GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe"

Transkrypt

1 GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe mgr inż. Grzegorz Wydra Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji w Toruniu

2 Treść wykładu 1 Zarys historii geodezji Polska i świat Kształt Ziemi Definicja geodezji Podział i zadania geodezji Rodzaje prac i opracowań geodezyjnych Sprzęt geodezyjny 2

3 Zarys historii Geodezji Ludy pierwotne. Jedna z najstarszych map znaleziona w wykopaliskach w Mezopotamii datowana na 2400 lat p.n.e. Starożytność Ziemia wyobrażana jako płaski dysk pływający po oceanie V wiek p.n.e. Pitagoras - Ziemia jako kula (brak dowodów) IV wiek p.n.e. Arystoteles udowadnia, że Ziemia jest kulą w oparciu o wynurzanie się statków z widnokręgu. 3

4 Zarys historii geodezji Przełom III i II wieku p.n.e. Erastotenes pierwszy pomiar obwodu Ziemi bardzo dokładny pomiar. 4

5 Zarys historii Geodezji Ptolemeusz ( n.e.) zasady obliczania ruchów ciał niebieskich. Wydaje książkę Geografia spis około 8000 nazw geograficznych i 400 punktów o wyznaczonej szerokości astronomicznej. 5

6 Zarys historii geodezji 1492 rok odkrycie Ameryki konieczność przedstawienia powierzchni Ziemi na płaszczyźnie w pewnych rzutach. Powstają rzuty kartograficzne Merkator XVI wiek. XVI wiek Mikołaj Kopernik i heliocentryczna budowa wszechświata. Przypuszczenia fizyków, że Ziemia to spłaszczona kula rok Francja. J. Fernel pierwsze pomiary południka w Europie rok Pomiar południka przez holenderskiego uczonego Snelliusa, twórcy metody triangulacji. Ogromny wpływ na rozwój geodezji (twierdzenie sinusów). 6

7 Zarys historii geodezji Francja. Mechain i Delambre dokonują pomiaru południka paryskiego. Przez wiele lat konkurent obecnego południka zerowego w Greenwich. 7

8 Zarys historii geodezji Carl Friedrich Gauss (książe matematyków) niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta. Powstanie teorii najmniejszych kwadratów jako podstawy rachunku wyrównawczego. 8

9 Zarys historii geodezji 1841 rok podanie pierwszej powszechnie akceptowanej elipsoidy jako powierzchni służącej do określania położenia sytuacyjnego punktów na Ziemi (Bessel) 1873 rok Pojęcie geoidy jako powierzchni najlepiej oddającej kształt Ziemi (Listing). 9

10 Zarys historii geodezji - Polska XV wiek początek kształcenia geodetów w Polsce w Akademii Krakowskiej r. - Geometria Regis pierwsza książka o geodezji napisana po łacinie przez Marcina z Żurawicy 1566 r. Geometria to jest miernicka nauka pierwsza książka techniczna napisana w języku polskim przez profesora Akademii Krakowskiej Stanisława Grzebskiego 1631 r. Akademia Krakowska powołanie pierwszej polskiej Katedry Geodezji 1826 r. Wykłady z geodezji na pierwszej w Polsce Wyższej Uczelni Technicznej Politechnice Warszawskiej. 10

11 Kształt Ziemi Ziemia jako nieregularna bryła. Rzeczywisty jej kształt niemożliwy do przedstawienia w sposób ścisły. Powierzchnia odniesienia jako powierzchnia najbardziej zbliżona kształtem do nieregularnej bryły Ziemi (płaszczyzna, kula, elipsoida obrotowa). Geoida i elipsoida jako powierzchnie odniesienia: Geoida nieregularna bryła (powierzchnia ekwipotencjalna niemożliwa do opisania ściśle) jako powierzchnia odniesienia dla określenia wysokości punktów na Ziemi. Elipsoida obrotowa kula spłaszczona na biegunach jako powierzchnia odniesienia dla określania położenia sytuacyjnego punktów na Ziemi. 11

12 Kształt Ziemi Elipsoida obrotowa: Półoś duża (promien równikowy):a Półoś mała (promień biegunowy) : b Spłaszczenie elipsoidy: µ=(a-b)/a Z elipsoidą odniesienia dla Ziemi związany jest układ współrzędnych kątowych B, L. Elipsoidę odniesienia dla Ziemi należy wyznaczać tak, by jej kształt był maksymalnie zbliżony do kształtu geoidy. 12

13 Kształt Ziemi Wybrane elipsoidy ziemskie 13

14 Kształt Ziemi Geoida: Powierzchnia o stałym potencjale grawimetrycznym (ekwipotencjalna) powstała w wyniku przedłużenia powierzchni mórz i oceanów pod lądami i nad depresjami. Geoida zerowa jako średnia powierzchnia mórz i oceanów stanowi powierzchnie odniesienia w pomiarach wysokościowych. W przypadku idealnej Ziemi całkowicie pokrytej wodami, powierzchnia wód byłaby powierzchnią o wysokości równej 0. Poziom zera dla Polski przyjmuje się dla poziomu morza w Kronsztadzie (Rosja-rejon Zatoki Fińskiej). 14

15 Kształt Ziemi Instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, skaner laserowy, GPS) są ustawiane prostopadle lub równolegle do geoidy ponieważ siła ciężkości jest w każdym punkcie geoidy prostopadła do jej powierzchni. 15

16 Kształt Ziemi Geoida a elipsoida: Aby wpasować elipsoidę obrotową jako powierzchnię odniesienia dla pomiarów sytuacyjnych należy wpierw określić wymiary i położenie geoidy. 16

17 Kształt Ziemi Rozbieżności pomiędzy powierzchniami. 17

18 Kształt Ziemi Modele geoidy: Przykłady: Świat: Earth Gravity Model EGM 96 Polska: Geoida niwelacyjna profesora Edwarda Osady Każdy kraj wybiera swój własny model geoidy i elipsoidy. 18

19 Kształt Ziemi Elipsoida, kula czy płaszczyzna jako najlepsze odwzorowanie powierzchni Ziemi? Globalne ujęcie Ziemi: elipsoida obrotowa. Obszar 80 km2 do km2 powierzchnia odniesienia jako kula (gmina, miasto, województwo, kilka województw) Obszar do około 80 km2 (obszar o średnicy ok. 10 kilometrów) powierzchnia odniesienia jako płaszczyzna (gmina, miasto) Ważny wniosek: Geodezja ogólna zwana również geodezją szczegółową i topografią zajmuje się pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi na mniejszych obszarach w odniesieniu do PŁASZCZYZNY. 19

20 Definicja geodezji Geodezja pojęcie wprowadzone przez Arystotelesa, pochodzi od greckich wyrazów: γη - Ziemia oraz δαiνυµι - dzielić. Dosłownie geodezja oznacza dzielenie Ziemi. Geodezja (według Friedricha Helmerta) Nauka zajmująca się pomiarami i tworzeniem map powierzchni Ziemi. Geodezja (według Encyklopedii Powszechnej PWN) nauka mająca na celu wyznaczenie kształtu i rozmiarów oraz sporządzenie modelu matematycznego rzeczywistej bryły ziemskiej, a także określenie wzajemnego położenia punktów na jej powierzchni. 20

21 Podział i zadania Geodezji Geodezja dzieli się na geodezję wyższą i GEODEZJĘ OGÓLNĄ zwaną również geodezją niższą lub miernictwem. Geodezja wyższa badanie i wyznaczanie rozmiarów i kształtu bryły ziemskiej z uwzględnieniem krzywizny powierzchni Ziemi. Geodezja ogólna (geodezja szczegółowa, topografia) szczegółowe pomiary sytuacyjne (poziome) i wysokościowe na mniejszych obszarach rozpatrywanych w odniesieniu do płaszczyzny. 21

22 Podział i zadania Geodezji Geodezja gospodarcza (dział geodezji ogólnej) prace geodezyjne wykonywane na potrzeby gospodarki narodowej: Geodezja inżynieryjno przemysłowa Geodezja miejska Geodezja górnicza Geodezja rolna i leśna 22

23 Podział i zadania Geodezji Kartografia nauka o mapach i o tym jak przedstawić zakrzywioną powierzchnię Ziemi na płaskim rysunku mapy. Fotogrametria i teledetekcja nauka o zdalnym pozyskiwaniu informacji o powierzchni Ziemi lub zjawiskach występujących na Ziemi a następnie na przetwarzaniu i interpretowaniu pozyskanych informacji. Geodezja satelitarna jako dział geodezji wyższej. Instrumentoznawstwo geodezyjne nauka zajmująca się instrumentami geodezyjnymi używanymi przy pomiarach geodezyjnych. Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. 23

24 Podział i zadania geodezji Astronomia geodezyjna dział geodezji wyższej zajmuje się określaniem położenia punktów i orientacją kierunków na powierzchni Ziemi za pomocą obserwacji ciał niebieskich. Geodezja dynamiczna dział geodezji wyższej zajmuje się wyznaczeniem kształtu i położenia przestrzennego geoidy w odniesieniu do pomiarów grawimetrycznych (badanie przyspieszenia i potencjału siły ciężkości). Geomatyka inaczej informatyka geodezyjna. Dziedzina wiedzy zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i udostępnianiem informacji przestrzennych.termin ściśle związany z Geograficznym Systemem Informatycznym (GIS). 24

25 Podział i zadania geodezji Geodezja a inne nauki: 25

26 Podział i zadania Geodezji Wybrane zadania Geodezji: Badanie kształtu i rozmiarów Ziemi oraz tworzenie modeli matematycznych i mechanicznych bryły ziemskiej. Dostarczanie danych o położeniu, kształcie i wymiarach obiektów geometrycznych oraz zjawisk związanych z Ziemią. Ustalanie granic nieruchomości dla celów prawnych. Przenoszenie projektów i planów architektonicznych w teren. Badanie przemieszczeń i odkształceń budowli i urządzeń technicznych. Zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji geodezyjnej. 26

27 Rodzaje prac i opracowań geodezyjnych Projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Wykonywanie zdjęć lotniczych. Wykonywanie obliczeń. Sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej. Zakładanie i aktualizacja baz danych. Pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne. 27

28 Rodzaje prac i opracowań geodezyjnych Praca geodety: prace polowe i prace kameralne (biurowe): Prace polowe czyli terenowe: różnego rodzaju pomiary wykonywane w terenie. Prace kameralne czyli biurowe: obliczenia, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej z wykonanych pomiarów, sporządzanie różnego rodzaju map, szkiców i opracowań geodezyjno kartograficznych w zależności od potrzeb inwestora. 28

29 Sprzęt geodezyjny W pomiarach geodezyjnych mierzy się zasadniczo następujące wielkości: Odległość. Kierunek poziomy. Kąt pionowy. Różnice wysokości między punktamiprzewyższenia. 29

30 Sprzęt geodezyjny Sprzęt geodezyjny wczoraj i dziś. Ewolucja sprzętu geodezyjnego na przestrzeni ostatnich 20 lat, czyli od sprzętu analogowego do całkowitej automatyzacji procesów pomiarowych. 30

31 Sprzęt geodezyjny Taśma miernicza i jej zastosowanie w geodezji. 31

32 Sprzęt geodezyjny Taśma miernicza współcześnie. 32

33 Sprzęt geodezyjny Szpilki geodezyjne i ich zastosowanie w geodezji. 33

34 Sprzęt geodezyjny Węgielnica jako przyrząd do rzutowania punktów na prostą a także do wytyczania kątów prostych oraz półpełnych. 34

35 Sprzęt geodezyjny Statyw geodezyjny i jego zastosowanie w pomiarach terenowych. Części składowe statywu. 35

36 Sprzęt geodezyjny Niwelator libelowy Niwelator samopoziomujący 36

37 Sprzęt geodezyjny Niwelator laserowy / budowlany 37

38 Sprzęt geodezyjny Niwelator cyfrowy 38

39 Sprzęt geodezyjny Teodolit przyrząd do pomiarów kątów poziomych, kątów pionowych lub/i odległości. Teodolit optyczny Teodolit optyczny z nasadką dalmierczą Teodolit elektroniczny z nasadką dalmierczą 1984 rok. Teodolit elektroniczny / Tachimetr / Total Station. 39

40 Sprzęt geodezyjny Teodolit optyczny 40

41 Sprzęt geodezyjny Teodolit optyczny z nasadką dalmierczą 41

42 Sprzęt geodezyjny Teodolit elektroniczny z nasadką dalmierczą. 42

43 Sprzęt geodezyjny Teodolit elektroniczny / Tachimetr / Total Station 43

44 Sprzęt geodezyjny Teodolit elektroniczny / Tachimetr / Total Station. 44

45 Sprzęt geodezyjny Teodolit elektroniczny / Tachimetr / Total Station. 45

46 Sprzęt geodezyjny Tachimetr zrobotyzowany 46

47 Sprzęt geodezyjny System Globalnego Precyzyjnego Pozycjonowania Satelitarnego (Global Navigation Satellite System) - GNSS 47

48 Sprzęt geodezyjny System Globalnego Precyzyjnego Pozycjonowania Satelitarnego (Global Navigation Satellite System) 48

49 Sprzęt geodezyjny Tachimetr ze zintegrowanym systemem GPS (Smart Station) 49

50 Sprzęt geodezyjny Skaner laserowy 50

51 Dziękuje za uwagę Grzegorz Wydra

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu źródło: http://www.esa.int/our_activities/observing_the_earth/goce Satelita GOCE Orbita:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com. 1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.pl 2 GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 11, KRS 0000060944,

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004 PIOTR WERNER Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych PIOTR WERNER 2004 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Piotr Werner Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo