POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZA TRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZA TRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2012-2016"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 98/428/12 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim dnia 9 października 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZA TRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

2 SPIS TREŚCI Wstęp Analiza lokalnego rynku pracy Źródła finansowania zadań w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy Cele Programu Cel główny Cele szczegółowe Działania w ramach Programu Pośrednictwo pracy Usługi w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) Szkolenia osób bezrobotnych Wsparcie działań poprzez aktywizację lokalnych przedsiębiorstw oraz przyciąganie nowych inwestorów Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Instrumenty rynku pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Dialog społeczny i partnerstwo na rzecz rynku pracy Monitoring...16 Zakończenie

3 WSTĘP Podstawę prawną dla opracowania Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata stanowią odpowiednio przepisy art. 9 ust. pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.). Pierwszy wymieniony przepis brzmi do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach". Natomiast drugi cyt. przepis wskazuje, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy". Ilekroć jest mowa o Programie" chodzi o Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata Program został przygotowany w oparciu o zadania przypisane samorządowi powiatu a realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, do których należy m. in.: pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; współdziałanie z instytucjami rynku pracy. W Programie zostały określone priorytety lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w Powiecie Janowskim, wpisujące się w realizacje priorytetów i celów regionalnych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata Uwzględnione zostały również założenia wynikające z: 3

4 - Europejskiej Strategii Zatrudnienia, - Narodowego Planu Rozwoju na lata , - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. - Narodowa Strategia Spójności - Strategii Rozwoju Kraju na lata , - Krajowego Programu Reform na lata na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, - Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata , - Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach , - Ram Odniesienia Polityki Zatrudnienia; - Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata , - Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Lubelskim na 2011 rok, Ponadto Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata dla Powiatu Janowskiego jest zgodny z celami założonymi w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata ". Najważniejszą rolę w obszarze rynku pracy, a zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia zatrudnienia będą odgrywać pracodawcy, którzy tworzą miejsca pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracodawcy są głównymi partnerami urzędu pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez organizację miejsc pracy zarówno niesubsydiowanej, jak i w ramach subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych,), a także staży, przygotowania zawodowego, czy też innych form wspierających powstawanie miejsc pracy. Pożądanym wsparciem dla działań podejmowanych przez służby zatrudnienia na lokalnym rynku pracy będą inne instytucje rynku pracy, zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej), instytucje szkoleniowe, czyli instytucje niepubliczne, służące pomocom osobom poszukującym pracy i pracodawcom w zakresie pośrednictwa pracy, aktywizacji zawodowej, a także świadczące usługi w zakresie kształcenia ustawicznego na rzecz bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy i pracujących, Ochotnicze Hufce Pracy oraz instytucje dialogu społecznego, czyli organizacje i instytucje zajmujące się problematyka rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia oraz instytucje partnerstwa lokalnego, które są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego. Realizatorem zadań zawartych 4

5 w Programie jest Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim. Termin realizacji programu przypada na lata ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W ostatnich latach, a szczególnie od roku 2009 następuje w Polsce sukcesywny wzrost bezrobocia. Na sytuację tę ma niewątpliwie wpływ pogłębiający się kryzys w Polsce i Unii Europejskiej. 5

6 Zjawisko to w skali makro mają przełożenie na procesy zachodzące na regionalnych czy lokalnych rynkach pracy. Powiat Janowski utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie reformy administracyjnej. Siedziba powiatu mieści się w Janowie Lubelskim. Obszar powiatu wynosi 875 km 2 a liczba osób. zamieszkałych to 48 tyś. Położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, na południu graniczy z województwem podkarpackim. Usytuowany na pograniczu 3 regionów geograficznych: część północna na Roztoczu Zachodnim, środkowa na Wyżynie Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi, południowa w Kotlinie Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. Reprezentuje charakterystyczne cechy i walory wszystkich tych regionów. Zawiera więcej form krajobrazowych, zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i zwierząt niż spotyka się na wielokrotnie większych obszarach nizinnych. Sieć wodna jest dość gęsta. Główne rzeki: Bukowa z prawymi dopływami Białą i Branwią oraz Sanna; na południu i południowym zachodzie stawy i niewielkie jeziorka. Południową część powiatu 40,54% pokrywa jeden z największych w Europie kompleksów leśnych Lasy Janowskie. Swoim zasięgiem obejmuje 7 gmin, w tym: jedna gmina miejska: Janów Lubelski, pozostałe to gminy wiejskie: o Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki. Diagnoza liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Janowie Lubelskim w okresie ostatnich dwóch lat daje podstawy do wskazania ciągle pogarszającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy. 6

7 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Janowie Lubelskim w analizowanym okresie wzrasta i na dzień r. była wyższa w porównaniu z końcem roku 2010 o 179 osób. Wzrost zarejestrowanych osób można zauważyć w kategorii bezrobotnych kobiet: 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych kobiet bezrobotnych było 1687, co w porównaniu do roku 2010 roku nastąpił wzrost o 193 osoby). Do negatywnych zjawisk utrzymujących się od dłuższego czasu na naszym rynku pracy zaliczyć można: ludzi młodych w grupie do 25 roku życia stanowiących 27,9% (1016 os.) ogółu bezrobotnych, ludzi w grupie od 25 lat do 34 lat stanowiących 33,8% (1227os.) ogółu bezrobotnych, mieszkańców wsi, którzy stanowią 72,8% (2644 os.) ogółu bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 65,02 % ogółu bezrobotnych (tj. 2363os.), osób o niższych kwalifikacjach (zasadnicze zawodowe i poniżej) stanowiących 47,6% ogółu bezrobotnych (tj os.), osób bez stażu pracy stanowiących 38,8% ogółu bezrobotnych (tj. 1410os.). Notowany poziom stopy bezrobocia potwierdza fakt ciągłego złego stanu gospodarki zarówno regionalnej jak na poziomie całego kraju. poziomu bezrobocia. Na dzień r. w Powiecie Janowskim stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 13,8%. Natężenie bezrobocia w latach Wyszczególnienie Stan na 31. XII Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 14,0% 14,0% 13,8% 7

8 2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Budżet państwa, Budżet samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), Środki pracodawców, w tym fundusze szkoleniowe, Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, Fundusze organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3. CELE PROGRAMU 3.1. Cel główny: Promocja zatrudnienia, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Janowskim Cele szczegółowe: 1. Diagnoza rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Turku 2. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3. Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Powiecie Janowskim 4. Opracowanie i wdrażanie programów wsparcia w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy 5. Wspieranie mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy 6. Tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w zgodzie z potrzebami rynku pracy 7. Współdziałanie z partnerami rynku pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia 8

9 4. DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU Pełne osiągnięcie wymienionych celów Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących działań: 4.1. Pośrednictwo pracy Wiodąca rolę wśród programów przeciwdziałania bezrobociu pełni pośrednictwo pracy. Priorytetem będzie podejmowanie aktywnych działań mających na celu ożywienie lokalnego rynku pracy, jak również aktywizacja i pozyskanie do współpracy nowych pracodawców i jak największej liczby miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy. W ten sposób bada także oczekiwania pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędu pracy. Ta forma sprzyja umożliwieniu kontaktu bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Planuje się doskonalić model aktywnego pośrednictwa poprzez poprawę warunków funkcjonowania służb zatrudnienia i wdrożenie niezbędnych działań służących indywidualizacji obsługi klientów, w tym między innymi: Diagnoza lokalnego rynku pracy, Kreowanie i wdrażanie nowych efektywnych narzędzi i technik pracy, uwzględniających nowoczesne technologie komunikacji i informacji. Doskonalenie sytemu weryfikacji osób dokonywanych pod kątem dostosowania metod pomocy w zatrudnieniu. Rozpoznawanie i analiza potrzeb lokalnego rynku pracy, informowanie poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników PUP. - wzrost efektywności pośrednictwa pracy poprzez: wzrost pozyskanych przez pośredników ofert pracy; skrócenie czasu realizacji ofert pracy i zwiększenie trafności doboru kandydatów do pracy, czyli wzrostu skuteczności zatrudnienia, - elastyczna postawa na rynku pracy osób bezrobotnych. 9

10 4.2. Usługi w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) Priorytetowym zadaniem jest promocja sieci EURES zarówno wśród poszukujących pracy jak i pracodawców oraz kształtowanie wizerunku EURES jako sieci ułatwiającej swobodny przepływ pracowników i wspierającej mobilności na rynku pracy. Planowane zadania: udostępnianie informacji nt. warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy; udostępniania ofert pracy w krajach EOG osobom zainteresowanym; zbieranie podań o pracę kandydatów zawierających m. in. obowiązujące CV i inne wymagane dokumenty oraz przesyłanie ich do Doradcy EURES w WUP; udzielenie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; udział w Targach Pracy. - ułatwienie dostępu osobom poszukującym pracy, pracodawcom i innym zainteresowanym do informacji ułatwiających przepływ siły roboczej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - poprawa sposobu informowania na temat wszystkich aspektów mobilności na europejskim rynku pracy, w szczególności na temat prawa swobodnego przepływu pracowników - upowszechnienie usług EURES i organizacja rekrutacji dla pracodawców zagranicznych, które zaowocują legalnym zatrudnieniem obywateli polskich w krajach EOG Szkolenia osób bezrobotnych Zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają stałego doskonalenia i dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W celu zwiększenia szans bezrobotnych i poszukujących pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, urząd pracy będzie inicjował szkolenia mające na celu przekwalifikowanie, przyuczenie do zawodu lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Planowane zadania: diagnoza potrzeb szkoleniowych; ustalanie rocznego planu szkoleń; realizacja planu szkoleń osób bezrobotnych: szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne pod zapewnione przez pracodawcę miejsce pracy. 10

11 - zwiększenie aktywności zawodowej; - wzrost liczby bezrobotnych podejmujących pracę po szkoleniu; - zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych; - podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych Wsparcie działań poprzez aktywizację lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestorów. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią znaczną większość spośród ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych w powiecie Janowskim. Są one motorem gospodarki lokalnej. Przeszkodą w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są bariery między innymi w postaci braku możliwości pozyskania, na dogodnych warunkach, środków finansowych na rozpoczęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Problemem jest też brak ogólnej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania firmy. Stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez zbudowanie kompleksowego systemu pomocy osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np.: finansowanie szkolenia małego biznesu, udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundowanie kosztów doradztwa prawnego i ekonomicznego związanego z rozpoczynaną działalnością gospodarczą, podpisywanie umów z partnerami rynku pracy w spawie usług doradczych dla osób bezrobotnych uruchamiających własną działalność gospodarczą). Planowane zadania: promowanie rozwoju przedsiębiorczości; udzielanie jednorazowych środków bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy pracodawcom stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych przeprowadzenie wśród lokalnych przedsiębiorców cyklicznych badań ankietowych, oceniających klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie prowadzenie bezpłatnej bazy przedsiębiorstw i pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych organizacja spotkań z przedsiębiorcami. - rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości; - wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych; - wzrost liczby ofert pracy; 11

12 - wzrost liczby pracodawców współpracujących z urzędem pracy poprzez organizowanie targów i wystaw, oraz organizacja spotkań z przedsiębiorcami z terenu powiatu 4.5. Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim oprócz programów prozatrudnieniowych, będzie realizować szereg działań w zakresie poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi PUP służyć będą fachową pomocą bezrobotnym w rozwiązywaniu problemów m. in. dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, wyboru zawodu, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto w ramach działalności Klubu Pracy bezrobotni będą mieli możliwość nabycia umiejętności w przygotowaniu standardowych dokumentów CV i listu motywacyjnego, w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu zatrudnienia. Planowane zadania: upowszechnianie i popularyzacja informacji o usługach poradnictwa zawodowego wśród społeczności powiatu; pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zatrudnienia; udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy; aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach Klubu Pracy. Udzielenie pomocy i wsparcia w formie: - porad indywidualnych; - porad grupowych; - informacji zawodowej; - tworzenia Indywidualnych Planów Działania; - pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy; - szkoleń i zajęć w Klubie Pracy Instrumenty rynku pracy W aktywizacji rynku pracy szczególną rolę odgrywają środki finansowe wspierające usługi rynku pracy umożliwiając osobom bezrobotnym znalezienie zatrudnienia. Środki Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON, będą przeznaczone na programy określone w obowiązujących przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i skierowane do określonych grup bezrobotnych i pracodawców. 12

13 Planowane zadania: wspieranie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: o osób do 25 roku życia; o osób powyżej 50 roku życia; o osób długotrwale bezrobotnych albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa art. 50 ust. 2 pkt. 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, o osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego o osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia o osób bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia o bezrobotnych niepełnosprawnych o oraz kobiet i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych i znaleźć zatrudnienia. wspieranie instrumentami rynku pracy podstawowych usług rynku pracy; aktywizacja bezrobotnych oraz zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy w postaci subsydiowanych miejsc pracy; aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - zwiększenie liczby osób objętych instrumentami rynku pracy; - zwiększenie liczby osób otrzymujących stałe zatrudnienie po zakończeniu udziału w programach prozatrudnieniowych tj. pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach, refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opracowuje analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Celem sporządzenia w/w opracowania jest wprowadzenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych", czyli jednolitej metody służącej: Powiatowemu Urzędowi Pracy w Janowie Lubelskim, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie, szkołom ponadgimnazjalnym oraz 13

14 innym instytucjom zainteresowanym problematyką rynku pracy koordynacji szkoleń bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Planowane zadania: sporządzanie bazy danych dotyczących osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności; sporządzanie raportów diagnostyczno - prognostycznych; prowadzenie badań w zakładach pracy dotyczących planowanych przyjęć i zwolnień pracowników w poszczególnych zawodach. - usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów; - ułatwienie realizacji programów aktywizacji osób bezrobotnych z grupy ryzyka zatrudnieniowego; - ułatwienie dokonania korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego przez władze oświatowe i dyrekcje szkół; - określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, a w rezultacie zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń; - określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodów na lokalnych i regionalnym rynku pracy Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Praca oraz szeroko rozumiana aktywność społeczna jest bardzo ważnym aspektem w życiu człowieka, gdyż daje poczucie mocy, bycia potrzebnym, niezależnym oraz stanowi ważny warunek sukcesu na drodze do samorealizacji. Osoba niepełnosprawna, podobnie jak osoba pełnosprawna, również posiada aspiracje, indywidualne potrzeby i zainteresowania, jednak często napotyka na nierówność i dyskryminację w dziedzinie zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest dążenie do integracji i aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością na wszystkich płaszczyznach rynku pracy oraz równoległe podjęcie działań do zmian postaw pracodawców w kierunku większej przychylności, wrażliwości i zaangażowania. Wspieranie i dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych powinno odbywać się przez aktywizację 14

15 społeczną i zawodową. Trafny dobór działań wspierających pozwoli na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia i zwiększy jakość podaży pracy na lokalnym rynku pracy. Planowane zadania: Wsparcie systemu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu janowskiego Wsparcie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Janowskim na lata r. - tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych; - rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych pod kątem zdolności zawodowych, umiejętności i wykształcenia; - podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne; - zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; - szkolenia i przekwalifikowania dla osób niepełnosprawnych; - promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych psychicznie intelektualnie 4.9. Dialog społeczny i partnerstwo na rzecz rynku pracy Nowy system stworzony ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględnia założenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a w ślad za tym - instytucje i rozwiązania funkcjonujące na europejskim rynku pracy. Jednym z istotnych impulsów dla wprowadzenia zmian w przepisach krajowych było znaczące wzmocnienie sektora społecznego i dialogu obywatelskiego, co oznacza szersze włączenie partnerów społecznych do działania na rzecz promocji zatrudnienia. Zakłada się, że partnerami na rzecz realizacji zadań określonych w Programie będą m. in.: Samorząd Powiatu (Rada Powiatu i Zarząd) Powiatowa Rada Zatrudnienia Samorządy Miast i Gmin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szkolnictwo ponadgimnazjalne Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne Centra Informacji Organizacje pozarządowe Jednostki szkolące 15

16 Ochotnicze Hufce Pracy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rozwoju Regionalnego. Podmioty te, stanowią istotny czynnik rozwoju lokalnego, odgrywając coraz większą rolę w lokalnym rozwoju gospodarczym i społecznym, w tym w reintegracji społeczno - zawodowej grup najsłabszych oraz rozwoju nowych usług społecznych. Partnerstwo jako metoda realizacji określonych zadań jest nieodzownym elementem każdego przedsięwzięcia, nakierowanego na świadczenie usług społecznych. Dlatego rola poszczególnych partnerów Programu - partnerów rynku pracy - jest niezwykle istotna i powinna wzrastać. Planowane zadania: Współpraca z partnerami rynku pracy dotycząca m. in.: tworzenia i realizacji programów rynku pracy adresowanych do osób bezrobotnych szczególnego ryzyka zatrudnieniowego; promocji projektów dotyczących rynku pracy i pomoc w rekrutacji beneficjentów; Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez niepubliczne instytucje o rynku pracy na rzecz realizacji polityk rynku pracy w powiecie; o organizowanie prac społecznie użytecznych; o tworzenie partnerstwa lokalnych; Współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia w dziedzinie rynku pracy. - wzrost liczby pracodawców współpracujących z urzędem pracy; - wzrost liczby ofert pracy; - wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych; - tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy; - rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości. 5. MONITORING Kontrola poprawności przebiegu realizacji Programu prowadzona będzie na bieżąco. Funkcja kontrolna pozwoli na systematyczne badanie przebiegu realizacji poszczególnych zadań w Programie. Koordynatorem Programu będzie - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim. Funkcja koordynująca pozwoli na dokonywanie korekty założonych zadań. 16

17 Monitoring umożliwi ocenę stopnia realizacji Programu, wprowadzanie zmian i uzupełnień. Znaczącą rolę odgrywa także dla podmiotów realizujących Program, które oceniają w ten sposób efektywność i skuteczność działań oraz dla finansujących działania, oczekujących na informacje o sposobie wydatkowania zaangażowanych środków finansowych. ZAKOŃCZENIE Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata będzie integrować wokół założonych celów całą społeczność powiatu. Zadanie to wymaga ścisłej współpracy władz powiatu z samorządami lokalnymi oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi, zainteresowanymi jego rozwojem. W tym kontekście praca nad programem jest zadaniem ciągłym, a jego przyjęcie do realizacji przez Radę Powiatu powinno być traktowane jako zapoczątkowanie procesu jego realizacji. Przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Program nie wyczerpuje katalogu wszystkich działań, które będą podejmowane na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Zawiera propozycje działań, jakie należy podjąć, by sprostać aktualnym wyzwaniom rynku pracy, głównie w zakresie poprawy zatrudnia ludności i zwiększenia równości szans, rozwoju przedsiębiorczości i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw jak również działania dotyczące wspierania lokalnego rynku pracy poprzez aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przy pomocy środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto niniejszy Program dopuszcza stałą możliwość modyfikacji treści w nim zawartych, stosownie do nowych potrzeb i okoliczności oraz sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu. Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu mogą wnioskować o dokonanie zmian zapisów Programu, z inicjatywy własnej oraz na wniosek partnera / partnerów rynku pracy. 17

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POLSCE

RYNEK PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RYNEK PRACY W POLSCE Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu Dynamika realna PKB w porównaniu do roku poprzedniego 2 Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2035

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Ramy prawne polityki rynku pracy w Polsce Instytucje rynku pracy Organy zatrudnienia i ich kompetencje Krajowa Strategia Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU Załącznik do uchwały Nr. Rady Powiatu Tureckiego dnia.. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2006 2011 LIPIEC 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy II. Misja i cele programu... 9

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy II. Misja i cele programu... 9 SPIS TREŚCI I. Wstęp 1. Podstawa prawna... 4 1. 2. Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy... 5 II. Misja i cele programu... 9 III. Planowanie działania...10 1. Pośrednictwo pracy... 10 2. Usługi w ramach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y. organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu

Z a s a d y. organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP z dnia 14.01.2013 r. Z a s a d y organizowania i finansowania robót publicznych przez PUP w Wągrowcu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom.

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom. CZĘŚĆ IV. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim http://puppiotrkow.pl/strona/sektorowy-program-operacyjny-rozwoj-zasobow-ludzkich-2004-2006/289 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo