Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu"

Transkrypt

1 Aplikacja MDI Co to takiego jest ta aplikacja MDI? OtóŜ w zasadzie w kaŝdej aplikacji występuje przynajmniej kilka okien umoŝliwiających wprowadzanie / wyświetlanie róŝnych danych. Okna te mogą być wyświetlane jako niezaleŝne od siebie, czyli jak gdyby odrębne programy, i wówczas kaŝde otwarte okno reprezentowane jest w pasku zadań Windows poprzez niezaleŝną ikonę, lub wyświetlane w ramach jednego okna głównego i wówczas wszystkie okna będące podrzędne do okna głównego są reprezentowane w pasku zadań przez jedną ikonę okna głównego. Taka aplikacja z jednym oknem głównym jest określana właśnie jako aplikacja MDI. W tym kursie przygotujemy właśnie takie okno główne aplikacji MDI. ZałoŜeniem całego kursu jest, Ŝe mamy zainstalowane środowisko VB.NET oraz najlepiej MS SQL Serwer lub ewentualnie MySQL albo Office Access. Cały kurs będzie realizowany w oparciu o MS SQL Serwer i będą tylko omawiane istotne róŝnice przy uŝywaniu innych baz danych (MySQL lub Access). W tym kursie na razie nie będziemy potrzebowali bazy danych. Uruchamiamy zatem środowisko VB.NET i tworzymy nowy projekt jak ilustruje to rysunek poniŝej: Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu Informacje zawarte w ramce Recent Project lista projektów - są moŝliwe do modyfikacji poprzez edycję rejestru Windows. KaŜdy nowootwierany projekt jest dodawany do tej listy i w przypadku duŝej ich ilości część z nich jest tutaj niewidoczna. Aby zmienić kolejność ich

2 wyświetlania lub usunąć z tej listy projekty nieaktualne naleŝy zmodyfikować nazwy kluczy lub je usunąć z rejestru: HKEY_CURRENT_USER->Softvare->Microsoft->VBExpress->9.0->ProjectMRUList w przypadku VB.NET 2008 Express Po utworzeniu nowego projektu otworzy się w oknie głównym zakładka Form1.vb [Design] zawierająca projekt okna o nazwie Form1. Pierwsze, co robimy to zmieniamy nazwę tego okna w tym celu otwieramy zakładkę Properties po prawej stronie okna głównego i szukamy właściwości (Name) i wpisujemy tam nazwę okna, jaka będzie dostępna w kodzie programu (nie mylić z nazwą wyświetlaną w lewym górnym rogu samego okna jest to inna właściwość). Dla przykładu zamiast Form1 wpiszmy tam Glowne. Następnie odszukajmy właściwość Text i wpiszmy tam Okno główne aplikacji. Całość będzie wyglądała mniej więcej jak poniŝej: Rysunek 2. Okno aplikacji i jego właściwości Sugeruję aby w nazwach własnych obiektów (właściwość (Name) ) jak równieŝ w nazwach zmiennych w kodzie programu nie uŝywać polskich znaków diakrytycznych tak na wszelki wypadek, natomiast tam gdzie jest jakiś tekst do wyświetlenia (np. właściwość Text ) lub wartość zmiennej typu String w kodzie to jak najbardziej moŝna, a nawet naleŝy uŝywać polskich znaków. Teraz jeszcze pozostaje nam ustawienie podstawowej właściwości dla okna głównego aplikacji MDI, a mianowicie właściwość IsMdiContainer ustawiamy na Yes. Pozostałe właściwości, jakie moŝemy tutaj ustawić (tylko te bardziej istotne i mi znane ) to: ControlBox czy mają być wyświetlane przyciski umoŝliwiające minimalizację, maksymalizację rozmiaru okna i zamknięcie okna widoczne w prawym górnym rogu okna, Icon za pomocą tej właściwości moŝemy zmienić ikonę wyświetlaną w lewym górnym rogu okna z domyślnej systemowej na własną, Location połoŝenie lewego górnego rogu okna względem ekranu (tego w zasadzie nie zmieniamy nie ma potrzeby), Size rozmiar okna (tego teŝ w zasadzie nie zmieniamy będziemy to robić programowo), StartPosition startowe połoŝenie lewego górnego rogu okna względem ekranu ja prawie zawsze ustawiam tu wartość CenterScreen tak lubię, ale w tym wypadku ustawmy wartość Manual, WindowState jaki rozmiar ma przyjąć okno po uruchomieniu ( Normal takie jak wynika z właściwości Size, Minimized najmniejszy dopuszczalny rozmiar,

3 Maximized największy dopuszczalny rozmiar). Moglibyśmy tutaj ustawić wartość Maximized, aby okno wyświetliło się na cały ekran, ale zrobimy to programowo, więc pozostawmy wartość Normal. Po ustawieniu wszystkich niezbędnych właściwości powinniśmy uzyskać efekt mniej więcej jak poniŝej: Rysunek 3. Okno główne aplikacji MDI i jego właściwość Po tym wszystkim naleŝałoby zapisać projekt, aby cała nasza praca nie poszła na marne. Zapisu dokonujemy klikając ikonkę kilku dyskietek, Save all, co powoduje zapisanie wszystkich zmian na wszystkich zakładkach i sugeruję, aby w zasadzie zawsze uŝywać właśnie tej formy zapisu (przynajmniej na początku). JeŜeli wprowadzimy jakieś zmiany to na zakładce, na której dokonywaliśmy zmian pojawi się znak * na końcu jej nazwy oznacza on, Ŝe dane na tych zakładkach zostały zmienione i niezapisane. Przy pierwszym zapisie projektu pojawi się okno, w którym określamy gdzie dany projekt ma być zapisany: Rysunek 4. Pierwszy zapis nowego projektu Pole Name oznacza nazwę projektu, pole Location pełna ścieŝka dostępu do plików projektu. Pozostałe opcje na razie są nieistotne i zostawmy tak jak na rysunku. Mamy projekt zapisany, więc teraz przechodzimy do sedna, czyli pisania kodu. Aby to uczynić musimy otworzyć zakładkę z kodem danego okna ja zawsze robię to w ten sposób, Ŝe dwukrotnie szybko klikam na nagłówku okna i wówczas otwiera się okno z kodem i automatycznie utworzoną (choć pustą ) procedurą Load danego okna. Metoda alternatywna to otworzenie zakładki Solution Explorer zaznaczenie danego elementu projektu, który chcemy okodować i kliknięciu ikony View Code u góry zakładki.

4 Przed rozpoczęciem pisania kodu zmieńmy jeszcze nazwę pliku zawierającego nasze okno, a który nazywa się Form1.vb na zgodny z nazwą okna (choć nie musi być zgodny to jednak warto zachować taką właściwość aby potem wiedzieć, Ŝe dany plik zawiera dane odnośnie takiego to, a takiego okna) czyli Glowny. Robi się to klikając prawym klawiszem myszy na elemencie projektu identyfikującym nasze okno i wybierając opcję Rename i zmieniając nazwę na nową. Zmienioną nazwę zatwierdzamy klawiszem <Enter>: Rysunek 5. Zmiana nazwy pliku Po tym wszystkim zapiszmy projekt i przechodzimy do pisania kodu. Chcemy aby okno główne po otworzeniu zajmowało cały dostępny ekran (a rozmiar ekranu jest zaleŝny od ustawionej rozdzielczości, która moŝe być róŝna na róŝnych komputerach). W związku z tym wpisujemy w procedurze Glowne_Load następujący kod: Public Class Glowne Private Sub Glowne_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim wys, szer As Integer End Sub End Class wys = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height szer = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width Me.Height = wys Me.Width = szer Pierwsza linia zaczynająca się Dim oznacza definicję zmiennych lokalnych (czyli dostępnych tylko w obrębie danej procedury) jako zmienne typu Integer czyli liczby całkowite (bo w liczbach całkowitych jest rozmiar ekranu pikselach). Następnie pod zdefiniowane zmienne podstawiamy kolejno wysokość ekranu i szerokość ekranu. Dane te dostępne są w tzw. przestrzeni nazw o nazwie Screen, reszta występująca po nazwie Screen chyba nie wymaga komentarza. Po ustaleniu aktualnych wartości wysokości i szerokości bieŝącego ekranu przypisujemy te wartości do obiektu Me i odpowiednich jego

5 właściwości Height i Width czyli wysokości obiektu i szerokości obiektu. PoniewaŜ jesteśmy w klasie reprezentującej obiekt Główne a zatem reprezentującej nasze okno główne, więc obiekt Me oznacza w tym wypadku nasze okno główne. W innej klasie obiekt Me będzie reprezentował inne okno lub kontrolkę. PoniewaŜ się mocno napracowaliśmy z kodem to trzeba by zobaczyć co uzyskaliśmy, więc zapisujemy projekt i uruchamiamy ikonką Start Debugging i po chwili powinniśmy zobaczyć nasze okno zajmujące cały dostępny ekran. No dobrze okno się wyświetliło ale jest takie jakieś ubogie. Nie ma Ŝadnego menu jak w porządnej aplikacji, nie paska narzędziowego ani właściwie nic. Czas więc powrócić do projektowania okna i trochę je wzbogacić. Przechodzimy na zakładkę z widokiem okna, a następnie otwieramy zakładkę Toolbox. Odszukujemy komponent o nazwie MenuStrip, klikamy na nim raz lewym klawiszem myszki, następnie przesuwamy kursor nad nasze okno (kursor nad oknem zmieni wygląd na znaczek plusa z ikonką wybranego komponentu) i klikamy lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu okna co spowoduje dodanie komponentu MenuStrip1 do naszego okna czyli naszego menu: Rysunek 6. Dodanie komponentu MenuStrip do okna aplikacji Po dodaniu menu kliknijmy lewym klawiszem myszy w obszar oznaczony jako Type Here i wpiszmy tam Kursy : Rysunek 7. Dodawanie elementów menu

6 Następnie poniŝej wpiszmy Kurs 1 i poniŝej Kurs 2 (na razie wystarczy), następnie z boku po prawej wpiszmy Koniec. Całość po wpisaniu powinna wyglądać mniej więcej tak: Rysunek 8. Utworzone menu Po wpisaniu elementów menu kliknijmy kolejno na kaŝdym, otwórzmy zakładkę Properties i zmieńmy nazwę kaŝdego elementu menu. Nazwy elementów/komponentów mogą być dowolne jednak dobrze jest przyjąć jakąś konwencję nazewnictwa i się jej ściśle trzymać ułatwi to później nawigację po kontrolkach. Ja stosuję mniej więcej taką konwencję: najpierw dwu-, trzyliterowy skrót określający rodzaj kontrolki (np. dla ToolStripMenuItem mi, dla ComboBox cmb, dla kontrolki tekstowej txt itp. po czym następuje znak podkreślenia i wyraz określający cechę charakterystyczną danej kontrolki np. rodzaj przechowywanej danej czy w przypadku powyŝszych elementów menu wyświetlana nazwa (w przypadku wieloczłonowej nazwy elementu menu skracam to do jednego wyrazu) i tak np. element menu Kurs 2 nazywam mi_kurs2 itp. Rysunek 9. Zmiana nazwy elementów menu Następnie ponownie otwórzmy zakładkę Toolbox i odszukajmy komponent ToolStrip i przenieśmy go na nasze okno analogicznie jak robiliśmy to z menu. W nowoutworzonym elemencie kliknijmy znaczek grotu strzałki i z rozwiniętego menu wybierzmy SplitButton :

7 Rysunek 10. Tworzenie elementu paska narzędziowego Po utworzeniu elementu paska narzędziowego SplitButton rozwijalny przycisk ponownie rozwijamy menu w kolejnym elemencie i wybieramy Buton. Mamy teraz dwa elementy w pasku narzędziowym klikamy na pierwszy i w miejscu Type Here wpisujemy Kurs 1 i poniŝej Kurs 2 : Rysunek 11. Dodawanie kolejnych elementów do SplitButton Teraz klikamy element SplitButton i przechodzimy do zakładki Properties i ustawiamy następujące właściwości: (Name) nazwa komponentu, DisplayStyle wybieramy ImageAndText, Image moŝemy podać własną ikonkę danego elementu zamiast standardowej, Text wpisujemy Kursy, TextImageRelation wybieramy ImageAboveText. Właściwość ToolTipText określa tekst jaki pojawi się w chmurce gdy wskaźnik myszy będzie nad daną kontrolką. Dla kontrolek składowych elementu SplitButton wystarczy określić tylko właściwość (Name). Dla kolejnego elementu typu Buton określamy właściwości analogicznie jak dla SplitButton, gdzie właściwość Text podajemy Koniec. Jak widać elementy paska narzędziowego odpowiadają elementom menu choć oczywiście tak być nie musi i elementy paska narzędziowego mogą wskazywać inne czynności/działania niŝ elementy menu. Całość powinna wyglądać następująco:

8 Rysunek 12. Menu i pasek narzędziowy w głównym oknie aplikacji Po wprowadzeniu tych zmian zapisujemy projekt (jeŝeli jeszcze tego nie zrobiliśmy) i przystępujemy do wprowadzenia ostatniego elementu okna głównego. Otwieramy zakładkę Toolbox i wybieramy komponent StatusStrip i przenosimy na nasze okno analogicznie jak wcześniejsze. Na dole naszego okna pojawi się kontrolka paska stanu. Wybierzmy przez strzałkę trzy razy element StatusLabel, dla kaŝdego określmy właściwość (Name) i DisplayStyle na Text (moŝemy wybrać równieŝ ImageAndText ). W efekcie powinniśmy otrzymać okno jak poniŝej: Rysunek 13. Okno główne aplikacji Działaniem poszczególnych elementów menu Kursy, paska narzędziowego Kursy jak i paskiem stanu zajmiemy się w kolejnych kursach, a teraz oprogramujemy działanie elementu menu i paska narzędziowego - Koniec. Przechodzimy na zakładkę z kodem programu i z rozwijanego komponentu u góry wybieramy element menu Koniec, a komponentu po jego prawej stronie akcję Click. Operacja ta spowoduje utworzenie procedury dla zdarzenia Click dla obu tych elementów:

9 Rysunek 14. Utworzenie procedur związanych ze zdarzeniem Click komponentów Me.Close() Teraz w kaŝdej z procedur wpiszmy polecenie: lub Application.Exit() W tym przypadku oba polecenia są sobie równowaŝne poniewaŝ jesteśmy w oknie głównym aplikacji i jego zamknięcie (a to właśnie robią powyŝsze polecenia) spowoduje zamknięcie całej aplikacji. W przypadku okna podrzędnego polecenie Me.Close() spowoduje jedynie zamknięcie tego okna podrzędnego podczas gdy polecenie Application.Exit() spowoduje zamknięcie całej aplikacji taka jest róŝnica pomiędzy tymi poleceniami. I na koniec cały kod naszej aplikacji: Public Class Glowne Private Sub Glowne_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim wys, szer As Integer End Sub wys = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height szer = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width Me.Height = wys Me.Width = szer Private Sub mi_koniec_click(byval sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mi_koniec.click Application.Exit() End Sub Private Sub tsi_koniec_click(byval sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tsi_koniec.click Me.Close() End Sub End Class Zapisujemy teraz cały projekt i uruchamiamy go aby sprawdzić jak będzie wyglądał i działał:

10 Rysunek 15. Gotowa i uruchomiona aplikacja MDI W następnych kursach nieco rozbudujemy działanie menu, paska narzędziowego i paska stanu. Kolejny kurs będzie dotyczył łączenia się z bazą danych i odczytem pewnych informacji i ich prezentacją w oknie głównym.

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY Praca z bazą danych Aby móc korzystać z niniejszego kursu musimy utworzyć bazę danych o nazwie KURSY, tabelę o nazwie UZYTKOWNIK, a w tabeli tej utworzyć następujące kolumny: user_id typu integer/autonumer

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo