P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia Numer aktu 5 Kadencja Kadencja P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek o godzinie 8 otworzył V - ą sesję Rady Gminy Borzęcin, witając radnych, sołtysów, p. Wójta, pracowników Urzędu oraz przedstawicieli Łęk. Przewodniczący poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego byłego radnego naszej gminy, jak również ojca koleżanki. Następnie w imieniu rodziny, podziękował za zamówione msze, wieńce oraz za bycie razem z nimi w tej trudnej dla nich chwili. Przewodniczący Rady stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Lista obecności stanowi zał. nr Ad 2) przyjęcie porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy do przesłanego porządku obrad są jakieś pytania, zmiany, propozycje. Wójt wniósł o wprowadzenie w porządku obrad dzisiejszej sesji w pkt 7 ppkt c w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011, nowy projekt uchwały wiąże się z promesą, którą pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie zł, jak również z koniecznością wprowadzenia tych środków do budżetu i zabezpieczenia wkładu własnego celem realizacji zadań z zakresu usuwania skutków powodzi. Przewodniczący Rady powiedział, iż p. Wójt do zaproponowanego porządku obrad zaproponował zmianę, zapytano czy są inne propozycje, Nikt nie zgłaszał. Poddano pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. Na obrad przybył radny Pałach na sali znajduje się 14 radnych. Ad 3 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy

2 Zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o sesji, protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu u pracownika ds. obsługi, Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania, zapytano czy są inne propozycje. Nikt nie zgłaszał. Poddano pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy, za przyjęcie głosowali wszyscy radni. Przewodniczący Rady stwierdził, iż protokół został przyjęty jednogłośnie. Ad 4 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo... Ostatnia Sesja Rady Gminy w Borzęcinie miała miejsce 26 stycznia br. Niniejszym informuję o najważniejszych sprawach z mojej między sesyjnej działalności: - W dniu 5 lutego bieżącego roku Gmina Borzęcin otrzymała promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6 milionów 150 tysięcy złotych, co stanowi 80 % wartości realizowanych zadań z zakresu usuwania skutków powodzi w ramach tej promesy /20 % to wkład własny gminy, który na dzisiejszej sesji należy zabezpieczyć/. W sumie na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi, nie licząc dalszych planowanych do pozyskania w tym roku promes gmina Borzęcin na dzień dzisiejszy wyda 7 milionów 420 tysięcy złotych, w tym środki na wykonanie II etapu robót drogowych nie zrealizowanych w roku ubiegłym ze względu na późny okres przyznania promes i wczesną, mroźną zimę oraz na odbudowę dróg i zabezpieczenie wałów - drogi Wał Lewy i Wał Prawy w Borzęcinie. Razem 15 zadań jako kontynuacja z roku poprzedniego i 2 zadania bieżące. Wszystkie wskazane pisemnie w promesie przez wiceministra MSWiA Tomasza Siemoniaka do realizacji w ramach dofinansowania. W sumie 7,55 km nowych nawierzchni bitumicznych na zadaniach kontynuowanych z roku poprzedniego i pozostałe prace (na ile wystarczy, a nie wystarczy na wszystko) na wałach w Borzęcinie. Szacujemy, że środki rzędu 5 milionów 800 tysięcy złotych pozwolą na wykonanie prac na ok. 45 % planowanego zakresu. To oprócz larsenowania i budowy murków zaporowych ok. 3 kilometry nowej nawierzchni bitumicznej. - Zakończono realizację inwestycji przebudowy przestrzeni strychowej istniejącego Domu Wiejskiego w Warysiu wraz ze zmianą zagospodarowania działki na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi. Umowę z wykonawcą, firmą JAWOR Usługi Remontowo - Budowlane z Brzeska opiewającą na kwotę 550 tysięcy złotych brutto zrealizowano w niespełna 9 miesięcy. W ramach jej realizacji zagospodarowano poddasze budynku, gdzie powstały trzy niezależne sale oraz sanitariaty, celem dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych zakupiono pojazd gąsienicowy tzw. schodołaz, wybudowano boisko wielofunkcyjne z poliuretanu (piłka siatkowa, koszykówka, kort tenisowy), boisko do piłki plażowej, parking przy obiekcie. Teren obiektu został kompleksowo ogrodzony, wykonano również oświetlenie wokół budynku. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. - Pozytywnie zaopiniowałem koncepcję modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Bochnia Brzesko Biadoliny po uwzględnieniu przez Projektanta uwag wniesionych na spotkaniu jakie miało miejsce w Urzędzie Gminy w Borzęcinie w dniu 14 stycznia 2011 roku. Uwagi dotyczyły budowy chodników i dróg po stronie gminy Borzęcin. - Przystąpiłem do negocjacji z Firmą ENION ENERGIA S.A. w Krakowie w zakresie wysokości cen na zakup energii elektrycznej w roku bieżącym dla potrzeb oświetlenia dróg oraz zasilania budynków komunalnych gminy. W ramach negocjacji obniżono obowiązującą

3 w ubiegłym roku cenę z 27,19 setnych grosza na 26,79 setnych grosza za kilowatogodzinę. W roku 2009 stawka ta wynosiła 28, 79 setnych gorsza. - W dniu 28 stycznia br. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pod nazwą Rozbudowa infrastruktury publicznej centrum wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, drogi, montaż urządzeń placu zabaw oraz przebudowę ogrodzenia o wartości brutto 798 tysięcy 929 złotych oraz na zadanie Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego na boisku LZS w Przyborowie o wartości brutto 903 tysiące 795 złotych. - W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała 2 razy 27 stycznia i 4 lutego. Podczas pierwszego posiedzenia rozpatrzyła 14 wniosków o wczczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe oraz 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 13 zaopiniowano pozytywnie, a 5 negatywnie, w tym 1 wniosek z powodu niezgodności lokalizacji z warunkami usytuowania zawartymi w uchwale Rady Gminy Borzęcin Nr III/10/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 4 wnioski zaopiniowano negatywnie z powodu wyczerpania limitu określonego w uchwale Rady Gminy Borzęcin Nr III/11/2010 z 22 grudnia ub.r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierającycych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. W czasie drugiego posiedzenia komisja rozpatrzyła 1 wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe oraz 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2 wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) i 2 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%. 2 wnioski zaopiniowano pozytywnie, a 2 negatywnie z powodu wyczerpania limitu określonego w uchwale Rady Gminy Borzęcin Nr III/11/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Czy są jakieś pytania, uwagi. 1. Pan Pałach zapytał w kwestii wyrażenia opinii przez Wójta do PKP-u, czy w tym został uwzględniony parking po stronie Bielczy. 2. Wójt powiedział, iż ze strony PKP padła informacja, że kwestia parkingu przy stacji kolejowej nie jest kwestią firmy, która wykonuje inwestycje, tylko spółki PKP nieruchomości, do której wystąpiliśmy z propozycją w zakresie przeznaczenia tej działki na budowę parkingu, więc jest to sprawa być może równoległa ale wtórna, którą będziemy w dalszym ciągu w trybie administracyjnym wyjaśniać, celem dojścia do jakiegoś kompromisu i realizacji tej inwestycji. 3. Pani Choczyńska zapytała czy tylko jeden wniosek został skierowany na leczenie odwykowe. 4. Wójt wyjaśnił, iż na drugiej komisji został zgłoszony tylko jeden wniosek, ale w okresie międzysesyjnym były 2 komisje alkoholowe tj, 27 stycznia i 4 lutego br. 5. Ad 5) interpelacje i zapytania, Pani Gawor odczytał interpelacje o treści :

4 1. Uprzejmie proszę o zlecenie wykonania koncepcji odprowadzenia części wód z rzeki Uszewki do istniejącego systemu rowów melioracyjnych po północnej stronie strefy zabudowań wsi łęki. Systemu melioracyjnego, który i tak już przestał działać. Od przeszło 40 lat obserwuje powtarzające się zalewanie naszej miejscowości. Niestety żadnych rezultatów nie przyniosła regulacja wykonana 10 lat temu, choć byłem jej zwolennikiem i liczyłem, że rozwiąże to nasze kłopoty. W moim odczuciu problemem podstawowym jest brak wystarczającego odpływu wody z miejscowości i udrażnianie przepływu w górnej części wsi może spowodować narastanie problemów w jej dolnej części, a całościowo nie rozwiąże problemu. Moim zdaniem, rozwiązaniem mógłby być suchy kanał lub rów (bez znaczenia czy odkryty czy zamknięty), który samoistnie po przekroczeniu odpowiedniego stanu wody na rzece odprowadzał by jej nadmiar już w środkowej części wioski, chroniąc zabudowania w dole od nadmiernego przyboru wody, a w górze ułatwiając odpływ. Ponieważ przybory wody na Uszewce są gwałtowne ale krótkotrwałe możliwe też było by, by wykopany kanał nie miał bezpośredniego połączenia z rzeką, lecz po wyposażeniu OSP w pompę odpowiedniej wydajności umożliwiał wypompowanie nadmiaru wody z rzeki podczas nadmiernych przyborów wody. Takie kanały funkcjonują pod nazwami burzowy lub kanał ulgi i w naszym przypadku mogło by to być definitywne rozwiązanie problemu, powtarzającego się chyba od zawsze. Moim zdaniem powodzie w Łękach w ubiegłym roku mylnie wiązano z budową autostrady. Takie przypadki miały miejsce już wielokrotnie wcześniej i po zakończeniu tej budowy nie znikną. Tak zwana droga na szubienice która biegnie granicą wsi Łęki i Wokowice, kiedyś utwardzona i wykorzystywana przez mieszkańców i Sanocki Zakład Gazownictwa który tam miał magazyn materiałów wybuchowych, stała się w ostatnim roku praktycznie strumieniem. Kiedyś była zaopatrzona w rów, a po ostatnich powodziach woda wymyła grunt do tego stopnia, że miejscami jej nawierzchnia jest na poziomie dna tego rowu. W lesie który znam od dziecka pojawiły się rozlewiska których za mojej pamięci tam nigdy nie było choć występowanie torfu wskazuje, że las ten był kiedyś mokradłem. Po obfitych opadach z lasu następuje gwałtowny przypływ wody zarówno wspomnianą drogą a obecnie ciekiem wodnym jak i innymi rowami i obecnie głównie tu upatruje szczególnego zagrożenia. Nie jestem hydrologiem i nie uważam się za takiego, stąd moja interpelacja jak na wstępie by zlecić wykonanie takiej koncepcji fachowcom. Ze swej strony proszę równocześnie o udostępnienie mapy Łęk z naniesionymi punktami wysokości, co pozwoli mi na własną rękę zasięgnąć informacji o możliwości realizacji proponowanego przeze mnie rozwiązania. 2. W związku ze stwierdzeniem Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na jej posiedzeniu, że jak go poinformowano robót przy rzece Uszewka w Łękach nie wykonano, gdyż nie było chętnych na wykonanie tego zadania co odnotowano w protokole i odczytano na ostatniej sesji, przekazuje Panu Przewodniczącemu pismo z dnia roku, dostępne na stronie internetowej gminy, a potwierdzające wpłyniecie trzech ofert i informujące o wyborze najkorzystniejszej wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy. Zatem osoba informująca Pana o rzekomym braku zainteresowania wprowadziła Pana w błąd, a przekazując dalej te informacje Pan również, choć być może nieświadomie, rozpowszechnia nieprawdę. Ponieważ to Pan jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i ma wraz ze swą komisją uprawnienia kontrolne liczę, że wyjaśni Pan te sprawę tym bardziej, że nie wykonanie tego zadania spowodowało utratę przez gminę kilkusettysięcznej dotacji, która powinna być przynajmniej skromnie zrekompensowana poprzez zatrzymanie przez gminę wadium

5 wykonawcy jeśli nie podpisał umowy, albo nie przystąpił do jej realizacji. Pan Kijak poprosił o remonty dróg gminnych po zimie oraz zwrócenie się do starosty w tej samej kwestii dot. dróg powiatowych, gdyż im wcześniej tym lepiej, by nie było większych strat jak do tej pory. Pan Kasjaniuk zgłosił dziurę na drodze w Bielczy obok przepustu k/ p. Madej, żeby ktoś do tej dziury nie wpadł. Pan Kułak - zapytał dlaczego nie działa w rejonie I oświetlenie uliczne od p. Dudy do kościoła Sołtysi: Pan Maklas- zapytał Wice-Wójta dlaczego nie był obecny na walnym zebraniu w Jagniówce. dlaczego nie świecą lampy w Jagniówce w stronę Dołęgi. Pan Latocha powiedział, iż w Przyborowie jest remontowany rów przy drodze gminnej, w którym rosną olszyny na wys. 30 cm, czy ich nie można usunąć. Pani Koczwara zapytała czy zadanie, które nie doszło do skutku pod koniec roku tj regulacja rzeki Uszewki znajdzie miejsce w tym roku, a może w tej promesie, którą dziś rada wprowadzi o budżetu. Ad 6) sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Prawa p. Marcin Nasiadka zreferował protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Nr 3/11 Prawa i Rolnictwa 14 lutego 2011r., który stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. Zapytano czy są jakieś pytania, uwagi. Nikt nie zgłaszał. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, iż komisja obradowała w dniu 11 lutego br, zreferowano protokół, który stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Józef Kijak poinformował, iż Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 10 lutego 2011 r, zreferował protokół, który stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu. Ad 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectw Bielcza i Łęki, Przewodniczący Rady zreferował projekt uchwały w powyższej sprawie, Ze względu na niezgłaszanie uwag, poddano pod głosowanie powyższy projekt uchwały, Rada Gminy Borzęcin w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/30/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectw Bielcza i Łęki, która stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu. b) wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej,

6 Przewodniczący Rady zreferował projekt uchwały w powyższej sprawie, Ze względu na niezgłaszanie uwag, poddano pod głosowanie powyższy projekt uchwały, Rada Gminy Borzęcin w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/31/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej, która stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu. c) zmian w budżecie na rok 2011, Przewodniczący Rady poprosił p. Skarbnik o zreferowanie przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 Skarbnik otrzymaliśmy promesę na kwotę zł, do której musimy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20%, tj. z dochodów bieżących kwota zł, jest wynikiem zwiększenia podatku od nieruchomości o zł i wpływów z opłaty eksploatacyjnej o zł, z tego tytułu podnosimy opłaty, gdyż w związku z jesiennymi obmiarami przedsiębiorstw, które prowadzą u nas działalność i na wskutek tych obmiarów uzyskano znaczny wzrost powierzchni, a za tym idzie wzrost podatków. Nie całkowita zł jest tegorocznego podatku, gdyż zł są zaległości z tamtego roku. Natomiast opłata eksploatacyjna na podstawie jednego przedsiębiorstwa, jak opłata za III kwartał wynosiła zł, to to samo przedsiębiorstwo za IV kwartał na podstawie deklaracji wynosi zł, więc na wskutek wydobycia kruszywa związanego z budową autostrad, nie tylko na naszym odcinku, ale również Wierzchosławice - Krzyż - Brzesko możemy się zdecydować na takie rozwiązanie. Plan wydatków zwiększa się o kwotę zł, zadania omówione przez p. Wójta były wyszczególnione w promesie, więc muszą być realizowane. Dochody budżetu na rok 2011 wynoszą ,21 zł, a wydatki zamykają się kwota ,43 zł. Przewodniczący Rady zreferował powyższy projekt uchwały. Ze względu na niezgłaszanie uwag, poddano pod głosowanie, Rada Gminy w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/ 32 /2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, która stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu. d) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach, Radca zaproponował wprowadzenie kilku korekt do przedłożonego projektu uchwały, tj. w podstawie prawnej wykreślić lit i oraz cyfrę 2, pozostawiając art. 59 ust.1, druga zmiana dot. art.18 ust.2 pkt.9 lit 4, tu wystąpił błąd pisarski cyfrę 4 zastępujemy literą h. W 2 chodzi o

7 uściślenie, gdzie dzieci będą kontynuować naukę i proponuje się po słowie nauki dodać w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie. 4 propozycja dot. 3 po słowie zobowiązuje się dopisać i upoważnia chodzi o to, żeby nie było wątpliwości, że Wójt ma uprawnienia materialno - techniczne do dokonania czynności związanych z likwidacją. Wójt wnoszę o wprowadzenie autopoprawki w treści przedstawionej przez radcę prawnego. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniesione poprawki do przedłożonego projektu uchwały. i przyjęcie projektu uchwały po zmianach. Pan Gawor zapytał czy już przyjmujemy projekt uchwały. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż głosujemy poprawki do projektu uchwały. Poddano pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie. Został zreferowany projekt uchwały po zmianach. Została zarządzona dyskusja. Z-ca Wójta zreferował uzasadnienie do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. ) szkołę publiczną likwiduje organ prowadzący szkołę, czyli Rada Gminy Borzęcin. Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 1 w/w ustawy szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów oraz organ nadzoru pedagogicznego. W kolejnych latach ilość uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach przedstawia się następująco: Rok szkolny 2010/2011 Klasa 0 I II III IV V VI Ilość uczniów Łącznie: szkoła 45 i 0 7 Rok szkolny 2011/2012 Klasa 0 I II III IV V VI Ilość uczniów Łącznie: szkoła 45 i 0 14 łącznie z pięciolatkami. Rok szkolny 2012/2013

8 Klasa 0 I II III IV V VI Ilość uczniów Łącznie: szkoła 52 i 0 10 Rok szkolny 2013/2014 Klasa 0 I II III IV V VI Ilość uczniów Łącznie: szkoła 57 i 0 5 Rok szkolny 2014/2015 Klasa 0 I II III IV V VI Ilość uczniów Łącznie: szkoła 50 i 0 8 W szkole prowadzony jest system klas łączonych. Główną przyczyną likwidacji szkoły jest mała ilości uczniów oraz względy ekonomiczne, bowiem na jednego ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach, Gmina wydatkuje prawie dwukrotnie więcej niż w pozostałych szkołach. W roku szkolnym 2011/2012 przygotowanie przedszkolne rozpoczynają dzieci 5 letnie, natomiast w roku 2012/2013 dzieci 6 letnie rozpoczynają obowiązek szkolny. Subwencja oświatowa na 2011 rok Liczba uczniów do naliczenia subwencji 928 Koszt na jednego ucznia wg subwencji 7.581,45 Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 2011 Koszt na 1 ucznia wg wydatków 1. Zespół Szkół w Borzęcinie 2. Zespół Szkół w Bielczy , ,18

9 3. Zespół Szkół w Przyborowie ,30 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym , ,33 RAZEM ,88 Koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach w kolejnych latach były następujące: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach ROK Liczba uczniów Wydatki wg subwencji Wydatki w szkole Wydatki na 1 ucznia , , , , , , , , ,38 Ponadto budynek tejże szkoły wymaga gruntownego remontu poprzez wymianę dachu, termomodernizację, wymianę instalacji wod kan oraz c.o. gdzie szacunkowy koszt wyniesie około 800 tys. zł 1 mln. zł. Jednakże likwidując szkołę Gmina ma na uwadze jakość edukacji i warunki edukacyjne uczniów. Uczniowie likwidowanej szkoły rozpoczęliby naukę od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w tej szkole, natomiast przychodzącym uczniom zostaną zapewnione komfortowe warunki nauki, opieka w świetlicy szkolnej, możliwość korzystania z obiadów w stołówce, multimedialnego centrum bibliotecznego oraz bogatej oferty zajęć edukacyjnych, Sali gimnastycznej i bazy rekreacyjno sportowej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i rezygnacja z nauki w klasach łączonych pozytywnie wpłynie na poziom kształcenia. Odległość z miejscowości Łęki do Przyborowa to ponad 3 kilometry. Gmina gwarantuje bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu. Nauczyciele którzy nie nabyli praw emerytalnych mogą otrzymać propozycję zatrudnienia w innych szkołach na terenie Gminy.

10 Rozważany jest też wariant utworzenia na bazie likwidowanej szkoły, szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie lub fundację. Wójt powiedział, iż na początku trzeba wyjaśnić jedno, że nikt z obecnych nie jest wrogiem miejscowości Łęk, a wszyscy jesteśmy jej przyjaciółmi i na pewno jesteśmy rzecznikami interesu ucznia z tej miejscowości. Uchwała, którą dziś podejmujemy jest uchwałą o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej, która nie przesądza na dzień dzisiejszy jej likwidacji, ale wskazuje kierunek działania w zakresie jej przekształcenia. Uchwała ta nie koniecznie musi być różnoznaczna z podjęciem działań w kierunku wyprowadzenia uczniów z budynku Łęckiej szkoły. Zapis odczytany przez Przewodniczącego jest wskazaniem kierunku działania, który jednocześnie nie jest jedynym kierunkiem rozwiązania problemów, bo argumenty, które Państwo podnosicie, czy się z nimi do końca zgadzam czy nie, są dla mnie zrozumiałe i zasadne bo jesteście rodzicami z tej miejscowości i bronicie swojego. Mieszkając w Łękach zachowywałbym się podobnie, broniąc miejscowej szkoły. Argumenty do nas docierają, proszę to zrozumieć bo to istotne i bardzo ważne. Jest też inne rozwiązanie pozwalające na utrzymanie szkoły w Łękach, ale przy tym rozwiązaniu inicjatywa należy do społeczności lokalnej. Trzeba sobie powiedzieć jedno, że samorządu gminy nie stać na utrzymanie szkoły w Łękach w tej formie organizacyjnej, tak małej szkoły przy takich kosztach. Mogą to robić rodzice poprzez założenie Stowarzyszenia i powołanie szkoły społecznej, co da gwarancje możliwości funkcjonowania szkoły w tej miejscowości zgodnie z interesem mieszkańców, jak również uczniów i pozwoli zredukować koszty funkcjonowania tej szkoły. Dzięki tej redukcji możemy pozyskać środki finansowe na wyremontowanie budynku, aby w nowej i tańszej formie organizacyjnej, mógł mieszkańcom m. Łęki służyć. Dzisiejsza uchwała daje mi kompetencje w zakresie podjęcia działań w zakresie likwidacji szkoły podstawowej w Łękach. W ramach wykonywania tej kompetencji w najbliższym czasie odbędę spotkanie z rodzicami dzieci, w szkole podstawowej w Łękach celem przedyskutowania tematu i poszukania takiego rozwiązania i kompromisu, które będzie dla mieszkańców satysfakcjonujące i które pozwoli ograniczyć koszty funkcjonowania tej szkoły. Dlatego zachęcam o podjęcie inicjatywy społecznej, bo tego typu szkoły w innej formie organizacyjnej funkcjonują i dobrze sobie radzą, bo to jest kierunek, który pozwoli tą szkołę w m. Łęki utrzymać i zapewnić te wszystkie kwestie i postulaty, które Państwo podnosicie w swoich argumentach przeciwko likwidacji tej szkoły. Innego rozwiązania na dzień dzisiejszy nie ma. Pan Gawor -może jestem pedantyczny zwracając uwagę na szczegóły, ale te szczegóły niekiedy bywają bardzo ważne. Z-ca Wójta odczytał uzasadnienie, które zakończył zdaniem cyt: Rozważany jest też wariant utworzenia na bazie likwidowanej szkoły, szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie, więc na samym wstępie w uzasadnieniu piszecie Państwo nie do końca prawdziwe rzeczy, w tym samym uzasadnieniu Z-ca Wójta zacytował : Jednakże likwidując szkołę Gmina ma na uwadze jakość edukacji i warunki edukacyjne uczniów. Uczniowie likwidowanej szkoły rozpoczęliby naukę od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w tej szkole, natomiast przychodzącym uczniom zostaną zapewnione komfortowe warunki nauki. W innym miejscu cyt. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i rezygnacja z nauki w klasach łączonych pozytywnie wpłynie na poziom kształcenia. Radny zapytał jaka jest miara poziomu nauczania, czym mają służyć komfortowe warunki nauki, przecież mają służyć osiągnięciu efektu w postaci osiągnięcia wymaganej wiedzy przez uczniów, a miarą tej wiedzy są wprowadzone parę lat temu testy kompetencyjne w miarę obiektywne, średnia z ostatnich pięciu lat pokazuje, że I miejsce w gminie zajmuje m. Łęki, średnia ilość punktów z tych testów 27,76, II miejsce Borzęcin Dolny 25,35, III miejsce Przyborów 24,32, IV miejsce Borzęcin Górny 23,56, V miejsce Bielcza 19,56. Inną miarą jest wymieniona w % umiejętność wykorzystania wiedzy i znów dzieci w Łękach -69,40 %, Borzęcin Dolny- 63,40%, Przyborów 60,80%, Borzęcin Górny- 58,80%, Bielcza niestety dzieci tylko 49 % wykorzystują tą wiedzę. Wyniki w Łękach są o 12% lepsze niż te w Przyborowie, biorąc pod

11 uwagę wynik punktowy, a o 14% lepsze patrząc na stopień przyswojonej wiedzy. Jak żałośnie brzmi to stwierdzenie, że przeniesienie dzieci do Przyborowia poprawi dzieciom warunki nauczania. Jeżeli chcecie poprawić to doprowadźcie do tego, żeby w Przyborowie szkoła lepiej uczyła jak na Łękach, a potem rodzice sami będą chcieli iść do tego Przyborowia bo tam będzie lepiej. Dziwnie się ułożyło, bo z przedstawionej tabelki z nakładami, odczytanej przez z-cę wójta wynika, że te nakłady są takie same jak wyniki osiągane przez wiedzę. Więc najwięcej dokłada się do Łęk, ale dzieci z Łęk mają największą wiedzę i najwięcej punktów otrzymują. Drugi jest Borzęcin Dolny, a najmniej dokłada się do Bielczy, ale tam też są dzieci najmniej nauczane. Nasuwa mi się porównanie, może być zlikwidować kliniki, szpitale uniwersyteckie, a pozakładać hospicja, wówczas będzie taniej, każdemu zrobimy pojedyncze sale i tam będzie umierał. Może by zlikwidować Uniwersytety, a pozakładać takie szkoły jak są w Brzesku, chociaż z całym szacunkiem dla tej szkoły, ale będzie taniej i mniej trzeba do nich dokładać. W tym samym uzasadnieniu napisano, że gmina gwarantuje bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu. Jest taki papierek lakmusowy, jak gmina zapewnia ten dowóz, bo od wielu lat wozi dzieci do gimnazjum. Jestem praktykiem gdyż mam 3 dzieci, które były dowożone do Przyborowa. Mam szczęście mieć 3 dzieci, ale już miałem nie szczęście, że te dzieci były do Przyborowa dowożone. Sprawa ta ciągła się dość dawno. Obecny tu pan na sesji wraz z moją żoną zbierali podpisy, prosząc poprzedniego radnego, który interweniował w tej sprawie, iż rodzice nie są zadowoleni ze sposobu dowozu tych dzieci, ale nie było żadnej reakcji. Radny odczytał interpelację złożoną w dniu 22 grudnia o treści : Proszę o przedłużenie trasy dowozu dzieci do gimnazjum do końca miejscowości Łęki, a nie do jej środka jak obecnie. Droga bez chodników i ze zwałami śniegu po obu stronach rodzi zagrożenie. Mniej odważne dzieci przed samochodami chronią się w tych zaspach i przemaczają nogi. Odważniejsze tego nie robią narażając się na potrącenie. Przypadek potrącenia, co prawda dorosłego, miał miejsce choćby 29 listopada 2010 r. w Szczepanowie mieszkańcy prosili o chodnik w kierunku Mokrzysk, ale nigdy nie było na to pieniędzy, dopiero śmiertelny wypadek spowodował, że te znalazły się natychmiast. To wydłużenie trasy to tylko 1 kilometr dla autobusu, ale też aż kilometr bezpiecznej drogi dla dzieci i proszę nie czekać, aż coś się wydarzy. Około rok temu interweniowałem w tej sprawie u Dyrektora Gimnazjum, ale minęła jedna zima, przyszła kolejna i nic się nie zmieniło. Odpowiedz p. Wójta - W sprawie wydłużenia trasy dowozu dzieci do gimnazjum informuję, że umowa na dowóz i odwóz uczniów do szkół podpisana została na trzy lata szkolne tj. od roku szkolnego 2009/2010 do 2011/2012. Wydłużenie trasy w miejscowości Łęki o 1 km nie jest możliwe ze względów technicznych gdyż autobus dowożący dzieci musiałby wykonywać pętlę w miejscowości Wokowice. De facto więc wydłużenie to wynosiło by 3 km w jedną stronę, co w skali 1 dnia generuje odległość 12 km razy stawka za 1 km 4,06 zł brutto = 48,72 zł dziennie x 20 dni = 974,40 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 9 744,00 zł rocznie. Wydłużenie trasy dowozu oprócz skutków finansowych spowodowałoby zmianę godzin tygodniowego rozkładu jazdy w zakresie dowozu do szkół, co byłoby uciążliwe dla innych grup dzieci z innych miejscowości. Radny Gawor powiedział, iż nie zgadzał się z tym stwierdzeniem i na ostatniej sesji pozwolił to wyartykułować, ponownie zgłaszając interpelacje w sprawie dowozu dzieci z Łęk do szkoły w Przyborowie twierdząc, iż nieprawdą jest jakoby wiązało się to z koniecznością zawracania w Wokowicach i wielokilometrowymi przejazdami w tym celu, choć uważam, że bezpieczeństwo dzieci nie ma ceny, której nie warto by było ponieść. Obecnie autobus jeździ z Borzęcina przez Przyborów pod Dom Strażaka w Łękach, skąd zabiera dzieci. Trasa długości 8 kilometrów, do końca miejscowości brakuje jeden kilometr czyli pokonał by trasę 9 kilometrów. Jadąc natomiast z Borzęcina przez Bielczę do tego samego punktu na końcu miejscowości Łęki jest też 9 kilometrów. Wystarczy zatem zmienić trasę dojazdu pustego autobusu i nie ma dodatkowych kilometrów i kosztów ponad ten 1 kilometr. Jeśli natomiast

12 chce się koniecznie nadal jeździć przez Przyborów to można zawrócić autobusem na drodze Skotnik ostatnio zresztą wyremontowanej, można na drodze do gazowni wykonanej za zgodą pana Wójta więc jej właściciel na pewno Wójtowi udzieli zgody na zawracanie. A co do przesłanych wyliczeń to nawet zawracając w Wokowicach wydłużenie wyniesie 2 km, a nie jak pan Wójt pisze 3 kilometry więc podane koszty są zawyżone o 30%, pytanie: w jakim celu je zawyżono? Równocześnie proszę o zobowiązanie Dyrektora Gimnazjum w Przyborowie by tak zorganizował podział godzin by łączny czas oczekiwania w szkole od przyjazdu autobusu do rozpoczęcia lekcji i po zakończeniu lekcji do odjazdu autobusu nie przekraczało 45 minut. Ten temat zgłaszałem Dyrektorowi jeszcze jako rodzic, ale bezskutecznie. Odpowiedź p. Wójta - Podtrzymuję stanowisko określone pismem z dnia r. znak: 0055/2/11 w sprawie przedłużenia trasy dowozu w miejscowości Łęki. Nowy rozkład dowozu i odwozu uczniów gimnazjum może być ustalony z początkiem nowego roku szkolnego. Obecnie rozkład dowozu i odwozu jest ustalony w sposób optymalny dla uczniów zarówno Zespołu Szkół w Borzęcinie jak i Przyborowie. Czas oczekiwania na odwóz ostatniej klasy kończącej zajęcia w danym dniu wynosi 5 minut, czyli zaraz po zakończeniu zajęć. Nie jest możliwym zakończenie zajęć lekcyjnych równocześnie przez wszystkie oddziały klasowe, gdyż mają różną liczbę godzin w tygodniu. Pan Gawor - powiedział, iż na początku nie można było przedłużyć 1 km gdyż to miało dużo kosztować, jak się okazało, że to nieprawda, gdyż można nawrócić na Przyborowiu, to się okazało, że nie można nawrócić bo leży u podstaw harmonogram zajęć. Wójt odpowiada, iż nie jest możliwym zakończenie zajęć lekcyjnych równocześnie przez wszystkie oddziały klasowe, gdyż mają różną liczbę godzin w tygodniu. Ale ja też miałem dzieci w gimnazjum i chcę powiedzieć, że nie Ministerstwo określa ile jest godzin w tygodniu, więc dyrektor ustala, a wójt zatwierdza. Ministerstwa zarządzenie to jest takie, iż przez 3 lata nauki w gimnazjum, dzieci muszą mieć w sumie 97 godzin w tygodniu podzielone na 3 lata można to podzielić, że w jednym roku klasa ma 20 godzin, a w drugim 40, lub w jednym roku 32, w drugim 32, a w trzecim roku 33, więc gdyby dyrekcja szkoły chciała, to pewnie mogłaby tak to zorganizować, że tylko w jednym dniu, jedna lekcja byłaby o 1 godzinę więcej, więc to dla mnie i dla rodziców deklaracja ta jest ostrzeżeniem, że gmina zapewni ten dowóz ja wierzę, że zapewni ale czy zapewni tak, że będziecie zadowoleni, ja mam wrażenie że nie zapewni. Przedłużenie do końca wsi to jeden wymógł, ale tam jest jeszcze ciupinia górka i tam też są małe dzieci i pewnie skończy się na tym, że to dziecko trzeba przyprowadzić z ciupiniej górki pod szkołę, a potem dopiero 3 km pojedzie autobusem do Przyborowia, gdzie paradoksalnie z ciupiniej górki do szkoły w Szczepanowie jest tylko 2 km, na Łęki na przystanek 1 km, a potem 3 km autobusem. Na spotkaniu na którym byłem zaproszony padło pytanie którejś z mam, jakie są dochody z Łęk, więc ja zapytałem na ostatniej sesji cyt. Proszę o informacje jakie były w 2010r. wpływy do budżetu gminy Borzęcin w związku z przynależnością do niej Łęk. Podjąć kwoty proszę o wskazanie sposobu ich wyliczenia z określeniem czy to kwoty rzeczywiste czy szacunkowe. Proszę zatem o podanie: Wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Wpływów z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, nabycia prawa własności itp. Wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Kwotowy udział gminy w podatkach mieszkańców Łęk stanowiących dochód budżetu państwa. Kwoty subwencji ogólnej z częścią równoważącą natomiast bez części oświatowej. Kwoty subwencji oświatowej i inne nie wymienione dochody związane z miejscowością Łęki. Odpowiedź Wójta - W sprawie sposobu wyliczenia udziału w dochodach gminy

13 mieszkańców Łęk w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również kwoty subwencji ogólnej z częścią równoważącą zwrócono się pismem do Ministerstwa Finansów o podanie algorytmu wg. którego naliczone są te dochody dla miejscowości Łęki. Po otrzymaniu informacji, niezwłocznie zostaną wyliczone i przedstawione wszystkie dochody przypadające na mieszkańców miejscowości Łęki. Ponadto informuję, że w 2010 r. poniesione zostały wydatki dla miejscowości Łęki wysokości zł z czego: Oświata zł, szkoły podstawowe zł w tym subwencja zł,oddział przedszkolny zł, OSP zł,sport zł Świetlica GOK zł, Oświetlenie uliczne zł, Udział w kosztach zł administracji samorządowej wraz z jednostkami organizacyjnymi /wielkości szacunkowe/ Wydatki inwestycyjne zł. Dalej radny mówi - iż pytał o dochody, a uzyskał informację o wydatkach, może jest to samo, dla mnie nie. Więc policzyłem na własną rękę, ile takie dochody mogą wynosić. Zastanawiając się cóż może Ministerstwo brać pod uwagę wyliczając dochody dla Łęk, powierzchnię, ludność: Gmina liczy mieszkańców, w tym w Łękach 642, czyli 8% mieszkańców gminy to Łęki. Uczniowie w szkole podstawowej w gminie 595, a w Łękach 54, czyli 9% uczniów szkoły podstawowej to dzieci z Łęk. Powierzchnia gminy wynosi ha, Łęki 742 czyli 7%, w gminie znajduje się 347 podmiotów gospodarczych, a w Łękach 32 tj. 8%, więc uzasadnione jest stwierdzenie, że 8% dochodów tej gminy to dochody uzyskiwane z Łęk bądź w związku z Łękami i w ten sposób postanowiłem policzyć dochody z budżetu pozyskiwane na 2011rok tj. Podatek leśny i rolnym, od nieruchomości i osób prawnych - w gminie zł, więc śmiem twierdzić, że z Łęk tj zł, podatek leśny rolny, od nieruchomości i osób fizycznych w gminie wynosił zł, więc będzie wynosił zł, ale grunty w Łękach są wyższej klasy niż w Przyborowie, więc ten udział z podatku z Łęk jest wyższy niż te 8%. Opłata eksploatacyjna i skarbowa w gminie wynosi zł, z Łęk wynosi zł, chociaż w Łękach dotyczy części znacznej opłaty za gaz, który jest droższy niż żwir czy piasek. Udział gminy w podatkach stanowiący dochód państwa wynosi zł, a liczba podmiotów gospodarczy to 8% czyli z Łęk ten udział wynosi zł, subwencja oświatowa to kwota zł, subwencja ogólna bez części oświatowej wynosi zł, więc dla Łęk zł, łącznie te dochody dają kwotę zł. Kredyty zaciągnięte przez gminę nie zwolnią z płacenia mieszkańców Łęk, a wynoszą one zł, z tego znaczna część została zaciągnięta na spłatę już wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągamy kolejne by spłacać poprzednie, ale deficyt zwiększył się o zł, więc nie wiem czy mieszkańcy Łęk powinni liczyć na zł z tej kwoty deficytu?, czy na kwotę zł z ogólnej kwoty kredytu zaciągniętej na rok Więc wpływy do budżetu dzięki Łękom wynoszą nie mniej jak zł, a doliczając kredyty mieszkańcy mają prawo liczy na wydatki od zł do zł., nie licząc ewentualnie środków pomocowych i różnych dofinansowań spoza gminy. Odczytane informacje miałem przysłane od Z-cy Wójta w wydatkach na 2010 r, i dziwnie ta kwota wydatków pokrywa się z przychodami wyliczonymi dla mieszkańców Łęk. Dalej radny mówi, iż pan Wójt powiedział, iż gminy nie stać na utrzymanie takiej szkoły. Na sesji w dniu 2 grudnia złożyłem zapytanie cyt. Proszę o informacje jakie wnioski do budżetu gminy na rok 2011 spłynęły na ręce pana Wójta z miejscowości Łęki? Chodzi o inwestycje, ale i również o roboty bieżące, których konieczność wykonania zgłosiła Rada Sołecka, Straż, Szkoła, GOK itd. Proszę i informacje które z tych wniosków zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie budżetu i zostaną w jego ramach zrealizowane? Proszę określić zakres i szacowany koszt każdego z zamierzeń. Odpowiedź Wójta -cyt. Projekt budżetu jest dokumentem roboczym, zawiera minimalne założenia w zakresie realizacji inwestycji głównie w tym obszarze, w którym ich realizację deprecjonują zawarte umowy. Ostateczny jego kształt zależy od wniosków wypracowanych przez poszczególne komisje, jak również możliwości zabezpieczenia na ich realizację odpowiednich środków budżetowych. O ostatecznym kształcie uchwały budżetowej decyduje Rada Gminy. Odpowiedź dot. uchwały budżetowej, a ja wyraźnie pisałem o projekt budżetu. Nie zadowolony z tej odpowiedzi 26 stycznia bt, na sesji odczytałem następną interpelację

14 cyt. Brak odpowiedzi na proste pytanie. Cytuje: Proszę o informacje które z tych wniosków ( w punkcie 1 wymieniłem że chodzi o te zgłoszone przez Rade Sołecką, Straż itd.) zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie budżetu i zostaną w jego ramach zrealizowane? I dalej pytałem: Proszę określić zakres i szacowany koszt każdego z zamierzeń. Skarżyłem się również p. Przewodniczącemu, że nie otrzymałem odpowiedzi, p. Przewodniczący też mi na to nie odpowiedział, ale jak widać u nas taki się robi zwyczaj. Natomiast p. Wójt mi odpowiedział, cyt. w sprawie zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2011 robót na Łękach, informuję, iż budżet został uchwalony na ostatniej sesji w dniu 26 stycznia 2011 r. i wszystkie planowane zadania są w nim zapisane. Chce wyjaśnić, iż wszystkie planowane zadania przez p. Wójta, a ja pisałem o zadanie na Łęki i czytając ten budżet kilka razy i nic dla Łęk nie znalazłem. Ale czytając informację p. Vice-Wójta i patrząc na rok 2010 będziemy mieć opłacone oświetlenie uliczne za ok zł, będziemy mieć świetlice GOK za ok zł, nawet doliczając funkcjonowanie szkoły przez cały rok, za zł i konieczność utrzymania przez Łęki Urzędu Gminy w Borzęcinie, co było wymienione w kwocie zł, to i tak ta kwota wyniesie zł, czyli znacznie mniej niż przychody z Łękami, które wcześniej przywołałem. Reasumują to w roku 2011 wieś Łęki dopłaci do utrzymania Urzędu Gminy i dodatkowo do zadań realizowanych poza miejscowością Łęki, a nie gmina dopłaci do szkoły w Łękach. Czytałem pismo Rady Sołeckiej, która wnioskowała o termomodernizację szkoły w Łękach w roku 2011, niestety nie znalazło się to w projekcie budżetu, zatem należy uznać, że nie jest to potrzebne. Komisja Oświaty na mój wniosek tylko 2 głosami za, ale jednak zawnioskowała wprowadzenie do budżetu remont dachu na szkole w Łękach jednak uznano, że nie jest to potrzebne gdyż nie znalazło się to w budżecie. Na ostatniej sesji w dniu 26 stycznia zapytałem cyt. Proszę o informacje jak zamierza pan Wójt wykorzystać budynek szkoły w Łękach w przypadku zrealizowania swego zamiaru jej likwidacji? Czy nie zamierza w takim przypadku remontować dachu i wyłączyć ogrzewanie przez co skazać budynek na techniczną dewastacje już podczas zimy 2011/2012 na skutek jego zalewania i rozmrożenia instalacji wodnej? Czy może zamierza ten budynek remontować i ogrzewać pomimo, że usunięte z niego zostaną dzieci? Odpowiedz p. Wójta cyt. - w chwili obecnej nie została podjęta jeszcze uchwała o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w w Łękach, ani o jej likwidacji, aby już na tym etapie przedstawiać plany dalszego przeznaczenia budynku szkoły. Radny powiedział, iż to jest odpowiedź na pytanie postawione przez rodziców dzieci z Łęk na zebraniu, ale nie wiemy co z tym budynkiem, bo wnioskodawcy również takiego pomysłu nie mają. Jak ja powiedziałem, że była propozycja rady sołeckiej by zrobić termomodernizację, to ktoś uznał, że nie potrzeba, była również propozycja Komisji Oświaty by zrobić dach to też ktoś uznał, że nie potrzeba, ale w uzasadnieniu do likwidacji szkoły pisze się Ponadto budynek tejże szkoły wymaga gruntownego remontu poprzez wymianę dachu, termomodernizację, wymianę instalacji wod kan oraz c.o. gdzie szacunkowy koszt wyniesie około 800 tys. zł 1 mln. zł. A więc to jest tak, jeżeli się zgłasza potrzebę, że trzeba coś wyremontować to nie potrzeba, a jak trzeba zlikwidować to się likwiduje dla tego że trzeba remontować, ja tego wogóle nie rozumiem. Do dziecka w Łękach dopłaca się najwięcej z tych dopłat, które wnosi się do innych dzieci, a do szkoły w Borzęcinie Górnym dopłaca się zł, bo subwencja również nie starcza na utrzymanie szkoły, do Bielczy dopłaca się zł, do Przyborowa zł, do Łęk zł, do Borzęcina Dolnego zł, ale nas nie informuję się o kosztach utrzymania dziecka w klasie przedszkolnym klasa 0 szkoły w Łękach, nie wiem dlaczego w informacjach te dzieci są pominięte, a kosztuje zł, a koszt utrzymania dziecka w klasie przedszkolnym w szkole w Borzęcinie Górnym kosztuje zł czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Łękach, więc to się sprytnie pomija bo to jest niedobre i można dopłacać 2 razy więcej do klasy zerowej w Borzęcinie niż w Łękach, ale nie można dopłacić do klasy od 1-6 dwa razy więcej w Łękach niż w Borzęcinie. Szkoła w Łękach jest

15 jedynym ośrodkiem nauki, ale również kultury, to jest jedyne miejsce gdzie zaprasza się babcie na dzień babci, mamy na dzień mamy, gdzie jest miejsce gdzie coś się dzieje, inne placówki w Łękach nie działają, a tylko GOK kosztuje w roku 2011, zł. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie prowadzi 6 świetlic poza Borzęcinem, każda zł, bo nas Z-ca Wójta informował, że w Łękach tyle kosztuje, a więc te świetlice wiejskie w tych 6 miejscowościach kosztują zł z czego wynika, że gmina dopłaca do działalności GOK ze wsi Borzęcin Górny zł, kwotą tą powinny się podzielić inne miejscowości, ale na pewno nie Łęki gdyż GOK na Łękach działalności nie prowadzi, a na dowód tego zacytuję informacje GUS dot. roku Imprezy Bielcza 10 imprez uczestników 90, w Borzęcinie 112 imprez uczestników , w Łękach 0 imprez 0 uczestników, w Przyborowie 21 imprez, 212 uczestników, w Warysiu 15 imprez- 300 uczestników. Te informacje państwo dostarczyliście radnym na ostatniej sesji, więc myślę że są wiarygodne. Gmina również utrzymuje bibliotekę gminną, która w Łękach nie działa, a kosztuje rocznie zł, prowadzenie świetlic szkolnych kosztuje rocznie zł, w Łękach też się świetlicy nie prowadzi, przedszkola kosztują zł, a w Łękach też się przedszkola nie prowadzi, tak więc do dzieci z każdej miejscowości w gminie dopłaca się więcej niż do dzieci w Łękach, tylko trzeba chcieć to dostrzec. Nie mówię tego jako przysłowiowy pies ogrodnika, który sam nie może zjeść, więc niech pozwoli zjeść innym, niech dzieci i młodzież z waszej miejscowości korzystają z tych dróg, które funduje im gmina na zdrowie, ale niech dzieci z naszej miejscowości korzystają z tego co już jest na wsi. Moje wnioski są następujące: - brak pomysłu co będzie z budynkiem, może ktoś chce go kupić, może na wzór Łysej Góry zorganizuje się Ośrodek dla dzieci i te dzieci będą jeździć z naszymi dziećmi autobusem do Przyborowa, a najlepiej będzie zabrać te pieniądze, które wpływają do gminy w związku z Łękami np. do Borzęcina, a mieszkańcom zaproponować by im wyremontować i utrzymać szkołę. Argumenty podnoszone w uzasadnieniu do uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Łękach jest rzekomo chęć poprawy nauczania myślę, iż wykazałem że to nie jest uzasadnienie rzeczywiste, innym argumentem podniesionym w tym wniosku jest koszt funkcjonowania szkoły i dopłaty z budżetu wykazałem, że na tą szkołę, jako jedyny budynek kultury i oświaty we wsi na ten cel, nakłady są niższe niż w innych miejscowościach i ponoszone w 100% przychodów uzyskiwanych z naszej miejscowości. Pozostaje tylko jeden rzeczywisty powód, o którym wszyscy mówią, nawet piszą, ale oficjalnie on się nie pojawia w uzasadnieniu a jest to zwykły gniew. Nie miałem na to żadnego argumentu, ale jak to zwykle bywa, jak ktoś nie ma pomysłu, to Boża Opatrzność przychodzi mu z pomocą, więc jedno zdanie z ewangelii z ostatniej niedzieli cyt. A ja Wam powiadam, jeśli się gniewasz na swojego brata to podlegasz sądowi. Z-ca Wójta p. Żurek ustosunkowując się do ostatniego zdania w uzasadnieniu cyt., że nie prawdą jest, odnośnie prowadzenia szkół publicznych, powiedział, iż w art.70 ustawy zasadniczej zawarto również delegację do określenia w ustawie warunków zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasad nadzoru pedagogicznego. Delegację tę wypełnia ustawa o systemie oświaty. W jej przepisach ogólnych określono, że system zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz możliwości zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty/ por. Art.1 pkt 1. Zgodnie z art.5 ust. 1 3 ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Placówki oświatowe mogą być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę fizyczną. Przy czym jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie placówki publiczne, a inne osoby prawne i fizyczne zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Szkoły podstawowe i gimnazja mogą być tylko szkołami publicznymi lub niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej, więc wyjaśniam, że dlatego tam tak nieprecyzyjnie gdyż mowa była tylko o szkole publicznej, w rachubę nie wchodziła szkoła niepubliczna. Drugie stwierdzenie odnośnie dowozu, jakie zawarłem w odpowiedzi, więc w związku z Pańską interpelacją o spowodowanie i wywarcie wpływu na Dyrektora Zespołu

16 Szkół w Przyborowie o zmianę rozkładu zajęć i jazdy autobusu, w związku z tym ten rozkład przedstawia się następująco: poniedziałek wszystkie dzieci kończą 14:25, a odwóz jest o godz. 14: 30, we wtorek odwóz jest 15:10, więc 2 i 3 klasa kończy 14:30 więc czekają 45 minut, środa, czwartek piątek jest sytuacja analogiczna czyli te 2 klasy czekają 45 minut. W kwestii oddziałów przedszkolnych, w Borzęcinie Górnym jest 6 uczniów, ale to jest sytuacja specyficzna, gdyż utrzymanie przeszkoli i klas zerowych jest zadaniem własnym gminy, w przypadku ucznia rodzic decyduje, gdzie pośle dziecko, czy to będzie zerówka czy szkoła podstawowa. Niestety 6 rodziców zadecydowało, że dziecko będą posyłać do szkoły podstawowej do klasy O i w związku z tym te koszty są takie, a nie inne. W kwestii uzupełnienia dowozu autobusu, informuję, iż podano szacunkowo ilość km, jednak po interpelacji na ostatniej sesji pokusiłem się na przejazd samochodem i od remizy do Wokowic jest m, w jedną stronę, przetarg na dowóz został rozstrzygnięty na 3 lata i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zmienić trasy, a kolejna specyfikacja będzie rozpisana tak by zaproponowane rozwiązanie zastosować. A w momencie podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji na pewno będzie dodatkowa okoliczność zmiany rozstrzygniętego przetargu na dodatkowy dowóz dla uczniów szkoły podstawowej z Łęk. Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Gawora w kwestii powołania wyników sprawdzianów w szkole podstawowej w Łękach i całej gminie stwierdził, iż słusznie, ale trzeba mieć świadomość, że wyniki te zależą co najmniej od kilku składników, tj. 1/ możliwości dotarcia nauczyciela do ucznia, czyli ilości uczniów na 1 nauczyciela, 2/ od uzdolnień uczniów, 3/ wykwalifikowania kadry pedagogicznej. Rozwijając ten wątek, to w szkole podstawowej w Łękach na 5 uczniów przypada 1 nauczyciel, chcąc stworzyć adekwatne warunki dzieciom w innych szkołach np. w Zespole Szkół w Borzęcinie, to powinno pracować 80 nauczycieli, więc trzeba byłoby jeszcze kilkudziesięciu zatrudnić, by stworzyć takie same warunki jak mają uczniowie miejscowości Łęki. Druga sprawa to uzdolnienia uczniów, 3-ch uczniów w klasie 8 - osobowej potrafi wpłynąć na lepszy wynik tej całej klasy niż 3-ch zdolnych uczniów w klasie 24 -osobowej. Sprawa trzecia to wykwalifikowanie kadry pedagogicznej i tutaj całkowicie nie podejrzewam aby to wykwalifikowanie na Przyborowiu było inne i gorsze w porównaniu do wykwalifikowania kadry pedagogicznej miejscowości Łęki, wydaje mi się, że jest równoważne i że nauczyciele w Przyborowie równie dobrze mogą uczyć dzieci z miejscowości Łęki, gdzie w stosunku do gimnazjum to robią. W kwestii dowozu, deklaracja została już wyrażona przez Z-cę, ale trudno sobie wyobrazić aby ten dowóz był realizowany w taki sposób, że dziecko jest odbierane sprzed bramy posesji w której mieszka. Do Zespołu Szkół w Borzęcinie też są dowożone dzieci z m. Łazy, Waryś i mają określony jeden punkt, gdzie te dzieci się gromadzą i są doprowadzane przez rodziców, a stamtąd przewożone do Zespołu Szkół. Odpowiedzi na interpelacje z ostatniej sesji udzielał Z-ca gdyż byłem na urlopie, niemniej jednak ja na ostatniej sesji rady gminy wyraźnie p. Radnemu wskazywałem, jakie są dochody z m. Łęki, pokazując podatki lokalne, jakie wpływają do budżetu gminy. Te wyliczenia proporcjonalne w przeliczeniu na mieszkańca nijak się mają do wartości faktycznych i dobrze Pan o tym wie, podejrzewam, że Pan chciał stworzyć taki klimat, że jednak tych środków po stronie dochodów jest więcej niż się komuś wydaje, ale jest zupełnie odwrotnie. Wójt przytoczył wypowiedź z ostatniej sesji, że dochody z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w roku 2010 z m. Łęki to kwota zł, a z opłaty kopalni gazu PGNIG S.A w Warszawie, oddział w Sanoku i wydobycie kruszywa naturalnego P.P.H.U HENRY TRANS p. Bakalarz Henryk - kwota zł, razem dochody z m. Łęki z tych 2-ch źródeł to kwota zł. To proporcjonalne porównanie dochodów na mieszkańca jest o tyle niebezpieczne, że w niektórych miejscowościach funkcjonują podmioty, które płacą do urzędu Gminy np. opłatę eksploatacyjną w wysokości tys, a takich podmiotów w miejscowości Łęki na dzień dzisiejszy nie ma, więc to przeliczenie jest całkowicie błędne i nie powinno być tutaj przez

17 Pana radnego podnoszone. Niezwłocznie jak tylko otrzymamy informację z Ministerstwa Finansów, prześlę dokładne wyliczenie dochodów mieszkańców jaki generują w budżecie gminy mieszkańcy miejscowości Łęki. W kwestii budżetu radny odczytał tylko wyjątki mojej odpowiedzi na interpelacje, te które były wygodniejsze, ale każdy ma do tego prawo i może w ten sposób cytować wyjątki z pism. Natomiast na etapie pracy nad projektem budżetu miał pan jako radny możliwość przekonania Rady Gminy do tego, aby do tego projektu budżetu wprowadzić inwestycje w miejscowości Łęki, poza Komisją Oświaty na której pan twierdzi, że postawił Pan wniosek, ja osobiście nie słyszałem na sesji budżetowej aby pan podnosił wnioski odnośnie wprowadzenia innych zadań inwestycyjnych do realizacji na terenie miejscowości Łęki. Pan jest radnym rady gminy wspólnie z koleżeństwem, które siedzi czyli Rada Gminy stanowi o zapisach tego budżetu i o kierunkach działalności Wójta. A ja wykonam każdą uchwałę budżetową Rady Gminy, a w tej uchwale będą zapisane zadania bez względu na to, gdzie one będą realizowane, bo równie jest mi bliski mieszkaniec Łęk, co i Borzęcina, Jagniówki, Warysia i innych miejscowości. W kwestii budynku szkoły podstawowej w Łękach, jest zbyt wcześnie by mówić jakie będzie jego zagospodarowanie, bo chociaż jest proponowany w projekcie uchwały kierunek likwidacji szkoły i uczęszczania dzieci z Łęk do Zespołu Szkół w Przyborowie, to tak naprawdę mimo podjęcia dzisiaj tej uchwały czy też nie, ale załóżmy podjęcia, zostanie uruchomiona procedura w zakresie kwestii związanych z ewentualną likwidacją szkoły, co nie znaczy, że w trakcie tej procedury nie dojdziemy do porozumienia w zakresie utworzenia szkoły w Łękach, która będzie prowadzona przez stowarzyszenie, wówczas nie trzeba się będzie martwić o budynek, kto go utrzyma i tym podobnie, bo w takim stanie rzeczy, jeżeli ta forma organizacyjna zostałaby przyjęta to na pewno z tych oszczędności, ze środków które gmina mogłaby przekazać, czy miałaby przekazać do dofinansowania do subwencji, podejmiemy działania w zakresie remontu tego obiektu, aby on tej szkole w innej formie organizacyjnej mógł służyć. Ale nawet gdyby ten kierunek dzisiaj co do zamiaru, zostanie przez Radę określony był realizowany w dalszym ciągu w kierunku całkowitej likwidacji dowozu uczniów uczęszczania do Przyborowa, co wymaga kolejnej uchwały o likwidacji, to gmina poszuka takiego rozwiązania aby do funkcjonowania tego budynku nie dokładać, więc w grę wchodzi jakaś dzierżawa podmiotowi, który tam będzie prowadził działalność lub inne rozwiązania. Podobną sytuację mieliśmy w Bielczy w stosunku do starej szkoły i została rozwiązana. Pan Gawor powiedział, iż nigdy by mu nie przyszło do głowy by twierdzić, że dzieci na Łękach są zdolniejsze, podał 2 skrajne pozycje, że dzieci na Łękach są zdolniejsze niż w Bielczy bo niestety wyniki kompetencyjne mają mizerne, bo jeżeli na 6 dzieci w Łękach Pan mówi, że jest 3 dzieci zdolnych, to na 20 dzieci w Bielczy jest 10 dzieci zdolnych, tylko kwestia by te dzieci dostrzec i ten diament doszlifować. W Łękach umie się to zrobić może dzięki temu, że tych dzieci jest tak mało. Ale nie twierdźcie, że jak przeniesiemy te dzieci do Przyborowia, gdzie jest już 15, a będzie 21 to kto wtedy ich tam dostrzeże, a będzie to również na szkodę dzieci z Przyborowa, bo klasa będzie większa i ten poziom nauczania w Przyborowie się jeszcze pogorszy, więc ze strachem należy mówić, że będzie tak jak w Bielczy. W kwestii wyliczenia dochodów, ja powiedziałem, iż to wyliczyłem proporcjonalnie, a jak miałem inaczej powiedzieć, jak Pan mi tego nie wyjaśnił, mówił pan, ze Pan mówił na sesji o tych dochodach, więc po sesji niech pan sprawdzi protokół z ostatniej sesji str. 23, na komisji Oświaty przeczytałem pańską wypowiedź i niestety nawet obok siedzący p. mgr nie potrafił mi powiedzieć, o co tam chodzi. Pan mi mówi, iż zgłosiłem tylko szkołę w Łękach, a nie zgłosiłem innej rzeczy, a więc skoro zgłosiłem jedną rzecz i jej nie zrobiono, to gdybym zgłosił 10 to czy by je zrobiono? Już mówiliśmy na poprzedniej sesji o sposobie rozmawiania, więc zostawmy ten temat i porozmawiajmy poważnie. Przewodniczący Rady powiedział, iż w 8 pkt udzieli odpowiedzi radnemu Gaworowi. Pan Gawor poprosił o udzielenie głosu rodzicom z Łęk. Przewodniczący Rady powiedział, iż na poprzedniej sesji zostały odczytane i złożone pisma, więc proszę o krótkie wypowiedzi. Pani Katarzyna Węgrzyn - Szanowny p. Przewodniczący, P. Wójcie panie i panowie Radni. Na ostatniej sesji w dniu 26 stycznia br. cytowałam słowa p. Wójta, ale nie będę ich teraz

18 przytaczać by to moje wystąpienie skrócić. Poznaliście nasze obawy oraz argumenty które nie pozwalają nam rodzicom oraz mieszkańcom Łęk godzić się na zamknięcie naszej szkoły. Pan Wójt powiedział na ostatniej sesji że zaprosi rodziców na kolejną sesje na której będzie omawiany zamiar likwidacji szkoły. W związku z tym przykro nam że nie zostaliśmy zaproszeni, a o terminie dzisiejszej sesji dowiedzieliśmy się tak zwaną pocztą pantoflową. Panie i Panowie Radni, podczas dzisiejszej sesji będziecie głosować w sprawie zamiaru likwidacji naszej szkoły, ale zanim podejmiecie swoją ostateczną decyzję prosimy abyście jeszcze raz nas wysłuchali. Przyjechaliśmy tu dzisiaj aby bronić szkoły, szkoły do której chodzą nasze dzieci. Społeczność wsi postrzega decyzję o likwidacji szkoły jako degradacje swojego znaczenia, bo odbiera się im placówkę która powstała za pradziadów, była za ojców i nadal powinna być! Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej, dziecko wkracza w specyficzny okres rozwoju, w którym dominuje jeden rodzaj działalności uczenie się. Zadaniem naszym czyli rodziców jest dbanie o to aby nasze dzieci miały szkołę bezpieczną, blisko domu w której dobrze się czują bo są po prostu u siebie. Taką właśnie szkołą jest nasza szkoła w Łękach. To w tej szkole nasze dzieci pod okiem nauczycieli zdobywają pierwsze podstawowe wykształcenie, wykształcenie na wysokim poziomie, między innymi dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania. Nie rozumiemy dlaczego chce się zniszczyć szkołę z której to dzieci osiągają naprawdę świetne wyniki! Nie rozumiemy dlaczego jedni mają niemal wszystko np.: wyremontowane piękne szkoły, piękne place zabaw, bezpłatny dostęp do Internetu,- a naszym dzieciom zamyka się szkołę! Szkołę która jest jedynym miejscem we wsi gdzie naprawdę coś się dzieje! Znamy wyliczenia co do tego ile kosztuje jeden uczeń w Łękach, a ile w Przyborowiu czy Borzęcinie. Ale czy do Łęk tylko się dokłada? Czy do gminy nie trafiają żadne pieniądze pozyskiwane z naszej wsi? Czy liczą się tylko pieniądze pieniądze ponad wszystko? Pieniądze ponad dobro dziecka? Gmina szuka oszczędności, ale dlaczego chce się oszczędzać na naszych dzieciach? Czy w gminie Borzęcin dokłada się tylko do szkoły w Łękach? Nie dokłada się do innych instytucji czy obiektów? Czy wszystkie ambitne inwestycje przynoszą czy też będą przynosić w przyszłości tylko zyski?czy nie ma innych możliwości oszczędzania? Gmina nie może zrezygnować z innych rzeczy? Naszym dzieciom nie wybudowano placu zabaw, nie wybudowano nawet chodnika! W Łękach nie organizuje się żadnych imprez a za dostęp do Internetu trzeba zapłacić ponad 50 złotych, i jeszcze chce się zamknąć szkołę naszym dzieciom. Nie zgadzamy się na to! Głośno mówimy nie! Przecież nie żądamy dla naszych dzieci cudów. My jedynie prosimy: NIE ODBIERAJCIE IM SZKOŁY!!! Wiemy że do szkoły w Przyborowiu, nasze dzieci miałyby dowóz, dowóz z opiekunem, ale kto z rodziców wsadzi samo 5-cio-6- cio letnie dziecko do autokaru i niech sobie radzi? Chyba nie! Zamknięcie szkoły w miejscu zamieszkania dzieci to nie jest wyrównywanie startu dziecka wiejskiego. To dodatkowy stres dla naszych dzieci i poczucie zagubienia. Nie godzimy się na to! Zamknąć szkołę jest łatwo ale pamiętajmy też o tym, że chcąc ją kiedyś otworzyć na nowo, to już nie będzie takie proste. Nie niszczcie tego co już jest, nie niszczcie naszej szkoły! W gabinecie p. Wójta i na ścianie sali obrad rady gminy wisi godło z białym orłem, przypominajcie że jest to pochodząca z demokratycznego wyboru władza publiczna państwa polskiego. Prosimy aby sprawujący władzę w gminie Borzęcin, wzięli pod uwagę wszystkie aspekty za i przeciw likwidacji naszej szkoły. Aby ta decyzja nie opierała się tylko na kwotach i wyliczeniach ile kosztują nasze dzieci bo one nie są towarem. Dziecko to człowiek i na pierwszym miejscu należałoby postawić jego dobro. Zamknięcie szkoły naszym dzieciom z pewnością nie jest działaniem na rzecz dziecka. Nie jest też dla nich dobre! Na zamknięcie szkoły nie zgadzamy się my rodzice i mieszkańcy wsi Łęki. Przewodniczący Rady powiedział, iż będzie protestował w sprawie wypowiedzi cyt., iż sesje Rady Gminy są rozpisywane pocztą pantoflową, podważyła Pani zasadność tej rady. Pani Węgrzyn odczytał ponownie cyt. Pan Wójt powiedział na ostatniej sesji że zaprosi rodziców na kolejną sesje na której będzie omawiany zamiar likwidacji szkoły. W związku z tym przykro nam że nie zostaliśmy zaproszeni, a o terminie dzisiejszej sesji dowiedzieliśmy się tak zwaną pocztą pantoflową.

19 Przewodniczący Rady powiedział, iż Rada Gminy nie jest pocztą pantoflową, zgodnie z przepisami mieszkańcy informowani są na ogólnie przyjętych zasadach, zawiadomienia umieszczane są na stronie Borzęcina oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Pan Gawor odpowiedział, że on był pocztą pantoflową. Wójt wyjaśnił, iż faktycznie była mowa na ostatniej sesji o zaproszeniu rodziców na tą sesję, na której będzie omawiany temat i źle się stało, że to zaproszenie do nich nie dotarło. Sesje Rady Gminy są jawne, informacja jest podawana publicznie, jest zawiadamiana p. sołtys, p. radny, są też rodzice i cieszę się bardzo, że ta informacja do rodziców dotarło, ale chcę sprostować jedną rzecz, to co Pani powiedziała, że na ostatniej sesji rady gminy ja powiedziałem, że zaproszę rodziców aby mogli się wypowiedzieć. Wójt posłużył się protokołem z ostatniej sesji odczytując swoją wypowiedź : cyt. Wójt powiedział, iż cieszy się że p. Przewodniczący dopuścił do głosu przedstawicieli m. Łęki by mogli przedstawić swoje rację, ale chcę zwróci uwagę, że projekt zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łękach nie jest w programie dzisiejszej sesji, z tego co mi wiadomo będzie w programie jednej z najbliższej i proponuję aby wówczas rodziców zaprosić na sesję Rady Gminy, gdzie mogą ponownie przedstawić swoje argumenty i gdzie będzie rzeczowa konkretna dyskusja w tym temacie za nim Szanowne państwo jako radni Rady Gminy podejmiecie decyzje w sprawie. To są moje słowa, które wyartykułowałem na ostatniej sesji Rady Gminy. W swojej wypowiedzi pani powiedziała cyt. Nie zamykajcie nam szkoły, ja wyraziłem się kilkukrotnie, że nie koniecznie tą szkołę trzeba zamykać, szukajmy takiego rozwiązania, które pozwoli dalej uczniom z Łęk chodzić do szkoły w Łękach, bo taką propozycję również na tej sesji Rady Gminy wyartykułowałem, mówiąc iż są 2 możliwości, jedna to ta, jak w projekcie uchwały o zamiarze, która wymaga jeszcze jednej uchwały o likwidacji, żeby można przystąpić do likwidacji szkoły w Łękach i jest jeszcze inna możliwość, która Wam mieszkańcom Łęk, p. radnemu, p. sołtys, p. dyrektor leży na sercu dobro dzieci powinna być niezwłocznie podjęta, po to aby tą szkołę w miejscowości Łęki utrzymać. Z-ca wójta wyjaśnił, iż wydatki w 2010 roku, na jednego ucznia były liczone z wydatkami remontowymi w poszczególnych szkołach, a szczególnie z wydatkami powodziowymi. Pani Katarzyna Węgrzyn powiedziała, że skoro szkoła niepubliczna ma być taka dobra, to dlaczego wszystkie szkoły nie zamienić na niepubliczne i wówczas p. Wójt zaoszczędzi masę pieniędzy, a problem rozwiąże się nie tylko u nas. Pan Gawor ustosunkowując się do wypowiedzi p. Z-cy Wójta w sprawie remontów w roku 2010, ale chce wyjaśnić, iż ja cyfrę podałem w roku 2011 i tam nie ma środków popowodziowych i proszę nie mylić roku 2010 z rokiem 2011, bo jeżeli mówimy o wydatkach i kosztach utrzymania w roku 2011, to mówmy o roku Bo ja jak się pytam o dochody to mówimy o wydatkach, a jak mówimy o roku 2011 to przechodzimy na 2010 r, a wszystko to w moim odczuciu ma służyć temu, żeby tą sprawę zaciemnić. Więc p. Przewodniczący wiemy, że to p. Wójt powiedział, że należało zaprosić, co należało do Pana, to należało do mnie, to wszystko do tego się sprowadza, że ja mam zapraszać na sesję, bo p. Wójt powiedział, że należy zaprosić, a p. Przewodniczący takiego obowiązku nie ma, ja to tak odczytuję i całe szczęście, że ja Państwa zaprosiłem, trudno było zaprosić rodziców i nauczycieli skoro p. Przewodniczący zwołuje sesję 2 dni po feriach sesję o godz. 830 bo podejrzewam, że nauczyciele też by przyszli, ale oni uczą, a jak przyjdą to będą mieli bumelkę bo ich szef zobaczy. Więc wszyscy wiemy co leży u podłoża tej decyzji, a mówienie o szkole niepublicznej, gdzie przed chwilą wyliczyłem i pokazałem, że dokładamy do wszystkich szkół, więc ci rodzice z Łęk ze swoich podatków mają dołożyć do szkoły w Borzęcinie, Przyborowie, Bielczy, a potem jeszcze się poskładać i dołożyć do szkoły w Łękach, tak z tego wynika, że do wszystkich szkół dokładamy. Z-ca Żurek powiedział, iż słusznie radny Gawor zauważył, że to są plany na 2011 rok, ale dyrektorzy planując budżet na rok 2011 zakładali również prace remontowe popowodziowe, które nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym, min. Taka sytuacja ma w Borzęcinie Górnym, gdzie dalej trwają remonty związane z powodzią, stąd też wychodzą te wskaźniki. Tu nie ma żadnych ukrytych wskaźników, jak to Pan nazwał.

20 Wójt wyjaśnił, iż na ostatniej sesji w swojej wypowiedzi nie wyrażałem się, należy tylko, proponuję, a to jest zasadnicza różnica, bo Rada jest organem stanowiącym, a ja wykonawczym, więc nie w mojej kompetencji jest nakazywanie Radzie Gminy czy wskazywanie w jakim kierunku ma podjąć działania. Pan Gawor przeprosił za używanie niewłaściwego wyrazu. Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi, by zlikwidować wszędzie szkoły i założyć niepubliczne, chcę powiedzieć, iż nie wszędzie to jest nieekonomiczne jak w miejscowości Łęki, jest tam najmniej uczniów i ta szkoła jest najbardziej kosztochłonna i w związku z tym jest propozycja działania by poszukać możliwości, czy to w formie utworzenia szkoły społecznej, która będzie tańsza czy nawet likwidacji jak w dzisiejszym projekcie uchwały o zamiarze. Wracając do wypowiedzi radnego Gawora dot. gniewu, informuję, że ja naprawdę na nikogo się nie gniewam, bo nie mam o co, więc proszę nie tworzyć teorii spiskowej, bo takie teorie nie powinny mieć miejsca. Przewodniczący Rady powiedział, iż projekt powyższej uchwały został już zreferowany, wobec tego, poddano pod głosowanie powyższy projekt uchwały, Rada Gminy Borzęcin w obecności 14 radnych, 8 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się podjęła UCHWAŁĘ Nr V/33/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach, która stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu. Została ogłoszona 10 minutowa przerwa. Ad 8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania, Wójt odpowiadając radnemu Gaworowi zapytał czy ustosunkować się ustnie czy na piśmie. Pan Gawor powiedział, iż statut mówi wyraźnie, jeżeli interpelacja na piśmie to odpowiedź na piśmie. Wójt odpowiadając p. sołtys Koczwara odnośnie regulacji Uszewki w tym roku z promesy otrzymanej w wysokości zł, promesa ta została ściśle określona co do zadań, które będą realizowane, i te zadania zostały wymienione przez Wice-Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka, w tych zadaniach nie ma zadania regulacji Uszewki na Łękach, czy będą następne promesy i w jakiej wysokości zobaczymy, mam nadzieję, że będą i w tym zakresie jestem dobrej myśli. Ale to się wiąże z propozycją p.gawora odnośnie wykonania koncepcji odprowadzenia części wód od północnej części wsi Łęki i rozważenie wykonania tzw. suchego kanału lub ulgi, gdzie p. radny w interpelacji stwierdził, że nie mają sensu prace prowadzone w górnym biegu, gdyż trzeba zacząć od tego aby uporządkować kwestie odpływu tych wód bo one nie mają możliwości z Łęk odpłynąć. W związku z tym nasuwa się pytanie czy realizować to zadanie regulacja Uszewki, skoro ma być realizowane na odcinku od remizy w kierunku Wokowic, to też trzeba będzie w tym stanie rzeczy rozważyć, czy to będzie miało jakiś określony i istotny efekt, który pozwoli to zagrożenie powodziowe w miejscowości zniwelować. Koncepcja jak najbardziej, trzeba rozważyć taką ewentualność i przemyśleć gdyż jest to propozycja w jakimś sensie i stopniu do rozważenia. W kwestii związanej z przetargiem na Uszewkę wydaje mi się, iż p. Przewodniczący Komisji rewizyjnej nie podał nieprawdziwych informacji, a to z racji tego, że dysponował informacją nieaktualną, gdyż przetargi na regulację Uszewki były 2 i faktycznie w I przetargu żaden zainteresowany nie złożył oferty, natomiast w II przetargu były 3 oferty, natomiast wybrana firma nie podpisała z gminą umowy na realizację tego zadania, kierując się pewnie niemożliwością jego realizacji w grudniu 2010 r, z racji warunków atmosferycznych, które

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo