2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW"

Transkrypt

1

2

3 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój gminy. Zadania, które zostan postawione do realizacji Gminie Klembów, musz by wykonalne technicznie, realne ekonomicznie i akceptowalne społecznie. Jednocze nie nale y wskaza, e Urz d Gminy (Samorz d Lokalny) nie musi by ich jedynym realizatorem. Wskazanie na społeczny aspekt podczas przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów jest przypomnieniem, i rola mieszka ców to nie tylko oczekiwanie w pozycji roszczeniowej ( daniowej), ale te aktywne uczestnictwo w budowie przyszło ci gminy. Jest to równie podkre lenie roli wszystkich podmiotów składaj cych si na struktur Gminy, ich równoprawnego znaczenia w realizacji poszczególnych zada. 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW 2.1. Analiza gminy Klembów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów powstał na podstawie konsultacji społecznych w Gminie Klembów jak te na bazie analizy SWOT okre laj cej silne i słabe strony Gminy oraz szanse i zagro enia dalszego jej rozwoju. Słabe i mocne strony dotycz tera niejszo ci i sytuacji wewn trznej. Szanse i zagro enia dotycz przyszło ci i sytuacji zewn trznej Analiza SWOT Gminy Klembów mocne i słabe strony Mocne strony Słabe strony - niewystarczaj ce wyposa enie w - poło enie w zasi gu Aglomeracji sie kanalizacyjn i wodoci gow ; Warszawskiej - niedostateczny stan techniczny - dobre poło enie komunikacyjne; dróg; - dogodny układ komunikacyjny dróg - du e zanieczyszczenie lasów; krajowych i wojewódzkich; - niewielkie powi zanie gospodarki - bezpo rednie s siedztwo z miastem powiatowym Wołomin oraz lokalnej z wykorzystaniem zasobów turystycznych; niewielka odległo do Warszawy; - niedostateczny poziom rozwoju - du y udział obszarów o krajobrazie gospodarczego; naturalnym; - brak poł cze kolejowych; - go cinno mieszka ców; - wysoki poziom bezrobocia - historyczne tradycje Gminy i Powiatu; - migracja młodzie y do wi kszych o rodków;

4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 3 - rosn ce zainteresowanie społecze stwa i władz popraw - niskie kwalifikacje zawodowe ludno ci; stanu rodowiska naturalnego; - niedostateczna baza sportowa i - atrakcyjne elementy rodowiska rekreacyjna; przyrodniczego; - brak surowców mineralnych; - niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wód - niedobór placówek kulturalnych i rekreacyjnych; powierzchniowych; - brak znacz cego lokalnego kapitału - nadwy ka wolnej siły roboczej; inwestycyjnego na rozwój małych i - wzrastaj ce zainteresowanie rednich podmiotów gosp.; mieszka ców rozwojem funkcji mieszkalnej gminy - niedobór infrastruktury otoczenia biznesu; - obszary z zachowanym tradycyjnym - brak infrastruktury turystycznej wiejskim krajobrazem rolniczym i kulturowym; - mała aktywno rodowisk rolniczych w agroturystyce; - korzystna rze ba terenu na obszarze gminy pod k tem rozwoju - brak odpowiedniej bazy noclegowo-wypoczynkowej; mieszkalnictwa - niedostateczna, niejednolita - korzystny mikroklimat dzi ki promocja gminy; wyst powaniu wód powierzchniowych, - brak spójnej strategii rozwoju (gminy i powiatu) w zakresie - dobre warunki higieniczne powietrza atmosferycznego, wykorzystania zasobów turystycznych i poło enia regionu; - istniej ce tereny do zagospodarowania pod inwestycje - słabe wykorzystanie produktów regionalnych do promocji; gospodarcze i mieszkaniowe - niewielkie wykorzystanie - mo liwo uprawiania ró nych form turystyki; nowoczesnych technologii informatycznych dla celów rozwoju - poło enie poza zasi giem gminy negatywnego oddziaływania du ych - brak funduszy celowych na o rodków miejskich i przemysłowych; działalno społeczno gospodarcz ; - przychylno władz dla inwestorów; - zły stan techniczny wielu obiektów - zaanga owanie mieszka ców w rozwi zywanie problemów swoich wsi i gminy; historycznych jak te u ytkowanie uniemo liwiaj ce wł czenie ich do oferty turystycznej;

5 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 4 - słabe rozpropagowanie turystyczne regionu; - słabe zagospodarowanie istniej cych szlaków turystycznych i powi za mi dzy nimi; - brak silnych podmiotów gosp. mog cych wspiera sport wyczynowy; - brak schronisk młodzie owych; - słabo rozwini te rzemiosło lokalne i pami tkarstwo; - słabe mo liwo ci zatrudnienia poza rolnictwem; - dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych; - słabe (brak) zainteresowanie ze strony inwestorów zewn trznych; - brak wydzielonych przygotowanych / uzbrojonych terenów pod działalno gosp.; - wykształcenie niedostosowane do potrzeb turystyki; - brak szlaków rowerowych i miejsc uprawiania turystyki i rekreacji mimo sprzyjaj cych warunków w niektórych miejscowo ciach; - spadek poziomu ycia mieszka ców zwi zanych tylko z rolnictwem; - słaba dost pno usług zwi zanych z kultur i sportem; 2.3. Analiza SWOT Gminy Klembów szanse i zagro enia wynikaj ce z otoczenia zewn trznego Gminy Szanse Zagro enia - poło enie gminy w zasi gu - znaczne ograniczenie Funduszy

6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 5 Aglomeracji Warszawskiej Strukturalnych; - dodatnie saldo migracji - trudna sytuacja bud etowa - zainteresowanie mieszka ców Warszawy osiedlaniem si na terenie gminy samorz du i zwi zane z tym problemy z zapewnieniem wkładu własnego warunkuj cego - warunki do rozwoju bazy turystycznej, w tym agroturystyki i korzystanie ze rodków pomocowych; turystyki wiejskiej; - niedostateczny poziom - walory przyrodnicze i bogactwo tradycji kulturowych; wykształcenia i mała aktywno gospodarcza mieszka ców regionu; - wykorzystanie walorów i zasobów rodowiska przyrodniczego i - brak spójnej polityki regionalnej w zakresie rozwoju turystyki; kulturowego w celu rozwoju turystyki; - brak współdziałania podmiotów maj cych wspiera rozwój lokalny - relatywnie niska cena usług w porównaniu z s siednimi regionami; (gminy i powiatu) na rzecz wykorzystania przez M P w gminie - wykorzystanie obszarów (powiecie) zasobów gminy chronionych w organizowaniu turystyki przyrodniczo - - niski poziom przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich; poznawczej; - niedostateczna infrastruktura na - rozwój sztuki i rzemiosła obszarach wiejskich; artystycznego na bazie miejscowych twórców i surowców; - brak dostatecznie rozwini tej bazy turystycznej o dobrym standardzie; - rozwój rolnictwa ekologicznego; - niska wiadomo ekologiczna i - wykorzystanie produkcji rolniczej i turystyczna lokalnych społeczno ci; przetwarzanie ywno ci dla potrzeb turystyki; - słaba kondycja finansowa gmin, powiatów i województwa; - kuchnia regionalna; - krótki sezon turystyczny jak te - rozwój przedsi biorczo ci na terenach wiejskich, drobnej koncentracja ruchu turystycznego na innych obszarach; wytwórczo ci i usług dla rolnictwa; - zapotrzebowanie na zdrow - niski poziom estetyki gospodarstw i posesji; ywno ; - niedostatecznie rozwini ta baza - istniej ce atrakcyjne tereny i obiekty gastronomiczna; nadaj ce si na baz turystycznowypoczynkow ; - brak systemu informacji turystycznej;

7 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 6 - rozwój bazy wypoczynku i rekreacji nad wod ; - niewystarczaj ca znajomo j zyków obcych; - nawi zanie współpracy z s siednimi - upadek gospodarstw rolnych, przy gminami i powiatem; braku innych ródeł utrzymania ich - baza rodzimych surowców wła cicieli; niezb dnych do rozwoju przemysłu - recesja gospodarcza w Polsce; rolno - spo ywczego; - brak rodków na finansowanie - kompleksowe rozwi zanie problemu utylizacji opadów komunalnych; inwestycji z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej - rozbudowa systemu kanalizacji (kanalizacja, infrastruktura - opracowanie programów rozwoju drogowa); terenów zieleni i budowy cie ek rowerowych; - odpływ młodej kadry do o rodków miejskich poza gmin i powiatem; - zagospodarowanie terenów nad rzek Rz dz na cele rekreacyjno wypoczynkowe; - istnienie wytyczonych szlaków turystycznych; - podnoszenie standardu i jako ci wiadczonych usług - powstanie nowego kierunku kształcenia turystyka i rekreacja w uczelniach województwa; - nawi zanie współpracy z podmiotami turystycznymi; - rozwój produktów proekologicznych; - rozwój infrastruktury turystycznej i hotelowo-gastronomicznej; - dalszy pomy lny rozwój podmiotów działaj cych na terenie gminy; - pozyskanie rodków Unii Europejskiej na współfinansowanie zaplanowanych inwestycji (infrastrukturalnych, produkcyjnych, usługowych, turystycznych) i przyspieszenie ich tempa;

8 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów Poło enie, powierzchnia, ludno, Poło enie Gminy Klembów i powiatu wołomi skiego na tle województwa i Kraju przedstawia poni sza mapa. Gmina Klembów poło ona jest w centralnej cz ci województwa mazowieckiego. W układzie administracyjnym gmina wchodzi w skład powiatu wołomi skiego.

9 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 8 Gmina Klembów s siaduje z nast puj cymi gminami wchodz cymi w skład powiatu wołomi skiego: od północy z gmin D brówka, od wschodu z gmin Tłuszcz, od południa z gminami Po wi tne i Wołomin od zachodu z gmin Radzymin Przy ogólnej powierzchni gminy 8579 ha struktur gruntów na terenie gminy przedstawia poni sza tabela. Tabela Struktura u ytkowania ziemi w gminie Klembów Powierzchnia u ytków rolnych 6035 Grunty orne 4160 Sady 1 Ł ki 1568 Pastwiska 306 Lasy i grunty le ne 1359 Pozostałe grunty i nieu ytki 1185 ródło: Wa n rol uzupełniaj c działalno rolnicz w gminie s usługi. Teren gminy, dzi ki bliskiej odległo ci od Warszawy oraz atrakcyjno ci krajobrazowej i przyrodniczej, stanowi mo e miejsce dla rozwoju osadnictwa mieszkaniowego, turystyki, agroturystyki oraz bazy rekreacyjno wypoczynkowej turystyki weekendowej.

10 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 9 Kolejnym kierunkiem, w jakim powinien pój rozwój gospodarczy gminy to usługi na rzecz, przede wszystkim, mieszka ców Klembowa jak i sołectw znajduj cych si na terenie gminy. Ludno gminy liczy 8528, zamieszkuj cej w 17 sołectwach. Tabela Ludno gminy Klembów 2003r. Ludno gminy ogółem w tym: 8528 M czy ni 4213 Kobiety 4315 ródło: rodowisko przyrodnicze, Teren gminy znajduje si na terenie Równiny Wołomi skiej. Krajobrazowo i przyrodniczo prezentuje wszystkie cechy tego obszaru. Na obszarze gminy Klembów znajduje si rezerwat przyrody D bina oraz 8 pomników przyrody. Ogólna wielko obszarów prawnie chronionych wynosi 51,2 ha. Tabela Obszary prawnie chronione i pomniki przyrody Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem w ha 51,2 Pomniki przyrody ogółem 8 ródło: Rezerwat D bina znajduj cy si na terenie gminy Klembów utworzony w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnego zespołu d bowo-grabowego z udziałem jesionu, wi zu i lipy. Górne pi tro tworz tu 200 letnie d by. Ten kompleks le ny zasługuje na szczególn uwag. Charakteryzuje si zró nicowan warto ci pod wzgl dem przyrodniczym. Cechuje go naturalna szata ro linna, wyst powanie cennych zbiorowisk czy bogactwo gatunkowe zwi zane z yzno ci siedliska. Ze wzgl du na swe poło enie w krajobrazie spełnia on istotne funkcje ekologiczne. Jest cennym elementem krajobrazowym, przyrodniczym i wizualnym. Ma swoiste wysokie walory estetyczne. Drzewom towarzysz zaro la oraz ro linno, które tworz bardzo cenne i malownicze układy przestrzenne.

11 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 10 Na uwag zasługuje te Wilcze Bagno, którego cz obszaru znajduje si na terenie rezerwatu. Znajduj ca si w jego obr bie mokradła i jeziorka s otoczone zaro lami i zadrzewieniami, tworz c cenny element urozmaicaj cy krajobraz Rze ba terenu Gmina Klembów le y w obr bie Niziny Mazowieckiej. Teren gminy poło ony jest na obszarze zlewni rzeki Bug, której głównym, dopływem na tym terenie jest rzeka Rz dza. Dolina rzeki Rz dzy wykazuje bardzo du naturalno. Charakteryzuje si te ciekawymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Bogactwo flory, a zwłaszcza wyst powanie wielu na tym terenie rzadkich gatunków ro lin, predysponuje go do rozwijania rekreacji i turystyki wiejskiej Surowce mineralne Podstawowe surowce mineralne wyst puj ce w gminie Klembów to piaski akumulacji lodowcowej oraz piaski i wiry wodnolodowcowe rzeczne oraz eoliczne i lokalne utwory zastoiskowe iły, muły i piaski. Nadaj ce si do eksploatacji zło a wykorzystywane s w gospodarce lokalnej, głównie w budownictwie Klimat Gmina Klembów poło ona jest w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym. Warunki klimatyczne kształtuj si zasadniczo pod wpływem zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominuj cych w ci gu roku mas powietrza polarnego. Temperatura powietrza wynosi rednio 7,5-8 C. rednia roczna suma opadów nale y do najni szych w Polsce i wynosi około mm. Pokrywa nie na wyst puje przewa nie dni w roku. Podobnie jak w całym kraju obserwuje si tutaj przewag wiatrów zachodnich i północno-zachodnich. rednia roczna pr dko wiatru wynosi 3,2m/sek Stosunki wodne Gmina znajduje si w obszarze zlewni Bugu i Wisły, tworz c w zeł wodny tj. obszar kilku rzek i potoków odpływaj cych w ró nych kierunkach. Przez gmin oprócz rzeki Rzadza przepływaj tylko niewielkie cieki wodne m.in. rzeczka Cienka. Rzeka Rz dza jest ciekiem o wyj tkowej czysto ci wód i bogatej faunie i florze (szczególnie ptactwo). Rzeka ta wypływa z gminy Kałuszyn i płynie w kierunku północno-

12 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 11 zachodnim. Na terenie gminy jej dolina jest stosunkowo szeroka, a brzegi niewyra ne. Rz dza uchodzi do Zalewu Zegrzy skiego. Gmina Klembów jest uboga w zbiorniki wód stoj cych. Niewielkie zbiorniki wodne znajduj si mi dzy innymi na obszarze rezerwatu D bina Budowa geologiczna i gleby Gmina Klembów charakteryzuje si bardzo dobrymi parametrami hydro-geologicznymi. Poziom główny o mi szo ci ponad 40 m wyst puje w piaskach i wirach pochodzenia rzecznego i wodnolodowcowego. Miejscami mo e on by przewarstwiony utworami słabo przepuszczalnymi, zwykle o małej mi szo ci. Wyst puj ce utwory zastoiskowe nie tworz szczelnej izolacji warstwy wodono nej ze wzgl du na mał mi szo, ró ny stopie przepuszczalno ci, nieci gło jej wyst powania. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, lokalnie napi ty. Wyst puje zwykle na gł boko ci <5m, a na obszarach obecno ci przypowierzchniowych utworów zastoiskowych, mo e wyst powa gł biej w przedziale 5 15m. Przewodno u ytkowego poziomu wodono nego na wi kszo ci obszaru mie ci si w przedziale m2/24h. Gleby gminy Klembów s charakterystyczne dla całego powiatu wołomi skiego. Opis gleb na terenie gminy został przedstawiony w oparciu o wyniki bada zawarte w Atlasie geochemicznym Polski 1: (Lis, Pasieczna 1995) opracowanym przez Pa stwowy Instytut Geologiczny. Ogółem na obszarze powiatu Wołomin wykonano 54 analizy chemiczne próbek gleb. Sumaryczna klasyfikacja (wg Rozporz dzenia Ministra rodowiska dnia 9 wrze nia 2002 r. w sprawie standardów gleby oraz standardów jako ci ziemi - Dz. U. Nr 165 z dnia 4 pa dziernika 2002 r., poz. 1359) wskazuje, e 96% badanych gleb z obszaru powiatu Wołomin nale y do grupy A (standard obszaru poddanego ochronie), 2% do grupy B i 2% do grupy C. Przeci tna zawarto oznaczonych pierwiastków w glebach powierzchniowych powiatu Wołomin jest bardzo zbli ona do ich przeci tnej zawarto ci w glebach z obszarów niezabudowanych Polski. Zdecydowana wi kszo gleb obszaru powiatu Wołomin (81% zbadanych próbek) wykazuje odczyn kwa ny (<6,7), typowy dla wi kszo ci gleb warstwy powierzchniowej z obszaru Polski.

13 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 12 Na znacznej powierzchni gminy wyst puj br zowe lub ółtobr zowe znacznie odwapnione gliny zwałowe. Bezpo rednio na tej warstwie wyst puj piaski ró noziarniste i wiry. Najmłodsze osady (pocz tek holocenu) to piaski i wiry wyst puj ce w dolinie Rz dzy. Z uwagi na du e znaczenie dla gospodarki gminy, zasady dotycz ce ochrony gleb maj priorytetowe znaczenie w ród dziedzin ochrony rodowiska. Decyduj cy wpływ na powstanie gleby miały zawsze: macierzyste podło e, rze ba terenu i warunki klimatyczne przy du ym współudziale szaty ro linnej. Zdecydowan przewag na terenie gminy maj gleby bielicowe. W dolinach Rz dzy i Cienkiej wyst puj gleby organiczno mineralne, mułowe, murszowe i torfowe. Odczyn jest przewa nie kwa ny i bardzo kwa ny. Pod wzgl dem bonitacyjnym przewa aj gleby słabe, głównie klasa pi ta, rzadziej czwarta, a na jałowych piaskach - szósta, praktycznie nadaj ca si tylko pod zalesianie. Na cele nierolnicze i niele ne mo na przeznacza przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieu ytki, a w razie ich braku inne grunty o najni szej przydatno ci rolniczej. Przeznaczenie gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze mo na dokona jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego Turystyka, Ze wzgl du na swoje poło enie gmina ma szans rozwija turystyk szczególnie turystyk wiejsk, agroturystyk, weekendow i turystyk krajoznawcz. Silnym atutem gminy w zakresie rozwoju turystyki jest dolina rzeczki Rz dza i rezerwat przyrody D bina. W gminie brakuje specjalistycznego o rodka zajmuj cego si sportem i rekreacj. Baz tej działalno ci stanowi mog : szkolne boiska sportowe, jedna sala gimnastyczna oraz jeden kort tenisowy (asfaltowy). Powy sze zaplecze sportowe jest jednak niewystarczaj ce i nie jest na odpowiednim poziomie. Istnieje potrzeba: stworzenia nowych obiektów sportowych, podniesienia standardu ju istniej cych i nale ytego ich zagospodarowania. Na terenie gminy dostrzega si tak e ewidentny brak infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci: schronisk, pól namiotowych, pla strze onych, kortów tenisowych, cie ek zdrowia, tras narciarskich i placówek gastronomicznych. W gminie znajduj si atrakcyjne miejsca pod budownictwo letniskowe

14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 13 Zwi kszenie nakładów na turystyk stwarza du e mo liwo ci rozwoju. Rozwój bazy turystycznej mo e przyczyni si do zmniejszenia stopy bezrobocia, podniesienia poziomu ycia lokalnej społeczno ci, a tak e w zwi kszenia wpływów do gminnych bud etów. Z elementów zagospodarowania turystycznego na terenie gminy Klembów nale y wymieni ółty szlak turystyczny w okolicach rezerwatu D bina. Nale y wskaza dobre warunki do rozwoju rekreacji konnej. Konn form rekreacji w postaci rehabilitacji i jazdy rekreacyjnej oferuje m.in. o rodek hipoterapii w Ostrówku. Planowane do uzyskania cele w zakresie zrównowa enia sektora rekreacji i turystyki winny obejmowa : - optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy w celu rekreacji i turystyki - budowa i wzmocnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy - wspieranie budowy szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych. - kontynuacja i wdra anie programów wspieraj cych rozwój rekreacji i sportu w ród mieszka ców (organizacja turniejów, zawodów sportowych, itp.) - wspieranie instytucji (stowarzyszenia, fundacje) zajmuj cych si rozwojem sportu i rekreacji - ochrona dziedzictwa kulturowo historycznego. (program ochrony zabytków i tradycji) 2.7. Zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania ochrony rodowiska naturalnego Gmina usytuowana jest w Kotlinie Warszawskiej, a ci lej - na Równinie Wołomi skiej.. Okolica obfituje w lasy, które zajmuj 15,84% całej powierzchni gminy. W celu ochrony drzewostanu li ciastego utworzony został rezerwat le ny "D bina". Pow. gminy obszar lasów % 8579 ha 1359 ha 15,84 Gmina usytuowana jest w centralnej cz ci powiatu wołomi skiego. Jest gmin typow rolnicz, gdzie u ytki rolne stanowi 81% powierzchni gminy. rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 10 ha. Na jej terenie nie wyst puj du e zakłady przemysłowe, w ród przedsi biorstw dominuj małe zakłady handlowe i usługowe. Teren gminy Klembów to 19 miejscowo ci zorganizowanych w 17 sołectw, które zamieszkuje 8579 osób.

15 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 14 Tabela powierzchnia i struktura gminy administracyjna Klembów Powierzchnia gminy ogółem w ha 8579 Powierzchnia gminy w km2 86 Sołectwa ogółem 17 Miejscowo ci wiejskie 19 ródło: Administracyjnie gmina poło ona jest we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego i centralnej powiatu wołomi skiego. Przez gmin przepływaj tylko niewielkie cieki wodne m.in. rzeka Rz dza o wysokiej czysto ci wód i bogatej faunie i florze (szczególnie ptactwo) oraz rzeczka Cienka. 51,2ha (0,6% powierzchni) gminy Klembów zajmuje obszar prawnie chroniony - rezerwat D bina. Gmina nale y do ubogich pod wzgl dem wyst powania surowców mineralnych na jej terenie wyst puj głównie piaski i wiry. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Warszawa Białystok. Na jej terenie nie wyst puj du e zakłady przemysłowe, w ród przedsi biorstw dominuj małe zakłady handlowe i usługowe. Dobrze rozwini ta jest sie gazowa. Obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia cieków Infrastruktura techniczna Infrastruktura komunikacyjna Sie dróg na terenie gminy Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 634 i sie dróg gminnych i powiatowych. Długo dróg gminnych wynosi 186 km w tym 131 o nawierzchni nieutwardzonej. Drogi powiatowe przebiegaj ce przez teren gminy to Ostrówek Klembów Resztów mb Klembów Krusze 5000 mb - Wola Rasztowska Kraszew Nowy - R yska 5900 mb - Dobczyn Kraszew N. gr. gminy 7200 mb. Ł czna długo dróg powiatowych to mb dróg powiatowych Transport publiczny Realizowany jest przez przewo ników publicznych, prywatnych. Jednym z przewo ników jest te samorz d gminy, który organizuje transport dzieci i młodzie y do i ze szkoły.

16 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 15 W ród firm przewozowych oferuj cych linie regularne znajduje si firma przewozowa z Woli Rasztowskiej: Wiesław Sło ski Przewóz Osób Autobusem obsługuj ca linie Warszawa Radzymin. Lini Warszawa Kraszew Stary obsługuje firma Ignacy Syrówka Przewóz Osób Autokar4m z Kraszewa Starego. Linia Warszawa Wólka D browiecka przez Tuł obsługuje równie firma prywatna. Jest to Katarzyna Kacprzyk Przewozy Autokarowe. Mankamentem transportu autobusowego jest ci gle zbyt niska ilo poł cze w godzinach szczytu. Pozytywnym za elementem jest szybki przyrost przewo ników prywatnych. Transport kolejowy Powiaty wołomi ski a wraz z nim i gmina Klembów znajduje si przy magistrali kolejowej Warszawa Białystok. Stacje kolejowe znajduj si mi dzy innymi w Dobczynie i Klembowie. Takie usytuowanie gminy przy wspomnianej trasie jest zdecydowanym ułatwieniem w komunikacji z Warszaw i Wołominem. Jest to istotne w przypadku walki z bezrobociem (łatwo dotarcia do warszawskich zakładów pracy) jak i walka o turystów pragn cych wypocz w okresie weekendów w pobli y stolicy. Infrastruktura w zakresie ochrony rodowiska Jednym z istotnych zada z zakresu ochrony rodowiska na terenie gminy jest budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni cieków. Rozwi zanie problemów gospodarki wodno ciekowej jest najpilniejszym zadaniem gminy. Na terenie gminy Klembów w Woli Rasztowskiej funkcjonuje lokalna oczyszczalnia cieków na bazie istniej cego ju osadnika Imhoffa. Osadnik ten w ostatnich latach nie był wykorzystywany. Jest to mechaniczno biologiczna oczyszczalnia cieków. Projektowana przepustowo to 55 m3/d. W Klembowie projektuje si budow oczyszczalni na działce o nr ew. 407/2. Jej wła cicielem jest Urz d Gminy. B dzie to mechaniczno biologiczna oczyszczalnia typu BIO-PAK. Projektowana przepustowo to 600 m3/d. Gmina Klembów jest obszarem o wysokiej klasie czysto ci ekologicznej. Wynika to mi dzy innymi z braku du ych, uci liwych dla rodowiska zakładów przemysłowych.

17 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 16 Tabela cieki i emisja zanieczyszcze gazowych - dane 2003r. cieki oczyszczane komunalne odprowadzane ogółem / dam3/rok 13,4 Emisja zanieczyszcze gazowych razem / t/r 143,0 Emisja zanieczyszcze gazowych dwutlenek w gla / t/r 126,0 ródło: Zaopatrzenie w wod Gmina Klembów, podobnie jak powiat wołomi ski, zaopatrywana jest w wod z uj wód podziemnych pi tra czwartorz dowego i trzeciorz dowego. Na terenie gminy funkcjonuje zaledwie kilkukilometrowy odcinek wodoci gu (5,6km.), co w skali potrzeb gminy stanowi niewielki procent. Mieszka cy wielu miejscowo ci wykorzystaj wod ze studni przyzagrodowych, kopanych lub wierconych. Jak stwierdzaj badania, woda z takich uj jest nieodpowiedniej jako ci, zarówno ze wzgl du na zanieczyszczenia geogeniczne (mangan, elazo), jak równie zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Zu ycie wody w podziale na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci da si zmierzy w przypadku korzystania z wodoci gu. Przy istniej cej linii wodoci gowej długo ci 5,6 km zu ycie wody wynosi 25,6 dam3/rok. Tabela Zu ycie wody 2003 r. Zu ycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci ogółem / dam3/rok Zu ycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci zaopatrzenie wodoci gów sieciowych / dam3/rok Zu ycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci gospodarstwa domowe / dam3/rok ródło: 25,6 25,6 25,6 Tabela cieki komunalne i przemysłowe cieki komunalne i przemysłowe wymagaj ce oczyszczania nie oczyszczone odprowadzone sieci kanalizacyjn / dam3 ródło: 283,4

18 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 17 Tabela Sie wodoci gowa gminy Klembów długo czynnej sieci rozdzielczej w km 5,6 liczba poł cze prowadz cych do budynków mieszkalnych i zbiorowego 67 zamieszkania w szt. woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam3) 25,6 Ilo osób korzystaj cych z sieci wodoci gowej (na bazie NSP 2002r.) 496 ródło: Tabela Sie kanalizacyjna gminy Klembów długo czynnej sieci kanalizacyjnej / km 29,4 liczba poł cze prowadz cych do budynków mieszkalnych i 762 zbiorowego zamieszkania w szt. cieki odprowadzone w dam3 283,4 Ilo ludno ci korzystaj cej z sieci kanalizacyjnej 2832 (na bazie NSP 2002r.) ródło: Tabela Zaopatrzenie w gaz sie gazowa na terenie gminy Klembów Długo sieci gazowej ogółem w km 95,8 długo czynnej sieci rozdzielczej w km 88,00 czynne poł czenia do budynków mieszkalnych w szt liczba odbiorców gazu (gospodarstwa domowe) 976 zu ycie gazu w gospodarstwach domowych w hm3 1,1 ródło: Historia i stan obiektów dziedzictwa kulturowego Historia Klembowa si ga X-XI wieku. Potwierdzaj to odkrycia archeologiczne. Znaleziono glinian urn z czasów poga skich, szcz tki murowanych zabudowa oraz brukowan ulic pochodz c z ok. X - XI w. Tereny były bardzo lesiste, pokryte puszczami, a ycie organizowane było w rejonie rzek. Klembów nale ał do dóbr Ksi t Mazowieckich. Na przełomie XIV w. Zało ony został pierwszy ko ciół w Klembowie pod wezwaniem w. Klemensa. Fundacja datowana jest na lata r., a konsekracji dokonał Biskup Płocki ks. Klemens Pierzchała. Ksi Janusz II ( ) przyznał rycerzowi wi tosławowi rozległe dobra Pruskowo (w tym Klembów), a jego synowie przyj li nazwiska od dziedzicznych dóbr - Klembowscy.

19 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów r. Szwedzi spalili ko ciół i wiosk. Od 1775r. Klembów poło ony był w województwie mazowieckim, Ziemi Nurskiej, powiecie kamienieckim i dekanacie stanisławowskim i nale ał do Dominika Sobolewskiego, łowczego nurskiego. Drugi ko ciół spłon ł w 1794r. W latach Klembów stanowił własno Czarnockich. Od 1807r. w Ksi stwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W roku 1822 Klembów, Zamo, Krusze i Borki kupił gen. dyw. Franciszek ymirski. Obecny ko ciół jest jego fundacji. Generał poległ w powstaniu 1831r. Prochy jego zło ono w miejscowym ko ciele. Do 1868r. jego syn Józef był wła cicielem wsi Krusze. Wybudowana w 1862r. kolej Warszawa-Petersburg biegła m.in. przez byłe dobra ymirskich. Podczas powstania w 1863r. spłon ła karczma i cz miejscowo ci. Po zmianach carskiej administracji Klembów nale ał do powiatu radzymi skiego. W ród istotnych inicjatyw społecznych z pocz tku XX stulecia nale y wymieni powołanie do ycia jesieni 1908 roku Stra y Ogniowej. Przez teren gminy przeszły działania wojny bolszewickiej 1920r. W czasie II Rzeczypospolitej pobudowano now szkoł. W czasie II Wojny wiatowej działał Oddział Batalionów Chłopskich we współpracy z Armi Krajow. Przez Klembów dwukrotnie przechodził front Armii Czerwonej w kierunku na Warszaw. Burzliwe dzieje Polski i Klembowa, które równie odczuło dotkliwie wszystkie zawieruchy wojenne i powstania. Do dnia dzisiejszego dotrwało zaledwie kilka zabytkowych budynków. Nale y wymieni : Ko ciół klasycystyczny ( ) w Klembowie oraz Pałac w Woli Rasztowskiej (dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich za obron Trembowli (1675) przed armi turecko - tatarsk ; po II Wojnie wiatowej odbudowany, obecnie mie ci si tam szkoła.) Gmina Klembów posiada własny herb zwany Rosochaczem Falistym Kultura Zadania w zakresie kultury na terenie gminy realizuj Gminny O rodek Kultury i Biblioteka Gminna. GOK przygotowuje w ci gu roku szereg stałych form zaj, którymi obejmuje zarówno dzieci jak i dorosłych. Biblioteka swoimi działaniami wspiera statutow działalno GOK. Wielko ksi gozbiorów biblioteki w Klembowie i filii oraz aktywno czytelnicz dzieci, młodzie y jak i dorosłych prezentuje poni sza tabelka. Tabela Biblioteki na terenie gminy Klembów Biblioteki i filie 5 Pracownicy bibliotek ogółem 5

20 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 19 Ksi gozbiór (wol.) Ilo czytelników ci gu roku 1112 Wypo yczenia ksi gozbioru (na zewn trz) (wol.) Placówki biblioteczne przystosowane dla osób poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich ródło: Gospodarka gminy Klembów Gmina jest w cało ci zgazyfikowana. Drogi lokalne utwardzone s w bardzo dobrym stanie. W ostatnich latach zostały zbudowane 2 sale gimnastyczne i wyremontowane wszystkie szkoły. Zmodernizowano oczyszczalnie cieków w Woli Rasztowskiej oraz przyst piono do realizacji Projektu oczyszczalni cieków w Klembowie ł cznie z kanalizacj dla miejscowo ci Klembów, Ostrówek, Lipka. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów ok. 50% terenów przeznaczono pod budownictwo mieszkalne i rekreacj. Główny dział gospodarki gminy Klembów to przede wszystkim rolnictwo. Dzi ki korzystnemu poło eniu gminy Klembów, jej tereny mog stanowi atrakcyjne miejsca dla rozwoju działalno ci gospodarczej, drobnej wytwórczo ci i usług zwi zanych z rolnictwem, handlem a przede wszystkim z turystyk weekendow i agroturystyk. Atrakcyjne tereny do tego typu działalno ci poło one s wzdłu rzeczki Rz dza. Na obszarze miejscowo ci poło onych wzdłu Rz dzy znajduj si atrakcyjne tereny pod rozwój agroturystyki, pod zabudow mieszkaln i letniskow. Gmina Klembów, b d c gmin o charakterze głównie rolniczym, skupia podmioty gospodarcze działaj ce głównie na rzecz tego sektora. Obok rolnictwa i usług na rzecz rolnictwa i mieszka ców wsi wyst puj tu działy: le nictwo i turystyka. Prezentowany na terenie sektor publiczny obejmuje: urz d gminy, o wiat (szkoły podstawowe i gimnazjum), słu b zdrowia. W roku 2003 w systemie REGON zanotowano 374 zarejestrowanych jednostek z terenu gminy. W ród mo na wymieni nast puj ce kategorie pod wzgl dem struktury własno ci i formy prawnej

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 911 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia 1.1 Cel szczegółowy 1.1. Większa integracja społeczności lokalnej. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. Spotkajmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 982 003,00 2 982 003,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 982 003,00 2 982 003,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r Wydatki majątkowe - rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zdrowotny stan lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Zdrowotny stan lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Zdrowotny stan lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Wiek XV-XVIII Osadnictwo wołoskie wylesienia górnych partii gór dla potrzeb gospodarki pasterskiej Lasy Dóbr Żywieckich 42 437,99 hektarów Po 1808

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

1 735 000,00 750 000,00 Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i. Wydatki bieżące: 0,00 0,00 różnicowanie gospodarstw wiejskich

1 735 000,00 750 000,00 Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i. Wydatki bieżące: 0,00 0,00 różnicowanie gospodarstw wiejskich Załącznik Nr 2 do Uchwły Nr XLII/282/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 stycznia 2014r. Wydatki na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo