OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:"

Transkrypt

1 OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe przed sądami, prokuraturami i organami administracji samorządowej i państwowej w sprawach sądowych: cywilnych, gospodarczych oraz w sprawach karnych i administracyjnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa: Prawo cywilne o zapłatę o eksmisję. o stwierdzenie nabycia spadku o dział spadku o zachowek o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, służebności (gruntowe, osobiste) o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie o odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym o ustanowienie służebności drogi koniecznej pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej lub o wykreślenie wpisu o stwierdzenie nabycia spadku o odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną o zmianę lub uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe związanych z prawem konsumenckim nieruchomości (grunt, działka, budynek, lokal), odszkodowanie za szkody wyrządzone przez organy państwowe, nabycie, utrata i przeniesienie własności, Prawo karne Kancelaria zajmuje się obroną w postępowaniu karnym oraz wykroczeniowym na wszystkich etapach, a w szczególności : Postępowanie przygotowawcze: reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję i Prokuraturę, udział w przesłuchaniach w toku śledztw i dochodzeń reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu; reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa. Postępowanie sądowe: obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym reprezentacja na posiedzeniach i rozprawach reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego; reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego; bezpośredni kontakt z klientem w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych

2 Postępowanie wykonawcze: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary składanie wniosków i o przerwę w wykonaniu kary składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie postępowanie o ułaskawienie Prawo spadkowe Kancelaria doradza oraz sporządza pisma w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, w sprawach o zachowek Prawo rodzinne i opiekuńcze Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, w tym zastępstwo procesowe w sprawach: o rozwód o separację o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami o alimenty o władzę rodzicielską ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa o ustalenie kontaktów z dzieckiem o przysposobienie (adopcję) o alimenty, w tym o obniżenie lub podwyższenie ich wysokości o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej o pozbawienie, lub powierzenie władzy rodzicielskiej wnoszenie sprzeciwu od czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka sporządzanie majątkowych umów małżeńskich. Kancelaria oferuje m.in mediacje w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, roszczeń alimentacyjnych itp. Doradzamy małżeńskich. również naszym Klientom przy wyborze umownych ustrojów majątkowych Postępowanie egzekucyjne Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie, w szczególności: reprezentację wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym; reprezentację dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym; przygotowywanie i weryfikację wniosków egzekucyjnych; przygotowywanie i weryfikację skarg na czynności komornika; przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń sądowych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji; przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym; egzekucję roszczeń alimentacyjnych; egzekucję roszczeń; powództwa przeciwegzekucyjne, ochrona osób trzecich i małżonka w postępowaniu egzekucyjnym; egzekucję z ruchomości; egzekucję z nieruchomości. Prawo kontraktów

3 Kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, w tym umowy nienazwane, aneksy, porozumienia, ugody, listy intencyjne. Kancelaria przygotowuje i opiniuje kontrakty międzynarodowe. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach. Kancelaria nadzoruje prawidłowość wykonania zawartych umów, ugód, porozumień. Prawo korporacyjne Kancelaria udziela pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego, sporządza projekty umów i statutów spółek. Kancelaria przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp. Kancelaria zapewnia obsługę organów spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników. Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami. Kancelaria zapewnia obsługę prawną procesów fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń. Tworzenie opinii prawnych i analiz prawnych. Postępowanie rejestrowe Kancelaria oferuje kompleksową obsługę związaną z postępowaniem rejestrowym o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo pracy Kancelaria przygotowuje, Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne. Kancelaria reprezentuje pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy Kancelaria doradza w sprawach dotyczących: ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp. Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem stosunku pracy, doradza w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych; egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; ochrona prawna roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; pomoc prawna w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców. Prawo bankowe Kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu czynności bankowych, m. in. przygotowuje opinie prawne oraz udziela porad prawnych w zakresie prawa bankowego. Kancelaria opracowuje lub opiniuje projekty dokumentów dotyczących transakcji finansowych. Kancelaria uczestniczy w negocjowaniu warunków umów kredytowych, umów cesji wierzytelności, umów zabezpieczających itp. Kancelaria dochodzi roszczeń od klientów nie wywiązujących się ze zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych. Prawo papierów wartościowych Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli. Kancelaria dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych.

4 Kancelaria oferuje pomoc w sporządzeniu deklaracji wekslowych. Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria doradza w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym. Kancelaria doradza podmiotom postępowań upadłościowych, układowych czy naprawczych z zakresu tych postępowań. Kancelaria reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, układowych czy naprawczych. Prawo nieruchomości Kancelaria oferuje pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości, a także: analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów; przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń; przygotowywanie umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości; analizę warunków nabywania nieruchomości, w tym w aspekcie możliwości realizacji inwestycji budowlanej, jej opłacalności i możliwości komercjalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej; pomoc Klientom w negocjacjach, w tym m.in z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi. Prawo administracyjne Kancelaria służy pomocą we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniu o zamówienie publiczne. Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności: sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych; przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym; reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym; pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym, doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu; pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji; dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi; sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych. Ponadto oferujemy fachową pomoc prawną w sprawach związanych ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na wszystkich etapach postępowania : opinia dotycząca dopuszczalności skargi sporządzenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), reprezentacja skarżącego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Fundusze Unii Europejskiej W dobie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Kancelaria świadczy pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Proponujemy Państwu pomoc w wyborze odpowiedniej dotacji, przygotowaniu wniosków oraz realizacji projektów, a także końcowym rozliczeniu otrzymanej dotacji.

5 Szkolenia Oprócz świadczenia klasycznej pomocy prawnej, oferujemy naszym Klientom również szkolenia, zarówno indywidualne jak i grupowe, w tym szkolenia dla pracowników firm i instytucji. Są one prowadzone zarówno na zamówienie jak i z inicjatywy samej Kancelarii, w reakcji na dostrzeżone potrzeby, zarówno przez pracowników Kancelarii jak i przedstawicieli teorii i praktyki prawa, z którymi na stałe współpracujemy.

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ;

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

RP&W R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA RP&W. R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA

RP&W R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA RP&W. R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA R. Podświadek i Wspólnicy KANCELARIA PRAWNA ul. Bukowińska 24A/111 (IV piętro) 02-703 Warszawa tel. +48 (22) 49 85 905 fax +48 (22) 43 55 007 e-mail: rpw@rpw.pl;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW. Ramowy Program Praktyk dla Kierunku Ekonomia

RAMOWE PROGRAMY PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW. Ramowy Program Praktyk dla Kierunku Ekonomia Zał. nr 1 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Uczelni Łazarskiego RAMOWE PROGRAMY PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW Ramowy Program Praktyk dla Kierunku Ekonomia Praktyki stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: 71 788 85 91 fax: 71 788 85 92 Oferta Produktowa Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo