C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o."

Transkrypt

1 C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0 22) fax. (0 22) UMOWA DZIAŁ KWALIFIKACJA AKT TOM PROJEKTU Egzemplarz Nr 6/W/Dd/2004 I B ZADANIE: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 618 NA ODCINKU OD KM ,00 DO KM ,91 NA TERENIE GMIN: ZATORY, SOMIANKA, WYSZKÓW OBIEKT: DROGA WOJEWÓDZKA NR 618 INWESTOR: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich WARSZAWA ul. Kruczkowskiego 3 STADIUM: DZIAŁKI: Nr działki Obręb Gmina Powiat 193,47,52,56 8,82,53 338/1,301,339/1,340/1 106,36, ,1057,219 Lemany Pniewo ALP Nadleśnictwo Wielątki Rosochate Wola Mystkowska Łosino Zatory Zatory Zatory Somianka Somianka Wyszków Pułtusk Pułtusk Pułtusk Wyszków Wyszków Wyszków BRANŻA: ZBIORCZA WYKONAWCA: Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT Sp. z o.o Warszawa, ul. Boremlowska 40A PRACOWNIA : TD Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Sylwester Biajgo 1/02/DUW SPRAWDZAJĄCY drogi mgr inż. Grzegorz Placek MAZ/0198/POOD/04 PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Piotr Tomala 697/01/DUW SPRAWDZAJĄCY konst.-bud. mgr inż. Stanisława Grzelska 1782/94/Lo PROJEKTANT sanitarna mgr inż. Maciej Magiera 136/02/DUW SPRAWDZAJĄCY sanitarna mgr inż. Małgorzata Magiera 109/02/DUW V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Roman Ślósarski CBP UPR/190/73/81 Warszawa r.

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz z późniejszymi zmianami) Oświadczamy, iż projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km do km przebiegającym przez tereny gmin Zatory, Somianka oraz Wyszków został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ZESPÓŁ PROJEKTOWY Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis PROJEKTANT drogi mgr inż. Sylwester Biajgo 1/02/DUW SPRAWDZAJĄCY drogi mgr inż. Grzegorz Placek MAZ/0198/POOD/04 PROJEKTANT konst.-bud. mgr inż. Piotr Tomala 697/01/DUW SPRAWDZAJĄCY konst.-bud. mgr inż. Stanisława Grzelska 1782/94/Lo PROJEKTANT sanitarna mgr inż. Maciej Magiera 136/02/DUW SPRAWDZAJĄCY sanitarna mgr inż. Małgorzata Magiera 109/02/DUW V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Roman Ślósarski CBP UPR/190/73/81 KOLPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa, lipiec 2005

3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Okładka 2 Klauzula 3 Spis zawartości opracowania 4 Opis techniczny 5 Część rysunkowa Plan orientacyjny rys. nr 1.1 Plan sytuacyjny rys. nr Przekrój konstrukcyjny rys. nr Profile podłużne rys. nr Zjazd na posesje rys. nr Przekroje poprzeczne charakterystyczne rys. nr Profil kanalizacji deszczowej rys. nr 7.1 Profil wodociągu rys. nr 7.2 Rura ochronna na wodociągu rys. nr 7.3 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych rys. nr 7.4 Zestawienie wpustów deszczowych rys. nr 7.5 Wyloty kanałów deszczowych rys. nr 7.6 Osadnik osi rys. nr 7.7 Ściek skarpowy wraz z wlotem do rowu rys. nr 7.8 Przepusty pod drogą nr 618 rys. nr 7.9 Przepusty pod skrzyżowaniami i zjazdami rys. nr 7.10 SKALA Skala 1:25000 Skala 1:500 Skala 1:25 Skala 1:100/1000 Skala 1:100 Skala 1:100 Skala 1:100/500 Skala 1:100/ :25 1:25 1:50 1:50 1:25 1:50 1:50 3

4 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA BRANŻE TOWARZYSZĄCE STAN FORMALNO - PRAWNY LOKALIZACJA INWESTYCJI GRANICE TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI OGÓLNE SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE SZATA ROŚLINNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE ODWODNIENIE DROGI KONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW SIEĆ WODOCIĄGOWA KONSTRUKCJA JEZDNI UWAGI KOŃCOWE

5 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa nr 6/W/Dd/2004 zawarta w dniu pomiędzy Inwestorem tj. Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a Centralnym Biurem Projektowo- Badawczym KOLPROJEKT Mapa z aktualnym stanem własności w skali 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP-P/Dd-618/148/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (KWRNPP-2001) Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa Obowiązujące normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego zakresu obejmującego temat projektu Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz nawierzchni w związku z projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin Pułtusk Wyszków od km do km opracowana przez firmę GEOSTANDARD Wrocław Inwentaryzacja w terenie. 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie gmin Zatory, Somiank i Wyszków odcinek od km do km , ZAKRES OPRACOWANIA W skład całej dokumentacji przebudowy wchodzi niniejszy projekt wykonawczy branży podstawowej (drogowej) obejmujący: dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100kN/oś, 5

6 poprawa widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej, budowa nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowa istniejących chodników dla pieszych, budowa azyli dla pieszych w wyznaczonych miejscach, budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowch, przebudowę skrzyżowań, zjazdów do posesji, zjazdów publicznych oraz na pola. 2.3 CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej ( Prawo Budowlane Dz.U art. 29 pkt. 12). 2.4 BRANŻE TOWARZYSZĄCE Całość kompleksowego opracowania przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej zawiera elementy następujących branż opracowanych przez tutejsze biuro tj.: konstrukcyjnej: przebudowa przepustów rurowych, sanitarnej: zarurowanie odcinków rowów przydrożnych odwadniających powierzchnię pasa drogowego drogi nr 618 w celu przeprowadzenia wód powierzchniowych pod przebudowywanymi skrzyżowaniami, przebudowa i zabezpieczenie odcinków istniejących wodociągów, kolidujących z projektowanymi jezdniami, zieleni: wycinka drzew kolidujących oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu w pasie drogowym. 3. STAN FORMALNO - PRAWNY 3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w pasie drogowym drogi nr 618 na odcinku przebiegającym przez tereny gmin Zatory, Somianka i Wyszków w starostwie pułtuskim i wyszkowskim. 6

7 3.2. GRANICE TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ Rozwiązania przedstawione w dokumentacji zaprojektowano w taki sposób, aby spełniając wymagania obowiązujących rozporządzeń oraz ustaw, mieściły się one w szerokości istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 618 będącej własnością województwa mazowieckiego pozostającego we władaniu MZDW w Warszawie. 4. STAN ISTNIEJĄCY 4.1. WARUNKI OGÓLNE Istniejąca droga wojewódzka Nr. 618 przebiega na projektowanym odcinku po terenie falistym, charakteryzującym się luźną zabudową oraz zagospodarowaniem w przeważającej długości rolniczym SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ Istniejąca droga wojewódzka 618 ze względu na bardzo słabo rozwiniętą sieć dróg lokalnych i zbiorczych, stanowi bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego na kierunku zachód wschód prowadzącego ruch wojewódzki, a zbierając w sposób bezpośredni ruch lokalny gminny jak i powiatowy. Droga rozpoczyna swój bieg od miasta Gołymin (skrzyżowanie z droga krajową nr 60 relacji Ciechanów Ostrów Mazowiecka) i poprzez tereny gmin Gołymin i Gzy prowadzi do Pułtuska. Koniec pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 618 stanowi skrzyżowanie w Pułtusku przedmiotowej drogi z drogą krajową nr 61 relacji Warszawa Augustów. Droga na długości kilkuset metrów pokrywa się z drogą krajową. Dalszy swój bieg droga rozpoczyna również od skrzyżowania z droga 61 i poprzez most nad rzeką Narew biegnie terenami gmin Obryte, Zatory, Somianka aż do samego Wyszkowa gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 62 relacji Serock Węgrów kończąc tym samym swój bieg. Poza rejonem istniejących skrzyżowań, droga posiada nawierzchnię jezdni szerokości około 5.70m i obustronne pobocza ziemne szer m natomiast na obszarze zabudowanym jednostronne bądź obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia jezdni wykazuje liczne zniszczenia w postaci spękań siatkowych i kolein jak również głębokie ubytki miejscowe, co sugeruje utratę nośności nawierzchni głównie z uwagi na długotrwały okres eksploatacji pod dużym obciążeniem względnie spowodowaną brakiem prawidłowego odwodnienia i płytkim zaleganiem gruntów o właściwościach silnie wysadzinowych. Nawierzchnia nie spełnia żadnych wyma- 7

8 gań normowych w zakresie równości podłużnej i poprzecznej uniemożliwiając sprawne i możliwe szybkie odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Powoduje to powstawanie licznych zastoisk wodnych oraz penetrację wody wgłąb konstrukcji jezdni tym samym przyspieszając jej degradację. Istniejące ciągi piesze wymagają w większości przypadków gruntownej przebudowy wraz z wymianą zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonowa wibroprasowaną. Rowy przydrożne znajdują się w stanie wymagającym natychmiastowej renowacji jak również miejscami i ich całkowitego odtworzenia. Należy je pogłębić i oczyścić udrażniając oraz wymieniając istniejące zniszczone znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym przepusty pod jezdnią i zjazdami. Brak przejść dla pieszych lub ich niewystarczające oznakowanie, brak urządzonych poboczy lub chodników zmusza pieszych do korzystania bezpośrednio z pasa ruchu. Ruch pieszy i rowerowy pomiędzy miejscowościami odbywa się najczęściej wzdłuż jezdni po pasie ruchu, co jest szczególnie niebezpieczne i stwarza realne zagrożenie częstymi wypadkami drogowymi. Wszystkie istniejące na tym odcinku zatoki autobusowe mają niewłaściwe parametry geometryczne i fatalny stan nawierzchni WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. Podłoże geologiczne wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 618 jest dość zróżnicowane. Na głębokości do 3m licząc od powierzchni korony drogi, w podłożu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych (plejstoceńsko - holoceńskich) i trzeciorzędowych.czwartorzęd charakteryzuje się dużą zmiennością litologii, wykształcony jest jako utwory piaszczyste ( pospółki, piaski średnie, piaski grube, piaski drobne i piaski pylaste) często zaglinione ( piaski gliniaste, pospółki gliniaste) oraz gliny (gliny i gliny zwięzłe, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny pylaste). Trzeciorzęd reprezentują iły o barwach ciemnożółtych i brunatnych. Zgodnie z klasyfikacją gruntów stanowiących podłoże drogowe grunty te należą do grupy wątpliwych i wysadzinowych z przewagą silnie wysadzinowych. Szczegołowe informacje na temat podłoża i jego parametrów zostały zawarte w dokumentacji geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz nawierzchni opracowanej przez firmę GEOSTANDARD Wrocław SZATA ROŚLINNA. Istniejąca szata roślinna w postaci drzewostanu kolidującego z projektowaną inwestycją została zinwentaryzowana i uzyskała decyzję urzędów gmin pozwalająca na jego wycinkę. 8

9 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi: Klasa drogi - G Szybkość projektowa - Vp=60 km/h Przyjęta kategoria ruchu - KR4 Nośność kn/oś Na omawianym odcinku wprowadzano następujące rozwiązania projektowe: dostosowano istniejącą konstrukcję nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100 kn/oś, odtworzono i przeprojektowano istniejący powierzchniowy system odwodnienia drogi, uwzględniono poprawę widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, uzupełniono i odtworzono utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nawierzchni żwirowych, uwzględniono przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zjazdów na pola, uwzględniono przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowch zarurowanie odcinków rowów w rejonach skrzyżowań i dużej liczby zjazdów na posesje, przebudowa i zabezpieczenie odcinków wodociągów, zabezpieczono na czas budowy infrastrukturę podziemną. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych: częściową lub całkowitą rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni jezdni oraz poboczy poprzez mechaniczne frezowanie poszczególnych warstw, na wskazanych odcinkach trasy rozbiórka istniejącej podbudowy i wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie normatywnego pobocza o nawierzchni żwirowej wraz z jego zagęszczeniem oraz pobocza ziemnego wraz z humusowaniem opasek, 9

10 ułożenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawierzchni spełniających warunki odpowiadające kategorii ruchu KR4 i nośności 100 kn/oś, przebudowę zjazdów na sąsiadujące posesje i pola, odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie poprawnego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z montażem nowych słupków hektometrowych, wycinka drzew i krzewów bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu na drodze. Przyjęto, iż nawierzchnia na skrzyżowaniach z drogami drugorzędnymi w granicach przebudowy posiadać będzie konstrukcję jezdni taką, jak droga główna bez względu na kategorię i stan techniczny drogi podporządkowanej. 5.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE Podział przebudowywanej drogi na odcinki przebiegające przez poszczególne gminy przedstawia się następująco: GMINA OPIS PUNKTU KM Zatory początek odcinka ,00 koniec odcinka ,12 Somianka początek odcinka ,12 koniec odcinka ,50 Wyszków początek odcinka ,50 koniec odcinka ,91 Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej rozpoczyna się na terenie gminy Zatory i do granic zabudowy wsi Pniewo stanowi drogę w przekroju typowo drogowym wyposażoną w jezdnię o szerokości równej 6.00m ograniczoną opornikiem drogowym, obustronne pobocza ulepszone o nawierzchni żwirowej szerokości 1.50m i obustronne rowy przydrożne. Na terenie zabudowanym droga wojewódzka charaktyeryzuje sie przekrojem półulicznym ograniczonym z jednej strony krawężnikiem betonowym typu ciężkiego za którym usytuowano chodnik dla pieszych szerokosci 1,5m odsunięty od jezdni, natomiast z drugiej strony jezdni wygrodzenie stanowi opornik drogowy za którym usytuowane jest pobocze oraz rów przydrożny. 10

11 Wszystkie przejścia dla pieszych posiadają szerokość 4,0m i wyposażone zostały w azyle dla pieszych szerokości 2,0m. W cieniu azyli wydzielono pasy dla relacji skrętnych w rejonach skrzyżowań. Wszystkie zatoki autobusowe ujęte w dokumentacji projektowej wyposażono w normatywną 20-to metrową krawędź zatrzymania, 1,5 metrowy peron oraz krawędzie załamania wyokrąglono promieniem równym 30m. Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez projektowane rowy przydrożne do zbiorczych rowów melioracyjnych. Zestawienie projektowanych powierzchni w zależności od asortymentu robót budowlanych przedstawia się następująco: Rodzaj powierzchni Obmiar [m 2 ] Nawierzchnia bitumiczna KR Chodniki 2295 Zatoki autobusowe 1123 Zjazdy z kostki bet Zjazdy oraz pobocza naw. żwirowa NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE Przekrój drogowy (rys. 3.1) charakteryzuje się szerokością jezdni równą 6.00m specyficznym wygrodzeniem w postaci betonowego opornika drogowego o wymiarach 12x25x100cm ułożonego na ławie betonowej z oporem. Z obydwu stron zaprojektowano pobocza o nawierzchni żwirowej szerokości 1.50m i pochyleniu 8%. Przekrój półuliczny (rys. 3.3) odróżnia się od przekroju drogowego wyniesiony krawężnik betonowy typu ciężkiego wyniesiony ponad niweletę ścieku przykrawężnikowego na wysokość 12cm. Sam ściek zaprojektowano z jednego rzędu kostki betonowej wibroprasowanej o wymiarach 19.5x24.5x14cm. Charakterystyczny dla tego przekroju chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni ( szerokości 2.0m) bądź odsunięty od jezdni (szerokości 1.5m) zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej prefabrykowanym obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Rowy przydrożne zaprojektowano zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w przekroju trapezowym i szerokości dna równej 40cm. Zatoki autobusowe (rys. 3.2) zlokalizowano w rejonach istniejących przystanków oraz wyposażono je w perony (opaska bezpieczeństwa szer. 0.5m oraz peron o szer. 1.5m). Konstrukcję na- 11

12 wierzchni samych zatok zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w SIWZ jako nawierzchnię z betonu cementowego na podbudowie betonowej. Azyle dla pieszych ze względu na technologię wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz w celu lokalnego uspokojenia ruchu drogowego zaprojektowano jako wyniesione ponad nawierzchnię jezdni na wysokość 10cm i ograniczone krawężnikiem betonowym. Powierzchnię azylów ograniczoną krawężnikami wypełniono kostką betonową ułożoną na konstrukcji analogicznej do konstrukcji chodnika dla pieszych. Zjazdy na pola (rys. 5.1) zaprojektowano jako nawierzchnie ulepszone warstwą żwiru (nieograniczone żadnymi prefabrykatami) o grubości 16cm ułożonej na podłożu gruntowym o grupie nośności G-1. Zjazdy indywidualne (rys. 5.2 ) zaprojektowano jako nawierzchnie betonowe z kostki wibroprasowanej ograniczone krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Zjazdy publiczne zaprojektowano jako nawierzchnie betonowe z kostki wibroprasowanej ograniczonej krawężnikami betonowymi o wymiarach 20x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem. Na długości wszystkich zjazdów obniżono krawężniki jezdni do wysokości 3cm ponad niweletę ścieku przykrawężnikowego. 5.4 ODWODNIENIE DROGI Stan istniejący Na całym omawianym odcinku droga jest odwadniana w sposób powierzchniowy do rowów drogowych (bezodpływowych lub mających ujście do lokalnych cieków). Rowy są zamulone i zarośnięte. Przepusty pod drogą główną są w złym stanie technicznym. Na omawianym odcinku występują przepusty pod bocznymi drogami i zjazdami. Są to najczęściej przepusty rurowe, o różnych średnicach i stanie technicznym Opis rozwiązań projektowych Założono, w miarę możliwości utrzymanie obecnego, powierzchniowego układu odwodnienia. W celu sprawnego odwodnienia drogi projektuje się odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i porzecznych oraz remont lub przebudowę urządzeń odwodnienia drogi. W związku z regulacją krawędzi jezdni, budową chodników oraz zatok autobusowych niezbędne było zarurowanie istniejącego rowu lewostronnego na odcinku od km do km W celu zatrzymania zawiesin, przed wylotem z zarurowania do rowu zaprojektowano osadnik. 12

13 W związku z wprowadzeniem krawęzników na tym odcinku oraz lokalnie w rejonie projektowanych zatok w km: , , , ,10 zaprojektowano wpusty uliczne z przykanalikami włączonymi do rowów drogowych lub do projektowanego zarurowania Rowy drogowe Projektowaną niweletę dna rowów naniesiono na niweletę drogi. Na całej długości odcinka założono odmulenie, profilowanie i konserwację rowów drogowych. Z rowów należy usunąć zbędną rośliność. Skarpy i dno rowu należy obsiać mieszanką traw przeznaczonych do wysokiego koszenia. W miejscach, gdzie w wyniku profilowania rowu, usunięta zostanie pierwotna warstwa humusu, należy ją uzupełnić Przepusty pod drogą nr 618 Założono wymianę przepustów. Projektowane przekroje: P1 - φ φ0.8 m, P2 - φ 1.0 m, P3 - φ 1.0 m, P4 - φ 1.0 m, P x 1.05 m (łukowo - kołowy) Ponadto projektuje się, dla usprawnienia odwodnieina w rejonie projektowanego zarurowania, wykonanie nowego przepustu: PP1 - φ 0.8 m, Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur stalowych karbowanych ocynkowanych, z powłoką polimerową,. Szczegóły konstrukcyjne omówiono w p Parametry przepustów zestawiono na rysunku nr Przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami W związku z koniecznością uporządkowania całego układu rowów drogowych i dostosowania geometrii skrzyżowań i zjazdów założono wymianę lub przebudowę wszystkich przepustów pod zjazdami i bocznymi drogami w obrębie skrzyżowań oraz wykonanie nowych przepustów. Przepusty o średnicach φ0.8m oraz pod zjazdami φ0.5m i φ0.4m projektuje się z dwuściennych rur PEHD. Parametry przepustów zestawiono na rysunku nr Zarurowanie rowu Materiał rurociągów 13

14 Przewiduje się zastosowanie rur kanalizacyjnych strukturalnych (dwuściennych) z polietylenu PEHD, o sztywności obwodowej SN 8 wg ISO9969. Średnice rur: kolektor dn 400 średnica wewnętrzna φ400 mm, kolektor dn 300 średnica wewnętrzna φ300 mm, przykanalik dn 160 średnica wewnętrzna φ140 mm. Rury łączone za pomocą dwukielichów z uszczelkami trójwargowymi. W celu zmniejszenia liczby połączeń, zaleca się zastosowanie rur w odcinkach o długości 12.5 m. Układanie rur Rurociąg należy układać w odwodnionym wykopie na wyrównanej, zagęszczonej podsypce piaskowej (min w skali Proctora) o grubości 0.15 m, według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur. Dno wykopu wyprofilować do uzyskania założonego spadku. Rury należy zasypywać, po wykonaniu próby szczelności, warstwą obsypki piaskowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne podbicie pach przewodu i zagęszczenie obsypki bocznej do min w skali Proctora, co jest warunkiem zapewnienia stateczności rury. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić 0.3 m ponad górną powierzchnię rury. Założono zasypanie wykopów do poziomu spodu konstrukcji drogi zasypką piaskową z zagęszczeniem wg wymagań projektu drogowego. UWAGI: Materiał nasypu drogowego spełnia wymagania dla wykonania podsypki i obsypki przewodów. Grunt rodzimy może zostać zastosowany na zasypkę wykopu, jeżeli spełnia wymagania projektu drogowego. Po rurociągach ułożonych w nasypie drogowym przed wykonaniem konstrukcji drogi nie należy jeździć ciężkim sprzętem. Studzienki połączeniowe Studzienki połączeniowe wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu min. B-37 o wodoszczelności W-8 i nasiąkliwości <4%, łączonych na uszczelki elastomerowe zintegrowane. Denną część, złożoną z kręgu i płyty dennej w postaci żelbetowego monolitu z wyprofilowaną kinetą, należy zamówić z odpowiednim rozmieszczeniem otworów, wg schematu na rysunku. Otwory powinny mieć osadzone króćce przyłączeniowe dla wybranego rodzaju rur. Zwieńczenie studni należy wykonać za pomocą prefabrykowanego kręgu przejściowego (stożka betonowego 1000/600 mm). Studnie należy przykryć włazem żeliwnym bez wentylacji, z wypełnie- 14

15 niem betonowym, klasy B125 wg PN93/H Wysokość włazu regulować do nawierzchni chodnika za pomocą betonowych kręgów dystansowych. W studzience należy zamontować stopnie złazowe. Wskazane jest zamówienie elementów studzienek z fabrycznie zamontowanymi stopniami. Zewnętrzną powierzchnię prefabrykatów należy zabezpieczyć izolacją lekką. Studzienki posadowić na warstwie betonu B-15 o grubości 0.15 m. Wpusty uliczne Przewidziano zastosowanie typowych żeliwnych wpustów kl. C250 lub D400. Wpusty osadzić na studzienkach wpustowych prefabrykowanych φ450 lub φ500 w sposób zalecany przez producenta. Wpusty należy wykonać z osadnikami o głębokości 0.5 m. Przykanaliki wykonać bez syfonów. Powierzchnie zewnętrzną prefabrykatów zabezpieczyć izolacją typu lekkiego. Studzienki wpustowe posadowić na warstwie 0.2 m zagęszczonej pospółki lub mieszanki piaskowo żwirowej. Wylot WL1 Wylot zaprojektowano z umocnieniem typowym prefabrykatem żelbetowym wg KPED Na wylocie należy zamontować uchylną kratę z prętów stalowych φ8 w rozstawie co 40 mm. Kratę należy poddać ocynkowaniu ogniowemu. Prefabrykat układać na podbudowie z zagęszczonej pospółki lub na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. W przypadku słabego podłoża na warstwie betonu B15 o gr. min. 10 cm. Powierzchnię prefabrykatu, w części podziemnej, zabezpieczyć izolacją lekką. Umocnienia wykonywać analogicznie jak dla przepustów p Zakres umocnienia rowu w rejonie wylotu określono na rys Wyloty WLp Wyloty przykanalików bezpośrednio do rowów drogowych przewidziano wg KPED Szczegóły pokazanio na rys.7.6 Osadnik Przed wylotem z zarurowania do rowu do rowu projektuje się osadnik kołowy o średnicy 2.5 m, powierzchni czynnej 4.9 m i pojemności czynnej 7.5 m 3. Pierwszym stopniem podczyszczania ścieków są osadniki we wpustach deszczowych, pozwalające zatrzymać znaczne ilości najcięższych frakcji, głównie piasku. Jako podstawowe urządzenie przyjęto osadnik kołowy o przepływie poziomym, wykonany na bazie betonowej prefabrykowanej 15

16 studni o średnicy 2.5 m i powierzchni 4.9 m z przegrodą do zatrzymywania części pływających na wylocie (np. Unicon O/S). Parametry osadnika: średnica m powierzchnia m 2 objętość czynna m 3 Wymiary osadnika zapewniają utrzymanie prędkości przepływu poniżej prędkości unoszenia (vśr<0.3 ms) przy wypełnieniu części osadowej mniejszym niż 0.7 m poniżej wylotu. Osadnik należy posadowić na warstwie betonu B15 i podwójnej warstwie papy asfaltowej. Powierzchnię osadnika zabezpieczyć izolacją lekką. Zaleca się, aby montaż osadnika w przygotowanym wykopie wykonał przedstawiciel producenta. Izolacja powierzchni betonowych Izolację lekką elementów betonowych i żelbetowych wykonać dysperbitem (lub podobną dyspersją wodną). Należy nanosić dwie warstwy za pomocą pędzla. Pierwszą warstwę wykonać preparatem rozcieńczonym 1:1. Odbiór kanałów Odbiór kanałów (przykanalików) wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. Przed zasypaniem kanał podlega odbiorowi geodezyjnemu. Roboty ziemne Wytyczenie tras przewodów musi być wykonane przez uprawnionego geodetę. Po wytyczeniu i oznakowaniu tras należy zlokalizować w obrębie planowanych robót istniejące uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem ich właściciela. Zakłada się udział robót wykonywanych ręcznie 15% dla wykopów liniowych i 10% w przypadku wykopów obiektowych. W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę humusową, która zostanie wykorzystana później do rekultywacji terenu po zakończeni budowy. Wykopy wykonywać jako umocnione, o ścianach pionowych z szalunkami systemowymi dostosowanymi do warunków prowadzenia robót. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normami PN-B , PN-B i BN-83/ W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop wymaga odwodnienia. W razie potrzeby rozwiązanie zostanie podane w trybie nadzoru autorskiego. Nie wolno dopuścić do zalewania wykopów wodą deszczową. Rurociągi należy układać według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur oraz zgodnie z Powyższym opisem. Powyżej 16

17 obsypki, wykopy można zasypywać gruntem rodzimym z zagęszczeniem wg PN-B-10736, z wyjątkiem odcinków pod drogami, gdzie założono wykonanie zasypki piaskowej do poziomu spodu konstrukcji drogi, z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. 5.5 KONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW Przepusty pod drogą nr 618 Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur z blach karbowanych ocynkowanych z powłoką polimerową. Rury łączone za pomocą złączek systemowych. Średnice przepustów φ0.8 m. Zakłada się wykonanie przepustów połówkowo, kolejno pod poszczególnymi pasami ruchu, z zamknięciem jednego pasa i ruchem wahadłowym. Szczególną uwagą należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie ściany wykopu od strony czynnego pasa ruchu przed osunięciem się ziemi oraz upadkiem do wykopu Przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami Przepusty projektuje się bez ścianek czołowych, z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 wg ISO9969. Zaleca się wykonanie przepustów z jednego odcinka rury (dostępne odcinki do 12.5 m) Ewentualne połączenia na dwukielich z uszczelkami trójwargowymi dla średnic 0.4 i 0.5 m oraz spawanie ekstruderem dla średnicy 0.8 m Posadowienie Przepusty posadowione będą bezpośrednio na podsypce wykonanej z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren kruszywa Ø 20 mm. Grubość warstwy podsypki nie może być mniejsza niż 15 cm. Pod warstwą podsypki zastosowano warstwę geowłókniny PP o gęstości powierzchniowej 300 g/m 2. Stopień zagęszczenia podsypki powinien wynosić 0,98 wg standardowej próby Proctora. Dla rur karbowanych, górną warstwę podsypki (o grubości równej wysokości karbu) należy ułożyć luźno, aby karb rury mógł się w niej swobodnie zagłębić. Po ułożeniu rura musi zostać ustabilizowana, tak, aby uniemożliwić jej przemieszczenie w trakcie zasypywania Zasypywanie konstrukcji i zagęszczanie kruszywa Wykop pod konstrukcję przepustu, na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury, należy zasypać kruszywem mrozoodpornym frakcji 0-32 mm, o nierównomiernym uziarnieniu (CU>4, 1<CC<3, wodoprzepuszczalność min. 8 m/d). Jako zasypkę można stosować mieszanki żwirowe, bądź żwirowo piaskowe. W przypadku rur karbowanych, średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie może przekroczyć wielkości 17

18 skoku karbu zewnętrznego. Naziom powyżej 1,0 m nad przepustem można wypełnić materiałem nie spełniającym powyższych wymagań, ale dostosowanym do złożeń części drogowej projektu. Stopień zagęszczenia nadsypki powinien zawierać się w przedziale 0,95-0,98 wg Proctora. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 30 cm. W bezpośrednim otoczeniu przepustu zasypka powinna być zagęszczona ręcznie, do wskaźnika zagęszczenia 0,95 wg standardowej próby Proctora. Należy zwrócić szczególną uwagą na wykonanie zasypki bezpośrednio wspierającej konstrukcję przepustu, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi posiadać takie parametry jak podsypka Umocnienie skarp Założono umocnienie skarp rowów w rejonie wlotów i wylotów, z wyjątkiem przepustu P5, prefabrykowanymi elementami betonowymi płytami ażurowymi. Prefabrykaty należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. W rejonie wlotów przepustu P5 zastosowano materace gabionowe o grubości 17 cm dostosowanym kształtem do miejsca wbudowania Kosze powinny być wykonane z drutu ocynkowanego o grubości min. 2.2 mm. Oczko siatki o wymiarach 6x8 cm, przegrody poprzeczne co 1 m. Materace układać na warstwie zagęszczonej pospółki lub mieszanki piaskowo żwirowej. Do wysokości powyżej lustra wody, podsypkę układać na warstwie geowłókniny polipropylenowej o gęstości powierzchniowej 300 g/m 2 z wypełnieniem kanmieniem naturalnym. Na wypełnienie stosować można kamień polny lub łamany. Nie dopuszcza się zastosowania kamienia ze skał wapiennych lub piaskowców. Wymagany zasięg umocnienia opisano na rysunkach 7.9 i Na umocnienia wlotów i wylotów można wykorzystać alternatywnie (z wyjątkiem P5): Bruk kamienny na zaprawie M15 lub podsypce piaskowo cementowej, Drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe Materace gabionowe o gr. 17 cm Kamień polny na zaprawie lub zatopiony w betonie ( beton rodzynkowy ). 5.6 SIEĆ WODOCIĄGOWA Stan istniejący Na odcinkach biegnących przez obszary zabudowane występują sieci wodociągowe wraz z przyłączami. Są to wodociągi gminne przeznaczone do zaopatrzenia ludności. Wodociągi wykonane są z tworzyw sztucznych PVC i PE. Średnice przewodów nie przekraczają 110 mm. 18

19 Opis rozwiązań projektowych Założono wymianę i zabezpieczenie wodociągów kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji w planie projektuje się korektę trasy. Kolizje w układzie wysokościowym, szczególnie w przy pogłębianiu istniejących lub wykonaniu nowych rowów, rozwiązane będą przez przełożenie po obecnej trasie na większej głębokości. Założono, że nie wymagają przebudowy istniejące skrzyżowania drogi z rurociągami w miejscach, gdzie geometria i niweleta drogi nie ulegają istotnym zmianom. Materiał rurociągów Rury do średnic dn 63 wykonane będą z rur PE w zwojach a powyżej tej średnicy z rur PVC o połączeniach kielichowych. Stosować rury na ciśnienie 1.0 MPa. Ponadto zastosowano typowe żeliwne elementy rurociągów i armaturę. Układanie przewodów Rurociągi należy układać według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur, w odwodnionym wykopie, na wyrównanej, zagęszczonej podsypce z piasku o grubości, średnio 0.15 m. Dno wykopu wyprofilować do uzyskania założonego spadku. Rury należy zasypywać, po wykonaniu próby szczelności, warstwą obsypki piaskowej o grubości 0.3 m ponad górną powierzchnię rury. Założono zasypanie wykopów do poziomu spodu konstrukcji drogi zasypką piaskową. Grunt powinien być zagęszczony zgodnie z normą PN-B Na odcinku pod drogą zasypka musi być zagęszczona zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. Do budowy wodociągu mogą być użyte wyłącznie rury nieuszkodzone, o prawidłowym przekroju. Owalizacja dla rur w odcinkach prostych nie może przekraczać 2% De. Zarysowanie ścianki rur nie może być większe niż 10% grubości ścianki i nie więcej niż 0.5 mm. W czasie transportu i magazynowania rury muszą być zabezpieczone zaślepkami przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Zaślepki można usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem. Rury ochronne Wszystkie nowe przejścia pod drogami wykonane będą w stalowych rurach ochronnych. Końce rur zostaną wyprowadzone poza krawędź jezdni. Zastosowano rury stalowe z fabryczną izolacją PE. Długości i średnice rur podano na profilach przewodów. Rurę roboczą należy wprowadzić do rury ochronnej za pomocą płóz. Końce rury uszczelnić manszetą uszczelniającą lub pianką PU. Rozstaw i rodzaj płóz należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta. Bloki oporowe 19

20 W miejscach występowania sił osiowych, przy połączeniach nie przenoszących takich obciążeń, zastosowane będą bloki oporowe. Bloki należy wykonać zgodnie z normą BN-81/ Bloki należy wykonywać w odwodnionym wykopie. Tył bloku powinien opierać się o grunt rodzimy. Jeżeli to nie jest możliwe, przestrzeń pomiędzy powierzchnią bloku a ścianą wykopu wypełnić betonem. Rurociąg należy odizolować od powierzchni bloku dwiema warstwami folii PE o grubości 0.3 mm. Zasypywanie bloku należy rozpocząć od strony przewodu, z zagęszczaniem w sposób zapewniający dociśnięcie rury do powierzchni bloku. Odbiór rurociągów Próbę ciśnienia wykonać zgodnie z normą PN-EN 805, po wykonaniu bloków oporowych. Zasuwy zamontować po dokonaniu próby. Do wykonania próby rurociąg powinien być odkryty lub zasypany jedynie na prostych odcinkach bez połączeń. Próbę szczelności przewodu wykonać z zamontowaną armaturą. Przed zasypaniem wodociąg podlega odbiorowi technicznemu użytkownika sieci oraz odbiorowi geodezyjnemu. Oznakowanie wodociągu Wodociąg w wykopie należy oznakować taśmą sygnalizacyjną o szerokości 0.4 m, koloru niebieskiego, z zatopionym drutem, ułożoną nad częściowo zasypanym rurociągiem, 0.4 m nad jego powierzchnią. Końce drutu wyprowadzić na powierzchnię przy skrzynkach ulicznych. Armaturę w skrzynkach ulicznych należy oznakować w terenie zgodnie z normą PN-86/B Hydranty należy oznakować wg PN-N Płukanie i dezynfekcja sieci Przed oddaniem do użytkowania, wykonany odcinek sieci powinien zostać przepłukany i zdezynfekowany. Płukanie prowadzić wodą wodociągową, przy prędkości przepływu powyżej 2 m/s, bez dodatku powietrza. Dezynfekcję wykonać z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodowego o zawartości czynnego chloru 50 g Cl2/m 3. Czas kontaktu - 24 h. Zużyty roztwór dezynfekcyjny należy zneutralizować tiosiarczanem sodowym i wywieźć do oczyszczalni ścieków. Po dezynfekcji rurociąg należy płukać wodą wodociągową do uzyskania stężenia chloru poniżej 1.5 g Cl2/m 3. Wodę z płukania wstępnego i końcowego można odprowadzać do rowu lub kanalizacji deszczowej. Przed włączeniem przebudowanego odcinka należy wykonać analizy wody w zakresie warunków, jakim powinna odpowiadać woda pitna. Likwidacja wyłączonych odcinków wodociągu 20

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo