Dokument Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny POLSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA SZTUK OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII A O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA, DO OBROTU NA RYNKU CATALYST PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treśd niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO : 21 WRZESIEO 2011 Autoryzowany Doradca:

2 WSTĘP Dokument Informacyjny dla Obligacji na okaziciela serii A Polsport Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarkach Tabela 1: Dane Emitenta Firma: Polsport Group Sp. z o.o. Siedziba: Żarki Adres: ul. Kościuszki 4 Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Tel./Fax: 34/ WWW: Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. Siedziba: Częstochowa Adres: ul. Dąbrowskiego 7 Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Tel./Fax: 34/ WWW: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst objętych Dokumentem Informacyjnym Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A w łącznej liczbie (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) PLN każda, na łączną kwotę ,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) PLN, wyemitowanych przez Polsport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach. Oprocentowanie Obligacji wynosi 15% w skali roku. Okres zapadalności Obligacji wynosi 12 miesięcy. Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały opisane w rozdziale 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na CATALYST. Dokument Informacyjny 2

3 Spis treści WSTĘP... 2 Rozdział 1 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju Emitenta Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Ryzyko rozwiązania współpracy z renomowanymi markami Ryzyko nieściągalności należności spowodowane długoterminowym odraczaniem płatności Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych Ryzyko związane z rozwojem sieci franczyzowej Ryzyko związane z wyborem lokalizacji nowych punktów handlowych Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych, w szczególności zmian związanych z polityką fiskalną i różnicami w ich interpretacji Ryzyko konkurencji Ryzyko zdarzeo losowych Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko płynności obligacji Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst Rozdział 2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Rozdział 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Cel emisji Wielkośd emisji Wartośd nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokośd i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązao Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego Obligacjom Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania Obligacji Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym Rozdział 4 Dane o Emitencie Podstawowe dane Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa na podstawie których Emitent został utworzony Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Historia Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Dokument Informacyjny 3

4 4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Strategia rozwoju Emitenta Analiza SWOT Prognozy finansowe Otoczenie rynkowe Emitenta Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowao Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta Struktura udziałowców Emitenta Rozdział 5 Sprawozdania finansowe Emitenta Sprawozdanie finansowe za okres od r. do r Opinia i raport biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku Rozdział 6 Informacje dodatkowe Rozdział 7 Załączniki Odpis z właściwego rejestru dla Emitenta Ujednolicony aktualny tekst umowy Emitenta Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym Dokument określający warunki emisji Obligacji Definicje i objaśnienia skrótów Wykaz tabel, rysunków i wykresów Dokument Informacyjny 4

5 Polsport Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział 1 Czynniki ryzyka Poniżej zaprezentowano szereg czynników, które mogą w mniejszym lub większym stopniu zagrozid działalności Emitenta. Wiedza na ich temat może pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji o zaangażowaniu kapitału w obligacje na okaziciela Spółki. Stopieo oddziaływania przedstawionych czynników może byd różny w poszczególnych okresach czasu. Inwestor podejmując decyzję o zaangażowaniu kapitału, powinien byd w pełni świadomy zagrożeo, jakie może nieśd inwestycja w obligacje na okaziciela Emitenta. Dokładne przeanalizowanie czynników ryzyka dotyczących zarówno działalności Emitenta jak i branży, powinno pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Inwestorzy muszą mied również świadomośd, iż nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeo na jakie narażony jest Emitent, gdyż otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje jest niezwykle złożone i podlega ciągłym zmianom Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju Emitenta Podmioty gospodarcze z myślą o rozwoju swojej działalności ustalają precyzyjne cele na przyszłośd, których realizacja ukierunkowana jest na osiągnięcie sukcesu rynkowego oraz na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zdobycie odpowiednio wysokiej pozycji w branży wymaga przemyślanego planowania i konsekwentnej realizacji wytyczonych celów krótko- i długoterminowych, przy jednoczesnej dbałości o działania bieżące, będące składową planu rozwoju ustalanego w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Realizacja strategii obranej przez Emitenta zakładającej stworzenie sieci sklepów franczyzowych orbea irowery oraz poszerzenie asortymentu poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi producentami znanych i profesjonalnych brandów z branży, może nie zostad zrealizowana w takim stopniu jak założono w planach, bądź zostanie osiągnięta z opóźnieniem. Może to stad się za sprawą słabych wyników nowych brandów, które mogą spotkad się ze znacznie niższym od zaplanowanego przez Emitenta zainteresowaniem ze strony Klientów. W konsekwencji ich niskiej dochodowości, Spółka będzie musiała zoptymalizowad swoją ofertę za pomocą selekcji nieopłacalnych marek, jak również zastępowad produkty oferowane przez tych producentów sprzętem i wyposażeniem rowerowym nowych partnerów, co może mied dodatkowo przełożenie na osiągnięcie założonych wyników finansowych. Na ryzyko niezrealizowania zaplanowanej strategii rozwoju może wpłynąd wiele innych nieprzewidzianych czynników. Czynniki wewnętrzne pozostające w obrębie działao spółki, determinujące powodzenie zaplanowanych działao strategicznych, to przede wszystkim trafnośd decyzji podejmowanych przez Zarząd Emitenta czy zaangażowanie pracowników zatrudnionych w firmie. Najczęściej przyczyną nieodpowiednich decyzji kierownictwa jest błędna ocena sytuacji w poszczególnych branżach, co negatywnie wpływa na realizację założonych celów. Realizacja długoterminowych celów strategicznych wymaga profesjonalnego przygotowania i odpowiedniej ilości czasu. Zarząd Emitenta stara się podejmowad odpowiednio przemyślane decyzje i działania, aby Spółka osiągnęła najważniejsze cele strategii rozwoju w najbliższych latach. Zarządzający Spółką, Pan Krzysztof Wieczorek, dysponuje dogłębną wiedzą o rynku rowerowym, sięgającą początków kształtowania się tej branży do jej obecnej formy. Kluczową jest doskonała orientacja Prezesa Zarządu w realiach sektora, w ryzykach i możliwościach, jakie się w nim przewijają. Wszelako podejmowane decyzje poprzedzone są zawsze dogłębną analizą rynku oraz wsparte wieloletnim doświadczeniem i świadomością potencjału rozwoju własnej działalności. Elementem ograniczania ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeo jest prowadzenie w Spółce bieżących analiz wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających istotny wpływ na jej działalnośd. Emitent rozpoczął już realizację założonej strategii rozwoju prezentując w dniach od r. do r. pierwszy modelowy sklep irowery/orbea Store, w ramach otwarcia ogólnopolskiej sieci franczyzowej Orbea Store. Dokument Informacyjny 5

6 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W zależności od branży, w której działa firma, sprzedaż produktów, usług lub towarów może podlegad sezonowym wahaniom. Cechą charakterystyczną branży rowerowej jest właśnie występująca w niej sezonowośd sprzedaży. Głównym okresem zwiększonych przychodów są I i II kwartał roku kalendarzowego. Użytecznośd produktów oferowanych przez Polsport Group jest znikoma podczas pory zimowej. Sezonowośd sprzedaży wpływa na zmniejszenie przychodów, co może wiązad się z okresowymi problemami płynnościowymi i zaburzeniami w regulacji zobowiązao, jak również wpływad na pogarszanie wyników finansowych. Pomimo spadku przychodów, firma musi ponosid koszty magazynowania oraz utrzymania licznych punktów sprzedażowych na terytorium całego kraju. Spółka Polsport Group minimalizuje ryzyko sezonowości sprzedaży w dwojaki sposób. Po pierwsze, asekurację przed ryzykiem stanowi aktywna oferta sprzętu rowerowego wraz z wyposażeniem kierowana głównie do uprawiających sport wyczynowo. Zawodowi sportowcy nie zważają na warunki atmosferyczne, uczestniczą w zawodach organizowanych w krajach, w których są dogodne warunki do jazdy na rowerze. Drugim krokiem ku skutecznemu niwelowaniu ryzyka jest przystąpienie przez Emitenta do emisji obligacji na okaziciela, która pozwoli Spółce zwiększyd wartośd magazynu i zintensyfikowad sprzedaż u progów sezonów najnowszymi kolekcjami. Zwiększenie potencjału wartości magazynowych daje ogromne przełożenie na wyniki finansowe. W celu ograniczenia ryzyka Emitent dopasowuje również wielkości stanów magazynowych i nakładów na reklamę i marketing do kalendarza Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Polsport Group Sp. z o.o. opiera swoją działalnośd o wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zdobywane w przeszłości, jak również nabywane w bieżących kontaktach handlowych. Pracownicy Spółki to ludzie młodzi, znani i cenieni w branży, którzy zapewniają profesjonalną obsługę sprzedażową oraz serwisową, dbają o bardzo dobre relacje z Klientami, przeprowadzają liczne szkolenia dla sklepów partnerskich i sieci sprzedażowych. Wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej Polsport Group przekazywane jest personelowi sklepów partnerskich, który wykorzystuje zdobytą wiedzę, zwiększając swój profesjonalizm oraz efektywnośd obsługi klientów. Za proces pozyskiwania i pierwszy kontakt z Klientami odpowiada Prezes Spółki. Właściciel osobiście dobiera pracowników, których zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami. Ryzyko dłuższej, nieplanowanej absencji Prezesa, Emitent ogranicza poprzez gruntowne przygotowanie przedstawicieli handlowych do rzeczowego dialogu biznesowego oraz przez scedowanie części odpowiedzialności za proces handlowy, zwłaszcza w fazie po podpisaniu umowy. Działanie to ma na celu eliminowad ryzyko braku ciągłości współpracy z Kontrahentami pod nieobecnośd osoby zarządzającej Spółką. Wiedza pracowników ma stanowid gwarancję zaufania Klientów względem Emitenta i byd kluczową przy kontynuowaniu kontraktów, a aktywny kontakt osoby Prezesa z każdym z Klientów ma na celu bieżące monitorowanie i koordynowanie warunków poszczególnych umów. Taki stały nadzór pozwala w przyszłości skutecznie kreowad kształtem nowo zawieranych umów. Odejście kluczowych pracowników nie będzie stanowiło groźnej w skutkach bariery handlowej Prezes Spółki jest w stanie do czasu zatrudnienia nowego personelu kierowad procesem sprzedażowym oraz docelowo przeszkolid nowo pozyskanych pracowników. Do dnia sporządzenia Dokumentu nie występowała w Spółce wysoka rotacja zatrudnienia - odpowiednio prowadzona polityka kadrowa zapewnia personelowi korzystne, konkurencyjne warunki zatrudnienia, dba o budowanie więzi zespołu ze Spółką, efektywnie motywuje ofertą specjalistycznych szkoleo oraz zapewnia możliwośd szybkiego rozwoju zawodowego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w pierwszej kolejności podczas procesu rekrutacji Emitent dokonuje selekcji personelu pod kątem znajomości branży, oferty, stylu rynku, co finalnie odnajduje przełożenie w eksponowaniu najlepszych atutów oferty Spółki Ryzyko rozwiązania współpracy z renomowanymi markami Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Polsport Group sp. z o.o. znalazła się w gronie najwytrwalszych dystansowców rodzimego sektora. Bogate doświadczenie przełożyło się na sukcesywne nawiązywanie kontaktów oraz stałą współpracę z partnerami, zaliczanymi do najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Współdziałanie ze znanymi i cenionymi przez klientów producentami sprzętu rowerowego stanowi dla Emitenta wizytówkę świadczonej jakości i profesjonalizmu. Dokument Informacyjny 6

7 W drodze czynionych sukcesji konkurentów istnieje naturalnie ryzyko utraty partnerów handlowych. Niejednomyślnośd w sprawie warunków umowy, wygaśnięcia terminu współpracy, decyzji producentów o własnej dystrybucji mogą doprowadzid do zakooczenia kooperacji handlowej. Negatywnym echem dla powyższego jest zawsze indywidualna interpretacja klienta, nieprzewidywalnośd jego reakcji, brak lojalności nie do samego sprzętu ale do marki, co finalnie odbija się na bezpośredniej realizacji osiągnięcia planowanych poziomów sprzedaży. Ryzyko to Emitent minimalizuje poprzez monitorowanie ofert firm konkurencyjnych oraz elastyczne dostosowywanie zasad współpracy z producentami sprzętu do potrzeb i specyfiki polskiego rynku. W celu utrzymania zadowalających relacji z producentami, Emitent pełniąc dla nich rolę bezpośredniego przedstawiciela na rynku krajowym, dba o przemyślaną i efektywną promocję Brandów, z którymi współpracuje. Akcje marketingowe bazują na reklamowaniu poszczególnych produktów podczas licznych wystaw, targów i szkoleo. Istotnym czynnikiem wpływającym na minimalizację ryzyka jest sytuacja, w której Polsport Group z roku na rok zwiększa udział poszczególnych brandów w rynku, co pozytywnie wpływa na relacje partnerskie oraz współpracę Ryzyko nieściągalności należności spowodowane długoterminowym odraczaniem płatności Dla zapewnienia terminowej płatności zobowiązao, przedsiębiorstwa muszą prowadzid konsekwentną i odpowiednią politykę zarządzania rozrachunkami. Spółka zaopatrując odbiorców udziela im tzw. kredytu kupieckiego, co powoduje odroczenie w płatnościach. Nie można wykluczyd, że w przyszłości Klienci w przypadku pogorszenia sytuacji w branży mogą mied problemy z regulowaniem zobowiązao wobec Emitenta. Obecnie ryzyko to jest minimalizowane poprzez współpracę z firmami factoringowymi. Dodatkowo Spółka dokonuje okresowych kontroli procesów zarządzania należnościami przede wszystkim w zakresie: - jasno sprecyzowanych warunków upustów i rabatów, - procedur kontroli rzetelności wystawianych faktur, - blokowania dostarczania produktów przy przekroczeniu limitu bądź wstrzymaniu płatności. Emitent współpracuje również z Krajowym Rejestrem Długów (KRD), skąd czerpie informacje o niesolidnych klientach. W razie problemów ze ściągnięciem należności może użyd odpowiedniego narzędzia, jakim jest groźba wpisania nierzetelnych Klientów na listę KRD. W najbliższym czasie zagrożenie nieściągalności należności będzie niwelowane w skuteczny sposób poprzez ubezpieczenia należności oraz poprzez korzystanie z factoringu administracyjnego, który niweluje koszty związane z technicznymi usługami administracyjnymi typu księgowanie, dokonywanie rozliczeo transakcji bezgotówkowych i innych Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Zinformatyzowanie, logistyka oraz zarządzanie danymi Emitenta ma ogromne znaczenie dla działania całego przedsiębiorstwa. Jednym z kanałów dystrybucji i sprzedaży towarów jest internetowa platforma służąca do przyjmowania zamówieo i przetwarzania transakcji handlowych w procesie logistycznym pod nazwą Strefa Klienta. Klient logując się unikalnym loginem i hasłem do Strefy Klienta ma możliwośd bieżącego podglądu stanów magazynowych Polsport Group sp. z o.o., automatycznie uzupełnianych przez ów system. Każdy Klient ponadto widzi status swoich zamówieo (bieżących i historycznych) oraz zobowiązao w stosunku do hurtownika. Za pomocą dostępu do Internetu i odpowiedniej platformy, Spółka oferuje swoim klientom możliwośd płatności kartą płatniczą oraz korzystania z programu magazynowo sprzedażowego, a także ułatwia komunikowanie się pomiędzy systemem Emitenta a sklepami partnerskimi i klientami detalicznymi. Istnieją ryzyka nagłych awarii sieci informatycznych, czasowego zatrzymania pracy, nieprawidłowego funkcjonowania oprogramowania do przetwarzania transakcji handlowych i zarządzania bazą danych, bądź całkowitej utraty danych. Wystąpienie powyższych zdarzeo może narazid Emitenta na kosztowne naprawy i spowodowad opóźnienia w realizacji zamówieo, a tym samym odbid się negatywnie na efektywności prowadzonej przezeo polityki finansowej. Niesprawny system informatyczny może również przyczynid się do utraty zaufania klientów i pogorszyd wizerunek całej firmy. Dlatego też Spółka na bieżąco monitoruje bezpieczeostwo systemu informatycznego oraz systematycznie i kompleksowo archiwizuje posiadane dane. W celu maksymalnej ochrony danych, Emitent zabezpiecza wewnętrzne serwery przed utratą zasilania, co Dokument Informacyjny 7

8 pozwala bezpiecznie zamknąd otwarte systemy i zapisad wszelkie niezbędne zmiany w danych. Na ewentualnośd zaniku zasilania następuje samoczynne bezpieczne zamknięcie systemów i zapisanie wszelkich bieżących danych eliminując ryzyko ich utraty. Dodatkowo, Emitent powziął już stosowne kroki uzyskania finansowania zewnętrznego na wdrożenie informatycznej platformy opartej o najnowsze oprogramowanie pozwalające na pełną integrację przyszłych jednostek wchodzących w skład sieci franczyzowej. W tym celu Emitent złożył wniosek o dotację unijną z działania 8.2 rozwój rynku B2B, będący na etapie rozpatrywania. Zarząd Spółki uważa, że istnieją duże szanse na jego pozytywne rozpatrzenie Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych Pomimo ujemnego wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Polsport Group Sp. z o.o. za rok 2010, Emitent nie identyfikuje zagrożenia dla realizacji przyjętych (pkt ) prognoz finansowych, ponieważ strata netto spowodowana była wyłącznie brakiem prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę we wskazanym okresie. Emitent rozpoczął prowadzenie operacyjnej działalności gospodarczej od dnia 01 stycznia 2011 r po dokonaniu w dniu r aportu w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: POLSPORT KRZYSZTOF WIECZOREK. W kontekście dodatnich wyników ww. działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo POLSPORT KRZYSZTOF WIECZOREK, nie istnieje w opinii Emitenta zagrożenie dla realizacji prognoz przedstawionych w dokumencie. Jednakże ze względu na inne uwarunkowania oraz dużą złożonośd otoczenia rynkowego Emitenta, może zaistnied sytuacja, w której przyjęte prognozy finansowe (patrz pkt Prognozy finansowe ) nie zostaną zrealizowane. Spółka funkcjonuje bowiem w otoczeniu silnie konkurencyjnym, w którym obecni są dystrybutorzy działający w podobny sposób jak Polsport Group Sp. z o.o. w oparciu o umowy na wyłącznośd ze znanymi producentami sprzętu rowerowego i wyposażenia rowerowego. Nie można również wykluczyd, iż w trakcie prognozowanego okresu może wystąpid szereg czynników, które uniemożliwią realizację określonych celów. Emitent będzie minimalizował ryzyko niezrealizowania prognozy finansowej poprzez systematyczny monitoring uzyskanych wyników finansowych, porównywanie ich z zakładanymi celami finansowymi oraz modyfikacje opracowanego modelu biznesowego i strategii działania. W oszacowaniu planowanych dochodów Spółki warto nadmienid, że Emitent do niedawna posiadał cztery własne sklepy detaliczne. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia własnych sklepów pozwalają w odpowiedni sposób określid potrzeby swoich Klientów tak, by w odpowiedni sposób sprostad ich oczekiwaniom Ryzyko związane z rozwojem sieci franczyzowej Strategia rozwoju Emitenta zakłada zwiększenie skali działalności operacyjnej poprzez rozwój sieci detalicznej pod marką irowery/orbea Store z wykorzystaniem modelu franczyzy. Osiągnięcie zakładanych celów sprzedażowych oraz dochodowościowych jest uzależnione między innymi od właściwej selekcji franczyzobiorców czy standardów obsługi klienta. Istnieje ryzyko, że w skutek zaistnienia różnych incydentalnych wydarzeo wypracowana renoma i dobre imię całego systemu franczyzowego zostanie nadszarpnięte a osłabienie lub nawet utrata zaufania klientów do marki w konsekwencji skutkowad będzie zahamowaniem tempa rozwoju sieci franczyzowej oraz zakładanego wzrostu planowanych przychodów. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Spółka będzie przykładad należytą uwagę do skrupulatnej i szczegółowej kontroli wypełniania przez franczyzobiorców wytycznych zawartych w licencji franczyzowej ze szczególnym naciskiem na realizację podręcznika operacyjnego, a w nim kwestii organizacyjnych tj. dyscyplina pracy, standardy jakości produktów, koncepcja Corporate Identity (identyfikacji wizualnej firmy), zakres obowiązków poszczególnych pracowników itd Ryzyko związane z wyborem lokalizacji nowych punktów handlowych Strategia rozwoju Emitenta bazuje na stworzeniu sieci wyspecjalizowanych sklepów rowerowych w oparciu o model franczyzowy. Stąd też, jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sukcesie jest wybór odpowiednich lokalizacji nowych placówek. Istnieje ryzyko, że w przypadku wyboru części lokalizacji, podjęte decyzje okażą się nietrafione, a nowo otwarte sklepy nie będą osiągad zadowalającej wielkości obrotów. W takiej sytuacji istnieje zagrożenie, że okres zwrotu z inwestycji w nowe punkty sprzedaży detalicznej okaże się dłuższy od zakładanego, co może istotnie negatywnie przełożyd się na przyszłą sytuację finansową Emitenta. Dokument Informacyjny 8

9 Ponieważ wolą Spółki jest znalezienie jak najbardziej trafnych lokalizacji, nowe punkty będą dobierane poprzez staranną analizę szczegółowych ustaleo zawartych w umowie franczyzy tj. usytuowanie nowych placówek w miastach liczących powyżej 5 tysięcy mieszkaoców, przestrzeganie odpowiednich parametrów wielkości powierzchni, lokowanie placówek przy ulicach o charakterze handlowym. Ponadto, odpowiednio wyselekcjonowane punkty sprzedaży będą tożsame do modelowego, co oznacza, że w finalnej postaci będą wyróżniad się zunifikowanym wyglądem witryn jak i aranżacją wnętrz, co znacznie ułatwi rozpoznawalnośd marki Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski Działalnośd Emitenta na rynku związana jest z siłą nabywczą konsumentów, uzależnioną między innymi od sytuacji makroekonomicznej i od koniunktury gospodarczej w Polsce. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wahaniach wskaźników ekonomicznych w kraju, a tym samym decydujących o stanie branży rowerowej są: polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. Mają one wpływ m.in. na: system podatkowy, podaż pieniądza, wysokośd stóp procentowych i kursów walutowych, tempo wzrostu PKB, dynamikę wzrostu płac, poziom inflacji, wielkośd deficytu budżetowego i zadłużenie zagraniczne oraz stopę bezrobocia. Jakiekolwiek niekorzystne zmiany powyższych wskaźników makroekonomicznych w przyszłości mogą w negatywny sposób wpływad na działalnośd i wyniki finansowe Spółki Polsport Group sp. z o.o.. Dodatkowo osłabienie koniunktury gospodarczej kraju i obniżenie zamożności społeczeostwa może negatywnie wpłynąd na realizację planowanych inwestycji (patrz pkt Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym ) oraz spowodowad spadek siły nabywczej konsumentów, co przełoży się na niższy poziom dokonywanych zakupów sprzętu rowerowego stanowiącego podstawową grupę produktów Emitenta. W przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej istnieje więc realne ryzyko obniżenia przychodów, wyników finansowych i pogorszenia ogólnej sytuacji finansowej Emitenta Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych, w szczególności zmian związanych z polityką fiskalną i różnicami w ich interpretacji Częste zmiany przepisów prawnych, w szczególności przepisów prawa podatkowego, a do tego odmienna interpretacja przepisów w porównaniu z interpretacją organów podatkowych oraz innych organów publicznych może powodowad nieprzewidziane negatywne skutki w działalności. W wyniku niekorzystnych zmian mogą pojawid się nieplanowane zobowiązania podatkowe, a w najgorszym wypadku kary pieniężne. Emitent, w celu minimalizacji ryzyka korzysta z usług prawników doradców inwestycyjnych oraz biur księgowych, którzy na bieżąco monitorują zmiany zachodzące w regulacjach prawnych Ryzyko konkurencji Ogólna konkurencja w branży rowerowej jest bardzo wysoka, jednak trzeba zaznaczyd, że działalnośd Emitenta skupia się na oferowaniu towarów znanych i cenionych marek ze średniej i wysokiej półki, gdzie konkurencja jest znacznie mniejsza aniżeli w całej branży. Współzawodnictwo dla Emitenta stanowią głównie inne hurtownie i dystrybutorzy, którzy podobnie jak Polsport Group sp. z o.o. współpracują z producentami sprzętu rowerowego na zasadach wyłączności. Spółka dążąc do eliminacji swoich kontrpartnerów tworzy ofertę bazującą na ustaleniu korzystnych warunków transakcji ze swoimi Klientami, jak i oferowaniu wysokiej jakości bogatego i zróżnicowanego asortymentu rowerów i akcesoriów rowerowych znanych i cenionych marek oraz zapewnianiu profesjonalnego i sprawnego serwisu posprzedażowego. Nie można również wykluczyd, że konkurencja może nadejśd od środka tzn. producenci z którymi współpracuje Emitent postanowią sami dystrybuowad swój sprzęt bez pomocy innych firm. Ryzyko to Emitent minimalizuje poprzez wypracowanie z dostawcami bliskich i w większości przypadków długoletnich relacji partnerskich, zapewniających duże korzyści z obopólnej kooperacji poprzez zwiększanie udziału brandów na rynku, akcje promocyjne, kampanie reklamowe. Dodatkowym atutem przemawiającym za kontynuacją współpracy Dokument Informacyjny 9

10 dotychczasowych producentów z Emitentem jest powstająca sied franczyzowa, która przyczyni się do konieczności zwiększenia wielkości zaopatrzeo, a tym samym do upowszechniania sprzedawanych marek na rynku rowerowym na szeroką skalę Ryzyko zdarzeo losowych Na ryzyko strat spowodowanych przez zdarzenia losowe narażone są wszystkie podmioty gospodarcze aktywnie prowadzące działalnośd, niezależnie co jest przedmiotem działalności. Spółka nie może przewidzied ani w żaden sposób wykluczyd wystąpienia zdarzeo takich jak pożar, powódź czy kradzież. Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą spowodowad straty, które często w istotny sposób przekładają się na pogorszenie wyników finansowych. W celu redukowania ryzyka wystąpienia zdarzeo losowych zagrażających działalności Spółki, Emitent ubezpiecza wszystkie możliwe zdarzenia, których nie da się przewidzied. Ubezpieczeniu podlegają zarówno nieruchomości, jak również składniki majątku ruchomego Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko płynności obligacji Płynnośd oznacza możliwośd szybkiej sprzedaży obligacji po oczekiwanej cenie. W zależności od rodzaju obligacji, można wyróżnid ich stopieo płynności. Należy zaznaczyd, że obligacje skarbowe charakteryzują się znacznie większą płynnością aniżeli obligacje komunalne czy też obligacje przedsiębiorstw Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym Cena obligacji uzależniona jest od popytu i podaży na dane obligacje. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której cena rynkowa obligacji nie jest satysfakcjonująca dla posiadacza obligacji Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1. na wniosek Emitenta, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, ma obowiązek wstrzymad wprowadzenie określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymad rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst Zgodnie z 12 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 1. na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. w skutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania (przypadek ten nie dotyczy Emitenta jako jednostki samorządu terytorialnego), 4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Dokument Informacyjny 10

11 Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, -po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia się o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych. Dokument Informacyjny 11

12 Rozdział 2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1. Emitent Dokument Informacyjny 12

13 2.2. Autoryzowany Doradca Dokument Informacyjny 13

14 Rozdział 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 3.1. Cel emisji Cel wyemitowania Obligacji Serii A w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach nie został określony. Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności Emitenta, między innymi na zwiększenie wartości zaplecza magazynowego i poszerzenie oferty produktowej oraz na sfinansowanie umów franczyzowych, na podstawie których powstanie sied sklepów irowery/orbea Store Wielkośd emisji Emisja obejmuje łącznie (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę ,00 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst Wartośd nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartośd nominalna jednej Obligacji to 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) PLN. Łączna wartośd nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: ,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) PLN. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) PLN. Wartośd emisji według ceny emisyjnej: ,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) PLN Warunki wykupu Wykup Obligacji Serii A nastąpi w Dniu Wykupu tj roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty równej wartości nominalnej tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii A na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. 6 dni roboczych przed Dniem Wykupu tj roku. Jeżeli Dzieo Wykupu przypadnie na dzieo nie będący dniem roboczym, wypłata świadczenia zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po Dniu Wykupu bez prawa żądania odsetek za opóźnienie. Obligacje po Dniu Wykupu nie będą oprocentowane. Świadczenie zostanie spełnione poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta. Informacja o podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Obligacji zostanie podana Obligatariuszom za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) poprzez ogłoszenie raportu bieżącego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta. Uchwała Zarządu określi szczegółowe zasady wcześniejszego wykupu Obligacji w tym Dzieo Wcześniejszego Wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeo z tytułu Obligacji. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wykupu stanowiącej wartośd nominalną Obligacji powiększoną o odsetki obliczone na Dzieo Wcześniejszego Wykupu według następującego wzoru: KG x *(15% x LD/365) + 1,5%], gdzie KG stanowi wartośd nominalną wykupywanych Obligacji a LD stanowi liczbę dni od Daty Przydziału do Dnia Wcześniejszego Wykupu włącznie. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostad wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych obligacji Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje oprocentowane są na podstawie stałej stopy procentowej w wysokości 15% w skali roku a odsetki Dokument Informacyjny 14

15 wypłacane będą co 3 miesiące. Informacje dotyczące dat kolejnych płatności odsetkowych, dat ustalenia wysokości stawki referencyjnej, dat ustalenia praw do odsetek i liczby dni w kolejnych okresach odsetkowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 3: Terminarz płatności odsetkowych Nr okresu Pierwszy dzieo okresu odsetkowego Data ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzieo okresu odsetkowego Liczba dni w okresie odsetkowym W dniu r. Emitent dokonał wypłaty odsetek wszystkim Obligatariuszom posiadającym obligacje w dniu r Wysokośd i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Emitowane Obligacje serii A zabezpieczone są poręczeniem przez Dom Inwestycyjny Taurus Sp. z o.o.. Poręczenie obejmuje zobowiązania z tytułu emitowanych Obligacji na okaziciela serii A mogących powstad w przyszłości z tytułu niewykonania świadczeo wynikających z tytułu emisji Obligacji, a w szczególności z tytułu ich wykupu i wypłaty odsetek. Jednocześnie Dom Inwestycyjny Taurus pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta Szacunkowe dane dotyczące zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązao Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Poniżej została przedstawiona wartośd zobowiązao Emitenta na dzieo roku. Pozycja w zobowiązaniach Wartośd (zł) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5.000,00 Razem ,00 Na ostatni dzieo wykupu tj roku szacuje się, że zobowiązania Emitenta będą wynikad przede wszystkim z wykupu obligacji na okaziciela serii A o wartości ,00 zł Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego Obligacjom Nie została dokonana ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z Obligacjami, ani ze zdolnością kredytową Emitenta przez agencję ratingową Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania Obligacji Oprócz prawa do otrzymania świadczeo z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom nie przysługują żadne inne prawa z tytułu posiadania obligacji. Dokument Informacyjny 15

16 3.10. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym Przeprowadzona w niniejszym punkcie analiza ma charakter ogólny. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z obligacji należy skorzystad z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne, ustanawiające płatnikiem podatku domy maklerskie lub Obligatariuszy, Emitent nie bierze na siebie odpowiedzialności za pobór podatku. Podatek dochodowy od osób fizycznych Zasady opodatkowania dochodów od osób fizycznych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie odsetek i dyskonta od obligacji: W świetle art. 30a ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży obligacji: Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy sie z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien otrzymad zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub od domu maklerskiego pełniącego funkcje sponsora emisji, w przypadku zapisu papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o swoim numerze NIP oraz wskazanie siedziby urzędu skarbowego. Podatek dochodowy od osób prawnych Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych, oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy, stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Płatnikiem tego podatku jest osoba prawna, która uzyskała przychody z tytułu odsetek od posiadanych instrumentów finansowych, dyskonta oraz ich odpłatnego zbycia. Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. Certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Dokument Informacyjny 16

17 W przypadku osób i podmiotów zagranicznych, które na mocy obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą zobowiązane do zapłaty w Polsce podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z odsetek i od dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, płatnikiem tego podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek Inwestycyjny takiego inwestora. Podatek od czynności cywilnoprawnych Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 poz. 649). W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak, gdy obligacje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścid podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyd deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim, lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyocą i obdarowanym. Dokument Informacyjny 17

18 Rozdział 4 Dane o Emitencie 4.1. Podstawowe dane Tabela 4: Dane Spółki Polsport Group Sp. z o.o. Nazwa (Firma): Kraj siedziby Siedziba: Polsport Group Sp. z o.o. Polska Żarki Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Adres: ul. Kościuszki 4 Tel./Fax: 34/ www: Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony Wskazanie przepisów prawa na podstawie których Emitent został utworzony Emitent został utworzony i działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dn r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.). Polsport Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona na mocy Umowy Założycielskiej z dnia r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 369/2010 sporządzonej przez notariusza Radosława Chorabika w kancelarii notarialnej w Krakowie Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Na mocy postanowienia Nr sygn. CZ.XVII NS-REJ.KRS/002376/10/099 wydanego w dniu r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS Profil prowadzonej działalnośd Emitenta nie wymaga żadnych zezwoleo ani licencji. Dokument Informacyjny 18

19 4.6. Historia Emitenta Tabela 5: Krótki opis historii Emitenta 1991 powstanie pierwszego sklepu jako jednoosobowej działalności gospodarczej w Żarkach (EuroBike) 1992 powołanie drugiej placówki handlowej w Myszkowie otwarcie kolejnego sklepu z lokalizacją w Częstochowie ugruntowanie pozycji na lokalnym rynku głównie jako dystrybutor marki SCOTT wzmocnienie potencjału biznesowego współpracą z nowymi podmiotami sklepy w Chorzowie i Częstochowie (Idea Sport S.C., Biker S.C.) 1999 powstanie portali internetowych domeny e-rowery.pl, e-narty.pl 2003 unifikacja sieci sklepów i spółek partnerskich pod wspólnym szyldem Polsport 2004 silny progres pozycji firmy kolejna lokalizacja w Częstochowie, Polsport wzbogaca ofertę o szereg nowych brand ów 2006 rozbudowa pakietu produktowego o kolejne marki 2009 silna ekspansja rynku lista Brandów przekracza prace nad promocją marki Polsport jako marka rozpoznawalna w całym kraju powołanie Działu Handlowego odpowiedzialnego za skuteczne pozyskiwanie i utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami z każdego regionu Polski intensyfikacja działao nad portalem internetowym wykupienie strategicznych domen projekt irowery.pl oraz inarty.pl strategia eksponowania marki 2011 podjecie działao zmierzających do przekształcenia w spółkę akcyjną podjęcie decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji na okaziciela na rynek Catalyst otwarcie pierwszego sklepu modelowego orbea irowery sieci franczyzowej Orbea Store 4.7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Zgodnie z 37 Umowy Spółka może tworzyd fundusze własne w tym kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze. Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 PLN (dziesięd milionów czterysta pięd tysięcy złotych) i dzieli się na (dwieście osiem tysięcy sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięddziesiąt) złotych każdy (dwieście tysięcy) udziałów pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci należącej do KRZYSZTOFA WIECZOREK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 kodeksu cywilnego, stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowego przedsiębiorcy pod firmą: POLSPORT KRZYSZTOF WIECZOREK, NIP: , REGON: (osiem tysięcy sto) udziałów pokryte zostało wkładami pieniężnymi. Emitent nie posiada kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego i innych funduszy. Dokument Informacyjny 19

20 4.8. Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeostwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego na skutek wykorzystania przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnieo Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, który jest autoryzowanym Doradcą Emitenta posiada (osiem tysięcy) udziałów o łącznej wartości PLN (czterysta tysięcy złotych), co stanowi 3,84% w kapitale zakładowym Emitenta. Emitent jest komplementariuszem w Spółce IDEA Polsport Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Pan Krzysztof Wieczorek pełniący obowiązki Prezesa Zarządu spółki Polsport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach, posiada na dzieo sporządzenia niniejszego dokumentu łącznie udziałów, co stanowi 96,16% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 96,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Spółka Polsport Group działa w branży rowerowej zajmując się dystrybucją i obsługą sprzedaży hurtowej rowerów i akcesoriów rowerowych. Emitent na bazie zdobytego doświadczenia oraz bacznych obserwacji popytu i podaży rynkowej starannie i sukcesywnie dywersyfikuje posiadaną ofertę stawiając wiernie na asortyment klasy najwyższej i średniej, produkowany głównie przez znanych producentów zagranicznych. Działalnośd spółki Polsport Group koncentruje się głównie w obszarze objętym następującą klasyfikacją PKD: Z : Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Dokument Informacyjny 20

21 Dystrybucja i odbiorcy Emitent posiada siedzibę i powierzchnie magazynowe zlokalizowane w Częstochowie, skąd prowadzi aktywną dystrybucję artykułów branży rowerowej na terenie całego kraju poprzez sied sklepów partnerskich. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego liczba sklepów wynosi 193, a ich największa ilośd zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego i mazowieckiego. Rysunek 1: Rozmieszczenie sieci sklepów partnerskich Polsport Group Sp. z o.o. Źródło: Emitent Spółka Polsport Group zatrudnia ambitnych, znanych w branży pracowników, dbających o utrzymanie dobrych relacji z klientami, zapewniających profesjonalną obsługę handlową jak i serwisową. Doskonale wyszkoleni przedstawiciele handlowi utrzymują stały kontakt z całością dystrybucji, za którą są odpowiedzialni. Polska podzielona została na częśd południową i północną. W okręgach tych wyznaczono strategiczne lokalizacje w kategoriach uzyskiwanego obrotu i przychodu. Stałości relacji patronuje sied telemarketerów odpowiedzialnych za regularną weryfikację zamówieo i dostaw. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wprowadzenia przez Emitenta, jako stałego elementu przyświecającego zacieśnianiu pozytywnych stosunków i przyjaznych relacji biznesowych tzw. dni otwartych, podczas których można zapoznad się z aktualną ofertą nadchodzących sezonów czy zgłębid wiedzę o branżowych innowacjach. Z roku na rok Spółkę odwiedza coraz większa liczba klientów, co pozytywnie przekłada się na ekspozycję marki nie tylko w środowisku branżowym. Tylko w 2010 roku udział w dniach otwartych zgłosiło ponad 200 punktów dystrybucji z całej Polski. Podczas spotkao w środowisku rowerowym, częstokrod fachowych porad i technicznych wskazówek udzielają najwytrawniejsi Znawcy sektora goszczący na specjalne zaproszenie Emitenta. Emitent rokrocznie wydaje firmowy katalog przeznaczony dla wszystkich Swoich Klientów. Katalog zawiera pełen asortyment wraz z dokładnym opisem technicznym wszystkich produktów, zdjęciami i cenami detalicznymi. Firmowy katalog wydawany od 2007 roku jest integralną rozpoznawalną wizytówką Emitenta w pierwszej edycji liczył 120 stron, w 2008 roku 240 stron, w roku 2009 podwoił swoją objętośd w roku bieżącym Polsport Group dbając o środowisko opublikowało ponad 900-stronicowy katalog w formie online. Dokument Informacyjny 21

22 Rysunek 2: Katalogi firmowy Polsport Group na 2011r. Źródło: Emitent Oferta produktowa Emitenta Emitent oferuje maksymalnie szeroką ofertę produktową, a jego celem strategicznym jest stad się podstawowym dostawcą dla sklepów na terenie całego kraju (pełna oferta w katalogu pod adresem: Rysunek 3: Główne grupy produktowe Polsport Group Źródło: Emitent W ramach głównych grup produktów Emitent posiada produkty liczących się na rynku marek m.in. takich jak rowery i akcesoria ORBEA. Dokument Informacyjny 22

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia: 362 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 334 000 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2, akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny SARE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny SARE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny SARE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo