M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T"

Transkrypt

1 M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy 15 kwietnia 2013 r. w Urzêdzie Gminy. - Kim chcia³ Pan zostaæ w dzieciñstwie? - Najczêœciej wszyscy odpowiadaj¹, e stra akiem i kominiarzem œmiech. W dzieciñstwie bardzo mnie poci¹ga³a natura, przyroda. Moje marzenia dotyczy- ³y aktywnoœci na obszarach leœnych. Nie myœla³em konkretnie, eby zostaæ leœniczym czy nadleœniczym, ale wyobra a- ³em sobie, e kiedyœ bêdê pracowa³ w³aœnie w tym sektorze gospodarki. Bardzo du o czasu spêdza³em na obserwacjach, które mnie fascynowa³y. Moim marzeniem by³o to, eby pójœæ do technikum leœnego, ale z³o y³o siê tak, e skoñczy³em technikum mechaniczne obróbki i skrawania w Lêborku. Mówimy oczywiœcie o szkole œredniej, gdy póÿniej moja edukacja potoczy³a siê inaczej. - Sk¹d pomys³ na zostanie wójtem naszej gminy?? - O! To bardzo ciekawe pytanie. Tak naprawdê to ja nie mia³em pomys³u na to, eby zostaæ wójtem gminy Gniewino a pracujê tu prawie 25 lat, to du o wiêcej ni teraz macie. Menad erstwo i praca w gospodarce to druga moja pasja, która póÿniej siê objawi³a. Pracowa³em w Choczewie i w owym czasie szefostwo gminnej rady narodowej czyli szefostwo ówczesnego samorz¹du przyje d a³o do mnie dwa razy chc¹c mnie namówiæ, ebym pracowa³ w Gniewinie. Za drugim razem skutecznie. Kandydowa³em w wyborach. Gminna Rada Narodowa wybra³a mnie naczelnikiem gminy. Poci¹ga³a mnie gmina Gniewino. G³ówny powód tego by³ taki, e by³a tutaj bardzo du a budowa elektrownia j¹drowa która zosta³a zatrzymana w swoim czasie i to bardzo Ÿle, e tak siê sta³o. No, ale trudno, tak siê z³o y³o i ten temat jest na inn¹ rozmowê, przy innej okazji. Mnie interesowa³a gospodarka, du a budowa. Te wyzwania by³y dla mnie istotne. Przychodz¹c tutaj, myœla³em, e to bêdzie przygoda w granicach 3 5 lat, bo bardziej chcia³em siê znaleÿæ w menad erstwie, w sektorze gospodarczym. Wójt gminy, czy prezydent, marsza³ek jest takim menad erem w sektorze publicznym. Menad ercd. na str. 2-4 M ODZIE Z KOSTKOWA ZA KRATAMI lutego m³odzie z Samorz¹dowego Gimnazjum w Kostkowie trafi³a za kratki. Co zrobili?? Czy odpowie za to Dyrektor szko³y?? SKARPETA ODCHO- DZI DO LAMUSA Nasze babcie chowa³y oszczêdnoœci w skarpecie lub pod poduszk¹. My wiemy ju, e inflacja zabija ten model oszczêdzania. Ale czy jest inny, konkurencyjny? Czy jako m³odzi ludzie mamy mo - liwoœæ dysponowania swoimi funduszami. Czy mo emy zak³adaæ konta?... MOJA GMINA ZA 10 LAT Dom Planety, wyci¹g narciarski i Bursztynowy Szlak, szko³y do których uczniowie chodz¹ bez plecaków i miejsca pracy, do których rodzice wychodz¹ z uœmiechem - a wszystko to w gminie, w której yje 7000 ludzi. Dobrze, e marzenia czasami siê spe³niaj¹! GNIEWINO BEZ CZERWONYCH ŒWIATE Czy w Gniewinie œwiat³a przemaluj¹ na zielono? Wójt obieca³ brak czerwonych œwiate³. Oczywiœcie chodzi o zielone œwiat³o dla biznesu i rozwoju ekonomicznego gminy.

2 Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy 15 kwietnia 2013 r. w Urzêdzie Gminy. stwo sprowadza siê do tego, e myœlimy jak rozwin¹æ firmê. Gmina to swojego rodzaju firma. Mówimy o menad erstwie publicznym, bo na terenie gminy mieszka przesz³o 7000 ludzi. Myœl¹c o rozwoju gminy trzeba patrzeæ i s³uchaæ, czego ludzie oczekuj¹. Nale- y mieæ pojêcie w jakiej gminie siê pracuje, jakie s¹ mo liwoœci rozwojowe, czy s¹ jeziora, morze, lasy czy te okreœlone inne wa ne atuty jeœli chodzi o rozwój. Do tego nale y dopasowywaæ ca³¹ politykê inwestycyjn¹. Czyli wójt, tak na marginesie, to nie jest urzêdnik tylko cz³owiek, który musi myœleæ jak zarobiæ pieni¹ ki, wa yæ ró ne rzeczy na szali, podejmowaæ decyzje, które s¹ wa ne bardziej w perspektywie ni na dziœ. Zawsze jest problem, czy budujemy np. kryt¹ p³ywalniê, czy coœ innego, czy budujemy takie obiekty, czy inne, a generalnie najwa niejsz¹ spraw¹ jest, aby te wszystkie obiekty dawa³y wartoœæ dodan¹, czyli eby dawa³y mo liwoœci dalszego rozwoju. My nie mielibyœmy nigdy adnej dru yny, nie mielibyœmy szans, eby wyst¹piæ w projekcie EURO 2012 gdyby nie fakt, e budowaliœmy to wszystko logicznie, budowaliœmy kompleks: stadion, centrum kultury, blisko kryta p³ywalnia, hala widowiskowa, do tego hotel. Gdyby te obiekty by³y rozrzucone po ca³ej gminie, to nie mielibyœmy szans wyst¹piæ w projekcie. Na etapie ka dej decyzji jest wa ne, co budujemy i jak lokalizujemy i myœlimy, jak¹ kategori¹ myœlimy, czyli wa ne jest, aby przybywa³o miejsc pracy w gminie. Nie wszyscy absolwenci s¹ w stanie wróciæ do nas i pracowaæ, ale im wiêcej przybywa miejsc pracy, tym wiêcej szans dla lokalnej spo³ecznoœci, aby poprawiæ jakoœæ ycia ludzi, którzy yj¹ na tym terenie, bo je eli siê porównamy np. z miastem Wejherowo, to ma ono kryt¹ p³ywalniê na 50 tys. ludzi, a my mamy tak¹ sam¹ p³ywalniê na 7 tys. ludzi. To powoduje, e mamy szansê braæ udzia³ w wiêkszej liczbie projektów. - Jak ocenia Pan rozwój naszej gminy? Jaka jest jej sytuacja ekonomiczna? - O rozwoju naszej gminy, najkrócej mówi¹c, œwiadcz¹ nagrody, które gmina otrzymuje: jesteœmy laureatem Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi, któr¹ odbieraliœmy w ubieg³ym roku. To jest bardzo du e wyró nienie, bowiem nie przyznaj¹ tego wyró nienia politycy tylko ludzie, którzy zajmuj¹ siê rozwojem obszarów wiejskich. Myœmy otrzymali tê nagrodê za harmonijny rozwój, za to, e umiemy szereg rzeczy ³¹czyæ. Dziœ gmina, w odniesieniu do gmin angielskich, francuskich, niemieckich, holenderskich czy belgijskich, w wielu przypadkach jest rozwiniêta lepiej, a na pewno nie gorzej. Myœlê, e mamy dosyæ wysoki poziom rozwoju niezale nie od tego, e jest jeszcze wiele do zrobienia, bo zawsze tak bêdzie. Najwa niejsze, e zauwa ono nas w Europie. Jesteœmy jedyn¹ gmin¹ w Polsce, która tego wyró nienia dost¹pi³a. Nie mówi¹c o innych wyró nieniach i nagrodach. Jesteœmy rynkiem pracy dla okolicznych gmin. Sporo ludzi z innych gmin przyje d a do nas do pracy. Jeœli chodzi o pozycjê ekonomiczn¹ to gminê wyró nia stabilnoœæ gospodarki i to, co tutaj jest najwa niejsze dochody, jakie gmina ma. Pochodz¹ one z podatków ludzi i firm, które maj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie gminy. Takim mocnym fundamentem, jeœli chodzi o dochody gminy, s¹ dochody podatkowe z Elektrowni Szczytowo Pompowej, które stanowi¹ ponad 60 % dochodów gminy. A to, e takie podatki elektrownie musz¹ odprowadzaæ w innych gminach w Polsce, które posiadaj¹ na swoim terenie elektrownie wodne, przez 7 lat uda³o mi siê, wraz z zespo³em, wywalczyæ poprzez zmianê ustawy podatkowej i na³o enie na elektrownie obowi¹zku odprowadzenia podatku. Tak wiêc od 9 lat uda³o siê wprowadziæ w naszej gminie, a dziêki temu te w innych gminach, obowi¹zek p³acenia do bud etu gminy podatku, a przez to zwiêkszenie dochodów gminy. Mówi¹c najkrócej: Elektrownia Szczytowo Pompowa p³aci prawie 12 mln z³ podatku rocznie na ogóln¹ iloœæ dochodów gminy ok. 20 mln z³. Wiêc proszê sobie wyobraziæ, e przez 9 lat gmina Gniewino nie ma tych 12 mln z³. - Chyba Pana nie lubi¹ w tej elektrowni - (Œmiech) No, niestety, nie jestem lubiany w wielu miejscach (œmiech). To nie s¹ du e pieni¹dze dla elektrowni a daj¹ du e wsparcie w gminie. Ale wracaj¹c do tematu. S¹ dochody z dzia³alnoœci gospodarczej: elektrownia, przetwórstwo rybne King Oscar, konfekcja rybna, mleczarnia w Perlinie, zak³ad wyrobu wêdlin w Bychowie. Oprócz elektrowni wszystkie przedsiêbiorstwa podlegaj¹ prawom rynku, tzn., e jakby by³a niekorzystna koniunktura na rynku, to np. zak³ad przestaje dzia³aæ, a wiêc nie p³aci nam podatków i zmniejsza dochody gminy. Elektrownia Szczytowo Pompowa jest urz¹dzeniem w sieci i nie podlega prawom rynku, wiêc gmina ma stabilnoœæ dochodów, dlatego te ³atwiej nam projektowaæ rozwój na kolejne lata, bowiem nie ma obawy, e kluczowy p³atnik podatków przestanie je p³aciæ. Oprócz tego z rolnictwa te mamy ok. 500 tys. z³ podatków. Fabryka King Oscar p³aci ok. 400 tys. z³. Wiêc bardzo dobrze oceniam sytuacjê ekonomiczn¹ gminy. Mamy te z³o a gazu konwen-

3 Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy 15 kwietnia 2013 r. w Urzêdzie Gminy. cjonalnego 25 kwietnia koñcz¹ siê badania z³ó i nie mówimy tutaj o gazie ³upkowym,bo te technologie jeszcze s¹ daleko niedopracowane. My mamy z³o- a gazu ziemnego, które s¹ szacowane na ok miliardów metrów szeœciennych, a to jest mmiej wiêcej tyle, ile ca³y kraj potrzebuje rocznie. One siê ju nadaj¹ do eksploatacji. - A czy gmina jest obecnie zad³u ona? - Tak! Oczywiœcie, e tak, jak ka da w Polsce! Musimy siê zad³u aæ, eby siê rozwijaæ szybciej, eby wiêcej budowaæ. Jesteœmy zad³u eni podobnie jak inne gminy, ale jak wczeœniej mówi³em, mamy stabilny rozwój gospodarczy, wiêc mo- emy sobie na to pozwoliæ. Bo w dzisiejszych czasach wzi¹æ kredyt to nie problem, problemem jest to, czy jest z czego sp³acaæ i czy bêdzie nas na to staæ nie tylko dziœ, ale za 5 czy 10 lat. Naszym zabezpieczeniem na przysz³oœæ, oprócz wspomnianej wczeœniej stabilnoœci gospodarczej, jest te fakt posiadania atrakcyjnych gruntów, które w razie nieprzewidzianych zdarzeñ na rynku mo na sprzedaæ i z tego sp³aciæ kredyt. Wiêc mamy podwójne zabezpieczenie. - Wiemy, e gmina pozyskuje œrodki z Unii Europejskiej. Czy stanowi¹ one du y wk³ad w bud ecie gminy? - yjecie w gminie, która jako pierwsza w Polsce za³o y³a swoje biuro w Brukseli. W ramach tych funduszy wy te tu jesteœcie. Gmina zarabia pieni¹ ki poprzez rozwój gospodarczy powstaj¹ nowe firmy, które p³ac¹ podatki ale równie pozyskuje je z funduszy, które s¹ na rynku finansowym dostêpne. Gmina jest firm¹, która dzia³a na rynku jak ka da inna, jest to tylko o tyle trudniejsze, e wójt musi z tyloma ludÿmi rozmawiaæ. I tak przy tzw. twardych inwestycjach jak np. budowa oczyszczalni czy obiektów sportowych trzeba mieæ swój wk³ad i my w gminie przyjêliœmy strategiê na lata , aby maksymalnej absorpcji œrodków dokonaæ. Mamy w chwili obecnej ju przygotowywan¹ strategiê na lata , bo musimy siê do tego przygotowywaæ, aby mieæ zasoby na to, aby swój wk³ad wnieœæ. To s¹ kwoty rzêdu % wartoœci inwestycji. Musimy mieæ gotowe projekty. Trzeba u³o yæ ca³¹ procedurê finansow¹ na ca³e lata i niezale nie od tego przygotowaæ projekty. Reszta bud etu danej inwestycji jest pokrywana ze œrodków europejskich, wiêc jest to bardzo du e wsparcie w rozwoju gminy. - Wspomina³ Pan o wybudowaniu kompleksu w naszej gminie. Czy wybudowanie hotelu Mistral i ca³ej infrastruktury sportowej by³o inwestycj¹ op³acaln¹? - To s¹ takie inwestycje, które procentuj¹ w czasie. Podnosz¹ jakoœæ u ywania gminy. S¹ to obiekty, które s¹ potrzebne uczniom, doros³ym. S¹ to obiekty, na których mo na pieni¹ ki zarabiaæ, bo znajduj¹ siê osoby, które je wynajmuj¹. Natomiast hotel jest bardzo wa - ny w tym wszystkim, poniewa podnosi standard u ywania gminy. Dla naszej gminy jest jak lotnisko dla innych miast. Tutaj turysta mo e przyjechaæ, zatrzymaæ siê d³u ej, skorzystaæ z atrakcji, które gmina oferuje no i oczywiœcie zostawiæ pieni¹ ki. My, jako gmina, mo emy zorganizowaæ wiele rzeczy jak np. odbywaj¹cy siê w niedawno turniej miêdzynarodowy 12-latków w pi³kê no n¹, w którym udzia³ wziêli pi³karze od Panathinaikosu Ateny poprzez Sporting Lizbona do Legii Warszawa. Drugim takim wa nym przedsiêwziêciem, które bêdziemy realizowaæ w czerwcu w hotelu jadê dziœ w tej sprawie do wojewody gdañskiego - jest Miêdzynarodowa Konferencja Energetyczna. Przyjad¹ ludzie z ca³ej Europy i Stanów Zjednoczonych tak e. Konferencja jest poœwiêcona bezpieczeñstwu energetycznemu, wiêc przyjad¹ liczne s³u by FBI, CIA, MOSAD, politycy. To jest dla gminy ogromna promocja, za któr¹ nie trzeba p³aciæ. Jesteœmy gmin¹, która chce aktywnie uczestniczyæ w rozwoju. Hotel to jest 50 miejsc pracy. To s¹ równie miejsca pracy dla innych: pralnia, piekarnia itp. To jest ciê ki, ale ogromnie wa ny dla przysz³oœci projekt. - Czy dziêki pobytowi reprezentacji Hiszpanii w gminie zauwa alny jest rozwój turystyki? - Jest zauwa alny. Od turystyki biznesowej przez przemys³ow¹, po rodzinn¹. czego dowodem mo e byæ organizowanie wczeœniej wymienionej konferencji. Pan wojewoda wybra³ nas, bo mamy do tego warunki, co zosta³o potwierdzone pobytem du ej reprezentacji. Turystyka przemys³owa spowodowa³a powstanie wie y Widokowej Kaszubskie Oko w³aœnie w tej okolicy, poniewa ludzie przyje d ali chc¹c obejrzeæ elektrowniê, wchodzili na obwa³owania, co by³o bardzo niebezpieczne. Natomiast projekt stworzenia centrum pobytowego EURO 2012 by³ pomys³em, który przyniós³ nam du y rozg³os w œwiecie. W korespondencji elektronicznej ze Stanów Zjednoczonych i ca³ej Europy otrzymywaliœmy gratulacje od ludzi przemys³u, polityków, turystów i sportowców Hiszpanii. Z drugiej strony by³ to projekt, który przyniós³ nam du o zawiœci byliœmy jedyn¹ gmin¹ wiejsk¹ zaanga owan¹ w projekt EURO Wielu nie wierzy³o, e to siê uda. Ma³a gmina, 7000 ludzi, a goœci³a najwiêksz¹ dru ynê Europy, która jeszcze na dodatek obroni³a tytu³. Pique na Facebooku pisa³ chwalebnie o gminie, dziêkowa³ za przyjêcie i organizacjê pobytu. I to dla nas jest najwa niejsze. To by³ dla nas bardzo ciê ki, ale zakoñczony sukcesem czas. Gmina jest zauwa alna w bardzo wielu miejscach. Gdybyœmy chcieli za tak¹ reklamê zap³aciæ, to musielibyœmy wydaæ od 5 do 7 milionów z³, a my nie zap³aciliœmy ani z³otówki. - Jakie najwa niejsze inwestycje s¹ planowane w gminie w najbli szej przysz³oœci i jaki jest ich bud et? - Jeœli chodzi o najbli sz¹ przysz³oœæ chcemy jeszcze dobudowaæ salê konferencyjn¹ i miejsce na rekreacjê dla turystów przy hotelu, czyli takie drugie p³uco. Na pewno kolejka widokowa, na pewno trasa narciarska, amfiteatr. Wa - ne jest te stworzenie mo liwoœci lepszego korzystania z wód Jeziora arnowieckiego. To trochê siê przeci¹ga w czasie ze wzglêdu na to, e spóÿnia siê wszystko dotycz¹ce perspektywy By³oby szalonym b³êdem, gdyby wójt, rada gminy chcia³a wydatkowaæ pieni¹ ki gminne na te cele, czyli pieni¹ ki wszystkich ludzi. Ja w imieniu wszystkich ludzi zawiadujê tym bud etem, co jest du o trudniejsze od kontro-

4 Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy 15 kwietnia 2013 r. w Urzêdzie Gminy. lowania w³asnych wydatków. Czekamy wiêc na kolejne projekty na lata Czekamy na uruchomienie tych programów, które siê ju spóÿniaj¹. Musimy mieæ œrodki na wk³ad w³asny, a czekamy na to, co bêdziemy mogli zrealizowaæ przy pomocy funduszy unijnych. - Jaka jest Pana wizja gminy za 10 lat? - Gdybyœmy zrealizowali to, co wymieni³em przed chwil¹, niezale nie od tego czy bêdê wójtem, czy nie, bo jestem ju 25 lat, ale jeszcze ca³kowicie nie zu yty (œmiech) a z doœwiadczeniem, si³¹ i mo liwoœciami, to by³oby bardzo dobrze. Pragnê, by w gminie by³o przede wszystkim wiêcej kwiatów, aby by³a bardziej urokliwa dla oka. Gmina, która bêdzie mia³a co najmniej o 1/3 miejsc pracy wiêcej, to moje marzenie. By³oby szalenie wa ne, aby by³ to czas rozpoczêcia budowy nowej elektrowni j¹drowej, czy u nas, czy w gminie Choczewo to nie ma wiêkszego znaczenia, bowiem my te podatki z takiej inwestycji bêdziemy czerpaæ, poniewa 50% podatków jest dla nas, a ju dzisiaj jesteœmy jedn¹ z najbogatszych gmin w Polsce, a to bêdzie kilkanaœcie nastêpnych milionów z³otych. Chodzi przede wszystkim o to, e bêd¹ to kolejne miejsca pracy. Jest to wa ne z punktu widzenia myœlenia makroekonomicznego na przysz³oœæ. Jest szansa, aby nasza gmina by³a jedn¹ z lepiej zorganizowanych i jedn¹ z najbardziej przyjaznych gmin w Europie. W tym musicie pomóc wy, bo przecie ju nied³ugo wkraczacie w œwiat doros³ych. Ju dzisiaj jesteœmy zauwa alni. Nie ma siê czego wstydziæ. Ale to jest ciê ka praca zespo³owa wielu ludzi. Wójt jest od tego, eby zorganizowaæ dru ynê i wa na jest zespo³owa gra. Dru yna musi znaæ cel. Musimy byæ otwarci na zmiany i nie przejmowaæ siê tym, e nie damy rady. My damy radê! - Dziêkujemy za wywiad. Monika Neubert, Sandra Kwidziñska, Szymon Zalewski GNIEWINO BEZ CZERWONYCH ŒWIATE Gmina Gniewino jest gmin¹ wiejsk¹ po³o on¹ na pó³nocy województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Jej obszar, o powierzchni ponad176 km 2, zamieszkiwany przez ponad 7200 mieszkañców. Uzbrojone tereny przemys³owe tworz¹ warunki dla rozwoju funkcji komercyjnych, w tym przetwórstwa rolnego oraz innych us³ug obs³ugi technicznej i doradztwa w produkcji rolnej. Wyposa one w infrastrukturê techniczn¹ tereny budowlane, utrzymana w dobrym stanie sieæ dróg, rozwijaj¹ca siê sieæ us³ug, szeroka oferta inwestycyjna czyni¹ z gminy atrakcyjne miejsce lokalizacji nowych inwestycji. Gmina jest otwarta na nowych inwestorów i nowych mieszkañców przybywaj¹cych z zewn¹trz, stwarzaj¹c im atrakcyjne warunki do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i osiedlenia siê. Na terenie dawnej budowy Elektrowni J¹drowej arnowiec umieszczono Pomorsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹, której 30 ha znajduje siê w granicach gminy. Gmina zaoferowaæ mo e wszechstronne doradztwo i pomoc w zakresie promocji. Ponadto inwestorzy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej korzystaj¹ z systemu zwolnieñ podatkowych, zgodnie z przepisami znowelizowanej i zgodnej z unijnym prawodawstwem ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz maj¹ zagwarantowan¹ szybk¹, profesjonaln¹ i yczliw¹ obs³ugê, doradztwo na ka dym etapie negocjacji. Zgodnie z przywo³anymi przepisami, zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Strefy, udzielone przez zarz¹dzaj¹cego stref¹ w imieniu ministra w³aœciwego ds. gospodarki, uprawnia przedsiêbiorcê do korzystania z pomocy publicznej. Pomoc w Strefie mo e byæ udzielana ³¹cznie z inn¹ pomoc¹ na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez wzglêdu na jej Ÿród³o i formê pod warunkiem, e ³¹cznie wartoœæ pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkoœci pomocy publicznej. Do najwa niejszych podmiotów gospodarczych w Gminie zaliczaj¹ siê: Elektrownia Wodna arnowiec, nale ¹cy do norweskiego koncernu zak³ad przetwórstwa rybnego Rieber Foods Polska S.A. (wytwarzaj¹cy 35% krajowej produkcji konserw rybnych), stolarnia FEDDE, a tak- e dzia³aj¹ca w Perlinie Mleczarnia Œnie- ka. Wspomnieæ nale y równie kopalniê kruszywa TOPAZ. Gmina Gniewino najczêœciej kojarzona jest z najwiêkszym w regionie Kaszub Pó³nocnych Jeziorem arnowieckim o powierzchni zbli aj¹cej siê do ha i usytuowan¹ na jego brzegu najwiêksz¹ w Polsce elektrowni¹ wodn¹. Uroki akwenu mo na poznawaæ w trakcie rejsu statkiem wycieczkowym Nadolanin bêd¹cym przyk³adem gminnej inwestycji w rozwój bran y turystycznej. G³ównym oœrodkiem skupiaj¹cym wiêkszoœæ us³ug w gminie jest miejscowoœæ Gniewino. Otwarto tu Wie ê Widokow¹ im. Jana Paw³a II w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym otaczaj¹cym Wie ê, o nazwie Kaszubskie Oko. Istniej¹ce Gminne Centrum Kultury i Biblioteka obfituje w atrakcje zarówno dla przyjezdnych, jak i dla mieszkañców (np. bowling, sala widowiskowo-kinowa). Gmina mo e pochwaliæ siê posiadaniem krytej p³ywalni, stadionu sportowego oraz oryginalnecd na str. 5

5 GNIEWINO BEZ CZERWONYCH ŒWIATE dok. ze str. 4 go obiektu rekreacyjnego Trzy Korony. Oferowane w Gniewinie us³ugi administracyjne zwi¹zane s¹ ze zlokalizowan¹ tu siedzib¹ przedstawicielstwa samorz¹du terytorialnego. We wsi znajduj¹ siê oddzia³y banków PKO BP oraz Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego. Du ¹ inwestycj¹ ostatniego czasu w Gniewinie by³o wybudowanie hotelu Mistral Sport oraz infrastruktury sportowej skoncentrowanej wokó³ hotelu. Handel reprezentowany jest przez kilka sklepów spo ywczych (w tym minimarket), spo ywczo - przemys³owych, sklep meblowy, sklep wielobran owy. W Gniewinie funkcjonuj¹ równie trzy zak³ady fryzjerskie, kilka restauracji oraz bar piwny. Zlokalizowane s¹ tu tak e dwie stacje benzynowe (trzecia znajduje siê w miejscowoœci Kostkowo). Gniewino posiada jedyn¹ w gminie lecznicê zwierz¹t. Znajduje siê tu równie Komisariat Policji. Spoœród pozosta³ych miejscowoœci zakre- sem oferowanych us³ug wyró niaj¹ siê Nadole, Czymanowo, Kostkowo. W Czymanowie swoje siedziby maj¹ przedstawicielstwa i administracja Elektrowni Wodnej arnowiec S.A. Sektor gastronomiczny reprezentowany jest przez restauracjê, hotel oraz bar. W Czymanowie oferowane s¹ us³ugi blacharskie oraz zwi¹zane z mechanik¹ pojazdow¹ i napraw¹ maszyn rolniczych. Znajduje siê tu równie sklep wielobran owy. Nadole jest siedzib¹ drugiej w gminie oczyszczalni œcieków (pierwsza z nich znajduje siê w Gniewinie). Oferowane s¹ us³ugi zwi¹zane z poœrednictwem nieruchomoœciami, gastronomiczne, zak³ad mechaniki samochodowej, hurtownia chemii samochodowej oraz handel na poziomie podstawowym. W Chynowiu mo na znaleÿæ Hajduki Oœrodek jazdy konnej i wypoczynku. Kostkowo jest siedzib¹ Gniewiñskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego i Stra y Gminnej. Handel reprezentuj¹ tu sklepy spo ywcze. W Salinie znajduj¹ siê restauracja Gospoda Pod ubrem, miejsca noclegowe i stadnina koni w Kompleksie rekreacyjnym Salino oraz przystañ eglarska. W pozosta³ych miejscowoœciach gminy oferta us³ug ogranicza siê do sklepów spo- ywczych lub spo ywczo - przemys³owych. W miejscowoœciach P³aczewo, Jêczewo, Rybienko, Opalino, Rukowo, Gniewinko, D¹brówka nie ma adnych sklepów. Spoœród us³ug oferowane s¹ jedynie w Strzebielinku i D¹brówce zwi¹zane z mechanik¹ pojazdow¹ i transportem. W Gminie Gniewino zachowa³y siê te historyczne zespo³y pa³acowo-parkowe, dworsko-parkowe i zabudowa zwi¹zanych z nimi folwarków. Funkcjonuj¹ w nich: Lisewski Dwór, Dwór w Bychowie - hotele i restauracje. Szymon Zalewski

6 Problem jak wszêdzie BEZROBOCIE Na terenie Gminy Gniewino, poziom bezrobocia, choæ nie jest wysoki w porównaniu z innymi gminami powiatu wejherowskiego, jest istotnym problemem tak dla mieszkañców, jak i w³adz gminy. Wed³ug danych GUS w gminie w 2011 r. zarejestrowanych bezrobotnych by³o 313 osób z czego 176 osób stanowi³y kobiety a 137 mê czyÿni. Udzia³ zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie ludnoœci w wieku produkcyjnym wynosi³ ogó³em 6,7 %, w tym wœród mê czyzn 5,3 % i kobiet 8,5 %. Kobiety stanowi¹ prawie 56% ca³kowitej liczby bezrobotnych w gminie, a szczególnie niepokoj¹ce jest, e najliczniejsz¹ grupê pozostaj¹cych bez pracy stanowi¹ osoby w wieku lat, z wykszta³ceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, bez sta u pracy. Wed³ug szacunków GOPS ok. 12% bezrobotnych pracuje w szarej strefie i mniej wiêcej taka sama grupa prawdopodobnie pracuje. Innymi niekorzystnymi tendencjami, jakie zaznaczaj¹ siê w gminie s¹: zjawisko niedopasowania kwalifikacji i zamieszkania osób wobec potrzeb pracodawców; od 1/3 do po³owy rynku pracy w gminie nale y do osób z zewn¹trz, a a 85% miejsc pracy koncentruje siê w 4 firmach. Dodatkowo wœród przyczyn tak wysokiego bezrobocia w gminie mo na wyró niæ: - brak odpowiednich cech wolicjonalnych i charakterologicznych (chêæ do pracy) - brak informacji o mo liwoœciach rynku pracy - brak mobilnoœci odciêcie od rynku pracy - brak odpowiedniego sta u pracy - brak ofert pracy dla osób pow lat - wewnêtrzna polityka firm tworz¹ca bariery w zatrudnianiu: * image z³a opinia o potencjalnych pracownikach - brak zorganizowanych grup zawodowych i ich leaderów - nierówne szanse kobiet na rynku pracy: - niechêæ przedsiêbiorców do zatrudniania kobiet z uwagi na mo liwe urlopy macierzyñskie - obowi¹zuj¹cy stereotyp roli kobiety (gospodyni domowa) - brak ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami (mimo wy szego poziomu wykszta³cenia w grupie kobiet) - niemo liwoœæ pogodzenia opieki nad dzieckiem i pracy Bardzo du ym problemem jest niskie wykszta³cenie wœród mieszkañców oraz brak chêci na to, aby znaleÿæ pracê. Dzieci powielaj¹ przyk³ad z domu rodzinnego, nie maj¹ ambicji, nie kontynuuj¹ nauki, nie podejmuj¹ siê poszukiwañ sta³ego zarobku. Rodziny utrzymuj¹ siê z zasi³ku rodzinnego z GOPS-u. Gmina stara siê rozwi¹zywaæ ten problem na wiele sposobów. Z jednej strony wspiera rodziny poprzez pomoc dzieciom corocznie uczniowie szkó³ z terenu wyje d aj¹ na darmowe wycieczki, otrzymuj¹ pieni¹dze na podrêczniki, organizowane s¹ pozalekcyjne zajêcia w szko³ach - z drugiej strony wspierane s¹ osoby doros³e w wysi³kach maj¹cych na celu znalezienie pracy. Gmina organizuje pomoc unijn¹ - udzia³ w szkoleniach z obs³ugi komputera, korzystania z Internetu. Tworzy programy aktywizacji by³ych pracowników PGR-ów i ich rodzin. Dziêki temu czêœæ mieszkañców zdobywa nowe kwalifikacje, zwiêksza swoj¹ konkurencyjnoœæ na rynku pracy. W gminie organizowana jest bezp³atna pomoc dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i przedsiêbiorców. Mieszkañcy maj¹ mo liwoœæ za- ³o enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Stworzenie warunków dla przyci¹gniêcia i zatrzymania wykszta³conej ludnoœci (w szczególnoœci m³odzie y) na terenie gminy staje siê priorytetem w³adz lokalnych. Miejmy nadziejê, e rozwój funkcji us³ugowych i przemys³owych, aktywizacja spo³eczna i gospodarcza mieszkañców, pozwoli na stopniowe niwelowanie napiêæ na rynku pracy, wzrost zasobnoœci mieszkañców i jednoczesne podnoszenie warunków ycia i mieszkania na obszarze gminy. Natalia Soldatke, Anna Worek SKARPETA ODCHODZI DO LAMUSA W dzisiejszych czasach m³odzie bardzo czêsto posiada kieszonkowe od rodziców. Czy wydaæ je w szkolnym sklepiku czy zachowaæ na przysz³oœæ? A je eli przysz³oœæ to gdzie je przetrzymaæ. Przeprowadzone przez nas badania przekonuj¹, e oszczêdnoœci trzymane w domu szybko siê rozmywaj¹, a przys³owiowa skarpeta nie dzia³a. Mamy kilka mo liwoœci ulokowania naszych oszczêdnoœci. Je eli dysponujemy du ¹ kwot¹ mo emy ulokowaæ j¹ na lokacie terminowej. Oto kilka przyk³adowych mo liwoœci: - BG Optima: Mo na otworzyæ 5%-ow¹ lokatê. Umowa na tak¹ lokatê jest podpisana na 3 miesi¹ce, a zrywaj¹c j¹, nie utracisz odsetek. - Idea Bank: W tym banku jest lokata 6%- owa. Umowê podpisuje siê na miesi¹c. Bez utraty odsetek. - mbank: Wp³acaj¹c 500 z³ na lokatê 7%- ow¹, podpisuje siê umowê na 6 miesiêcy. Po przed wczesnej wyp³acie pieniêdzy z lokaty, nalicza siê 100% odsetek od dnia za³o enia lokaty do dnia zerwania lokaty. - Getin Bank: Na lokacie 4%-owej mo - na wp³aciæ minimum 500 z³. Tak¹ lokatê mo na za³o yæ na 6 miesiêcy. Po zakoñczeniu umowy mo na j¹ automatycznie przed³u yæ. - Bank Zachodni WBK: Powy ej z³ lokata wynosi 2,75%.W ka dej chwili mo na zlikwidowaæ lokatê i wyp³aciæ œrodki wraz z naliczonymi odsetkami. Niestety, tutaj umowê podpisuj¹ rodzice. Nie ma mo liwoœci abyœmy to my dysponowali naszymi finansami. Po drugie, zazwyczaj umowy s¹ tak sformu³owane, e tracimy czêœæ odsetek je eli zerwiemy lokatê przed terminem. Polskie prawo gwarantuje wszystkim nastolatkom powy ej 13 roku ycia mo liwoœæ za³o enia konta w banku. eby je za³o yæ potrzebujemy jednak zgody rodziców. Nale y wype³niæ wniosek i ju mo- emy rozpoczynaæ przygodê finansow¹. Tutaj sami decydujemy, kiedy wp³acamy a kiedy wyp³acamy œrodki. Jakich argumentów u yæ, aby przekonaæ rodziców? Za³o enie konta jest sposobem na naukê cd. str. 8

7 M ODZIE Z KOSTKOWA ZA KRATAMI 14 lutego 2013 r. 15-osobowa grupa uczniów SZS w Kostkowie, bior¹cych udzia³ w organizowanym przez Europejsk¹ Fundacjê Rozwoju Wsi Polska Wieœ 2000 programie Na w³asne konto znalaz³a siê za kratami skarbca Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego w Wejherowie. Filia Kaszubskiego Bbanku Spó³dzielczego w Gniewinie Razem z nami w wycieczce uczestniczyli opiekunowie: p. Karolina Pyczka i p. Micha³ Klein. Celem wycieczki przedstawionym przez organizatorów - by³o uœwiadomienie nam, jak wa n¹ rolê spe³niaj¹ banki we wspó³czesnym œwiecie, zapoznanie z zasadami ich funkcjonowania, z histori¹ banku, który odwiedzaliœmy i z podstawowymi produktami banku oraz podstawowymi operacjami prowadzonymi przez bank. Nasz cel by³ jeden dostaæ siê do skarbca. Od samego pocz¹tku byliœmy ciekawi, jak bêdzie przebiegaæ nasza wizyta. Do Wejherowa dotarliœmy autobusem podstawionym przez gminê. Udaliœmy siê do celu Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie ul. Pucka 5. Weszliœmy do g³ównego pomieszczenia banku sali obs³ugi klienta. Wype³nia³ j¹ charakterystyczny zapach. Przysz³a do nas dyrektor ds. handlowych banku, pani Karolina urowska, która mia³a przeprowadziæ z nami spotkanie. Udaliœmy siê do sali konferencyjnej banku. W gabinecie, w którym mia³o siê odbyæ spotkanie, czeka³a na nas jeszcze jedna mi³a niespodzianka gad ety reklamowe banku przygotowane specjalnie dla nas. Dostaliœmy bankowe d³ugopisy i notatniki, byœmy mogli spisywaæ cenne lekcje. Siedzieliœmy tam i w nienagannym, jak s¹dzê, skupieniu rozwa aliœmy nad tym, co mówi³a do nas pani z banku. Wys³uchaliœmy s³owa wstêpu i przeszliœmy do obejrzenia prezentacji multimedialnej o tematyce bankowej, przygotowanej w formie bardzo przystêpnej a przede wszystkim ciekawej!! Zawiera- ³a wiele interesuj¹cych i przydatnych informacji. Poznaliœmy liczne produkty bankowe: lokaty, kredyty itp. Pani Karolina przedstawi³a nam rodzaje kont prowadzonych w jej banku. Oczywiœcie najbardziej zainteresowa³y nas te skierowane do naszej grupy wiekowej konto ak/junior. Nastêpnie pani Karolina przeprowadzi- ³a skierowany do nas konkurs wiedzy, ale nie tylko o tematyce ekonomicznej. Zdobyliœmy fajne nagrody i udaliœmy siê na zwiedzanie banku. Czuliœmy siê wyró nieni mo liwoœci¹ zwiedzenia obiektu. Id¹c korytarzem mieliœmy mo liwoœæ zaobserwowania urzêdników w czasie pracy. Dodatkowo spotkaliœmy siê z Prezesem Zarz¹du, pani¹ Krystyna Tomaszunas. Mieliœmy mo liwoœæ zrobienia sobie zdjêcia na fotelu prezesa oraz wiceprezesa, lecz tylko co odwa niejsi skorzystali z tej okazji. Czuliœmy siê wyró nieni i docenieni. Przez chwilê ogl¹daliœmy widoki z kamer w pokoju wiceprezesa zarz¹du, pana Ireneusza Kasperskiego, który opowiedzia³ nam o swojej pracy. Obserwowaliœmy oddzia³ banku, który znajduje siê w naszej gminie Gniewino. Na samym koñcu zosta³o najlepsze! Udaliœmy siê w kierunku wejœcia do skarbca. Nikt z nas nie spodziewa³ siê, e bêdzie ono tak wygl¹da- ³o. By³y to szare, metalowe i niezbyt grube drzwiczki. Wszyscy mieliœmy okazjê znaleÿæ siê za kratami, ale by³o to miejsce pachn¹ce du ¹ gotówk¹. Wszyscy wróciliœmy do domów z mi³ymi i ciekawymi wspomnieniami. Nigdy tego nie zapomnimy, gdy by³ to naprawdê dobrze wykorzystany dzieñ. Bardzo dziêkujemy wszystkim pracownikom banku za mi³e przyjêcie i podzielenie siê swoj¹ wiedz¹. Mamy nadziejê na kolejne spotkania, dlatego, egnaj¹c siê, u yliœmy sformu³owania do zobaczenia. Kacper Smorawiñski

8 SKARPETA... dok. ze str. 6 oszczêdzania, kontrolowania i zarz¹dzania pieniêdzmi. Konta m³odzie owe najczêœciej pozbawione s¹ dodatkowych us³ug np. biuro maklerskie, karta kredytowa z wysokim limitem itp. Zazwyczaj s¹ te znacznie tañsze w utrzymaniu ni tradycyjne konta dla doros³ych. W zale noœci od banku takie konto mo emy za³o yæ przez Internet, telefon lub osobiœcie w oddziale banku. Wybór konta nie jest ³atwy. Nale y wzi¹æ pod uwagê wiele kwestii. Postaramy siê tutaj opisaæ kilka najbardziej popularnych kont skierowanych do m³odzie y obecnie dostêpnych na rynku. Wybór oferty nale y do Was. Pamiêtajcie, e zanim przyst¹picie do podpisania umowy nale y j¹ dobrze przeczytaæ! - mbank IzzyKonto: * bezp³atne prowadzenie konta, * bezp³atna karta p³atnicza, * bezp³atne przelewy zewnêtrzne i wewnêtrzne przez Internet i telefon - ING Bank Œl¹ski KONTO Z LWEM Student: * ³atwy dostêp do pieniêdzy, * ca³odobowy dostêp do rachunku przez Internet i telefon, * Moja Karta ING - karta debetowa z indywidualnym wizerunkiem, * Otwarte Konto Oszczêdnoœciowe. - Multibank MultiKonto Jestem: *Szybki dostêp do rachunku przez Internet, telefon, * wp³acanie kieszonkowego/stypendium na konto, * realizacja przelewów i zleceñ sta³ych przez Internet, *posiadanie karty p³atniczej - dziêki temu zapomnisz o noszeniu pieniêdzy w kieszeni, * robienie zakupów przez Internet. - Spó³dzielczy Bank Kaszubski Konto ak / Junior: Prowadzenie konta - 0 z³ Karta p³atnicza (Visa Electron m³odzie- owa ) - 0 z³ Wyp³aty z bankomatów SGB - 0 z³ Dostêp do obs³ugi konta przez Internet (Internet Banking) - 0 z³ Przelewy internetowe - 0 z³ Wybór oferty nale y do Was. Pamiêtajcie, e zanim przyst¹picie do podpisania umowy, nale y j¹ dobrze przeczytaæ! Karolina Schröder, Aleksandra Kopeæ PRZEZ TRUDY DO GWIAZD Wywiad z p. Rafa³em Feta, prowadz¹cym restauracjê Gospoda pod ubrem w Salinie i Kasztanowy Goœciniec w Strzebielinku. - Czy móg³by Pan powiedzieæ kilka rzê kiedykolwiek w³asn¹ restauracjê. s³ów o swojej firmie? Sk¹d narodzi³ Owszem, kiedy ju pracowa³em trochê siê pomys³ za³o enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej? eby mieæ w³asn¹ restauracjê, ale nie d³u ej w tym miejscu, myœla³em o tym, - Pomys³ na za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej narodzi³ siê 6 lat - Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na spodziewa³em, e bêdê mia³ swoj¹. temu, kiedy tutaj w Salinie - gotowa- w³asny biznes, a nie na pracê u innego pracodawcy? ³em i pracowa³em. Podsun¹³ mi ten pomys³ mój pracodawca. To jest coœ, co - Z pocz¹tku pracowa³em u innego pracodawcy, ale dosta³em tak¹ propozycjê, lubiê robiæ i robiê. Mam ju dwie restauracje, a do Salina mam du y sentyment w tym akurat miejscu, bo na pocz¹tku i bardzo nam siê to miejsce podoba. pracowa³em w paru miejscach np. w - Jaka jest recepta na dobrego przedsiêbiorcê? Która z Pana cech przy- pracowa³em póÿniej jako kucharz. Prze- Bychowie, uczy³em siê gotowaæ, a tutaj czyni³a siê do rozwoju firmy? nios³em siê stamt¹d i dosta³em wtedy - Recept jest wiele. Ka dy ma swoje propozycjê od w³aœciciela, bo by³a zmiana w³aœciciela i akurat - zaryzykowa- recepty, ja mam swoj¹. Salino jest specyficzne. Jest tutaj specyficzna kuchnia. Jest dziczyzna, gospoda myœliwska. - Kiedy stworzy³ Pan swój interes? ³em. Restauracje s¹ ró ne w charakterze, co - W 2007 roku. 15 grudnia - dok³adnie. zale y od osoby kucharza. Mo e byæ Pierwszy Sylwester, który tutaj wyprawialiœmy - 6 lat temu, tak? kucharz, który specjalizuje siê w kuchni francuskiej, w³oskiej. My mamy kuchniê polsk¹. Tradycyjn¹ kuchniê. S¹ tu- - Œrodki akurat nie musia³y byæ du e, bo - Sk¹d wzi¹³ Pan na to œrodki? taj dania z dziczyzny, dania dla odwa - dzier awca zapewni³ mi wszystko. By³ nych - na deskach, ró ne. To zale y od lokal, by³y sto³y i krzes³a. Wyposa enie wielu okolicznoœci. Akurat w Salinie jest tego lokalu nie by³o w moim zakresie. stadnina koni, pensjonat, las - dziki, sarny. Dania, które mamy w karcie, to g³ówopatrzenie, poszukiwanie pracowników W moim zakresie akurat by³ towar, zanie dziczyzna. My tutaj nie mo emy robiæ kuchni francuskiej, w³oskiej, jakiejœ tam œrodki musia³em zainwestowaæ, ale - kelnerów, obs³ugi. Oczywiœcie, jakieœ molekularnej, bo to nie miejsce i klimat. by³y to œrodki niedu e, akurat je mia³em. A cechy charakteru? Otwieraj¹c restauracjê zaryzykowa³em du o, mia³em sia³em wzi¹æ kredyt. Tamten lokal jest Przy drugim lokalu, w Gniewinie, mu- 22 lata. Wci¹ na bie ¹co siê uczê nowych rzeczy. Nie jestem w stanie po- ju korzysta³em z innych œrodków pie- przerobiony ze starej stodo³y. Wtedy to wiedzieæ Pañstwu, co akurat przyczyni³o siê do tego, e otworzy³em restau- swoich oszczêdnoœci. niê nych. A wczeœniej to wszystko ze racjê. Uda³o siê i udaje! Udaje siê i prowadzimy j¹ dalej. Nie wiem, mo e to rzystaæ ze œrodków UE? - Czy korzysta³ Pan lub zamierza ko- specyfika miejsca, kuchni, ale na pewno nie jest to ³atwy rynek i miejsce na œmy otworzyæ takie ma³e centrum SPA - Chcia³em korzystaæ teraz, bo chcieli- prowadzenie takiej restauracji. i domki wypoczynkowo - letniskowe dla - Czy zawsze chcia³ Pan mieæ w³asny goœci, ale na tê chwilê nie bêdziemy tego biznes? robiæ. - Tak. Myœla³em, e w przysz³oœci otworzê w³asny lokal, w³asn¹ restauracjê. e przedsiêbiorca pracuje 24h/24h? - Czy spotka³ siê Pan z twierdzeniem, Lubi³em zawsze gotowaæ i chcia³em Czy du o czasu poœwiêca pan pracy? prowadziæ lokal. Chcia³em d¹ yæ do - Tak, spotka³em siê. Ja akurat przy tej pewnego celu, wysokiej jakoœci dañ, które gotujemy, ale nie myœla³em, e otwocd. str. pracy, maj¹c na g³owie jakieœ konferen- 9

9 PRZEZ TRUDY DO GWIAZDcd. ze str.8 cje, wesela, imprezy integracyjne, pracowników, kelnerów, kucharzy - pracujê ca³¹ dobê. I tak to wygl¹da. - Co poradzi³by Pan ludziom, którzy wahaj¹ siê miêdzy biznesem a etatem? - Co poradzi³bym takim ludziom? Jeœli chodzi o biznes, no na pewno ten rynek, w obrêbie Gniewina i Dêbiny - restauracje, hotele - jest bardzo trudny. Jeœli maj¹ dobry pomys³ to œmia³o, niech ryzykuj¹. Jeœli nie maj¹ tego pomys³u, odwagi, no i œrodków oczywiœcie - pieniê nych, to niech siê zastanowi¹ dwa razy. W tej chwili, gdybym otwiera³, to na pewno bym siê zastanowi³ dwa razy. - Ale drug¹ restauracjê Pan otworzy³? - Drug¹ restauracjê otworzy³em z tego wzglêdu, e Gniewino siê tak rozwija i tam jest inna jakoœæ klientów. Jest szansa. By³o EURO i wielu ludzi tam przyje d a³o. Przyje d aj¹ te na wie ê widokow¹, ma tam byæ wyci¹g narciarski. Po drugie - ca³kowicie inni klienci i inny dojazd. Du o rzeczy trzeba braæ pod uwagê, otwieraj¹c w³asny biznes. Czy w mieœcie, czy w takim miejscu, jak to, czy w innym. Na pewno dobry pomys³ i dobra lokalizacja ma du y wp³yw na taki biznes. - Czy lepiej jest mieæ w³asny budynek gospodarczy czy dzier awiæ? - Jeszcze nie mia³em w³asnego budynku gospodarczego i w³asnej restauracji. Wszystkie dzier awiê. Na pewno chcia³bym mieæ w przysz³oœci swój budynek, bo to jest plusem. Nie p³aci siê dzier aw, nie ma siê tylu op³at, ale te œrodki na to s¹ potrzebne, a nie posiadamy w tej chwili takich œrodków, wiêc nie bêdziemy otwieraæ w³asnego lokalu. Na razie wszystkie dzier awimy, co jest minusem, bo siê prowadzi i ma du o pracowników na g³owie, a jeszcze trzeba siê dogadaæ z w³aœcicielem obiektu. Trzeba zdaæ sobie sprawê, e to nie jest twoje. Musisz o to dbaæ, kontrolowaæ i to nie jest taka prosta rzecz. Ale na pewno w przysz³oœci coœ takiego ju planujemy i bêdziemy mieli swoj¹ restauracjê. Na pewno wybiegam poma³u w przysz³oœæ, jestem jeszcze m³od¹ osob¹, eby nie dzier awiæ lokali tylko mieæ swoje. Biorê to pod uwagê i stopniowo d¹ ê do tego celu. - Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na otwarcie restauracji, w³aœnie tutaj, na terenie gminy Gniewino? - Pochodzê z gminy Choczewo. Zaczyna³em pracê akurat w gminie Gniewino. Tak jak mówi³em, pracowa³em wczeœniej w dworku w Bychowie, parê lat. PóŸniej poszed³em do wojska, wróci³em, pracowa³em w hotelu, w restauracji. Przenios³em siê tutaj, do Salina, bo znajomy mi poleci³. To miejsce w Salinie powstawa³o 8-10 lat temu. Pracowa³em tu 3-2 lata, bodaj e. Nie pamiêtam teraz dok³adnie. No i wtedy dosta- ³em, jak mówi³em wczeœniej, propozycjê przejêcia lokalu. No, dlatego w³aœnie to miejsce. A po drugie - mieszka³em w Choczewie, wiêc mia³em bardzo blisko. Trójmiasto to jest - przy pracy kucharza, kiedy siê pracuje raz w nocy, raz w dzieñ - pewne obci¹ enie dla organizmu. Po 12 godzinach pracy, b¹dÿ nawet d³u ej, je eli siê pracuje w kuchni. Dniówki, nocki i jeszcze wróciæ z Gdañska, z Gdyni, gdzie tych hoteli jest mnóstwo, gdzie siê pracuje, jednak jest to kawa³ek drogi, wiêc szuka³em pracy bli- ej i uda³o siê. - Czy gmina w jakiœ sposób wspiera Pana? - Gmina mnie wspiera tym, e siê rozwija, stawiaj¹c na turystykê i dodatkowe atrakcje, np. bowling, wie a widokowa i inne miejsca. Czym gmina mo e mnie wspieraæ? No, ewentualnie turystyk¹. Dziêki temu pojawia siê klient, a ja klienta pozyskujê swoim jedzeniem. Swoimi atutami. - Gmina jest przyjazna przedsiêbiorcom? - Jeszcze nie mia³em problemu z tutejsz¹ gmin¹. Ludzie s¹ naprawdê przyjaÿnie nastawieni i na turystykê, i na moj¹ restauracjê. Powsta³y restauracje w ró - nych miejscach i œwietlice w ka dej wiosce, gdzie mo na zrealizowaæ imprezy okolicznoœciowe. Ja akurat to zachwalam. - Czy prowadzi Pan restauracjê sam, czy zatrudnia Pan kogoœ do prowadzenia firmy? - Prowadzê restauracje sam, tutaj i w Gniewinie. Sam je prowadzê, sam zajmujê siê marketingiem tej firmy, ale szukam osoby, która by mi w tym pomog³a. Mam, oczywiœcie, kierownika sali, kucharza, kelnerów. No, sam na pewno bym sobie nie poradzi³. - Jak dobiera Pan pracowników i gdzie ich szuka? - Jeœli chodzi o Gniewino, to mamy personel mieszany. W Kasztanowym Goœciñcu mamy samych kelnerów. Dobieram ich i przez znajomych i przez z³o- one cv. Mam kierownika sali, który obserwuje pracê kelnerów. Je eli chodzi o kucharzy, no to sam patrzê i decydujê, czy dana osoba nadaje siê do pracy i na dane stanowisko. Zarówno w Salinie jak i w Gniewinie zwracam uwagê na to, jak dana osoba pracuje. Zatrudniamy dwóch kierowników sali. Oni pomagaj¹ w doborze personelu i obs³udze klientów, a jeœli chodzi o kuchnie, to ja ju podejmujê decyzjê. Wiêkszoœæ pracowników jest z Trójmiasta, Wejherowa, Redy. - Wymaga Pan jakiegoœ doœwiadczenia? - Oczywiœcie. Kucharz musi mieæ jakieœ doœwiadczenie. Osoba m³oda, zdolna i oczywiœcie odpowiedzialna w kuchni. Nie potrzebujê dwóch dobrych kucharzy. Jeœli jestem ja i kucharz, który siê zna i lubi to, co robi, no to ju dobrze. Mamy te pomoce kuchenne, które uczymy i po paru latach one te ju potrafi¹ dobrze ugotowaæ. - Czy dochody zale ¹ od pory roku? - No, niestety. To nie s¹ góry. To jest Pomorze. Tutaj sezon trwa tylko parê miesiêcy. Zima tutaj jest ciê ka i trzeba mieæ na ni¹ jakieœ pomys³y. S¹ kuligi, ogniska, takie rzeczy. Je eli chodzi o lato to sezon trwa tylko 2 miesi¹ce. S¹ wesela, imprezy okolicznoœciowe. - Czy s¹ dania, z których s³yn¹ Pana restauracje? - Jeœli chodzi o restauracjê w Salinie, no to przede wszystkim dziczyzna i dania dla odwa nych - na deskach. Metr eberek, Stek Drwala, Kwartet miêsny. To s¹ dania, które s¹ kunsztem tej restauracji. Gdzie indziej nie widzia³em, aby ktoœ takie dania podawa³ i tutaj ludzie przyje d aj¹ specjalnie dla tych dañ na deskach, to s¹ dania dla dwóch osób. S¹ wielkie i ludzie robi¹ sobie z nimi zdjêcia. Tak e dziczyzna - przede wszystkim. - Czy ma Pan jakieœ plany dalszej rozbudowy biznesu? dok. str. 10

10 PRZEZ TRUDY DO GWIAZDdok. ze str.9 Mam takie plany, lecz nie w tym roku. W tym roku planujê ewentualnie powiêkszyæ miejsca noclegowe. Na przysz³oœæ mam ma³y plan. Jaki? Nie mogê zdradziæ. Ale na pewno bêdzie fajny i bêdzie sprzyja³ mieszkañcom. - Co by³o lub jest dla Pana najwiêksz¹ przeszkod¹ w prowadzeniu w³asnej dzia³alnoœci? - Ciê kie pytanie. Co jest przeszkod¹? No, na pewno inne, powstaj¹ce w pobli u, restauracje. Trzeba siê rozwijaæ i inwestowaæ. Ciê ko jest te z dobrymi ludÿmi do pracy. To przyznam szczerze. Trudno jest dobraæ personel, który ciebie szanuje i daje z siebie wszystko, by pokazaæ, co potrafi. - Jakie œrodki marketingowe Pan stosuje? - Ró ne. Mieliœmy managera, który jeÿdzi³ po firmach i rozdawa³ drukowane oferty. Dwie strony internetowe. Ulotki, których zamawiamy mnóstwo. Mamy te agencje reklamowe i biura turystyczne. - Gdyby móg³ Pan cofn¹æ czas, to czy coœ by Pan zmieni³? - Na pewno coœ bym zmieni³. W tej chwili nie ma takiej mo liwoœci. Na pewno zrobi³bym wiele rzeczy inaczej. Inaczej zacz¹³bym kampaniê reklamow¹ i Moja gmina za 10 lat MLEKIEM I MIODEM P YN CA Wyobra am sobie moj¹ gminê w roku 2023 jako ci¹gle rozwijaj¹ce siê miejsce. Korzystne warunki przyci¹gaj¹ przedsiêbiorców, tworz¹cych wiêksze firmy supermarkety i stacje benzynowe. Pojawiaj¹ siê nowe kioski, cukiernie, sklepy odzie owe, a obecnie istniej¹ce przedsiêbiorstwa staj¹ siê wiêksze i prê niejsze. Powstaje rozleg³y rynek oparty na konkurencji, w którym rozwijaj¹ siê wszystkie sektory: us³ugi, przemys³, agroturystyka. Nasza gmina staje siê przyk³adem dla innych. Wspiera siê rozwój turystyki i sportu. Zostaje zbudowany Bursztynowy Pasa kana³ ³¹cz¹cy jezioro arnowieckie z Ba³tykiem, co pozwoli na intensywn¹ turystykê wodn¹ i otwarcie naszej gminy na turystów z krajów nadba³tyckich. Powstaj¹ nowe atrakcje, m.in. Orliki i galerie sztuki, a istniej¹ce - np. Gniewiñskie Oko i Skansen w Nadolu - przyci¹gaj¹ coraz wiêcej osób. Gniewino zostaje zauwa one w Polsce jako nowy oœrodek turystyczny, porównywany z Zakopanem. Powstaj¹ kolejne obiekty u ytecznoœci publicznej m.in. Dom Planety w Czymanowie i ca³oroczny wyci¹g narciarski. We wszystkich miejscowoœciach naszej gminy zostaj¹ zbudowane œwietlice, boiska i œcie ki rowerowe. Wszystkie dzieci s¹ objête opiek¹ przedszkoln¹, a starsze od lat maj¹ zapewnione posi³ki w szko³ach. Szko³y zwiêkszaj¹ swój potencja³, podnosi siê poziom nauczania, wprowadza siê nowoczesne wyposa enie e-podrêczniki i internetowe platformy edukacyjne. Biblioteka gminna i inne obiekty rozwijaj¹ siê dziêki wk³adowi mieszkañców stronê internetow¹. Nie wiem, du o rzeczy. Ale te nie wiem, czy gdybym coœ zmieni³, czy ta restauracja funkcjonowa- ³aby tak jak teraz. Ciê ko to okreœliæ. Nie wiem, czy inna kampania reklamowa mia³aby wp³yw taki jak obecna. Nie by³o mo liwoœci zrobienia dwóch rzeczy na raz, czy trzech. Prowadzimy dalej ten lokal, wiêc chyba Ÿle go nie prowadzimy. Goœci mamy, turystów mamy, obozy jeÿdzieckie mamy. Wszystko funkcjonuje, tak jak powinno funkcjonowaæ. No, co nas czeka - poka e czas. - Który spoœród polskich liderów biznesu jest dla Pana przyk³adem do naœladowania? - To jest ciê kie pytanie. Jest taka bardzo dobra restauracja w Sopocie. Otworzy³ j¹ Francuz. Otworzy³ najpierw knajpê w Gdyni, przej¹³ najlepsz¹ restauracjê, teraz prowadzi restauracjê w Sopocie, no i tak naprawdê - jeœli chodzi o m³od¹, ambitn¹ osobê z Pomorza - bardzo go podziwiam za odwagê. A ogólnie - to nie mam adnego takiego swojego ulubionego szefa kuchni, z którego bra³bym przyk³ad. Te wszystkie rzeczy, które umiemy i których nas nauczono s¹ wa ne. Trzeba siê uczyæ, kszta³ciæ. Czytam ksi¹ ki, je d ê po restauracjach i sprawdzam jakie nowoœci kulinarne wchodz¹. Uczestniczê w szkoleniach. Ale ebym ja mia³ jakiegoœ tam Gordona Ramsey a czy Magdê Gessler, to nie. - Jak¹ ma Pan receptê na sukces? - Recepta na sukces? Pracujê ciê ko, wiêc myœlê, e to bêdzie moj¹ recept¹ na sukces. Praca, praca, praca. Dziêkujemy za rozmowê Karolina Schröder, Aleksandra Kopeæ w rozwój kultury. Wykorzystywane s¹ naturalne Ÿród³a energii, surowce naturalne, gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Budowane s¹ kolejne elektrownie wiatrowe, wodne i s³oneczne, dostarczaj¹ce energii ca³ej gminie. Rozwija siê rolnictwo i przemys³, rolnicy otrzymuj¹ dotacje, powstaj¹ kolejne zak³ady produkcji. Wspiera siê kaszubsk¹ kulturê: bursztyny, haft, porcelanê. Rozbudowuje siê s³u bê zdrowia, s³u by porz¹dkowe i stra po arn¹. Podejmowane s¹ próby likwidacji bezrobocia przez budowê nowych miejsc pracy. Istotne znaczenie ma tu lokalizacja w pobli u nasze gminy budowy elektrowni j¹drowej. Podsumowuj¹c - poprawia siê komfort ycia, a nasz region staje siê coraz bardziej atrakcyjny. Nikodem Smorawiñski

11 SPRAWD CZY WIESZ Rynek - jest umownym miejscem spotkania siê osób i instytucji chc¹cych kupiæ dane dobra i osób chc¹cych sprzedaæ dane dobra. Rynek - jest miejscem spotkania siê popytu z poda ¹, w wyniku czego ustalona zostaje cena. Przedsiêbiorca - osoba lub instytucja prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹. Konkurencja rynkowa - proces, w którym wielu producentów wspó³zawodniczy, aby dostarczyæ kupuj¹cemu ten sam towar, którego kupuj¹cy potrzebuje. Monopol - model rynku, na którym nie wystêpuje konkurencja, a tylko jeden producent. Popyt - iloœæ towarów i us³ug, jak¹ w danym czasie i przy danej cenie pragnie nabyæ kupuj¹cy. Poda - iloœæ towarów i us³ug, które w danym czasie i przy danej cenie oferowane s¹ do sprzeda y przez producentów. Cena - wyra ona w pieni¹dzu wartoœæ, któr¹ trzeba zap³aciæ, aby nabyæ okreœlone dobro. Barter - forma transakcji, w której nie wystêpuje pieni¹dz (wymiana towar za towar ). Wady wymiany barterowej: jest czasoch³onna, ciê ko znaleÿæ partnera do przeprowadzenia transakcji, nie wszystkie produkty znajduj¹ kupuj¹cych (straty), trudno ustaliæ wartoœæ towaru. Pieni¹dz - œrodek wymiany (u³atwia i przyspiesza wymianê dóbr i us³ug) - miernik wartoœci (pozwala na ³atwe okreœlenie cen dóbr i us³ug) - œrodek przechowywania wartoœci- tezauryzacji (umo liwia oszczêdzanie) Bank - poœrednik finansowy, zajmuj¹cy siê gromadzeniem pieniêdzy, ich inwestowaniem, udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem operacji finansowych. Oszczêdnoœci - czêœæ naszych dochodów, która pozostanie po dokonaniu zakupów i op³aceniu rachunków. Przelew bankowy - przeniesienie pieniêdzy z jednego rachunku na inny, np. z konta osobistego na rachunek firmy jako p³atnoœæ za zakupiony towar czy us³ugê. Prowizja - forma wynagrodzenia p³aconego bankowi przez klienta za us³ugi bankowe. Prowizje s¹ ustalane procentowo w stosunku do wartoœci us³ugi i zapisane przez bank w tabeli op³at i prowizji. Odsetki - cena po yczenia pieni¹dza, inaczej koszt, jaki ponosi bank, aby pozyskaæ od nas pieni¹dze lub klient, który zaci¹ga kredyt w banku. Lokata terminowa - ulokowanie pieniêdzy w banku na okreœlony czas. Bank zobowi¹zuje siê wyp³aciæ klientowi kwotê powiêkszon¹ o odsetki z chwil¹ up³ywu terminu z³o enia pieniêdzy. Konto osobiste - inaczej rachunek oszczêdnoœciowo- rozliczeniowy (ROR), s³u y do przeprowadzania rozliczeñ klienta przez bank. Kredyt bankowy - przekazanie klientowi pieniêdzy na konkretny cel (np. zakup mieszkania, samochodu). Na podstawie umowy klient zobowi¹zuje siê do sp³aty w okreœlonym czasie kwoty kredytu wraz z odsetkami. Inflacja - trwa³y wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce (wyra ana procentowo za pomoc¹ tzw. stopy inflacji). Stopa procentowa - cena jak¹ p³aci siê za po yczenie kapita³u na okreœlony czas (wyra ana zazwyczaj jako procent od po yczonej sumy, w ujêciu rocznym). Zapamiêtaj, a nie zginiesz we wspó³czesnym œwiecie. Redakcja Uczniowie uczestnicz¹cy w zajêciach realizowanych w ramach projektu Na w³asne konto : Jakub D¹browski Aleksandra Kopeæ Sandra Kwidziñska Daniel Mallek Patryk Michnacki Mateusz Milczewski Monika Neubert Karolina Schr?der Nikodem Smorawiñski Kacper Smorawiñski Honorata Styn Natalia Soldatke Micha³ Œwi¹tek Anna Worek Szymon Zalewski

12 MAJÓWKÊ ZACZ Æ CZAS Nadchodz¹ ciep³a dni, wiosna w koñcu zagoœci³a woko³o. Czas zabaw i spotkañ z przyjació³mi zbli a siê du ymi krokami. Oczywiœcie jest to te czas festynów! A na brak takowych w naszej gminie w najbli szym czasie nie mo na narzekaæ. W ka dy weekend majowy odbywaj¹ siê interesuj¹ce zajêcia dla mieszkañców gminy i goœci. 1 maja o godz. 15 odbêdzie siê Majówka pod wie ¹, której organizatorami s¹ Gmina Gniewino, Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie oraz Gniewiñskie Przedsiêbiorstwo Komunalne. W programie wystêpy zespo³ów muzycznych, konkurs KGW Gniewino miejsce ze smakiem i wiele atrakcji dla dzieci. 11 maja na wodach jeziora arnowieckiego odbêd¹ siê zawody wêdkarskie Szczupak. Organizatorami tej imprezy s¹: Gniewiñskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kostkowie i Ko³o Wêdkarskie nr 85 w Gniewinie. Zapraszamy wszystkich chêtnych wêdkarzy a kibicowaæ bêdziemy naszym kolegom. 18 maja od godz odbêdzie siê XXVI Bieg Stolemów na stadionie Arena Mistrzów w Gniewinie. W biegach udzia³ wezm¹ nasze kole anki i koledzy, szkolnych obiektów sportowych. Jak co roku uczniowie wraz z nauczycielami przygotowuj¹ konkurencje sportowe oraz prezentacjê ca³orocznych osi¹gniêæ. Bêdziemy chwaliæ siê zrealizowanymi projektami, przygl¹daæ siê pokazom uczniów naszej szko³y. Oczekujemy wystêpów goœci. Zabawa zapewniona dla wszystkich pocz¹wszy od maluszków dla których przygotowujemy malowanie twarzy, przeja d ki konne i konkurs rysunku na asfalcie po starszaków, których zapraszamy do udzia³u w grach i zabawach rodzinnych. Du ¹ atrakcj¹ jest zawsze mecz pi³karski Rodzice Pracownicy Oœwiaty. Dla wszystkich kie³baski z grilla. Ju tydzieñ póÿniej, bo 1 czerwca w Dniu którzy bêd¹ mieli okazjê zmierzyæ siê na 10 dystansach w ponad 15 kategoriach wiekowych. Wszystkich mieszkañców zapraszamy do g³oœnego dopingowania swoich faworytów Do najwa niejszych dla nas zaliczymy niew¹tpliwie realizowany w naszej szkole VIII Festyn Rodzinny pod has³em Na Kaszubsk¹ Nutê. Festyn odbêdzie siê 25 maja 2013r. na terenie szko³y i Dziecka na stadionie gminnym odbêdzie siê I Spartakiada Rodzinna w Gniewinie. Tutaj równie mnóstwo atrakcji: pokazy stra y po arnej, policji, zawody miêdzyszkolne, mecze, wiele konkursów sportowych. Wszystkich zapraszamy do wziêcia udzia³u w opisanych imprezach. Wybór jest tak du y, e ka dy znajdzie coœ dla siebie. Do zobaczenia! Redakcja CIEKAWE STRONY: Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie: Gmina Gniewino: Portal edukacji ekonomicznej: Ekonomiczny uniwersytet dzieciêcy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Na W³asne Konto: RYNKOLOGIA Zapraszamy do odwiedzin. Redakcja

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wykład: Bankowość spółdzielcza

Wykład: Bankowość spółdzielcza Wykład: Bankowość spółdzielcza Dopłaty do rolników Polscy rolnicy otrzymali od 2004 roku dopłaty (w ramach płatności bezpośrednich) w wysokości ponad 96,8 miliarda złotych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo