2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP Oświęcim, dnia ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Na podstawie treści przepisów art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielam poniższych wyjaśnień: PYTANIA OGÓLNE - WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ i nie ograniczają jego postanowień. 2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Zamawiający potwierdza, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności, odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia. 3. Termin wykonania zamówienia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy) od r. do r. Ewentualna zmiana SIWZ w tym zakresie byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 1

2 W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu realizacji zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zastosowania klauzuli wypowiedzenia umowy w treści: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1) przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%; 2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3) znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 4. Czy w miejscu ubezpieczenia począwszy od 1997 roku miała miejsce szkoda powodziowa jeżeli tak prosimy o krótki opis zdarzenia, datę szkody, rozmiar szkód. Zamawiający informuje, że SIWZ zawiera informacje o przebiegu ubezpieczenia oraz jednostkach objętych ubezpieczeniem wraz ze wskazaniem ich aktualnych lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w okresie 20 lat lokalizacje poszczególnych jednostek mogły ulegać zmianie, tym samym kwestia oceny ryzyka powodziowego na terenie gminy pozostaje po stronie Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności są wspólne dla wszystkich jednostek objętych programem ubezpieczenia, Zamawiający potwierdza, że podane limity odpowiedzialności dotyczą wszystkich jednostek objętych programem ubezpieczenia. 2

3 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. : Mienie będące w posiadaniu wszystkich jednostek jest zabezpieczone w sposób przewidziany przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych. 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. : Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowalnego. 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków, : 3

4 Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest: a. niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont, b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budynku. : Aktualnie budynki w niezadowalającym stanie technicznym są wyłącznie w gestii Zarządu Budynków Mieszkalnych i są to: ul. Jagiełły 26 ul. Jagiełły 38 ul. Krasickiego 1 Mały Rynek 7a Prusa 9 Sienkiewicza 3 Wysokie Brzegi 9 Zamkowa Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków, których ściany lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu oraz budynków, których ściany są wykonane z drewna. W odniesieniu do tych budynków zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie: a. Wartości budynków oraz mienia w nich zlokalizowanego, b. Zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych, c. Rodzaju prowadzonej w nich działalności. Informację o konstrukcji i zabezpieczeniu budynków Zamawiający zawarł w załączniku nr 12 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości dokonania podziału sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje. 11. Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, namioty (w tym namioty foliowe), czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ : Zamawiający odwołuje wykonawcę do odpowiedzi udzielonej w pytaniu Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia 4

5 zostało zgłoszone mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym lub przedmioty kolekcjonerskie a także dzieła sztuki i eksponaty,, rodzaj mienia, ich wartość, czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało wskazane mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym lub przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki i eksponaty. Zamawiający jednak nie może wykluczyć, że będzie posiadał tego rodzaju mienie w przyszłości. 13. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia odpowiedzialności: 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). 2. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności. 14. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5

6 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności, dokonuje więc zmiany SIWZ w zakresie Załącznika nr 7 - Zadanie 1 część A pkt 1.4.3, w następujący sposób: Było: Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. Jest: Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia: zł 15. Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (powyżej 30 dni) jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia tego mienia z ochrony ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca to zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie: a. Wartości budynków, b. Konstrukcji c. Zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych, Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały wskazane również budynki wyłączone z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni. Dotyczy to łącznie kilkunastu budynków, których łączna suma ubezpieczenia nie przekracza kwoty 6,5mln zł. Budynki wyposażone są w gaśnice. 16. Zakres ubezpieczenia Pkt 2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela w szczególności wyłączenia odpowiedzialności o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ( pytanie dotyczy Mienia od wszystkich ryzyk i elektroniki). W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile w sposób niekorzystny dla Zamawiającego nie zawężają postanowień SIWZ. Akceptowalne wyłączenia zostały określone w SIWZ, w związku z tym inne wyłączenia, jeśli nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie pytań, nie będą mieć zastosowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ochrony ubezpieczenia szkód będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem; skażenie lub zanieczyszczenie środowiska (gleby powietrza, wody); działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze 6

7 wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótko trwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych czujnikach, żarówkach, lampach prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka; przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych -o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia Wyłączenia z ochrony ubezpieczenia szkód : w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody; powstałych podczas transportu (poza transportem w miejscu ubezpieczenia); wyłączenie niniejsze nie dotyczy transportu wartości pieniężnych powstałych w wartościach pieniężnych podczas transportu jeżeli osoby uczestniczące w realizacji transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii Powstałe w wyniku powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników zewnętrznych Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający akceptuje część proponowanych zapisów, jednocześnie odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 130 i następne. Zamawiający dokonuje w związku z powyższym zmiany treści swiz w następujący sposób a) w Załączniku nr 7 - Zadanie 1 część A pkt. 2.1, dodaje: prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez 7

8 Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media (nie dotyczy rozmrożenia) b) oraz Załączniku nr 7 - Zadanie 1 część B pkt 2.1 dodaje: prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi spowodowanego działaniem człowieka przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media 17. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający informuje, iż złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych powyżej będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po powstaniu szkody polegającej na kradzieży zwykłej, zostanie ona bezzwłocznie zgłoszona na Policję. Nie jest intencją Zamawiającego by braki inwentarzowe były traktowane jako szkody powstałe na skutek kradzieży zwykłej. 8

9 18. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 10% min 500zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w zakresie kradzieży zwykłej. 19. PKT Kradzież zwykła. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności do poziomu 5 000zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w zakresie kradzieży zwykłej. 20. Pkt Kradzież z włamaniem i rabunek gotówki (.). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu o braku konieczności stosowania zabezpieczenia W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia sublimitu odpowiedzialności dla szkód w transporcie pieszym (..) w wysokości 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podany limit odpowiedzialności dotyczy wszystkich jednostek objętych wspólnym programem ubezpieczenia. Zamawiający w pytaniu 36 udzielił dodatkowych informacji w kwestii transportu wartości pieniężnych. 21. Pkt zamieszki niepokoje społeczne Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: 1. Ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych. 2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 9

10 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń; 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający informuje, iż minimalny zakres pokrycia został wskazany w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, o ile OWU lub treści klauzul nie stoją w sprzeczności z SIWZ lub nie zawężają jej postanowień. 22. Pkt Zamieszki niepokoje społeczne Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł, Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie 10

11 23. Pkt (przepięcia). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla bezpośredniego i pośredniego uderzenia w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Załączniku 7, Zadanie 1 część A pkt Pkt (zalanie w wyniku stanu technicznego dachu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 Część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu dotyczącego odpowiedzialności szkody powstałe w wyniku działania wilgoci Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w odniesieniu do definicji Dewastacji Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Dewastacja tzw czysta. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy i Zamawiający dopuszcza obniżenia limitu odpowiedzialności do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Dewastacja mienia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza obniżenia limitu odpowiedzialności do wysokości zł (2 000zł graffiti) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 11

12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w Załączniku 7 Zadanie 1 część A pkt Pkt Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia została zgłoszona zieleń czy została ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający informuje, iż szkody w zieleni powinny być objęte ochroną zgodnie postanowieniami SIWZ z limitem odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Załącznika 7 - Zadanie 1 Część A pkt PKT (szkody w sieciach )Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ochroną ubezpieczenia objęte są sieci elektryczne, (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej napowietrzne i kablowe wraz ze stacjami transformatorowo- rozdzielczymi) znajdujące się w odległości nie większej 500m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ : Zamawiający wyjaśnia, że intencją postanowienia SIWZ, Załącznik nr 7, Zadanie 1, część A, pkt jest zapewnienie by zakresem ubezpieczenia objęte były zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne i inne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne, i ich wyposażenie, jeżeli służą zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i są w posiadaniu Ubezpieczonego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 31. Pkt Szyby. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez usunięcie rozszerzenia ochrony na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż nie jest jego intencją objęcie ochroną szkód estetycznych takich jak zadrapanie lub zarysowanie. 32. Pkt Ryzyko rozmrożenia Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach 12

13 przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach: 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł 5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Intencją Zamawiającego jest aby ochrona ubezpieczeniowa obejmowała szkody powstałe w środkach obrotowych wskutek: uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych uszkodzeń lub zakłóceń w działaniu maszyn i urządzeń, o ile szkody te nie zostały spowodowane przez pożar, eksplozję, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego nieprawidłowych spawów, pękania, zawalenia się lub przegrzania kotłów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych lub rurociągów parowych. 33. Pkt Mienie pracownicze. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty odszkodowania wg wartości rzeczywistej Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 13

14 34. Pkt 5 Miejsce ubezpieczenia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza zawężenia ochrony do terytorium RP z zastosowaniem postanowień szczególnych KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi. Ochrona ubezpieczenia nie obejmuje miejsc które od 1997 roku włącznie były objęte ryzykiem powodzi Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 35. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000zł dla szyb i mienia pracowniczego zniesiona Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 36. Prosimy o podanie ilości transportów gotówki w ciągu roku Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przekazuje poniższe informacje: Maksymalna lp Nazwa wartość Częstotliwość jednostki przewożonej przewożenia Zakres terytorialny gotówki 1 Urząd Miasta ,00 zł codziennie Oświęcim 2 GM Nr ,00 zł 3 razy w miesiącu Oświęcim 3 GM Nr ,00 zł 6/m-c Oświęcim 4 GM Nr ,00 zł 4 razy w miesiącu Oświęcim 5 ZS Nr ,00 zł 10 razy w miesiącu Oświęcim 6 ZSiPM ,00 zł Codziennie Oświęcim 7 MOSiR ,00 zł 25 razy w miesiącu Oświęcim 8 ZBM - - Oświęcim 9 SP Nr ,00 zł max 20 x w roku Oświęcim SP Nr ,00 zł 5 razy w miesiącu Oświęcim SP Nr ,00 zł 1x w tyg Oświęcim 14

15 lp Nazwa jednostki Maksymalna wartość przewożonej gotówki Częstotliwość przewożenia Zakres terytorialny SP Nr SP Nr ,00 zł 1 raz w m-cu Oświęcim MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MP Nr MOPS ,00 zł 1 raz dziennie Oświęcim DDP 8 000,00 zł Około 8 razy w miesiącu Oświęcim ŚDS 1 000,00 zł 2xmiesiąc Oświęcim UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 37. PKT Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dla sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat dopuszcza możliwość wprowadzenia postanowień szczególnych wskazanych poniżej zasady odszkodowawcze dla sprzętu o wieku powyżej 5 lat Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 38. Sprzęt przenośny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 15

16 W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty. Zamawiający informuje, iż zakres ochrony dla sprzętu elektronicznego został opisany w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie jest jego intencją by w zakresie Zadania 1, Wykonawca odpowiadał również za szkody objęte ubezpieczeniem Autocasco i OC ppm. 39. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia odpowiedzialności: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 16

17 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie 40. Pkt Zwracamy się z prośbą o informacje czy w odniesieniu do mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w kwocie zł. W związku z tym, Zamawiający dokonuje zmiany treści swiz w zakresie Załącznika 7 Zadanie 1 Część B pkt w następujący sposób: Było: uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, Jest: uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, limit odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka: zł w rocznym okresie ubezpieczenia 41.Pkt tymczasowe składowanie- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. 17

18 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie Jednocześnie informuje, iż działalność Zamawiającego i podległych mu jednostek nie polega na magazynowaniu lub składowaniu. Do tego rodzaju sytuacji może jednak dochodzić np. w trakcie remontów. W przypadku nowo zakupionego sprzętu przed montażem na stanowiskach sprzęty będą składowane w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 42. Pkt Mienie wyłączone z eksploatacji: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu frazą : Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. 43. Pkt elektronika zamontowana na zewnątrz prosimy podanie rodzaju zastosowanych dla tego sprzętu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny znajdujący się na zewnątrz to przede wszystkim monitoring. Sposób i miejsce jego zamontowania uniemożliwiają swobodny dostęp osób trzeci do sprzętu. 44. Pkt (zalanie w wyniku stanu technicznego dachu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 5 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 45. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości:500zł Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 18

19 46. Pkt 4.2 Miejsce ubezpieczenia-sprzęt stacjonarny prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza możliwość zawężenia miejsca ubezpieczenia do miejsc wskazanych w umowie ubezpieczenia i znanych Ubezpieczycielowi. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 47. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 48. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia - szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, jeżeli poszkodowany zażąda całkowitego lub częściowego naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w przypadku gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego dozwolone przez prawo względy słuszności Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż w tym zakresie zgodnie z zapisami SIWZ przewidziany został limit odpowiedzialności Wykonawcy. 49. zakres ubezpieczenia pkt 2,4 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zakresu ubezpieczenia szkody wynikłe z art. 417(2) Kodeksu cywilnego Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednocześnie informuje, iż w tym zakresie zgodnie z zapisami SIWZ przewidziany został limit odpowiedzialności Wykonawcy. 50. Pkt 3 Szczegółowy zakres ubezpieczenia- prosimy o informacje czy w odniesieniu do rozszerzeń zakresu odpowiedzialności/ klauzul dodatkowych zastosowanie będą miały klauzule znajdujące się w OWU Ubezpieczyciela Zamawiający informuje, iż minimalny zakres ochrony został opisany w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych będą mogły mieć zastosowanie OWU i/lub klauzule znajdujące się w OWU 19

20 Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, o ile nie stoją one w sprzeczności do SIWZ, lub w sposób niekorzystny dla Zamawiającego nie zawężają jego postanowień. 51. Pkt 3,5 odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający/ ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia,(.) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty z, zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w gruntach; 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty. 20

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 338/22/11/2012/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 338/22/11/2012/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 29.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 20.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Śląskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA III Dot.: PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ:

PYTANIA III Dot.:  PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ: PYTANIA III Dot.: usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podziałem na: ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych, w tym sprzętu elektronicznego, obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Nowa Wieś Lęborska, dnia 19.02.2015 r. WYKONAWCY Dot. zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 13/2015/M_OC/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 13/2015/M_OC/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż:

w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż: Rzeszów, dnia 03 sierpnia 2015r. znak postępowania : U/TM/2016-2018 Do uczestników przetargu nieograniczonego sektorowego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania wszyscy

Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-18/08 Gryfino, dnia 15 września 2008 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24.03.2014 r.

Kraków, 24.03.2014 r. Kraków, 24.03.2014 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Częstochowa dn. 24.10.2013r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo