2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP Oświęcim, dnia ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Na podstawie treści przepisów art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielam poniższych wyjaśnień: PYTANIA OGÓLNE - WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ i nie ograniczają jego postanowień. 2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Zamawiający potwierdza, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności, odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia. 3. Termin wykonania zamówienia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy) od r. do r. Ewentualna zmiana SIWZ w tym zakresie byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 1

2 W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu realizacji zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zastosowania klauzuli wypowiedzenia umowy w treści: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1) przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%; 2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3) znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 4. Czy w miejscu ubezpieczenia począwszy od 1997 roku miała miejsce szkoda powodziowa jeżeli tak prosimy o krótki opis zdarzenia, datę szkody, rozmiar szkód. Zamawiający informuje, że SIWZ zawiera informacje o przebiegu ubezpieczenia oraz jednostkach objętych ubezpieczeniem wraz ze wskazaniem ich aktualnych lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w okresie 20 lat lokalizacje poszczególnych jednostek mogły ulegać zmianie, tym samym kwestia oceny ryzyka powodziowego na terenie gminy pozostaje po stronie Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności są wspólne dla wszystkich jednostek objętych programem ubezpieczenia, Zamawiający potwierdza, że podane limity odpowiedzialności dotyczą wszystkich jednostek objętych programem ubezpieczenia. 2

3 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. : Mienie będące w posiadaniu wszystkich jednostek jest zabezpieczone w sposób przewidziany przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych. 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. : Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowalnego. 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków, : 3

4 Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest: a. niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont, b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budynku. : Aktualnie budynki w niezadowalającym stanie technicznym są wyłącznie w gestii Zarządu Budynków Mieszkalnych i są to: ul. Jagiełły 26 ul. Jagiełły 38 ul. Krasickiego 1 Mały Rynek 7a Prusa 9 Sienkiewicza 3 Wysokie Brzegi 9 Zamkowa Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków, których ściany lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu oraz budynków, których ściany są wykonane z drewna. W odniesieniu do tych budynków zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie: a. Wartości budynków oraz mienia w nich zlokalizowanego, b. Zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych, c. Rodzaju prowadzonej w nich działalności. Informację o konstrukcji i zabezpieczeniu budynków Zamawiający zawarł w załączniku nr 12 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości dokonania podziału sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje. 11. Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, namioty (w tym namioty foliowe), czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ : Zamawiający odwołuje wykonawcę do odpowiedzi udzielonej w pytaniu Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia 4

5 zostało zgłoszone mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym lub przedmioty kolekcjonerskie a także dzieła sztuki i eksponaty,, rodzaj mienia, ich wartość, czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało wskazane mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym lub przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki i eksponaty. Zamawiający jednak nie może wykluczyć, że będzie posiadał tego rodzaju mienie w przyszłości. 13. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia odpowiedzialności: 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). 2. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności. 14. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5

6 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności, dokonuje więc zmiany SIWZ w zakresie Załącznika nr 7 - Zadanie 1 część A pkt 1.4.3, w następujący sposób: Było: Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. Jest: Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia: zł 15. Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (powyżej 30 dni) jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia tego mienia z ochrony ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca to zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie: a. Wartości budynków, b. Konstrukcji c. Zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych, Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały wskazane również budynki wyłączone z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni. Dotyczy to łącznie kilkunastu budynków, których łączna suma ubezpieczenia nie przekracza kwoty 6,5mln zł. Budynki wyposażone są w gaśnice. 16. Zakres ubezpieczenia Pkt 2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela w szczególności wyłączenia odpowiedzialności o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ( pytanie dotyczy Mienia od wszystkich ryzyk i elektroniki). W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile w sposób niekorzystny dla Zamawiającego nie zawężają postanowień SIWZ. Akceptowalne wyłączenia zostały określone w SIWZ, w związku z tym inne wyłączenia, jeśli nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie pytań, nie będą mieć zastosowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ochrony ubezpieczenia szkód będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem; skażenie lub zanieczyszczenie środowiska (gleby powietrza, wody); działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze 6

7 wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótko trwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych czujnikach, żarówkach, lampach prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka; przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych -o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia Wyłączenia z ochrony ubezpieczenia szkód : w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody; powstałych podczas transportu (poza transportem w miejscu ubezpieczenia); wyłączenie niniejsze nie dotyczy transportu wartości pieniężnych powstałych w wartościach pieniężnych podczas transportu jeżeli osoby uczestniczące w realizacji transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii Powstałe w wyniku powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników zewnętrznych Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający akceptuje część proponowanych zapisów, jednocześnie odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 130 i następne. Zamawiający dokonuje w związku z powyższym zmiany treści swiz w następujący sposób a) w Załączniku nr 7 - Zadanie 1 część A pkt. 2.1, dodaje: prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez 7

8 Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media (nie dotyczy rozmrożenia) b) oraz Załączniku nr 7 - Zadanie 1 część B pkt 2.1 dodaje: prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media 17. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający informuje, iż złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych powyżej będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po powstaniu szkody polegającej na kradzieży zwykłej, zostanie ona bezzwłocznie zgłoszona na Policję. Nie jest intencją Zamawiającego by braki inwentarzowe były traktowane jako szkody powstałe na skutek kradzieży zwykłej. 8

9 18. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 10% min 500zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w zakresie kradzieży zwykłej. 19. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności do poziomu 5 000zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w zakresie kradzieży zwykłej. 20. Pkt Kradzież z włamaniem i rabunek gotówki (.). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu o braku konieczności stosowania zabezpieczenia W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia sublimitu odpowiedzialności dla szkód w transporcie pieszym (..) w wysokości 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podany limit odpowiedzialności dotyczy wszystkich jednostek objętych wspólnym programem ubezpieczenia. Zamawiający w pytaniu 36 udzielił dodatkowych informacji w kwestii transportu wartości pieniężnych. 21. Pkt zamieszki niepokoje społeczne Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: 1. Ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych. 2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 9

10 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń; 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający informuje, iż minimalny zakres pokrycia został wskazany w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, o ile OWU lub treści klauzul nie stoją w sprzeczności z SIWZ lub nie zawężają jej postanowień. 22. Pkt Zamieszki niepokoje społeczne Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł, Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie 10

11 23. Pkt (przepięcia). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla bezpośredniego i pośredniego uderzenia w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Załączniku 7, Zadanie 1 część A pkt Pkt (zalanie w wyniku stanu technicznego dachu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 Część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu dotyczącego odpowiedzialności szkody powstałe w wyniku działania wilgoci Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w odniesieniu do definicji Dewastacji Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Dewastacja tzw czysta. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy i Zamawiający dopuszcza obniżenia limitu odpowiedzialności do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Dewastacja mienia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza obniżenia limitu odpowiedzialności do wysokości zł (2 000zł graffiti) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 11

12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia została zgłoszona zieleń czy została ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający informuje, iż szkody w zieleni powinny być objęte ochroną zgodnie postanowieniami SIWZ z limitem odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Załącznika 7 - Zadanie 1 Część A pkt PKT (szkody w sieciach )Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ochroną ubezpieczenia objęte są sieci elektryczne, (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej napowietrzne i kablowe wraz ze stacjami transformatorowo- rozdzielczymi) znajdujące się w odległości nie większej 500m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ : Zamawiający wyjaśnia, że intencją postanowienia SIWZ, Załącznik nr 7, Zadanie 1, część A, pkt jest zapewnienie by zakresem ubezpieczenia objęte były zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne i inne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne, i ich wyposażenie, jeżeli służą zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i są w posiadaniu Ubezpieczonego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 31. Pkt Szyby. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez usunięcie rozszerzenia ochrony na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż nie jest jego intencją objęcie ochroną szkód estetycznych takich jak zadrapanie lub zarysowanie. 32. Pkt Ryzyko rozmrożenia Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach 12

13 przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach: 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł 5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Intencją Zamawiającego jest aby ochrona ubezpieczeniowa obejmowała szkody powstałe w środkach obrotowych wskutek: uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych uszkodzeń lub zakłóceń w działaniu maszyn i urządzeń, o ile szkody te nie zostały spowodowane przez pożar, eksplozję, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego nieprawidłowych spawów, pękania, zawalenia się lub przegrzania kotłów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych lub rurociągów parowych. 33. Pkt Mienie pracownicze. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty odszkodowania wg wartości rzeczywistej Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 13

14 34. Pkt 5 Miejsce ubezpieczenia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza zawężenia ochrony do terytorium RP z zastosowaniem postanowień szczególnych KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi. Ochrona ubezpieczenia nie obejmuje miejsc które od 1997 roku włącznie były objęte ryzykiem powodzi Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 35. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000zł dla szyb i mienia pracowniczego zniesiona Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 36. Prosimy o podanie ilości transportów gotówki w ciągu roku Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przekazuje poniższe informacje: Maksymalna lp Nazwa wartość Częstotliwość jednostki przewożonej przewożenia Zakres terytorialny gotówki 1 Urząd Miasta ,00 zł codziennie Oświęcim 2 GM Nr ,00 zł 3 razy w miesiącu Oświęcim 3 GM Nr ,00 zł 6/m-c Oświęcim 4 GM Nr ,00 zł 4 razy w miesiącu Oświęcim 5 ZS Nr ,00 zł 10 razy w miesiącu Oświęcim 6 ZSiPM ,00 zł Codziennie Oświęcim 7 MOSiR ,00 zł 25 razy w miesiącu Oświęcim 8 ZBM - - Oświęcim 9 SP Nr ,00 zł max 20 x w roku Oświęcim SP Nr ,00 zł 5 razy w miesiącu Oświęcim SP Nr ,00 zł 1x w tyg Oświęcim 14

15 lp Nazwa jednostki Maksymalna wartość przewożonej gotówki Częstotliwość przewożenia Zakres terytorialny SP Nr SP Nr ,00 zł 1 raz w m-cu Oświęcim MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MOPS ,00 zł 1 raz dziennie Oświęcim DDP 8 000,00 zł Około 8 razy w miesiącu Oświęcim ŚDS 1 000,00 zł 2xmiesiąc Oświęcim UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 37. PKT Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dla sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat dopuszcza możliwość wprowadzenia postanowień szczególnych wskazanych poniżej zasady odszkodowawcze dla sprzętu o wieku powyżej 5 lat Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 38. Sprzęt przenośny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 15

16 W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty. Zamawiający informuje, iż zakres ochrony dla sprzętu elektronicznego został opisany w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie jest jego intencją by w zakresie Zadania 1, Wykonawca odpowiadał również za szkody objęte ubezpieczeniem Autocasco i OC ppm. 39. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia odpowiedzialności: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 16

17 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie 40. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w kwocie zł. W związku z tym, Zamawiający dokonuje zmiany treści swiz w zakresie Załącznika 7 Zadanie 1 Część B pkt w następujący sposób: Było: uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, Jest: uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, limit odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka: zł w rocznym okresie ubezpieczenia 41.Pkt tymczasowe składowanie- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. 17

18 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Jednocześnie informuje, iż działalność Zamawiającego i podległych mu jednostek nie polega na magazynowaniu lub składowaniu. Do tego rodzaju sytuacji może jednak dochodzić np. w trakcie remontów. W przypadku nowo zakupionego sprzętu przed montażem na stanowiskach sprzęty będą składowane w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 42. Pkt Mienie wyłączone z eksploatacji: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą : Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. 43. Pkt elektronika zamontowana na zewnątrz prosimy podanie rodzaju zastosowanych dla tego sprzętu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny znajdujący się na zewnątrz to przede wszystkim monitoring. Sposób i miejsce jego zamontowania uniemożliwiają swobodny dostęp osób trzeci do sprzętu. 44. Pkt (zalanie w wyniku stanu technicznego dachu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 45. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości:500zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 18

19 46. Pkt 4.2 Miejsce ubezpieczenia-sprzęt stacjonarny prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza możliwość zawężenia miejsca ubezpieczenia do miejsc wskazanych w umowie ubezpieczenia i znanych Ubezpieczycielowi. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 47. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 48. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia - szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, jeżeli poszkodowany zażąda całkowitego lub częściowego naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w przypadku gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego dozwolone przez prawo względy słuszności Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż w tym zakresie zgodnie z zapisami SIWZ przewidziany został limit odpowiedzialności Wykonawcy. 49. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia szkody wynikłe z art. 417(2) Kodeksu cywilnego Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż w tym zakresie zgodnie z zapisami SIWZ przewidziany został limit odpowiedzialności Wykonawcy. 50. Pkt 3 Szczegółowy zakres ubezpieczenia- prosimy o informacje czy w odniesieniu do rozszerzeń zakresu odpowiedzialności/ klauzul dodatkowych zastosowanie będą miały klauzule znajdujące się w OWU Ubezpieczyciela Zamawiający informuje, iż minimalny zakres ochrony został opisany w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych będą mogły mieć zastosowanie OWU i/lub klauzule znajdujące się w OWU 19

20 Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, o ile nie stoją one w sprzeczności do SIWZ, lub w sposób niekorzystny dla Zamawiającego nie zawężają jego postanowień. 51. Pkt 3,5 odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający/ ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia,(.) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w gruntach; 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty. 20

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja

Bardziej szczegółowo