QAD Enterprise Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD Enterprise Applications"

Transkrypt

1 QAD Enterprise Applications Standard Edition PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 1 WROCŁAW, 2010

2 QAD Enterprise Applications W P R O W A D Z E N I E O SYSTEMIE Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności firmy QAD, dedykowanej określonym branżom. Zawiera obecnie ponad 70 modułów funkcjonalności ściśle dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Łatwy do utrzymania i modyfikowania, uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm analitycznych najwyższe, w gronie rozwiązao konkurencyjnych, oceny pod względem czasu wdrożenia, kosztów utrzymania oraz szybkości otrzymania znaczących korzyści z jego wdrożenia. Pakiet QAD wspomaga 6000 firm w 90 krajach świata, specjalizuje się w 6 branżach produkcyjnych: motoryzacyjnej, produktów przemysłowych, elektronicznej, medycznej, spożywczej oraz dóbr konsumpcyjnych, dla których stworzone zostały mapy procesów, oparte o najlepsze doświadczenia firm produkcyjnych z całego świata. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwa zmuszone są do stosowania rozwiązao, które umożliwią im osiągnięcie celów biznesowych. Niezwykle istotny jest krótki czas reakcji na zmiany i odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjnych w oparciu o najlepsze praktyki branżowe. Strona 1

3 Q A D E N T E R P R I S E A P P L I C A T I O N S M O D U Ł Y Strona 2

4 P R E Z E N T A C J A A P L I K A C J I Pakiet QAD zbudowany został w oparciu o nowoczesną technologię.net. Użytkownicy mogą w prosty sposób posługiwad się menu, poprzez drążenie drzewa folderów aż do uzyskania określonego programu. Istnieje również możliwośd szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, a nakład na szkolenie nowych pracowników bądź przesuwanie pracowników między stanowiskami pracy w firmach, które korzystają z systemu jest zminimalizowane. Rozpoznawalny wygląd interfejsu użytkownika - QAD.NET UI znacząco redukuje czas szkolenia użytkowników, a jednocześnie zwiększa ich umiejętności Mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR) umożliwiają dokumentowanie najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz dokładne śledzenie ich przebiegu. Mapy te nie tylko sprzyjają pełnej kastomizacji, ale także pozwalają na organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Lean. Strona 3

5 Mapy procesów oparte na standardzie branżowym SCOR Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest dokładne uszczegółowienie przebiegu procesu od poziomu ogólnego do istotnych detali Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków bazy danych, na których możemy wykonywad określone operacje, m.in. sumowad i grupowad rekordy, a także tworzyd ich graficzną reprezentację w postaci wykresów kolumnowych, kołowych i innych dowolnych, w celu łatwiejszego zarządzania danymi, analizowania oraz podejmowania lepszych decyzji w firmie. Strona 4

6 Z poziomu przeglądu danych użytkownicy mogą łatwo przenieśd się do kartotek systemu, gdzie dane są zarządzane i rejestrowane, a także, co ważne, dla każdego z pojedynczych rekordów danych istnieje możliwośd podpinania załączników w formatach powszechnie stosowanych aplikacji biurowych. Dzieje się to poprzez zwykłe przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Taki plik można później analizowad i przechowywad jako dodatkową informację, związaną z rekordem bazy danych. Jedna z najbardziej przydatnych funkcjonalności możliwośd kopiowania przeglądarki Pakiet QAD daje także możliwośd tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwośd obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźd w raportach, np. wykresy, dane czy często dziś wykorzystywane kody kreskowe w zasadzie we wszystkich dostępnych i używanych powszechnie formatach. Przeglądarki wraz z wykresami pozwalają stworzyd graficzne, dopasowane do klienta widoki Strona 5

7 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Na przestrzeni lat interfejs użytkownika w systemie QAD znacząco zmieniał się. Począwszy od interfejsu znakowego: Strona 6

8 Poprzez graficzny: Strona 7

9 Aż do sieciowego: Strona 8

10 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ELEMENTY SKŁADOWE 1. Logowanie do systemu 2. Główny ekran elementy składowe Strona 9

11 3. Pozycje menu - Plik wyloguj przelogowanie - ustawienia strony do wydruku dla przeglądów - podgląd wydruku i wydruk dla przeglądów / tutaj lub w samych przeglądach - historia 6 ostatnich wywołao programów, które można uruchomid z tego miejsca - Zakoocz Edycja (działania ogólno-windowsowe) - kasowanie fragmentów tekstów - kopiowanie - wklejanie - szybkie wyszukiwanie -> okno szybkiego wyszukiwania. Z dowolnego miejsca ctrl + M Narzędzia - opcje - ustawienia kastomizacyjne dla browser-ów oraz innych aplikacji kasowanie transakcji system określa domyslne transakcje dla zmian indeksów - cell font kolorystyka dla wierszy w browserach - desktop general dozwolone wielokrotne aplikacje - lewy panel - czy funkcje mogą się ukazywac w lewym panelu Strona 10

12 - pokaz dolnego paska selektor Home page - ładowanie strony podczas logowania się Lokacja strony startowej Terminal kolory i czcionki dla wersji terminalowej Internet - te same opcje co w Internet Explorer Obszary robocze zarządzanie obszarami roboczymi Help podręcznik z wyszukiwaniem tematów - przeglądaj konfigurację - zarezerwowane dla administratora 4. Okna - O informacja o programie a. Okno aplikacji organizacja menu foldery tematyczne a w nich pogrupowane programy b. Wyszukiwanie programy, które możemy wyszukiwad: nazwy programów, numery, fragment nazwy, wybór z menu Strona 11

13 c. Okno ulubionych budowanie własnego menu z własnymi folderami. Drag-and-drop, prawy klawisz na danym programie dodaj do ulubionych. W (tylko) ulubionych dany program można dodad do autostartu - prawy klawisz autostart. Program ten będzie się automatycznie uruchamiał w obszarze roboczym po zalogowaniu się do systemu. Prawy klawisz na danym programie (kartotece) można uruchomid w trybie design edycja pól ukrywanie, zmiana opisów tylko dla administratorów!. Strona 12

14 RODZAJE FUNKCJI Funkcje w QAD Enterprise Applications można podzielid na następujące grupy: 1) kartoteki 2) przeglądy 3) raporty (zestawienia) 4) różne programy, zapytania (inquiry) 5) mapy procesów. K A R T O T E K I Kartoteki są funkcjami umożliwiającymi użytkownikowi wprowadzanie, edycję oraz usuwanie danych z bazy. F U N K C J E P R Z E G L Ą D U I R A P O R T O W A N I A B A Z D A N Y C H Funkcje przeglądu i raportowania danych służą do wydobywania informacji zawartych w bazie danych QAD2008SE. Funkcje te nie pozwalają na wprowadzanie, edycję czy kasowanie danych. Pozwalają jedynie dokonywad selekcji zgromadzonych danych oraz tworzyd sprawozdania, raporty, przeglądy, analizy itd. P R Z E G L Ą D Y Funkcje przeglądu zazwyczaj pozwalają na pokazanie na ekranie zawartości odpowiedniej bazy danych. Wynik funkcji przeglądu to lista rekordów zapisanych w bazie danych. R A P O R T Y Funkcje raportu pozwalają na wygenerowanie raportu zawierającego dane według selekcji dokonanej przez użytkownika. Wynikiem tych funkcji jest raport wysłany przez system na zewnątrz (np. drukarkę, ekran, plik etc.). System firmy QAD ma rozbudowany system pomocy ekranowej. Pomoc jest dostępna dla większości pól widocznych na ekranie, a także dla większości programów aktualizujących bazę danych. Wyróżniamy trzy rodzaje pomocy: ekranową, okienkową oraz pomoc do pól (opis znaczenia danego pola). Natomiast większośd zapytao, przeglądów i raportów nie posiada pomocy do programu. Strona 13

15 Ad. 1 Kartoteki Strona 14

16 Ad. 2 Przeglądy - akcja eksport do Excela, PDF, Funkcje przeglądów: a. 2 typy przeglądów 1-look-up (uproszczone tylko przegląd), 2 pełne (z filtrami, drukowaniem, i przekazywaniem do plików) b. Sortowanie kolumn z wierszami c. Obszar roboczy - uruchamianie programów - pionowe - przeniesienie do nowego okna d. Niebieskie podkreślenia dla wierszy drill-down e. Nawigacja w przeglądach (prawo, lewo) Strona 15

17 f. Zamiana kolumn g. Przekazywanie danych do excela, pdf i wydruk na drukarkę h. Wyszukiwanie danych w przeglądach (poczatek, zawiera) i. Zapisywanie przeglądów w ulubionych z okreslonymi kryteriami wyszukiwania j. Opcje kolumn - grupowanie (musza byd wybrane wszystkie rekordy) - podsumowanie - zliczanie - minimum, maksimum k. Wykresy w przeglądach Ad. 3 Raporty Strona 16

18 Ad. 4 Różne programy - działania - następny, poprzedni np. następny blok, ramka - wykorzystywanie workflow do wysyłania i w kontekście danej kartoteki Strona 17

19 Ad 5. Mapy procesów Budowanie obszaru roboczego - Bieżące dostosowanie ekranu do pracy zwijanie okien, przesuwanie - otwieranie wielu programów (ograniczona liczba otwartych programów), zakładki przechodzenie pomiędzy nimi Ctrl+shift+tab Strona 18

20 - orientacja prawy klawisz pionowo, poziomo - tworzenie grup zakładek i przenoszenie do nich otwartych programów prawy klawisz 5. Skróty klawiszowe Strona 19

21 KARTOTEKI PARAMETRYZACYJNE Definiowanie struktury przedsiębiorstwa Definiowanie adresow firm (2.12) Strona 20

22 Pole Adres Nazwa, Adres, Miasto, Wojew., Kod, Kraj, Okreg etc. Format Komentarz Unikalny kod dla firmy Podstawowe dane teleadresowe firmy Wartośd pola określa czy kod pocztowy na drukowanych dokumentach ma się znaleźd po nazwie miasta i województwa (wartośd 0) czy przed nimi (wartośd 1). Definiowanie okresów finansowych, dzienników i walut Kartoteka walut (26.1) Pole Waluta Opis Metoda zaokrąglania Komentarz kod waluty Krótki opis waluty (max 24 znaki) przyjmuje trzy wartości: 0 zaokrąglanie do jedności, 1 zaokr. Do części dziesiętnych (0,1), 2 zaokr. Do części setnych (0,01) Strona 21

23 Kartoteki banków (26.13) (zakładka pierwsza od góry), kartoteka kodów kont księgowych ( ) oraz przegląd banków (26.14) Strona 22

24 Pole Komentarz Kartoteka banków Bank Opis Adres i telefon Identyfikator (2 znaki) banku opis danego kodu banku (zwykle oficjalna nazwa banku) pola z podstawowymi danymi teleadresowymi banku Kartoteka kodów kont księgowych Konto Opis Typ Numer konta księgowego krótka charakterystyka konta księgowego określa rodzaj konta w zależnośdi od funkcji jaką pelnią w sprawozdaniu finansowym A konta aktywne ujęte w bilansie i raportach użytkownika L pasywne konta ujęte w bilansie i raportach użytkownika I przychodowe, wszystkie konta z typem I sa związane ze sprzedażą (suma sald wszystkich kont typu I daje 100% sprzedaży) E kosztowe, salda tych kont pojawiają się w rachunku wyników (poza sprzedażą) M (memo) typ memo jest używany do raportowania informacji referencyjnych, takich jak liczba pracowników lub powierzchnia budynku. Nigdy nie używa sie go do obliczeo. S (statystyczne). Używane do zapisywania kwot, które po zsumowaniu mają pojawid się w raportach użytkownika. Pojawiają się w rachunku wyników i bilansie, ale nie są sumowane. Waluta Grupa kont kod waluty używanej na danym koncie kod grupy kont (aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny), do której należy dane konto Strona 23

25 Kartoteka kalendarza KG (25.3.4) Pole Rok okres Początek okresu Koniec okresu Komentarz rok kalendarzowy Numer okresu. Okresy księgowe najczęściej odpowiadają miesiącom kalendarzowym (nr okresu w danym roku jest taki sam, jak nr miesiąca). Okresy należy zdefiniowad dla wszystkich kodów firm używanych w trakcie pracy z systemem. Dokładna data określająca początek okresu Dokładna data określająca koniec okresu Kartoteka zakładów (1.1.15) Strona 24

26 Pole Zaklad Opis Firma Deklarant Domyślny status zapasów Nowy magazyn auto Dostawca PMP Dostawca zewnętrzny Przesunięcie zapasów odchylenie ceny Komentarz Identyfikator zakładu Opis (nazwa) zakładu Firma do której zakład należy Pole rzadko wykorzystywane (8 znakow), można wykorzystad zgodnie ze specyfiką organizacji Domyślny status zapasów dla zakładu Czy dla zakładu ma byd dodawany automatycznie magazyn Jeśli w organizacji są wykorzystywane przesunięcia materiałowe, w tym polu określa się domyślnego dostawcę Określa, czy zakład jest dostawcą zewnętrznym dla jakiejś innej jednostki organizacyjnej Konto księgowe, na które będą księgowane odchylenia cen przesuwanych zapasów Przegląd zakładów (1.1.14) Strona 25

27 Kartoteka magazynów (1.1.18) Pole Zakład Magazyn Opis Status zapasów Projekt Na stałe Komentarz Identyfikator zakładu Identyfikator magazynu Opis (nazwa) magazynu Domyślny status zapasów dla magazynu (jako standardowy status podawany jest status wskazany dla zakładu, w którym zlokalizowany jest magazyn) Identyfikator projektu, do którego magazyn został przypisany TAK magazyn stały NIE magazyn tymczasowy Magazyn stały funkcjonuje niezależnie od stanu zapasów w nim przechowywanych, rownież wtedy, gdy stan wynosi 0. Natomiast magazyn tymczasowy zazwyczaj tworzony i kasowany jest przez system. W przypadku zerowego stanu magazynowego magazyn tymczasowy jest Strona 26

28 automatycznie usuwany. Typ Pojedynczy indeks Pojedyncza partia/referencja Pojemnośd JM Magazyny klienta Typ magazynu; puste pole lub wybór z listy rozwijanej ( oczko ) Określenie czy w magazynie może byd składowany tylko jeden indeks (wartośd: TAK), czy może byd w nim wiele indeksów (wartośd: NIE) Określenie, czy w magazynie może byd składowana tylko jedna partia lub jeden egzemplarz danego indeksu (wartośd: TAK), czy może byd wiele partii lub egzemplarzy Pojemnośd magazynu wyrażona w jednostkach miary Jednostka miary pojemności magazynu Określenie, czy magazyn jest magazynem klienta (wartośd: TAK), czy magazynem firmy (wartośd: NIE) Magazyn klienta można utworzyd, gdy: - składowane są zapasy należące do innej organizacji - z danego magazynu realizowane są dostawy dla jednego kontrahenta Przegląd magazynów (1.1.19) Strona 27

29 Kartoteka kategorii produktów (1.2.1) Pole Kategoria produktu Opis Podatek Klasa podatkowa Domyślne subkonto Domyślne MPK Komentarz Identyfikator kategorii produktu Opis (nazwa) danej kategorii produktu Określenie, czy produkty z danej kategorii podlegają opodatkowaniu (wartośd: TAK), czy też nie (wartośd: NIE) Oznaczenie klasy podatkowej Określenie domyślnego subkonta (konta analitycznego) dla produktów danej kategorii Określanie domyślnego MPK (miejsca powstawania kosztów) dla produktów danej kategorii Strona 28

30 Konta zapasów w kartotece kategorii produktów Pole Zapasy magazynowe Rozliczenie inwentaryzacji Braki produkcyjne Przeszacowanie kosztów Komentarz Nr konta na którym księgowane są zapasy. W zależności od rodzaju zdefiniowanej kategorii produktów mogą to byd: zapasy materiałowe, towarów, wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie. Na tym koncie odnoszone są również wszelkie ruchy magazynowe. Konto, na które księgowane są (w korespondencji z Kontem zapasów) rozbieżności pomiędzy stanem fizycznym (wartościowym) danego indeksu w magazynie a stanem zawartym w systemie. Księgowania na koncie pojawiają się podczas rejestracji wyników inwentaryzacji (opcjia3.14 lub 4.11 i 4.12) Konto, na którym księgowana jest wartośd zbrakowanych wyrobów, półproduktów. Księgowanie może nastąpid przy zamknięciu księgowym zlecenia produkcyjnego. (Np. konto ). Konto odzwierciedlające przeszacowanie wartości zapasów danego indeksu (transakcje związane z przeszacowaniem wartości indeksu, kopiowanie zestawu kosztów na inny zestaw, kopiowanie kosztu bieżącego na koszt Księgi Głównej). Strona 29

31 Pole Sprzedaż Rabat sprzedaży KWS materiał KWS robocizna KWS wydziałowe KWS ogólne KWS podwykonaw. Komentarz Konto, na które księgowane są przychody ze sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ) Konto, na które księgowana jest (po stronie WN) kwota rabatu udzielonego odbiorcy przy sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ) Konto na które księgowany jest koszt własny sprzedaży w zakresie kosztu materiałowego Konto na które księgowany jest koszt własny sprzedaży w wysokości kosztu robocizny Konto na które księgowany są koszty wydziałowe obciążające koszt własny sprzedaży Konto na które księgowany jest narzut na koszty ogólnozakładowe wchodzące w skład kosztu własnego sprzedaży Konto na które księgowany są nakłady na podwykonawstwo obciążające koszt własny sprzedaży Strona 30

32 Pole Roboc. Serwisu Koszty ogólne serwisu Koszty serwisu Koszty należne Zwroty serwis. Odroczone dochody serwisu Narosłe doch. Serwisu Komentarz Konto na które są księgowane koszty robocizny związanej z serwisem Numer konta Księgi Głównej używanego do śledzenia kosztów ogólnych serwisu Konto na którym księgowane są koszty danego projektu (serwisu) Księgowanie faktur Zapis czynności zgłoszenia Kartoteka kontraktów Kartoteka kontraktów Strona 31

33 ĆWICZENIA DO WYKONANIA: 1) STRUKTURA FIRMY Do wykonania: Utworzenie własnej firmy, adresu centrali i jej 2 zakładów produkcyjunych Utworzenie 2 magazynów 2) PLAN KONT Firma rozpoczyna działalnośd 15 stycznia 2009 roku. Na rok 2009 przyjęty został następujący plan kont: Zespół 0 Aktywa trwałe 011 Środki trwałe 00 Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 020 Wartości niematerialne i prawne 01 Wartości niematerialne i prawne 030 Inwestycje długoterminowe 01 Akcje i udziały 02 Lokaty 050 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 01 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 070 Umorzenia środków trwałych 00 Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Strona 32

34 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Zespół 1 Środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe 130 Rachunki bankowe waluta PLN 01 BZ WBK 02 CITIBANK 03 ING Bank Śląski 131 Rachunki bankowe waluta EURO 01 BZ WBK 02 CITIBANK 03 ING Bank Śląski 149 Środki pieniężne w drodze 01 Kasa 02 Bank 140 Weksle 01 Czeki własne 02 Lokaty krótkoterminowe 03 Weksle Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 201 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 202 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 203 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi 220 Rozrachunki publicznoprawne 01 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 02 Odsetki budżetowe 03 Opłata skarbowa 04 Podatek dochodowy od osób prawnych 05 Podatek od czynności cywilno-prawnych 06 Rozliczenia z tyt. PFRON 07 Podatek transportowy 08 Podatek od nieruchomości Strona 33

35 09 Podatek zryczałtowany od dywidend 10 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 11 Ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceo 12 Podatek VAT 221 Rozliczenie z ZUS 01 Społeczne 02 Zdrowotne 03 Fundusz pracy 222 Rozliczenie należnego VAT 01 Bieżący miesiąc 02 Do rozliczenia w przyszłym okresie Na drugim poziomie analitycznym stawka VAT: 03 3% 07 7% 22 22% ZW - zwolniony 223 Rozliczenie naliczonego VAT 01 Bieżący miesiąc 02 Do rozliczenia w przyszłym okresie Na drugim poziomie analitycznym stawka VAT: 03 3% 07 7% 22 22% ZW zwolniony 224 Rozliczenie VAT 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeo 01 Z tytułu wynagrodzeo osobowych 02 Z tytułu wynagrodzeo bezosobowych 03 Z tytułu niepodjętych płac 234 Inne rozrachunki z pracownikami 01 Delegacje krajowe, ryczałty, wypłaty gotówkowe 02 Zapłaty kartą płatniczą 03 Zakup akcji 04 Zaliczki krajowe 05 Zaliczki zagraniczne XXXXXX na drugim poziomie analitycznym konto księgowe pracownika 249 Pozostałe rozrachunki 01 PZU 02 SKOK... analityka rozszerzana w miarę potrzeb Strona 34

36 264 Rozliczenie niedoborów i szkód 01 - Rozliczenie niedoborów i szkód 265 Rozliczenie nadwyżek 01 - Rozliczenie nadwyżek Zespół 3 Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu materiałów i towarów 310 Materiały 318 Towary i materiały w drodze (MM) 01 Towary i materiały w drodze 371 Odpisy aktualizujące wartośd materiałów 372 Odpisy aktualizujące wartośd towarów Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenia 400 Amortyzacja 00 Grunty 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 09 Środki trwałe przyjęte w leasing finansowy 10 Wartości niematerialne i prawne 401 Zużycie materiałów i energii 01 Zużycie materiałów bezpośrednio produkcyjnych 02 Zużycie opakowao 03 Zużycie materiałów biurowych 04 Zużycie materiałów reklamowych 05 Paliwo 06 Części technologicznego zużycia 07 Zużycie półfabrykatów 08 Zużycie braków 09 Pozostałe 403 Usługi obce Strona 35

37 01 Usługi transportowe 02 Usługi remontowe 03 Usługi budowlane 04 Usługi informatyczne 05 Usługi telekomunikacyjne 06 Usługi dozoru mienia 07 Usługi pocztowe i kurierskie 08 Usługi wywozu śmieci, gruzów, odpadów 09 Usługi laboratoryjne 10 Usługi porządkowe 11 Prowizje i opłaty bankowe 12 Usługi pozostałe 404 Wynagrodzenia 01 Z tytułu umów o pracę 02 Z tytułu umów cywilnoprawnych 405 Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 01 - Ubezpieczenia społeczne 02 Fundusz Pracy i ZFŚS 03 Odpis na ZFŚS 406 Świadczenia na rzecz pracowników 01 Odzież ochronna 02 Szkolenia 03 Świadczenia medyczne 04 Dopłata do hoteli 05 Dopłaty do posiłków 06 Pozostałe świadczenia 07 Przewóz pracowników 407 Podatki i opłaty 01 Podatek od nieruchomości 02 Podatek od środków transportu 03 Podatek od czynności cywilno-prawnych 04 Opłaty skarbowe 05 Akcyza 06 PFRON 408 Reklama i reprezentacja 01 Fundusz reklamy i reprezentacji limitowanej 02 Fundusz reklamy i reprezentacji nielimitowanej 409 Podróże służbowe 01 Krajowe 02 Zagraniczne Strona 36

38 410 Koszty pozostałe 01 Ubezpieczenia 02 Delegacje 03 Ryczałty samochodowe 04 Pozostałe 490 Rozliczenie kosztów ZESPÓŁ 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 501 Koszty bezpośrednie produkcji 00 koszty zużycia materiałów 01 koszty robocizny bezpośredniej 02 koszty wydziałowe 03 koszty podwykonawstwa 521 Koszty wydziałowe 523 Koszty zakupu 527 Koszty sprzedaży 530 Koszty pomocnicze 550 Koszty ogólne ZESPÓŁ 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów 600 Produkty gotowe 603 Półfabrykaty 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych 630 Odpisy aktualizujące wartośd półproduktów i produktów w toku 640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ZESPÓŁ 7 Przychody i koszty ich osiągnięcia 701 Przychody ze sprzedaży produktów 01 Przychody ze sprzedaży produktów na kraj 02 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport Strona 37

39 707 Przychody ze sprzedaży usług 01 Przychody ze sprzedaży produktów na kraj 02 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 711 Koszt sprzedanych usług 01 Krajowe 02 Zagraniczne 730 Przychody ze sprzedaży towarów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 731 Koszt sprzedanych towarów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 740 Przychody ze sprzedaży materiałów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 741 Wartośd sprzedanych materiałów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 750 Przychody finansowe 01 Odsetki od rachunków bankowych i lokat 02 Różnice kursowe 03 Wycena bilansowa dodatnich różnic kursowych 04 Kontrakty terminowe 05 Odsetki od należności 06 Przychód z tytułu dywidendy 07 Zysk ze zbycia inwestycji 08 Inne 751 Koszty finansowe 01 Odsetki kredytowe 02 Różnice kursowe 03 Odsetki od zobowiązao 04 Odsetki od zobowiązao publiczno - prawnych 05 Odsetki od zobowiązao publ.- prawnych stanowiące KUP 06 Wycena bilansowa 07 Strata ze zbycia inwestycji 08 Rezerwa na odsetki 09 Opłaty bankowe 10 Inne 760 Pozostałe przychody operacyjne Strona 38

40 01 Sprzedaż środków trwałych 02 Dotacje 03 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 01 Wartośd środków trwałych 02 Darowizny 03 Rezerwy na przyszłe zobowiązania 04 Braki podlegające utylizacji 05 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 01 Zyski nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, rezerwy, fundusze specjalne oraz wynik finansowych 801 Kapitał (fundusz) podstawowy 802 Kapitał (fundusz) zapasowy 803 Kapitał (fundusz) rezerwowy 804 Fundusz z tytułu przeszacowania środków trwałych 820 Rozliczenie wyniku finansowego 830 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 840 Rezerwy na przewidywane zobowiązania 01 Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne 02 Pozostałe rezerwy 845 Dochody przyszłych okresów XXXXXX analityka klientów 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Do wykonania: Założenie nowego okresu obrachunkowego Wprowadzenie następujących kont do planu kont: KONTA SYNTETYCZNE ( ): 101 Kasa 132 Rachunki bankowe waluta USD Strona 39

41 313 Towary 402 Zużycie energii KONTA ANALITYCZNE ( ) Kasa PLN Kasa EURO BZ WBK Citibank ING Bank Śląski Energia elektryczna Energia woda Energia gaz Energia C.O. 3) BILANS OTWARCIA* Wspólnicy wnieśli do spółki kapitał w wysokości PLN. Ponadto jeden ze wspólników jako swój udział wniósł aportem maszynę o wartości PLN. Na dzieo 15 stycznia 2009 bilans otwarcia wygląda następująco: AKTYWA PASYWA Rzeczowe środki trwałe Kapitał zakładowy Środki pieniężne Kapitał RAZEM Do wykonania: Wprowadzenie dokumentu Bilans Otwarcia Zamknięcie okresu BO Strona 40

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications

QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications Standard Edition Informacyjne narzędzia wspierania przedsiębiorczości Podręcznik użytkownika Wrocław, 2013/14 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007 Załącznik nr 1 ust. o rachunkowości NAZWA FIRMY Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol w

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1 1 1 1 2 Strona 1 2 2 Strona 2 2 2 2 Strona 3 2 2 2 Strona 4 2 Strona 5 3. Strona 6 3 3 4 Strona 7 Strona 8 4 4 Strona 9 5 5 Strona 10 6 Strona 11 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasyww Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo