CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY OŚRODEK SPORTU"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 Dyrektor Franciszek Bachleda-Księdzularz, Zastępca Jan Walkosz Jambor tel.: (0-18) , (018) , fax: (0-18) DZP/Z/XXII/25/09/2009 Zakopane, 19 października 2009 r. Wykonawcy Zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym Nr sprawy DZP/Z/XXII/25/09/2009 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla przebudowy boiska piłkarskiego w rejonie Średniej Skoczni. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, działający jako Zamawiający w w/w postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm) niniejszym zawiadamia Państwa, Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu wnieśli pytania do SIWZ, które to wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniŝej: Pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie rysunku z zaznaczonym usytuowaniem samego boiska (linii boiska) oraz bramek do piłki noŝnej. Odpowiedź: Wymiary boiska wraz z opisem wyznaczania linii zamieszczono w załącznikach. Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego odwodnienia liniowego (poz. 4.5) o jednostkę miary. Odpowiedź: Pozycja 4.5 przedmiaru dla branŝy drogowej opisana jako Kalkulacja producenta Odwodnienie liniowe ACO LW 100 K do montowania przy nawierzchni ze sztucznej trawy wynosi 320,5 m (metrów). Pytanie 3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego odwodnienia liniowego o studzienki systemowe przyłączeniowe. Odpowiedź: Na obwodzie boiska przewidziano 4 (cztery) skrzynki odpływowe z ACO z godnie z systemem LW 100 K. Skrzynki przyłączeniowe zostały wliczone do przedmiaru w poz 4.5 w kalkulacji indywidualnej. Pytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkowych opisanych w pliku Opis arch-bud(wyciąg).pdf na stronie 2 (np. rozbiórka ogrodzeń, schodów, drenaŝu, studni betonowych).

2 Odpowiedź: Rozbiórka ogrodzeń została podana w przedmiarze pn. Modernizacja boiska piłkarskiego Obiekty niekubaturowe poz Rozbiórka schodów zewnętrznych ze względu na prostą konstrukcję (płyty betonowe na gruncie) oraz na znaczne ich zuŝycie, rozbiórka została wliczona w poz. 1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km. Studzienki betonowe które wchodzą o obszar boiska naleŝy zdemontować górny krąg wraz z pokrywą oraz zasypać kruszywem jak dla warstwy odsączającej boiska. Ilość 3 szt. Taras nad budynkiem magazynowym oraz trawnik pomiędzy tarasem i projektowaną nawierzchnią z kostki brukowej nie podlega rozbiórce ze względu na okrojony zakres realizowanego projektu tj bez budynku zaplecza boiska piłkarskiego. Pytanie 5. W opisie do części drogowej Opis-drogowa.pdf w punktach 8.1 i 8.2 są zestawione ilości robót, które są większe od ilości przyjętych w przedmiarach (powierzchnia ze sztucznej trawy, ilości robót ziemnych, długość odwodnienia liniowego). Prosimy o odpowiedź, czy ilości przedmiarowe są prawidłowe? Odpowiedź: NaleŜy uwzględnić ilości podane w przedmiarach. Podane wielkości w projekcie drogowym są nieaktualne. Pytanie 6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem płyty przejściowej oraz wykonania izolacji połączenia z płytą Ŝelbetową. Odpowiedź: Wykonanie płyt przejściowych zostało ujęte w poz 3.7 oraz 3.8 przedmiaru pt. Modernizacja boiska piłkarskiego. Obiekty niekubaturowe. Wykonanie izolacji analogicznie jak w pytaniu nr 8. Pytanie 7. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych zamocowania bramki w płycie Ŝelbetowej. Odpowiedź: Bramki przewidziane są do posadowienia na niezaleŝnych fundamentach nie związanych z płytą Ŝelbetową. Schemat montaŝu podano w załącznikach. Pytanie 8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji o wykonanie izolacji przeciwwodnej powierzchni płyty pod warstwami podbudowy boiska. Odpowiedź: śelbetową powierzchnię płyt boiska naleŝy zaizolować p.wilgociowo systemowym rozwiązaniem np. f-my Grace Preprufe 300R, lub inne podobne o odpowiednich właściwościach według instrukcji producenta. Pytanie 9. Prosimy o dodanie do dokumentacji rysunków szczegółowych dotyczących ogrodzeń, opisu technologii wykonania i montaŝu oraz szczegółów dotyczących samego zamocowania. Przedmiar dotyczy ogrodzenia z siatki, natomiast SST dział XVII Ogrodzenia jest zapis, Ŝe ma to być ogrodzenie panelowe. Odpowiedź: Rysunki ogrodzenia panelowego z piłkochwytem w załącznikach. Zastosować rozwiązanie systemowe BETRAFENCE lub równowaŝne. Pytanie 10. Prosimy o dodanie do dokumentacji rysunków szczegółowych dotyczących demontowalnych piłkochwytów, opisu technologii wykonania i montaŝu oraz szczegółów dotyczących samego zamocowania. Odpowiedź: Piłkochwyty rozumiane jako nadstawka nad ogrodzeniem systemowym, panelowym z tworzywa sztucznego nie są przewidziane do demontaŝu. Piłkochwyty te naleŝy zamocować

3 na przeplecionych dwóch linkach stalowych mocowanych uchwytami do słupków. Dla ogrodzenia demontowanego podano rysunki i szczegóły w załącznikach. Pytanie 11. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o rysunki warsztatowe i opis w zakresie sposobu łączenia elementów balustrad. Odpowiedź: Sporządzenie rysunków warsztatowych balustrad na podstawie rysunków załączonych do SIWZ naleŝy do Wykonawcy. Zamawiający zapewnia nadzór autorski w zakresie ich sprawdzenia. Pytanie 12. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o dane dotyczące wysięgników na słupach oświetleniowych. Odpowiedź: W projekcie przyjęto 4 (cztery) maszty oświetleniowe o wysokości 20 m, kaŝdy wyposaŝony w konstrukcję montaŝową dla sześć projektorów typu MVP507NB/60 dla źródeł światła MHN-LA2000W/400V/842. Konstrukcje montaŝowe projektorów (wysięgniki) stanowią integralną część masztu oświetleniowego. W projekcie przyjęto maszty firmy KROMISS-bis2 z Częstochowy i Zamawiający oczekuje dostawę masztów równowaŝnych lub lepszych. Pytanie 13. Z uwagi na brak budynku zaplecza boiska piłkarskiego prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dane dotyczące zlokalizowania rozdzielnicy głównej, gdyŝ w projekcie jest ona umieszczona w tym budynku. Odpowiedź: Rozdzielnicę główną naleŝy zlokalizować zgodnie z projektem, rys 4/E patrz opis pkt w istniejącym budynku magazynowym (przewidzianym do nadbudowy kondygnacją parteru i poddasza budynku zaplecza boiska piłkarskiego). Pytanie 14. Prosimy o odpowiedź jakie jest dopuszczalne obciąŝenie drogi wewnętrznej o naw.asfaltowej przebiegającej poniŝej projektowanego boiska? Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej na podstawie której mógłby określić dopuszczalne obciąŝenie drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej przebiegającej poniŝej projektowanego boiska. Pytanie 15. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe i część opisową dotyczące pali wierconych i technologii ich wykonania. Odpowiedź: W projekcie załoŝono systemowe pale wiercone w rurze obsadowej wyciąganej, zbrojone i betonowane na miejscu budowy-monolityczne. Typ pala Franki bądź CFA Pale formowane świdrem ciągłym- to pale wiercone, formowane na miejscu przy pomocy świdra ciągłego na rdzeniu rurowym, zakończonym od dołu ostrzem traconym. Wykonanie pali polega na pogrąŝaniu świdra ruchem obrotowym na Ŝądaną głębokość. Po jej osiągnięciu do świdra wpompowuję się mieszankę betonową, która działając pod ciśnieniem wypycha ostrze tracone. Podczas podnoszenia świdra beton pod ciśnieniem dokładnie wypełnia trzon pala, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala z gruntem na pobocznicy. Po zakończeniu betonowania do świeŝej mieszanki wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w zakładzie prefabrykacji zgodnie z projektem. Dzięki zastosowaniu rdzenia rurowego o duŝej średnicy moŝliwe jest równieŝ wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu, co ułatwia zbrojenia pali o znacznej długości. Pytanie 16. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o typ, rodzaj dylatacji płyt. Odpowiedź: Dylatacje płyt Ŝelbetowych boiska, zaprojektowana jako przerwa w konstrukcji, umoŝliwiająca niezaleŝną pracę poszczególnych części budowli. W miejscu dylatacji naleŝy zastosować systemowe taśmy wewnętrzne dylatacyjne do przerw

4 kompensacyjnych SERVITITE AT 200 (np. f-my Grace) przerwę dylatacyjną naleŝy uzupełnić szpachlówka bentonitową, lub inne podobne o odpowiednich właściwościach. Pytanie 17. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i ewentualne rysunki dotyczące sposobu wykończenia zewnętrznego (tynki itp.) konstrukcji Ŝelbetowych (schody, płyta, ścianka oporowa) oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. Odpowiedź: Wykończenie muru oporowego zgodnie z rysunkiem nr 15. Pozostałe powierzchnie betonowe wykończyć tynkiem na bazie Ŝywicznej z wypełniaczem z kruszywa naturalnego Ŝwirki 1-2 mm utrzymać w odcieniach szarości RAL Po obwodzie zewnętrznym płyty Ŝelbetowej (czoło płyty) wykończyć tynkiem na bazie Ŝywicznej z wypełniaczem z kruszywa naturalnego Ŝwirki 1-2 mm utrzymać w odcieniach szarości RAL Słupy oraz dolna, widoczna płaszczyzna płyty Ŝelbetowej bez wykończenia. Pytanie 18. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i ewentualne rysunki dotyczące sposobu wykonania izolacji konstrukcji Ŝelbetowej oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. Odpowiedź: śelbetową powierzchnię płyt boiska naleŝy zaizolować p.wilgociowo systemowym rozwiązaniem np. f-my Grace Preprufe 300R, lub inne podobne o odpowiednich właściwościach. Pytanie 19. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i ewentualne rysunki dotyczące sposobu wykończenia ścianek przy schodach terenowych oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. Odpowiedź: Wykończenie schodów terenowych zewnętrznych: Ścianki konstrukcji biegu schodów z tynku na bazie Ŝywicznej z wypełniaczem z kruszywa naturalnego Ŝwirki 1-2 mm utrzymać w odcieniach szarości RAL Płaszczyzna pozioma powierzchni konstrukcji biegu schodów obłoŝona płytami z granitu grubości 4 cm i szerokości 36 cm (kapinosy obustronne po 3 cm. Sposób wykonania według ogólnie dostępnej wiedzy i sztuki budowlanej. Pytanie 20. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i ewentualne rysunki dotyczące sposobu wykonania okładziny schodów terenowych. Odpowiedź: Schody i spoczniki wykończone okładziną z płytek ceramicznych, ryflowanych grupy nie niŝszej niŝ R10, jednolita barwa, odcień RAL 7040 na zaprawie mrozoodpornej, elastycznej, wymiary płytek gatunku I do doboru przez wykonawcę. Sposób wykonania według ogólnie dostępnej wiedzy i sztuki budowlanej. Pytanie 21. Prosimy o odpowiedź jaka ma być kolorystyka elementów boiska: ogrodzeń, balustrad, ewentualnych tynków na elementach Ŝelbetowych, kostki brukowej, okładziny schodów, okładziny kamiennej oraz samej konstrukcji ścianki oporowej? Odpowiedź: Kolorystyka ogrodzenia: zielony RAL 6005 Kolorystyka balustrad: naturalny stali nierdzewnej matowy. Tynki opisane w odpowiedzi na pytanie nr 19. Kolorystyka kostki brukowej: RAL 7038 Kolorystyka okładziny schodów jak w odpowiedzi na pytanie nr 20. Okładzina kamienna: kamień rodzimy piaskowiec. Pytanie 22. Prosimy o odpowiedź czy zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu odcinek kd100 biegnący przez część wschodnią boiska oraz dwa odcinki w części północnej są do usunięcia? Brak innych informacji na ten temat. Prosimy o ewentualne korekty projektu i dodanie pozycji do

5 przedmiaru. Odpowiedź: Istniejący kanał kd100 naleŝy pozostawić. Pytanie 23. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru o brakującą część dotyczącą zabezpieczenia posadowienia (pali) przed działaniem wody infiltracyjnej (opinia geotechniczna opis.pdf, punkt 6. Wnioski i zalecenia). Odpowiedź: W projekcie załoŝono, Ŝe pale posadowione będą min. 50cm w warstwie gruntu nośnego skalistej,( fliszowa łupkowa -warstwa IV)- zgodnie opinią geotechniczną woda infiltracyjna miejscami sączy się na poziomie stropu III warstwy geotechnicznej glina pylasta zwięzła zwietrzelinowa przewarstwiona pospółką gliniastą zwietrzelinową. W projekcie załoŝono, Ŝe nie zabezpiecza się pali wierconych przed wodą infiltracyjną. Pytanie 24. Prosimy o zamieszczenie SST dotyczącej odwodnienia liniowego oraz o zestawienie materiałów. System ACO DRAIN S100 składa się z róŝnego asortymentu i z samego planu sieci nie moŝna dokonać wyceny tego zakresu Zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy I montaŝu odwodnienie liniowego typu ACO LW 100 K z szyną mocującą, dla sztucznej trawy. Nazwa ta identyfikuje jeden rodzaj asortymentu wraz z jego parametrami uŝytkowymi. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równowaŝnych z tym, Ŝe parametry innego systemu nie mogą być gorsze od opisanych w projekcie. MontaŜ według instrukcji producenta. Prosimy zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 3. Pytanie 25. Prosimy o zamieszczenie SST i dodanie pozycji do przedmiaru dotyczącej rynny spustowej i włączenia do studni Di2. Odpowiedź: Rynna spustowa mocowana obejmami do słupa Ŝelbetowego zgodnie z typowymi rozwiązaniami stosowanymi przy budowach wiaduktów. Włączenie do studni przez osadzenie rury w ściance oraz prowadzenie rur (np. PVC-U) w gruncie do czyszczaka do którego włączona jest rura spustowa. MontaŜ i zastosowane materiały zgodnie z projektem i zastosowaniem ogólnej wiedzy budowlanej. MontaŜ według instrukcji producenta. Pytanie 26. Jakie są prawidłowe spadki na boisku: 3 czy 0,5%? Istnieją rozbieŝności pomiędzy rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji. Odpowiedź: Spadek na boisku z nawierzchnią sztuczna trawa wynosi 0,5% w kierunku z kaŝdego z boków boiska. Parametr 0,3% dotyczy spadków korytek odwodnienia liniowego, powierzchniowego w kierunku skrzynek odpływowych. Pytanie 27. W SIWZ opisano bramę o wymiarze 2x2,2m natomiast na rysunku nr ujęto bramy o wymarach 4x2,5 m oraz 6x5m. Jakiej wielkości bramy przyjąć? Odpowiedź: Bramy naleŝy wykonać jako rozwiązanie systemowe i zgodnie z załącznikami. Pytanie 28. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pola treningowego dla bramkarzy? Odpowiedź: Tak. Zamówienie obejmuje wykonanie boiska treningowego dla bramkarzy. Pytanie 29. Proszę o przesłanie detalu dotyczącego montaŝu ogrodzenia na budynku magazynowym. Odpowiedź: Ta część zamówienia nie była objęta wykonaniem projektu ze względu na inne przeznaczenie budynku (nadbudowa budynkiem). Z tego względu Zamawiający oczekuje od Zamawiającego

6 propozycji zamontowania ogrodzenia panelowego z doborem sposobu i metod na budowie z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji balustrady. Pytanie 30. W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących wycinki drzew. Czy inwestor dokona wycinki we własnym zakresie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, Ŝe usunięcia drzew kolidujących z inwestycją dokona Wykonawca. Biorąc pod uwagę wolną przestrzeń wokół boiska oraz niewielkie gabaryty drzew i nieprzydatność ich drewna do celów gospodarczych, powalanie moŝe odbywać się przy pomocy cięŝkiego sprzętu (a nie przy uŝyciu maszyn i metod drwalskich). Uprzątnięcie powalonych drzew leŝy po stronie Wykonawcy. Pytanie 31. W przedmiarze i projekcie ujęto odwodnienie liniowe Aco Drain z systemem mocowania nawierzchni ze sztucznej trawy. Ww. system nie posiada takiej funkcji. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie korytek innego systemu posiadającego moŝliwość mocowania sztucznej trawy? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 Pytanie 32. W dokumentacji zamieszczono tylko sposób wykończenia murku oporowego bez projektu konstrukcji, proszę o przesłanie projektu murku oporowego wraz z zestawieniem zbrojenia. Odpowiedź: Wykończenie muru oporowego umieszczono w plikach w katalogu Architektura i budowlany boisko (plik pod adresem Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 z 9). Projekt konstrukcji wraz z zestawieniem stali został umieszczony w katalogu Konstrukcja boisko (plik pod adresem Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz. 4 z 9). Kierownik Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo