Kurs MS WORD. Ćwiczenie 6. Wykorzystanie grafiki, wykresów oraz edycja wzorów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs MS WORD. Ćwiczenie 6. Wykorzystanie grafiki, wykresów oraz edycja wzorów."

Transkrypt

1 Kurs MS WORD. Ćwiczenie 6. Wykorzystanie grafiki, wykresów oraz edycja wzorów. Tworzenie diagramów. Wstawianie i modyfikowanie rysunku. PołoŜenie rysunku względem otaczającego go tekstu. Tworzenie obiektów WordArt. Rysowanie i modyfikowanie kształtów. Prosta obróbka grafiki. Podpisywanie grafiki. Wstawianie wykresu. Modyfikowanie wyglądu wykresu. Importowanie danych do wykresu. Edycja wzorów. 1. Tworzenie diagramów Korzystając z narzędzi do tworzenia diagramów na pasku narzędzi Rysowanie, moŝna dodawać do dokumentów róŝne diagramy. Dostępne są następujące typy diagramów: cykliczne (diagram cykliczny: Diagram uŝywany do pokazywania procesu stanowiącego ciągły cykl.), tarczowe (diagram docelowy: Diagram, który pokazuje poszczególne kroki prowadzące do celu.), promieniowe (diagram promieniowy: Diagram, który pokazuje relacje elementów z elementem podstawowym.), Venna (diagram Venna: Diagram pokazujący obszary nakładania się róŝnych elementów.), ostrosłupowe (diagram ostrosłupowy: Diagram, który pokazuje relacje oparte na podstawie.). Diagramy pozwalają ilustrować róŝne materiały koncepcyjne i urozmaicać zawartość dokumentów (są alternatywą dla reprezentacji liczbowych). Dodany lub zmieniony diagram jest wyświetlany z obszarem rysunku i jest otoczony obramowaniem niewidocznym na wydruku oraz wyposaŝony w uchwyty zmiany rozmiaru. Rozmiar diagramu moŝna zmieniać za pomocą poleceń do zmiany rozmiaru, powiększając obszar rysunku i uzyskując więcej miejsca do pracy, lub pozbyć się zbędnego miejsca, zbliŝając obramowanie do diagramu. MoŜna sformatować cały diagram, korzystając ze wstępnie ustawionych stylów, MS OFFICE albo jego fragmenty podobnie jak formatuje się kształty moŝna dodać kolor i tekst, zmienić grubość i styl linii oraz dodać wypełnienia, tekstury i tła. Do dodawania MS WORD MS EXCEL MS ACCESS elementów lub segmentów pojawiających się z diagramem oraz ich przesuwania do przodu i do tyłu słuŝy pasek narzędzi Diagram. 2. Wstawianie i formatowanie rysunków. MoŜna rozróŝnić dwa podstawowe rodzaje grafiki, pozwalające uatrakcyjnić dokumenty programu Microsoft Word: obiekty rysunkowe (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą moŝna zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych naleŝą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.) obrazy (obraz: Plik (taki jak metaplik), który moŝna rozgrupować i operować nim jak dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapa bitowa).). Rysowanie umoŝliwia nadanie tym obiektom kolorów, deseni, krawędzi i innych efektów ozdobnych. Wszystkie narzędzia znajdują się na pasku Rysowanie. Pasek rysowania

2 100 lat! Przykładowe autokształty. Podczas wstawiania obiektu rysunkowego w programie Word wokół obiektu jest umieszczana kanwa rysunku. Kanwa rysunku pomaga określić połoŝenie rysunku w dokumencie. Aby sformatować wstawiony autokształt moŝna zmienić jego kolor, linie, dodać cień i efekty trójwymiarowości 3W. W czasie edytowania cienia oraz efektów 3W moŝna włączyć dodatkowe paski narzędzi Ustawienia cienia oraz Ustawienia 3-W, gdzie znajdują się dodatkowe opcje i formatowanie kształtów. Istnieje moŝliwość grupowania obiektów w celu złoŝenia kilku elementów w jedną całość. Aby to zrobić naleŝy po narysowaniu elementów zaznaczyć je wszystkie trzymając klawisz SHIFT i klikając myszką na kaŝdy z nich, następnie z menu podręcznego (prawy klawisz myszy na elementach graficznych) wybrać polecenie Grupowanie Grupuj. Wszystkie elementy będą odtąd stanowić jedna grafikę. Istnieje równieŝ moŝliwość rozgrupowania wcześniej zgrupowanych grafik przez wybranie polecenia Grupowanie Rozgrupuj. Aby wprowadzić często uŝywany w gazetach zabieg oblewania tekstem grafiki naleŝy skorzystać z właściwości zawartych w menu podręcznym Formatuj obraz W zakładce Układ znajduje się pięć rodzajów stylu otaczania: równo z tekstem element graficzny traktowany jest jak pojedynczy znak literowy, ramka tekst otacza element graficzny do otaczającej go ramki, przyległy- tekst przylega do konturów elementu graficznego, za tekstem element umiejscowiony jest za tekstem jako tło, przed tekstem element graficzny leŝy na tekście zasłaniając go. W okienku Formatowania obrazu (autokształtu) moŝna równieŝ znaleźć zakładki odpowiadające za zmianę kolorów i linii elementu graficznego, rozmiary obrazka i przycinanie. 2

3 3. Tworzenie obiektów WordArt Do umieszczania w dokumencie ozdobnego tekstu słuŝy przycisk WordArt umieszczony na pasku Rysowanie. W ten sposób moŝna tworzyć tekst z cieniem, tekst pochylony, obrócony i rozciągnięty oraz tekst dopasowany do określonych kształtów. Po wstawieniu obiektu WordArt pojawi się pasek narzędzi o tej samej nazwie gdzie moŝna znaleźć wiele opcji formatowania: edycja tekstu, kolor tekstu, kształt, otaczanie, zmiana orientacji tekstu, odstępy między znakami. PoniewaŜ kaŝdy tego typu specjalny efekt tekstowy jest obiektem rysunkowym, do modyfikowania takiego efektu moŝna uŝyć takŝe innych przycisków dostępnych na pasku narzędzi Rysowanie, na przykład w celu wypełnienia efektu tekstowego obrazem. 4. Prosta obróbka grafiki. Wstawianie i formatowanie obrazów. Clipart jest elementem graficznym, który moŝna pobrać z gotowych zestawów grafik wbudowanych w pakiecie Office lub ze strony internetowej Microsoft. Aby wstawić klipart do dokumentu wybieramy polecenie Wstaw Obraz Clipart Pojawiający się pasek po prawej stronie okna zawiera wybór kolekcji multimediów, w tym klipartów. Klawisz Przejdź uruchamia wyszukiwanie wybranych obiektów. Następnie wystarczy wybrać klipart i poleceniem Wstaw umieścić go w dokumencie. Kliparty są grafikami, które są zgrupowanymi rysunkami. MoŜna więc je w razie potrzeby rozgrupować w celu edycji. Do dokumentu moŝna równieŝ załączyć gotowe grafiki w postaci plików zdjęć, obrazów zapisanych w róŝnych formatach. Aby wstawić plik naleŝy wybrać polecenie Wstaw Obraz Z pliku..., a następnie z okienka Wstawianie obrazu wybrać plik. Wstawiony element będzie miał właściwość otaczania jako Równo z tekstem. MoŜna ja zmienić, jak równieŝ moŝna zmienić właściwości obrazka tj.: rozmiar, jasność i kontrast, przycięcie, itd. 5. Podpisy pod rysunkami. Podobnie jak w przypadku tabel, naleŝy podpisywać elementy graficzne za pomocą polecenia Wstaw Odwołanie Podpis. Tym razem wybieramy etykietę Rysunek i opisujemy element graficzny. Jeśli zaleŝy nam na zmianie etykiety z Rysunek na Rys., naleŝy w okienku Podpis wybrać polecenie Nowa etykieta w nowym okienku wpisać: Rys. oraz koniecznie wcisnąć spację, która będzie odstępem 3

4 między etykietą a automatycznie dopisywanym kolejnym numerem grafiki. Aby wykonać spis rysunków, równieŝ podobnie jak dla spisu tabel naleŝy wybrać polecenie Wstaw Odwołanie Indeks i spisy a następnie przejść na zakładkę spis ilustracji, a na koniec wybrać etykietkę i zatwierdzić klawiszem OK. 6. Wstawianie i edycja wykresów. Edytor Word umoŝliwia proste wykonywanie nieskomplikowanych wykresów importujących dane z tabeli danych. Aby wstawić wykres naleŝy wybrać polecenie Wstaw Obraz Wykres. Pojawi się wtedy tabela danych z przykładowymi danymi oraz wykres kolumnowy. Aby edytować wykres naleŝy z menu podręcznego wybrać polecenia formatowania serii danych, typu wykresu czy dodawania linii trendu. Oczywiście bardziej skomplikowane wykresy na podstawie róŝnych obliczeń naleŝy wykonywać w arkuszu kalkulacyjnym a następnie je dołączać do dokumentu. 7. Edycja wzorów. Często w praktyce zawodowej istnieje potrzeba wpisania róŝnego rodzaju wzorów statystycznych, chemicznym, matematycznych czy inŝynierskich. Dla ułatwienia wprowadzono dodatkową aplikację słuŝącą do edycji wzorów. Jest ona dostępna w edytorze Word po zainstalowaniu pełnego pakietu Office lub po doinstalowaniu tejŝe aplikacji. W celu włączenia edycji wzorów naleŝy wybrać polecenie Wstaw Obiekt i z okna wyboru obiektów wybrać Microsoft Equation 3.0. Zmieni się wtedy wygląd okna edytora, pojawi się pole do wypełniania oraz pasek narzędzi edytora, zawierający wszelkie symbole i znaki z róŝnych dziedzin. Przy pisaniu wzoru naleŝy tylko pamiętać, Ŝe wstawiamy zawsze z znaki i symbole z pierwszeństwem paska narzędzi tzn. jeśli np. chcemy wstawić znak nawiasu, to mimo, Ŝe występuje on na klawiaturze, to uŝywamy znaków nawiasów z paska Równanie. PoniŜej przykład złego i poprawnego formatowania nawiasów. 1 1 ( ) i 2 2 4

5 Po zakończeniu edycji wzoru wystarczy kliknąć poza polem edycji równania, a edytor samoczynnie wstawi napisany wzór do dokumentu. Jeśli będziemy chcieli poprawić wzór, wystarczy dwukrotnie na nim kliknąć lewym klawiszem myszy. Ćwiczenia 1. Wstaw diagram: Dyrektor generalny Dyrektor ds. finansowych Główny księgowy Dyrektor ds. technicznych Dyrektor ds. rozwoju 2. Wstaw diagram: Word Outlook Excel MS Office Front Page Access Power Point 3. Wstaw autokształt i wykonaj otaczanie jak poniŝej. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś 5

6 tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. Jakiś tekst. 4. Wykonaj poniŝszy rysunek grupując poszczególne jego elementy. 100 lat! 5. Wstaw i sformatuj WordArt jak poniŝej: 6. Wstaw zdjęcie z pliku samochody.jpg z katalogu cw6. 7. Wstaw wykres kolumnowy z danych: Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Wstaw wzory jak poniŝej. x n i= = 1 1 2Fe 2 3+ CO 2 n ( HCO3) + O2+ H 2O 2Fe( OH) Zapisz pracę do pliku cwiczenie6.doc w katalogu cw6. x i 6

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo