QAD Enterprise Applications

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD Enterprise Applications"

Transkrypt

1 QAD Enterprise Applications Standard Edition PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 1 WROCŁAW, 2010

2 QAD Enterprise Applications W P R O W A D Z E N I E O SYSTEMIE Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności firmy QAD, dedykowanej określonym branżom. Zawiera obecnie ponad 70 modułów funkcjonalności ściśle dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Łatwy do utrzymania i modyfikowania, uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm analitycznych najwyższe, w gronie rozwiązao konkurencyjnych, oceny pod względem czasu wdrożenia, kosztów utrzymania oraz szybkości otrzymania znaczących korzyści z jego wdrożenia. Pakiet QAD wspomaga 6000 firm w 90 krajach świata, specjalizuje się w 6 branżach produkcyjnych: motoryzacyjnej, produktów przemysłowych, elektronicznej, medycznej, spożywczej oraz dóbr konsumpcyjnych, dla których stworzone zostały mapy procesów, oparte o najlepsze doświadczenia firm produkcyjnych z całego świata. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwa zmuszone są do stosowania rozwiązao, które umożliwią im osiągnięcie celów biznesowych. Niezwykle istotny jest krótki czas reakcji na zmiany i odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjnych w oparciu o najlepsze praktyki branżowe. Strona 1

3 Q A D E N T E R P R I S E A P P L I C A T I O N S M O D U Ł Y Strona 2

4 P R E Z E N T A C J A A P L I K A C J I Pakiet QAD zbudowany został w oparciu o nowoczesną technologię.net. Użytkownicy mogą w prosty sposób posługiwad się menu, poprzez drążenie drzewa folderów aż do uzyskania określonego programu. Istnieje również możliwośd szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, a nakład na szkolenie nowych pracowników bądź przesuwanie pracowników między stanowiskami pracy w firmach, które korzystają z systemu jest zminimalizowane. Rozpoznawalny wygląd interfejsu użytkownika - QAD.NET UI znacząco redukuje czas szkolenia użytkowników, a jednocześnie zwiększa ich umiejętności Mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR) umożliwiają dokumentowanie najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz dokładne śledzenie ich przebiegu. Mapy te nie tylko sprzyjają pełnej kastomizacji, ale także pozwalają na organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Lean. Strona 3

5 Mapy procesów oparte na standardzie branżowym SCOR Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest dokładne uszczegółowienie przebiegu procesu od poziomu ogólnego do istotnych detali Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków bazy danych, na których możemy wykonywad określone operacje, m.in. sumowad i grupowad rekordy, a także tworzyd ich graficzną reprezentację w postaci wykresów kolumnowych, kołowych i innych dowolnych, w celu łatwiejszego zarządzania danymi, analizowania oraz podejmowania lepszych decyzji w firmie. Strona 4

6 Z poziomu przeglądu danych użytkownicy mogą łatwo przenieśd się do kartotek systemu, gdzie dane są zarządzane i rejestrowane, a także, co ważne, dla każdego z pojedynczych rekordów danych istnieje możliwośd podpinania załączników w formatach powszechnie stosowanych aplikacji biurowych. Dzieje się to poprzez zwykłe przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Taki plik można później analizowad i przechowywad jako dodatkową informację, związaną z rekordem bazy danych. Jedna z najbardziej przydatnych funkcjonalności możliwośd kopiowania przeglądarki Pakiet QAD daje także możliwośd tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwośd obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźd w raportach, np. wykresy, dane czy często dziś wykorzystywane kody kreskowe w zasadzie we wszystkich dostępnych i używanych powszechnie formatach. Przeglądarki wraz z wykresami pozwalają stworzyd graficzne, dopasowane do klienta widoki Strona 5

7 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Na przestrzeni lat interfejs użytkownika w systemie QAD znacząco zmieniał się. Począwszy od interfejsu znakowego: Strona 6

8 Poprzez graficzny: Strona 7

9 Aż do sieciowego: Strona 8

10 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ELEMENTY SKŁADOWE 1. Logowanie do systemu 2. Główny ekran elementy składowe Strona 9

11 3. Pozycje menu - Plik wyloguj przelogowanie - ustawienia strony do wydruku dla przeglądów - podgląd wydruku i wydruk dla przeglądów / tutaj lub w samych przeglądach - historia 6 ostatnich wywołao programów, które można uruchomid z tego miejsca - Zakoocz Edycja (działania ogólno-windowsowe) - kasowanie fragmentów tekstów - kopiowanie - wklejanie - szybkie wyszukiwanie -> okno szybkiego wyszukiwania. Z dowolnego miejsca ctrl + M Narzędzia - opcje - ustawienia kastomizacyjne dla browser-ów oraz innych aplikacji kasowanie transakcji system określa domyslne transakcje dla zmian indeksów - cell font kolorystyka dla wierszy w browserach - desktop general dozwolone wielokrotne aplikacje - lewy panel - czy funkcje mogą się ukazywac w lewym panelu Strona 10

12 - pokaz dolnego paska selektor Home page - ładowanie strony podczas logowania się Lokacja strony startowej Terminal kolory i czcionki dla wersji terminalowej Internet - te same opcje co w Internet Explorer Obszary robocze zarządzanie obszarami roboczymi Help podręcznik z wyszukiwaniem tematów - przeglądaj konfigurację - zarezerwowane dla administratora 4. Okna - O informacja o programie a. Okno aplikacji organizacja menu foldery tematyczne a w nich pogrupowane programy b. Wyszukiwanie programy, które możemy wyszukiwad: nazwy programów, numery, fragment nazwy, wybór z menu Strona 11

13 c. Okno ulubionych budowanie własnego menu z własnymi folderami. Drag-and-drop, prawy klawisz na danym programie dodaj do ulubionych. W (tylko) ulubionych dany program można dodad do autostartu - prawy klawisz autostart. Program ten będzie się automatycznie uruchamiał w obszarze roboczym po zalogowaniu się do systemu. Prawy klawisz na danym programie (kartotece) można uruchomid w trybie design edycja pól ukrywanie, zmiana opisów tylko dla administratorów!. Strona 12

14 RODZAJE FUNKCJI Funkcje w QAD Enterprise Applications można podzielid na następujące grupy: 1) kartoteki 2) przeglądy 3) raporty (zestawienia) 4) różne programy, zapytania (inquiry) 5) mapy procesów. K A R T O T E K I Kartoteki są funkcjami umożliwiającymi użytkownikowi wprowadzanie, edycję oraz usuwanie danych z bazy. F U N K C J E P R Z E G L Ą D U I R A P O R T O W A N I A B A Z D A N Y C H Funkcje przeglądu i raportowania danych służą do wydobywania informacji zawartych w bazie danych QAD2008SE. Funkcje te nie pozwalają na wprowadzanie, edycję czy kasowanie danych. Pozwalają jedynie dokonywad selekcji zgromadzonych danych oraz tworzyd sprawozdania, raporty, przeglądy, analizy itd. P R Z E G L Ą D Y Funkcje przeglądu zazwyczaj pozwalają na pokazanie na ekranie zawartości odpowiedniej bazy danych. Wynik funkcji przeglądu to lista rekordów zapisanych w bazie danych. R A P O R T Y Funkcje raportu pozwalają na wygenerowanie raportu zawierającego dane według selekcji dokonanej przez użytkownika. Wynikiem tych funkcji jest raport wysłany przez system na zewnątrz (np. drukarkę, ekran, plik etc.). System firmy QAD ma rozbudowany system pomocy ekranowej. Pomoc jest dostępna dla większości pól widocznych na ekranie, a także dla większości programów aktualizujących bazę danych. Wyróżniamy trzy rodzaje pomocy: ekranową, okienkową oraz pomoc do pól (opis znaczenia danego pola). Natomiast większośd zapytao, przeglądów i raportów nie posiada pomocy do programu. Strona 13

15 Ad. 1 Kartoteki Strona 14

16 Ad. 2 Przeglądy - akcja eksport do Excela, PDF, Funkcje przeglądów: a. 2 typy przeglądów 1-look-up (uproszczone tylko przegląd), 2 pełne (z filtrami, drukowaniem, i przekazywaniem do plików) b. Sortowanie kolumn z wierszami c. Obszar roboczy - uruchamianie programów - pionowe - przeniesienie do nowego okna d. Niebieskie podkreślenia dla wierszy drill-down e. Nawigacja w przeglądach (prawo, lewo) Strona 15

17 f. Zamiana kolumn g. Przekazywanie danych do excela, pdf i wydruk na drukarkę h. Wyszukiwanie danych w przeglądach (poczatek, zawiera) i. Zapisywanie przeglądów w ulubionych z okreslonymi kryteriami wyszukiwania j. Opcje kolumn - grupowanie (musza byd wybrane wszystkie rekordy) - podsumowanie - zliczanie - minimum, maksimum k. Wykresy w przeglądach Ad. 3 Raporty Strona 16

18 Ad. 4 Różne programy - działania - następny, poprzedni np. następny blok, ramka - wykorzystywanie workflow do wysyłania i w kontekście danej kartoteki Strona 17

19 Ad 5. Mapy procesów Budowanie obszaru roboczego - Bieżące dostosowanie ekranu do pracy zwijanie okien, przesuwanie - otwieranie wielu programów (ograniczona liczba otwartych programów), zakładki przechodzenie pomiędzy nimi Ctrl+shift+tab Strona 18

20 - orientacja prawy klawisz pionowo, poziomo - tworzenie grup zakładek i przenoszenie do nich otwartych programów prawy klawisz 5. Skróty klawiszowe Strona 19

21 KARTOTEKI PARAMETRYZACYJNE Definiowanie struktury przedsiębiorstwa Definiowanie adresow firm (2.12) Strona 20

22 Pole Adres Nazwa, Adres, Miasto, Wojew., Kod, Kraj, Okreg etc. Format Komentarz Unikalny kod dla firmy Podstawowe dane teleadresowe firmy Wartośd pola określa czy kod pocztowy na drukowanych dokumentach ma się znaleźd po nazwie miasta i województwa (wartośd 0) czy przed nimi (wartośd 1). Definiowanie okresów finansowych, dzienników i walut Kartoteka walut (26.1) Pole Waluta Opis Metoda zaokrąglania Komentarz kod waluty Krótki opis waluty (max 24 znaki) przyjmuje trzy wartości: 0 zaokrąglanie do jedności, 1 zaokr. Do części dziesiętnych (0,1), 2 zaokr. Do części setnych (0,01) Strona 21

23 Kartoteki banków (26.13) (zakładka pierwsza od góry), kartoteka kodów kont księgowych ( ) oraz przegląd banków (26.14) Strona 22

24 Pole Komentarz Kartoteka banków Bank Opis Adres i telefon Identyfikator (2 znaki) banku opis danego kodu banku (zwykle oficjalna nazwa banku) pola z podstawowymi danymi teleadresowymi banku Kartoteka kodów kont księgowych Konto Opis Typ Numer konta księgowego krótka charakterystyka konta księgowego określa rodzaj konta w zależnośdi od funkcji jaką pelnią w sprawozdaniu finansowym A konta aktywne ujęte w bilansie i raportach użytkownika L pasywne konta ujęte w bilansie i raportach użytkownika I przychodowe, wszystkie konta z typem I sa związane ze sprzedażą (suma sald wszystkich kont typu I daje 100% sprzedaży) E kosztowe, salda tych kont pojawiają się w rachunku wyników (poza sprzedażą) M (memo) typ memo jest używany do raportowania informacji referencyjnych, takich jak liczba pracowników lub powierzchnia budynku. Nigdy nie używa sie go do obliczeo. S (statystyczne). Używane do zapisywania kwot, które po zsumowaniu mają pojawid się w raportach użytkownika. Pojawiają się w rachunku wyników i bilansie, ale nie są sumowane. Waluta Grupa kont kod waluty używanej na danym koncie kod grupy kont (aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny), do której należy dane konto Strona 23

25 Kartoteka kalendarza KG (25.3.4) Pole Rok okres Początek okresu Koniec okresu Komentarz rok kalendarzowy Numer okresu. Okresy księgowe najczęściej odpowiadają miesiącom kalendarzowym (nr okresu w danym roku jest taki sam, jak nr miesiąca). Okresy należy zdefiniowad dla wszystkich kodów firm używanych w trakcie pracy z systemem. Dokładna data określająca początek okresu Dokładna data określająca koniec okresu Kartoteka zakładów (1.1.15) Strona 24

26 Pole Zaklad Opis Firma Deklarant Domyślny status zapasów Nowy magazyn auto Dostawca PMP Dostawca zewnętrzny Przesunięcie zapasów odchylenie ceny Komentarz Identyfikator zakładu Opis (nazwa) zakładu Firma do której zakład należy Pole rzadko wykorzystywane (8 znakow), można wykorzystad zgodnie ze specyfiką organizacji Domyślny status zapasów dla zakładu Czy dla zakładu ma byd dodawany automatycznie magazyn Jeśli w organizacji są wykorzystywane przesunięcia materiałowe, w tym polu określa się domyślnego dostawcę Określa, czy zakład jest dostawcą zewnętrznym dla jakiejś innej jednostki organizacyjnej Konto księgowe, na które będą księgowane odchylenia cen przesuwanych zapasów Przegląd zakładów (1.1.14) Strona 25

27 Kartoteka magazynów (1.1.18) Pole Zakład Magazyn Opis Status zapasów Projekt Na stałe Komentarz Identyfikator zakładu Identyfikator magazynu Opis (nazwa) magazynu Domyślny status zapasów dla magazynu (jako standardowy status podawany jest status wskazany dla zakładu, w którym zlokalizowany jest magazyn) Identyfikator projektu, do którego magazyn został przypisany TAK magazyn stały NIE magazyn tymczasowy Magazyn stały funkcjonuje niezależnie od stanu zapasów w nim przechowywanych, rownież wtedy, gdy stan wynosi 0. Natomiast magazyn tymczasowy zazwyczaj tworzony i kasowany jest przez system. W przypadku zerowego stanu magazynowego magazyn tymczasowy jest Strona 26

28 automatycznie usuwany. Typ Pojedynczy indeks Pojedyncza partia/referencja Pojemnośd JM Magazyny klienta Typ magazynu; puste pole lub wybór z listy rozwijanej ( oczko ) Określenie czy w magazynie może byd składowany tylko jeden indeks (wartośd: TAK), czy może byd w nim wiele indeksów (wartośd: NIE) Określenie, czy w magazynie może byd składowana tylko jedna partia lub jeden egzemplarz danego indeksu (wartośd: TAK), czy może byd wiele partii lub egzemplarzy Pojemnośd magazynu wyrażona w jednostkach miary Jednostka miary pojemności magazynu Określenie, czy magazyn jest magazynem klienta (wartośd: TAK), czy magazynem firmy (wartośd: NIE) Magazyn klienta można utworzyd, gdy: - składowane są zapasy należące do innej organizacji - z danego magazynu realizowane są dostawy dla jednego kontrahenta Przegląd magazynów (1.1.19) Strona 27

29 Kartoteka kategorii produktów (1.2.1) Pole Kategoria produktu Opis Podatek Klasa podatkowa Domyślne subkonto Domyślne MPK Komentarz Identyfikator kategorii produktu Opis (nazwa) danej kategorii produktu Określenie, czy produkty z danej kategorii podlegają opodatkowaniu (wartośd: TAK), czy też nie (wartośd: NIE) Oznaczenie klasy podatkowej Określenie domyślnego subkonta (konta analitycznego) dla produktów danej kategorii Określanie domyślnego MPK (miejsca powstawania kosztów) dla produktów danej kategorii Strona 28

30 Konta zapasów w kartotece kategorii produktów Pole Zapasy magazynowe Rozliczenie inwentaryzacji Braki produkcyjne Przeszacowanie kosztów Komentarz Nr konta na którym księgowane są zapasy. W zależności od rodzaju zdefiniowanej kategorii produktów mogą to byd: zapasy materiałowe, towarów, wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie. Na tym koncie odnoszone są również wszelkie ruchy magazynowe. Konto, na które księgowane są (w korespondencji z Kontem zapasów) rozbieżności pomiędzy stanem fizycznym (wartościowym) danego indeksu w magazynie a stanem zawartym w systemie. Księgowania na koncie pojawiają się podczas rejestracji wyników inwentaryzacji (opcjia3.14 lub 4.11 i 4.12) Konto, na którym księgowana jest wartośd zbrakowanych wyrobów, półproduktów. Księgowanie może nastąpid przy zamknięciu księgowym zlecenia produkcyjnego. (Np. konto ). Konto odzwierciedlające przeszacowanie wartości zapasów danego indeksu (transakcje związane z przeszacowaniem wartości indeksu, kopiowanie zestawu kosztów na inny zestaw, kopiowanie kosztu bieżącego na koszt Księgi Głównej). Strona 29

31 Pole Sprzedaż Rabat sprzedaży KWS materiał KWS robocizna KWS wydziałowe KWS ogólne KWS podwykonaw. Komentarz Konto, na które księgowane są przychody ze sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ) Konto, na które księgowana jest (po stronie WN) kwota rabatu udzielonego odbiorcy przy sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ) Konto na które księgowany jest koszt własny sprzedaży w zakresie kosztu materiałowego Konto na które księgowany jest koszt własny sprzedaży w wysokości kosztu robocizny Konto na które księgowany są koszty wydziałowe obciążające koszt własny sprzedaży Konto na które księgowany jest narzut na koszty ogólnozakładowe wchodzące w skład kosztu własnego sprzedaży Konto na które księgowany są nakłady na podwykonawstwo obciążające koszt własny sprzedaży Strona 30

32 Pole Roboc. Serwisu Koszty ogólne serwisu Koszty serwisu Koszty należne Zwroty serwis. Odroczone dochody serwisu Narosłe doch. Serwisu Komentarz Konto na które są księgowane koszty robocizny związanej z serwisem Numer konta Księgi Głównej używanego do śledzenia kosztów ogólnych serwisu Konto na którym księgowane są koszty danego projektu (serwisu) Księgowanie faktur Zapis czynności zgłoszenia Kartoteka kontraktów Kartoteka kontraktów Strona 31

33 ĆWICZENIA DO WYKONANIA: 1) STRUKTURA FIRMY Do wykonania: Utworzenie własnej firmy, adresu centrali i jej 2 zakładów produkcyjunych Utworzenie 2 magazynów 2) PLAN KONT Firma rozpoczyna działalnośd 15 stycznia 2009 roku. Na rok 2009 przyjęty został następujący plan kont: Zespół 0 Aktywa trwałe 011 Środki trwałe 00 Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 020 Wartości niematerialne i prawne 01 Wartości niematerialne i prawne 030 Inwestycje długoterminowe 01 Akcje i udziały 02 Lokaty 050 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 01 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 070 Umorzenia środków trwałych 00 Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Strona 32

34 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Zespół 1 Środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe 130 Rachunki bankowe waluta PLN 01 BZ WBK 02 CITIBANK 03 ING Bank Śląski 131 Rachunki bankowe waluta EURO 01 BZ WBK 02 CITIBANK 03 ING Bank Śląski 149 Środki pieniężne w drodze 01 Kasa 02 Bank 140 Weksle 01 Czeki własne 02 Lokaty krótkoterminowe 03 Weksle Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 201 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 202 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 203 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi 220 Rozrachunki publicznoprawne 01 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 02 Odsetki budżetowe 03 Opłata skarbowa 04 Podatek dochodowy od osób prawnych 05 Podatek od czynności cywilno-prawnych 06 Rozliczenia z tyt. PFRON 07 Podatek transportowy 08 Podatek od nieruchomości Strona 33

35 09 Podatek zryczałtowany od dywidend 10 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 11 Ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceo 12 Podatek VAT 221 Rozliczenie z ZUS 01 Społeczne 02 Zdrowotne 03 Fundusz pracy 222 Rozliczenie należnego VAT 01 Bieżący miesiąc 02 Do rozliczenia w przyszłym okresie Na drugim poziomie analitycznym stawka VAT: 03 3% 07 7% 22 22% ZW - zwolniony 223 Rozliczenie naliczonego VAT 01 Bieżący miesiąc 02 Do rozliczenia w przyszłym okresie Na drugim poziomie analitycznym stawka VAT: 03 3% 07 7% 22 22% ZW zwolniony 224 Rozliczenie VAT 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeo 01 Z tytułu wynagrodzeo osobowych 02 Z tytułu wynagrodzeo bezosobowych 03 Z tytułu niepodjętych płac 234 Inne rozrachunki z pracownikami 01 Delegacje krajowe, ryczałty, wypłaty gotówkowe 02 Zapłaty kartą płatniczą 03 Zakup akcji 04 Zaliczki krajowe 05 Zaliczki zagraniczne XXXXXX na drugim poziomie analitycznym konto księgowe pracownika 249 Pozostałe rozrachunki 01 PZU 02 SKOK... analityka rozszerzana w miarę potrzeb Strona 34

36 264 Rozliczenie niedoborów i szkód 01 - Rozliczenie niedoborów i szkód 265 Rozliczenie nadwyżek 01 - Rozliczenie nadwyżek Zespół 3 Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu materiałów i towarów 310 Materiały 318 Towary i materiały w drodze (MM) 01 Towary i materiały w drodze 371 Odpisy aktualizujące wartośd materiałów 372 Odpisy aktualizujące wartośd towarów Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenia 400 Amortyzacja 00 Grunty 01 Budynki i lokale 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 03 Kotły i maszyny energetyczne 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 06 Urządzenia techniczne 07 Środki transportu 08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 09 Środki trwałe przyjęte w leasing finansowy 10 Wartości niematerialne i prawne 401 Zużycie materiałów i energii 01 Zużycie materiałów bezpośrednio produkcyjnych 02 Zużycie opakowao 03 Zużycie materiałów biurowych 04 Zużycie materiałów reklamowych 05 Paliwo 06 Części technologicznego zużycia 07 Zużycie półfabrykatów 08 Zużycie braków 09 Pozostałe 403 Usługi obce Strona 35

37 01 Usługi transportowe 02 Usługi remontowe 03 Usługi budowlane 04 Usługi informatyczne 05 Usługi telekomunikacyjne 06 Usługi dozoru mienia 07 Usługi pocztowe i kurierskie 08 Usługi wywozu śmieci, gruzów, odpadów 09 Usługi laboratoryjne 10 Usługi porządkowe 11 Prowizje i opłaty bankowe 12 Usługi pozostałe 404 Wynagrodzenia 01 Z tytułu umów o pracę 02 Z tytułu umów cywilnoprawnych 405 Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 01 - Ubezpieczenia społeczne 02 Fundusz Pracy i ZFŚS 03 Odpis na ZFŚS 406 Świadczenia na rzecz pracowników 01 Odzież ochronna 02 Szkolenia 03 Świadczenia medyczne 04 Dopłata do hoteli 05 Dopłaty do posiłków 06 Pozostałe świadczenia 07 Przewóz pracowników 407 Podatki i opłaty 01 Podatek od nieruchomości 02 Podatek od środków transportu 03 Podatek od czynności cywilno-prawnych 04 Opłaty skarbowe 05 Akcyza 06 PFRON 408 Reklama i reprezentacja 01 Fundusz reklamy i reprezentacji limitowanej 02 Fundusz reklamy i reprezentacji nielimitowanej 409 Podróże służbowe 01 Krajowe 02 Zagraniczne Strona 36

38 410 Koszty pozostałe 01 Ubezpieczenia 02 Delegacje 03 Ryczałty samochodowe 04 Pozostałe 490 Rozliczenie kosztów ZESPÓŁ 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 501 Koszty bezpośrednie produkcji 00 koszty zużycia materiałów 01 koszty robocizny bezpośredniej 02 koszty wydziałowe 03 koszty podwykonawstwa 521 Koszty wydziałowe 523 Koszty zakupu 527 Koszty sprzedaży 530 Koszty pomocnicze 550 Koszty ogólne ZESPÓŁ 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów 600 Produkty gotowe 603 Półfabrykaty 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych 630 Odpisy aktualizujące wartośd półproduktów i produktów w toku 640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ZESPÓŁ 7 Przychody i koszty ich osiągnięcia 701 Przychody ze sprzedaży produktów 01 Przychody ze sprzedaży produktów na kraj 02 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport Strona 37

39 707 Przychody ze sprzedaży usług 01 Przychody ze sprzedaży produktów na kraj 02 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 711 Koszt sprzedanych usług 01 Krajowe 02 Zagraniczne 730 Przychody ze sprzedaży towarów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 731 Koszt sprzedanych towarów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 740 Przychody ze sprzedaży materiałów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 741 Wartośd sprzedanych materiałów 01 Krajowe 02 Zagraniczne 750 Przychody finansowe 01 Odsetki od rachunków bankowych i lokat 02 Różnice kursowe 03 Wycena bilansowa dodatnich różnic kursowych 04 Kontrakty terminowe 05 Odsetki od należności 06 Przychód z tytułu dywidendy 07 Zysk ze zbycia inwestycji 08 Inne 751 Koszty finansowe 01 Odsetki kredytowe 02 Różnice kursowe 03 Odsetki od zobowiązao 04 Odsetki od zobowiązao publiczno - prawnych 05 Odsetki od zobowiązao publ.- prawnych stanowiące KUP 06 Wycena bilansowa 07 Strata ze zbycia inwestycji 08 Rezerwa na odsetki 09 Opłaty bankowe 10 Inne 760 Pozostałe przychody operacyjne Strona 38

40 01 Sprzedaż środków trwałych 02 Dotacje 03 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 01 Wartośd środków trwałych 02 Darowizny 03 Rezerwy na przyszłe zobowiązania 04 Braki podlegające utylizacji 05 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 01 Zyski nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, rezerwy, fundusze specjalne oraz wynik finansowych 801 Kapitał (fundusz) podstawowy 802 Kapitał (fundusz) zapasowy 803 Kapitał (fundusz) rezerwowy 804 Fundusz z tytułu przeszacowania środków trwałych 820 Rozliczenie wyniku finansowego 830 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 840 Rezerwy na przewidywane zobowiązania 01 Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne 02 Pozostałe rezerwy 845 Dochody przyszłych okresów XXXXXX analityka klientów 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Do wykonania: Założenie nowego okresu obrachunkowego Wprowadzenie następujących kont do planu kont: KONTA SYNTETYCZNE ( ): 101 Kasa 132 Rachunki bankowe waluta USD Strona 39

41 313 Towary 402 Zużycie energii KONTA ANALITYCZNE ( ) Kasa PLN Kasa EURO BZ WBK Citibank ING Bank Śląski Energia elektryczna Energia woda Energia gaz Energia C.O. 3) BILANS OTWARCIA* Wspólnicy wnieśli do spółki kapitał w wysokości PLN. Ponadto jeden ze wspólników jako swój udział wniósł aportem maszynę o wartości PLN. Na dzieo 15 stycznia 2009 bilans otwarcia wygląda następująco: AKTYWA PASYWA Rzeczowe środki trwałe Kapitał zakładowy Środki pieniężne Kapitał RAZEM Do wykonania: Wprowadzenie dokumentu Bilans Otwarcia Zamknięcie okresu BO Strona 40

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo