RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010"

Transkrypt

1 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo o adwokaturze 4. Prawo o ustroju sądów i prokuratur (wespół z KSSIP) 5. Etyka adwokacka 6. Procedura karna 7. Prawo karne materialne 8. Prawo karne skarbowe 9. Prawo wykroczeń II rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Postępowanie cywilne 2. Prawo cywilne 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze 4. Prawo gospodarcze 5. Prawo spółek handlowych 6. Prawo upadłościowe III rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Prawo Unii Europejskiej 2. Prawo konstytucyjne 3. Postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne 4. Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego 5. Elementy prawa podatkowego 6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 7. Prowadzenie kancelarii adwokackiej 1

2 Tematy zajęć dla I roku szkolenia: ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE 1. Spotkanie z kierownikiem szkolenia, omówienie toku szkolenia, kolokwiów itd., omówienie tradycji i zwyczajów izby, omówienie zasad odbywania aplikacji, patronatu, sprawy organizacyjne np. tworzenie list kontaktowych grupy, omówienie roli samorządu aplikanckiego i wybór starosty. ADWOKAT NA SALI SĄDOWEJ 2. Omówienie problematyki układu stron, kolejności i formy przemówienia, relacji z klientem, sądem oraz przeciwnikiem procesowym, aplikant jako zastępca adwokata - zasady substytucji, sposoby prowadzenia notatek z rozprawy, elementy istotne do zanotowania, relacja z rozprawy i przekazanie decyzji sądu adwokatowi zlecającemu zastępstwo, dbałość o poprawne zapisywanie terminów kolejnych rozpraw i postanowień sądu, przeglądanie akt sprawy na sali i w sekretariacie. Wskazane zachowań na sali sądowej. HISTORIA ADWOKATURY 3. Wykład powinien koncentrować się na wyeksponowaniu najważniejszych zdarzeń z historii adwokatury bądź danej izby i wskazać aplikantom pozycje książkowe z historii zawodu do samodzielnego zapoznania się. Wskazane jest omówienie historii najnowszej - procesy lat 50, 60, 70, 80-tych. Literatura: (i) Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Zdzisław Krzemiński, (ii) Sławni warszawscy adwokaci, Zdzisław Krzemiński, (iii) Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Adam Redzik (iv) Historia warszawskiej adwokatury, Zdzisław Krzemiński (v) Historia adwokatury polskiej, Andrzej Kisza, Zdzisław Krzemiński, Roman Łyczywek 4. Organizacja samorządu adwokackiego w izbie, skład osobowy, rola Zgromadzenia Izby, zadania i kompetencje Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej, organizacja i rola NRA oraz zadania Prezydium NRA, rola Zjazdu Adwokatury, omówienie na podstawie przepisów POA. wykład Zajęcia ETYKA ADWOKACKA 5. Etyka zawodowa - praktyczne. Analizy konkretnych przypadków + sposoby na unikanie naruszeń zasad etyki. Opracowywanie pism wyjaśniających do ORA, zasady korespondencji z klientem. Omówienie tematu do samodzielnego opracowania. Usprawiedliwianie nieobecności na rozprawach - omówienie źródeł prawa dotyczących zasad usprawiedliwienia. Analiza zachowania sądu oraz adwokatów w określonych przypadkach. Omówienie przykładów pism mających usprawiedliwiać nieobecność w różnych przypadkach, omówienie przypadków z postępowania cywilnego oraz karnego, gdzie strona przeciwna celowo nie stawia się w sądzie jako przejaw taktyki procesowej. 2

3 PROCEDURA KARNA - I INSTANCJA 6. Zasady procesu karnego i ich naruszenia w aspekcie konkretnych przykładów z praktyki adwokackiej. Rola adwokata w inicjowaniu procesu karnego. 7. Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony, ustanowienie obrońcy z wyboru a wyznaczenie obrońcy z urzędu, uprawnienia obrońcy na etapie zatrzymania oraz w początkowej fazie procesu karnego, ograniczenia działań obrończych przez organ prowadzący postępowanie i przesłanki ich stosowania, środki procesowe obrońcy przeciwdziałające nadużywaniu tych ograniczeń. Aplikanci przygotowują stosowne pisma procesowe na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 8. Inicjatywa dowodowa adwokata w procesie karnym, wartość dowodowa materiałów uzyskanych poza procesem (detektyw, agencja ochrony). Prywatna opinia jako dowód w sprawie. Aplikanci przygotowują projekty wniosków dowodowych na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 9. Czynności postępowania przygotowawczego, umorzenie postępowania, czynności powtarzalne i niepowtarzalne, eksperyment procesowy, wizja lokalna, zabezpieczenie majątkowe, czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym. 10. Prawa i obowiązki oskarżonego (podejrzanego) w procesie karnym, rola pouczeń, analiza różnych zachowań organów dochodzeniowych i sposoby reakcji ze strony obrońcy. 11. Ograniczenie prawa do obrony, świadek koronny a świadek anonimowy (opis praktyki), postępowanie w sprawie o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnianie tożsamości świadka, akta utajnione i procedura ich udostępnienia stronom postępowania na przykładzie konkretnych spraw. 12. Tymczasowe aresztowanie i przesłanki jego stosowania, prawa, obowiązki i ograniczenia obrońcy w kontaktach z klientem tymczasowo aresztowanym (lub skazanym) w świetle przepisów procedury karnej oraz zasad etyki i godności wykonywania zawodu, omówienie nagannych zachowań niektórych obrońców w kontaktach z tymczasowo aresztowanymi. Aplikanci przygotowują projekty wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 13. Europejski nakaz aresztowania, wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania a ekstradycja. 14. Wyrok bez rozprawy, pomoc obrońcy w stosowaniu instytucji dobrowolnego poddania się karze, przedstawienie klientowi konsekwencji DPK, przesłanki oraz skutki materialno-procesowe złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary, warunkowe umorzenie postępowania omówienie konsekwencji dla klienta i ograniczenie postępowania dowodowego w trybie art.388 k.p.k. 15. Akt oskarżenia i jego wstępna kontrola. Udział obrońcy w tej fazie postępowania. Najczęstsze błędy w aktach oskarżenia możliwość działania obrońcy. Aplikanci sporządzają odpowiedź na akt oskarżenia na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 16. Rozprawa, udział obrońcy, omówienie sposobu formułowania wniosków procesowych, przygotowanie do rozprawy. Takt i zachowanie norm grzecznościowych wypowiedzi na rozprawie. Konstrukcja przemówienia. Aplikanci przygotowują wystąpienia - mowy końcowe w procesie karnym przed Sądem I Instancji i prezentują wystąpienia na ch. 3

4 17. Rola biegłych, tłumaczy i specjalistów w procesie karnym, obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym, badania w celu kontroli nieświadomych reakcji organizmu i ich wartość dowodowa, taktyka przesłuchania biegłego i omówienie istotnych elementów opinii. 18. Postępowania szczególne w k.p.k. uproszczone (organy uprawnione do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym), z oskarżenia prywatnego (rola adwokata w inicjowaniu czynności dowodowych w sprawach z oskarżenia prywatnego). Aplikanci sporządzają prywatnoskargowy akt oskarżenia na podstawie kazusów. 19. Pozbawienie adwokata możliwości obrony w przypadku kolizji interesów, problem nadużywania argumentu o kolizji interesów przez organ prowadzący postępowanie karne lub przez sąd, kolizja interesów a zasady etyki adwokackiej. 20. Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Bezwzględne i względne przesłanki odwoławcze na podstawie przykładów konkretnych spraw. 21. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych. Aplikanci przygotowują projekt apelacji na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 22. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym, dopuszczalność wniesienia kasacji. Formułowanie zarzutów i wniosków kasacji omówienie, wskazanie błędnych zarzutów i omówienie wadliwych wystąpień obrońców przed Sądem Najwyższym. 23. Zajęcia praktyczne sporządzanie kasacji karnej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności formułowania zarzutów i wniosków. 24. Wznowienia postępowania przesłanki. Sporządzanie projektu wniosku o wznowienie postępowania na przykładzie kazusu przygotowanego przez prowadzącego. 25. Konstrukcja przemówienia przed SN i przygotowanie do rozprawy kasacyjnej. Aplikanci przygotowują i prezentują wystąpienia na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 26. Prawo Unii Europejskiej - Dorobek Schengen - wzajemne uznawanie decyzji sądowych: a) Europejski Nakaz Aresztowania decyzja ramowa 2002/584/WSiSW b) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych decyzja ramowa 2003/577/WSiSW c) wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniężnym decyzja ramowa 2005/214/WsiSW d) Europejski Nakaz Dowodowy decyzja ramowa 2008/978/WSiSW e) konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa decyzja ramowa 2005/212/WsiSW f) uznawanie nakazów konfiskaty decyzja ramowa 2006/783/WSiSW g) wzajemna pomoc w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi wykład + 4

5 PRAWO KARNE MATERIALNE, WYKROCZENIA, KKS, KARNE WYKONAWCZE 27. Przestępstwa przeciwko mieniu: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza a wymuszenie rozbójnicze. Wypadki mniejszej wagi w świetle praktyki i orzecznictwa. Oszustwo, oszustwo komputerowe. Krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego. Paserstwo. Analiza kazusów przygotowanych przez prowadzącego oraz aplikantów. 28. Taktyka obrończa w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, wymogi techniczne i prawne przy badaniu stanu trzeźwości kierowcy pojazdu. Działania obrońcy w przypadku zatrzymania prawa jazdy. 29. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nadużycie zaufania, korupcja gospodarcza, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, udaremnianie zaspokojenia wierzyciela, doprowadzenie do upadłości, udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego. 30. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Fałszerstwo pieniędzy lub papierów wartościowych. Puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy lub papierów wartościowych. Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego czy innego znaku urzędowego lub narzędzi pomiarowych. Przepisy karne Kodeksu Spółek Handlowych. 31. Taktyka wykonywania obrony w przypadku najcięższych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zapoznanie sie z wybranymi opiniami biegłych i elementy, na które obrońca powinien zwracać szczególną uwagę w przygotowywaniu linii obrony. Analiza kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 32. Wyrok łączny. Przedawnienie karalności czynu i wykonania kary. Przesłanki i skutki zatarcia skazania. Aplikanci dokonują analizy konkretnych przypadków w aspekcie zaistnienia warunków do wydania wyroku łącznego. 33. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. Warunki odpowiedzialności obywatela polskiego. Odpowiedzialność cudzoziemca. Skazanie za granicą. 34. Jedność czynu i zbieg przepisów. Przestępstwo ciągłe. Ciąg przestępstw. Łączenie kar i środków karnych. Analiza kazusów przygotowanych przez prowadzącego. 35. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu w praktyce obrończej. Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Ryzyko nowatorskie. Błąd. Nieświadomość bezprawności. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. Analiza przypadków. 36. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Taktyka prowadzenia obrony w przypadku przestępstw przewidzianych w przepisach karnych Ustawy. 37. Zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy w świetle nauki, praktyki i orzecznictwa. Najczęstsze przypadki a linia obrony. 38. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Przesłanki zarządzenia wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono. Tryb postępowania w sprawach o zarządzenie wykonania kary. 39. Postępowanie przed sądem w postępowaniu karnym wykonawczym. Właściwość sadów, organy wykonujące orzeczenia. Udział adwokata w tym postępowaniu. 40. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Przesłanki i podstawy wniosku. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu penitencjarnego i procedura zaskarżenia orzeczeń wydawanych w tym zakresie. 41. Odroczenie wykonania kary. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie art.152 k.k.w. Przerwa w odbywaniu kary. Aplikanci sporządzają projekt wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego. 42. Środki zabezpieczające. Przesłanki umieszczenia sprawcy w zakładzie zamkniętym. Rola obrońcy w przeciwdziałaniu nadużywania stosowania środka + + 5

6 zabezpieczającego, w szczególności umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. 43. Odpowiedzialność oraz postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zaniechanie ukarania sprawcy. Umyślność i nieumyślność działania sprawcy przestępstwa skarbowego. Zasady wymierzania kary za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych. Taktyka prowadzenia obrony w sprawach karnych skarbowych. 44. Formy popełnienia przestępstwa. Formy stadialne: usiłowanie, przygotowanie. Formy zjawiskowe przestępstwa: jednosprawstwo, współsprawstwo, sprawcze współdziałanie, podżeganie, pomocnictwo. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej w praktyce sądowej i orzecznictwie. 45. Kodeks wykroczeń. Zasady odpowiedzialności. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Najczęściej popełniane wykroczenia na podstawie przykładów z praktyki obrończej. Przedawnienia. Analiza przypadków wykroczeń drogowych. Mandat. Kolokwium roczne z ww. przedmiotów Tematy zajęć dla II roku szkolenia: PROCEDURA CYWILNA 1. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów ze szczególnym uwzględnieniem organizacji sądów, koniecznością stosowania formularzy, najczęstsze błędy i ich konsekwencje, wybór trybu postępowania, wartość przedmiotu sporu, badanie jej wysokości. 2. Udział prokuratora w postępowaniu, organizacje społeczne, PIP, rzecznik konsumentów (prawa i kompetencje), omówienie katalogu podmiotów mających uprawnienie do występowania przed sądami. Zdolność sądowa i procesowa, ustalanie stron procesu (postępowania), współuczestnictwo w sporze, wszystkie aspekty z uwzględnieniem odpowiedzialności solidarnej i in solidum. 3. Interwencja główna i uboczna, podobieństwa i różnice, uprawnienia, sposoby i terminy składania interwencji, interwencja jako taktyka procesowa na opóźnienie postępowania, metody przeciwdziałania. Przypozwanie a dopozwanie, różnice, omówienie skutków procesowych, przekształcenia podmiotowe po stronie pozwanej i powodowej. 4. Pismo procesowe a pozew, uważna analiza wymogów formalnych, ustalanie wpisów uiszczanych wraz z wniesieniem pozwu (pisma procesowego). Omówienie dostępnych formularzy. Skutki niedochowania formy (braki formalne pism, braki opłat stałych) przez adwokatów lub radców prawnych, pełnomocników (nowelizacje KPC i omówienie ustawy o kosztach sądowych). Zajęcia praktyczne - pisanie pozwu na podstawie omówionego stanu faktycznego. 5. Zwrot pozwu, odrzucenie pozwu a oddalenie powództwa, konsekwencje dla klienta. Zwrócenie uwagi na bieg terminów (aspekty związane z ewentualnym przedawnieniem), cofnięcie powództwa a zrzeczenie się roszczenia (warunki i skutki, terminy, wymogi, zwrócenie uwagi na poinformowanie klienta o skutkach decyzji). Powództwo wzajemne, złożenie, termin, konstrukcja, taktyka procesowa w poszczególnych przypadkach (czy i kiedy składać, jakie mogą być 6

7 konsekwencje). 6. Dowody, sposób dowodzenia (z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 6 k.c.), odrębność procedur (oryginały) w zakresie przedstawienia dowodu w procesie cywilnym, gospodarczym, wieczysto-księgowym, zabezpieczenie dowodów, rola tezy dowodowej, taktyka dowodowa na przykładach różnych spraw, przykłady wadliwie konstruowanych tez dowodowych i błędnej taktyki (wskazane praktyczne na podstawie kazusów). 7. Znaczenie terminów zakreślonych przez sądy i różnego rodzaju konsekwencje niedochowania terminów, metodyka wpisywania terminów do kalendarza (notes papierowy, elektroniczny, metoda monitorowania terminów procesowych), problematyka przywracania terminów procesowych, doręczenia pism procesowych oraz orzeczeń sądowych (błędy, wymogi, konsekwencje uchybień). 8. Dopuszczalność zażaleń w trakcie postępowania przed sądem I instancji. Omówienie na przykładzie zawieszenia postępowania. Skutki, bieg terminów, wpływ zażaleń na tok postępowania. Rodzaje orzeczeń i środki ich zaskarżenia (sprzeciw, zarzuty) + Wykonalność a prawomocność orzeczeń aplikanci przygotują projekt zażalenia w oparciu o kazus przygotowany przez wykładowcę. 9. Zabezpieczenia roszczeń. Omówienie rodzajów zabezpieczeń. Zajęcia praktyczne, aplikanci przygotowują pismo z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. 10. Rozprawa a posiedzenie. Adwokat na sali sądowej w sprawie cywilnej, wystąpienia aplikanta, dobór słownictwa, omówienie zachowań pełnomocnika w różnych sytuacjach. 11. Egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne, postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości, skargi na czynności komornika, zbiegu egzekucji, koszty i opłaty sądowe, wpisy sądowe, sposób oraz terminy uiszczenia, opłaty kancelaryjne, zaliczki na koszty biegłych i przeprowadzenia innych dowodów, wpisy stałe, podstawy i zasady zwolnienia od kosztów, najczęstsze błędy i omówienie zagadnień problemowych. 12. Postępowanie w sprawach gospodarczych. Prekluzja dowodowa, przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, aplikancie przygotują projekt odpowiedzi na pozew. 13. Środki odwoławcze: apelacja w postępowaniu nieprocesowym, wieczystoksięgowym, w procesie; podstawy, formułowanie zarzutów i wniosków, omówienie zasad sporządzania apelacji cywilnej,, aplikanci sporządzają apelacje. 14. Kasacja, dopuszczalność kasacji, przesłanki formalne, podstawy kasacji, przymus adwokacki w aspekcie ustanowienia z urzędu do sporządzania kasacji, aplikanci sporządzają kasacje, omówienie prac. Wskazanie orzecznictwa SN + opłaty aplikancie sporządzą kasację. 15. Postępowania odrębne: postępowania z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta. Postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze (różnice, podobieństwa i rygoryzm formalnoprawny). 16. Występowanie pełnomocnika przed SN, przygotowanie do rozprawy, konstrukcja przemówienia omówienie treści wystąpienia. 17. Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych rozporządzenie 44/ Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz dotyczących jw odpowiedzialności rodzicielskiej rozporządzenie 2201/ Jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych rozporządzenie 4/2009 jw 20. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych dyrektywa 2003/8 oraz jej implementacja do krajowego porządku prawnego jw 7

8 21. Zasady doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych rozporządzenie jw 1393/ Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych rozporządzenie jw 805/ Europejski Nakaz Zapłaty rozporządzenie 1896/2006 jw 24. Europejskie Postępowanie w sprawach Drobnych Roszczeń rozporządzenie jw 861/ Europejskie postępowanie w sprawach upadłościowych rozporządzenie jw 1346/ Współpraca między sądami państw członkowskich przy gromadzeniu dowodów jw w sprawach cywilnych i handlowych rozporządzenie 1206/ Wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych konwencja rzymska, rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) oraz 864/2007 (Rzym II) jw PRAWO CYWILNE 28. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, istotne elementy z punktu widzenia praktyki. Wady oświadczenia woli i ich skutki, analiza konkretnych kazusów. 29. Pełnomocnictwo - konstrukcja i zakres, zlecenie - uwzględnienie relacji adwokatklient. Przedsiębiorca i firma, zagadnienia praktyczne i analiza kazusów. 30. Mienie ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa i nieruchomości rolnej wraz z uwzględnieniem przepisów szczególnych, sprzedaż przedsiębiorstwa, analiza istotnych elementów transakcji. 31. Domniemania prawne w praktyce sądowej. 32. Własność: nabycie i zbycie własności (aspekty podatkowe), ochrona własności, dobra i zła wiara, posiadanie i jego ochrona, prawa rzeczowe ograniczone, służebności. 33. Zakładanie ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych i ich znaczenie dla powstawania praw i zobowiązań, łączenie i wydzielanie ksiąg, znaczenie i rodzaje wpisów (deklaratoryjne i konstytutywne) + - wypełnianie formularzy do wpisów w KW. 34. Zobowiązania: granice swobody umów, zasada walutowości, zobowiązania przemienne, zaliczka i zadatek. Odpowiedzialność solidarna a in solidum, konsekwencje + uwagi praktyczne. 35. Czyny niedozwolone ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności Skarbu Państwa, funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, budowanie roszczenia wobec Skarbu Państwa. 36. Wina w nadzorze, odpowiedzialność na zasadach winy a na zasadach ryzyka (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny), odpowiedzialność ubezpieczyciela, omówienie zagadnień z punktu widzenia praktyki. 37. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań, konstrukcja roszczenia. 38. Przelew, przejęcie długu, skarga pauliańska - analiza kazusów. 39. Rodzaje umów (realne, konsensualne), różnice i ich znaczenie w praktyce. 40. Prawa konsumenta (rękojmia, gwarancja), procedura przedsądowa, instytucje konsumenckie i ich rola w sporze konsument -sprzedawca. 41. Najem (w tym ochrona praw lokatorów), dzierżawa, umowy leasingu (najczęstsze pytania klientów, aspekt podatkowy leasingu operacyjnego), sprzedaż na raty, - sporządzanie umowy najmu na ch. 42. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe, konstrukcja polisy i znaczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, analiza spraw sądowych z uwzględnieniem najczęstszych spraw i argumentów ubezpieczycieli na odmowę 8

9 wypłaty świadczenia. 43. Spadki - dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, zapis, polecenie, zachowek - analiza kazusów przy zachowku i dziedziczeniu ustawowym, sygnalizacja elementów podatkowych przy rozmowie z klientem. 44. Wydziedziczenie, uznanie za niegodnego, zaliczenie darowizn na schedę spadkową oraz typowe problemy procesowe. 45. Aspekty spadkowe podczas działalności gospodarczej, dziedziczenia akcji i udziałów, najczęstsze problemy, relacje między wspólnikami i spory na tle spadkowym. 46. Uznanie za zmarłego a dziedziczenie, zbycie spadku. Odrębne przepisy w odniesieniu do dziedziczenia gospodarstwa rolnego i wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. 47. Uznanie orzeczeń zagranicznych, najczęstsze przypadki i problemy. 48. Prawo autorskie, plagiaty, prawo własności intelektualnej, prawo nieuczciwej konkurencji - omówienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji. Aplikanci sporządzają umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub pozew o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji. 49. Prawo wekslowe, najczęstsze problemy. Ćwiczenia w wypełnianiu weksli i deklaracji wekslowych. Zabezpieczenie umów: weksel jako zabezpieczenie, akredytywa, poręczenie, gwarancja bankowa, ubezpieczenie transakcji, wady i zalety. PRAWO RODZINNE 50. Rozwód i separacja. Ocena przypadku w konkretnej sprawie. Aplikanci sporządzają projekt pozwu o rozwód lub o separację z uwzględnieniem porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie na podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego. Regulacja kontaktów dziecka z rodzicami pozostającymi w związku małżeńskim i po rozwodzie. 51. Opieka i kuratela ze szczególnym uwzględnieniem do prawa dysponowania majątkiem małoletnich. 52. Działalność gospodarcza małżonków i jej wpływ na ustrój majątkowy, zarząd majątkiem wspólnym ze szczególnym uwzględnieniem do sądowego ustanowienia zarządu nad całością bądź częścią majątku wspólnego. 53. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Aplikanci sporządzają projekty pozwów o ustalenie macierzyństwa i ojcostwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa. 54. Wspólność majątkowa małżonków a majątek osobisty. Podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Ustalenie nierównych udziałów. Aplikanci sporządzają projekt pozwu o podział majątku dorobkowego na podstawie kazusu opracowanego przez prowadzącego. + PRAWO GOSPODARCZE 55. Prawo upadłościowe - omówienie procedury upadłościowej i roli pełnomocnika upadłego bądź wierzyciela. Koszty, opłaty, terminy. Wniosek o upadłość - właściwość sądu i mechanizmy zasądzenia masy upadłości. Kontrola sądowa. 56. Rejestry sądowe. Omówienie KRS i zapoznanie się z formularzem. Omówienie przypadków podlegających wpisom do KRS. Najczęstsze błędy w wypełnianiu formularzy. Ćwiczenia w wypełnianiu formularzy do KRS. Przeglądanie akt 9

10 spółki bądź podmiotów wpisanych do KRS. Elementy istotne z punktu widzenia dochodzenia roszczeń (kwestia badania zdolności sądowej spółki i sprawdzania płynności finansowej oraz obowiązki składania raportów finansowych). 57. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omówienie ustawy i czynów nieuczciwej konkurencji. Omówienie katalogu roszczeń i budowy żądania pozwu. Rola dowodów w postępowaniu. Omówienie kazusów. Stosowanie przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawo własności przemysłowej - najczęstsze przypadki, omówienie. 58. Posiłkowe stosowanie innych ustaw przy konstruowaniu roszczenia na bazie nieuczciwej konkurencji (prawo własności przemysłowej, prawo farmaceutyczne etc.). 59. Ustawa o działalności gospodarczej - omówienie. 60. Prawo spółek - Spółki osobowe (Spółka jawna). 61. Prawo spółek - opracowywanie projektu powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki, z wnioskiem o zabezpieczenie. 62. Prawo spółek - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna (Powstanie spółki). Opracowywanie projektu statutu (z wybranymi przedmiotami postanowień nieobligatoryjnych. 63. Prawo spółek -Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna (Zarząd i rada nadzorcza). Reprezentacja spółki przez zarząd (opracowywanie projektu opinii prawnej dla zarządu spółki). 64. Prawo spółek - opracowywanie projektu postanowień statutu dotyczących rady nadzorczej (z uwzględnieniem interesów jednego akcjonariusza- klienta). 65. Prawo spółek - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna (zgromadzenie spółki kapitałowej). Opracowywanie projektu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej w przypadku żądania zwołania przez tzw. mniejszość akcjonariuszy. Adwokat jako pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników. 66. Prawo spółek - opracowywanie projektu pozwu zaskarżającego uchwałę zgromadzenia wspólników. 67. Prawo spółek - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna (Dywidendy, umorzenie i zbywanie udziałów/akcji). Opracowywanie projektu umów sprzedaży akcji, przy uwzględnieniu zastrzeżenia warunku lub terminu, albo wykonania prawa pierwokupu. 68. Prawo spółek - opracowywanie projektu dokumentacji dotyczącej przymusowego umorzenia akcji. 69. Prawo spółek - opracowywanie projektu uchwały (uchwał) o podziale zysku i wypłacie dywidendy, przy istnieniu akcji uprzywilejowanych co do dywidendy. 70. Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów spółki. Elementy i przesłanki odpowiedzialności, linia obrony. 71. Omówienie orzecznictwa SN dotyczącego problematyki prawa spółek. Kolokwium roczne z ww. przedmiotów 10

11 Tematy zajęć dla III roku szkolenia: PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ 1. Zagadnienia wstępne (źródła prawa, zasady strukturalne, zagadnienia instytucjonalne). 2. Orzeczenia prejudycjalne. 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego, w tym zasady zwrotu opłat pobranych niezgodnie z prawem wspólnotowym. 4. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowego. 5. Instytucja obywatelstwa europejskiego i prawa związane z obywatelstwem. 6. Polityki gospodarcze UE (swoboda przepływu towarów, osób, usług, przedsiębiorczości, kapitału). 7. Europejskie prawo konkurencji oraz wspólnotowe prawo pomocy państwa dla przedsiębiorstw. 8. Uznawanie kwalifikacji i dyplomów. 9. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, harmonizacja prawa spółek w państwach członkowskich. PRAWO KONSTYTUCYJNE 1. Konstytucja jako źródło prawa, zasady i forma stosowania przepisów Konstytucji. Najważniejsze zasady ustroju RP i ich oddziaływanie na prawa jednostki, zasada demokratycznego państwa prawnego (pojęcie i treść; zasada przyzwoitej legislacji; zakaz działania prawa wstecz; vacatio legis; ochrona praw nabytych; zasada określoności prawa; zakaz nadmiernej ingerencji; hierarchiczny system źródeł prawa), zasada społeczeństwa obywatelskiego oraz zasada podziału władz - niezależność władzy sądowniczej (wskazane omówienie argumentacji Prezydenta RP odmawiającego stawienia się przed sejmową Komisją Śledczą). 2. Prawa człowieka - system ochrony praw i wolności w prawie międzynarodowym i krajowym. Ograniczenia praw i wolności. Omówienie przykładów ograniczenia praw jednostki. 3. Trybunał Konstytucyjny: pozycja ustrojowa i skład, funkcje Trybunału, skarga konstytucyjna, postępowanie przed TK, skutki orzeczeń TK. Zajęcia praktyczne - aplikanci ćwiczą sporządzanie skargi konstytucyjnej. 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka: skład, struktura i właściwość, postępowanie przed Trybunałem, skarga indywidualna i wymogi jej dopuszczalności, moc obowiązująca i wykonanie wyroków Trybunału. Zapoznanie się z formularzem skargi, omówienie poszczególnych rubryk. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORAZ SĄDOWO- ADMINISTRACYJNE 1. Ustrój sądów administracyjnych oraz obszar ich działania. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych. Właściwość sądów administracyjnych (art. 3 3 ustawy i art.13 1 ustawy o postępowaniu), skład sądu (art.16) oraz 11

12 wyłączenie sędziego, terminy i sposób ich obliczenia oraz uchybienia i przywrócenie terminu. 2. Wszczęcie postępowania administracyjnego i podmioty uprawnione do jego wszczęcia. Termin i tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego. Omówienie kosztów sądowych - wpisy i sposoby ich uiszczania. Aplikanci ćwiczą sporządzanie skargi do WSA. 3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynność art ustawy o postępowaniu. Postępowanie mediacyjne i uproszczone art.115 1, i 2 i 118 ustawy o postępowaniu. 4. Skarga kasacyjna, tryb jej wnoszenia oraz termin (podmioty uprawnione), z aplikantami - sporządzanie skargi na podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego. 5. Wznowienie postępowania i jego podstawy (należy zwrócić uwagę na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego) oraz termin do jego wniesienia art.277 ustawy o postępowaniu. 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji, analiza przypadków, aspekty praktyczne, zbieg egzekucji, postępowanie - najczęstsze sytuacje (wybrane zagadnienia praktyczne do omówienia). PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 1. Zamówienia publiczne, procedury odwoławcze, rola pełnomocnika. 2. Fundacja -omówienie funkcjonowania sprawozdawczości i najczęstsze błędy. Ustawa o stowarzyszeniach + omówienie na przykładzie statutu stowarzyszenia. 3. Prawo o zgromadzeniach, procedury i przyczyny odmowy władz na odbywanie zgromadzeń. 4. Gospodarka gruntami - omówienie problematyki, plany zagospodarowania, sprzeciwy i rola pełnomocnika w postępowaniu. 5. UOKiK i zakres jego kompetencji, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Regulacji Energetyki jako przykłady pozycji regulatora i zakres ich kompetencji - omówienie. 6. Zezwolenia MSW na nabywanie nieruchomości na terenie RP- przykłady. 7. Samorząd terytorialny -organizacja i omówienie przepisów. ELEMENTY PRAWA PODATKOWEGO 1. Wprowadzenie do prawa podatkowego, prawo podatkowe w systemie prawa, źródła prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego. Konstytucyjne podstawy opodatkowania - podmioty stosunków prawno-podatkowych, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie odpowiedzialne za podatki, następcy prawni podatnika. 2. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie zobowiązań podatkowych, deklaracje podatkowe, przedawnienie obowiązku podatkowego, następcy prawni podatnika, zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego. Wygasanie zobowiązań podatkowych, zaniechanie poboru podatków, umorzenie zaległości podatkowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. 12

13 4. Podatek od towarów i usług, aspekty praktyczne. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, uzupełnianie deklaracji, aplikanci ćwiczą wypełnianie formularzy PCC. 6. Podatek od spadków i darowizn, planowanie podatkowe przy poradzie prawnej, analiza kazusów, aspekty praktyczne. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. Zasady prawa pracy - omówienie przykładów dyskryminacji i lobbingu oraz metod przeciwdziałania tym formom naruszeń praw pracownika. 2. Stosunek pracy: nawiązanie, rozwiązanie (wymogi formalne), przykłady błędów pracodawcy, omówienie roszczeń pracownika. 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - omówienie orzecznictwa: stadium kazusów. Najczęstsze argumenty pracodawcy i pracownika., analiza kazusów. 4. Roszczenia pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę, analiza przypadków. 5. Zwolnienia grupowe, obowiązki pracodawcy. Omówienie typowych błędów i ich konsekwencji. 6. Umowa o pracę. Aplikanci ćwiczą sporządzanie umów o pracę. Analiza błędów i dostępnych druków akcydensowych. Omówienie kazusów. 7. Obowiązki pracownika i pracodawcy - rola regulaminu pracy, odpowiedzialność materialna pracowników. 8. Roszczenie pracownika z tytułu godzin nadliczbowych. Budowanie i udowadnianie roszczenia. Studium argumentów pracownika i pracodawcy. 9. Urlopy - katalog urlopów. Rodzicielstwo - uprawnienia pracownika - urlopy i świadczenia. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Obowiązki pracodawcy i konsekwencje ich zaniedbania. Roszczenia pracowników; centrale PIP i ich uprawnienia - omówienie. 11. Rozpatrywanie sporów o roszczenia pracownika lub pracodawcy ze stosunku pracy, typy postępowania, najczęstsze przypadki. 12. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. Różnice i ich konsekwencje (sygnalizacja problemu podatkowego i ZUS). Kontrakty menedżerskie aplikanci przygotują kontrakt menadżerski. 13. Ubezpieczenia społeczne - system emerytalno rentowy, uprawnienia ubezpieczonych + najczęstsze problemy z ZUS i pracodawcą. PROWADZENIE KANCELARII ADWOKACKIEJ 1. Kancelaria adwokacka a spółka - elementy praktyczne, różnice, zalety i wady, omówienie regulaminu wykonywania zawodu, elementy podatkowe i ZUS 2. Aspekty praktyczne prowadzenia kancelarii adwokackiej adwokat jako przedsiębiorca. Zakończenie szkolenia 13

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2011

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2011 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2011 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny BLOK A- PR. O ADWOKATURZE I ETYKA: 1. Sprawy organizacyjne 2.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy II (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015

PLAN ZAJĘĆ dla grupy II (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 12. 01.2015 r. PLAN ZAJĘĆ dla grupy II (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 godz. 16.15-17.45 adw. M. Kot adw. M. Kot 19.01.2015 r. godz.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 12.01.2015r. PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 godz. 16.15 17.45 Prawo Europejskie SSR. E. Dzierżak godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016 PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016 11.01.2016r. godz. 16.15 17.45 18.00-19.30 Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 2. Na

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Założenia : Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013 BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 1 4

W R Z E S I E Ń 2 0 1 4 W R Z E S I E Ń 2 0 1 4 Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Blok tematyczny Temat zajęć wrzesień 2014 01.09.2014 04.09.2014 --- --- -R --- C-6 E-Senacka C-5 1Ł Adw. dr Andrzej Ważny Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Program ramowy (142 godz.) I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1804 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)...... 1 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo