PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny Dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej, kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji i materiałów informacyjnych; umożliwienie zdobycia umiejętności komunikowania się, a także posługiwania się językiem obcym na wyższym poziomie (B2) i językiem specjalistycznym). Praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności zawodowych, a także częściowa walidacja, odbywa się w warunkach właściwych dla działalności zawodowej fizjoterapeuty, częściowo w środowisku potencjalnego miejsca pracy (zajęcia praktyczne, zajęcia kliniczne, praktyki) umożliwiając bezpośrednie wykonywanie odpowiednich zadań praktycznych przez studentów, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 4. Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 5. Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat 6. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego jest uczelnią akademicką prowadzącą działania edukacyjne i naukowo-badawcze dostosowane do współczesnych wyzwań i uwarunkowań, a w szczególności do postępu technologicznego oraz rozwoju ekonomicznego. Misją uczelni jest również formowanie osobowości jednostki, relacji międzygrupowych i integracji społecznej, a także budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Program kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z misją uczelni, poprzez wysoki poziom nauczania, jak również aktywność naukową pracowników zatrudnionych na kierunku. Kierunek ten w swej nowej formule programowej, dostosowanej do Krajowych Ram Kwalifikacji, podkreśla strategię Krakowskiej Akademii, która zakłada między innymi podnoszenie jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i preferencji kandydatów na studia.

2 7. Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. 8. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Efekty kształcenia mieszczą się w dziedzinach: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne Efekty kształcenia mieszczą się w dyscyplinach: biologia medyczna i medycyna 9. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia: Koncepcja kształcenia na kierunku fizjoterapia ma na celu osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej wiedzy w zakresie fizjoterapii oraz rehabilitacji. Na studia pierwszego stopnia składają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy podstawowej oraz specjalistycznej dla zawodu fizjoterapeuty, a także zajęcia praktyczne pozwalające na zdobycie specyficznych umiejętności zawodowych. Cele kształcenia: - przygotowanie wysokiej klasy specjalistów posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, znających cel ich stosowania zgodnie z oceną wskazań i przeciwwskazań do ich wykonywania, potrafiących ściśle współpracować w zespole rehabilitacyjnym; - wykorzystanie w pracy zawodowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej; - rozwijanie umiejętności profesjonalnego, krytycznego, analityczne-go i etycznego podejścia do pracy w zawodzie; - przygotowanie do podjęcie studiów drugiego stopnia i podyplomowego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; - kształtowanie odporności emocjonalnej do współpracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci dzięki specjalności o szerokim profilu wiedzy teoretycznej, oraz dużych umiejętnościach praktyczno - zawodowych zdobytych w nowoczesnych pracowniach, przychodniach rehabilitacyjnych, specjalistycznych oddziałach klinicznych pod kierunkiem wybitnych specjalistów z tej dziedziny, będą mogli podjąć pracę w różnych ośrodkach świadczących usługi lecznicze. Przede wszystkim będą przygotowani do pracy w : - publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, między innymi takich jak: szpitale o różnym

3 profilu, przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, - ośrodkach rehabilitacyjnych, - sanatoriach rehabilitacyjnych o różnym profilu, - ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, - warsztatach terapii zajęciowej, - publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowych dla osób niepełnosprawnych, - jednostkach gospodarki i podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną, takich jak na przykład ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, klubowe przychodnie sportowo-lekarskie, gabinety masażu i terapii manualnej, - placówkach sportowo-rekreacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, - różnego rodzaju szkołach kosmetycznych i medycznych, masażu, a także fizjoterapii (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych). 10. Uwzględnienie zbieżności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: Zmiany demograficzne, prognozowane na najbliższe 30 lat, zakładają znaczne zwiększenie się liczby osób po 65 roku życia. W 2010 roku na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, natomiast w roku 2020 będą to już 3 osoby, a w 2035 zaledwie 2. Starzenie się społeczeństwa wymaga większej grupy osób mogących w sposób fachowy i ekonomicznie uzasadniony podjąć i realizować opiekę nad osobami starszymi. Zakłady Opieki Leczniczej, Domy Pomocy Społecznej, obok oddziałów dla przewlekle chorych, oddziałów geriatrycznych i hospicjów, czy oddziałów rehabilitacyjnych wymagać będą z kolei co raz to większej liczby, między innymi dobrze wyszkolonych fizjoterapeutów. W starzejących się społeczeństwach Europy i świata wyraźnie zaznacza się zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie. Ciągle wzrasta liczba prywatnych przychodni medycznych, gabinetów fizjoterapeutycznych, salonów odnowy biologicznej, fitness klubów, a ich pojawianie się jest odpowiedzią na zainteresowanie społeczeństwa zarówno szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia, jak również utrzymaniem możliwie największej sprawności i aktywności fizycznej do późnych lat starości. Wzrasta

4 zatem konkurencja, co stymuluje do posiadania szerszego zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych. Realizowanie według zasad Krajowych Ram Kwalifikacyjnych kształcenia fizjoterapeutów zapewnić może dopływ właściwie wyszkolonych kadr mogących sprostać tym problemom, co zgodne jest z potrzebami rynku pracy. 11. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy-WCPT) Fizjoterapia oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego. W zasadzie istnieje zgodność między Ramami Kwalifikacji i standardami międzynarodowymi przy opracowanym opisie efektów kształcenia. Zarówno Benchmark Statements WCPT, jak i The competence ENPHE przedstawiają opis efektów kształcenia poprzez określenie autonomii zawodowej fizjoterapeuty w ochronie zdrowia oraz w społeczeństwie. Benchmark Statement WCPT nie różnicuje efektów kształcenia dla dwóch stopni kształcenia, zostawiając wybór i podział kompetencji dla danego kraju i jego polityki kształcenia. Opisując działalność fizjoterapeuty przypisuje mu określone oczekiwania, co do wiedzy i umiejętności, które powinien zdobyć w programie szkolenia. 12. Wskazanie na specyfikę kształcenia na kierunku studiów: Fizjoterapia jest ze swej istoty nauką stosowaną, co oznacza, że zdefiniowane wzorcowe efekty kształcenia związane są z wiedzą i umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi oraz kompetencja-mi społecznymi, a zawód fizjoterapeuty zawodem zaufania społeczne-go. W Polsce wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o charakterze społecznym (co jest zgodne z treścią Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz.U.nr 91 poz.408 z późn. zmianami - osoba wykonująca zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczenia zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Kształcenie na kierunku fizjoterapia ukierunkowane jest na osiąganie przez studentów wysokiego poziomu profesjonalizmu, wyznacza zatem dążenie do podnoszenia motywacji

5 studentów. Wobec takich założeń niezbędny staje się podmiotowy styl kształcenia. Edukacja podmiotowa zakłada rozwój zawodowy i merytoryczny studenta oraz jego samorealizację bazując na osobistych doświadczeniach, związanych z własnym zaangażowaniem poznawczym oraz emocjonalnym w stosunku do wybranego kierunku zdobywania wiedzy. Profesjonalizm w zawodzie fizjoterapeuty wymaga uczenia się, poszerzania oraz uzupełniania swojej wiedzy, by móc kształtować, podtrzymywać, a także przywracać sprawność i wydolność osób w różnym wieku utraconą lub obniżoną wskutek różnych chorób lub urazów zgodnie z najnowszymi wynikami badań naukowych. Systematyczne uczenie się w ciągu odpowiednio dostosowanego toku studiów przygotowuje do skutecznego działania pozwalającego zbadać pacjenta pod kątem planowanej terapii oraz odpowiednio dobrać zestaw właściwych zabiegów i metod fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie jego usprawniania. Zajęcia teoretyczne stanowią część wprowadzającą, natomiast ćwiczenia stanowią podstawy zdobycia umiejętności praktycznego myślenia, wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadanych problemów. Zajęcia praktyczne nastawione są przede wszystkim na praktyczne wykorzystanie nabytej znajomości zagadnień teoretycznych. Kształcenie na kierunku fizjoterapia wymaga bezpośredniej wiedzy związanej z przygotowaniem do wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez nieodzowne w tym przypadku łączenie teorii z praktyką i poszerzanie wartości merytorycznych i kreatywności w zgodzie z etyką właściwą dla zawodu. Ponadto ważny cel stanowi przygotowanie studentów do ustawicznego poszerzania wiedzy. Istotne jest rozbudzenie motywacji u studentów do nabywania wiedzy, aby mogli dobrze sprostać wymaganiom w opiece nad pacjentem na zajęciach praktycznych i klinicznych. Fizjoterapia jest nauką, która rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny.

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo