Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego OPOLE ul. Piastowska 14 Opole, ZAMAWIAJĄCY: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na lata Na podstawie art. 38 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania i udostępniana je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób: Cz. I. pkt. 7-8) SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Dotychczasowy zapis: Miejsce składania ofert : ul. Piastowska 14, Opole, Ip. - pok. 136 Miejsce otwarcia ofert: ul. Piastowska 14, Opole, Ip. - pok. 136 Termin składania ofert : do godz. 11:00 dnia : r. Termin otwarcia ofert : godz. 11:00. w dniu : r. Zapis w SIWZ po przedłużeniu terminu otrzymuje brzmienie: Miejsce składania ofert : ul. Piastowska 14, Opole, Ip. - pok. 136 Miejsce otwarcia ofert: ul. Piastowska 14, Opole, Ip. - pok. 136 Termin składania ofert : do godz. 10:00 dnia : r. Termin otwarcia ofert : godz. 10:00. w dniu : r. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Na kopercie, opakowaniu lub ofercie należy umieścić napis informacyjny: Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych DOA-IV Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pok. 136 OFERTA dot. przetargu nieograniczonego na Usługa ubezpieczenia dla UMWO. Nie otwierać przed : godz. 10:00 dnia r. Pytania Wykonawcy - Zestaw I z r. Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego. 1.1 Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych proszę o ich wskazanie. 1.2 Czy w okresie ostatnich 20 latach na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie. 1.3 Proszę o określenie odległości budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od najbliższej rzeki, jeziora, zbiornika wodnego w m/km, 1.4 Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w: a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn: tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego. b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego. c) poza obszarem zagrożenia 1.5 Czy istnieje możliwość gwałtownego podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, proszę o ich wskazanie. 1.6 Jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe znajdują się na terenie Miasta Opolu w odniesieniu do jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem. Jaki jest stan techniczny zabezpieczeń. Pytanie 2: Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. 2

3 Pytanie 3: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia wykonane są z materiałów niepalnych (określenie klasy palności). Czy występują budynki o konstrukcji drewnianej, proszę o ich wskazanie. Pytanie 4: Proszę o określenie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak: 1) konstrukcja i pokrycie dachu; 2) instalacja elektryczna; 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 4) stolarka okienna i drzwiowa; 5) instalacja gazowa; 6) instalacja wentylacyjna i kominowa. Pytanie 5: Proszę o wyrażenie zgody na zmianę definicji ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na: powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub w zbiornikach wód stojących i wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, w przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie limitu w wysokości PLN dla szkód powstałych wskutek zalania w następstwie podniesienia się wód gruntowych, brak tego ograniczenia spowoduje brak możliwości złożenia oferty. Pytanie 6: Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w rozszerzeniu o szkody powstałe na skutek topnienia mas lodu i śniegu. Pytanie 7: Proszę o wyrażenie zgody na przyjęcie do ubezpieczenia budynków i budowli od ognia i innych zdarzeń losowych w wartości nowej. Pytanie 8: Proszę o podanie informacji czy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, Pytanie 9: Proszę o podanie informacji czy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wynajmują pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane. Pytanie 10: Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł do klauzuli automatycznego pokrycia. Pytanie 11: Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł do klauzuli remontowej. 3

4 Pytanie 12: Proszę o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli prac remontowo budowlanych na poniższą: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi: 1) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia tego mienia; 2) w materiałach i maszynach wykorzystywanych podczas drobnych prac remontowobudowlanych do limitu określonego dla niniejszej klauzuli w umowie ubezpieczenia. 2. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie takie prace, które nie wymagają zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów i których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz nie przekracza zł. 3. Na pojedynczą całkowitą wartość drobnych prac remontowo-budowlanych na warunkach niniejszej klauzuli składają się: 1) wartość wykonanych prac remontowo-budowlanych w ramach pojedynczego kontraktu (wynagrodzenie wykonawcy netto) oraz 2) wartość materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego. 4. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 5. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac. Pytanie 13: Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu do SIWZ, że zakres ubezpieczenia Assistance w ubezpieczeniach komunikacyjnych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pytanie 14: Proszę o uaktualnienie informacji o szkodach za okres , Rok rezerwy szkodowe Wypłaty ogień 0, ,00 Wypłaty kradzież 0,00 Wypłaty elektronika 395,00 Wypłaty szyby 0,00 Wypłaty OCD 0,00 Razem: 395, ,00 4

5 Pytanie 15: Proszę o wprowadzenie zapisu do specyfikacji zamówienia: Jeżeli w rocznym okresie szkodowość przekroczy 70% całkowitej składki za wszystkie rodzaje ubezpieczenia ( pod pojęciem szkodowość rozumie się wypłacone Ubezpieczającemu odszkodowanie wraz z rezerwami) to zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany składki ubezpieczeniowej. Za dzień ustalenia wypłaconych odszkodowań uznaje się dzień , chyba że na 30 dni przed końcem ważności polisy wypłacone odszkodowania wyniosą ponad 100% całkowitej składki. Naliczenie dodatkowej składki nastąpi według zasady w wysokości: 1) od 70% do 100% zwyżka o 25% 2) ponad 100% zwyżka o 40% Pytanie 16: Proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na Pytania Wykonawcy - Zestaw II z r. W związku z ogłoszeniem postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji dot. ubezpieczenia oraz wprowadzenie modyfikacji: Cześć I 1. opis budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z podaniem roku budowy, opisu konstrukcji budynku dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia 2. w jakim wieku jest sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia, prosimy o wykaz sprzętu. proszę o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC nie będą objęte zdarzenia (szkody), których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym nie wydanie lub wydanie wadliwego aktu prawnego, decyzji. 3. w jakim zakresie Ubezpieczyciel miałby odpowiadać za czyste starty finansowe? Proszę o podanie przykładowego scenariusza zdarzeń. 4. proszę o uznanie ryzyka huraganu jako działania wiatru o sile nie mniejszej niż 17,5 m/s 5. proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek rozszczelnienia dachu. W przeciwnym przypadku proszę o wprowadzenie limitu. 6. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? 7. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią? 8. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi. 9. Proszę o opis szkód z ubezpieczenia ognia oraz podanie ilości szkód dla wszystkich ubezpieczeń 10. proszę o podanie szkodowości z ubezpieczeń w pakiecie III 11. Czy firma ochroniarska dozoruje obiekty 24h/dobę? 12. Jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są w Archiwum na ul. Głogowskiej? 13. proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego sprzętu elektronicznego przenośnego Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający system alarmowy), 5

6 3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w zamkniętym i zabezpieczonym garażu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. Czy ubezpieczeniem objęte są telefony komórkowe? Jeśli tak, proszę o wprowadzenie, zapisu, ze.ubezpieczeniem objęte są telefony przenośne pod warunkiem, że są wyposażone w następujące uaktywnione zabezpieczenia: 1) system osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) w połączeniu z kartą autoryzowanego dostępu, bez których telefon nie może być użyty, 2) możliwość zidentyfikowania przez komputer łączący operatora sieci, że urządzenie zostało skradzione oraz możliwość zapobieżenia połączeniom. 2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej. W przypadku zaginięcia telefonu przenośnego z samochodu (w wyniku kradzieży z włamaniem) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie, gdy: 1) pojazd posiada dach o sztywnej konstrukcji, 2) pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 3) ubezpieczony telefon został skradziony w godzinach (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty i zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym i zabezpieczonym garażu, 4) telefon przenośny był przechowywany w pojeździe w sposób 14. proszę o wprowadzenie następujących franszyz: franszyzy redukcyjnej 500 zł przy ubezpieczeniu mienia o ognia i innych zdarzen losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku franszyzy redukcyjnej 500 zł dla sprzętu elektronicznego, danych i oprogramowania, franszyzy integralnej 100 zł dla ubezpieczenia szyb 15. Klauzula dewastacji proszę o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto za szkody powstałe: 1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą, Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto: 1) gotówki i wartości pieniężnych, gdzie za wartości pieniężne uważa się: czeki, weksle, akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące aktualnie w obiegu, bilety komunikacji publicznej, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i pozostałe metale z grupy platynowców, 2) kart płatniczych, 3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych, 4) stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 5) pojazdów mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich, 6) mienia znajdującego się w lokalach, w których zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej (lub innej) lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 6

7 dni, chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową 16. klauzula miejsca ubezpieczenia i nowych miejsc ubezpieczenia proszę o wprowadzenie zapisu, że Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje na lokalizacje (nowe lokalizacje) Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (miejsca prowadzenia działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy. 17. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o wprowadzenie zapisu, że zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi owu, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa. 18. Klauzula uderzenia pojazdu własnego wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia 19. Klauzula przewłaszczenia - proszę o wprowadzenie zapisu, że Umowa ubezpieczenia mienia ruchomego rozwiązuje się wskutek przejścia prawa własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, chyba że przejście prawa własności mienia ruchomego na inną osobę nastąpi na skutek przewłaszczenia: na bank na zabezpieczenie, na Finansującego w przypadku umowy leasingu, na innego Ubezpieczyciela i zarazem nie zostały zmienione warunki eksploatacji i miejsce ubezpieczenia przewłaszczonego mienia ruchomego, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela oraz wyodrębnienia, na czas trwania umowy przewłaszczenia, przewłaszczonego mienia, oznaczonego co do gatunku, a w przypadku mienia oznaczonego co do tożsamości oznakowania mienia w sposób wskazujący na jego przewłaszczenie przez cały okres trwania umowy przewłaszczenia. 20. Klauzula przeniesienia - proszę o wprowadzenie zapisu, że Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli jest udzielana pod warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego dokumentacji zdawczo odbiorczej, umożliwiającej ustalenie w przypadku zaistnienia szkody dokładnego miejsca pobytu ubezpieczonego mienia w dniu powstania szkody. 21. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - proszę o wprowadzenie zapisu, że Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte niezbędne koszty i wydatki związane z: 1. usunięciem rumowiska, usunięciem ubezpieczonego mienia, złomowaniem, 2. rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem ubezpieczonego mienia, 3. oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 22. Klauzula składowania - proszę o wprowadzenie zapisu, że Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 14 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 23. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo