Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych"

Transkrypt

1 Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych Bibliografia nabrała obecnego kształtu dzięki Mistrzom uczestnikom XXIV LSMP odbywającej się w Ustroniu-Cieszynie oraz Zaprzyjaźnionym Profesorom. W imieniu wszystkich uczestników oraz czytelników i praktykujących metodologię składam niniejszym osobom szczególne podziękowanie: Szanownym Paniom Profesor: Teresie Bauman Bronislavie Kasáčovej Kai Kazimierskiej Dorocie Klus-Stańskiej Ewie Ogrodzkiej-Mazur

2 Alinie Szczurek-Borucie Urszuli Szuścik Elżbiecie Tarkowskiej Danucie Urbaniak-Zając Szanownym Panom Profesorom: Dariuszowi Kubinowskiemu Mieczysławowi Malewskiemu Bogusławowi Śliwerskiemu Szczególne podziękowania kieruję do Inspiratora i Pomysłodawcy Bibliografii Sebastian dziękuję Anna Gajdzica

3 Ablewicz K.: Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994 Alheit P.: Wywiad narracyjny. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2002, nr 2 Anastasi A., Urbina S.: Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999 Andreski S.: Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Babbie E. R.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Banks M.: Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Bauman T.: Badania empiryczne jakościowe. [w:] Pilch T. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003 (T. 1) Bauman T.: Poznawczy status danych jakościowych. [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K.,J.: (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Bauman T.: Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. [w:] T. Pilch, T. Bauman: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001 Bieliński J., Iwińska K., Rosińska-Kordasiewicz A.: Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. ASK. Społeczeństwo Badania Metody: Czasopismo Metodologiczne 2007, nr 16 Bieluga K.: Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 Blumer H.: Interakcjonizm symboliczny perspektywa i metoda. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007 Borowska-Beszta B.: Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) szkice metodologiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005 Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

4 Červinková H., Gołębniak B. (red.): Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010 Charmaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Ciechanowicz A. (red.): Kulturowa adaptacja testów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Laboratorium Technik Diagnostycznych, Warszawa 1990 Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły. TERM-IAE, Radom 1996 Collini S. (red.): Interpretacja i nadinterpretacja. Wydawnictwo Znak, Kraków 1996 Cyrańska E.: Fenomenologia jako sprzeciw. [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wyd. UŁ, Łódź 2001 Czerepaniak-Walczak M.: Badanie w działaniu akademickim; możliwości zastosowań w procesie podnoszenia jakości pracy uczelni. Rocznik Pedagogiczny 2001, t. 24 Dajek W.: Drzewo. Wydawnictwo Erola, Warszawa 1996 (testy projekcyjne, rysunkowe) Demetrio D.: Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Demetrio D.: Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009 Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.): Metody badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (t. 1-2) Dernowska U.: Badania jakościowe w pedagogice: cechy i wybrane strategie jakościowych badan terenowych. Ruch Pedagogiczny 2007 nr 5-6 Desperak I.: Ankieta w szkole. Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4 Dobrzański D.: Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii. Wydawnictwo UAM, Poznań 1999 Domańska E.: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006 Dubas E., Griese H.M. (red.): Europa jako temat badań jakościowych. Wydawnictwo Adam Marszałek", Toruń 1998 Dytman-Stasieńko A., J. Stasieńko (red.): WWW w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008 Dzierzgowska I., Kalinowska M.: Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły. TERM-IAE, Radom 1997

5 Dzierzgowska I., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. CODN, Warszawa 1999 Embree L.: Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 Ferguson G. A., Takane Y. (red.): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 Garfinkel H.: Studia z etnometodologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Gavora P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava, Univerzita Komenského 2007 Gavora P.: Úvod do pedagogického výskumu. Univerzita Komenského, Bratislava 2008 Gavora P.: Výskumné metódy v pedagogike. Univerzita Komenského, Bratislava 1997 Geertz C.: Interpretacja kultur: wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 Geertz C.: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 Giddens A.: Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2001 Gilian R.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Giorgi A. (red.): Fenomenologia i badania psychologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2003 Giorgi A.: Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2002 Giorgi A.: Psychologia jako nauka uprawiana z ludzkiej perspektywy: podejście fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2002 Glaser B. G., Strauss A. L.: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009

6 Gnitecki J.: Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Gnitecki J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (t. 1) Gorzko M.: Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008 Grzybowski P. P., Sawicki K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Hałas E.: Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007 Hałas E.: Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretatywnej. Wydawnictwo UW, Warszawa 2007 Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000 Hartas D. (ed.): Educational Research and Inquiry. Qualitative and Quantitative Approaches. Continuum International Publishing Group, London & New York 2010 Hartley P.: Komunikacja w grupie. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań 2002 Heinz-Hermann Krűger: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Helling I.: Metoda badań biograficznych. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 1990 Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005 Hoerning E.M.: Rola wydarzeń życiowych: doświadczenia i rewitalizacja w perspektywie biograficznej. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 1990 Horney K.: Autoanaliza. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000 Hornowska E.: Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001 Horolets A. (red.): Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 Jahoda M., Lazarsfeld P. F., Zeisel H.: Bezrobotni Marienthalu. Oficyna Naukowa, Warszawa 2007

7 Jakob G.: Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. [w:] Urbaniak Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001 Janiak A., Krzemińska W., Wojtasik-Tokarz A. (red.): Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2007 Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006 Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2001 Kaczmarek J.: Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005 Kalmbach-Philips, D., Carr K.: Becoming a Teacher Through Action Research. Oxon, Taylor & Francis, Routledge, New York 2010 Kantowicz E.: Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie. Edukacja 2008 nr 3 Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W.: Obserwacja w poznawaniu dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 Kasáčová, B: Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica 2005 Kaufmann J. C.: Wywiad rozumiejący. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010 Kawecki I.: Etnografia i szkoła. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Łódź 1993 Kawecki I.: Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Łódź 1994 Kawecki I.: Wiedza praktyczna nauczyciela: studium etnograficzne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 Kaźmierska K.: Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008 Kaźmierska K.: Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych. Przegląd Socjologiczny 2004, nr 1 Kempny M., Nowicka E. (red.): Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Komárik E.: Metódy vedeckého poznávania človeka. UK, Bratislava 2002

8 Konarzewski K.: Badania jakościowe szansa czy złudzenie? [w:] Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii. Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2001 Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000 Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Kopciewicz L.: Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 Korporowicz L. (red.): Ewaluacja w edukacji. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997 Kostera M. (red.): Kultura organizacji. badania etnograficzne polskich firm. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Kostera M.: Antropologia organizacji. metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii. Wydawnictwo Wszechnica Mazurska, Olecko 2001 Krawczyk-Bocian A.: Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego. Przegląd Pedagogiczny 2008 nr 1 Krüger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Krüger H.: Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu. [w:] Urbaniak Zając D., Piekarski J.(red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001 Krüger H.-H., Pfaff N.: Metody badań pedagogicznych. [w:] Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2) Krüger H.-H.: Metody badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Krüger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Wstęp i opracowanie B. Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Krzychała S. (red.): Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2004 Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

9 Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia Metodyka Ewaluacja. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010 Kvale S.: InteViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004 Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Kwiatkowska G. E.: Wstęp do psychologii hermeneutycznej: geneza, teoria, zastosowania badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996 Kwiecińska-Zdrenka M.: Badacz w działaniu opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać zastaną rzeczywistość? Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania XIV, Zeszyt 339, 2000 Leoński J., Kołodziej-Durnuś A. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej zastosowanie metod jakościowych. Economicus, Szczecin 2005 Leoński J., Kozłowska U. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Wydawnictwo US, Szczecin 2007 Leoński J., M. Fiternicka-Gorzko (red.): Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Szczecin 2010 Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Wydawnictwo UW, UŚ Filia w Cieszynie, Warszawa Cieszyn 1995 Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Wydawnictwo UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn Warszawa 2006 Lilienfeld S.O., Wood J.W., Garb H.N.: Status naukowy technik projekcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 Lisek-Michalska J., Daniłowicz P.(red.): Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2007 Lisowska-Magdziarz M.: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 Lofland J., Snow D.A. Anderson L., Lofland L.H.: Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999

10 Maison D.: Jakościowe metody badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Malewski M.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczna komplementarność. Kultura i Edukacja 1997, nr 1-2 Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010 Maňák J., Švec, Š., Švec, V.(ed.): Slovník pedagogické metodologie. Paido, Brno 2005 Maňák J.. a kol.: Kapitoly z metodologie pedagogiky. MU, Brno1994 Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Maszke A. W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003 Matsumoto D., Juang L. (red.): Psychologia międzykulturowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007 Męczkowska A.: Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3 Michalak J.M.: Etyczne aspekty prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą wywiadu. Implikacje dla edukacji nauczycielskiej. Edukacja 2008 nr 3 Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000 Miovský M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada, Praha 2006 Mizerek H. (red.): Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. MG, Olsztyn 1997 Mokrzycki E. (red.): Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, t. 1-2 Mokrzycki E.. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 Moustakas C.: Fenomenologiczne metody badań. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001 Nalaskowski A.: Przestrzenie i miejsca szkoły. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002 Nalaskowski S.: Metody badań i diagnozowania edukacji. Wydawnictwo UMK, Toruń 2000

11 Nowak M., Nowosielski M. (red.): Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków. Wydawnictwo UAM, Poznań 2008 Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985 Nowakowski P.T.: Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych, analiza antropologiczno-etyczna. Maternus Media, Tychy 2004 Oppenheim A.N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary, postawy. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004 Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Oster G.D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Oyster C.K.: Grupy. Psychologia społeczna. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002 Pachociński R.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych. Edukacja 1997, nr 3 Palka S. (red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pedagogika. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010 Palka S.: Badania z pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. [w:] Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004 Palka S.: Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej. [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Palka S.: Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne. Ruch Pedagogiczny 1989, nr 1 Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 Paluchowski W.J.: Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

12 Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001 Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995 Pink S.: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. W Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Pogorzelski W.: O filozofii badań systemowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002 Price W.F., Crapo R.H.: Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Průcha J.: Pedagogický výskum. Praha 1995 Pryszmont-Ciesielska M.: Podejście autobiograficzne w badaniach nad edukacją propozycja metodologiczna. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2009 nr 2 Rapley T.: Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Reimann G.: Praca z klientem w rehabilitacji zawodowej: działania profesjonalne a procesy biograficzne. [w:] A. Golczyńska-Grondas i Ł. Dunajew Tarnowska (red.): Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej. Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2006 Ricoeur P.: Pamięć, historia, zapomnienie. Universitas, Kraków 2006 Riemann G., Schütze F.: Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych. Kultura i Społeczeństwo 1992, nr 2 Rokuszewska-Pawełek A.: Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków analiza biograficzna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 Rose G.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Rosner K.: Narracja, tożsamość i czas. Universitas, Kraków 2003 Rubacha K. (red.): Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008 Rubacha K.: Badania etnograficzne w edukacji. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2001 nr 1

13 Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Rubacha K.: Metodologiczne kryteria doboru metod zbierania danych w badaniach pedagogicznych. [w:] Lewowicki T. (red.): Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Oficyna Wydawnicza, Warszawa Kraków 2004 Rubacha K: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (t. 1) Runyan W. McK.: Historie życia a psychobiografia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 Rupp A.A., Templin J., Henson R.A.: Diagnostic Measurement. Theory, Methods and Applications. The Guilford Press, New York 2010 Rzeźnicka-Krupa J.: Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Schütze F.: Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne 1997, nr 1 Schütze F.: Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews - Part I, publikacja dostępna w internecine Silverman D.: Ako robiť kvalitatívny výskum. Ikar, Bratislava 2005 Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Šmid W.: Język reklamy w komunikacji medialnej. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008 Smolińska-Theiss B.: Badanie przez działanie w pedagogice społecznej. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 Spendel Z.: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005 Straś-Romanowska M. (red.): Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wydawnictwo UW, Wrocław 2000 Straś-Romanowska M. (red.): Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław 1995

14 Strauss A., Corbinová J.: Základy kvalitatívneho výskumu. Abert, Brno 1999 Suchańska A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP, Warszawa 2007 Sułek A., Nowak K., Wyka A. (red.): Poza granicami socjologii ankietowej. UW I PTS, Warszawa 1989 Sułek A.: Ogród metodologii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001 Švaříček R., Šeďová K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Paido, Brno 2007 Švec Š. a kol.: Metodológia vied o výchove: kvantitatívno-scientické a kvalitatívnohumanitné prístupy. Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 1998 Szmidt K. J. (red.): Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009 Sztabiński P. B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.): Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 Sztompka P.: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2) Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 1) Śliwerski B.: Badanie przez działanie w środowisku szkolnym. [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.): Badanie działanie kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Theiss W.: Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społecznopolitycznych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996 Trzebiński J. (red.): Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Tyszczyk A., Fiała E., Zajączkowski R. (red.): Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Wydawnictwo KUL, Lublin 2003 Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001

15 Urbaniak-Zając D.: O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych empirycznych. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2010 nr 1 Urbaniak-Zając D.: O problemach towarzyszących badaniom jakościowym. Problemy Wczesnej Edukacji 2009 nr 2 Urbaniak-Zając D.: Studenci o praktykach analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.): Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 Urbaniak-Zając D.: Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu. Edukacja 1999 nr 4 Usher R., Bryant I., Johnstone R.: Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2001, nr 2 van Dijk T.A. (red.): Dyskurs jako struktura i proces. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Wagner B., Wiślicz T. (red.): Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Inforteditions, Zabrze 2008 Walczak B.: Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznych. Ruch Pedagogiczny 2007 nr 5-6 Wallon P., Cambier A., Eugelhart D.: Rysunek dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993 Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Naukowe PWN, Warszawa 1990 Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Woroniecka G.: Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 Wright R.: Educational assessment. Tests and Measurements in the Age of Accountability.Sage Publication Ltd. & Asia-Pacific Pte.Ltd, London & Singapour 2008 Wyka A.: Badacz społeczny wobec doświadczenia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993 Wyka A.: Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach. Kultura i Społeczeństwo 1990, nr 1 Wyka A.: Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii jakościowej. Kultura i Społeczeństwo 1985, nr 2 Zaczyński W.P.: Praca badawcza nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 Zemło M.: Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej. TN KUL, Lublin 2003

16 Znaniecki F.: Metoda socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Inne: Journal Early Childhood Research Quarterely (Winsler Adam ed.) Elsevier Inc. St. Luis Amsterdam Tokyo Singapore ISSN Pedagogika Kultury tom V (2009) numer w całości poświęcony badaniom jakościowym, red. nacz. D. Kubinowski Pedagogika Kultury. Tom V, red. D. Kubinowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009 (narracje autobiograficzne, autoetnografia, fenomenografia, badania jakościowe) Problemy Wczesnej Edukacji, 2009 nr 2(10) Przegląd Socjologii Jakościowej czasopismo on-line, red. nacz. K. T. Konecki

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań kultury organizacyjnej

Metodologia badań kultury organizacyjnej Metodologia badań kultury organizacyjnej Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński Nieustające zainteresowanie problematyką badania kultury organizacyjnej,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego 31 maja 2014 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo pod redakcją Jakuba Niedbalskiego Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej 31 lipca 2012 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego

Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego Ewa Nowel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego Skok w badaniach opinii nauczycieli Do niedawna w literaturze przedmiotu powstawały

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego 1 Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 13, 2014

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 13, 2014 Monika Staniszewska Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź Studium Doktoranckie Socjologii, Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. POW 3/5, 90-255

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo