Dr inż. Teresa Rucioska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Teresa Rucioska"

Transkrypt

1 Dr inż. Teresa Rucioska

2 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) W Europie pojawiło się w ostatnim dziesięcioleciu wiele inicjatyw odnoszących się do problematyki zrównoważonego rozwoju, min.: Sustainable Development Strategy (Strategia Zrównoważonego Rozwoju) 2001, odnowiona 2006; Integrated Product Policy (Zintegrowana Polityka Produktowa) 2003; Environmental Technologies Action Plan (Plan Działao na Rzecz Technologii Środowiskowych ) 2005; Sustainable Consumption & Production (Zrównoważona konsumpcja i produkcja ) 2008, 2

3 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Zwróciły one uwagę na koniecznośd ukierunkowania gospodarki UE na wyroby i technologie przyjazne dla środowiska i społeczeostwa. Aby przyczynid się do odpowiednich zmian w sektorze prywatnym, prowadzone są działania: zwiększanie świadomości konsumentów, tworzenie programów promujących producentów, którzy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działania te mają jednak niewielki wpływ na znaczną częśd rynku, jaką jest sektor publiczny. 3

4 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) W paostwach członkowskich Unii Europejskiej znaczna częśd zapotrzebowania na produkty oraz usługi pochodzi od instytucji publicznych. Wydają one około 16% produktu krajowego brutto UE rocznie na: wyposażenie biur, pojazdy, wyroby budowlane, 4

5 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) wyroby budowlane, utrzymanie budynków, transport, sprzątanie, catering, prace remontowe, itp.. 5

6 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Przez wiele lat jedynym czynnikiem wpływającym na rozstrzyganie przetargów w sektorze publicznym były korzyści ekonomiczne, a aspekty środowiskowe lub społeczne były brane pod uwagę rzadko lub wcale. Aby umożliwid zwiększenie roli tych czynników w wyborze towarów i usług, konieczne jest sformułowanie jednoznacznych i ambitnych kryteriów środowiskowych dla produktów oraz technologii, w miarę możliwości jednolite w skali europejskiej, zgodnie z duchem ułatwiania wymiany handlowej w UE. 6

7 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Instrumentem, który ma dostarczyd wytyczne dotyczące sposobu ograniczania oddziaływania inwestycji sektora publicznego na środowisko naturalne oraz wykorzystania zamówieo publicznych do pobudzania innowacji w zakresie technologii, produktów i usług środowiskowych są Zielone Zamówienia Publiczne Green Public Procurement (GPP). 7

8 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Aktualne założenia GPP przedstawia komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska - opublikowany 16 lipca 2008 r. 8

9 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Zawartośd tego komunikatu to: proces ustalania wspólnych kryteriów dotyczących GPP; informacje nt. obliczania kosztu cyklu życia produktów (LCC lifecycle cost); wytyczne prawne i operacyjne; wsparcie polityczne poprzez ustalenie celu powiązanego ze wskaźnikami i systemu monitorowania. 9

10 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Wytyczne, działania oraz aktualny stan wdrożenia Zielonych Zamowieo Publicznych w Polsce zawiera Krajowy Plan Działao w zakresie zielonych zamówieo publicznych na lata [Krajowy Plan Działao ZZP ] 10

11 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Istotne informacje dotyczące Zielonych Zamówieo Publicznych zawiera też wydany w 2005 roku Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówieo publicznych [GPP Handbook_pl] który, mimo iż nie jest dokumentem prawnie wiążącym, stanowi oficjalny dokument służb Komisji Europejskiej i zawiera wiele pożytecznych wskazówek odnoszących się do realizacji zakupów przyjaznych środowisku oraz odpowiedniej organizacji zamówieo publicznych. 11

12 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Rekomendacje i przykłady kryteriów pomocnych w Zielonych Zamówieniach Publicznych zawiera GPP Training Toolkit [GPP Training Toolkit], dokument opublikowany w marcu 2009 roku. Wdrożenie Zielonych Zamówieo Publicznych powinno mied wyraźny wpływ na budownictwo, ponieważ wszystkie inwestycje budowlano-remontowe, stanowiące znaczną częśd wydatków instytucji publicznych, będą musiały spełniad nowe kryteria, wykazujące ich małą szkodliwośd dla środowiska naturalnego. 12

13 Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) Polski Urząd Zamówieo Publicznych opublikował pierwsze kryteria dotyczące zielonych wyrobów, urządzeo zużywających energię, a w szczególności: urządzenia AGD, źródła światła, sprzęt biurowy/it, zielona energia elektryczna, pojazdy samochodowe, systemy i komponenty budynków. 13

14 Kryteria Zielonych Zamówieo Publicznych w Polsce Katalog kryteriów środowiskowych do stosowania przy przetargach finansowanych ze środków publicznych przygotowany na zlecenie MG zawiera: podstawowe kryteria środowiskowe dla szerokiej gamy wyrobów i usług opracowane na podstawie kryteriów dla wspólnotowej ekoetykiety EU Flower, niemieckiej ekoetykiety Der Blauer Engel 14

15 Kryteria Zielonych Zamówieo Publicznych w Polsce Katalog kryteriów środowiskowych do stosowania przy przetargach finansowanych ze środków publicznych przygotowany na zlecenie MG zawiera: podstawowe kryteria środowiskowe dla szerokiej gamy wyrobów i usług opracowane na podstawie kryteriów dla wspólnotowej ekoetykiety EU Flower, niemieckiej ekoetykiety Der Blauer Engel 15

16 informacje na temat możliwości uwzględnienia kryteriów, a także materiał informacyjny przybliżający zagadnienia ekoznakowania, deklaracji produktowych (normy ISO grupy 14020), wybranych oznakowao stosowanych na produktach i ich opakowaniach. 16

17 Kryteria dot. wyrobów budowlanych w katalogu GPP Lista kryteriów, które muszą spełniad wyroby budowlane, aby uzyskad etykietę ekologiczną. Kryteria te mogą byd wykorzystane do opracowania specyfikacji technicznej dla wyrobów budowlanych: 1. Wyroby budowlane z dodatkiem makulatury 2. Wyroby budowlane z dodatkiem stłuczki szklanej 17

18 3. Masy i lepiki bitumiczne o niskiej zawartośd rozpuszczalników 4. Twarde pokrycia podłogowe 5. Okna i drzwi zewnętrzne 6. Elementy obudów budynków (przegrody zewnętrzne) 7. Systemy grzewcze w budynkach 8. Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę 9. Systemy wentylacyjne 18

19 Dr inż. Teresa Rucioska

20 Polityka Ekologiczna Paostwa Wprowadzenie Zielonych Zamówieo Publicznych promujących w przetargach firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego przez uzyskanie przez nie dodatkowych punktów; Wprowadzenie obniżenia opłat za korzystanie za środowiska przez firmy posiadające certyfikaty; Ograniczenie częstości kontroli w zakresie ochrony środowiska podmiotom posiadającym certyfikaty zarządzania środowiskowego 20

21 Aby wprowadzone w UE inicjatywy i polityki powiązane ze zrównoważonym rozwojem mogły funkcjonowad zgodnie z założeniami, konieczna jest popularyzacja rozwiązao i produktów charakteryzujących się jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Poza akcjami informacyjnymi, uświadamiającymi konsumentów oraz producentów jak istotne są ich wybory w kwestii wybieranych towarów i stosowanych technologii, konieczne jest wprowadzenie zachęt ekonomicznych. 21

22 Dla producentów najlepszym bodźcem do rozszerzenia oferty o pozycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju jest popyt na nie. Zapotrzebowanie powinno byd generowane przez instytucje paostwowe, dzięki wprowadzeniu Zielonych Zamówieo Publicznych, a także przez konsumentów prywatnych. Innowacyjne, ekologiczne rozwiązania i produkty z pewnością będą wybierane częściej, jeżeli nie będą wymagały większych nakładów finansowych niż ich tradycyjne odpowiedniki. 22

23 Aby do tego doprowadzid, konieczne jest wprowadzenie: systemu ulg podatkowych, systemu dotacji, które będą obniżały ostateczny koszt towarów i technologii zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W wielu paostwach Unii Europejskiej zostały już uruchomione programy zachęt finansowych wspierające efektywnośd energetyczną w budynkach [EuroACE_incentive_programmes]. 23

24 Jak należy rozumied Zielone Zamówienia Publiczne? to instrument mający spowodowad wydawanie pieniędzy publicznych na produkty i usługi spełniające, poza ekonomicznymi, określone warunki środowiskowe. wprowadzenie dodatkowych, koniecznych do spełnienia kryteriów wymusi na przedsiębiorcach, którzy będą chcieli współpracowad z instytucjami publicznymi, dostosowanie swojej oferty do wymagao zrównoważonego rozwoju. 24

25 Jedną z metod zwiększania zainteresowania producentów, konsumentów prywatnych inwestycjami w produkty i technologie spełniające zaostrzone wymagania, np. środowiskowe, są zachęty podatkowe, tj.: odliczenia od podatku przysługujące osobom lub firmom, wdrażającym działania mające korzystny wpływ na środowisko (jak na przykład ocieplenie budynków, powodując zmniejszanie zużycia energii, czy zastosowanie technologii umożliwiającej wykorzystanie odpadów w procesie produkcji), 25

26 odliczenia od podatku przysługujące przedsiębiorstwom i instytucjom, które opracowują nowatorskie, ekologiczne technologie. Zachętą do kupowania produktów o pożądanych parametrach względem środowiska może byd obniżenie dla nich podatku VAT. 26

27 Przykład zastosowania powyższej metody można zaobserwowad w Belgii - od 2003 roku działa tam program ulg podatkowych dla osób prywatnych, które decydują się na przedsięwzięcie działao mających na celu: zwiększenie efektywności energetycznej posiadanych lub wynajmowanych przez nich budynków mieszkalnych, wykorzystanie w nich odnawialnych źródeł energii. Na wsparcie inwestycji, które muszą należed do jednej z określonych w programie kategorii, tylko w 2003 roku zostało przeznaczone w Belgii 37 milionów euro. 27

28 Z kolei program ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy inwestują we wdrażanie: innowacyjnych, efektywnych energetycznie technologii, innowacyjnych i ekologicznych produktów, odnawialnych źródeł energii, został wprowadzony w 2004 roku w Holandii. 28

29 Co roku publikowana jest lista preferowanych technologii i jeżeli koszty inwestycyjne poniesione zostały na jedną z nich, pewna częśd tej kwoty może byd odliczona od podatku dochodowego. Obniżenie podatku VAT w celu promowania produktów realizujących założenia zrównoważonego rozwoju jest stosowane od 2000 roku w Szkocji 29

30 Dotyczy ono wybranych produktów wspomagających oszczędzanie energii, które zostały poprawnie zainstalowane i spełniają swoją funkcję w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Wysokośd podatku VAT wynosi dla nich 5%, co stanowi najniższą możliwą stawkę dopuszczaną przez przepisy unijne. 30

31 Dofinansowania Kolejną metodą mającą na celu zwiększenie udziału innowacyjnych technologii i wyrobów w rynku jest bezpośrednie dofinansowanie działao z ich udziałem. Działanie takie mają miejsce między innymi w Polsce, gdzie funkcjonuje tzw. fundusz termomodernizacyjny. 31

32 Aby skorzystad z funduszu termomodernizacyjnego, właściciel lub zarządca obiektu musi przeprowadzid inwestycję poprawiającą jego efektywnośd energetyczną, finansowaną za pomocą kredytu udzielonego przez jeden z banków, mających podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jeżeli inwestycja spełnia określone warunki, BGK przyznaje tzw. premię termomodernizacyjną, która stanowi spłatę 20% kredytu zaciągniętego przez inwestora. 32

33 Podobnym przykładem wsparcia finansowego, mającego na celu ograniczenie wpływu budynków mieszkalnych na klimat, poprzez popularyzację produktów i rozwiązao efektywnych energetycznie, jest wprowadzony w 2006 roku w Austrii Rządowy Program promocji wysokiej efektywności energetycznej w budynkach. Na jego finansowanie do 2010 roku przeznaczono mln euro. 33

34 Program ten określa: minimalną startową wartośd zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni, jaką musi charakteryzowad się obiekt przystępujący do programu, wartośd docelową jaką powinien osiągnąd obiekt budowlany w wyniku inwestycji. 34

35 Na podstawie powyższych przykładów widad szeroki wachlarz narzędzi, które mogą byd zastosowane. Tak więc, aby osiągnąd: jak najlepszy efekt w znaczeniu największego tempa wdrażania, najszerszy zakres wdrażania innowacyjnych rozwiązao do budownictwa w Polsce, wydaje się pożądane użycie wielu spośród nich. 35

36 Aby opracowanie i wprowadzenie w życie tego typu narzędzi było możliwie i przyniosło zamierzony efekt, konieczne jest: sformułowanie celów, które mają zostad za ich pomocą osiągnięte, kryteriów służących do ich oceny i wartościowania, połączenie celów i kryteriów w spójną strategię działania. 36

37 Dr inż. Teresa Rucioska

38 Inicjowany przez Komisję Europejską instrument EMAS (Eco Management and Audit Scheme System Ekozarządzania i Audytu) to narzędzie, które: ułatwia przedsiębiorstwom optymalizację ich procesów produkcyjnych, zmniejszając wpływ na środowisko, prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów. 38

39 W dniu 22 grudnia 2009 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1221/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Rozporządzenie weszło w życie 11 stycznia 2010 r. 39

40 Rozporządzenie ustala: procedurę rejestracji organizacji w systemie EMAS oraz wynikające z tej rejestracji obowiązki, wymagania stawiane wobec osób i instytucji weryfikujących informacje o prowadzonych w zarejestrowanych podmiotach działaniach na rzecz środowiska. 40

41 W dniu 29 stycznia 2010 r. ukazało się Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące zachęt dla organizacji zarejestrowanych w EMAS w latach , w którym opisano rodzaje zachęt i wyniki doświadczeo paostw członkowskich w zakresie działao promocyjnych dotyczących EMAS. 41

42 Charakter zachęt stosowanych przez władze krajowe różni się i zależy od przyjętych celów. W sprawozdaniu zidentyfikowano dwie główne grupy zachęt: elastycznośd uregulowao prawnych, zachęty promocyjne poprzez: zamówienia publiczne, wsparcie finansowe, wsparcie techniczne, wsparcie informacyjne. 42

43 Elastycznośd uregulowao prawnych obejmuje: ulgi regulacyjne, liberalizację, która obejmuje zmiany w samych przepisach. Elastycznośd uregulowao prawnych ma na celu: uproszczenie i zredukowanie ilości przepisów, tam gdzie jest ich nadmiar, usunięcie przeszkód proceduralnych, ograniczenie potrzeby przedkładania organom regulacyjnym zbędnych i powtarzalnych dokumentów, zachęcanie do odpowiedzialnego postępowania podmiotów gospodarczych. 43

44 W zakresie elastyczności uregulowao prawnych odnotowano niewielką poprawę sytuacji przede wszystkim w takich paostwach jak: Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania, przy jednoczesnym braku stosowania zachęt w postaci wsparcia informacyjnego w kilkunastu paostwach członkowskich. 44

45 Największą listę dokumentów legislacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska opracowały przede wszystkim: Niemcy oraz Austria, Belgia, Dania, Włochy, Portugalia, Holandia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania. 45

46 Natomiast paostwa takie jak: Cypr, Czechy, Francja, Litwa, rozpoczęły prace zmierzające do zapewnienia za pomocą uregulowao prawnych określonych korzyści organizacjom zarejestrowanym w EMAS. 46

47 W większości przypadków ograniczono obowiązek sprawozdawczy lub udostępniono uproszczone procedury : składania wniosków o pozwolenie w dziedzinie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), gospodarowania odpadami, zezwoleo na składowanie odpadów, gospodarki wodnej i emisji. Zachęty związane z IPPC przeważają na Cyprze, Litwie, Słowacji, Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. 47

48 Zachęty promocyjne Z zachęt promocyjnych korzystad można w następujących głównych obszarach: wsparcie informacyjne, wsparcie finansowe, wsparcie techniczne, zamówienia publiczne. 48

49 Główne rodzaje udzielanego w paostwach członkowskich wsparcia informacyjnego to: programy informacyjne przygotowane specjalnie dla podmiotów gospodarczych, małych przedsiębiorstw produkcyjnych i zakładów rzemieślniczych, związków zawodowych, władz publicznych oraz społeczeostwa, 49

50 kampanie informacyjne adresowane do określonych grup interesu i opinii publicznej, wspomagane przez kampanie telewizyjne, artykuły i publikacje w prasie specjalistycznej oraz gazetach lokalnych, kampanie promocyjne upowszechniające wiedzę na temat EMAS, konferencje oraz warsztaty mające na celu zachęcanie do aktywnego udziału oraz wymiana doświadczeo i najlepszych praktyk związanych z EMAS. 50

51 Można zaobserwowad tendencję wzrostową w zakresie wsparcia informacyjnego w latach : wszystkie paostwa członkowskie posiadają przynajmniej jedną stronę internetową informującą o EMAS. w paostwach takich jak Czechy, Estonia czy Holandia EMAS traktowano jako częśd szerszego zagadnienia np. zrównoważonego rozwoju lub innych systemów zarządzania środowiskiem. 51

52 w Grecji, we Włoszech, na Łotwie, w Portugalii, na Słowacji, w Słowenii i Hiszpanii organizowano konferencje lub zapewniono materiały informacyjne nt. systemu i koniecznych kroków do zarejestrowania organizacji w EMAS. W Austrii, na Cyprze, w Finlandii, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii organizowano regularnie (w większości przypadków coroczne) spotkania dotyczące zagadnieo informacyjnych. 52

53 mniej powszechnym rodzajem stosowanego wsparcia było: organizowanie krajowych konkursów o tematyce EMAS, tworzenie telewizyjnych krótkometrażowych filmów promocyjnych (Polska i Portugalia), produkcja gadżetów związanych z EMAS (Polska). 53

54 Mimo, że zachęty w zakresie wsparcia informacyjnego są dostępne dla wszystkich organizacji, niektóre paostwa członkowskie takie jak: Cypr, Litwa, Słowacja, Hiszpania tworzą zachęty przeznaczone szczególnie dla MŚP. 54

55 W budżecie przeznaczonym na zapewnienie EMAS wsparcia informacyjnego, w kilku paostwach członkowskich (Niemcy, Grecja, Polska, Hiszpania, Estonia, Francja, Łotwa i Rumunia) widoczna jest tendencja wzrostowa. Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: subsydia dla nowych rejestracji w EMAS w formie ryczałtów lub procentowego zwrotu łącznie poniesionych kosztów, 55

56 ulgi podatkowe na zakupy mające na celu poprawę efektów działalności środowiskowej, które stanowią pośredni sposób finansowania, specjalne fundusze na pomoc techniczną, szkolenia personelu i doradztwo zewnętrzne, obniżone opłaty rejestracyjne, preferencyjne warunki dla zarejestrowanych w EMAS firm, wynegocjowane z bankami i ubezpieczycielami. 56

57 Budżet przeznaczony na EMAS zwiększono o blisko 400%, przy czym najwięcej przeznaczono na ten cel w Hiszpanii. Wsparcie to wykorzystywano głównie na potrzeby: konferencji, seminariów, opracowania publikacji, podręczników i broszur itp. 57

58 Wsparcie finansowe dla nowych rejestracji w EMAS w niewielkim stopniu było udzielane głównie: w Niemczech, w Grecji, na Słowacji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Portugalii. 58

59 Podobnie przedstawia się sytuacja dla organizacji zarejestrowanych już w EMAS wsparcia udziela : Słowacja, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania. 59

60 Ponadto zwiększyło się specjalne wsparcie finansowe na: projekty pilotażowe, programy promocyjne, porozumienia w dziedzinie środowiska naturalnego itp., mimo, iż udzielają go jedynie nieliczne paostwa takie jak Finlandia, Hiszpania, Austria, Czechy, Irlandia, Łotwa i Portugalia. 60

61 Zwiększono zachęty finansowe na rejestrację w EMAS w formie obniżonych opłat rejestracyjnych m.in. : w Danii, Finlandii, Niemczech, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, a całkowite ich zniesienie obowiązuje: w Belgii, na Cyprze, w Estonii, we Francji, w Grecji, na Węgrzech, Łotwie, w Holandii, we Włoszech (w przypadku władz publicznych) i w Hiszpanii. 61

62 Na szczególną uwagę zasługują działania banków i zakładów ubezpieczeo we Włoszech, gdzie organizacjom zarejestrowanym w EMAS oferuje się określone korzyści, np.: tanie kredyty na wdrożenie EMAS, korzyści ubezpieczeniowe wynikające z rejestracji w EMAS. Podobnie sytuacja przedstawia się na Słowacji. 62

63 Jeśli chodzi o wsparcie dla MŚP - brak opłat jest niewątpliwie dobrą zachętą, przynoszącą korzyści MŚP oraz innym organizacjom. Tak jest w przypadku: Finlandii, Rumunii Wielkiej Brytanii, gdzie brany jest pod uwagę rozmiar organizacji a zasięg obniżki w opłatach ogranicza się jedynie do MŚP. 63

64 Poza obniżonymi opłatami wsparcie finansowe adresowane specjalnie do MŚP jest dostępne: w Czechach, w Grecji, we Włoszech, w Portugalii, na Słowacji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. 64

65 Wsparcie techniczne w paostwach członkowskich koncentruje się głównie na: programach edukacyjnych we współpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami, np. izbami przemysłu i handlu, lub też pod nadzorem krajowego organu ds. EMAS, programach wdrożeniowych - wprowadzanych etapami i przeznaczonych specjalnie dla MŚP, 65

66 ułatwianiu współpracy obejmującej wszystkich uczestniczących w systemach zarządzania środowiskowego za pośrednictwem np.: grup roboczych, partnerstwa, wzajemnych kontroli i szkoleo dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 66

67 W odniesieniu do wsparcia technicznego w większości paostw członkowskich (Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Holandia) opracowano dokumenty dotyczące pomocy technicznej. Są to np.: podręczniki, wytyczne, Informatory, itd., 67

68 Dzielą się one na określone sektory, np.: dla szpitali, obiektów sportowych (Grecja); usług publicznych (Belgia); dla sektora chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, 68

69 elektrycznego/elektronicznego (Hiszpania); dla sektora żywności i napojów, mebli (Wielka Brytania). Szczegółowe wytyczne dla władz lokalnych opracowano w Estonii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, w Polsce, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 69

70 Jednocześnie zostały opracowane dokumenty i programy w celu ułatwienia wdrażania EMAS w MŚP w: Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii Irlandii, i ich liczba znacznie wzrosła. 70

71 Programy edukacyjne obejmujące: warsztaty z wdrażania EMAS w ramach grup roboczych, szkolenia weryfikatorów środowiskowych, audytorów i władz lokalnych, opracowano w większości paostw członkowskich (Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania). 71

72 Kolejnym obszarem zachęt promocyjnych na rzecz EMAS prowadzonych przez paostwa członkowskie są zamówienia publiczne, na które wydaje się około 1 mld EUR, czyli około 16% PKB UE. Nowe regulacje dotyczące zamówieo publicznych opracowano w Austrii, na Cyprze, w Czechach, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii), a pakiet wytycznych i dokumentów przyjęto w Czechach, Finlandii, Grecji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Norwegii, Polsce i Holandii. 72

73 Dokumenty paostw członkowskich odnoszą się do zazielenienia zamówieo publicznych, jednak nie we wszystkich przypadkach stanowią bezpośrednią lub wyraźną korzyśd dla organizacji zarejestrowanych w EMAS. Konkretne odesłania do EMAS oraz sposobu stosowania uwzględnienia tego systemu w zamówieniach publicznych zawierają jedynie dokumenty zgłoszone przez Czechy, Grecję, Litwę, Rumunię, Słowację, Hiszpanię, Holandię i Wielką Brytanię. 73

74 Chociaż paostwa członkowskie stosują środki oferujące zachęty dla organizacji prywatnych jak i publicznych zarejestrowanych w EMAS, środowisko przedsiębiorców nadal odczuwa niedobór konkretnych działao pomocowych, co wskazuje na potrzebę poprawy w tym zakresie. Zachęty, które proponują organy krajowe, szczególnie jeżeli są oparte na konkretnie ukierunkowanych działaniach politycznych i programach, mogą mied pozytywny wpływ na zapotrzebowanie na EMAS. 74

75 Ze strony Komisji Europejskiej oczekuje się z kolei: pomocy technicznej, wsparcia informacyjnego, niezbędnego do wdrażania EMAS w organizacjach prywatnych i publicznych. Wdrożenie Systemu Ekozarządzania i Audytu we Wspólnocie (EMAS) stanowi istotny element wskazujący na zaangażowanie przedsiębiorcy w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 75

76 Omawiane zachęty stosowane w paostwach członkowskich UE sprawiają, że: rejestracja w EMAS wiąże się z poprawą wizerunku danej organizacji, jest sposobem osiągnięcia przez innowacyjne przedsiębiorstwo istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Całośd opracowano na podstawie publikacji pracowników ITB 76

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zawartość Zielone Zamówienia Publiczne i Zrównoważone Zamówienia Zielone Zamówienia publiczne (GPP) w praktyce Ramy

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jadwiga A. Tworek. Strategia zrównoważonego budownictwa w Polsce Seminarium ITB, Warszawa, 9 czerwca 2009

Jadwiga A. Tworek. Strategia zrównoważonego budownictwa w Polsce Seminarium ITB, Warszawa, 9 czerwca 2009 Zrównoważone budownictwo w Europie i w Polsce przegląd regulacji prawnych i inicjatyw legislacyjnych Jadwiga A. Tworek Strategia zrównoważonego budownictwa w Polsce Seminarium ITB, Warszawa, 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Dr Renata Włoch Projekt Społeczny 2012 Instytut Socjologii UW r.wloch@uw.edu.pl Europejski model sportu Uznanie roli sportu przez

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Nowe regulacje prawne a EMAS Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ochrona środowiska w Polsce Ochrona środowiska w Polsce 500 aktów prawnych Gospodarka odpadami - zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling

V spotkanie Segregacja odpadów i recykling Rynek opakowań i odpadów opakowaniowych w Polsce Dobre praktyki w gospodarce odpadami V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling Warszawa, 30 czerwca 2011 NFOŚiGW 1 Wstęp opakowania, recykling w Unii

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo