Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131, Chów lub hodowla drobiu E 3416,77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131,87 1.5 Chów lub hodowla drobiu E 3416,77"

Transkrypt

1 WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT 1) rok 2) : 2009 półrocze 2) : pierwsze Podmiot korzystający ze środowiska Nazwa: NAZWA Adres: ADRES siedziby REGON: REGON Telefon/fax: KONTAKT TEL. Lp. Rodzaj korzystania ze środowiska Kod tabeli 3) Wysokość opłaty 1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1.1 Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza A 433, Przeładunek benzyn silnikowych B 69, Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane C 537, Silniki spalinowe D 131, Chów lub hodowla drobiu E 3416,77 I Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4) Pobór wód 2.1 Woda podziemna A 3888, Woda powierzchniowa śródlądowa B 1615, Morskie wody wewnętrzne C II Wysokość opłaty za pobór wód ogółem 4) 5404,00 Komentarz [M1]: Suma Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówkę kwoty mniejszą niŝ 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyŝsza się do pełnych złotych 3 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Ścieki o kodzie a 5) A 77, Ścieki o kodzie b 5) A Ścieki o kodzie c 5) A 5069, Ścieki o kodzie d 5) A Ścieki rolniczo wykorzystane A Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych A 3.2 Wody chłodnicze B 2, Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej C 542, Wody zasolone D 3.5 Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niŝ łososiowate lub innych organizmów wodnych E III Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem 4) 5 692,00 4 Składowanie odpadów 4.1 Odpady składowane selektywnie A 2992, Odpady składowane nieselektywnie A IV Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4) 2992,00

2 Suma opłat ogółem 6) ,00 Objaśnienia: 1) Wypełnia się w kaŝdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr ) NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. 3) Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2-5; naleŝy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił. 4) Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówkę kwoty mniejszą niŝ 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyŝsza się do pełnych złotych. 5) Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi: a) ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niŝ ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, b) ścieki komunalne inne niŝ ścieki bytowe wprowadzane urządzeniami słuŝącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, c) ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niŝ wymienione w lit. b, d) ścieki inne niŝ wymienione w lit. a-c. 6) Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł. Komentarz [M2]: Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł. Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości naleŝnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119, Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz i Nr 192, poz i z 2008 r. Nr 209, poz oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 139, poz. 308). DD.MM.RRRR PODPIS PODPIS (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania podmiotu)

3

4 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA * półrocze/rok: 1 półr. / 2009 Nazwa: NAZWA REGON: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: Siedziby podmiotu Telefon/faks: ADRES prowadzonej działalności * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. W tabelach naleŝy podać wielkości wraz z jednostkami miary, w których zostały wyraŝone. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. EMISJA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) MALARNIA/ FARBA nie wymaga pozwolenia 100,0 kg Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 1 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty

5 ksylen 0,37 kg/kg 37, ,29 47, alk.butylowy 0,05 kg/kg 5, ,14 5, octan butylu 0,13 kg/kg 13, ,14 14, octan etylu 0,12 kg/kg 12, ,14 13, ftalandwubuty 0,04 kg/kg 4, ,14 4,56 Wysokość opłaty ogółem 86,49 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) MALARNIA/ ROZPUSZCZALNIK Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : nie wymaga pozwolenia 20,0 kg źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 2 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty ksylen 0,55 kg/kg 11, ,29 14, alk.butylowy 0,1 kg/kg 2, ,14 2, octan butylu 0,15 kg/kg 3, ,14 3,42

6 4 4 octan etylu 0,2 kg/kg 4, ,14 4,56 Wysokość opłaty ogółem 24,45 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) SPAWANIE / DRUT emisja niezorganizowana nie wymaga pozwolenia Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : 100,0kg źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 3 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty dwutl. azotu 0,45 g/kg 0, ,48 0, tlenek węgla 4,5 g/kg 0, ,110 0, pyły pozostałe 5 g/kg 0, ,52 0,26 Wysokość opłaty ogółem 0,33 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

7 Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) SPAWANIE/ ELEKTRODY emisja niezorganizowana nie wymaga pozwolenia 200,0szt Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 4 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty dwutl. azotu 0,31 g/szt 0, ,48 0, tlenek węgla 0,55 g/szt 0, ,110 0, pyły pozostałe 9,3 g/szt 1, ,52 0,97 Wysokość opłaty ogółem 1,01 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) ADRES Lakiernia / zuŝycie farba podkładowa - - Brak 117,2 kg Komentarz [M3]: Brak pozwolenia powoduje opłatę podwyŝszoną Jeśli instalacja nie wymaga pozwolenia wpisujemy pozwolenie nie jest wymagane i w takim przypadku nie liczymy opłaty podwyŝszonej

8 Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) :... Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) Wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty ksylen 4 alkohol butylowy 58 węglowodory alifatyczne do C 12 0,300 kg/kg 0,024 kg/kg 0,024 kg/kg 35,1600 2,8128 2,8128 7,20 1, % 6,36 [1, %] 0,66 [0, %] 253,15 17,90 1,86 Komentarz [M4]: Opłata podwyŝszona za brak pozwolenia (jeśli instalacja wymaga pozwolenia) 500% od 2009r. Wysokość opłaty ogółem 272,91 TABELA A EMISJA Z KOTŁOWNI CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) KOCIOŁ/ węgiel kamienny niskokaloryczny 5,5 MW Cyklon Starosta Poznański Mg Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) :

9 źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 5 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty dwutl. siarki 16 kg/mg*s (0,6) 2880, , , dwutl. azotu 3,2 kg/mg 960, ,49 470, tlenek węgla 10 kg/mg 3000, , , benzo(a)piren 0,0032 kg/mg 0, ,44 335, dwutl.węgla 2130 kg/mg ,0 0, , pyły ze spalania paliw 85% 2 kg/mg*ar /(1-25/100)*R 2160, ,33 712, sadza 0,02 kg/mg*ar 108, ,35 145,80 Wysokość opłaty ogółem 3 578,19 Charakterystyka paliw Lp. Rodzaj paliwa ZuŜycie [Mg lub m 3 ] Wartość opałowa [kj/kg lub kj/m 3 ] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki [% lub mg/m 3 ] węgiel kamienny niskokaloryczny 300 Mg ,6 S - zawartość siarki w paliwie, Ar - zawartość popiołu w paliwie TABELA A EMISJA Z CHOWU LUB HODOWLI ZWIERZĄT

10 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) krowy mleczne nie wymaga pozwolenia 181 szt źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 1 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło: IOŚ. Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, Warszawa 2003 r. Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 13,9 kg/szt 2515, ,35 880, metan 46,5 kg/szt 8416, , , pyły pozostałe 0,444 kg/szt 80, ,47 37,77 Wysokość opłaty ogółem 920,28 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2)

11 8 bydło pozostałe nie wymaga pozwolenia 276 szt źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 2 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło: IOŚ. Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, Warszawa 2003 r. Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 6,25 kg/szt 1725, ,35 603, metan 19,555 kg/szt 5397, , , pyły pozostałe 0,444 kg/szt 122, ,47 57,60 Wysokość opłaty ogółem 662,59 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) Prosięta filtry na wylocie nie wymaga pozwolenia 121 szt Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 3 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ wyniki pomiarów 6), źródło: IPPC- Ministerstwo Środowiska Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty

12 Warszawa amoniak filtry na wylocie 0,03 kg/szt 3, ,35 1, metan 1,95 kg/szt 235, , ,05 Wysokość opłaty ogółem 1,32 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) Tuczniki filtry na wylocie nie wymaga pozwolenia 401 szt Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 4 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło: IPPC- Ministerstwo Środowiska Warszawa 2005 Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 1,05 kg/szt 421, ,35 147, metan 0,45 kg/szt 180, , , podtlenek azotu 0,025 kg/szt 10, ,0713 0,71

13 Wysokość opłaty ogółem 148,12 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) ferma drobiu / kurnik 1 zima SR.II / WOJEWODA WIELKOPOLSKI Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : ,0 h źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 1 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło pozwolenie zintegrowane Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 0,244 kg/h 53, ,35 18, siarkowodór 0,0048 kg/h 1, ,03 1, pyły pozostałe 0,252 kg/h 55, ,47 26,06 Wysokość opłaty ogółem 45,94 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

14 Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) ferma drobiu/ kurnik1 lato E-1 SR.II / WOJEWODA WIELKOPOLSKI Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : ,0 h źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 6 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło pozwolenie zintegrowane Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 0,056 kg/h 52, ,35 18, siarkowodór 0,0008 kg/h 0, ,03 0, pyły pozostałe 0,052 kg/h 48, ,47 22,85 Wysokość opłaty ogółem 41,95 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2)

15 13 ferma drobiu/ kurnik 1 lato E-2 SR.II / WOJEWODA WIELKOPOLSKI Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : ,0 h źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 7 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ 6), 7) wyniki pomiarów źródło pozwolenie zintegrowane Wielkość emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty amoniak 0,11 kg/h 102, ,35 36, siarkowodór 0,0035 kg/h 3, ,03 3, pyły pozostałe 0,15 kg/h 140, ,47 65,92 Wysokość opłaty ogółem 105,29 TABELA A EMISJA Z PRZEŁADUNKU PALIW CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) Przeładunek LPG/ Napełnianie zbiorników podziemnych nie wymaga pozwolenia 103,56 Mg

16 źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 1 Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty w.alif.do C12 22,2 g/mg 2, ,110 0,25 Wysokość opłaty ogółem 0,25 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) Przeładunek LPG/ Napełnianie zbiorników pojazdów Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : nie wymaga pozwolenia 103,56 Mg źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 2 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty w.alif.do C12 60 g/mg 6, ,110 0,68 Wysokość opłaty ogółem 0,68

17 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2) Przeładunek ON/ Napełnianie zbiorników podziemnych Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : nie wymaga pozwolenia 351,208 Mg źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 3 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty w.alif.do C12 1,3 g/mg 0, ,110 0,05 Wysokość opłaty ogółem 0,05 TABELA A CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) nr i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ZuŜycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 2)

18 4 Przeładunek ON/ Napełnianie zbiorników pojazdów Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3) : nie wymaga pozwolenia 351,208 Mg źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4) : 4 Lp. Nazwa i kod substancji 5) Skuteczność/ dyspozycyjność urządzenia ochronnego [%] Wskaźnik emisji/ Wielkość 6), 7) wyniki pomiarów emisji [kg] Jednostkowa stawka opłaty 8) [zł/kg] Wysokość opłaty w.alif.do C12 1,3 g/mg 0, ,110 0,05 Wysokość opłaty ogółem 0,05 Lp. Gmina Suma opłat za wprowadzanie gazów do powietrza w poszczególnych gminach 1 Poznań 151,23 Wysokość opłaty ogółem 151,23 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA * rok: 2009, 1 półr. Nazwa: NAZWA REGON: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: Siedziby podmiotu Telefon/faks: ADRES stacji przeładunku paliw

19 * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. W tabelach naleŝy podać wielkości wraz z jednostkami miary, w których zostały wyraŝone. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. TABELA B EMISJA Z PRZEŁADUNKU BENZYN SILNIKOWYCH (RYCZŁT) PRZEŁADUNEK BENZYN SILNIKOWYCH * Gmina: Lp. Rodzaj operacji technicznej Ilość przeładowanej benzyny [Mg] Skuteczność redukcji emisji [%] Jednostkowa stawka opłaty [zł/mg] Wysokość opłaty Napełnianie zbiorn. podziemnych 373,615 98,00 2,90 21,68 2 Napełnianie zbiorn. pojazdów 373,615 95,00 3,23 60,35 Wysokość opłaty ogółem 82,03 * Niniejszą tabelę wypełnia się oddzielnie dla kaŝdej gminy. W tabeli wypełnia się tylko te pozycje, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska EMISJA Z KOTŁOWNI (RYCZAŁT) TABELA C WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z KOTŁÓW O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ DO 5 MW OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM, KOKSEM, DREWNEM, OLEJEM LUB PALIWEM GAZOWYM, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA ALBO POZWOLENIE ZINTEGROWANE * Lp. Rodzaje kotłów Liczba kotłów ZuŜycie paliwa [Mg lub m 3 ] I Kotły opalane węglem kamiennym Gmina: Jednostkowa stawka opłaty [zł/mg lub zł/10 6 m 3 ] Wysokość opłaty

20 1 Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym nominalna moc cieplna 3 MW nominalna moc cieplna > 3 MW i 5 MW 2 Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej 5 MW 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, o nominalnej mocy cieplnej 5 MW 4 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, o nominalnej mocy cieplnej 5 MW 5 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej 5 MW II Kotły o nominalnej mocy cieplnej 5 MW opalane koksem ,58 511,60 1 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym 2 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego III Kotły o nominalnej mocy cieplnej 5 MW opalane drewnem IV Kotły o nominalnej mocy cieplnej 5 MW opalane olejem 1 Olej lekki (zawartość siarki nie większa niŝ 0,5%) 2 Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niŝ 1%) 3 Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) 4 Olej napędowy V Kotły opalane paliwem gazowym 1 Gaz ziemny wysokometanowy 2 Gaz ziemny zaazotowany 3 Gaz płynny propan-butan nominalna moc cieplna 1,4 MW m ,48 zł/ 10 6 m 3 25,63 nominalna moc cieplna > 1,4 MW i 5 MW nominalna moc cieplna 1,4 MW nominalna moc cieplna > 1,4 MW i 5 MW nominalna moc cieplna 5 MW Komentarz [M5]: Stawka za milion m m 3 x 1 114,48 : =25,63

21 Wysokość opłaty ogółem 25,63 Lp. Gmina Suma opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów w poszczególnych gminach 1 POZNAŃ Wysokość opłaty ogółem 537,23 EMISJA ZE SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH (RYCZAŁT) Komentarz [M6]: Sumę wpisujemy w wierszu 1.3 w zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska (Załącznik nr 1) TABELA D WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH * Lp. Rodzaj silnika spalinowego Rodzaj paliwa ZuŜycie paliwa 9) [Mg] Jednostkowa stawka opłaty [zł/mg] Wysokość opłaty Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1** Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2** 4 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z benzyna silnikowa 10) 1, ,56,121,90 gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan Komentarz [M7]: 1 Mg = 1 tona = kg 1 litr benzyny silnikowej BS = 0,755 kg 1 litr gazu płynnego propanbutan LPG = 0,5 kg 1 m 3 spręŝonego gazu ziemnego CNG = 0,74 kg 1 litr oleju napędowego ON = 0,84 kg 1 litr biodiesla BD = 0,84 kg Np litrów benzyny x 0,755 = 1 917,91 kg : 1000 = 1,9179 Mg Komentarz [M8]: Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych zawiera Załącznik 1 Tabela D rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Komentarz [M9]: 1,9179 Mg x 63,56 zł/mg = (121, zaokrąglamy) = 121,90 zł

22 dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3** spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel

23 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4** Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5** Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1** Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2** benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel

24 10 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3** benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4** Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5** benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel Silniki w pojazdach samochodowych benzyna silnikowa 10) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia olej napędowy r. biodiesel

25 Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej olej napędowy 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. biodiesel Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1** Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2** Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3** Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4** Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5** spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy biodiesel spręŝony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) w tym biometan spręŝony gaz ziemny (silniki przebudowane) w tym biometan olej napędowy

26 biodiesel Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy olej napędowy do dnia r. biodiesel Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem olej napędowy potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I*** biodiesel Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy olej napędowy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II*** biodiesel Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA*** Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I*** Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II*** olej napędowy biodiesel 0,84 11,87 9,97 benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach z olej napędowy dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA*** biodiesel 28 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. 29 olej napędowy biodiesel Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z olej napędowy dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA*** biodiesel 30 Silniki w jednostkach pływających Ŝeglugi śródlądowej olej napędowy wyprodukowanych do 2007 r. biodiesel

27 31 olej napędowy Silniki w jednostkach pływających Ŝeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA*** biodiesel 32 Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach benzyna silnikowa 10) gaz płynny propan-butan olej napędowy biodiesel Wysokość opłaty ogółem 131,87 EMISJA Z CHOWU LUB HODOWLI DROBIU (RYCZAŁT) Komentarz [M10]: Sumę wpisujemy w wierszu 1.4 w zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska (Załącznik nr 1) Tabela E WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z CHOWU LUB HODOWLI DROBIU* Lp. Adres Ferma chowu lub hodowli drobiu Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza / zintegrowane Nr i data wydania oraz organ, który wydał Termin obowiązywania Ferma drobiu w Klinach DSR.VI /11 z 12 grudnia 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego do Ferma chowu lub hodowli drobiu 11) :.. Lp. System chowu lub hodowli drobiu Liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie Faktyczny czas utrzymywania drobiu wyraŝony jako procentowa część roku Jednostkowa stawka Opłaty 8) [zł/100 stanowisk i rok] Wysokość opłaty

28 produkcyjnym [%] I Stada reprodukcyjne 1 System bezklatkowy, ściółkowy 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów kury nieśne kury mięsne kury nieśne kury mięsne II Kury nieśne 1 System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody zbiornik nienapowietrzany zbiornik napowietrzany 2 System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów 4 System bezklatkowy, ściółkowy 5 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów III Brojlery kurze 1 System bezklatkowy, ściółkowy ,73 21,58 6, ,97 Komentarz [M12]: Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod pozycją: Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki ), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych. 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów IV Kurczęta (odchowanie) Komentarz [M11]: Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu 1 System bezklatkowy, ściółkowy 2 System bezklatkowy, ściółkowy,

29 z mechanicznym podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów V VI VII Indyki System bezklatkowy, ściółkowy Perlice System bezklatkowy, ściółkowy Gęsi, kaczki System bezklatkowy, ściółkowy ,85 28,14 5, ,80 Wysokość opłaty ogółem 3 416,77 Lp. * W niniejszej tabeli wypełnia się tylko te pozycje, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. Gmina Suma opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w poszczególnych gminach [zł 1 gm. Czerwonak 3416,77 Wysokość opłaty ogółem 3 416,77 Komentarz [M13]: O = q x k x t x 10 4, w którym: O oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu, q oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli E, k oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym, t oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyraŝony jako procentowa część roku, 10 4 oznacza mnoŝnik uwzględniający to, Ŝe jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyraŝony jest jako procentowa część roku. Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości naleŝnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).... (data)... (podpis osoby wypełniającej)... (podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania podmiotu)

30 Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WODY PODZIEMNEJ POBÓR WÓD * rok **: 2009 półrocze **: I PÓŁROCZE Podmiot korzystający ze środowiska Lp Adres Gmina Powiat RZGW Nazwa: NZAWA PODMIOTU REGON: Adres: ADRES SIEDZIBY Telefon/fax: Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska. 1 MIEJSCE POBORU WODY * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. Tabele wypełnia się oddzielnie dla kaŝdego ujęcia wody. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. n

31 TABELA A POBÓR WODY PODZIEMNEJ Ujęcie wody Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane adres nazwa ujęcia numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ADRES UJĘCIA POBÓR WODY PODZIEMNEJ BRAK POZWOLENIA Ilość pobranej wody podziemnej [m 3 ] Pobór wody ogółem Pobór wody inny 1) Woda sprzedana z ogólnego poboru Woda zakupiona Woda, której zuŝycie spowodowało powstanie ścieków 2) ,00 Pobór wody na cele według kodów kod 3) ilość Współczynnik róŝnicujący 4) Jednostkowa stawka opłaty 5), 6) Stawka opłaty Wysokość opłaty a , b c OPŁATA BEZ ZWYśKI Wysokość opłaty ogółem 3 888,00

32 Jakość pobranej wody podziemnej BZT 5 ChZT Cr Zawiesina ogólna Wskaźniki Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm 3 ] Ilość substancji w pobranej wodzie, której zuŝycie spowodowało powstanie ścieków 2) Suma jonów chlorków i siarczanów Inne substancje: Fenole lotne Metale cięŝkie w tym: arsen chrom cynk kadm miedź nikiel ołów rtęć srebro wanad Pozostałe 7) [kg]

33 Lp. Gmina 1 Suma opłat za pobór wody podziemnej w poszczególnych gminach n Wysokość opłaty ogółem Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości naleŝnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upowaŝnionej do

34 Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp Adres Gmina Powiat RZGW Nazwa: NAZWA PODMIOTU REGON: Adres: ADRES SIEDZIBY Telefon/fax: Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska. 1 ADRES POBORU WODY * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. Tabele wypełnia się oddzielnie dla kaŝdego ujęcia wody. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. n

35 TABELA B POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ ŚRÓDLĄDOWEJ adres Ujęcie wody nazwa ujęcia Pobór wody (płynąca, stojąca) Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ADRES UJĘCIA WODY POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ PŁYNĄCA BRAK POZWOLENIA Ilość pobranej wody powierzchniowej śródlądowej [m 3 ] Pobór wody ogółem Pobór wody inny 1) Woda sprzedana z ogólnego poboru Woda zakupiona Woda, której zuŝycie spowodowało powstanie ścieków 2) Pobór wody na cele według kodów Współczynnik Współczynnik Jednostkowa stawka kod 8) ilość róŝnicujący 9) róŝnicujący (RZGW) 10) Stawka opłaty 6), 11) Wysokość opłaty opłaty a ,60 1,1 0, ,28 OPŁATA BEZ ZWYśKI b

36 Wysokość opłaty ogółem 1 615,68 Jakość pobranej wody powierzchniowej śródlądowej BZT 5 ChZT Cr Zawiesina ogólna Wskaźniki Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm 3 ] Ilość substancji w pobranej wodzie, której zuŝycie spowodowało powstanie ścieków 2) Suma jonów chlorków i siarczanów Inne substancje: Fenole lotne Metale cięŝkie w tym: arsen chrom cynk kadm miedź nikiel ołów rtęć srebro wanad Pozostałe 7) [kg]

37 Lp. Gmina 1 Suma opłat za pobór wody powierzchniowej śródlądowej w poszczególnych gminach n Wysokość opłaty ogółem Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości naleŝnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upowaŝnionej do

38 Załącznik nr 4 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Nazwa: NAZWA PODMIOTU REGON: Adres: ADRES SIEDZIBY Telefon/fax: Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW ADRES MIEJSCA WPROWADZANI A ŚCIEKÓW * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy.

39 TABELA A WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI Lp. adres Odbiornik ścieków nazwa odbiornika WPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Rodzaj odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego) Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania Adres miejsca wprowadzania ścieków n Np. wylot 1 działka nr 252 ziemia Np. Marszałek Województwa Wlkp. DSR-x.y.z.2001 z dnia Ilość i jakość wprowadzanych ścieków 1) Wprowadza ne ścieki kod 2) ilość [m 3 ] Wskaźniki Zawartoś ć [mg/dm 3 ] Ilość substan cji brutto 3) [kg] Ilość substancji w pobranej wodzie 4) [kg] Ilość substanc ji netto 5) [kg] Jednostkow a stawka opłaty Współczynn ik róŝnicujący 6) Stawka opłaty 7), 8), 9) Wysokość opłaty za poszczególn e substancje A 9000,0 BZT 5 8,0 72,00 0,00 72,00 3,54 0,3 1,062 ChZT Cr 15,0 135,00 0,00 135,00 1,41 0,4 0,564

40 Zawiesina ogólna 20,0 180,00 0,00 180,00 0,43 0,43 77,40 Suma jonów chlorków i siarczanów Inne substancje: Fenole lotne Metale cięŝkie w tym: arsen chrom cynk kadm miedź nikiel ołów rtęć srebro wanad Pozostałe 10) Wysokość opłaty ogółem 11) 77,40

41 TABELA A WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI Lp. adres Odbiornik ścieków nazwa odbiornika WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Rodzaj odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego) Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania Adres miejsca wprowadzania ścieków n Np. wylot 2 Jezioro Strzeszyńskie JEZIORO Np. Marszałek Województwa Wlkp. DSR-x.y.z.2007 z dnia Ilość i jakość wprowadzanych ścieków 1) Wprowadza ne ścieki kod 2) ilość [m 3 ] Wskaźniki Zawartoś ć [mg/dm 3 ] Ilość substan cji brutto 3) [kg] Ilość substancji w pobranej wodzie 4) [kg] Ilość substanc ji netto 5) [kg] Jednostkow a stawka opłaty Współczynn ik róŝnicujący 6) Stawka opłaty 7), 8), 9) Wysokość opłaty za poszczególn e substancje C 3700,0 BZT ,40 0,00 118,40 3,54 1,0 7,08 838,27 ChZT Cr 67,0 247,90 0,00 247,90 1,41 1,0 2,82 Zawiesina ogólna 15,0 55,50 0,00 55,50 0,43 0,86

42 Suma jonów chlorków i siarczanów Inne substancje: 23,0 85,10 0,00 85,10 0,041 0,082 Fenole lotne 7,5 27,75 0,00 27,75 37,72 75, ,46 Metale cięŝkie w tym: arsen chrom cynk kadm 2,8 10,36 0,00 10,36 103,16 206, ,48 miedź 2,0 7,4 0,00 7,40 103,16 206, ,77 nikiel ołów rtęć 0,8 2,96 0,00 2,96 103,16 206,32 610,71 srebro wanad Pozostałe 10) Wysokość opłaty ogółem 11) 5069,21

43 Lp. Gmina 1 Suma opłat za wprowadzanie ścieków w poszczególnych gminach n Wysokość opłaty ogółem 5 146, (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upowaŝnionej do WPROWADZANIE WÓD CHŁODNICZYCH Załącznik nr 4 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI * rok **: 2009 półrocze **: pierwsze Podmiot korzystający ze środowiska Adres Gmina Powiat RZGW Nazwa: NAZWA PODMIOTU REGON: Adres: ADRES SIEDZIBY Telefon/fax: Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska Lp. ADRES MIEJSCA WPROWADZANIA ŚCIEKÓW WÓD CHŁODNICZYCH * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy.

44 TABELA B WPROWADZANIE WÓD CHŁODNICZYCH Lp Odbiornik ścieków. adres nazwa odbiornika Rodzaj odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia, morskie wody wewnętrzne, wody morza terytorialnego) Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane numer i data wydania oraz organ, który wydał termin obowiązywania ADRES MIEJSCA WPROWADZA NIA ŚCIEKÓW - WÓD CHŁODNICZYC H n Lp. Wody chłodnicze RZEKA WARTA RZEKA ŚR.xyz Temperatura odbiornika [ o C] Starosta.. Jednostkowa stawka opłaty 8), 9) zakres temperatury wód chłodniczych Wysokość opłaty ilość [1000 m 3 temperatura t > 26 o C i t > 32 o C i ] [ o C] 32 o C 35 o t > 35 o C C ,8 29 niŝsza niŝ wód chłodniczych 0,56 2,13

45 n Wysokość opłaty ogółem 2,13 Lp. Gmina Suma opłat za wprowadzanie wód chłodniczych w poszczególnych gminach 1 XYZ ,00 n Wysokość opłaty ogółem 2,13 Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości naleŝnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upowaŝnionej do

46 WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH Załącznik nr 4 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI * rok **: 2009 półrocze **: I PÓŁROCZE Podmiot korzystający ze środowiska Adres Gmina Powiat RZGW Nazwa: NAZWA PODMIOTU REGON: Adres: ADRES SIEDZIBY Telefon/fax: Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska Lp. MIEJSCE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH * W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. ** NaleŜy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza naleŝy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. TABELA C WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH POCHODZĄCYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWAŁEJ NAWIERZCHNI UJĘTYCH W OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE SYSTEMY KANALIZACYJNE, Z WYJĄTKIEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Lp. Odbiornik ścieków Rodzaj odbiornika Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Dziennik Ustaw 2 Poz. 2527 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2527) Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 252 z 2005 r. poz. 2128) W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŝnych opłat i sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska Załącznik nr 4 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Rodzaj odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia) Nr i data decyzji Termin obowiązywania 1 2 3 4 5 6

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Rodzaj odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia) Nr i data decyzji Termin obowiązywania 1 2 3 4 5 6 Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie i składzie wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi oraz o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzone są ujęte w systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875

Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875 Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 Na podstawie art. 291

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) M.P.07.68.754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2)

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................. 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Strona 1 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: podkarpackie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: podkarpackie Rok: 2012 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * Nazwa: REGON: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY 1 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze środowiska jest ustawa

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych

Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych POBÓR WÓD* Półrocze. /rok: Nazwa: REGON: Podmiot korzystający ze środowiska

Bardziej szczegółowo

sprawozdania i opłaty

sprawozdania i opłaty sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych ZADZWOŃ! DARMOFON 800 305 002 Tczew Szczecin Olsztyn Toruń Białystok Zielona

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat POBÓR

Bardziej szczegółowo

z usług wodnych * W niniejszym oświadczeniu wypełnia się tylko te tabele (A, B lub C), które dotyczą danego podmiotu korzystającego z usług wodnych.

z usług wodnych * W niniejszym oświadczeniu wypełnia się tylko te tabele (A, B lub C), które dotyczą danego podmiotu korzystającego z usług wodnych. OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZMIENNEJ ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI (art. 552 ust. 2h i 2i ustawy Prawo wodne)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska Wydział Opłat Środowiskowych Departament Środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Monika Wójcik Kraków, 4 marca 2016 r. 1/62 PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Do podstawowych aktów prawnych, na podstawie których podmioty korzystające ze środowiska zostały zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.) Dz.U.00.120.1288 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy)

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy) F-WOŚ/PG1.8/3 Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi Podstawa prawna: Art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43 Dziennik Ustaw Nr 110-6586- Poz. 1261 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1261) Załącznik nr 1 RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Jednostka. L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń Dopuszczalny wzrost wartości stężeń o: BZT5 3 mg O2 /dm3 CHZT 7 mg O2 /dm3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3

Jednostka. L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń Dopuszczalny wzrost wartości stężeń o: BZT5 3 mg O2 /dm3 CHZT 7 mg O2 /dm3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3 Instrukcja postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za usługi wodne na potrzeby chowu i hodowli ryb, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DZ. U. Poz. 1566 i 2180) I. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MASA poszczególnych zanieczyszczeń powstających w czasie 1 godziny w 1 obiekcie wyniesie:

MASA poszczególnych zanieczyszczeń powstających w czasie 1 godziny w 1 obiekcie wyniesie: CZĘŚĆ OBLICZENIOWA MODUŁ 1 (zawsze jeden moduł składa się z dwóch hal) obliczenia dla jednej hali Maksymalna moŝliwa masa hodowli w jednej hali - wybrana z całego roku matki 500 szt 4,1 kg = 2050 młode

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ROK Wyszczególnienie. miary gospodarstwa domowe. cena za 1m 3 dostarczonej wody, dostarczonej wody,

TARYFA NA ROK Wyszczególnienie. miary gospodarstwa domowe. cena za 1m 3 dostarczonej wody, dostarczonej wody, TARYFA NA ROK 2015 Cena za dostarczoną wodę. Lp. Grupa 1 Taryfowa grupa odbiorców Cena / stawka netto Cena z 8% VAT miary 1 2 3 4 5 6 - gospodarstwa domowe dostarczonej wody, 4,69 5,07 zł / m 3 Grupa 2

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA BROSZURA INFORMACYJNA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Szanowni Państwo, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych ul. Równa 19/21 80-067 Gdańsk tel. 58 32 68 659, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie cen i stawek opłat w Gminie Kobylnica. Zaopatrzenie w wodę Wysokość cen i stawek opłat

Zestawienie cen i stawek opłat w Gminie Kobylnica. Zaopatrzenie w wodę Wysokość cen i stawek opłat Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kobylnica w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 10 czerwca 2021 roku Lp. taryfowa grupa usług okres

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach rybackich

Obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach rybackich Obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach rybackich Szkolenie Dobre praktyki weterynaryjne oraz higieniczne i produkcyjne a także obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach rybackich 18 luty 2013 Jaworze

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 3. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2003 13 4. MIELEC - DANE ZA ROK 2001 19 5. MIELEC

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ROK Wyszczególnienie. miary gospodarstwa domowe. cena za 1m 3 dostarczonej wody. dostarczonej wody

TARYFA NA ROK Wyszczególnienie. miary gospodarstwa domowe. cena za 1m 3 dostarczonej wody. dostarczonej wody TARYFA NA ROK 2016 Cena za dostarczoną wodę. Lp. Grupa 1 Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka netto Cena z 8% VAT miary 1 2 3 4 5 6 - gospodarstwa domowe dostarczonej wody 4,69 5,07

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Ceny za wodę i ścieki bez zmian

Ceny za wodę i ścieki bez zmian Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Ocena stanu środowiska Oznaczenie kwalifikacji: R.07 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2971 Poz. 294 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierajàcego informacje o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:dz.u.z 2008.25.150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:dz.u.z 2008.25.150) OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 196 POZ. 1217 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Legnica

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Legnica Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Legnica na okres od dnia 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 DOW-S-IV.7222.27.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3136/12/2015 DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie... 31. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie... 31. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska Spis treści Wprowadzenie... 2 Opłaty za korzystanie ze środowiska... 3 Opłata produktowa... 16 Baterie i Akumulatory... 24 Opłata za substancje kontrolowane... 30 Udostępnianie informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 151 8187 Poz. 947 947 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierajàcego informacje o zakresie korzystania ze Êrodowiska

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108

PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108 Załącznik 3. W niniejszej analizie uwzględniono realizację kotła na ekogroszek o nom. mocy cieplnej na poziomie do 540 kw. Dostępne materiały katalogowe różnych producentów wskazują na maksymalne zużycie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Szanowni Państwo, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 980/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 980/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 980/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska... 3. Opłata produktowa... 16. Baterie i Akumulatory... 25

Spis treści. Wprowadzenie... 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska... 3. Opłata produktowa... 16. Baterie i Akumulatory... 25 Spis treści Wprowadzenie... 2 Opłaty za korzystanie ze środowiska... 3 Opłata produktowa... 16 Baterie i Akumulatory... 25 Opłata za substancje kontrolowane... 31 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Główne nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków przedsiębiorców. mgr inż. Grzegorz Walętrzak Specjalista ds. gospodarki odpadami M&M Consulting

Główne nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków przedsiębiorców. mgr inż. Grzegorz Walętrzak Specjalista ds. gospodarki odpadami M&M Consulting Główne nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków przedsiębiorców mgr inż. Grzegorz Walętrzak Specjalista ds. gospodarki odpadami M&M Consulting Agenda 1. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 i zbiorowego ścieków na rok 2018 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 146/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 13 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 146/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 13 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 146/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoêci stawek op at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2010

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoêci stawek op at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2010 Monitor Polski Nr 57 2980 Poz. 780 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm. 2) ) og asza si : 1) górne jednostkowe

Bardziej szczegółowo