OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE"

Transkrypt

1 Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 1 (41) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Anna Wildowicz-Giegiel Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku... 3 Henryk Manteuffel Szoege Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych w zależności od źródła energii Andrzej Buszko, Wioletta Wierzbicka Budowanie kapitału relacji w klastrach Grażyna Michalczuk Rachunkowość jako system pomiaru ekonomicznego na potrzeby wewnętrzne jednostki Dorota Żebrowska-Suchodolska Weryfikacja słabej formy efektywności za pomocą testów statystycznych na GPW w Warszawie Piotr Kowalczuk Zachowania i preferencje inwestorów indywidualnych na rynku akcji MISCELLANEA Jarosław Poteraj Systemy emerytalne w Europie Malta Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski Typy społeczeństw a eksploatacja zasobów naturalnych Agnieszka Skowrońska Polityka logistyczna państwa w kontekście zrównoważonego rozwoju Martin Dahl Niemieckie doświadczenia ze społeczną gospodarką rynkową państwo opiekuńcze, czy państwo socjalne?

2 Adrian Burdziak Próba określenia tendencji konwergencji gospodarczej polskich podregionów w latach Jacek Białek, Adam Oleksiuk Czynniki sukcesu w funkcjonowaniu parków technologicznych RECENZJE I INFORMACJE Informacje Anna Gardocka-Jałowiec Wybór kierunku kształcenia a rynek pracy. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu InIT programu Leonardo da Vinci Recenzje Anna E. Grabska Recenzja książki Piotra Pysza pt. Społeczna gospodarka rynkowa ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Iwona E. Bogucka Recenzja książki Bolesława Rafała Kuca pt. Kontrola, kontroling, audyt 3 w Konferencje i seminaria naukowe Społeczna gospodarka rynkowa jako koncepcja polityki gospodarczej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Ełk, lipca 2008 r Rynek pracy a edukacja, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 28 października 2008 r Doktoraty Arkadiusz Niedźwiecki Giełda Papierów Wartościowych jako instytucja alokacji kapitału w Polsce Piotr Kowalczuk Sezonowość stóp zwrotu z akcji a struktura inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bogdan Rogaski Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej S.A Helena Stelmach-Leoniuk Ewolucja funkcji banków komercyjnych w gospodarce współczesnej a rozwój lokalny Adam Wyszkowski Efektywność jako kryterium kształtowania systemu podatkowego

3 STUDIA I ROZPRAWY Anna WILDOWICZ-GIEGIEL 1 ETYCZNY WYMIAR KONSUMPCJI W ŚWIETLE WYZWAŃ XXI WIEKU Streszczenie Niniejszy artykuł jest próbą szerszego spojrzenia na konsumpcję z perspektywy etyki. Zwraca uwagę na społeczne i ekologiczne skutki nieodzownie towarzyszące procesowi konsumpcji, co zaczęto już dostrzegać w latach 70-tych XX wieku. W tym kontekście formułuje się zarówno pojęcie konsumpcji etycznej, jak i ideę etycznego konsumenta. Zgodnie z takim podejściem, etyczny konsument, przyjąwszy w pełni odpowiedzialność moralną za ilość i jakość dóbr i usług przez siebie konsumowanych może w istotny sposób zapobiegać występowaniu negatywnych efektów zewnętrznych, będących wynikiem niedoskonałości mechanizmu rynkowego. Przesłanki etyczne tkwią zatem u podstaw ekologizacji konsumpcji. Ruchy ekologiczne stanowiły z kolei przyczynek do powstania współczesnego ruchu konsumenckiego, określanego mianem konsumeryzmu etycznego. Traktując konsumpcję w kategoriach etycznych, konsumenci etyczni starają się wobec tego dokonywać wyborów konsumenckich, uwzględniając to, w jaki sposób towary są wytwarzane, dystrybuowane, użytkowane, a następnie utylizowane. Rozpowszechnienie idei etycznego konsumenta wśród społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych pozwoliło na wykształcenie się pewnej świadomości ekologicznej, a także przyczyniło się do większej wrażliwości społecznej na problemy nierozerwalnie związane z konsumpcją. Słowa kluczowe: konsumpcja, etyka, ekologizacja konsumpcji, konsumeryzm etyczny THE ETHICAL DIMENSION OF CONSUMPTION IN THE LIGHT OF CHALLENGES OF XXI CENTURY Summary This article is an attempt to look at consumption from an ethical point of view. It highlihts social and ecological consequences of ethical consumption that indispensably accompany the consumption process, which was already discerned in 1970s. In this context the notions of both ethical consumption and ethical consument are formulated. According to such approach the ethical consumer, having taken full moral responsibility for the amount and quality of goods and services which he consumes is able to minimize the side effects which are perceived as a result of an imperfect market mechanism. The ethical premises form the basis for the environmentalism of consumption. The ecological movements, in turn, represented a contribution to the development of the contemporary consumer movement referred to as ethical consumerism. Ethical consumers, considering consumption in terms of ethics, are trying to make consumer decisions taking into account the way in which commodities are manufactured, distributed, used and utilized. The spread of the idea of ethical consumer among societies of developed countries allowed not only the development of a certain kind of ecological consciousness but also contributed to a greater sensitivity to the problem that is inseparably connected with consumption. Key words: consumption, ethics, environmentalism of consumption, ethical consumerism 1 Dr Anna Wildowicz-Giegiel jest pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

4 4 Anna Wildowicz-Giegiel 1. Wstęp Ostatnie dekady XX wieku to czas, kiedy miały miejsce istotne zmiany w sferze konsumpcji społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. W obliczu trwałej degradacji środowiska naturalnego, będącej konsekwencją przyspieszonego rozwoju, jaki miał miejsce po II wojnie światowej, pojawiło się wówczas pytanie o jego dopuszczalne granice, co sygnalizowali już 30 lat temu m.in. autorzy raportu Klubu Rzymskiego. Gwałtowne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego stało się przesłanką do powstania ruchów ekologicznych i wykształcenia się świadomości ekologicznej w szerszych kręgach społeczeństwa. Jednym z podstawowych warunków, niezbędnych do zahamowania negatywnych procesów degradujących środowisko naturalne oraz poprawy jakości życia człowieka, są niewątpliwie przeobrażenia w sferze konsumpcji, a to z kolei wymaga istotnych zmian postaw i zachowań konsumenckich. Wybory konsumentów nie są czymś zupełnie przypadkowym, lecz stanowią z reguły odzwierciedlenie modelu kulturowego, a ściślej rzecz biorąc, systemu wartości, w obrębie którego wytwarza się i konsumuje określone dobra. Współczesny konsument odczuwa coraz częściej negatywne skutki nadmiernej konsumpcji, nieuzasadnionej ani względami biologicznymi, ani też społeczno-kulturowymi. Odrzuca zatem przypisywane erze konsumpcji nadmierne przywiązanie do wartości materialnych, w tym konsumpcyjnych, opowiadając się za konsumpcją zrównoważoną, w trosce o środowisko i społeczeństwo. Zwraca również uwagę nie tylko na skutki ekologiczne, ale i społeczne, jakie towarzyszą procesowi konsumpcji. Celem artykułu jest przedstawienie konsumpcji w wymiarze etycznym dzięki m.in. pokazaniu negatywnych skutków jej towarzyszących, takich jak: zanieczyszczenie środowiska, upowszechnienie się konsumpcyjnego stylu życia oraz polaryzacja przestrzenna, która powoduje podział społeczeństw na bogatą Północ i biedne Południe. Warto przy tym podkreślić, iż współczesny konsumeryzm etyczny, jako ruch konsumencki, próbuje ująć konsumpcję w kategoriach etycznych, mając na celu przede wszystkim nakłonienie konsumenta do tego, aby dzięki swoim świadomym decyzjom konsumpcyjnym wyrażać jednocześnie poparcie dla przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. 2. Specyfika zachowań konsumpcyjnych w dobie globalizacji Współczesne społeczeństwa przechodzą stopniowo od epoki nowoczesności (modernizmu) do ponowoczesności (postmodernizmu), a to niesie ze sobą przeobrażenia w systemie wartości. Epoka modernizmu była m.in. okresem uprzemysłowienia, sztywnych różnić społecznych, nacjonalizmu i kultury masowej. Tymczasem epoka ponowoczesna charakteryzuje się przede wszystkim zróżnicowaniem struktur i rozczłonkowaniem kultury. Oprócz niej wciąż jednak obecna jest kultura masowa, w której to najważniejszą wartością pozostaje konsumpcja, a jej potężnym wehikułem reklama.

5 Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku 5 MODERNIZMU Rozum Postęp Nauka Uniwersalizm Praca Rzeczywistość Oszczędność Wysiłek Wolność Naród Obowiązek Moralność Bezinteresowność Wartości epoki modernizmu i postmodernizmu Źródło:[Mazurek Łopacińska 2003 s. 49]. TABELA 1. WARTOŚCI POSTMODERNIZMU Pluralizm Zróżnicowanie Fragmentaryzacja Globalizacja Wielokulturowość Wizerunek Pomieszanie Łączenie wartości przeciwstawnych Brak hierarchii Tolerancja Ludyzm Popularność Dokonująca się rewolucja informacyjna i dynamiczny wzrost usług w gospodarce są zwiastunami nowej ery. Społeczeństwo z kapitalistycznego przekształca się w globalne. Zmianie ulegają dotychczasowe wartości przypisywane kulturze modernistycznej. W miejsce starych wartości wkraczają nowe, typowe dla kultury postmodernistycznej. Brak w niej uniwersalnych punktów odniesienia czy jednolitej ideologii. Postmodernizm zawiera w sobie m.in.: antyformy, grę, szansę, anarchię, dekonstrukcję, ironię, zróżnicowanie, jak i pewne podobieństwa. Stanowi to wyraźną opozycję, w stosunku do poprzednich cech, którymi odznaczał się modernizm. W związku z czym produkcja w postmodernistycznym ujęciu traci swój dotychczasowy status kreatora najważniejszych wartości w gospodarce, a praca i oszczędność przestają być najważniejszymi wartościami kulturowymi [Fault Firat Venkatesh 1995 s. 250]. Współczesna kultura konsumencka nie mieści się już w żadnych konkretnych granicach, ponieważ przyjmuje coraz bardziej globalny charakter. Pojawienie się kultury masowej przyczyniło się niewątpliwie do upodobniania się nowych wzorów spożycia i zachowań konsumenckich. Zetknięcie się z obcymi kulturami stało się możliwe dzięki środkom masowego przekazu, zwłaszcza telewizji i Internetowi. Procesom tym sprzyja ożywiony ruch turystyczny oraz częste migracje ludności. Prowadzi to do umacniania się kultury masowej czy też tzw. homogenizacji kulturowej [Bogunia-Borowska, Śleboda 2003 s. 34]. Do głównych czynników homogenizacji konsumpcji zalicza się [Bywalec 2007 s. 145]: procesy globalizacji gospodarki prowadzące do tworzenia się tzw. globalnej kultury produkcyjnej i konsumpcyjnej; wzrost mobilności ludzi w wymiarze przestrzennym (turystyka, migracje zarobkowe) oraz społeczno-zawodowym (awanse w hierarchii zawodowej i społecznej);

6 6 Anna Wildowicz-Giegiel przyspieszenie procesów urbanizacji, tj. powstanie dużych miast oraz konurbacji, a więc obszarów gęsto zaludnionych; przesuwanie się i zacieranie faz cezur życia ludzkiego (dzieciństwo, młodość, wiek średni, starość), w tym emancypacja ludzi starszych; upodobnianie się stylów życia poszczególnych grup społecznych i wiekowych; zachodzące procesy detradycjonalizacji zachowań konsumpcyjnych; upowszechnienie się Internetu i telefonii bezprzewodowej. Szczególnie ważną rolę w procesie homogenizacji kulturowej wydają się odgrywać osiągnięcia w dziedzinie elektronicznego przetwarzania informacji i transmisji satelitarnej. Kreują one tzw. nadrzeczywistość. Zdaniem Vattimo (1992), społeczeństwo żyje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, na które niezwykle silny wpływ wywierają elektroniczne media. Świat przez nie kreowany staje się rzeczywistością. W związku z czym pojawia się aspekt tzw. hiperrzeczywstości, rozumiany jako skłonność i zamiłowanie członków danej kultury do konstruowania własnej rzeczywistości. Konsumenci z wielkim entuzjazmem włączają się w proces takiej właśnie stymulacji. Pojawia się kultura cybernetyczna, która oznacza społeczną transformację wywołaną na skutek nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Te osiągnięcia technologiczne pozwalają na kreację nowych form własnej tożsamości, sposobów komunikacji i konsumpcji [Fuat Firat, Venkatesh 1995 s. 253]. Można powiedzieć, iż kultura globalna jest kulturą zawieszoną w próżni, nie związaną z jakimkolwiek czasem, miejscem, ani też przestrzenią geograficzną. Kultura ta wywiera jednak ogromny wpływ w procesie kształtowania świadomości współczesnego człowieka. Oprócz tendencji, wspomnianej uprzednio, homogenizacji konsumpcji występuje równocześnie zjawisko całkowicie odwrotne, zwane heterogenizacją kulturową. Narastające zróżnicowanie zachowań konsumpcyjnych określane mianem heterogenizacji konsumpcji stanowi niejako odpowiedź na negatywne skutki towarzyszące globalizacji. Procesom tym sprzyja m.in. postępująca demokratyzacja konsumentów oraz poszerzanie się obszaru wolności obywatelskich. Jedną z podstawowych cech współczesnego, postmodernistycznego kapitalizmu jest zdecentralizowany pluralizm prowadzący do różnorodności zachowań zarówno jednostek, jak i grup społecznych. Rozwój demokracji, a ściślej rzecz biorąc, demokratyzacja coraz większych obszarów ludzkiej aktywności stwarza możliwość nieskrępowanego zachowania się ludzi, którzy kierują się osobistymi preferencjami niemal we wszystkich pełnionych przez siebie rolach, co pozwala im na swobodne i świadome dokonywanie wyborów konsumenckich. Poszerzenie obszaru wolności jednostki gospodarującej, w tym konsumenta, wiąże się m.in. z dezaksjologizacją współczesnych społeczeństw. Postmodernistyczna kultura wyzbyła się wszelkich autorytetów, znosząc hierarchie wartości i wiążące normy zachowań, poszerzając znacznie zakres autonomii, również w odniesieniu do wyborów konsumenckich. Oznacza to tym samym marginalizację roli religii oraz tradycji w kształtowaniu codziennych zachowań ludzi. Zanik nadrzędnych wartości i ideologii sprawił, iż nie można się już opierać wyłącznie na dotychczasowych stylach życia. Istnieje wielość stylów, dzięki którym jednostki dążą do samorealizacji oraz do ekspresji swoich uczuć i poglądów. Poszukiwania przez konsumentów własnego stylu

7 Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku 7 życia prowadzą do przeobrażenia struktury społecznej. W miejsce klas społecznych powstają mikrostruktury, co umożliwia pełniejsze zaspokajanie potrzeb. Duże znaczenie w tym procesie odgrywa wielokulturowość, która to uzyskuje powszechną akceptację. Społeczeństwo ulega zatem procesom daleko idącej fragmentaryzacji i dekompozycji. Współczesną kulturę postmodernizmu określa się często erą globalnej cywilizacji, bez barier przestrzennych i czasowych. W kulturze tej zaznacza się wyraźny prymat indywidualizmu. Jednakże paradoksalnie zauważa się też, iż oprócz indywidualizmu występuje również skłonność do zachowań kolektywnych. Odnosi się to szczególnie do konsumpcji masowej, charakteryzującej się obecnością wielu indywiduów, które egzystują na danym rynku i konsumują podobne produkty [Weiss 2003 s. 269]. Stąd też z jednej strony mamy do czynienia z procesem homogenizacji kulturowej, którą jakże często utożsamia się z kulturą globalną oraz tendencją do unifikacji stylów życia, z drugiej zaś strony występuje zjawisko zupełnie jej przeciwstawne heterogenizacja kulturowa, a więc dążenie do zaakcentowania swojej odmienności oraz próba kreacji własnej tożsamości ze względu na realizację indywidualnych wartości, również w obszarze konsumpcji. Procesy globalizacji są uwikłane w szerszy kontekst ekonomiczny, kulturowy i społeczno-polityczny. Konsumenci, należący do globalnej kultury konsumenckiej, łączą oraz potrafią skojarzyć ze sobą te same pojęcia i wartości z określonymi miejscami, ludźmi czy rzeczami. W podobny sposób postrzegają równocześnie określone: symbole, marki, zachowania, doświadczenia lub postawy. Podkreśla się tym samym, że zbiorem wspólnych wartości podzielanych przez konsumentów są: nowoczesność, wolność i indywidualny wybór [Rachocka 2008 s. 153]. Globalizacja konsumpcji nie stanowi z pewnością procesu jednolitego i spójnego, lecz ma zdecydowanie charakter zróżnicowany i wielokierunkowy, co świadczy o tym, iż wymaga ona wieloaspektowej analizy. Z jednej strony obserwuje się bowiem negatywne następstwa konsumpcyjnego stylu życia społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, z drugiej natomiast mają miejsce pozytywne, ze społecznego punktu widzenia, tendencje związane z ograniczaniem nadmiernej konsumpcji. Wyrazem krytyki egoistycznej jednostki, nastawionej wyłącznie na poszukiwanie własnej przyjemności, jest m.in. pojawienie się etycznego konsumeryzmu. W imię solidaryzmu społecznego podejmuje się zatem szereg niezwykle pożądanych działań i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka oraz zwierząt. 3. Idea etycznego konsumeryzmu Kultura zachodnia, promująca wartości konsumpcyjne i materializm, przyczyniła się do pojawienia się hiperkonsumpcji, tj. konsumpcji nadmiernej i nieracjonalnej, także w takich krajach, jak Polska, które wraz z początkiem lat 90-tych wprowadziły zasady gospodarki rynkowej. W przypadku tych właśnie gospodarek mamy do czynienia z utrzymującą się wciąż jeszcze fascynacją wartościami transmitowanymi przez współczesną kulturę masową, w centrum której znajduje się indywiduum owładnięte wizją sukcesu materialnego [Jachnis 2007 s. 360]. Silne aspiracje konsumpcyjne polskiego

8 8 Anna Wildowicz-Giegiel społeczeństwa to nie tylko rezultat niedoborów, jaki występował w okresie realnego socjalizmu, lecz przede wszystkim konsekwencja przeobrażeń zachodzących w obrębie jego systemu wartości. Rosnące niezwykle szybko potrzeby i aspiracje w zakresie konsumpcji, stymulowane dodatkowo przez intensywną reklamę oraz szeroki wachlarz dostępnej niemal natychmiast, tj. na kredyt, oferty rynkowej, prowadzą oczywiście do gwałtownego wzrostu jej rozmiarów, wskutek czego pojawia się problem racjonalności konsumpcji. Problem efektywności konsumpcji, czy też, inaczej mówiąc, jej racjonalności, dotyczy konsumpcji pozytywnej, a zarazem twórczej, tj. takiej, która służy człowiekowi, rozwija go i czyni lepszym. Niestety, patrząc na racjonalność merytoryczną współczesnej konsumpcji, należy zauważyć, iż pomimo coraz większej ilości dóbr, które są tańsze i relatywnie łatwo dostępne, co świadczyłoby przecież o znacznym postępie w tym zakresie, dostrzega się raczej jej regres. Dzięki postępowi technologicznemu oraz organizacyjnemu, jaki miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, znacząco poprawiła się efektywność procesów wytwarzania i dystrybucji. Pozwala to wytwarzać więcej, szybciej, a co najważniejsze taniej. Wzrost efektywności produkcji jest bez wątpienia zjawiskiem niezwykle korzystnym zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. Oznacza tym samym możliwość zaspokojenia rozbudzonych potrzeb konsumpcyjnych coraz większej części społeczeństwa. Jednakże taka konsumpcja nadmierna i nieuzasadniona, nastawiona głównie na dostarczanie przyjemności w myśl filozofii Epikurejczyków, prowadzi niezwykle często do marnotrawstwa dóbr i ludzkiej energii. Narastanie zjawisk marnotrawstwa konsumpcyjnego to oznaka tego, że owo pożądanie najrozmaitszych wartości użytkowych, istniejących lub takich, które znajdują się tylko wyłącznie w sferze projektów i ludzkiej wyobraźni, nie ma już nic wspólnego z racjonalnością w sensie ekonomicznym. I tak, zdaniem A. Tofflera, amerykańskiego socjologa i futurologa, mentalność racjonalnego posiadania i użytkowania dóbr jest wypierana przez mentalność wyrzucania. Stąd też nic w tym dziwnego, iż w warunkach dalszego skracania cyklu życia produktów nie byłoby przesadą mierzenie wzrostu gospodarczego wielkością przyrostu odpadów. Konsumpcjonizm, a wraz z nim marnotrawstwo zasobów, przeniknął wraz z rozprzestrzenianiem się kultury masowej również do krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Wartości przypisywane kulturze indywidualistycznej, takie jak poczucie niczym nieskrępowanej wolności, a więc demokratyzacja pragnień i chęć osiągnięcia wysokiego standardu życia są zjawiskiem powszechnie akceptowanym wśród społeczeństw, dla których konsumpcja materialna stanowi rzeczywistą oznakę postępu i dobrobytu. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych dostrzega się coraz częściej raczej przesyt nadmierną konsumpcją. W związku z tym narasta krytyka wobec niepohamowanej konsumpcji i podejmuje się liczne próby jej racjonalizacji, mając na uwadze przede wszystkim dobro człowieka i środowiska. Ze względu na fakt, że wysoka konsumpcja nie spełniła pokładanych w niej niegdyś nadziei, mamy do czynienia z czymś, co określić można rozczarowaniem lub znużeniem konsumpcją. J.K. Galbraith stwierdził, iż: Oczekiwano, że nieustanny wzrost materialnego dobrobytu rozwiąże wszystkie problemy. Tymczasem on sam stał się naszym głównym problemem [Albinoski 1996 s. 115]. Nie dziwi więc fakt, iż w pewnych kręgach społeczeństwa wyłoniły się grupy proklamujące potrzebę powro-

9 Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku 9 tu do umiarkowanej, powściągliwej konsumpcji Ogólnie rzecz biorąc, czynnikami stymulującymi do dekonsumpcji są takie zjawiska, jak [Bywalec 2007 s ]: narastanie znużenia i rozczarowanie wysoką konsumpcją oraz pogłębiająca się świadomość potrzeby jej racjonalizacji, chociażby ze względu na zdrowie samego człowieka; obniżenie się rangi konsumpcji jako efekt przeobrażeń w systemie wartości jednostki; postępująca serwicyzacja i dematerializacja konsumpcji; ochrona środowiska naturalnego, a zwłaszcza jego nieodnawialnych zasobów. Nowa jakość konsumpcji nie jest już jedynie utożsamiana z przyjemnym i wygodnym życiem, lecz zmierza w kierunku konsumpcji zrównoważonej. Troska o środowisko stała się bazą, na której zrodził się zielony konsumeryzm [Lewicka-Strzałecka 2006 s. 148]. Ruch ten głosi, iż konsumenci mogą i powinni się przeciwstawiać degradacji środowiska na różne sposoby, poczynając od kupowania produktów przyjaznych środowisku, a kończąc na świadomym rezygnowaniu z nadmiernej konsumpcji. Zielony konsumeryzm ma niewątpliwie istotny wpływ na proekologiczną reorientację społeczeństwa w kierunku produktów bezpiecznych i przyjaznych środowisku naturalnemu. Warunkiem zahamowania negatywnych procesów degradujących środowisko naturalne i pogarszających jakość życia człowieka są istotne zmiany w sferze konsumpcji. Postuluje się konieczność wprowadzenia ekologizacji konsumpcji, u podstaw której tkwią przesłanki etyczne, a więc troska o dobrobyt i jakość życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Ekologizacja konsumpcji powinna opierać się na oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyjnych, szczególnie tych, które cechują się wysoką chłonnością, rzadkich i nieodnawialnych zasobów, czy też tworzących groźne odpady pokonsumpcyjne. Nawołuje się jednocześnie do nabywania i konsumowania dóbr pozostawiających niewielką ilość odpadów pokonsumpcyjnych oraz dóbr ekologicznych, w tym głównie żywności. Ekologizacja konsumpcji wyraża się również w niekonsumowaniu dóbr pochodzących z niehumanitarnych hodowli, jak i z niewolniczej lub nisko opłacanej pracy ludzi [Bywalec 2007 s. 138]. Zwrócenie uwagi na problem dewastacji środowiska dało nie tylko impuls do wykształcenia się świadomości ekologicznej w ramach współczesnych społeczeństw, lecz było m.in. bezpośrednią przyczyną narodzin etycznego konsumeryzmu. W ten sposób powstał nowy ruch konsumencki, zwany konsumeryzmem etycznym, który podejmuje próbę oceny konsumpcji w kategoriach etycznych. Każdy bowiem zakup oznacza poparcie dla określonego producenta, oraz akceptację warunków, w jakich towar jest wytwarzany, dystrybuowany, użytkowany i utylizowany. Etyczny konsumeryzm usiłuje zatem uświadomić społeczeństwu globalne konsekwencje zachodniego wzorca konsumpcji, wymuszając też niejako na samym producentach konieczność podejmowania pewnych działań na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnej. Chociaż udział produktów etycznych w globalnym rynku pozostaje wciąż relatywnie niewielki, to coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, iż ta, nie wykorzystana jeszcze dotąd, nisza rynkowa może być źródłem potencjalnych zysków.

10 10 Anna Wildowicz-Giegiel Wykorzystanie idei społecznej odpowiedzialności w strategii marketingowej firmy odgrywa niezwykle pozytywną rolę, gdyż ułatwia dostęp spółki do kapitału, a co najważniejsze, wzmacniania jej wartości w długim okresie. Rosnące oczekiwania klientów, rządów i społeczeństw modyfikują tradycyjne cele gospodarcze zawężone jedynie do odpowiedzialności wobec akcjonariuszy, co zaczynają respektować nie tylko globalne koncerny, lecz również przedsiębiorstwa lokalne [Pichola, Rum 2008 s ]. Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że wybory konsumenckie są równoważne z głosowaniem na określoną firmę, zmuszając je do społecznej odpowiedzialności. Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych daje szybki dostęp do informacji o warunkach życia oraz działalności przedsiębiorstw na całym świecie. Proces społecznego uświadamiania relacji, jakie zachodzą pomiędzy poziomem własnej konsumpcji a sytuacją siły roboczej produkującej towary, następuje coraz szybciej. Opinia publiczna krajów rozwiniętych okazuje się być największym sojusznikiem wykorzystywanej ludności w krajach biednych. Nagłaśnianie przypadków nieetycznych praktyk, stosowanych przez wielkie korporacje międzynarodowe inwestujące w krajach rozwijających się, tj. w: Chinach, Indiach, Wietnamie czy Hondurasie, mają jednak na celu niezamykanie istniejących tam fabryk, lecz poprawę panujących warunków pracy, jak również monitorowanie i egzekwowanie ich przestrzegania. Etyczny konsument wyraża swój protest przeciwko wyzyskowi w epoce globalizacji, konsumując bardziej niż dotychczas świadomie. Można tutaj mówić o wykształceniu się pewnej wrażliwości społecznej, ponieważ konsument zaczyna dostrzegać jaki wpływ ma jego własna konsumpcja na innych, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Bycie etycznym konsumentem oznacza kupowanie produktów nieszkodliwych zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa. I tak, etyczny konsument nabywa wyłącznie jajka wiejskie lub też stara się bojkotować pewne produkty, które wytwarza się, nie przestrzegając jakichkolwiek praw związanych z ochroną środowiska, czy z respektowaniem podstawowych praw człowieka. Jako przykład można podać skandal, jaki wstrząsnął firmą odzieżową GAP we wrześniu 2007 roku, kiedy wyszło na jaw, iż w indyjskich firmach, którym GAP zlecał szycie ubrań, pracowały dzieci. Bojkotując produkty, trzeba jednak mieć na uwadze to, jaki będzie los takiego dziecka, jeśli straci ono pracę. Bowiem zwalniani z fabryk nieletni zamiast wracać do szkoły, znacznie częściej trafiają do zajęć jeszcze bardziej cięższych i niebezpiecznych. Taki los spotkał m.in. dziewczynki wyrzucone z pracy w szwalni, w marokańskim mieście Meknes, w roku Większość z nich zajęła się wówczas prostytucją. Według Tallontire (2001), etyczny konsument odznacza się trzema zasadniczymi cechami, mianowicie zwraca uwagę na kwestie środowiskowe oraz stopień przestrzegania praw człowieka i zwierząt [Wheale, Hinton 2007 s. 303]. Istnieje spora grupa konsumentów wyjątkowo wrażliwych na sprawy związane ze środowiskiem, w tym z ochroną i prawami zwierząt, jak i na problemy etyczne wynikające z tytułu: łamania praw człowieka, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniania nieletnich, sprzedaży broni represyjnym reżimom itp. Dzięki świadomej rezygnacji z konsumpcji produktów, których warunki wytwarzania budzą moralną dezaprobatę, konsumenci mogą wyrażać swoją osobistą niechęć wobec nieetycz-

11 Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku 11 nych praktyk. Konsumenci podejmują zatem próbę przeciwstawienia się działalności firm, które z żądzy czystego zysku wyzyskują swoich pracowników, zatruwają środowisko, stosują tanią, brudną technologię lub współpracują z lokalnymi reżimami. Czynią to, powstrzymując się od dokonywania zakupów produktów danej firmy. Etyczny konsument może jednocześnie zachęcić przedsiębiorstwa do finansowania oświaty, kultury, zdrowia czy pomocy, jeśli będzie wybierać produkty firm, które przeznaczają część swoich zysków na cele społecznie użyteczne. Oznacza to, iż firmy społecznie odpowiedzialne znajdują szczególne uznanie w oczach swoich klientów. Stosowanie skutecznej, długoterminowej strategii społecznej odpowiedzialności przynosi niewątpliwie obopólne korzyści, co zaczyna dostrzegać coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Wiele z nich zmieniło swoją dotychczasową politykę promocyjną i zamiast reklam z blondynkami zachwalającymi ich produkt, bierze udział w działalności charytatywnej, czy też prowadzi własne programy społeczne. Przykładem tych ostatnich z wymienionych inicjatyw są m.in. akcje dożywiania dzieci (Danone), adopcji i rodzin zastępczych (PKO S.A.), albo wspierania regionu (Orlen program partnerski dla Płocka). Jednym z przejawów etycznego konsumeryzmu jest m.in. inicjatywa zwana Fair Trade. Organizacja Fair Trade Federation to partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, gwarantujące, iż producenci otrzymują godziwą zapłatę za wykonywaną pracę, mają możliwość zrzeszania się, a ich prawa w odniesieniu do płacy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy są egzekwowane [Connolly 2006 s. 357]. Niezwykle ważne okazują się być również ekologiczne przesłanki, jakimi kieruje się organizacja zmierzająca do zapewnienia większej sprawiedliwości w handlu międzynarodowym. Promowane przez nią metody wytwarzania dóbr powinny być przede wszystkim zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a więc przyjazne środowisku naturalnemu. Ideę sprawiedliwego handlu jako pierwsze próbowały wprowadzić w życie organizacje chrześcijańskie w USA, zajmujące się wcześniej działalnością typowo charytatywną. Istota ich działania polegała początkowo na sprowadzaniu produktów z biednych krajów, przy czym były to przeważnie wyroby rękodzielnicze, a następnie sprzedawania ich na lokalnych jarmarkach. Kolejny etap, to lata 60-te, w których powstał ruch społeczny stanowiący wyraz buntu młodych Europejczyków przeciwko dyktatowi międzynarodowych korporacji i modelowi globalnego rynku. Ówcześni aktywiści występowali w obronie interesów producentów z krajów Trzeciego Świata, głosząc hasła Trade not Aid, tj. handel zamiast pomocy [Sikorski 2007 s. 13]. Fair Trade to nie tylko więc organizacja, ale pewien ruch społeczny, czyli działalność organizacji pozarządowych na rzecz promocji sprawiedliwego handlu, ale i sami konsumenci, zgłaszający popyt na produkty Fair Trade. Organizacje sprawiedliwego handlu od lat 80-tych zaczęły wspierać małych producentów towarów rolnych, odbierając od nich całe dostawy, gwarantując im również pewne finansowanie, oraz wypłacając premie na projekty rozwojowe na rzecz społeczności lokalnej, przeznaczane z reguły na budowę szkół lub szpitali. Takie produkty, jak: kawa, herbata, czekolada, suszone owoce, sok, ryż i przyprawy stały się wkrótce podstawowymi artykułami sprzedawanymi w ramach tej organizacji. Obecnie najbardziej znanym przykładem takiego właśnie produktu jest kawa, sprzedawana jako Cafedirect w Wielkiej Bry-

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 609 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 16 TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska,

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo