PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Ratownictwo Medyczne PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego I. OGÓLNE INFORMACJE O PROWADZONYCH STUDIACH: 1. Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne 2. Poziom kształcenia: Studia I stopnia 3. Profil kształcenia: Profil praktyczny Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada bazę dydaktyczną odpowiednią do kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Zajęcia kierunkowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego, co zapewnia efektywną i prawidłową realizację celów kształcenia. Student kierunku ratownictwa medycznego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów takich jak: iniekcje, wkłucia, wymiana cewnika, pobieranie krwi żylnej i tętniczej, podnoszenie pacjenta zgodnie z zasadami ergonomii, wykonywanie podstawowej toalety pacjenta oraz wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych krakowskich placówkach medycznych wybranych przez uczelnię z uwagi na pełen profil świadczeń zdrowotnych udzielanych w stanach nagłych. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w oddziałach szpitalnych, szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego, co umożliwia pełne przygotowanie do wykonywanego zawodu i osiągnięcie efektów kształcenia niemożliwych do zrealizowania bez udziału pacjenta. Kadrę naukową kierunku tworzą nauczyciele akademiccy ze znaczącym i uznanym doświadczeniem naukowym i zawodowym w zakresie nauk medycznych i innych nauk związanych z kierunkiem ratownictwo medyczne. Nauczyciele akademiccy prowadzący ćwiczenia w pracowniach i zajęcia praktyczne w jednostkach medycznych posiadają duże praktyczne doświadczenie, odpowiedni staż pracy w jednostkach państwowego systemu ratownictwa medycznego, takich jak: zespoły ratownictwa medycznego, zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnego

2 oddziału ratunkowego i państwowej straży pożarnej. Uczestniczą w konferencjach naukowych, sympozjach oraz ogólnopolskich i międzynarodowych mistrzostwach ratownictwa medycznego. 4. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 5. Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat 6. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest Uczelnią rozwijającą się horyzontalnie. Poprzez tworzenie nowych kierunków studiów poszerza profil edukacyjny, który wychodzi na przeciw wyzwaniom XXI wieku i potrzebom rynku pracy. Kierunek ratownictwo medyczne funkcjonujący na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych jest kontynuacją tego procesu i odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tym kierunkiem. Wysoki poziom nauczania i atrakcyjność oferty edukacyjnej pomoże absolwentom w znalezieniu pracy oraz zbudowaniu indywidualnej kariery zawodowej tak, aby mogli sprostać współczesnym wyzwaniom i potrzebom rynku pracy. Jakość kształcenia jest stale podnoszona aktualnie program kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne został dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i udoskonalony pod względem innowacyjnych metod kształcenia i wykorzystania najnowszego sprzętu do trenowania umiejętności praktycznych. Wysoki poziom kadry dydaktycznej wspieranej przez uczelnię w prowadzeniu działalności dydaktyczno-naukowej, badawczej i publikacyjnej, stanowi podstawę kierunku i sprzyja jego rozwojowi. 7. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) - nie dotyczy 8. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: Kierunek umiejscowiony w obszarze nauk medycznych.

3 9. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Efekty kształcenia mieszczą się w dziedzinach: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne Efekty kształcenia mieszczą się w dyscyplinach: biologia medyczna i medycyna 10. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia: Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem ratownika medycznego. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie. Kształcenie ratowników medycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie podyktowane jest przede wszystkim występowaniem deficytu kadrowego ratowników medycznych w stosunku do potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

4 Absolwent kierunku uzyska możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza w takich instytucjach jak: szpitalne oddziały ratunkowe, centra powiadamiania ratunkowego, zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w ramach zabezpieczenie medycznego imprez masowych, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, jednostki krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, przyzakładowe jednostki ratownictwa medycznego, jednostki prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego. wojsko polskie policja straż miejska górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe 11. Uwzględnienie zbieżności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: Zakładane efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy - dążą do profesjonalnego przygotowania studentów do wykonywania zawodu ratownika medycznego, zapewniają poziom wiedzy niezbędny do podejmowania samodzielnie medycznych czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wśród najistotniejszych efektów kształcenia można wymienić: I. Efekty związane z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych: - identyfikuje na miejscu zdarzenia sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa i podejmuje działania ograniczające przede wszystkim skutki zdrowotne

5 - posiada znajomość przyczyn, objawów i mechanizmów powstawania zaburzeń wywołanych chorobą lub urazem prowadzących do zagrożeń zdrowia i życia - przedstawia zasady i cele właściwego postępowania w rozpoznanym stanie zagrożenia zdrowotnego II. W związku z rosnącym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy pośród firm podnoszących kwalifikacje swoich pracowników, które w życiu codziennym mają styczność z zagrożeniami zdrowotnymi jest to niezwykle pożądana kompetencja: - prowadzi szkolenia i inne działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i promocji zdrowia III. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka, rozwój transportu i techniki sprzyjają kataklizmom i katastrofom na ogromną skalę, gdzie profesjonalna pomoc ze strony ratowników medycznych, posiadających umiejętności działania w trudnych warunkach, jest nieodzowna. - potrafi udzielać pomocy w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego IV. Absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne dzięki umiejętnościom językowym i kontaktom zagranicznym mogą stać się kadrą podstawową systemów ratownictwa medycznego na całym świecie. - posługuje się językiem obcym na poziomie B2 12. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: W oparciu o Programme Specification University of Worcester Paramedic Studies/ Programme June 2010, Benchmark Statement Paramedic Science Health Care Programmes Quality Assurance Agency for Higher Education 2004 oraz wytyczne europejskiej rady resuscytacji przygotowano efekty kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. Wymienione materiały pozwoliły ujednolicić proces kształcenia w Europie, a zawarte w nich treści stanowiły podstawę do tworzenia programu kształcenia.

6 13. Wskazanie na specyfikę kształcenia na kierunku studiów: Proces kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne obejmuje znaczną ilość treści medycznych i biologicznych. Z uwagi na profil praktyczny studiów obok zajęć teoretycznych prowadzone są ćwiczenia w pracowniach ratownictwa, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. W celu efektywnego i profesjonalnego przygotowania absolwenta do wykonywania zawodu, odbywają się one w małych grupach studenckich. Ukierunkowane są na zdobycie przez każdego studenta umiejętności manualnych potrzebnych w zawodzie przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w różnych warunkach/sytuacjach z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Kontakt studenta z pacjentem na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w jednostkach medycznych podnosi kompetencje zawodowe, dodatkowo uczy odpowiednich postaw społecznych oraz odpowiedzialności za jakość wykonywanych medycznych czynności ratunkowych. Program studiów przewiduje obowiązkowy obóz szkoleniowo-sprawnościowy odbywający się w okresie letnim, który umożliwia przyszłym ratownikom medycznym zmierzenie się z wyzwaniami zawodowymi w trudnym terenie, trudami związanymi z pracą zespołową oraz poznanie specjalistycznych technik ratowniczych. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, na którym funkcjonuje kierunek stwarza optymalne warunki do rzetelnego zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Wspomaga rozwój osobowy każdego członka społeczności akademickiej, rozszerza zainteresowania poznawcze, wpływa na postawę i kompetencje społeczne.

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Beata Łaziuk Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Wprowadzenie Początki szkoły sięgają roku 1970, kiedy to Kurator

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad Uzasadnienie Przesłaniem do opracowania projektu nowej ustawy o ratownictwie medycznym jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo