PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP T/F M E CZĘŚĆ / teczka IV A temat / obiekt / część: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE, BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I BUDOWA NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA POTRZEB CAŁOŚCI W/W PRZEDSIĘWZIĘCIA adres: SZCZECIN, CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE-INTERNAT PL.ORŁA BIAŁEGO 2,DZ.NR 33/16, 33/15, 33/9, OBRĘB: 1036 ŚRÓDMIEŚCIE inwestor: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE, SZCZECIN, PL.ORŁA BIAŁEGO 2 branŝa: ELEKTRYCZNA faza: miejsce / data: SZCZECIN, PROJEKT BUDOWLANY Oświadczam, Ŝe projekt budowlany sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane). autor / projektant / opracował: INSTALACJE ELEKTRYCZNE imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność: PROJEKTANT: mgr inŝ. Władysław Spychalski upr. proj. 86/Sz/78 specjalność : instalacje elektryczne SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Marek Kublicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13 spec. inst. elektryczne - internat - elewacja zachodnia - podpis

2 Spis treści 1 Opis techniczny 2 Rysunki: PB/E/01 Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne 1:500 PB/E/02 Rzut kondygnacji -2 - piwnica - instalacja elektryczna 1:100 PB/E/03 Rzut kondygnacji -1 - przyziemie - instalacja elektryczna 1:100 PB/E/04 Rzut kondygnacji 0 - parter- instalacja elektryczna 1:100 PB/E/05 Rzut kondygnacji +1 - piętro 1- instalacja elektryczna 1:100 PB/E/06 Rzut kondygnacji +2 - piętro 2- instalacja elektryczna 1:100 PB/E/07 Rzut kondygnacji +3 - piętro 3- instalacja elektryczna 1:100 PB/E/08 Rzut kondygnacji +4 - poddasze- instalacja elektryczna 1:100 PB/E/09 Rzut dachu- instalacja odgromowa 1:100 PB/E/10 Schemat ideowy tablicy T1 kondygnacja -2/piwnica PB/E/11 Schemat ideowy tablicy T1a kondygnacja -2/piwnica PB/E/12 Schemat ideowy tablicy T2 kondygnacja -1/przyziemie PB/E/13 Schemat ideowy tablicy T3 kondygnacja -1/przyziemie PB/E/14 Schemat ideowy tablicy T3a kondygnacja -1/przyziemie PB/E/15 Schemat ideowy tablicy T4 kondygnacja 0/parter PB/E/16 Schemat ideowy tablicy T5 kondygnacja 0/parter PB/E/17 Schemat ideowy tablicy T6 kondygnacja +1/piętro 1 PB/E/18 Schemat ideowy tablicy T7 kondygnacja +1/piętro 1 PB/E/19 Schemat ideowy tablicy T8 kondygnacja +2/piętro 2 PB/E/20 Schemat ideowy tablicy T9 kondygnacja +2/piętro 2 PB/E/21 Schemat ideowy tablicy T10 kondygnacja +3/piętro 3 PB/E/22 Schemat ideowy tablicy T11 kondygnacja +3/piętro 3 PB/E/23 Schemat ideowy tablicy T12 kondygnacja +4/poddasze PB/E/24 Schemat ideowy tablicy T13 kondygnacja +4/poddasze PB/E/25 Schemat ideowy tablicy TW kondygnacja +4/poddasze PB/E/26 Schemat ideowy tablicy RG kondygnacja -1/przyziemie PB/E/27 Schemat ideowy tablicy komputerowej TK1, TK2 PB/E/28 Schemat ideowy tablicy komputerowej TK3, TK4 PB/E/29 Schemat ideowy tablicy komputerowej TK5, TK6 PB/E/30 Schemat ideowy tablicy głównej komputerowej TGK 2

3 OPIS TECHNICZNY 1) Podstawa prawna - podstawą prawną jest zlecenie umowa 2) Obowiązujące normy i przepisy a) instalacji niskiego napięcia - roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej - z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3

4 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla przebudowanego budynku na cele dydaktyczne, Akademia Sztuki pl. Orła Białego 2 w Szczecinie. internatu Podstawa opracowania Projekt budowlany opracowano na podstawie architektury posiadanych rzutów architektury, konstrukcji i technologii sanitarnej. Dane wyjściowe 1 Rzut piwnicy -1 / -2 2 Rzut przyziemia 3 Rzut parteru 4 Rzut 1 piętra 5 Rzut 2 piętra 6 Rzut 3 piętra 7 Rzut poddasza Zakres opracowania Projekt budowlany obejmuje budowę instalacji elektrycznych, w budynku internatu Akademii Sztuki, pl. Orła białego 2 w Szczecinie. Rozdzielnia główna W projektowanej rozdzielni głównej, naleŝy zamontować rozłączniki, wyłączniki, ochronniki przepięciowe i zabezpieczenia. Zasilenie tablicy głównej RG z projektowanego złącza kablowego. Zasilanie przestrzeni teatralnej naleŝy wykonać z projektowanej tablicy głównej RG. Tablice rozdzielcze piętrowe Tablice rozdzielcze piętrowe, naleŝy zasilić przewodami i kablami z rozdzielni głównej, tablice usytuowano w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach. Z projektowanych tablic rozdzielczych zasilane będą obwody gniazd wtykowych i oświetlenia. Tablica rozdzielcza TGK komputerowa Zasilanie tablicy głównej komputerowej TGK, naleŝy wykonać z tablicy głównej. Tablicę rozdzielczą komputerową przewidziano w rozdzielni głównej. Z tablicy TGK komputerowej zasilane będą tablice komputerowe na poszczególnych kondygnacjach. Instalacja oświetleniowa Instalację oświetlenia wewnętrznego zasilanego z tablic piętrowych, naleŝy wykonać przewodami miedzianymi, 3 i 4 Ŝyłowymi o przekroju 1,5mm² z osprzętem p.t. Oprawy oświetleniowe przewidziano jako ledowe o mocy 29W, 34W, 67W. Wyłączniki przełączniki mocować na wys. 1,2m. Przy wypustach górnych pozostawić zapas przewodu długości około 10cm dla złącza świecznikowego. 4

5 Załączenie oświetlenia w pom. W.C. odbywać się będzie za pomocą czujnika ruchu na podczerwień, kąt wykrywania 360, regulacja zasięgu widzenia 12m, chronometraŝ 5s-20min., regulacja jasności lux, IP55. Gniazda wtykowe Obwody gniazd wtykowych, ogólnego przeznaczenia, naleŝy zasilić z tablic piętrowych przewodami miedzianymi,3 Ŝyłowymi o przekroju 2,5mm² z osprzętem p.t. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Gniazda przewiduję się jako naścienne, podłogowe do zasilania urządzeń. W pokojach biurowych gniazda wtykowe mocować 0,3m nad listwą przypodłogową, w pomieszczeniu socjalnym i WC gniazda wtykowe mocować na wys. 1,3m. Instalacja siłowa Instalację siłową gniazd wtykowych, naleŝy wykonać przewodami miedzianymi,5ŝyłowymi o przekroju 2,5mm² z osprzętem p.t. Zasilanie pieców o mocy 20kW naleŝy wykonać przewodami miedzianymi,5ŝyłowymi o przekroju 10mm² z osprzętem p.t. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonać z tablic piętrowych, usytuowanych na poszczególnych kondygnacjach. Czas świecenia oprawy awaryjnej wynosi 2 godziny. Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nastąpi po zaniku napięcia, z chwilą powrotu napięcia moduły się wyłączą i będą przygotowane do następnego zadziałania. Na poziomie podłogi natęŝenie oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1Lx, natomiast przy drzwiach wyjściowych i urządzeniach przeciwpoŝarowych natęŝenie wynosi 5Lx. Wentylacja W pomieszczeniu łazienek przewidziano wentylator wyciągowy z układem elektronicznym. Załączenie wentylatora w pomieszczeniach WC razem z oświetleniem. Po wyłączeniu oświetlenia w WC wentylator pracuje jeszcze od 3-7 minut. Zasilanie komputerów Dla zasilania komputerów przewidziano tablice komputerowe, usytuowane na poszczególnych kondygnacjach. Dla komputerów przewidziano trzy gniazda z blokadą. Kompresor Zasilanie kompresora spręŝonego powietrza naleŝy wykonać przewodem miedzianym,5ŝyłowymi o przekroju 2,5mm² z osprzętem p.t. Instalacja wyrównawcza W pomieszczeniach łazienek, naleŝy zamontować szynę wyrównawczą którą to naleŝy połączyć z tablicą rozdzielczą osobnym przewodem jednoŝyłowym. Od szyny wyrównawczej, naleŝy ułoŝyć przewód jednoŝyłowy i połączyć wszystkie rury metalowe. 5

6 Instalacja odgromowa Instalację odgromową jako nienaciągową, naleŝy wykonać drutem stalowym Ø 8mm na dachu, na ścianach bocznych budynku, zaciski pomiarowe mocować na wys. 1,8m. Sztuczny uziom wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4mm, jako otokowy na głębokości 60cm. Płyty chodnikowe, betonowe, naleŝy zerwać i po ułoŝeniu płaskownika ponownie naleŝy ułoŝyć. Połączenia płaskownika w ziemi, naleŝy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczną, skrzyŝowanie płaskownika z urządzeniami podziemnymi, naleŝy chronić w rurze winidurowej. Po wykonaniu instalacji odgromowej, naleŝy wykonać pomiary. Oporność uziomu nie moŝe przekroczyć 10Ω. Ochrona przeciwporaŝeniowa Jako dodatkową ochronę przeciwporaŝeniową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik róŝnicowoprądowy. Dla gniazd wtykowych w WC przewidziano wyłącznik róŝnicowoprądowy. Przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim. Przewód ochronny PE oznaczyć kolorem Ŝółtozielonym i z tym przewodem, naleŝy połączyć wszystkie kołki uziemiające w gniazdach wtykowych i w urządzeniach odbiorczych. UWAGA : Po wykonaniu instalacji elektrycznych, naleŝy wykonać pomiary elektryczne. 6

7 Obliczenia techniczne Dobόr zabezpieczeń, przekrój przewodόw, obliczenie spadku napięcia. Zasilanie kablowe Napięcie sieci -400/230V. System ochronny wyłącznik rόŝnicowoprądowy. Bilans mocy Tablica T1 49,7kW Tablica T1a 12,28kW Tablica T2 47,7kW Tablica T3 12,95kW Tablica T3a 27,7kW Tablica T4 8,4kW Tablica T5 28,9kW Tablica T6 15,0kW Tablica T7 16kW Tablica T8 10,3kW Tablica T9 16,75kW Tablica T10 16,5kW Tablica T11 16,9kW Tablica T12 11,1kW Tablica T13 16,8kW Tablica TW 42,1kW Tablica TGK 42,8kW Dźwig 10,0kW Przestrzeń teatralna 60,0kW Oświetlenie 2,7kW Gniazda 0,4kW Razem 464,98kW Obliczenie mocy dla tablicy RG Po = 464,98kWx0,4=185,92kW Jo = 281,8A Projektowane zabezpieczenie 315A. Projektowany kabel zasilający typu YAKXS 4x240mm². Obliczanie spadku napięcia Delta U% = x 200 x x 240 x 400 x 400 = 0,44% Ochrona samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik róŝnicowoprądowy 30mA. 7

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo