2008

17 KARTA TECHNICZNA Amber nr produktu Zestaw zabawowy Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych boki urz¹dzenia wykonane ze sklejki, p³yt HPL lub p³yt HDPE odpornych na wilgoæ œlizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie z ³añcucha kalibrowanego W SK AD ZESTAWU WCHODZ : wie a h=1.0m podest h=1.0m schodki trap - œciana wspinaczkowa h=1.0m trap - koci grzbiet pomost ruchomy pomost linowy œlizg h=1.0m rura stra acka balkonik 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. szczegó³y w dokumentacji producenta Opcje burt: TYP 1 TYP 2 TYP 3 Wymiar urz¹dzenia: x 562 cm - wysokoœæ 330 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 125 cm Powierzchnia upadku 965 x 862 cm > 10 os. > 15 lat powierzchnia upadku UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

18 KARTA TECHNICZNA Bemol nr produktu K Przeplotnia linowa Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie z ³añcucha kalibrowanego szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia: x 200 cm - wysokoœæ 225 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 100 cm Powierzchnia upadku 500 x 300 cm > 3 os. > 15 lat powierzchnia upadku UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

19 KARTA TECHNICZNA nr produktu Bera Linarium Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia: x 400 cm - wysokoœæ 350 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 250 cm Powierzchnia upadku 840 x 840 cm > > os. lat powierzchnia upadku UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

20 KARTA TECHNICZNA nr produktu K Dan Huœtawka wagowa Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych siedziska gumowe szczegó³y w dokumentacji producenta Siedzisko opcjonalnie wyposa one w oparcie Wymiar urz¹dzenia: - d³ugoœæ 300 cm - wysokoœæ 50 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 75 cm Powierzchnia upadku 500 x 200 cm > 2 os. powierzchnia upadku 15 lat UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

21 > KARTA TECHNICZNA nr produktu K Diana Huœtawka wahad³owa pojedyncza Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych siedzisko zawieszone na ³añcuchu technicznym kalibrowanym huœtawka wyposa ona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kube³kowe, koszyczek zapinane ³añcuszkiem p³askie, orle gniazdo szczegó³y w dokumentacji producenta Opcje siedzisk: Siedzisko kube³kowe Wymiar urz¹dzenia: x 200 cm - wysokoœæ 225 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 120 cm Siedzisko typu koszyk Powierzchnia upadku 730 x 175 cm Siedzisko p³askie 1 os. powierzchnia upadku Siedzisko orle gniazdo 15 lat UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

22 KARTA TECHNICZNA Dex nr produktu K Huœtawka wahad³owa podwójna Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych siedzisko zawieszone na ³añcuchu technicznym kalibrowanym huœtawka wyposa ona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kube³kowe, koszyczek zapinane ³añcuszkiem p³askie, orle gniazdo szczegó³y w dokumentacji producenta Opcje siedzisk: Wymiar urz¹dzenia: x 200 cm - wysokoœæ 225 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 120 cm Siedzisko kube³kowe Powierzchnia upadku 730 x 279 cm Siedzisko typu koszyk > 2 os. > 15 lat Siedzisko p³askie Siedzisko orle gniazdo powierzchnia upadku UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

23 > KARTA TECHNICZNA nr produktu Miœ Bujak pojedynczy Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Wykonane z: p³yt HDPE lub ze sklejki odpornej na wilgoæ elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane w stopie betonowej szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia: - d³ugoœæ 103 cm - wysokoœæ 85 cm - wysokoœæ swobodnego upadku h = 45 cm Powierzchnia upadku œrednica 300 cm 1 os. powierzchnia upadku 15 lat UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

24 KARTA TECHNICZNA > nr produktu M Kaja aweczka z oparciem Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia x 62 cm wysokoœæ 75 4 os. UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

25 KARTA TECHNICZNA nr produktu K Ksena Tablica informacyjna na jednej nodze Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Mo e byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych tablica wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 60x80 cm szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia 60 x 19 cm wysokoœæ 200 cm UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

26 KARTA TECHNICZNA nr produktu M Kubek Kosz na œmieci Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Kosz wykonany z: elementów stalowych elementy stalowe malowane proszkowo urz¹dzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych szczegó³y w dokumentacji producenta Wymiar urz¹dzenia 49 x 32 cm wysokoœæ 98 cm UL. FARBIARSKA MOSINA TEL/FAX.:

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo