C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o."

Transkrypt

1 C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0 22) fax. (0 22) UMOWA DZIAŁ KWALIFIKACJA AKT TOM PROJEKTU Egzemplarz Nr 6/W/Dd/2004 I B ZADANIE: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 618 NA ODCINKU OD KM ,00 DO KM ,91 NA TERENIE GMIN: ZATORY, SOMIANKA, WYSZKÓW OBIEKT: DROGA WOJEWÓDZKA NR 618 INWESTOR: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich WARSZAWA ul. Kruczkowskiego 3 STADIUM: DZIAŁKI: Nr działki Obręb Gmina Powiat 193,47,52,56 8,82,53 338/1,301,339/1,340/1 106,36, ,1057,219 Lemany Pniewo ALP Nadleśnictwo Wielątki Rosochate Wola Mystkowska Łosino Zatory Zatory Zatory Somianka Somianka Wyszków Pułtusk Pułtusk Pułtusk Wyszków Wyszków Wyszków BRANŻA: ZBIORCZA WYKONAWCA: Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT Sp. z o.o Warszawa, ul. Boremlowska 40A PRACOWNIA : TD Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Sylwester Biajgo 1/02/DUW SPRAWDZAJĄCY drogi mgr inż. Grzegorz Placek MAZ/0198/POOD/04 PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Piotr Tomala 697/01/DUW SPRAWDZAJĄCY konst.-bud. mgr inż. Stanisława Grzelska 1782/94/Lo PROJEKTANT sanitarna mgr inż. Maciej Magiera 136/02/DUW SPRAWDZAJĄCY sanitarna mgr inż. Małgorzata Magiera 109/02/DUW V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Roman Ślósarski CBP UPR/190/73/81 Warszawa r.

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz z późniejszymi zmianami) Oświadczamy, iż projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km do km przebiegającym przez tereny gmin Zatory, Somianka oraz Wyszków został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZESPÓŁ PROJEKTOWY Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis PROJEKTANT drogi mgr inż. Sylwester Biajgo 1/02/DUW SPRAWDZAJĄCY drogi mgr inż. Grzegorz Placek MAZ/0198/POOD/04 PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Piotr Tomala 697/01/DUW SPRAWDZAJĄCY konst.-bud. mgr inż. Stanisława Grzelska 1782/94/Lo PROJEKTANT sanitarna mgr inż. Maciej Magiera 136/02/DUW SPRAWDZAJĄCY sanitarna mgr inż. Małgorzata Magiera 109/02/DUW V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Roman Ślósarski CBP UPR/190/73/81 KOLPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa, lipiec 2005

3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Okładka 2 Klauzula 3 Spis zawartości opracowania 4 Opis techniczny 5 Część rysunkowa Plan orientacyjny rys. nr 1.1 Plan sytuacyjny rys. nr Przekrój konstrukcyjny rys. nr Profile podłużne rys. nr Zjazd na posesje rys. nr Przekroje poprzeczne charakterystyczne rys. nr Profil kanalizacji deszczowej rys. nr 7.1 Profil wodociągu rys. nr 7.2 Rura ochronna na wodociągu rys. nr 7.3 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych rys. nr 7.4 Zestawienie wpustów deszczowych rys. nr 7.5 Wyloty kanałów deszczowych rys. nr 7.6 Osadnik osi rys. nr 7.7 Ściek skarpowy wraz z wlotem do rowu rys. nr 7.8 Przepusty pod drogą nr 618 rys. nr 7.9 Przepusty pod skrzyżowaniami i zjazdami rys. nr 7.10 SKALA Skala 1:25000 Skala 1:500 Skala 1:25 Skala 1:100/1000 Skala 1:100 Skala 1:100 Skala 1:100/500 Skala 1:100/ :25 1:25 1:50 1:50 1:25 1:50 1:50 3

4 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA BRANŻE TOWARZYSZĄCE STAN FORMALNO - PRAWNY LOKALIZACJA INWESTYCJI GRANICE TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI OGÓLNE SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE SZATA ROŚLINNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE ODWODNIENIE DROGI KONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW SIEĆ WODOCIĄGOWA KONSTRUKCJA JEZDNI UWAGI KOŃCOWE

5 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa nr 6/W/Dd/2004 zawarta w dniu pomiędzy Inwestorem tj. Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a Centralnym Biurem Projektowo- Badawczym KOLPROJEKT Mapa z aktualnym stanem własności w skali 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP-P/Dd-618/148/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (KWRNPP-2001) Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa Obowiązujące normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego zakresu obejmującego temat projektu Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz nawierzchni w związku z projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin Pułtusk Wyszków od km do km opracowana przez firmę GEOSTANDARD Wrocław Inwentaryzacja w terenie. 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie gmin Zatory, Somiank i Wyszków odcinek od km do km , ZAKRES OPRACOWANIA W skład całej dokumentacji przebudowy wchodzi niniejszy projekt wykonawczy branży podstawowej (drogowej) obejmujący: dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100kN/oś, 5

6 poprawa widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej, budowa nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowa istniejących chodników dla pieszych, budowa azyli dla pieszych w wyznaczonych miejscach, budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowch, przebudowę skrzyżowań, zjazdów do posesji, zjazdów publicznych oraz na pola. 2.3 CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej ( Prawo Budowlane Dz.U art. 29 pkt. 12). 2.4 BRANŻE TOWARZYSZĄCE Całość kompleksowego opracowania przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej zawiera elementy następujących branż opracowanych przez tutejsze biuro tj.: konstrukcyjnej: przebudowa przepustów rurowych, sanitarnej: zarurowanie odcinków rowów przydrożnych odwadniających powierzchnię pasa drogowego drogi nr 618 w celu przeprowadzenia wód powierzchniowych pod przebudowywanymi skrzyżowaniami, przebudowa i zabezpieczenie odcinków istniejących wodociągów, kolidujących z projektowanymi jezdniami, zieleni: wycinka drzew kolidujących oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu w pasie drogowym. 3. STAN FORMALNO - PRAWNY 3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w pasie drogowym drogi nr 618 na odcinku przebiegającym przez tereny gmin Zatory, Somianka i Wyszków w starostwie pułtuskim i wyszkowskim. 6

7 3.2. GRANICE TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ Rozwiązania przedstawione w dokumentacji zaprojektowano w taki sposób, aby spełniając wymagania obowiązujących rozporządzeń oraz ustaw, mieściły się one w szerokości istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 618 będącej własnością województwa mazowieckiego pozostającego we władaniu MZDW w Warszawie. 4. STAN ISTNIEJĄCY 4.1. WARUNKI OGÓLNE Istniejąca droga wojewódzka Nr. 618 przebiega na projektowanym odcinku po terenie falistym, charakteryzującym się luźną zabudową oraz zagospodarowaniem w przeważającej długości rolniczym SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ Istniejąca droga wojewódzka 618 ze względu na bardzo słabo rozwiniętą sieć dróg lokalnych i zbiorczych, stanowi bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego na kierunku zachód wschód prowadzącego ruch wojewódzki, a zbierając w sposób bezpośredni ruch lokalny gminny jak i powiatowy. Droga rozpoczyna swój bieg od miasta Gołymin (skrzyżowanie z droga krajową nr 60 relacji Ciechanów Ostrów Mazowiecka) i poprzez tereny gmin Gołymin i Gzy prowadzi do Pułtuska. Koniec pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 618 stanowi skrzyżowanie w Pułtusku przedmiotowej drogi z drogą krajową nr 61 relacji Warszawa Augustów. Droga na długości kilkuset metrów pokrywa się z drogą krajową. Dalszy swój bieg droga rozpoczyna również od skrzyżowania z droga 61 i poprzez most nad rzeką Narew biegnie terenami gmin Obryte, Zatory, Somianka aż do samego Wyszkowa gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 62 relacji Serock Węgrów kończąc tym samym swój bieg. Poza rejonem istniejących skrzyżowań, droga posiada nawierzchnię jezdni szerokości około 5.70m i obustronne pobocza ziemne szer m natomiast na obszarze zabudowanym jednostronne bądź obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia jezdni wykazuje liczne zniszczenia w postaci spękań siatkowych i kolein jak również głębokie ubytki miejscowe, co sugeruje utratę nośności nawierzchni głównie z uwagi na długotrwały okres eksploatacji pod dużym obciążeniem względnie spowodowaną brakiem prawidłowego odwodnienia i płytkim zaleganiem gruntów o właściwościach silnie wysadzinowych. Nawierzchnia nie spełnia żadnych wyma- 7

8 gań normowych w zakresie równości podłużnej i poprzecznej uniemożliwiając sprawne i możliwe szybkie odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Powoduje to powstawanie licznych zastoisk wodnych oraz penetrację wody wgłąb konstrukcji jezdni tym samym przyspieszając jej degradację. Istniejące ciągi piesze wymagają w większości przypadków gruntownej przebudowy wraz z wymianą zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonowa wibroprasowaną. Rowy przydrożne znajdują się w stanie wymagającym natychmiastowej renowacji jak również miejscami i ich całkowitego odtworzenia. Należy je pogłębić i oczyścić udrażniając oraz wymieniając istniejące zniszczone znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym przepusty pod jezdnią i zjazdami. Brak przejść dla pieszych lub ich niewystarczające oznakowanie, brak urządzonych poboczy lub chodników zmusza pieszych do korzystania bezpośrednio z pasa ruchu. Ruch pieszy i rowerowy pomiędzy miejscowościami odbywa się najczęściej wzdłuż jezdni po pasie ruchu, co jest szczególnie niebezpieczne i stwarza realne zagrożenie częstymi wypadkami drogowymi. Wszystkie istniejące na tym odcinku zatoki autobusowe mają niewłaściwe parametry geometryczne i fatalny stan nawierzchni WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. Podłoże geologiczne wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 618 jest dość zróżnicowane. Na głębokości do 3m licząc od powierzchni korony drogi, w podłożu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych (plejstoceńsko - holoceńskich) i trzeciorzędowych.czwartorzęd charakteryzuje się dużą zmiennością litologii, wykształcony jest jako utwory piaszczyste ( pospółki, piaski średnie, piaski grube, piaski drobne i piaski pylaste) często zaglinione ( piaski gliniaste, pospółki gliniaste) oraz gliny (gliny i gliny zwięzłe, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny pylaste). Trzeciorzęd reprezentują iły o barwach ciemnożółtych i brunatnych. Zgodnie z klasyfikacją gruntów stanowiących podłoże drogowe grunty te należą do grupy wątpliwych i wysadzinowych z przewagą silnie wysadzinowych. Szczegołowe informacje na temat podłoża i jego parametrów zostały zawarte w dokumentacji geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz nawierzchni opracowanej przez firmę GEOSTANDARD Wrocław SZATA ROŚLINNA. Istniejąca szata roślinna w postaci drzewostanu kolidującego z projektowaną inwestycją została zinwentaryzowana i uzyskała decyzję urzędów gmin pozwalająca na jego wycinkę. 8

9 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi: Klasa drogi - G Szybkość projektowa - Vp=60 km/h Przyjęta kategoria ruchu - KR4 Nośność kn/oś Na omawianym odcinku wprowadzano następujące rozwiązania projektowe: dostosowano istniejącą konstrukcję nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100 kn/oś, odtworzono i przeprojektowano istniejący powierzchniowy system odwodnienia drogi, uwzględniono poprawę widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, uzupełniono i odtworzono utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nawierzchni żwirowych, uwzględniono przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zjazdów na pola, uwzględniono przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowch zarurowanie odcinków rowów w rejonach skrzyżowań i dużej liczby zjazdów na posesje, przebudowa i zabezpieczenie odcinków wodociągów, zabezpieczono na czas budowy infrastrukturę podziemną. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych: częściową lub całkowitą rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni jezdni oraz poboczy poprzez mechaniczne frezowanie poszczególnych warstw, na wskazanych odcinkach trasy rozbiórka istniejącej podbudowy i wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie normatywnego pobocza o nawierzchni żwirowej wraz z jego zagęszczeniem oraz pobocza ziemnego wraz z humusowaniem opasek, 9

10 ułożenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawierzchni spełniających warunki odpowiadające kategorii ruchu KR4 i nośności 100 kn/oś, przebudowę zjazdów na sąsiadujące posesje i pola, odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie poprawnego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z montażem nowych słupków hektometrowych, wycinka drzew i krzewów bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu na drodze. Przyjęto, iż nawierzchnia na skrzyżowaniach z drogami drugorzędnymi w granicach przebudowy posiadać będzie konstrukcję jezdni taką, jak droga główna bez względu na kategorię i stan techniczny drogi podporządkowanej. 5.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE Podział przebudowywanej drogi na odcinki przebiegające przez poszczególne gminy przedstawia się następująco: GMINA OPIS PUNKTU KM Zatory początek odcinka ,00 koniec odcinka ,12 Somianka początek odcinka ,12 koniec odcinka ,50 Wyszków początek odcinka ,50 koniec odcinka ,91 Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej rozpoczyna się na terenie gminy Zatory i do granic zabudowy wsi Pniewo stanowi drogę w przekroju typowo drogowym wyposażoną w jezdnię o szerokości równej 6.00m ograniczoną opornikiem drogowym, obustronne pobocza ulepszone o nawierzchni żwirowej szerokości 1.50m i obustronne rowy przydrożne. Na terenie zabudowanym droga wojewódzka charaktyeryzuje sie przekrojem półulicznym ograniczonym z jednej strony krawężnikiem betonowym typu ciężkiego za którym usytuowano chodnik dla pieszych szerokosci 1,5m odsunięty od jezdni, natomiast z drugiej strony jezdni wygrodzenie stanowi opornik drogowy za którym usytuowane jest pobocze oraz rów przydrożny. 10

11 Wszystkie przejścia dla pieszych posiadają szerokość 4,0m i wyposażone zostały w azyle dla pieszych szerokości 2,0m. W cieniu azyli wydzielono pasy dla relacji skrętnych w rejonach skrzyżowań. Wszystkie zatoki autobusowe ujęte w dokumentacji projektowej wyposażono w normatywną 20-to metrową krawędź zatrzymania, 1,5 metrowy peron oraz krawędzie załamania wyokrąglono promieniem równym 30m. Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez projektowane rowy przydrożne do zbiorczych rowów melioracyjnych. Zestawienie projektowanych powierzchni w zależności od asortymentu robót budowlanych przedstawia się następująco: Rodzaj powierzchni Obmiar [m 2 ] Nawierzchnia bitumiczna KR Chodniki 2295 Zatoki autobusowe 1123 Zjazdy z kostki bet Zjazdy oraz pobocza naw. żwirowa NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE Przekrój drogowy (rys. 3.1) charakteryzuje się szerokością jezdni równą 6.00m specyficznym wygrodzeniem w postaci betonowego opornika drogowego o wymiarach 12x25x100cm ułożonego na ławie betonowej z oporem. Z obydwu stron zaprojektowano pobocza o nawierzchni żwirowej szerokości 1.50m i pochyleniu 8%. Przekrój półuliczny (rys. 3.3) odróżnia się od przekroju drogowego wyniesiony krawężnik betonowy typu ciężkiego wyniesiony ponad niweletę ścieku przykrawężnikowego na wysokość 12cm. Sam ściek zaprojektowano z jednego rzędu kostki betonowej wibroprasowanej o wymiarach 19.5x24.5x14cm. Charakterystyczny dla tego przekroju chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni ( szerokości 2.0m) bądź odsunięty od jezdni (szerokości 1.5m) zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej prefabrykowanym obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Rowy przydrożne zaprojektowano zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w przekroju trapezowym i szerokości dna równej 40cm. Zatoki autobusowe (rys. 3.2) zlokalizowano w rejonach istniejących przystanków oraz wyposażono je w perony (opaska bezpieczeństwa szer. 0.5m oraz peron o szer. 1.5m). Konstrukcję na- 11

12 wierzchni samych zatok zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w SIWZ jako nawierzchnię z betonu cementowego na podbudowie betonowej. Azyle dla pieszych ze względu na technologię wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz w celu lokalnego uspokojenia ruchu drogowego zaprojektowano jako wyniesione ponad nawierzchnię jezdni na wysokość 10cm i ograniczone krawężnikiem betonowym. Powierzchnię azylów ograniczoną krawężnikami wypełniono kostką betonową ułożoną na konstrukcji analogicznej do konstrukcji chodnika dla pieszych. Zjazdy na pola (rys. 5.1) zaprojektowano jako nawierzchnie ulepszone warstwą żwiru (nieograniczone żadnymi prefabrykatami) o grubości 16cm ułożonej na podłożu gruntowym o grupie nośności G-1. Zjazdy indywidualne (rys. 5.2 ) zaprojektowano jako nawierzchnie betonowe z kostki wibroprasowanej ograniczone krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Zjazdy publiczne zaprojektowano jako nawierzchnie betonowe z kostki wibroprasowanej ograniczonej krawężnikami betonowymi o wymiarach 20x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem. Na długości wszystkich zjazdów obniżono krawężniki jezdni do wysokości 3cm ponad niweletę ścieku przykrawężnikowego. 5.4 ODWODNIENIE DROGI Stan istniejący Na całym omawianym odcinku droga jest odwadniana w sposób powierzchniowy do rowów drogowych (bezodpływowych lub mających ujście do lokalnych cieków). Rowy są zamulone i zarośnięte. Przepusty pod drogą główną są w złym stanie technicznym. Na omawianym odcinku występują przepusty pod bocznymi drogami i zjazdami. Są to najczęściej przepusty rurowe, o różnych średnicach i stanie technicznym Opis rozwiązań projektowych Założono, w miarę możliwości utrzymanie obecnego, powierzchniowego układu odwodnienia. W celu sprawnego odwodnienia drogi projektuje się odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i porzecznych oraz remont lub przebudowę urządzeń odwodnienia drogi. W związku z regulacją krawędzi jezdni, budową chodników oraz zatok autobusowych niezbędne było zarurowanie istniejącego rowu lewostronnego na odcinku od km do km W celu zatrzymania zawiesin, przed wylotem z zarurowania do rowu zaprojektowano osadnik. 12

13 W związku z wprowadzeniem krawęzników na tym odcinku oraz lokalnie w rejonie projektowanych zatok w km: , , , ,10 zaprojektowano wpusty uliczne z przykanalikami włączonymi do rowów drogowych lub do projektowanego zarurowania Rowy drogowe Projektowaną niweletę dna rowów naniesiono na niweletę drogi. Na całej długości odcinka założono odmulenie, profilowanie i konserwację rowów drogowych. Z rowów należy usunąć zbędną rośliność. Skarpy i dno rowu należy obsiać mieszanką traw przeznaczonych do wysokiego koszenia. W miejscach, gdzie w wyniku profilowania rowu, usunięta zostanie pierwotna warstwa humusu, należy ją uzupełnić Przepusty pod drogą nr 618 Założono wymianę przepustów. Projektowane przekroje: P1 - φ φ0.8 m, P2 - φ 1.0 m, P3 - φ 1.0 m, P4 - φ 1.0 m, P x 1.05 m (łukowo - kołowy) Ponadto projektuje się, dla usprawnienia odwodnieina w rejonie projektowanego zarurowania, wykonanie nowego przepustu: PP1 - φ 0.8 m, Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur stalowych karbowanych ocynkowanych, z powłoką polimerową,. Szczegóły konstrukcyjne omówiono w p Parametry przepustów zestawiono na rysunku nr Przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami W związku z koniecznością uporządkowania całego układu rowów drogowych i dostosowania geometrii skrzyżowań i zjazdów założono wymianę lub przebudowę wszystkich przepustów pod zjazdami i bocznymi drogami w obrębie skrzyżowań oraz wykonanie nowych przepustów. Przepusty o średnicach φ0.8m oraz pod zjazdami φ0.5m i φ0.4m projektuje się z dwuściennych rur PEHD. Parametry przepustów zestawiono na rysunku nr Zarurowanie rowu Materiał rurociągów 13

14 Przewiduje się zastosowanie rur kanalizacyjnych strukturalnych (dwuściennych) z polietylenu PEHD, o sztywności obwodowej SN 8 wg ISO9969. Średnice rur: kolektor dn 400 średnica wewnętrzna φ400 mm, kolektor dn 300 średnica wewnętrzna φ300 mm, przykanalik dn 160 średnica wewnętrzna φ140 mm. Rury łączone za pomocą dwukielichów z uszczelkami trójwargowymi. W celu zmniejszenia liczby połączeń, zaleca się zastosowanie rur w odcinkach o długości 12.5 m. Układanie rur Rurociąg należy układać w odwodnionym wykopie na wyrównanej, zagęszczonej podsypce piaskowej (min w skali Proctora) o grubości 0.15 m, według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur. Dno wykopu wyprofilować do uzyskania założonego spadku. Rury należy zasypywać, po wykonaniu próby szczelności, warstwą obsypki piaskowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne podbicie pach przewodu i zagęszczenie obsypki bocznej do min w skali Proctora, co jest warunkiem zapewnienia stateczności rury. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić 0.3 m ponad górną powierzchnię rury. Założono zasypanie wykopów do poziomu spodu konstrukcji drogi zasypką piaskową z zagęszczeniem wg wymagań projektu drogowego. UWAGI: Materiał nasypu drogowego spełnia wymagania dla wykonania podsypki i obsypki przewodów. Grunt rodzimy może zostać zastosowany na zasypkę wykopu, jeżeli spełnia wymagania projektu drogowego. Po rurociągach ułożonych w nasypie drogowym przed wykonaniem konstrukcji drogi nie należy jeździć ciężkim sprzętem. Studzienki połączeniowe Studzienki połączeniowe wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu min. B-37 o wodoszczelności W-8 i nasiąkliwości <4%, łączonych na uszczelki elastomerowe zintegrowane. Denną część, złożoną z kręgu i płyty dennej w postaci żelbetowego monolitu z wyprofilowaną kinetą, należy zamówić z odpowiednim rozmieszczeniem otworów, wg schematu na rysunku. Otwory powinny mieć osadzone króćce przyłączeniowe dla wybranego rodzaju rur. Zwieńczenie studni należy wykonać za pomocą prefabrykowanego kręgu przejściowego (stożka betonowego 1000/600 mm). Studnie należy przykryć włazem żeliwnym bez wentylacji, z wypełnie- 14

15 niem betonowym, klasy B125 wg PN93/H Wysokość włazu regulować do nawierzchni chodnika za pomocą betonowych kręgów dystansowych. W studzience należy zamontować stopnie złazowe. Wskazane jest zamówienie elementów studzienek z fabrycznie zamontowanymi stopniami. Zewnętrzną powierzchnię prefabrykatów należy zabezpieczyć izolacją lekką. Studzienki posadowić na warstwie betonu B-15 o grubości 0.15 m. Wpusty uliczne Przewidziano zastosowanie typowych żeliwnych wpustów kl. C250 lub D400. Wpusty osadzić na studzienkach wpustowych prefabrykowanych φ450 lub φ500 w sposób zalecany przez producenta. Wpusty należy wykonać z osadnikami o głębokości 0.5 m. Przykanaliki wykonać bez syfonów. Powierzchnie zewnętrzną prefabrykatów zabezpieczyć izolacją typu lekkiego. Studzienki wpustowe posadowić na warstwie 0.2 m zagęszczonej pospółki lub mieszanki piaskowo żwirowej. Wylot WL1 Wylot zaprojektowano z umocnieniem typowym prefabrykatem żelbetowym wg KPED Na wylocie należy zamontować uchylną kratę z prętów stalowych φ8 w rozstawie co 40 mm. Kratę należy poddać ocynkowaniu ogniowemu. Prefabrykat układać na podbudowie z zagęszczonej pospółki lub na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. W przypadku słabego podłoża na warstwie betonu B15 o gr. min. 10 cm. Powierzchnię prefabrykatu, w części podziemnej, zabezpieczyć izolacją lekką. Umocnienia wykonywać analogicznie jak dla przepustów p Zakres umocnienia rowu w rejonie wylotu określono na rys Wyloty WLp Wyloty przykanalików bezpośrednio do rowów drogowych przewidziano wg KPED Szczegóły pokazanio na rys.7.6 Osadnik Przed wylotem z zarurowania do rowu do rowu projektuje się osadnik kołowy o średnicy 2.5 m, powierzchni czynnej 4.9 m i pojemności czynnej 7.5 m 3. Pierwszym stopniem podczyszczania ścieków są osadniki we wpustach deszczowych, pozwalające zatrzymać znaczne ilości najcięższych frakcji, głównie piasku. Jako podstawowe urządzenie przyjęto osadnik kołowy o przepływie poziomym, wykonany na bazie betonowej prefabrykowanej 15

16 studni o średnicy 2.5 m i powierzchni 4.9 m z przegrodą do zatrzymywania części pływających na wylocie (np. Unicon O/S). Parametry osadnika: średnica m powierzchnia m 2 objętość czynna m 3 Wymiary osadnika zapewniają utrzymanie prędkości przepływu poniżej prędkości unoszenia (vśr<0.3 ms) przy wypełnieniu części osadowej mniejszym niż 0.7 m poniżej wylotu. Osadnik należy posadowić na warstwie betonu B15 i podwójnej warstwie papy asfaltowej. Powierzchnię osadnika zabezpieczyć izolacją lekką. Zaleca się, aby montaż osadnika w przygotowanym wykopie wykonał przedstawiciel producenta. Izolacja powierzchni betonowych Izolację lekką elementów betonowych i żelbetowych wykonać dysperbitem (lub podobną dyspersją wodną). Należy nanosić dwie warstwy za pomocą pędzla. Pierwszą warstwę wykonać preparatem rozcieńczonym 1:1. Odbiór kanałów Odbiór kanałów (przykanalików) wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. Przed zasypaniem kanał podlega odbiorowi geodezyjnemu. Roboty ziemne Wytyczenie tras przewodów musi być wykonane przez uprawnionego geodetę. Po wytyczeniu i oznakowaniu tras należy zlokalizować w obrębie planowanych robót istniejące uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem ich właściciela. Zakłada się udział robót wykonywanych ręcznie 15% dla wykopów liniowych i 10% w przypadku wykopów obiektowych. W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę humusową, która zostanie wykorzystana później do rekultywacji terenu po zakończeni budowy. Wykopy wykonywać jako umocnione, o ścianach pionowych z szalunkami systemowymi dostosowanymi do warunków prowadzenia robót. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normami PN-B , PN-B i BN-83/ W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop wymaga odwodnienia. W razie potrzeby rozwiązanie zostanie podane w trybie nadzoru autorskiego. Nie wolno dopuścić do zalewania wykopów wodą deszczową. Rurociągi należy układać według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur oraz zgodnie z Powyższym opisem. Powyżej 16

17 obsypki, wykopy można zasypywać gruntem rodzimym z zagęszczeniem wg PN-B-10736, z wyjątkiem odcinków pod drogami, gdzie założono wykonanie zasypki piaskowej do poziomu spodu konstrukcji drogi, z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. 5.5 KONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW Przepusty pod drogą nr 618 Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur z blach karbowanych ocynkowanych z powłoką polimerową. Rury łączone za pomocą złączek systemowych. Średnice przepustów φ0.8 m. Zakłada się wykonanie przepustów połówkowo, kolejno pod poszczególnymi pasami ruchu, z zamknięciem jednego pasa i ruchem wahadłowym. Szczególną uwagą należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie ściany wykopu od strony czynnego pasa ruchu przed osunięciem się ziemi oraz upadkiem do wykopu Przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 wg ISO9969. Zaleca się wykonanie przepustów z jednego odcinka rury (dostępne odcinki do 12.5 m) Ewentualne połączenia na dwukielich z uszczelkami trójwargowymi dla średnic 0.4 i 0.5 m oraz spawanie ekstruderem dla średnicy 0.8 m Posadowienie Przepusty posadowione będą bezpośrednio na podsypce wykonanej z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren kruszywa Ø 20 mm. Grubość warstwy podsypki nie może być mniejsza niż 15 cm. Pod warstwą podsypki zastosowano warstwę geowłókniny PP o gęstości powierzchniowej 300 g/m 2. Stopień zagęszczenia podsypki powinien wynosić 0,98 wg standardowej próby Proctora. Dla rur karbowanych, górną warstwę podsypki (o grubości równej wysokości karbu) należy ułożyć luźno, aby karb rury mógł się w niej swobodnie zagłębić. Po ułożeniu rura musi zostać ustabilizowana, tak, aby uniemożliwić jej przemieszczenie w trakcie zasypywania Zasypywanie konstrukcji i zagęszczanie kruszywa Wykop pod konstrukcję przepustu, na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury, należy zasypać kruszywem mrozoodpornym frakcji 0-32 mm, o nierównomiernym uziarnieniu (CU>4, 1<CC<3, wodoprzepuszczalność min. 8 m/d). Jako zasypkę można stosować mieszanki żwirowe, bądź żwirowo piaskowe. W przypadku rur karbowanych, średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie może przekroczyć wielkości 17

18 skoku karbu zewnętrznego. Naziom powyżej 1,0 m nad przepustem można wypełnić materiałem nie spełniającym powyższych wymagań, ale dostosowanym do złożeń części drogowej projektu. Stopień zagęszczenia nadsypki powinien zawierać się w przedziale 0,95-0,98 wg Proctora. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 30 cm. W bezpośrednim otoczeniu przepustu zasypka powinna być zagęszczona ręcznie, do wskaźnika zagęszczenia 0,95 wg standardowej próby Proctora. Należy zwrócić szczególną uwagą na wykonanie zasypki bezpośrednio wspierającej konstrukcję przepustu, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi posiadać takie parametry jak podsypka Umocnienie skarp Założono umocnienie skarp rowów w rejonie wlotów i wylotów, z wyjątkiem przepustu P5, prefabrykowanymi elementami betonowymi płytami ażurowymi. Prefabrykaty należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. W rejonie wlotów przepustu P5 zastosowano materace gabionowe o grubości 17 cm dostosowanym kształtem do miejsca wbudowania Kosze powinny być wykonane z drutu ocynkowanego o grubości min. 2.2 mm. Oczko siatki o wymiarach 6x8 cm, przegrody poprzeczne co 1 m. Materace układać na warstwie zagęszczonej pospółki lub mieszanki piaskowo żwirowej. Do wysokości powyżej lustra wody, podsypkę układać na warstwie geowłókniny polipropylenowej o gęstości powierzchniowej 300 g/m 2 z wypełnieniem kanmieniem naturalnym. Na wypełnienie stosować można kamień polny lub łamany. Nie dopuszcza się zastosowania kamienia ze skał wapiennych lub piaskowców. Wymagany zasięg umocnienia opisano na rysunkach 7.9 i Na umocnienia wlotów i wylotów można wykorzystać alternatywnie (z wyjątkiem P5): Bruk kamienny na zaprawie M15 lub podsypce piaskowo cementowej, Drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe Materace gabionowe o gr. 17 cm Kamień polny na zaprawie lub zatopiony w betonie ( beton rodzynkowy ). 5.6 SIEĆ WODOCIĄGOWA Stan istniejący Na odcinkach biegnących przez obszary zabudowane występują sieci wodociągowe wraz z przyłączami. Są to wodociągi gminne przeznaczone do zaopatrzenia ludności. Wodociągi wykonane są z tworzyw sztucznych PVC i PE. Średnice przewodów nie przekraczają 110 mm. 18

19 Opis rozwiązań projektowych Założono wymianę i zabezpieczenie wodociągów kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji w planie projektuje się korektę trasy. Kolizje w układzie wysokościowym, szczególnie w przy pogłębianiu istniejących lub wykonaniu nowych rowów, rozwiązane będą przez przełożenie po obecnej trasie na większej głębokości. Założono, że nie wymagają przebudowy istniejące skrzyżowania drogi z rurociągami w miejscach, gdzie geometria i niweleta drogi nie ulegają istotnym zmianom. Materiał rurociągów Rury do średnic dn 63 wykonane będą z rur PE w zwojach a powyżej tej średnicy z rur PVC o połączeniach kielichowych. Stosować rury na ciśnienie 1.0 MPa. Ponadto zastosowano typowe żeliwne elementy rurociągów i armaturę. Układanie przewodów Rurociągi należy układać według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur, w odwodnionym wykopie, na wyrównanej, zagęszczonej podsypce z piasku o grubości, średnio 0.15 m. Dno wykopu wyprofilować do uzyskania założonego spadku. Rury należy zasypywać, po wykonaniu próby szczelności, warstwą obsypki piaskowej o grubości 0.3 m ponad górną powierzchnię rury. Założono zasypanie wykopów do poziomu spodu konstrukcji drogi zasypką piaskową. Grunt powinien być zagęszczony zgodnie z normą PN-B Na odcinku pod drogą zasypka musi być zagęszczona zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. Do budowy wodociągu mogą być użyte wyłącznie rury nieuszkodzone, o prawidłowym przekroju. Owalizacja dla rur w odcinkach prostych nie może przekraczać 2% De. Zarysowanie ścianki rur nie może być większe niż 10% grubości ścianki i nie więcej niż 0.5 mm. W czasie transportu i magazynowania rury muszą być zabezpieczone zaślepkami przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Zaślepki można usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem. Rury ochronne Wszystkie nowe przejścia pod drogami wykonane będą w stalowych rurach ochronnych. Końce rur zostaną wyprowadzone poza krawędź jezdni. Zastosowano rury stalowe z fabryczną izolacją PE. Długości i średnice rur podano na profilach przewodów. Rurę roboczą należy wprowadzić do rury ochronnej za pomocą płóz. Końce rury uszczelnić manszetą uszczelniającą lub pianką PU. Rozstaw i rodzaj płóz należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta. Bloki oporowe 19

20 W miejscach występowania sił osiowych, przy połączeniach nie przenoszących takich obciążeń, zastosowane będą bloki oporowe. Bloki należy wykonać zgodnie z normą BN-81/ Bloki należy wykonywać w odwodnionym wykopie. Tył bloku powinien opierać się o grunt rodzimy. Jeżeli to nie jest możliwe, przestrzeń pomiędzy powierzchnią bloku a ścianą wykopu wypełnić betonem. Rurociąg należy odizolować od powierzchni bloku dwiema warstwami folii PE o grubości 0.3 mm. Zasypywanie bloku należy rozpocząć od strony przewodu, z zagęszczaniem w sposób zapewniający dociśnięcie rury do powierzchni bloku. Odbiór rurociągów Próbę ciśnienia wykonać zgodnie z normą PN-EN 805, po wykonaniu bloków oporowych. Zasuwy zamontować po dokonaniu próby. Do wykonania próby rurociąg powinien być odkryty lub zasypany jedynie na prostych odcinkach bez połączeń. Próbę szczelności przewodu wykonać z zamontowaną armaturą. Przed zasypaniem wodociąg podlega odbiorowi technicznemu użytkownika sieci oraz odbiorowi geodezyjnemu. Oznakowanie wodociągu Wodociąg w wykopie należy oznakować taśmą sygnalizacyjną o szerokości 0.4 m, koloru niebieskiego, z zatopionym drutem, ułożoną nad częściowo zasypanym rurociągiem, 0.4 m nad jego powierzchnią. Końce drutu wyprowadzić na powierzchnię przy skrzynkach ulicznych. Armaturę w skrzynkach ulicznych należy oznakować w terenie zgodnie z normą PN-86/B Hydranty należy oznakować wg PN-N Płukanie i dezynfekcja sieci Przed oddaniem do użytkowania, wykonany odcinek sieci powinien zostać przepłukany i zdezynfekowany. Płukanie prowadzić wodą wodociągową, przy prędkości przepływu powyżej 2 m/s, bez dodatku powietrza. Dezynfekcję wykonać z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodowego o zawartości czynnego chloru 50 g Cl2/m 3. Czas kontaktu - 24 h. Zużyty roztwór dezynfekcyjny należy zneutralizować tiosiarczanem sodowym i wywieźć do oczyszczalni ścieków. Po dezynfekcji rurociąg należy płukać wodą wodociągową do uzyskania stężenia chloru poniżej 1.5 g Cl2/m 3. Wodę z płukania wstępnego i końcowego można odprowadzać do rowu lub kanalizacji deszczowej. Przed włączeniem przebudowanego odcinka należy wykonać analizy wody w zakresie warunków, jakim powinna odpowiadać woda pitna. Likwidacja wyłączonych odcinków wodociągu 20

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III Inwestor: Temat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Żelisławiczki. Odcinek B1-A13.

Żelisławiczki. Odcinek B1-A13. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y I. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES PROJEKTU. P r o j e k t z a w i e r a w s z c z e g ó l n o ś c i :

T E C H N I C Z N Y I. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES PROJEKTU. P r o j e k t z a w i e r a w s z c z e g ó l n o ś c i : O P I S T E C H N I C Z N Y D O P R O J E K T U W Y K O N A WC Z E G O P R Z E B U D O W Y DROGI POWIATOWEJ NR 2639W Brok Nagoszewo Fidury Koziki na odcinku od km 6+135,00 do km 8+980,00 I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1318E i 5103E. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA KONCEPCJA PROGRAMOWA Nazwa inwestycji: Inwestor: Adres budowy: Branża Drogowa BUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDOWO GMINA OSIELSKO UL.SZOSA GDAŃSKA 55A 86-031 OSIELSKO OBRĘB ŻOŁĘDOWO dz. nr 303,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU: Przewidziany do remontu droga przebiega od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom Firma Projbud Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341 Projekt budowy przepustu rurowego Ø600 pod droga wewnętrzną wzdłuż drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - CZĘŚĆ OPISOWA - 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Stan istniejący 4.1 Urządzenia drogowe 4.2 Urządzenia sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; 53-446 Wrocław tel. 604-62-59-36 aprokopowicz@go2.pl NIP 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlano- wykonawczy Branża: Drogowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny 1. PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny Obiekt usytuowany jest na działkach: Nr obrębu Nr działki Właściciel

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego i wykonawczego 1. Przedmiot inwestycji: Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionna - przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141).

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141). Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga 130103C działka nr 141). 1. Dane ogólne Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe

Bardziej szczegółowo

Budowa chodników w miejscowości Bylin

Budowa chodników w miejscowości Bylin SPIS TREŚCI MATERIAŁY PRZETARGOWE 1 CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA...3 1.1 Zespół projektowy...3 2 CZĘŚĆ OGÓLNA...4 2.1 Przedmiot opracowania...4 2.2 Zleceniodawca...4 2.3 Jednostka projektowa...4 2.4 Cel opracowania...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej L.p. 1.0 Podstawa wyceny Opis 1.1 Odtworzenie trasy i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej w Bojszowach WYKONAŁ: ZATWIERDZIŁ: BIERUŃ 2013

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA GMINA LUBAWKA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA LOKALIZACJA INWESTYCJI MISZKOWICE, GMINA LUBAWKA DZ. NR 405/4,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... - 3-2. INWESTOR... - 3-3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... - 3-4. STAN ISTNIEJĄCY... - 4-5. STAN PROJEKTOWANY... - 4-5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE... - 4-5.2.

Bardziej szczegółowo