Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Rozwoju Rynku Finansowego"

Transkrypt

1 Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny

2 Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego 3. Grupy i Zespoły Robocze 3.1 Grupy i zespoły robocze, które zakończyły prace 3.2 Aktualne prace grup i zespołów roboczych 4. Główne cele spotkania Rady w dniu 7 lutego 2008 r. 4.1 Posiedzenia RRRF 4.2 Problemy rynku finansowego - potencjalne obszary prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego 4.3 Problemy do dyskusji o charakterze systemowym 5. Proponowane obszary prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego w 2008 r. 2

3 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego W dniu 29 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Rozwoju Rynku Finansowego zarosił do prac w ramach Rady Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przekonaniu Przewodniczącego, udział Prezesa UOKiK przyczyni się do wymiany poglądów w szerszym gronie na temat kształtowania rozwiązań konsumenckich w zakresie rynku finansowego. Stały udział Prezesa UOKiK jest również uzasadniony wagą jaką Unia Europejska przywiązuje do problematyki konsumenta, w tym również konsumenta usług finansowych. Aktualnie w skład Rady, oprócz Ministra Finansów i jego przedstawiciela jako Sekretarza Rady, wchodzą: 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, 2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 3. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 4. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., 5. Prezes Zarządu MTS-CeTO S.A., 6. Prezes Związku Banków Polskich, 7. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, 8. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 9. Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 10. Przewodniczący Prezydium Rady Banków Depozytariuszy, 11. Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, 12. Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, 13. Prezes Izby Domów Maklerskich, 14. Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 15. Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 16. Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 17. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, 18. Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 19. Prezes Związku Maklerów i Doradców, 20. Prezes Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, 21. Przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorców Finansowych, 22. Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, 23. Prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, 24. Prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, 25. Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 26. Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu, oraz powołani na prawach Członka: 1. Dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2. Prezes Biura Informacji Kredytowej, 3. Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, 4. Prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 5. Rzecznik Ubezpieczonych, 6. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, 7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3

4 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego Rok 2007 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania RRRF. Formuła RRRF od początku zakładała działanie na dwóch poziomach: 1. spotkania RRRF ustalających kierunki działań Rady oraz 2. operacyjną pracę na poziomie grup i zespołów roboczych. Spotkania RRRF odbywają się raz w kwartale, natomiast grupy robocze powinny spotykać się w miarę potrzeb w celu opracowania konkretnego zagadnienia. Pierwszy rok działania pozwala na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1. praca w grupach roboczych cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska instytucji finansowych wszystkie zainteresowane instytucje uczestniczą w spotkaniach grup, 2. w spotkaniach partycypują również przedstawiciele resortów innych niż MF w miarę możliwości przedstawiają nieformalne stanowisko właściwego resortu, 3. z prac grup sporządzane są raporty, zawierające zarówno krótkie podsumowania spotkań, propozycje dalszych działań, jak i wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy członkami grupy, 4. członkowie grup traktowani są jako eksperci, poglądy przez nich wyrażane niekoniecznie muszą pokrywać się z poglądami instytucji, które ich zgłosiły, 5. najczęstszym efektem pracy grup jest propozycja legislacyjna, która zostaje zamieszczona w akcie prawnym, podlegającym procedurze legislacyjnej, 6. zakres zgłoszonych na forum RRRF zagadnień jest dużo szerszy, niż wydolność zasobów Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Jednocześnie przez Departament FN może być obsługiwane ok. 6-8 grup roboczych (po 2 zagadnienia w każdym z pionów: rynek kapitałowy, sektor bankowy sektor ubezpieczeń), co wynika częściowo z ilości wydziałów w Departamencie. Dodatkowo, niektóre piony mogą być czasowo wyłączone ze względu na nasilenie np. bieżących prac legislacyjnych (tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku rynku kapitałowego). 7. w ramach RRRF nie zadziałał system informacyjny, Istota systemu miała polegać na przesyłaniu uczestnikom RRRF posegregowanych tematycznie informacji o tematach, które aktualnie są dyskutowane na forum UE. Podjęte próby rozsyłania nie dawały oczekiwanych skutków w postaci odzewu ze strony instytucji finansowych. W efekcie Departament FN kierował zapytania indywidualnie do potencjalnie zainteresowanych instytucji. Problem może wiązać się również z faktem, że najbardziej aktualne zagadnienia, omawiane na forum komitetów UE nie są przeznaczone do szerokiej dystrybucji, najczęściej też termin przeznaczony na konsultacje jest b. krótki. 8. formuła RRRF ułatwiła prace nad projektami aktów wykonawczych do ustaw kapitałowych w czasie, gdy nie było możliwe rozpoczęcie formalnej procedury legislacyjnej ze względu na brak przepisów ustawowych. Zespoły robocze zakończyły już prace, co umożliwi niebawem rozpoczęcie procedury legislacyjnej, której podstawą będą wstępnie przedyskutowane projekty rozporządzeń (najprawdopodobniej będzie to okres pomiędzy drugim i trzecim czytaniem ustaw w Sejmie). 4

5 Wnioski propozycje usprawnienia prac RRRF: 1. prace grup RRRF powinny być nieco bardziej regularne, co pozwoli zdyscyplinować uczestników prac w grupach zarówno przedstawicieli instytucji finansowych, jak i pracowników departamentu FN, organizujących spotkania, Proponuje się przyjąć założenie, że od chwili powołania grupy spotkania będą odbywały się co do zasady w interwałach 2 lub 3-tygodniowych, o ile grupa na spotkaniu organizacyjnym nie przyjmie innego trybu prac lub odmiennej decyzji w tym zakresie nie podejmie Sekretarz RRRF (Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za pion ministra właściwego ds. instytucji finansowych). 2. należy rozważyć uruchomienie systemu informacyjnego, Do czasu wypracowania skutecznego systemu informacyjnego zasadnicze informacje o rozstrzygnięciach na forum UE będą rozsyłane do uczestników RRRF. 3. za prowadzenie (oraz tempo) prac w poszczególnych grupach odpowiedzialny będzie Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu FN. W szczególnych przypadkach pracami grup będzie kierował Podsekretarz Stanu nadzorujący pion ministra właściwego ds. instytucji finansowych. 5

6 3. Grupy i Zespoły Robocze Formuła pracy Rady zakłada wypracowanie rozwiązań przez profesjonalistów w ramach grup i zespołów roboczych opracowujących zagadnienia istotne dla likwidacji barier rozwoju rynku finansowego w Polsce. Dotychczas powołano osiem grup roboczych (dwie z nich zakończyły prace): - ds. memorandum informacyjnego Grupa zakończyła prace, - ds. pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży - Grupa zakończyła prace, - ds. rachunków zbiorczych (omnibus accounts), - ds. nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Solvency II), - ds. przeglądu regulacji prawa bankowego, - ds. kredytu hipotecznego, - ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych, - ds. usług płatniczych oraz następujące zespoły robocze: - ds. podatku VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeń komunikacyjnych (w ramach Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych) Zespół zakończył prace, - ds. adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych - Zespół zakończył prace, - ds. trybu i warunków działania firm inwestycyjnych i banków powierniczych - Zespół zakończył prace, - ds. przeglądu aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych, - ds. transpozycji dyrektywy o reasekuracji - Zespół zakończył prace. 3.1 Grupy i zespoły robocze, które zakończyły prace Grupa Robocza do spraw memorandum informacyjnego Grupa Robocza powołana w dniu 23 listopada 2006 r. Zadaniem Grupy Roboczej było dokonanie analizy możliwości nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z przebiegu prac Grupy sporządzone zostało sprawozdanie. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 7 sierpnia 2007 r Grupa Robocza do spraw pożyczania papierów wartościowych Grupa Robocza powołana w dniu 1 grudnia 2006 r. Zadaniem Grupy Roboczej było opracowanie koncepcji zmian przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, w celu stworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających rozwój mechanizmów krótkiej sprzedaży na rynku regulowanym oraz transakcji pożyczek papierów wartościowych. Z przebiegu prac Grupy sporządzone zostało sprawozdanie. 6

7 Wypracowane w ramach Grupy propozycje rozwiązań regulujących zagadnienia związane z pożyczaniem papierów wartościowych oraz transakcjami krótkiej sprzedaży zostały wprowadzone do projektów ustaw nowelizujących ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę o funduszach inwestycyjnych, przyjętych w dniu 20 marca 2007 r. przez Radę Ministrów i przekazanych do prac parlamentarnych Zespół Roboczy do sprawy podatku VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeń komunikacyjnych Cel - zintensyfikowanie prac merytorycznych i wstępne uzgodnienie propozycji rozwiązań prawnych w kwestii dotyczącej uwzględniania VAT przy wypłacie odszkodowań wypłacanych z umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, w zw. z projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1547 z autopoprawką), będącym przedmiotem prac poprzedniego Sejmu Zespół zakończył prace we wrześniu 2007r. sformułowaniem poprawki do ww. projektu. Poprawka wskutek dyskontynuacji prac Sejmu nie uzyskała dalszego biegu legislacyjnego. Zespół zaproponował m.in. zmiany w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym, uwzględnianie w wysokości odszkodowania utraty wartości handlowej pojazdu mechanicznego, przyjęcie metody kosztorysowej w sytuacji powzięcia decyzji o nienaprawianiu pojazdu oraz wprowadzenie przepisu o niezależnym rzeczoznawcy samochodowym, który byłby krokiem w kierunku zobiektywizowania wyceny wartości szkody wzorem rozwiązań przyjętych w wielu innych państwach UE. Ponadto zgodnie z rekomendacją Zespołu w zakresie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908), wystosowano stosowne postulaty do Ministra Transportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ponadto także do Ministra Środowiska o wprowadzenie odpowiednich regulacji w ustawach dotyczących odpadów i recyklingu pojazdów Zespół Roboczy do spraw adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych Zespół Roboczy do spraw adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych powołany 27 marca 2007 r. Zadaniem Zespołu jest wstępne uzgodnienie propozycji rozwiązań prawnych transponujących zapisy Dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych w projektach aktów wykonawczych, które zostaną wydane zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Rady Banków Depozytariuszy, Izby Domów Maklerskich oraz Ministerstwa Finansów. Aktualnie Zespół kończy prace nad projektami dziewięciu rozporządzeń dotyczących przedmiotowej problematyki. Brak rozbieżności o charakterze systemowym powoduje, że pozostałe wątpliwości w odniesieniu do zapisów zostaną rozstrzygnięte w ramach procedury legislacyjnej Zespół Roboczy do spraw trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Zespół zakończył prace) Zespół Roboczy do spraw trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych został powołany 27 marca 2007 r. Zadaniem Zespołu było wstępne uzgodnienie propozycji rozwiązań legislacyjnych wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 7

8 93/22/EWG oraz dyrektywy 2006/73/WE wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. W ramach Zespołu przygotowano projekty trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w sprawie: 1. trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych; 2. szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez firmę inwestycyjną, warunków prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank powierniczy oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału, które zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych; 3. warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu. Teksty jednolite tych projektów, uwzględniające uwagi zgłoszone w trakcie prac Zespołu, zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Instytucje Finansowe/ Rada Rozwoju Rynku Finansowego. Z prac zespołu zostało przygotowane sprawozdanie Zespół Roboczy do spraw transpozycji dyrektywy o reasekuracji Zespół Roboczy do sprawy transpozycji dyrektywy o reasekuracji został powołany w dniu 18 lipca 2007 r. Zadaniem Zespołu jest wstępne uzgodnienie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących działalności reasekuracyjnej, które stanowić będą implementacje postanowień przepisów Dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE. W ramach Zespołu konsultacjom poddano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o działalności reasekuracyjnej. Projekt został przekazany do uzgodnień wewnątrzresortowych. 3.2 Aktualne prace Grup i zespołów Roboczych Grupa Robocza do spraw kont zbiorczych papierów wartościowych (omnibus accounts) Grupa powołana w dniu 21 grudnia 2006 r. w celu wypracowania rozwiązań mających na celu wprowadzenie do polskiego sytemu prawnego zbiorczych kont papierów wartościowych, które funkcjonują m.in. w wielu państwach Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczący w pracach Grupy przedstawiciele Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Rady Banków Depozytariuszy podkreślają iż wprowadzenie tej instytucji przyczyni się do realizacji celu jakim jest uczynienie Warszawy regionalnym centrum finansowym. Prace Grupy koncentrują się na trzech aspektach wprowadzenia kont zbiorczych, tj. zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, analizie i zmianie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz kwestiach podatkowych. 8

9 Przeszkodą w zakończeniu prac grupy są wątpliwości natury podatkowej (związanej głównie z obowiązkami informacyjnymi płatnika podatku, zakładającymi identyfikację podatnika, oraz zwrotem zapłaconego podatku) Grupa Robocza do spraw przeglądu regulacji prawa bankowego Problemy wyodrębnione do prac Grupy Roboczej do spraw przeglądu regulacji prawa bankowego RRRF obejmują 5 następujących obszarów: - Przetwarzanie danych/tajemnica bankowa - Outsourcing - Sekurytzacja - Wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług przez banki - Bankowość spółdzielcza Grupa Robocza prowadzi obecnie prace dotyczące outsorcingu w działalności bankowej. Podstawą prowadzonych prac są propozycje zmian przepisów zgłoszone przez Związek Banków Polskich. Proponowane przez ZBP zmiany zmierzają do liberalizacji obecnie obowiązujących przepisów, przede wszystkim w zakresie obowiązków informacyjnych banku wobec organu nadzoru, w tym obowiązków sprawozdawczych, liberalizacji zasad wykonywania outsourcingu zagranicznego, uregulowania kwestii podwykonawstwa zleconych przez bank czynności (podoutsourcing), dopuszczenia wspólników spółki cywilnej do zawierania umów outsourcingowych. W ramach Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa bankowego powołany został Zespół Roboczy ds. sekurytyzacji, którego zadaniem jest dokonanie całościowego przeglądu i zmiany otoczenia regulacyjnego dotyczącego przeprowadzania transakcji sekurytyzacyjnych Grupa robocza ds. kredytu hipotecznego Grupa robocza ds. kredytu hipotecznego została powołana przez Ministra Finansów w dniu 20 kwietnia 2007 r. w celu dokonania analizy i przeglądu obecnego ustawodawstwa w zakresie kredytu hipotecznego oraz udział w pracach Komisji Europejskiej nad przygotowywaniem Białej Księgi dla kredytu hipotecznego. Członkowie Grupy przygotowali szereg propozycji zmian w otoczeniu prawnym kredytu hipotecznego, zmierzających do zwiększenia efektywności funkcjonowania tego rynku w Polsce. Z uwagi na szeroki zakres zgłoszonych postulatów podjęto decyzję o podziale Grupy na zespoły robocze i kontynuowaniu prac w tej formule. Na podstawie konsultacji z członkami Grupy wydzielono 5 tematycznych zespołów roboczych: 1. Proces inwestycyjno-budowlany oraz planowanie przestrzenne 2. Obrót nieruchomościami oraz zabezpieczenie kredytu hipotecznego 3. Refinansowanie kredytu hipotecznego (aspekty ekonomiczne) 4. Regulacje nadzorcze w zakresie kredytu hipotecznego 5. Regulacje Unii Europejskiej i ochrona konsumenta Prace w zespołach rozpoczęły się w styczniu br. Zespół 1 zajmuje się podstawowymi problemami pojawiającymi się w procesie inwestycyjnobudowlanym oraz planowaniu przestrzennym (w szczególności potrzeba uregulowania wzajemnych relacji bank-inwestor-nabywca, usprawnienie procesu planowania przestrzennego, ułatwienie zmiany przeznaczenia gruntów w granicach administracyjnych miast na cele nierolne i nieleśne, wprowadzenie mechanizmów egzekwowania aktualności dokumentacji geodezyjnej). Zespół 5 zajmuje się zagadnieniami poruszonymi w opublikowanej przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2007 r. Białej Księdze w sprawie integracji rynków kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej. Jego celem jest m.in. wypracowanie stanowiska do dokumentu, które 9

10 następnie zostanie wykorzystane przy opracowywaniu Stanowiska Rządu do Białej Księgi. Obecnie jest przygotowywany projekt Stanowiska Rządu do Białej Księgi, który zostanie rozesłany do zaopiniowania członkom grupy oraz innym instytucjom i resortom. Po otrzymaniu uwag przygotowany zostanie ostateczny projekt Stanowiska, który zostanie przekazany do UKIE. Dalszy harmonogram prac Zespołu będzie uzależniony od przebiegu prac w Komisji Europejskiej w zakresie kredytu hipotecznego. Wynikiem prac Zespołu 2 będą rekomendacje w zakresie znoszenia barier prawnych w obszarze kredytu hipotecznego, które zostaną przedłożone Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Sprawiedliwości. W stosunku do pierwotnie zgłoszonych propozycji, zespół 3 ma nowy, szerszy zakres działania obejmie całą problematykę refinansowania kredytów hipotecznych, ze szczególnym naciskiem na aspekt ekonomiczny. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat ekonomicznych aspektów refinansowania kredytów hipotecznych na podstawie prezentacji przedstawionej przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Wypracowano wstępne postulaty zmian w obszarze listów zastawnych. Dalsze propozycje członkowie zespołu będą zgłaszać drogą elektroniczną Grupa Robocza do spraw przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych Zadanie analiza i przegląd obecnego ustawodawstwa ubezpieczeniowego oraz opracowanie koncepcji zmian przepisów i zgłaszanie rekomendacji do ustaw w zakresie dotyczącym działalności ubezpieczeniowej i ubezpieczeń obowiązkowych, w oparciu o skargi od ubezpieczających oraz uwagi napływające z rynku od zakładów ubezpieczeń dla skonstruowania projektu nowelizacji, która docelowo ma poprawić sytuację ubezpieczonych, poszkodowanych i przyczynić się do funkcjonowania klarownych zasad na rynku ubezpieczeniowym. 1. Jak dotąd omówiono wątpliwości oraz propozycje zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 2. W okresie pomiędzy spotkaniami uczestnicy Grupy przedstawiciele instytucji rynku ubezpieczeń, nadzoru i administracji wypracowywali koncepcje rozwiązań oraz propozycje zmian w ustawach także dot. działalności ubezpieczeniowej, w ramach poszczególnych instytucji uczestniczących w pracach Grupy. 3. MF opracowało zgłoszone uwagi w zbiorczym dokumencie dla celów następnych spotkań. 4. W ramach powołanego Zespołu Roboczego ds. implementacji postanowień przepisów Dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE, opracowany został projekt ustawy o działalności reasekuracyjnej. Na najbliższym posiedzeniu w dniu 11 lutego 2008 r., omawiane będą przedstawione koncepcje i rekomendacje do dwóch problematycznych zagadnień kwestii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego (w tym problem ważności dokumentu wygenerowanego elektronicznie) oraz zagadnienia dotyczącego tzw. podwójnego ubezpieczenia Grupa do spraw usług płatniczych Grupa Robocza do spraw usług płatniczych, działająca w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, została powołana w dniu 28 września 2007 r. Członkami grupy są 10

11 przedstawiciele administracji publicznej, organów nadzoru oraz rynku usług płatniczych. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w dniu 5 października 2007 r. Grupa spotkała się 3 razy, w celu przedyskutowania zapisów Dyrektywy 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego pod kątem ich wdrożenia do polskiego ustawodawstwa. Grupa zidentyfikowała ok. 25 kwestii, które wymagają szczególnej analizy i właściwej implementacji do krajowego porządku prawnego. W chwili obecnej trwa przygotowywanie wstępnego projektu ustawy implementującej założenia Dyrektywy 2007/64/WE Grupa Robocza do spraw nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Solvency II) Grupa powołana do życia w dniu 14 lutego 2007 r. Zadaniem Grupy Roboczej jest analiza projektu skodyfikowanej dyrektywy ubezpieczeniowej (zastępuje 13 dyrektyw ubezpieczeniowych), a także dokumentów roboczych zawierających propozycje rozwiązań w zakresie nowego systemu wypłacalności (Solvency II) oraz wypracowanie stanowiska do zaprezentowania przez przedstawiciela Polski na forum unijnym ( tj. obecnie posiedzeniach grupy roboczej w Radzie UE) Zespół Roboczy do spraw przeglądu aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych Zespół Roboczy do spraw przeglądu aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych został powołany 17 kwietnia 2007 r. Zadaniem Zespołu Roboczego jest: 1) analiza możliwości nowelizacji przepisów określających szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego, a także skrót prospektu oraz 2) wstępne uzgodnienie propozycji rozwiązań legislacyjnych przewidzianych w projektach rozporządzeń z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania portfelami i doradztwa inwestycyjnego. Prace w zakresie pkt 1 zostały zakończone z końcem maja 2007 r., a w dniu 6 listopada 2007r. zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu, które zostało wypracowane w ramach Zespołu. 11

12 4. Główne cele spotkania Rady w dniu 7 lutego 2008 r. 4.1 Ustalenie harmonogramu spotkań RRRF, 4.2 Ustalenie priorytetowych zadań oraz sposobów działania RRRF na rok 2008, 4.3 Dyskusja nad systemowo ważnymi tematami dla rynku finansowego w Polsce. Ad. 4.1 Posiedzenia RRRF Proponuje się, aby kolejne posiedzenia Rady były zwoływane na I lub II tydzień każdego kwartału kalendarzowego. W związku z powyższym wstępny harmonogram posiedzeń Rady wyglądałby następująco: - 9 kwietnia 2008 r., - 9 lipca 2008 r., - 8 października 2008 r. Ad. 4.2 Problemy rynku finansowego - potencjalne obszary prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego System podatkowy jako promotor rozliczeń bezgotówkowych (Ministerstwo Finansów jako early adopter) Wraz z rozwojem obrotu bezgotówkowego podejmowanymi zarówno w kraju, jak i na forum UE, należy rozważyć, czy jest możliwe utworzenie w miarę jednolitego standardu rozliczeń bezgotówkowych w skali całego kraju. Za rozpoczęciem prac w tym zakresie przemawiają m.in.: a. inicjatywa SEPA (związana z transpozycją do polskiego systemu prawnego dyrektywy w sprawie usług płatniczych) spowoduje w instytucjach finansowych powstanie wysokich kosztów dostosowawczych, związanych ze zmianami w systemach informatycznych, b. w ramach Ministerstwa Finansów generowane są projekty promujące elektroniczne rozliczenia podatków (m.in. e-deklaracje), c. część instytucji infrastrukturalnych podejmuje inicjatywy mające na celu ułatwienie obrotu gospodarczego poprzez jego elektronizację (e-faktury, e-archiwum), d. żadna z ww. inicjatyw nie osiągnęła efektu skali, e. istnieje duże ryzyko poniesienia zbędnych kosztów w przypadku zmiany ww. systemów w przypadku gdyby jeden z głównych systemów (np. system podatkowy) przyjął inny standard niż pozostałe, powstałe wcześniej. Powyższe czynniki wskazują na konieczność wykreowania docelowej wizji systemów rozliczeń bezgotówkowych, co w późniejszym okresie ułatwi ich współpracę. Stąd, konieczne jest rozpoczęcie w ww. obszarze jak najszybciej. Model bezgotówkowych rozliczeń mógłby opierać się na następujących założeniach: i. istnieje centralny system rozliczeń podatkowych (na początek mógłby to być np. VAT), dokonujący rozliczeń i gromadzący dane, 12

13 ii. iii. iv. instytucje finansowe (mogą to też być doradcy podatkowi, biura księgowe lub osoby legitymujące się kwalifikowanym podpisem cyfrowym) dostarczają interfejsy do tworzenia faktur, ich rozsyłania, a także udostępniają formaty deklaracji okresowych generowanych przez system centralny, system powinien mieć możliwość wprowadzania danych z zewnątrz, nie tylko generowanych w ramach systemu co pozwoli na dołączanie kolejnych podatników, system mógłby być zsynchronizowany z istniejącym projektem e-deklaracji, v. jednocześnie wykorzystywałby istniejące kanały komunikacji elektronicznej pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami, vi. system z czasem mógłby zostać rozbudowany o funkcjonalności w zakresie np. podatków bezpośrednich oraz podatków od zysków kapitałowych. Wykreowanie wizji takiego systemu na obecnym początkowym etapie rozwoju rozliczeń bezgotówkowych pozwoli na szybsze osiągnięcie efektu skali, usprawni rozliczenia podatkowe, zredukuje koszty obsługi księgowej, umożliwi automatyczne uzyskanie informacji o wiarygodności kontrahenta, ułatwi factoring, utrudni oszustwa podatkowe, itp. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w niewielkim zakresie powinno to być istotne uproszczenie i zmniejszenie kosztów obsługi. W celu wypracowania modelu należy powołać grupę roboczą składającą się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów (departamenty rozwoju systemów informatycznych, administracji podatkowej, podatkowe, rozwoju rynku finansowego) oraz instytucji finansowych (Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa i inne) Likwidacja utrudnień podatkowych w sektorze instytucji finansowych Podczas rozmów w Ministerstwie Finansów kilkakrotnie wskazywano rozwiązania prawne, które m.in. powodowały nierównomierne obciążanie podatkowe lub nakładały na instytucje finansowe nieuzasadnione obowiązki. Niespójności jak wyżej były dotychczas wskazywane głownie przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, niemniej jednak należy założyć, że mogą one występować również w innych segmentach rynku finansowego. Powołanie Grupy Roboczej mogłoby ułatwić identyfikację i zniesienie utrudnień, przy założeniu, że zmiany nie przełożą się na wpływy podatkowe Rynek obligacji korporacyjnych Istotnym problemem jest obecne funkcjonowanie rynków obligacji nieskarbowych. Propozycje usprawnień dla tego obszaru zostały skierowane do Ministerstwa Finansów przez Związek Banków Polskich. Podobne postulaty zgłasza także MTS-CeTO. Jest to jedna z pilniejszych kwestii choćby ze względu na konieczność poszerzenia bazy inwestycyjnej dla otwartych funduszy emerytalnych System rekompensat Obecnie system rekompensat jest prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Podczas konsultacji międzyresortowych dla projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uczestnicy zwracali uwagę na konieczność 13

14 zmiany warunków funkcjonowania tego sytemu, w celu dostosowania do obecnej sytuacji rynkowej. Propozycje te zostały ponowione przez Izbę Domów Maklerskich podczas dyskusji nad autopoprawką do ustawy Rynek kapitałowy przegląd regulacji Transpozycja dyrektywy MiFID oraz pozostałych dyrektyw wskazała na szereg niedopasowań prawa europejskiego z polskim system regulacji sektora finansowego. Niezgodności te mają charakter systemowy. Na obecnym etapie prac transponowano regulacje MiFID próbując w miarę wiernie oddać jej cele, niemniej jednak część zagadnień powinna zostać w najbliższym czasie poddana ponownemu przeglądowi. Wątpliwości mogą dotyczyć m.in. podwójnego licencjonowania instytucji kredytowych, trybu działania banków na rynku kapitałowym, itp. Ponadto podczas prac nad nowelizacją ustaw podnoszone były postulaty, które ze względu na pilność dokonania obecnej nowelizacji, nie były rozpatrywane (np. usunięcie formalnego podziału na rynek giełdowy i pozagiełdowy, rozszerzenie definicji wprowadzającego, dostęp banków do systemu giełdowego) Fundusze inwestycyjne przegląd ustawy W zakresie funduszy inwestycyjnych proponuje się powołanie grupy ds. gruntownego przeglądu ustawy o funduszach inwestycyjnych i jej uporządkowania pod kątem obowiązków informacyjnych, uproszczenia postępowania licencyjnego czy też wprowadzenia ułatwień dla funduszy typu venture capital. Propozycje w tym zakresie były zgłaszane m.in. przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Biorąc pod uwagę obecne prace na poziomie UE być może zaistnieje również potrzeba legislacyjnego rozpoznania segmentu funduszy hedgingowych, a także rewizji przepisów dotyczących zbiorczego portfela papierów wartościowych. Należy także wskazać, że prawna formuła funkcjonowania polskich funduszy inwestycyjnych różni się od typowych rozwiązań spotykanych w Unii Europejskiej. Należy rozważyć, czy fakt powyższy może rodzić zagrożenia konkurencyjne dla sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce Limity inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych W związku ze zwiększaniem środków zarządzanych przez otwarte fundusze emerytalne zarządzający coraz częściej wskazują na konieczność zmiany limitów inwestycyjnych zarówno w odniesieniu do inwestycji zagranicznych, jak i wzajemnej proporcji poszczególnych kategorii instrumentów w portfelu ofe. Ponadto, w odniesieniu do limitu inwestycji zagranicznych oraz sposobu obciążania towarzystwa kosztami tych inwestycji swoje zastrzeżenia zgłosiła Komisja Europejska. W dalszym ciągu nie jest również rozwiązany problem stosowania przez ofe instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania portfela oraz pożyczania papierów wartościowych. Powyższe czynniki wskazują na konieczność pilnego powołania Grupy Roboczej ds. otwartych funduszy emerytalnych celem poddania analizie problemu funkcjonowania ofe w kontekście rozwoju rynku usług finansowych w Polsce. 14

15 4.2.8 Reklamy produktów finansowych W ciągu ostatniego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazywał na problem nierzetelnych reklam produktów inwestycyjnych, przy czym badaniu poddawane były głównie nieprawidłowości w obszarze funduszy inwestycyjnych. Wydaje się, że problem reklam powinien być rozważony w kontekście całego rynku finansowego, choćby ze względu na duży stopień substytucji instrumentów finansowych oferowanych przez banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne Regulacje dla pośredników finansowych Do rozważenia pozostaje objęcie regulacjami i licencjonowaniem szerokiej kategorii pośredników finansowych, zajmujących się m.in. pośrednictwem kredytowym i niektórymi formami doradztwa finansowego. Część z ww. instytucji będzie obejmowana rygorami dyrektywy MiFID, inne zostaną objęte wymogami wynikającymi z dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Duża część pośredników jednak pozostanie poza obszarem nadzorowanym co rodzi pytania o rzetelność ich usług. Z drugiej strony powstaje wątpliwość czy jest możliwe uregulowanie wszystkich aspektów funkcjonowania rynku finansowego i jak to wpłynie na rozwój tego rynku Regulacje systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Rozwój systemu kas oszczędnościowo-kredytowych rodzi pytania czy obecne ramy prawne są adekwatne do rozmiarów działalności prowadzonej przez kasy. Dotychczas nie została wypracowany projekt ustawy, który z jednej strony regulowałby kompleksowo kwestie nadzorcze i wymogi ostrożnościowe, a z drugiej zyskał akceptację wszystkich zainteresowanych stron Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym przegląd i asymilacja uprawnień nadzorczych KNF, przegląd katalogu sankcji oraz przegląd wymogów kapitałowych Postępująca integracja nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego wywołuje wątpliwości, czy instrumentarium prawne, które znajduje się w dyspozycji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest wystarczające do sprawowania skutecznego nadzoru. Obecnie umocowanie do stosowania narzędzi nadzorczych ma swoje źródło w kilku ustawach, ponadto uprawnienia z nich wynikające nie są spójne. Równocześnie nadzór ukierunkowany na ochronę klienta (np. wynikający z dyrektywy MiFID) wymaga nieco innego podejścia niż nadzór oparty na kontrolowaniu bezpieczeństwa finansowego instytucji regulowanych. Należy również rozważyć, czy katalog sankcji jest adekwatny do regulacji, które zostały istotnie zmienione w ostatnim czasie w związku z transpozycją dyrektyw. W dłuższym okresie wątpliwości będzie budzić również umocowanie Komisji Nadzoru Finansowego do wydawania uchwał dotyczących wymogów kapitałowych dla sektora bankowego, w sytuacji gdy analogiczne regulacje dla firm inwestycyjnych są nakładane w drodze rozporządzenia. 15

16 4.3 Problemy do dyskusji o charakterze systemowym układ regulacji systematyka aktów prawnych nowe instrumenty finansowe Ad Układ regulacji W okresie Unia Europejska przyjęła szereg dyrektyw regulujących poszczególne obszary rynku finansowego, z czego większość stanowiła efekt realizacji Financial Services Action Plan. Dyrektywy były transponowane do polskiego systemu prawnego poprzez dostosowanie do uprzednio istniejących regulacji. W efekcie powstał system regulacji, który może być nieprzejrzysty dla podmiotów podlegających regulacjom oraz dla konsumentów. Duża część dyrektyw jest transponowana w aktach wykonawczych, zaś związane z tym regulacje rangi ustawowej (zawierające m.in. delegacje do wydania rozporządzeń) są ściśnięte w artykułach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Ponadto, szereg regulacji istniejących przed transpozycją dyrektyw stało się nieaktualnych przez fakt, że regulacje wynikające z dyrektyw regulują materię w odmienny sposób. Innym często spotykanym problemem jest definiowanie w jednym akcie prawnym tej samej instytucji na różne sposoby (inna definicja dla wymogów kapitałowych a inna dla działalności inwestycyjnej), co wynika z faktu, że większość dyrektyw tworzy własne środowisko regulacyjne. Wyjściem z sytuacji może być stopniowe powielanie układu dyrektyw w polskim prawie, co wpłynie na przejrzystość prawa, powinno doprowadzić do eliminacji zbędnych regulacji w dłuższym okresie i tym samym zwiększy level palying field dla podmiotów krajowych. Ad Nowe instrumenty finansowe Mechanizmy dostępne na rozwiniętych rynkach finansowych, które są jeszcze relatywnie mało dostępne dla polskich inwestorów, obejmują m. in. 1 : - Fundusze hedgingowe: fundusze, które stosują strategie inwestycyjne wykraczające poza krąg strategii tradycyjnych, wykorzystują wszelkie formy inwestowania inwestują na rynku surowców, towarów, walut, metali, papierów dłużnych i akcji, oraz powszechnie wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej z użyciem instrumentów pochodnych, czy też równoczesnym stosowaniem wyrafinowanych strategii inwestycyjnych. Fundusze hedgingowe charakteryzują się relatywnie wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a ich strategia inwestycyjna jest często agresywna i spekulacyjna. - Fundusze typu private equity/venture capital 2 : Private equity (PE) to pojęcie ogólniejsze - to wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Fundusze PE mogą inwestować także w spółki dojrzałe, planujące wejście na giełdę w przyszłości, wymagające restrukturyzacji lub zmieniające właścicieli. W Europie zachodniej popularną formą inwestycji PE jest udział w wykupie menedżerskim. 1 Nie wyczerpuje do katalogu możliwości inwestycyjnych

17 - Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe skonstruowane w oparciu o potencjał innych, bazowych produktów. Jest to swoista mieszanka możliwości, jakie dają poszczególne produkty. Produktem strukturyzowanym może być np. lokata, której oprocentowanie nie jest zależne jedynie od stóp procentowych, ale zależy np. od kursu akcji, ceny ropy lub złota. Tak więc mogą to być instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego. Mogą być emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do inwestora, że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu. - Instrumenty finansowe będące efektem sekurytyzacji aktywów/produkty finansowe powiązane z rynkiem nieruchomości. Sekurytyzacja jest formą finansowania działalności dynamicznie rozwijającą się na światowych rynkach finansowych; ciągle słabo rozwiniętą w Polsce pomimo dosyć dobrej bazy prawnej do tworzenia tego typu konstrukcji. Sekurytyzacja to metoda finansowania, która polega na przeniesieniu przez dany podmiot (tzw. inicjator) części swoich aktywów do spółki celowej (tzw. spółki specjalnego przeznaczenia - Special Purpose Vehicle - SPV) i emisji przez SPV instrumentów zabezpieczonych tymi aktywami (Asset Backed Securities - ABS) lub przyszłymi wpływami pieniężnymi z tych aktywów. W zależności od rodzaju struktury finansowania oraz aktywów są to przykładowo: Mortgage Backed Securities (forma obligacji hipotecznych), CDO (Collateralized Loan Obligations) czy CBO (Collateralized Bond Obligations). - Instrumenty finansowe o charakterze pochodnych kredytowych (np. collateral debt obligation, credit default swap, credit linked notes) są najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą instrumentów pochodnych i zdobywają coraz większe znaczenie w zakresie obecnego procesu przemian w sposobie zarządzania ryzykiem kredytowym. Instrumenty te umożliwiają podmiotowi chcącemu podjąć ryzyko kredytowe na zajęcie, bez konieczności zakupu obligacji czy udzielania kredytu, długiej pozycji w zakresie ryzyka kredytowego danego instrumentu. Zachodzi zatem oddzielenie ryzyka kredytowego oraz obrót nim jako odrębną wartością. Taki sposób pozyskiwania przychodów z operacji pozabilansowych ma wiele zalet w stosunku do klasycznego, związanego z rozbudowywaniem bilansu. Dostępność powyżej wskazanych możliwości inwestycyjnych na krajowym rynku finansowym jest ograniczona. Tymczasem mamy do czynienia w coraz większym stopniu z transferem oszczędności z sektora bankowego w kierunku instrumentów oferowanych przez rynek kapitałowy, czego wyrazem jest gwałtowny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych. Efekt ten jest wzmacniany przez wzrost aktywów otwartych funduszy emerytalnych. Poszerzanie wachlarza dostępnych instrumentów finansowych, mogących być przedmiotem lokat jest jednym z najistotniejszych zadań o charakterze długofalowym, którym powinna zając się RRRF. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie prac realizujących następujące zadania: 1. stworzenie katalogu dostępnych instrumentów finansowych i ocena ich dostępności dla krajowych inwestorów, 17

18 2. analiza potencjalnych przyczyn, dla których niektóre segmenty rynku finansowego są relatywnie słabo rozwinięte (np. segment obligacji korporacyjnych), 3. stworzenie katalogu instrumentów, które są dostępne na rozwiniętych rynkach finansowych, a jednocześnie nie występują na rynku polskim, 4. identyfikacja barier i wskazanie działań, które powinny przyczynić się do upowszechnienia ww. instrumentów, 5. ustalenie harmonogramu wdrażania zaproponowanych działań. Ww. czynności mogłyby być realizowane w ramach RRRF przez grupę roboczą o charakterze stałym, sporządzającą cykliczne sprawozdania z działalności, które następnie byłyby poddawane obligatoryjnej ocenie na forum RRRF. Należy również przyjąć, że grupa w szerokim zakresie będzie korzystać ze szczegółowych rozwiązań wypracowanych w ramach zadaniowych grup roboczych (np. grupa ds. kredytu hipotecznego). 18

19 5. Proponowane obszary prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego w 2008 r. Tryb prac w ramach RRRF uzależniony jest przede wszystkim od zakończenia aktualnie wykonywanych zadań. Wydaje się, że do zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie należy zaliczyć: 1. Limity inwestycyjne ofe. Zadanie będzie wykonywane w pionie ubezpieczeń. 2. Rynek obligacji korporacyjnych. Zadanie będzie wykonywane w pionie rynku kapitałowego. Uruchomienie grupy możliwe po zakończeniu prac nad transpozycją dyrektywy MiFID maj Rozliczenia elektroniczne/bezgotówkowe w systemie podatkowym. Zagadnienie pokrewne grupie ds. usług płatniczych (zbliżony krąg zainteresowanych podmiotów rynkowych). 4. Likwidacja utrudnień podatkowych. 19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 marca 2011 r. Maciej Kurzajewski Z-ca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/11 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-04-04/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h 1. System prawa UE. 2h Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących finansowania systemu gwarantowania depozytów (CON/2010/64) Wprowadzenie i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący AndrLej Jakubiak L. dz. DOKIWPR/L'I'J:/.3 /1 /2014/PM Warszawa, dnia,,{ IIID.( /2014 r. Sz. P. Krzysztof Pietraszkicwicz Pre'"Lcs Związku Banków Polskich Ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach:

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach: Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2011 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2011 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków Tekst zaktualizowany Warszawa, 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WYKLUCZENIE FINANSOWE Proces, w którym obywatele

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo