PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz Gdańsk tel Al. Grunwaldzka 212 fax NIP: REGON: Pekao S.A. II/O Gdańsk NAZWA OBIEKTU: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I DYDATKTYCZNYCH WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I PIĘTRA W BUDYNKU NR 9 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI DZIAŁKA NR 48/2, 17/2 OBRĘB GDYNIA ADRES OBIEKTU: Gdynia ul. Śmidowicza 69 INWESTOR: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia ul. Śmidowicza 69 Branża ELEKTRYCZNA -instalacje elektryczne wewnętrzne STADIUM: Projekt wykonawczy AUTOR: inż. Andrzej Szypowicz nr. upr. 459 GD/74 DATA: styczeń 2015

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń SPIS RYSUNKÓW WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS OBIEKTU ZAKRES PROJEKTU DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE ROZDZIELNICA GŁÓWNA R INSTALACJE ODBIORCZE OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE GNIAZDA WTYKOWE INSTALACJA LAN INSTALACJA KAMER I GŁOŚNIKÓW INSTALACJA OCHRONNY PRZEPIĘCIOWEJ ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ UWAGI KOŃCOWE WYKONYWANIE ROBÓT TRASOWANIE MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH I UCHWYTÓW UKŁADANIE PRZEWODÓW ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MONTAŻ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW...10 SPIS RYSUNKÓW Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Nr rys. 1 Rzut pomieszczeń - gniazda E-01 2 Rzut pomieszczeń - oświetlenie E-02 3 Schemat zasilania E-03 4 Schemat strukturalny rozdzielnicy R1 E-04 5 Schemat instalacji niskoprądowych E-05

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych przebudowywanych pomieszczeń biurowych i dydaktycznych Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich I piętra budynku Nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 1.2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: Zlecenie inwestora Projekty techniczne architektury i wnętrz. Obowiązujące Normy i Przepisy Wizja lokalna (inwentaryzacja) 1.3. Opis obiektu Projektowane pomieszczenia są częścią budynku dydaktycznego uczelni Moc Moc zainstalowana R1 P i = 32,8 kw wsp. jednoczesności k j = 0,7 Moc obliczeniowa P o = 23,0 kw Prąd obliczeniowy I o = 35,6 A 1.4. Zakres projektu Projekt obejmuje następujące urządzenia: tablica rozdzielcza główna R1; instalacje odbiorcze (oświetlenie, gniazda wtykowe); 1.5. Demontaż istniejącej instalacji W istniejących pomieszczeniach, przeznaczonych do remontu istnieje oświetlenie pomieszczeń oraz obwody gniazd wtyczkowych, a także instalacja logiczna sieci komputerowej. Wszystkie te instalacje należy zdemontować.

4 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.1. Zasilanie Na parterze budynku nr 9 zlokalizowana jest rozdzielnica główna budynku Z rozdzielnicy wyprowadzony jest wlz zasilający skrzydło budynku w którym zlokalizowane są remontowane pomieszczenia. Na wysokości i piętra na wlz należy zainstalować puszkę rozgałęźną i ułożyć nowy odcinek wlz do projektowanej rozdzielnicy. Przekrój wlz podano na schemacie Rozdzielnica główna R1 W holu głównym (pom. 1/10) projektuje się montaż rozdzielnicy R1 dla remontowanych pomieszczeń. Schemat zasilenia rozdzielnicy R1 zawiera rysunek E-03. Rozdzielnica R1 wyposażona będzie w osprzęt zgodny z wymogami ochrony przed pożarem. Schemat rozdzielnicy R1 przedstawia rysunek E-04 Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy należy w sposób trwały i czytelny oznaczyć. Na drzwiczkach rozdzielnic (od strony wewnętrznej) należy umieścić schemat strukturalny rozdzielnicy. W rozdzielnicy pozostawić miejsce dla zamontowania aparatury zasilającej sąsiednie nie remontowane pomieszczenia. Tablica rozdzielcza ma być wykonana w warunkach warsztatowych, z załączonym świadectwem kontroli technicznej i gwarancją. Odejścia z rozdzielnic wyprowadzić poprzez listwę zaciskową. Nad projektowaną rozdzielnicą (nad stropem podwieszanym) należy zamontować szynę połączeń wyrównawczych i podłączyć do niej wszystkie metalowe masy, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem oraz obudowy opraw oświetleniowych Instalacje odbiorcze Z rozdzielnicy R1, do odbiorników wymagających zasilania, wyprowadzić obwody zasilające. Zasilanie należy doprowadzić do: Opraw oświetlenia podstawowego; gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; instalacje telefoniczne i komputerowe Przewody układać pod tynkiem w ścianie. Instalacje wykonać przewodami miedzianymi YDYżo 3x V.

5 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń Oświetlenie podstawowe W projektowanych pomieszczeniach przyjęto oprawy oświetleniowe montowane do stropu podwieszanego lub do stropu właściwego, zapewniające w poszczególnych pomieszczeniach średnie natężenie oświetlenia zgodnie z wymogami normy. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy w wykonaniu szczelnym (min IP44). Rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego zawiera rysunek E-02. Oprawy oświetlenia podstawowego zasilić kablem YDY 3x1,5. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe układać w tynku. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki lokalne, montowane przy drzwiach. Oprawy oświetleniowe zainstalować w miejscach pokazanych na rysunku nr E/R Oświetlenie awaryjne W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego oświetlenia naturalnego należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego. Oświetlenie to powinno zapewniać dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia wydzielone oprawy wyposażone w moduł awaryjny przełączą się na zasilanie z własnych wewnętrznych źródeł zasilania, zapewniając pracę oprawy przez 1 godzinę i natężenie światła co najmniej 1 lx na poziomie podłogi w osi drogi i 5 lx w miejscach ustawienia sprzętu i urządzeń p.poż. (czas załączania < 0,5s, praca normalna i awaryjna) Nad drzwiami wyjściowymi i w pobliżu każdej zmiany kierunku drogi ewakuacji zaprojektowano ewakuacyjne znaki podświetlane, zasilane z wewnętrznych źródeł zasilania zapewniające pracę oprawy przez 1 godzinę w trybie awaryjnym. Projektuje się zastosowanie wydzielonych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, samoczynnie załączających się w przypadku braku zasilania podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia

6 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń CNBOP zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (Dz.U.Nr.85z 2010 poz.553) Gniazda wtykowe Dla remontowanych pomieszczeń projektuje się wykonanie nowych obwodów zasilających gniazda wtyczkowe. Gniazda te zasilały będą urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach. Gniazda instalować na poziomie 0,4 m od podłogi w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym, a także w katedrach i na podstawach rzutników (dla potrzeb zasilenia rolet projektuje się wypusty). Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30 ma. Projektuje się dwa rodzaje gniazd wtyczkowych ogólne i przeznaczone do zasilania urządzeń komputerowy. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania urządzeń komputerowych wyposażone będą w klucz uniemożliwiający podłączenie innego urządzenia niż tego dla którego dedykowane jest dane gniazdo Instalacja LAN Projektuje się położenie nowej instalacji LAN dla remontowanych pomieszczeń, lokalizację gniazd sieci komputerowej przedstawiono na rzutach. Instalację wykonać kablami F/UTP kat. 6A stosując osprzęt odpowiedniej kategorii. Instalację podłączyć do nowych paneli krosowych w istniejącej szafie krosowej, jako urządzenia aktywne sieci LAN stosować przełączniki CISCO zgodne z istniejącymi, umożliwiające zasilanie po PoE Instalacja kamer i głośników W salach wykładowych z godnie z rysunkiem E-01 projektuje się instalację do podłączenia kamer instalacji CCTV (kamery IP zasilane po PoE). Powstała instalacja CCTV ma być zgodna z istniejącą i ma być podłączona do istniejących rejestratorów, projekt niniejszy nie obejmuje doboru kamer, ani zmiany ilości licencji dostępowych do istniejącej instalacji CCTV, a jedynie rozprowadzenie okablowania sygnałowego.

7 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń Projektuje się łożenie kabli do podłączenia głośników nagłośnienia sal wykładowych. Lokalizację gniazd głośnikowych przedstawiono na rzutach Instalacja ochronny przepięciowej Ochroną objęto instalację elektryczną zasilaną z projektowanej rozdzielnicy. Pierwszy stopień ochrony realizowany jest przez ochronniki przepięciowe zainstalowane w rozdzielnicy głównej budynku. Jako drugi stopień ochrony przewidziano ochronniki przepięciowe montowane w rozdzielnicy Środki ochrony przeciwporażeniowej Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń, osprzętu i przewodów w obudowach oraz izolacji spełniających wymagania napięciowe obwodów pierwotnych. Jako system ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim w obiekcie zastosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania oraz inne środki ochrony w razie potrzeby wynikającej z zaostrzonych warunków środowiskowych. Instalacja wykonana jest w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Przewody: neutralny N i ochronne PE poza punktem PEN nie mogą się ze sobą łączyć. Przewód ochronny PE powinien być trwale oznaczony barwami żółtą i zieloną. Przewód ten nie może być w żadnej części instalacji przerywany łącznikiem ani bezpiecznikiem. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi normami i przepisami Uwagi końcowe Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca

8 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych; Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić równomierność obciążenia każdej z faz (w trakcie normalnej pracy różnica pomiędzy maksymalnie obciążoną fazą a minimalnie obciążoną fazą nie może przekraczać 5A). Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora.

9 3. WYKONYWANIE ROBÓT BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń 3.1. Trasowanie Trasowanie należy wykonywać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i mocowania osprzętu powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały Układanie przewodów Należy stosować przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napięciu znamionowym izolacji 750 V. Instalacje należy układać po wcześniej przygotowanych trasach kablowych. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem bruzd z przewodami końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem Łączenie przewodów W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Montaż urządzeń i osprzętu Należy zapewnić trwałe, bezpieczne mocowanie i osadzanie urządzeń i osprzętu. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podłożu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przy montażu urządzeń przestrzegać zaleceń montażowych producentów

10 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń urządzeń zawartych w dokumentacjach DTR Przyłączanie odbiorników Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych;

11 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń

12 BUDYNEK NR 9- remont pomieszczeń

13

14

15

16

17

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo