DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, WARSZAWA-WESOŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA"

Transkrypt

1 Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94, UL. KRÓTKA 1, WARSZAWA-WESOŁA PROJEKT WYKONAWCZY Jednostka projektowa: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "ER-BUD" EWA RUTKOWSKA CZOSNÓW, UL. LERCHA 23 Projektował: mgr inŝ. Konrad Drogomirecki nr upr. proj. MAZ/0140/POOE/08 Sprawdził: mgr inŝ. Tadeusz Kalista nr upr. proj. Wa-44/01 Warszawa, marzec 2011r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis techniczny II. Oświadczenie projektanta / sprawdzającego III. Kopia uprawnień projektowych IV. Kopia przynaleŝności do IIB V. Obliczenia natęŝenia oświetlenia VI. Rysunki Nr rys. Nazwa rysunku E-01 Plan instalacji oświetlenia w hali sportowej E-02 Rozdzielnica R2 E-03 Tablica sterownicza TS2 DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 2

3 I. OPIS TECHNICZNY Spis treści: 1. Przedmiot i zakres opracowania 4 2. ZałoŜenia projektowe 4 3. Przebudowa oświetlenia istniejącego 4 4. Projektowane doświetlenie hali sportowej 4 5. Rozdzielnica R2 i tablica sterownicza TS Ochrona przeciwporaŝeniowa 6 7. Ochrona przeciwpoŝarowa 6 8. Uwagi końcowe 6 DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 3

4 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy doposaŝenia oświetlenia w hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Nr 94 zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 1 w Warszawie-Wesołej. Projekt obejmuje: przebudowę montaŝu i sterowania istniejących opraw oświetleniowych, instalację doświetlenia boisk do gry w badmintona. 2. ZałoŜenia projektowe Projekt wykonawczy opracowano na podstawie następujących załoŝeń: zlecenia Inwestora, inwentaryzacji budowlanej i instalacji elektrycznych, podkładów architektonicznych, obowiązujących przepisów i norm PN IEC, uwag i wytycznych Inwestora. 3. Przebudowa oświetlenia istniejącego Z istniejących opraw oświetleniowych zamontowanych w stropie hali sportowej uzyskane natęŝenie oświetlenia oraz jego równomierność nie spełnia normy oświetlenia boisk do gry w badmintona. Zmierzone przez UŜytkownika wartości natęŝenia na parkiecie zmieniają się w przedziale od 150 do 350Lx. Zgodnie z zaleceniem UŜytkownika, istniejące oprawy oświetleniowe w stropie hali sportowej naleŝy pogrupować wg rys. nr E-01. Zaprojektowano podział opraw na trzy grupy. Istniejąca rozdzielnica R1 zasilająca istniejące oświetlenie oraz tablica sterownicza TS1 pozostają bez zmian. Wysokość montaŝu istniejących opraw oświetleniowych naleŝy obniŝyć do wysokości stropu dla 100% wykorzystania strumienia świetlnego. Zaleca się doposaŝenie istniejących opraw oświetleniowych w ochronne siatki metalowe. 4. Projektowane doświetlenie hali sportowej Zgodnie z obowiązującą normą oświetlenia obiektów sportowych PN-EN z 2008r., poziom natęŝenia oświetlenia na boiskach do gry w badmintona przy organizowaniu zawodów rangi krajowej i międzynarodowej powinno wynosić min. 750Lx, przy zachowaniu średniej równomierności natęŝenia oświetlenia na poziomie min. 0,7. Przywołana norma określa takŝe sposób oświetlenia boisk, które nie powinno się znajdować bezpośrednio nad polem gry. W celu poprawnego oświetlenia boisk do gry w badmintona projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych rozmieszczonych wzdłuŝ dłuŝszych ścian hali sportowej pod stropem. Na kaŝdej dłuŝszej ścianie naleŝy zamontować po 15 opraw oświetleniowych typu Maxi-G-Lux AS D, wyposaŝonych w metal-halogenowe źródła światła o mocy 400W oraz w asymetryczny DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 4

5 odbłyśnik szeroko strumieniowy. W celu ochrony mechanicznej, oprawy oświetleniowe naleŝy wyposaŝyć w metalową siatkę ochronną. Średnie natęŝenie oświetlenia uzyskane tylko z projektowanych opraw oświetleniowych wynosi 770Lx przy zachowaniu równomierności oświetlenia na poziomie 0,71. Oprawy oświetleniowe naleŝy montować wg załączonych obliczeń oświetlenia, zwracając szczególną uwagę na właściwe ustawienie kątowe. Projektowane oświetlenie podzielono na cztery grupy. Przy korzystaniu tylko z dwóch boisk moŝna załączyć tylko dwie grupy oświetleniowe. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe naleŝy prowadzić natynkowo w korytkach kablowych PCV wg rys. nr E-01. Główne przewody zasilające naleŝy prowadzić przewodami YDYŜo 5x4mm 2. Przy kaŝdej oprawie oświetleniowej naleŝy zamontować natynkową puszkę rozgałęźną wyposaŝoną w listwę zaciskową. Od puszki instalacyjnej do oprawy oświetleniowej naleŝy poprowadzić przewód YDYŜo 3x4mm Rozdzielnica R2 i tablica sterownicza TS2 Rozdzielnica R2 Dla zasilenia projektowanego oświetlenia przewidziano nową rozdzielnicę R2 zlokalizowaną w pobliŝu istniejącej tablicy sterowniczej TS. Projektowana rozdzielnica R2 w wykonaniu podtynkowym, IP30. Rozdzielnica wyposaŝona w metalowe drzwiczki z zamkiem na kluczyk. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E-02. Projektowaną rozdzielnicę naleŝy zasilić przewodem 5x LgY 1x16mm 2 z rozdzielnicy głównej RG budynku szkoły. Rozdzielnicę główną RG naleŝy doposaŝyć w rozłącznik bezpiecznikowy wg schematu pokazanego na rys. nr E-02. Wlz-et zasilający projektowaną rozdzielnicę R2 naleŝy w nowej części szkoły poprowadzić w przestrzeni między-stropowej w rurze ochronnej typu RL 37 (L~60m). Pomiędzy kondygnacjami przewód poprowadzić pod tynkiem w karbowanej rurce ochronnej typu RVS 29/36. W starej części szkoły przewód naleŝy układać natynkowo w korytku instalacyjnym PCV z pokrywą (L~40m). Tablica sterownicza TS Dla sterowania oświetleniem zaprojektowano tablicę sterowniczą TS2. Tablica sterownicza zlokalizowana będzie w pobliŝu projektowanej rozdzielnicy R2. Projektowana tablica sterownicza TS2 w wykonaniu podtynkowym, IP30. Tablica wyposaŝona w metalowe drzwiczki z zamkiem na kluczyk. Wewnątrz tablicy TS2 naleŝy zamontować przyciski sterownicze typu LP322 wyposaŝone w przyciski zał. / wył. Z tablicy sterowniczej TS2 do rozdzielnicy R2 naleŝy poprowadzić cztery przewody sterownicze YDY 3x1,5mm 2. Schemat sterowania oświetleniem pokazano na rysunku nr E-03. DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 5

6 6. Ochrona przeciwporaŝeniowa Jako podstawową ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Dodatkowo rozdzielnice elektryczne będą zamykane na zamek. Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników nadmiarowych i wyłączników róŝnicowo - prądowych o prądzie róŝnicowym 30mA. Układ sieci typu TT. Bezpieczeństwo przeciwporaŝeniowe zapewnia równieŝ system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Po wykonaniu instalacji naleŝy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. NaleŜy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic. 7. Ochrona przeciwpoŝarowa Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V 8. Uwagi końcowe W trakcie realizacji instalacji naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, montaŝowych, malarskich itp. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać niezbędne badania i pomiary. Zakres badań i pomiarów: zgodność z dokumentacją techniczną, pomiar rezystancji izolacji i pomiary obwodów ochrony przeciwporaŝeniowej, pomiar natęŝenia oświetlenia. Wszystkie zmiany podczas realizacji robót naleŝy nanieść w dokumentacji powykonawczej DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 6

7 II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO Warszawa, dnia r. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Oświadczam, Ŝe opracowany przeze mnie projekt wykonawczy doposaŝenia oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół Nr 94, ul. Krótka 1 w Warszawie-Wesołej opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Projekt moŝe słuŝyć celowi do jakiego został zamówiony. Projektant mgr inŝ. Konrad Drogomirecki upr. nr MAZ/0140/POOE/08 Sprawdzający mgr inŝ. Tadeusz Kalista upr. nr Wa-44/01 DoposaŜenie oświetlenia hali sportowej w budynku ZS Nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa-Wesoła 7

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany BranŜa Elektryczna

Projekt Budowlany BranŜa Elektryczna Spis treści 1 Przedmiot opracowania... 3 2 Podstawa opracowania... 3 3 Zakres opracowania... 3 4 Opis techniczny... 3 4.1 Zasilanie tablicy głównej sali widowiskowej... 3 4.2 Tablica główna sali widowiskowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania śmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 Pracownia ul. Forteczna 1b, tel. 0 22 487 80 08, tel/fax 0 22 839 91 63 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami

Bardziej szczegółowo