Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych"

Transkrypt

1 Bibliografia metodologiczna czyli gdzie szukać i co warto wiedzieć o badaniach jakościowych Bibliografia nabrała obecnego kształtu dzięki Mistrzom uczestnikom XXIV LSMP odbywającej się w Ustroniu-Cieszynie oraz Zaprzyjaźnionym Profesorom. W imieniu wszystkich uczestników oraz czytelników i praktykujących metodologię składam niniejszym osobom szczególne podziękowanie: Szanownym Paniom Profesor: Teresie Bauman Bronislavie Kasáčovej Kai Kazimierskiej Dorocie Klus-Stańskiej Ewie Ogrodzkiej-Mazur

2 Alinie Szczurek-Borucie Urszuli Szuścik Elżbiecie Tarkowskiej Danucie Urbaniak-Zając Szanownym Panom Profesorom: Dariuszowi Kubinowskiemu Mieczysławowi Malewskiemu Bogusławowi Śliwerskiemu Szczególne podziękowania kieruję do Inspiratora i Pomysłodawcy Bibliografii Sebastian dziękuję Anna Gajdzica

3 Ablewicz K.: Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994 Alheit P.: Wywiad narracyjny. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2002, nr 2 Anastasi A., Urbina S.: Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999 Andreski S.: Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Babbie E. R.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Banks M.: Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Bauman T.: Badania empiryczne jakościowe. [w:] Pilch T. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003 (T. 1) Bauman T.: Poznawczy status danych jakościowych. [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K.,J.: (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Bauman T.: Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. [w:] T. Pilch, T. Bauman: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001 Bieliński J., Iwińska K., Rosińska-Kordasiewicz A.: Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. ASK. Społeczeństwo Badania Metody: Czasopismo Metodologiczne 2007, nr 16 Bieluga K.: Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 Blumer H.: Interakcjonizm symboliczny perspektywa i metoda. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007 Borowska-Beszta B.: Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) szkice metodologiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005 Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

4 Červinková H., Gołębniak B. (red.): Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010 Charmaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Ciechanowicz A. (red.): Kulturowa adaptacja testów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Laboratorium Technik Diagnostycznych, Warszawa 1990 Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły. TERM-IAE, Radom 1996 Collini S. (red.): Interpretacja i nadinterpretacja. Wydawnictwo Znak, Kraków 1996 Cyrańska E.: Fenomenologia jako sprzeciw. [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wyd. UŁ, Łódź 2001 Czerepaniak-Walczak M.: Badanie w działaniu akademickim; możliwości zastosowań w procesie podnoszenia jakości pracy uczelni. Rocznik Pedagogiczny 2001, t. 24 Dajek W.: Drzewo. Wydawnictwo Erola, Warszawa 1996 (testy projekcyjne, rysunkowe) Demetrio D.: Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Demetrio D.: Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009 Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.): Metody badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (t. 1-2) Dernowska U.: Badania jakościowe w pedagogice: cechy i wybrane strategie jakościowych badan terenowych. Ruch Pedagogiczny 2007 nr 5-6 Desperak I.: Ankieta w szkole. Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4 Dobrzański D.: Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii. Wydawnictwo UAM, Poznań 1999 Domańska E.: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006 Dubas E., Griese H.M. (red.): Europa jako temat badań jakościowych. Wydawnictwo Adam Marszałek", Toruń 1998 Dytman-Stasieńko A., J. Stasieńko (red.): WWW w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008 Dzierzgowska I., Kalinowska M.: Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły. TERM-IAE, Radom 1997

5 Dzierzgowska I., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. CODN, Warszawa 1999 Embree L.: Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 Ferguson G. A., Takane Y. (red.): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 Garfinkel H.: Studia z etnometodologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Gavora P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava, Univerzita Komenského 2007 Gavora P.: Úvod do pedagogického výskumu. Univerzita Komenského, Bratislava 2008 Gavora P.: Výskumné metódy v pedagogike. Univerzita Komenského, Bratislava 1997 Geertz C.: Interpretacja kultur: wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 Geertz C.: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 Giddens A.: Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2001 Gilian R.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Giorgi A. (red.): Fenomenologia i badania psychologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2003 Giorgi A.: Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2002 Giorgi A.: Psychologia jako nauka uprawiana z ludzkiej perspektywy: podejście fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2002 Glaser B. G., Strauss A. L.: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009

6 Gnitecki J.: Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Gnitecki J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (t. 1) Gorzko M.: Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008 Grzybowski P. P., Sawicki K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Hałas E.: Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007 Hałas E.: Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretatywnej. Wydawnictwo UW, Warszawa 2007 Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000 Hartas D. (ed.): Educational Research and Inquiry. Qualitative and Quantitative Approaches. Continuum International Publishing Group, London & New York 2010 Hartley P.: Komunikacja w grupie. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań 2002 Heinz-Hermann Krűger: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Helling I.: Metoda badań biograficznych. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 1990 Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005 Hoerning E.M.: Rola wydarzeń życiowych: doświadczenia i rewitalizacja w perspektywie biograficznej. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 1990 Horney K.: Autoanaliza. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000 Hornowska E.: Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001 Horolets A. (red.): Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 Jahoda M., Lazarsfeld P. F., Zeisel H.: Bezrobotni Marienthalu. Oficyna Naukowa, Warszawa 2007

7 Jakob G.: Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. [w:] Urbaniak Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001 Janiak A., Krzemińska W., Wojtasik-Tokarz A. (red.): Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2007 Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006 Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2001 Kaczmarek J.: Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005 Kalmbach-Philips, D., Carr K.: Becoming a Teacher Through Action Research. Oxon, Taylor & Francis, Routledge, New York 2010 Kantowicz E.: Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie. Edukacja 2008 nr 3 Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W.: Obserwacja w poznawaniu dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 Kasáčová, B: Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica 2005 Kaufmann J. C.: Wywiad rozumiejący. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010 Kawecki I.: Etnografia i szkoła. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Łódź 1993 Kawecki I.: Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Łódź 1994 Kawecki I.: Wiedza praktyczna nauczyciela: studium etnograficzne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 Kaźmierska K.: Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008 Kaźmierska K.: Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych. Przegląd Socjologiczny 2004, nr 1 Kempny M., Nowicka E. (red.): Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Komárik E.: Metódy vedeckého poznávania človeka. UK, Bratislava 2002

8 Konarzewski K.: Badania jakościowe szansa czy złudzenie? [w:] Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii. Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2001 Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000 Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Kopciewicz L.: Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 Korporowicz L. (red.): Ewaluacja w edukacji. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997 Kostera M. (red.): Kultura organizacji. badania etnograficzne polskich firm. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Kostera M.: Antropologia organizacji. metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii. Wydawnictwo Wszechnica Mazurska, Olecko 2001 Krawczyk-Bocian A.: Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego. Przegląd Pedagogiczny 2008 nr 1 Krüger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Krüger H.: Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu. [w:] Urbaniak Zając D., Piekarski J.(red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001 Krüger H.-H., Pfaff N.: Metody badań pedagogicznych. [w:] Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2) Krüger H.-H.: Metody badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Krüger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Wstęp i opracowanie B. Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Krzychała S. (red.): Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2004 Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

9 Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia Metodyka Ewaluacja. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010 Kvale S.: InteViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004 Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Kwiatkowska G. E.: Wstęp do psychologii hermeneutycznej: geneza, teoria, zastosowania badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996 Kwiecińska-Zdrenka M.: Badacz w działaniu opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać zastaną rzeczywistość? Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania XIV, Zeszyt 339, 2000 Leoński J., Kołodziej-Durnuś A. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej zastosowanie metod jakościowych. Economicus, Szczecin 2005 Leoński J., Kozłowska U. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Wydawnictwo US, Szczecin 2007 Leoński J., M. Fiternicka-Gorzko (red.): Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Szczecin 2010 Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Wydawnictwo UW, UŚ Filia w Cieszynie, Warszawa Cieszyn 1995 Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Wydawnictwo UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn Warszawa 2006 Lilienfeld S.O., Wood J.W., Garb H.N.: Status naukowy technik projekcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 Lisek-Michalska J., Daniłowicz P.(red.): Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2007 Lisowska-Magdziarz M.: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 Lofland J., Snow D.A. Anderson L., Lofland L.H.: Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999

10 Maison D.: Jakościowe metody badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Malewski M.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczna komplementarność. Kultura i Edukacja 1997, nr 1-2 Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010 Maňák J., Švec, Š., Švec, V.(ed.): Slovník pedagogické metodologie. Paido, Brno 2005 Maňák J.. a kol.: Kapitoly z metodologie pedagogiky. MU, Brno1994 Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Maszke A. W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003 Matsumoto D., Juang L. (red.): Psychologia międzykulturowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007 Męczkowska A.: Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3 Michalak J.M.: Etyczne aspekty prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą wywiadu. Implikacje dla edukacji nauczycielskiej. Edukacja 2008 nr 3 Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000 Miovský M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada, Praha 2006 Mizerek H. (red.): Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. MG, Olsztyn 1997 Mokrzycki E. (red.): Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, t. 1-2 Mokrzycki E.. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 Moustakas C.: Fenomenologiczne metody badań. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001 Nalaskowski A.: Przestrzenie i miejsca szkoły. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002 Nalaskowski S.: Metody badań i diagnozowania edukacji. Wydawnictwo UMK, Toruń 2000

11 Nowak M., Nowosielski M. (red.): Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków. Wydawnictwo UAM, Poznań 2008 Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985 Nowakowski P.T.: Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych, analiza antropologiczno-etyczna. Maternus Media, Tychy 2004 Oppenheim A.N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary, postawy. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004 Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Oster G.D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 Oyster C.K.: Grupy. Psychologia społeczna. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002 Pachociński R.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych. Edukacja 1997, nr 3 Palka S. (red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pedagogika. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010 Palka S.: Badania z pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. [w:] Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004 Palka S.: Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej. [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Palka S.: Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne. Ruch Pedagogiczny 1989, nr 1 Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 Paluchowski W.J.: Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

12 Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001 Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995 Pink S.: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. W Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Pogorzelski W.: O filozofii badań systemowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002 Price W.F., Crapo R.H.: Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Průcha J.: Pedagogický výskum. Praha 1995 Pryszmont-Ciesielska M.: Podejście autobiograficzne w badaniach nad edukacją propozycja metodologiczna. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2009 nr 2 Rapley T.: Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Reimann G.: Praca z klientem w rehabilitacji zawodowej: działania profesjonalne a procesy biograficzne. [w:] A. Golczyńska-Grondas i Ł. Dunajew Tarnowska (red.): Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej. Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2006 Ricoeur P.: Pamięć, historia, zapomnienie. Universitas, Kraków 2006 Riemann G., Schütze F.: Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych. Kultura i Społeczeństwo 1992, nr 2 Rokuszewska-Pawełek A.: Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków analiza biograficzna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 Rose G.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Rosner K.: Narracja, tożsamość i czas. Universitas, Kraków 2003 Rubacha K. (red.): Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008 Rubacha K.: Badania etnograficzne w edukacji. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2001 nr 1

13 Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Rubacha K.: Metodologiczne kryteria doboru metod zbierania danych w badaniach pedagogicznych. [w:] Lewowicki T. (red.): Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Oficyna Wydawnicza, Warszawa Kraków 2004 Rubacha K: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (t. 1) Runyan W. McK.: Historie życia a psychobiografia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 Rupp A.A., Templin J., Henson R.A.: Diagnostic Measurement. Theory, Methods and Applications. The Guilford Press, New York 2010 Rzeźnicka-Krupa J.: Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Schütze F.: Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne 1997, nr 1 Schütze F.: Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews - Part I, publikacja dostępna w internecine Silverman D.: Ako robiť kvalitatívny výskum. Ikar, Bratislava 2005 Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Šmid W.: Język reklamy w komunikacji medialnej. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008 Smolińska-Theiss B.: Badanie przez działanie w pedagogice społecznej. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 Spendel Z.: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005 Straś-Romanowska M. (red.): Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wydawnictwo UW, Wrocław 2000 Straś-Romanowska M. (red.): Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław 1995

14 Strauss A., Corbinová J.: Základy kvalitatívneho výskumu. Abert, Brno 1999 Suchańska A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP, Warszawa 2007 Sułek A., Nowak K., Wyka A. (red.): Poza granicami socjologii ankietowej. UW I PTS, Warszawa 1989 Sułek A.: Ogród metodologii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001 Švaříček R., Šeďová K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Paido, Brno 2007 Švec Š. a kol.: Metodológia vied o výchove: kvantitatívno-scientické a kvalitatívnohumanitné prístupy. Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 1998 Szmidt K. J. (red.): Metody pedagogicznych badań nad twórczością teoria i empiria. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009 Sztabiński P. B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.): Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 Sztompka P.: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2) Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 1) Śliwerski B.: Badanie przez działanie w środowisku szkolnym. [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.): Badanie działanie kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Theiss W.: Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społecznopolitycznych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996 Trzebiński J. (red.): Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Tyszczyk A., Fiała E., Zajączkowski R. (red.): Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Wydawnictwo KUL, Lublin 2003 Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001

15 Urbaniak-Zając D.: O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych empirycznych. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2010 nr 1 Urbaniak-Zając D.: O problemach towarzyszących badaniom jakościowym. Problemy Wczesnej Edukacji 2009 nr 2 Urbaniak-Zając D.: Studenci o praktykach analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.): Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 Urbaniak-Zając D.: Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu. Edukacja 1999 nr 4 Usher R., Bryant I., Johnstone R.: Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych. Teraźniejszość Człowiek Edukacja 2001, nr 2 van Dijk T.A. (red.): Dyskurs jako struktura i proces. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Wagner B., Wiślicz T. (red.): Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Inforteditions, Zabrze 2008 Walczak B.: Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznych. Ruch Pedagogiczny 2007 nr 5-6 Wallon P., Cambier A., Eugelhart D.: Rysunek dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993 Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Naukowe PWN, Warszawa 1990 Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Woroniecka G.: Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 Wright R.: Educational assessment. Tests and Measurements in the Age of Accountability.Sage Publication Ltd. & Asia-Pacific Pte.Ltd, London & Singapour 2008 Wyka A.: Badacz społeczny wobec doświadczenia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993 Wyka A.: Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach. Kultura i Społeczeństwo 1990, nr 1 Wyka A.: Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii jakościowej. Kultura i Społeczeństwo 1985, nr 2 Zaczyński W.P.: Praca badawcza nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 Zemło M.: Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej. TN KUL, Lublin 2003

16 Znaniecki F.: Metoda socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Inne: Journal Early Childhood Research Quarterely (Winsler Adam ed.) Elsevier Inc. St. Luis Amsterdam Tokyo Singapore ISSN Pedagogika Kultury tom V (2009) numer w całości poświęcony badaniom jakościowym, red. nacz. D. Kubinowski Pedagogika Kultury. Tom V, red. D. Kubinowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009 (narracje autobiograficzne, autoetnografia, fenomenografia, badania jakościowe) Problemy Wczesnej Edukacji, 2009 nr 2(10) Przegląd Socjologii Jakościowej czasopismo on-line, red. nacz. K. T. Konecki

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO-1-301-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO-1-301-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metody i techniki badań socjologicznych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO-1-301-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Seminarium dyplomowe prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Seminarium dyplomowe prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Treści programowe: I semestr: Konceptualizacja badań pedagogicznych. Istota, charakter i zadania pracy magisterskiej. Struktura pracy magisterskiej,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3)

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

CELE KURSU CO NAS CZEKA, CZYLI PROGRAM ZAJĘĆ I LITERATURA

CELE KURSU CO NAS CZEKA, CZYLI PROGRAM ZAJĘĆ I LITERATURA CELE KURSU Zadaniem kursu jest przedstawienie Państwu podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych, najnowszych trendów w tej dziedzinie wiedzy rozwijanych na gruncie współczesnej socjologii,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.9-WP-PSP-MBS-W_pNadGen6WRNJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Metodologia badań kulturoznawczych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HKL-1-303-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Metodologia badań kulturoznawczych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-1-303-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ablewicz Krystyna, 1994, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ablewicz Krystyna, 1994, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. WYBÓR BIBLIOGRAFICZNY PUBLIKACJI NAUKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM DOTYCZĄCYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I ICH METODOLOGII W OPRACOWANIU DARIUSZA KUBINOWSKIEGO (DO ROKU 2014) Ablewicz Krystyna, 1994, Hermeneutyczno-fenomenologiczna

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Szkolne problemy uczniów

Szkolne problemy uczniów Maria Witkoś Szkolne problemy uczniów Spojrzenie psychologa praktyka Varia Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Joanna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Metodologia badań kulturoznawczych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-303-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.0-WP-PEDD-MBS-W_pNadGenTNYNT Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to psychological assessment 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2 Spis treści Część I TEORIE WYCHOWANIA Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12 Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Metodologia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk Zakres tematyczny: - pedagogika porównawcza - edukacja zagraniczna - historia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ

METODY I TECHNIKI BADAŃ METODY I TECHNIKI BADAŃ konwersatorium 2016.2017 01 TERMINOLOGIA: POJĘCIA i DEFINICJE 02 OBSERWACJA 03 ZMIENNE I WSKAŹNIKI 04 EKSPERYMENT 05 HIPOTEZY 06 ANALIZA TREŚCI 07 BADANIA PORÓWNAWCZE 08 MODELE

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika 2 - opis przedmiotu

Pedagogika 2 - opis przedmiotu Pedagogika 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika 2 Kod przedmiotu 05.0-WK-MATD-P2-Ć-S15_genYOIRO Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTMS-W_pNadGenSRII1

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania naukowe: edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, pedagogika społeczna, socjologia rodziny, kształcenie i doskonalenie nauczycieli Wykaz publikacji: Monografie zwarte w latach 1987-2012

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH - LITERATURA

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH - LITERATURA 1 METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH - LITERATURA dr Agnieszka Figiel IS UAM / WSNHID ostatnia aktualizacja: 08.02.2011 Uwaga! Lista książek, fragmentów książek i tekstów, które zostały przypisane każdemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. ogólnoakademicki. stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UK z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Diagnoza psychologiczna ydział ydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: Psychologia twórczości. Kod przedmiotu: 4.4 3. Okres ważności karty: ażna od roku akademickiego 05/06 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii Nazwa przedmiotu Metody badań społecznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii Kod przedmiotu S1S[2-3]O_01 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Poszerzanie obszarów diagnostyki edukacyjnej narracje rodziców w badaniach jakościowych przeprowadzonych przez nauczyciela

Poszerzanie obszarów diagnostyki edukacyjnej narracje rodziców w badaniach jakościowych przeprowadzonych przez nauczyciela Maria Sarnecka Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu Zastosowania diagnozy edukacyjnej Poszerzanie obszarów diagnostyki edukacyjnej narracje rodziców w badaniach jakościowych przeprowadzonych przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH 2. Kod przedmiotu: ROZ-S5-12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i ECTS 2) rodzinie. Nazwa przedmiotu 1) :

Opis przedmiotu. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i ECTS 2) rodzinie. Nazwa przedmiotu 1) : Opis przedmiotu Rok akademicki: 2015/2016 Grupa przedmiotów: specjalizacyjne Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. Angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kierunek: Dialog i Doradztwo Społeczne ...

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kierunek: Dialog i Doradztwo Społeczne ... I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Psychologia wychowawcza 2. Kod modułu kształcenia 3. Rodzaj modułu kształcenia: wykład nieobowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2013/2014 Code: HKL s ECTS credits: 4. Study level: First-cycle studies Form and type of study: -

Academic year: 2013/2014 Code: HKL s ECTS credits: 4. Study level: First-cycle studies Form and type of study: - Module name: Metodologia badań kulturoznawczych Academic year: 2013/2014 Code: HKL-1-303-s ECTS credits: 4 Faculty of: Humanities Field of study: Cultural Studies Specialty: - Study level: First-cycle

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Studia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Diagnoza i terapia rodziny 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-PERD-Ć_pNadGenD9415 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia ogólna - Osobowość 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of Personality 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza psychologiczna./ Moduł 100..: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychological

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH DWICZENIA STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2009/2010

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH DWICZENIA STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2009/2010 METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH DWICZENIA STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2009/2010 www.metodologianaukspolecznych.wordpress.com Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii Wydział Historyczno-Socjologiczny

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Metody badania rodziny./ Moduł 150..: Psychologia Rodziny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of the family diagnosis 3.

Bardziej szczegółowo