1.9. Jurysdykcja wyłączna Uwagi ogólne Przypadki jurysdykcji wyłącznej Umowy jurysdykcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11."

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej Międzynarodowe postępowanie cywilne i prawo prywatne międzynarodowe Rys historyczny Źródła europejskiego prawa cywilnego procesowego i prywatnego międzynarodowego Źródła międzynarodowego postępowania cywilnego Źródła prawa prywatnego międzynarodowego Perspektywy ujednolicenia prawa cywilnego państw członkowskich Unii Europejskiej Uwagi ogólne Próby tworzenia jednolitych norm materialnych Planowane regulacje...30 Rozdział drugi Europejskie prawo procesowe Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w rozporządzeniu Bruksela I Przedmiotowy zakres zastosowania Terytorialny i czasowy zakres zastosowania Stosunek do innych instrumentów prawnych Jurysdykcja ogólna Jurysdykcja szczególna Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeniowych Uwagi ogólne Reguły dotyczące jurysdykcji Ograniczenia w zakresie zawierania umów o jurysdykcję Jurysdykcja w sprawach konsumenckich Uwagi ogólne Reguły jurysdykcji Ograniczenia w zakresie zawierania umów o jurysdykcję Jurysdykcja w sprawach wynikających z indywidualnych umów o pracę Uwagi ogólne Reguły jurysdykcji

2 Jurysdykcja wyłączna Uwagi ogólne Przypadki jurysdykcji wyłącznej Umowy jurysdykcyjne Jurysdykcja na skutek wdania się pozwanego w spór Jurysdykcja w postępowaniu zabezpieczającym Badanie jurysdykcji i dopuszczalność postępowania Zawisłość spraw i sprawy pozostające ze sobą w związku Uwagi ogólne Sprawy pozostające ze sobą w związku Uznanie i stwierdzenie wykonalności Uwagi ogólne Podstawy odmowy uznania i stwierdzenia wykonalności Tryb i skutki uznania Postępowanie o stwierdzenie wykonalności Uwagi ogólne Postępowanie w pierwszej instancji Charakter postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia Rozpoznanie wniosku Postępowanie odwoławcze Wykonanie orzeczenia Europejski tytuł egzekucyjny Uwagi ogólne Geneza regulacji Przedmiot regulacji Zakres zastosowania Przedmiotowy zakres zastosowania Terytorialny zakres zastosowania Czasowy zakres zastosowania Terminologia Europejski tytuł egzekucyjny Wydanie ETE Kwestie szczegółowe Środki zaskarżenia Minimalne standardy postępowania w państwie pochodzenia orzeczenia Skutki wydania zaświadczenia ETE Egzekucja w państwie członkowskim wykonania Klauzula wykonalności Zakaz żądania kaucji Odmowa wykonania egzekucji Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym Stosunek do innych regulacji Zaświadczenie ETE w prawie polskim...92

3 3. Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej ( Bruksela II bis ) Uwagi ogólne Przedmiotowy zakres zastosowania Terytorialny i czasowy zakres zastosowania Wyjątki dotyczące uznania i wykonalności orzeczeń Jurysdykcja Jurysdykcja w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej Jurysdykcja w oparciu o obecność dziecka Jurysdykcja w przypadku uprowadzenia dziecka Jurysdykcja dla wniosku wzajemnego Jurysdykcja w odniesieniu do środków tymczasowych i zabezpieczających Badanie jurysdykcji Badanie dopuszczalności postępowania Zawisłość spraw i postępowania zależne Skutek zawisłości spraw oraz wystąpienia postępowań zależnych Uznanie i stwierdzenie wykonalności Zakres uznania lub stwierdzenia wykonalności Warunki uznania lub stwierdzenia wykonalności Podstawy odmowy uznania Tryb uznania Postępowanie o stwierdzenie wykonalności Postępowanie odwoławcze Zniesienie exequatur Stosunek do innych regulacji prawnych Współpraca państw członkowskich w zakresie doręczeń oraz przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych Doręczenie dokumentów sądowych i pozasądowych Rozwój regulacji dotyczących doręczania dokumentów sądowych Cele regulacji Przedmiot regulacji i zakres zastosowania Przekazywanie i doręczanie dokumentów w ramach systemu rekwizycji Inne środki przekazywania i doręczania dokumentów sądowych Niestawiennictwo pozwanego Stosunek do innych regulacji prawnych Współpraca w zakresie przeprowadzania dowodów Geneza i cel regulacji Zakres zastosowania

4 System rekwizycji czynnej w ramach procedury transgranicznego przeprowadzania dowodu System rekwizycji biernej w ramach procedury transgranicznego przeprowadzania dowodu Uwagi końcowe Rozdział trzeci Pomoc prawa w sporach transgranicznych Uwagi ogólne Transpozycja dyrektywy 2003/8/WE do krajowego porządku prawnego Cel regulacji Terminologia Zagadnienia kolizyjne Rozwiązania ustawowe a regulacja w kodeksie postępowania cywilnego Zakres zastosowania ustawy Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Zakres terytorialny i czasowy dyrektywy Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o udzielenie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej Rozpoznanie wniosku Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Wniosek o udzielenie pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Rozpoznanie wniosku Uwagi końcowe Rozdział czwarty Europejskie prawo prywatne międzynarodowe Prawo właściwe dla zobowiązań umownych według konwencji rzymskiej Uwagi ogólne Zakres stosowania konwencji Wybór prawa Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa Umowy konsumenckie Przepisy wymuszające swoje zastosowanie Prawo właściwe dla indywidualnych umów o pracę Zakres statutu kontraktowego Wyłączenie odesłania Przelew wierzytelności Przejście wierzytelności z mocy prawa Dowody

5 1.10. Porządek publiczny Jednolita wykładnia Państwa nieposiadające jednolitego systemu prawnego Pierwszeństwo prawa wspólnotowego Projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań umownych Uwagi ogólne Zakres zastosowania Stosowanie prawa państw niebędących państwami członkowskimi Wybór prawa Przepisy wymuszające swoje zastosowanie Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa Umowy konsumenckie Indywidualne umowy o pracę Umowy zawierane przez przedstawiciela Przepisy wymuszające swoje zastosowanie Istnienie i ważność materialna umowy Ważność ze względu na formę Zakres obowiązywania prawa właściwego dla umowy Cesja roszczeń i umowny przelew wierzytelności Ustawowe przejście wierzytelności Wielość dłużników Ustawowa kompensacja Ciężar dowodu Zdefiniowanie miejsca zwykłego pobytu Wyłączenie odesłania Porządek publiczny Państwa nieposiadające jednolitego systemu prawnego Stosunek do innych przepisów wspólnotowych Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych Uwagi ogólne Zakres zastosowania Czyny niedozwolone Odpowiedzialność za produkt Nieuczciwa konkurencja i praktyki naruszające konkurencję Naruszenie prywatności i dóbr osobistych Naruszenie środowiska Naruszenie praw własności intelektualnej Bezpodstawne wzbogacenie Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Wybór prawa Zakres stosowania prawa właściwego Nadrzędność bezwzględnie obowiązujących przepisów Bezpośrednie powództwo przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej

6 3.10. Subrogacja Subrogacja w przypadku odpowiedzialności kilku osób Ważność co do formy Ciężar dowodu Miejsce stałego pobytu Wyłączenie odesłania Porządek publiczny Regulacje kolizyjne w innych aktach prawa wspólnotowego i ich implementacja do prawa polskiego Uwagi ogólne Implementacja dyrektyw do prawa polskiego Rozdział piąty Europejskie międzynarodowe prawo upadłościowe Uwagi wstępne Zakres zastosowania Postępowanie główne Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych Przebieg i zakres postępowania wtórnego Wstrzymanie likwidacji Zawiadomienie wierzycieli i zgłaszanie ich wierzytelności Czasowy zakres obowiązywania rozporządzenia Rozdział szósty Europejski nakaz zapłaty Geneza projektu Zakres zastosowania Właściwość sądów Wniosek o europejski nakaz zapłaty Badanie wniosku przez sąd Zawiadomienie pozwanego o wniosku Odpowiedź na wniosek i jego skutki Europejski nakaz zapłaty i jego wykonanie Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty i jego skutki Opłaty sądowe Pozostałe kwestie związane z postępowaniem Rozdział siódmy Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń Geneza rozporządzenia Przedmiot rozporządzenia Zakres zastosowania Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w innym państwie członkowskim Orzeczenia Europejskiego Trybunału Wspólnot Europejskich Wykaz wykorzystanej literatury

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego http://ec.europa.eu/civiljustice/ Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa niniejsza reguluje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001 P. 0001 0023.

Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001 P. 0001 0023. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego dr Michał Wojewoda radca prawny Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego 1. Wprowadzenie Przykłady: Umowa handlowa polska spółka z o.o. importuje tkaniny z Włoch duża partia towaru okazuje

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych.

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych. . Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? W Hiszpanii dostęp do wymiaru sprawiedliwosci jest darmowy. Nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Wstąpienie na drogę sądową wiąże się

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 8 ARBITRAŻ HANDLOWY ANDRZEJ SZUMAŃSKI (red.) C. H. BECK str. Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XXIX Część I. Zagadnienia wprowadzające... 1 Rozdział 1. Pojęcie, rodzaje i charakter

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r., IV CSK 200/06

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r., IV CSK 200/06 Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r., IV CSK 200/06 Umowa o zawieranie transakcji dewizowych na rynku międzybankowym między zleceniodawcą konsumentem mieszkającym w Polsce a zleceniobiorcą mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska

Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska 1 Mateusz Popiel Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska PPM. Ćwiczenia 2 (9.10.13.) Pazdan od 2012, ale jest już nowe wydanie wyd. 15. PPPM sensu stricte to co napisał Pazdan

Bardziej szczegółowo